+ iMeds.pl

Ferinject 50 mg Fe3+/mlUlotka Ferinject

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Ferinject 50 mg żelaza/ml roztwór do wstrzykiwań/infuzji

Carboxymaltosum ferricum

^^Niniejszy produkt leczniczy będzie dodatkowo monitorowany. Umożliwi to szybkie gromadzenie nowych informacji o bezpieczeństwie. Użytkownik leku też może w tym pomóc, zgłaszając wszelkie działania niepożądane, które wystąpiły po zastosowaniu leku. Aby dowiedzieć się, jak zgłaszać działania niepożądane — patrz punkt 4.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza, informacja razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest Ferinject i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Ferinject

3.    Jak stosować Ferinject

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Ferinject

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST FERINJECT I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Ferinject jest lekiem przeznaczonym do leczenia niedokrwistości (anemii). Głównym składnikiem leku jest żelazo w postaci kompleksu z węglowodanem. Żelazo jest podstawowym pierwiastkiem umożliwiającym przenoszenie tlenu przez hemoglobinę w krwinkach czerwonych i mioglobinę w tkance mięśniowej. Żelazo odgrywa również rolę w wielu innych kluczowych procesach życiowych organizmu człowieka.

Ferinject jest stosowany w leczeniu pacjentów z niedoborem żelaza, gdy doustne leki zawierające żelazo nie są skuteczne lub nie można ich stosować. Celem leczenia jest uzupełnienie zapasów żelaza w organizmie i zwalczanie niedokrwistości (zbyt małej liczby krwinek czerwonych) wywołanej niedoborem żelaza.

Przed podaniem leku lekarz przeprowadzi badanie krwi w celu określenia wymaganej dawki leku Ferinject.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU FERINJECT

Kiedy nie można stosować leku Ferinject

-    w przypadku uczulenia (nadwrażliwości) na produkt lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6);

-    w przypadku wystąpienia poważnych reakcji alergicznych (nadwrażliwości) na inne podawane we wstrzyknięciach preparaty zawierające żelazo;

-    jeśli u pacjenta występuje niedokrwistość nie wywołana niedoborem żelaza;

-    jeśli u pacjenta występuje nadmierne nagromadzenie żelaza (nadmiar żelaza w organizmie) lub zaburzenia przyswajania żelaza.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Ferinject należy omówić to z lekarzem lub pielęgniarką:

-    jeśli u pacjenta w przeszłości występowała alergia na leki;

-    jeśli u pacjenta występuje toczeń rumieniowaty układowy;

-    jeśli pacjent ma reumatoidalne zapalenie stawów;

-    jeśli u pacjenta występuje ciężka astma, wyprysk lub inna alergia atopowa;

-    jeśli u pacj enta występuj e zakażenie;

-    jeśli u pacj enta występuj ą choroby wątroby.

-    Nie należy podawać leku Ferinject dzieciom poniżej 14 lat.

-    Nieprawidłowe podanie leku Ferinject może spowodować wyciekanie produktu w miejscu iniekcji, co może doprowadzić do podrażnienia skóry i potencjalnie długo utrzymującej się zmiany zabarwienia w miejscu iniekcji na brązową. W takiej sytuacji należy natychmiast przerwać podawanie leku.

Jak podaje się lek Ferinject

Lekarz lub pielęgniarka podają lek Ferinject w postaci nierozcieńczonej poprzez wstrzyknięcie dożylne, podczas dializy lub w postaci rozcieńczonej na drodze infuzji; lek Ferinject może być podawany wyłącznie w miejscach, umożliwiających szybką i odpowiednią pomoc medyczną w przypadku wystąpienia reakcji nadwrażliwości.

Po każdorazowym podaniu leku pacjent powinien pozostawać pod obserwacją lekarza lub pielęgniarki przez co najmniej 30 minut, w celu wykrycia wystąpienia działań niepożądanych.

Stosowanie innych leków

Łączne stosowanie leku Ferinject i doustnych leków zawierających żelazo zmniejsza skuteczność działania leków doustnych.

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Ciąża

Lek Ferinject nie został przebadany pod względem stosowania u kobiet w ciąży. W okresie ciąży nie należy przyjmować leku Ferinject. Istotne jest, aby poinformować lekarza o potwierdzonej lub podejrzewanej ciąży lub planowaniu posiadania dziecka.

W przypadku zajścia w ciążę podczas leczenie, należy zasięgnąć porady lekarza, który zdecyduje, czy należy kontynuować stosowanie leku.

Karmienie piersią

W przypadku karmienia piersią należy zasięgnąć porady lekarza przed przyjęciem leku Ferinject. Jest mało prawdopodobne, aby Ferinject stanowił zagrożenie dla dzieci karmionych piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Jest mało prawdopodobne, aby Ferinject zmniejszał zdolność do prowadzenia pojazdów lub obsługi maszyn.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Ferinject

Ten produkt leczniczy zawiera 0,24 mmol (lub 5,5 mg) sodu w 1 ml nierozcieńczonego roztworu. Należy to uwzględnić u pacjentów stosujących dietę niskosodową.

3. JAK STOSOWAĆ FERINJECT

Lekarz może zadecydować o zastosowaniu jednego z trzech sposobów podania leku Ferinject: wstrzyknięcie bez rozcieńczenia, podanie podczas dializy lub wlew kroplowy po rozcieńczeniu.

• Maksymalna dawka leku Ferinject podawanego we wstrzyknięciu bezpośrednio do żyły wynosi 20 ml, co odpowiada dawce 1000 mg żelaza raz w tygodniu.

•    Pacjenci poddawani hemodializie mogą otrzymać Ferinject podawany do linii dializacyjnej.

•    We wlewie kroplowym podaje się do 20 ml leku Ferinject (ilość odpowiadająca 1000 mg żelaza)

bezpośrednio do światła żyły. Takie leczenie stosuje się raz w tygodniu. Przed podaniem leku we wlewie kroplowym Ferinject należy rozcieńczyć roztworem chlorku sodu. Objętość przygotowanego roztworu może wynosić do 250 ml; roztwór ma barwę brązową.

Lekarz odpowiada za określenie właściwej dawki, wybór drogi podania, częstotliwości i czasu trwania leczenia.

Przedawkowanie może powodować nadmierne zwiększenie zapasów żelaza. Aby uniknąć nadmiernego nagromadzenia żelaza, lekarz będzie systematycznie sprawdzać wskaźniki gospodarki żelazem, np. stężenie ferrytyny i (lub) wysycenie transferyny w surowicy krwi.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Ferinject może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Opisywano częste (rzadziej niż u 1 na 10 i częściej niż u 1 na 100 pacjentów), niezbyt częste (rzadziej niż u 1 na 100, ale częściej niż u 1 na 1 000 pacjentów) lub rzadkie (rzadziej niż u 1 na 1 000 i częściej niż u 1 na 10 000 pacjentów) działania niepożądane.

Następujące objawy występowały często: ból głowy, zawroty głowy, nudności, ból brzucha, zaparcia, biegunka, wysypka, odczyny w miejscu wstrzyknięcia (patrz także punkt 2).

Następujące objawy występowały niezbyt często: zaburzenia czucia, niedociśnienie tętnicze, nadciśnienie tętnicze, uderzenia gorąca (nagłe zaczerwienienie skóry twarzy), zaburzenia smaku, wymioty, niestrawność, wzdęcia, swędzenie, pokrzywka, bóle mięśni, ból pleców, bóle stawowe, gorączka, nadmierne zmęczenie, ból w klatce piersiowej, dreszcze, złe samopoczucie, obrzęki tkanek obwodowych, nadwrażliwość i poważne reakcje alergiczne.

Następujący objaw występował rzadko: duszność.

Niektóre wyniki badań krwi mogą ulegać przejściowym zmianom. Można to rozpoznać wykonując badania laboratoryjne.

Często występują następujące zmiany parametrów krwi: przejściowe zmniejszenie stężenia fosforu we krwi i zwiększenie aktywności enzymu wątrobowego określanego jako aminotransferaza alaninowa. Niezbyt często występują następujące zmiany parametrów krwi: zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych określanych jako aminotransferaza asparaginianowa i gamma-glutamylotranspeptydaza oraz zwiększenie aktywności enzymu o nazwie dehydrogenaza mleczanowa.

Jeżeli konieczne są dodatkowe informacje, należy zasięgnąć porady lekarza.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi.

Zgłaszanie działań niepożądanych

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek objawów niepożądanych, należy poinformować o tym lekarza lub pielęgniarkę. Dotyczy to również wszelkich objawów niepożądanych niewymienionych w ulotce. Działania niepożądane można także zgłaszać bezpośrednio do: Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Ul. Ząbkowska 41, PL-03 736 Warszawa, Tel.: +

48 22 49 21 301, Faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: adr@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ FERINJECT

Ferinject należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku Ferinject po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu. Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C. Nie zamrażać.

Fiolki z lekiem Ferinject należy zużyć bezpośrednio po otwarciu. Roztwór powstały po rozcieńczeniu roztworem chlorku sodu należy bezzwłocznie zużyć.

Najczęściej Ferinject jest przechowywany przez lekarza lub w szpitalu.

6. INNE INFORMACJE Co zawiera Ferinject

Substancją czynną jest żelazo (w postaci karboksymaltozy żelazowej — związku żelazowo-węglowodanowego). Stężenie żelaza w tym produkcie wynosi 50 mg/ml. Inne składniki leku to: sodu wodorotlenek (do ustalenia pH), kwas solny (do ustalenia pH), woda do wstrzykiwań.

Jak wygląda Ferinject i co zawiera opakowanie

Ferinject, roztwór do wstrzykiwań/infuzji, jest ciemnobrązową, nieprzezroczystą cieczą.

Ferinject jest dostarczany w szklanych fiolkach zawierających 2 ml roztworu (ilość odpowiadająca 100 mg żelaza) oraz w szklanych fiolkach zawierających 10 ml roztworu (ilość odpowiadająca 500 mg żelaza).

Ferinject jest dostępny w fiolkach o pojemności 2 ml i 10 ml.

Dostępne są opakowania zawierające 1, 2 lub 5 fiolek.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Vifor France SA 7-13, Bd Paul Emile Victor 92200 Neuilly-sur-Seine Francja

Tel. +33 (0)1 41 06 58 90 Fax +33 (0)1 41 06 58 99 e-mail: contact-fr@viforpharma.com

Ten produkt leczniczy zarejestrowano w państwach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Austria, Bułgaria, Cypr, Republika Czeska, Dania, Estonia, Grecja, Hiszpania, Finlandia, Francja, Holandia, Irlandia, Islandia, Litwa, Łotwa, Malta, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Republika Słowacka, Rumunia, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy: Ferinject®. Belgia, Luksemburg: Injectafer®. Słowenia: Iroprem®.

Data ostatniej aktualizacji ulotki: wrzesień 2013.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do lokalnego przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Polska

5/6


130927 PIL-YV007/YV080/MR/E13 T PL01

Vifor France SA 7-13, Bd Paul Emile Victor 92200 Neuilly-sur-Seine Francja

Tel. + 33(0)1 41 06 58 90 Fax +33(0)1 41 06 58 99

130927 PIL-YV007/YV080/MR/E13 T PL01 6/6

Ferinject

Charakterystyka Ferinject

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

Niniejszy produkt leczniczy będzie dodatkowo monitorowany. Umożliwi to szybkie gromadzenie nowych informacji o bezpieczeństwie. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane. Aby dowiedzieć się, jak zgłaszać działania niepożądane — patrz punkt 4.8.

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Ferinject 50 mg żelaza/ml roztwór do wstrzykiwań/infuzji.

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Jeden ml roztworu zawiera 50 mg żelaza w postaci karboksymaltozy żelazowej.

Każda fiolka o pojemności 2 ml zawiera 100 mg żelaza w postaci karboksymaltozy żelazowej. Każda fiolka o pojemności 10 ml zawiera 500 mg żelaza w postaci karboksymaltozy żelazowej. Każda fiolka o pojemności 20 ml zawiera 1000 mg żelaza w postaci karboksymaltozy żelazowej.

1 ml roztworu zawiera do 5,5 mg (0,24 mmol) sodu, patrz punkt 4.4. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Roztwór do wstrzykiwań/infuzji. Ciemnobrązowy, nieprzezroczysty roztwór wodny do wstrzykiwań.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Produkt leczniczy Ferinject jest wskazany do stosowania w leczeniu niedoborów żelaza, gdy doustne produkty żelaza nie są skuteczne lub nie można ich stosować.

Rozpoznanie musi zostać potwierdzone na podstawie wyników badań laboratoryjnych.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Pacjentów należy uważnie obserwować w celu wykrycia podmiotowych i przedmiotowych objawów reakcji nadwrażliwości podczas każdego podania produktu leczniczego Ferinject oraz po jego podaniu.

Produkt leczniczy Ferinject należy podawać wyłącznie pod bezpośrednim nadzorem przeszkolonego w zakresie oceny i leczenia reakcji anafilaktycznych personelu medycznego, w miejscu w pełni wyposażonym w sprzęt do resuscytacji. Pacjenta należy obserwować w celu wykrycia działań niepożądanych przez co najmniej 30 minut po każdym podaniu produktu leczniczego Ferinject (patrz punkt 4.4).

Dawkowanie

Obliczanie dawki całkowitej żelaza

Całkowitą dawkę podawaną w celu uzupełnienia niedoboru żelaza produktem Ferinject określa się na podstawie masy ciała pacjenta oraz stężenia hemoglobiny (Hb) i nie wolno jej przekraczać. Całkowitą dawkę żelaza należy ustalić na podstawie poniższej tabeli (tabela 1):

T abela 1: Sposób ustalania całkowitej dawki żelaza

Hb (g/dl)

Pacjenci o masie ciała od 35 kg do <70 kg

Pacjenci o masie ciała >70 kg

<10

1500 mg

2000 mg

>10

1000 mg

1500 mg

Uwaga: u pacjentów o masie ciała <35 kg nie należy przekraczać całkowitej dawki żelaza 500 mg. Podczas obliczania zapotrzebowania na żelazo u pacjentów z nadwagą należy przyjąć normalny stosunek masy ciała do objętości krwi.

W przypadku pacjentów, u których stężenie hemoglobiny wynosi >14 g/dl, należy podać początkową dawkę żelaza 500 mg, a przed podaniem kolejnej dawki należy sprawdzić stężenie żelaza.

Po uzupełnieniu niedoboru żelaza należy przeprowadzać regularne badania, aby upewnić się, że stężenie żelaza utrzymuje się na prawidłowym poziomie.

Maksymalna tolerowana pojedyncza dawka

Pojedyncza dawka produktu Ferinject nie powinna przekraczać 1000 mg żelaza (20 ml) na dobę lub 13 mg żelaza (0,3 ml) na kg masy ciała. Nie podawać dawki 1000 mg żelaza (20 ml) częściej niż raz w tygodniu.

Wstrzyknięcie dożylne

Ferinject można podawać we wstrzyknięciu dożylnym w postaci nierozcieńczonego roztworu do dawki 1000 mg żelaza (do maksymalnie 15 mg/kg masy ciała). Dla dawek nieprzekraczających 200 mg żelaza nie ustalono żadnego zalecanego czasu podawania. W przypadku dawek od 200 do 500 mg żelaza, Ferinject należy podawać z szybkością 100 mg/min. W przypadku dawek od 500 do 1000 mg żelaza, Ferinject należy podawać w czasie 15 minut.

Infuzja dożylna

Ferinject można podawać w pojedynczej dawce nie większej niż 1000 mg żelaza (do maksymalnie 20 mg/kg masy ciała).

Sposób podawania

Ferinject jest przeznaczony wyłącznie do podawania dożylnego: we wstrzyknięciu (bolus) lub podczas hemodializy bezpośrednio przez linię żylną prowadzącą do dializatora, albo w infuzji dożylnej.

W przypadku podawania w infuzji dożylnej Ferinject należy rozcieńczać wyłącznie jałowym 0,9% roztworem chlorku sodu w sposób podany w tabeli 2 poniżej:

Tabela 2: Schemat rozcieńczania produktu leczniczego Ferinject w celu podania go w infuzji dożylnej____

Ferinject

Żelazo

Maksymalna objętość jałowego 0,9% roztworu chlorku sodu

Minimalny czas trwania wlewu

2

do

4 ml

100

do

200 mg

50 ml

-

>4

do

10 ml

>200

do

500 mg

100 ml

6 minut

>10

do

20 ml

>500

do

1000 mg

250 ml

15 minut

Uwaga: ze względu na trwałość roztworu nie należy stosować stężeń poniżej 2 mg żelaza/ml. Produktu Ferinject nie wolno podawać podskórnie ani domięśniowo.

Przewlekła choroba nerek wymagająca hemodializy

U pacjentów z przewlekłą chorobą nerek wymagającą hemodializy nie należy przekraczać pojedynczej maksymalnej dawki dobowej iniekcji podawanej dożylnie wynoszącej 200 mg żelaza (patrz punkt 4.4).

Dzieci i młodzież

Nie badano produktu Ferinject u dzieci, dlatego nie zaleca się jego stosowania u dzieci poniżej 14 lat.

4.3    Przeciwwskazania

Stosowanie produktu Ferinject jest przeciwwskazane w przypadku:

•    Nadwrażliwość na substancję czynną, na produkt leczniczy Ferinject lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

•    Rozpoznana poważna nadwrażliwość na inne podawane pozajelitowo preparaty żelaza.

•    Niedokrwistości niezależnej od niedoboru żelaza, np. niedokrwistości mikrocytarnej.

•    Objawów przeładowania żelazem lub zaburzeń przyswajania żelaza.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Preparaty żelaza podawane pozajelitowo mogą wywoływać reakcje nadwrażliwości, w tym ciężkie i potencjalnie prowadzące do zgonu reakcje anafilaktyczne lub rzekomoanafilaktyczne. Reakcje nadwrażliwości były także zgłaszane po pozajelitowym podaniu kompleksów zawierających żelazo w dawkach, po których wcześniej nie występowały zdarzenia niepożądane.

Ryzyko to jest większe w przypadku pacjentów z rozpoznanymi alergiami, w tym alergiami na leki, włącznie z pacjentami z wywiadem wskazuj ącym na występowanie ciężkiej astmy, wyprysku lub innej alergii atopowej.

Istnieje również podwyższone ryzyko wystąpienia reakcji nadwrażliwości na podawane pozajelitowo kompleksy zawierające żelazo w przypadku podawania ich z chorobami immunologicznymi lub zapalnymi (np. toczeń rumieniowaty układowy, reumatoidalne zapalenie stawów).

Produkt leczniczy Ferinject należy podawać wyłącznie pod bezpośrednim nadzorem przeszkolonego w zakresie oceny i leczenia reakcji anafilaktycznych personelu medycznego, w miejscu w pełni wyposażonym w sprzęt do resuscytacji. Pacjenta należy obserwować w celu wykrycia działań niepożądanych przez co najmniej 30 minut po każdym wstrzyknięciu produktu leczniczego Ferinject. W przypadku wystąpienia reakcji nadwrażliwości lub objawów nietolerancji w trakcie podawania leku leczenie należy natychmiast przerwać. Dostępne musi być wyposażenie do resuscytacji krążeniowo-oddechowej oraz sprzęt do leczenia ostrych reakcji anafilaktycznych lub rzekomoanafilaktycznych, w tym roztwór adrenaliny do wstrzykiwań o stężeniu 1:1000. W razie potrzeby należy zastosować również dodatkowe leczenie środkami przeciwhistaminowymi i (lub) kortykosteroidami.

U pacjentów z zaburzeniem czynności wątroby produkty żelaza podawane pozajelitowo można stosować pod warunkiem wnikliwego rozważenia bilansu zagrożeń i korzyści. Jeżeli przeładowanie żelazem może wywoływać zaburzenie czynności wątroby (np. w porfirii skórnej późnej), należy unikać stosowania pozajelitowych produktów żelaza. Aby nie dopuścić do przeładowania żelazem, zaleca się staranne monitorowanie wskaźników gospodarki żelazem.

Brak dostępnych danych określaj ących bezpieczeństwo podawania pojedynczych dawek żelaza większych niż 200 mg u pacjentów z przewlekłą chorobą nerek, wymagaj ących hemodializy.

Produkty zawieraj ące żelazo przeznaczone do podawania pozajelitowego należy stosować z zachowaniem ostrożności u pacjentów z ostrymi lub przewlekłymi zakażeniami, astmą oskrzelową, wypryskiem i alergiami atopowymi. U pacjentów ze stwierdzaną aktualnie bakteriemią zaleca się przerwanie leczenia produktem leczniczym Ferinject. U pacjentów z przewlekłymi zakażeniami należy w związku z tym ocenić bilans korzyści i zagrożeń, biorąc pod uwagę zahamowanie erytropoezy.

Podczas podawania produktu leczniczego Ferinject należy zachować ostrożność, aby uniknąć wynaczynienia produktu leczniczego do przestrzeni okołożylnej. Wynaczynienie produktu leczniczego Ferinject do przestrzeni okołożylnej może prowadzić do podrażnienia skóry i mogącego długo utrzymywać się brązowego przebarwienia skóry w miejscu wstrzyknięcia. Jeżeli dojdzie do wynaczynienia do przestrzeni okołożylnej, należy natychmiast przerwać podawanie produktu.

Jeden ml nierozcieńczonego produktu Ferinject zawiera do 5,5 mg (0,24 mmol) sodu. Należy to uwzględnić podczas leczenia pacjentów stosuj ących dietę niskosodową.

Nie przeprowadzono badań dotyczących stosowania produktu Ferinject u dzieci.

Nie podawać dawki 20 ml (1000 mg żelaza) w postaci wstrzyknięć lub infuzji częściej niż raz w tygodniu.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Tak jak w przypadku wszystkich produktów żelaza do podawania pozajelitowego, zmniejsza się wchłanianie żelaza przyjmowanego w tym samym czasie doustnie. W związku z tym, jeżeli jest to konieczne, leczenia doustnymi preparatami żelaza nie należy rozpoczynać przed upływem przynajmniej 5 dni od ostatniego wstrzyknięcia produktu Ferinject.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Brak jest odpowiednich i dobrze kontrolowanych badań klinicznych dotyczących stosowania produktu leczniczego Ferinject u kobiet w okresie ciąży. Przed zastosowaniem leku w okresie ciąży konieczne jest wnikliwe rozważenie bilansu korzyści i zagrożeń. Nie należy stosować produktu Ferinject w okresie ciąży, jeśli nie jest to zdecydowanie konieczne

Niedokrwistość z niedoboru żelaza występującą w pierwszym trymestrze ciąży można leczyć podawanymi doustnie preparatami żelaza. Leczenie za pomocą produktu leczniczego Ferinject należy ograniczyć do drugiego lub trzeciego trymestru, jeżeli spodziewane korzyści przewyższaj ą potencjalne ryzyko dla matki i płodu.

Wyniki badań na zwierzętach wskazują, że żelazo uwalniane z produktu Ferinject przenika przez barierę łożyskową i jego stosowanie w okresie ciąży może wpływać na rozwój kośćca w okresie płodowym (patrz punkt 5.3).

Karmienie piersią

W badaniach klinicznych wykazano, że przenikanie żelaza z produktu Ferinject do ludzkiego mleka było zaniedbywalne (<1%). Z ograniczonych danych dotyczących kobiet karmiących piersią nie wynika, by produkt Ferinject stanowił zagrożenie dla dzieci karmionych piersią.

Płodność

Brak jest danych dotyczących wpływu produktu Ferinject na płodność u ludzi. W badaniach przeprowadzanych na zwierzętach Ferinject nie wykazywał wpływu na płodność (patrz punkt 5.3).

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Istnieje małe prawdopodobieństwo, aby Ferinject mógł wywierać wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8    Działania niepożądane

W tabeli 3 wymieniono działania niepożądane zgłaszane podczas badań klinicznych, w których łącznie 6755 pacjentów otrzymywało Ferinject, a także działania niepożądane zgłaszane w okresie po dopuszczeniu produktu leczniczego Ferinject do obrotu (informacje szczegółowe — patrz przypisy pod tabelą).

Najczęściej zgłaszanym działaniem niepożądanym są nudności (występujące u 3,1% pacjentów), a następnie ból głowy, zawroty głowy i niedociśnienie tętnicze. Na reakcje w miejscu wstrzyknięcia skategoryzowane w tabeli 3 jako częste składa się kilka rodzajów działań niepożądanych, z których każde z osobna było zgłaszane albo niezbyt często, albo rzadko. Może wystąpić hipofosfatemia (często). W badaniach klinicznych wartości minimalne zaobserwowano po około 2 tygodniach; wartości te powróciły do wartości mieszczących się w zakresie wyjściowym po okresie od 4 do 12 tygodni od podania produktu leczniczego Ferinject. Najcięższymi działaniami niepożądanymi są reakcje rzekomoanafilaktyczne, których częstość występowania oceniono jako rzadką.

Tabela 3: Działania niepożądane produktu leczniczego stwierdzone podczas badań klinicznych i w okresie po dopuszczeniu do obrotu

Klasyfikacja układów i narządów

Bardzo

często

(>1/10)

Często ( >1/100 do <1/10)

Niezbyt często ( >1/1000 do <1/100)

Rzadko( >1/10 000 do <1/1000)

Zaburzenia

układu

immunologicznego

nadwrażliwość

reakcje

rzekomo

anafilaktyczne

Zaburzenia

układu

nerwowego

ból głowy, zawroty głowy

parestezje, zaburzenia smaku

utrata

przytomności3

Zaburzenia

psychiczne

uczucie lęku4

Zaburzenia serca

częstoskurcz

Zaburzenia

naczyniowe

nadciśnienie

tętnicze

niedociśnienie tętnicze, uderzenia gorąca

zapalenie żył, omdlenie4, stan przed-omdleniowy4

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

duszność

skurcz

oskrzeli4

Zaburzenia żołądka i jelit

nudności

wymioty, dyspepsja, ból brzucha, zaparcia, biegunka

wzdęcia

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

świąd, pokrzywka, rumień, wysypka1

obrzęk

naczynio-

ruchowy4,

bladość

powłok

skórnych3

i obrzęk

3

twarzy

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

bóle mięśni, ból pleców, bóle stawów, skurcze mięśni

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

reakcje w miejscu wstrzyknięcia2

gorączka, uczucie zmęczenia, ból w klatce piersiowej, obrzęki obwodowe, uczucie zimna

dreszcze, złe samopoczucie

Badania

diagnostyczne

zwiększenie

aktywności

aminotrans-

ferazy

alaninowej

zwiększenie aktywności aminotransferazy asparaginianowej, gamma-

glutamylotranspeptydazy, dehydrogenazy mleczanowej i fosfatazy alkalicznej

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

hipofosfatemia

') Obejmuje następujące określenia preferowane wg słownika MedDRA: wysypkę (działanie niepożądane, które ze względu na częstość występowania skategoryzowano jako niezbyt częste działanie niepożądane) oraz wysypkę rumieniową, wysypkę uogólnioną, wysypkę grudkową, wysypkę plamisto-grudkową i wysypkę z towarzyszącym świądem (działania niepożądane, z których każde, ze względu na częstość występowania, skategoryzowano jako rzadkie działanie niepożądane).

2)    Obejmuje następujące określenia preferowane wg słownika MedDRA: pieczenie w miejscu infuzji, ból w miejscu infuzji, siniec w miejscu infuzji, przebarwienie skóry w miejscu infuzji, wynaczynienie produktu leczniczego w miejscu infuzji, podrażnienie w miejscu infuzji, reakcję w miejscu infuzji (wszystkie działania niepożądane, z których każde, ze względu na częstość występowania, skategoryzowano jako niezbyt częste działanie niepożądane) oraz parestezje (działanie niepożądane, które ze względu na częstość występowania skategoryzowano jako rzadkie działanie niepożądane).

3)    Działania niepożądane zgłaszane wyłącznie w okresie po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu.

4)    Działania niepożądane zgłaszane w okresie po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu, które zgłaszano też w badaniach klinicznych.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Fachowi pracownicy służby zdrowia powinni zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane: Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Ul. Ząbkowska 41, PL-03 736 Warszawa, Tel.: + 48 22 49 21 301, Faks: + 48 22 49 21 309 e-mail: adr@urpl.gov.pl

4.9 Przedawkowanie

Podanie produktu Ferinject w ilościach przekraczaj ących dawkę wymaganą do uzupełnienia niedoboru żelaza w chwili rozpoznania może prowadzić do nagromadzenia żelaza w puli zapasowej i w konsekwencji do hemosyderozy. W diagnostyce przeładowania żelazem przydatne może być monitorowanie parametrów gospodarki żelazem, np. stężenia ferrytyny w surowicy i wysycenia transferyny. W przypadku stwierdzenia kumulacji żelaza, należy wdrożyć leczenie stosowane standardowo w tego rodzaju przypadkach, np. rozważyć zastosowanie związków chelatujących żelazo.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: związki żelaza trójwartościowego, preparaty parenteralne, kod ATC: B03AC

Ferinject roztwór do wstrzykiwań/infuzji jest roztworem koloidalnym kompleksu jonu żelazowego z karboksymaltozą.

Kompleks ten ma na celu uwalnianie w sposób kontrolowany żelaza dostępnego dla białek transportujących żelazo (transferyny) i białek magazynujących żelazo (ferrytyny).

Stopień wykorzystania przez krwinki czerwone 59Fe zawartego w znakowanym radioaktywnie produkcie leczniczym Ferinject wynosił po 24 dniach od podania: od 91% do 99% u pacjentów z niedokrwistością z niedoboru żelaza i od 61% do 84% u pacjentów z niedokrwistością pochodzenia nerkowego.

Stosowanie produktu leczniczego Ferinject u pacjentów z niedokrwistością z niedoboru żelaza prowadzi do zwiększenia liczby retykulocytów i stężenia ferrytyny w surowicy do poziomu mieszczącego się w zakresie wartości prawidłowych.

Skuteczność kliniczna i bezpieczeństwo stosowania

Skuteczność i bezpieczeństwo stosowania produktu leczniczego Ferinject badano w różnych obszarach terapeutycznych wymagaj ących dożylnego podawania produktów zawieraj ących żelazo w celu wyrównania niedoboru tego pierwiastka. Najważniejsze badania opisano bardziej szczegółowo poniżej.

Nefrologia

Przewlekła choroba nerek u pacjentów wymagających hemodializy

Badanie VIT-IV-CL-015 było otwartym, randomizowanym, prowadzonym w grupach równoległych badaniem klinicznym, w którym porównywano stosowanie produktu leczniczego Ferinject (n = 97) ze stosowaniem kompleksu wodorotlenku żelaza z sacharozą (n = 86) u poddawanych hemodializie pacjentów z niedokrwistością z niedoboru żelaza. Pacjenci otrzymywali Ferinject albo kompleks wodorotlenku żelaza z sacharozą 2-3 razy w tygodniu w dawkach pojedynczych zawierających po 200 mg żelaza podawanych bezpośrednio do dializatora do momentu, w którym stwierdzono osiągnięcie indywidualnie wyliczonej dawki kumulacyjnej żelaza (średnia dawka kumulacyjna żelaza podawanego w postaci produktu leczniczego Ferinject: 1700 mg). Głównym punktem końcowym oceny skuteczności był odsetek pacjentów, u których po 4 tygodniach od pomiaru początkowego uzyskano zwiększenie stężenia Hb o >1,0 g/dl. Po 4 tygodniach od pomiaru początkowego stwierdzono, że odsetek pacjentów, którzy zareagowali na stosowane leczenie (czyli odsetek pacjentów, u których uzyskano zwiększenie stężenia Hb o >1,0 g/dl) wyniósł 44,1% w grupie otrzymującej Ferinject i 35,3% w grupie otrzymującej kompleks wodorotlenku żelaza z sacharozą (p = 0,2254).

Przewlekła choroba nerek u pacjentów niewymagających hemodializy

Badanie 1VIT04004 było otwartym, randomizowanym, badaniem klinicznym z grupą kontrolną otrzymującą substancję czynną porównującym Ferinject (n = 147) z doustnym produktem zawierającym żelazo (n = 103) pod względem bezpieczeństwa stosowania i skuteczności. Pacjenci otrzymujący Ferinject otrzymywali 1000 mg żelaza w punkcie początkowym i 500 mg żelaza w 14. i 28. dniu badania, jeśli stwierdzane podczas tych wizyt wysycenie transferyny wynosiło <30%, a stężenie ferrytyny wynosiło <500 ng/ml. Pacjenci otrzymujący doustny produkt zawierający żelazo otrzymywali 65 mg żelaza w postaci siarczanu żelaza trzy razy na dobę w okresie od pomiaru początkowego do 56. dnia badania. Okres obserwacji obejmował 56 dni. Głównym punktem końcowym oceny skuteczności był odsetek pacjentów, u których w dowolnym momencie okresu od pomiaru początkowego do zakończenia badania lub do podjęcia interwencji uzyskano zwiększenie stężenia Hb o >1,0 g/dl. Główny punkt końcowy oceny skuteczności osiągnęło 60,54% pacjentów otrzymuj ących Ferinject i 34,7% pacjentów otrzymuj ących doustny produkt zawierający żelazo (p < 0,001). Średnia zmiana stężenia hemoglobiny do 56. dnia badania / końca badania wyniosła

1,0 g/dl w grupie otrzymującej Ferinject i 0,7 g/dl w grupie otrzymującej doustny produkt zawierający żelazo (p = 0,034; 95% CI od 0,0 do 0,7).

Gastroenterologia Choroba zapalna jelit

Badanie VIT-CL-IV-008 było randomizowanym, otwartym badaniem klinicznym, w którym porównywano stosowanie produktu leczniczego Ferinject ze stosowaniem podawanego doustnie siarczanu żelaza pod względem skuteczności w łagodzeniu niedokrwistości z niedoboru żelaza u pacjentów z chorobą zapalną jelit. Pacjenci otrzymywali Ferinject (n = 111) w dawkach pojedynczych sięgających 1000 mg żelaza raz w tygodniu do momentu, w którym stwierdzono osiągnięcie indywidualnie wyliczonej (ze wzoru Ganzoniego) dawki kumulacyjnej żelaza (średnia dawka kumulacyjna żelaza: 1490 mg) albo siarczan żelaza w dawce 100 mg żelaza dwa razy na dobę (n = 49) przez 12 tygodni. U pacjentów otrzymujących Ferinject stwierdzono średnie zwiększenie stężenia Hb w okresie od pomiaru początkowego do 12. tygodnia badania wynoszące 3,83 g/dl, przy czym wynik ten świadczył o przynajmniej takiej samej skuteczności (spełnione kryterium biorównoważności) co skuteczność 12-tygodniowego podawania dwa razy na dobę siarczanu żelaza (3,75 g/dl; p = 0,8016).

Badanie FER-IBD-07-COR było randomizowanym, otwartym badaniem klinicznym, w którym porównywano skuteczność produktu leczniczego Ferinject ze skutecznością kompleksu wodorotlenku żelaza z sacharozą u pacjentów z nawrotowym lub łagodną chorobą zapalną jelit. Pacjenci leczeni produktem leczniczym Ferinject otrzymywali go w dawkach zgodnych z uproszczonym schematem dawkowania opartym na początkowym stężeniu Hb i masie ciała (patrz punkt 4.2) w dawkach pojedynczych sięgających 1000 mg żelaza, natomiast pacjenci leczeni kompleksem wodorotlenku żelaza z sacharozą otrzymywali go stosownie do indywidualnie wyliczonego ze wzoru Ganzoniego niedoboru żelaza w dawkach po 200 mg żelaza do momentu osiągnięcia kumulacyjnej dawki żelaza. Okres obserwacji obejmował 12 tygodni. W 12. tygodniu badania stwierdzono odpowiedź na leczenie (zdefiniowaną jako zwiększenie stężenia Hb o >2 g/dl) u 65,8% pacjentów otrzymujących Ferinject (n = 240; średnia kumulacyjna dawka żelaza: 1414 mg) i u 53,6% pacjentów otrzymujących kompleks wodorotlenku żelaza z sacharozą (n = 235; średnia kumulacyjna dawka żelaza: 1207; p = 0,004). Po 12. tygodniu badania odsetek pacjentów, u których uzyskano wzrost stężenia Hb o >2 g/dl lub powrót stężenia Hb do wartości mieszczących się w zakresie wartości prawidłowych, wyniósł 83,8% w grupie otrzymującej Ferinject i 75,9% w grupie otrzymującej kompleks wodorotlenku żelaza z sacharozą (p = 0,019).

Zdrowie kobiet

Niedokrwistość poporodowa

Badanie VIT-IV-CL-009 było randomizowanym, otwartym badaniem klinicznym biorównoważności, w którym porównywano skuteczność produktu leczniczego Ferinject (n = 227) ze skutecznością siarczanu żelaza (n = 117) u kobiet cierpiących na niedokrwistość poporodową. Pacjentki otrzymywały Ferinject w dawkach pojedynczych sięgających 1000 mg żelaza do momentu, w którym stwierdzono osiągnięcie indywidualnie wyliczonej (ze wzoru Ganzoniego) dawki kumulacyjnej żelaza, albo 100 mg żelaza w postaci siarczanu żelaza dwa razy na dobę przez 12 tygodni. Okres obserwacji obejmował 12 tygodni. Średnia zmiana stężenia Hb w okresie od pomiaru początkowego do 12. tygodnia badania wyniosła 3,37 g/dl w grupie otrzymującej Ferinject (n = 179; średnia kumulacyjna dawka żelaza: 1347 mg) i 3,29 mg/dl w grupie otrzymującej siarczan żelaza (n = 89), przy stwierdzeniu spełnienia kryterium biorównoważności między grupami.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

W badaniu metodą pozytonowej tomografii emisyjnej (PET) wykazano, że 59Fe i 52Fe z produktu Ferinject było szybko eliminowane z krwi, przekazywane do szpiku kostnego, a następnie gromadzone w wątrobie i śledzionie.

Po podaniu pojedynczej dawki produktu Ferinject zawierającej od 100 do 1000 mg żelaza pacjentom

z niedoborem tego pierwiastka maksymalne całkowite stężenie żelaza w surowicy (37-333 pg/ml) uzyskano odpowiednio po 15 min do 1,21 godz. Objętość kompartmentu centralnego jest ściśle związana z objętością osocza (wynosi około 3 l).

Po podaniu we wstrzyknięciu dożylnym lub dożylnym wlewie kroplowym następowała szybka eliminacja żelaza z osocza. Okres półtrwania końcowej fazy eliminacji wynosił 7 do 12 godz., a średni czas obecności leku w organizmie (MRT - ang. mean residence time) 11 do 18 godz. Jedynie śladowe ilości są wydalane przez nerki.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Dane przedkliniczne, uwzględniające wyniki konwencjonalnych badań farmakologicznych dotyczących bezpieczeństwa, toksyczności po podaniu wielokrotnym i genotoksyczności nie ujawniają występowania szczególnego zagrożenia dla człowieka. Wyniki badań przedklinicznych wskazują, że żelazo uwalniane z produktu Ferinject przenika przez barierę łożyskową i jest wydzielane z mlekiem w ograniczonej, kontrolowanej ilości. W badaniach toksycznego wpływu produktu Ferinject na reprodukcję, przeprowadzonych na królikach z nadmiarem żelaza w ustroju, stwierdzono niewielkie zmiany patologiczne kośćca u płodów. W badaniach płodności przeprowadzonych na szczurach nie stwierdzono wpływu tego produktu na płodność samców lub samic. Nie prowadzono długookresowych badań oceniających działanie rakotwórcze produktu Ferinject u zwierząt. Nie obserwowano objawów działania uczulającego lub immunotoksycznego.

W badaniu in vivo prowadzonym z grupą kontrolną wykazano brak reaktywności krzyżowej produktu Ferinject z przeciwciałami skierowanymi przeciw dekstranowi. Po podaniu dożylnym nie obserwowano objawów podrażnienia ani nietolerancji w miejscu podania.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Sodu wodorotlenek (do ustalenia pH)

Kwas solny (do ustalenia pH)

Woda do wstrzykiwań

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Produktu leczniczego nie wolno mieszać z innymi lekami, z wyjątkiem podanych w punkcie 6.6. Zgodność z pojemnikami wykonanymi z materiałów innych niż polietylen lub szkło nie jest znana.

6.3    Okres ważności

Okres ważności produktu zapakowanego do sprzedaży:

3 lata

Okres ważności po pierwszym otwarciu opakowania:

Ze względów mikrobiologicznych produkt do podawania pozajelitowego należy wykorzystać bezzwłocznie po przygotowaniu.

Trwałość po rozcieńczeniu w jałowym 0,9% roztworze chlorku sodu:

Ze względów mikrobiologicznych produkt do podawania pozajelitowego należy wykorzystać bezzwłocznie po rozcieńczeniu jałowym roztworem 0,9% chlorku sodu.

6.4. Specjalne środki ostrożności podczas przechowywaniu

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu. Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C. Nie zamrażać.

6.5. Rodzaj i zawartość opakowania

Ferinject dostarczany jest w fiolce (szkło typu I) z korkiem (guma bromobutylowa) i kapslem aluminiowym w postaci:

2 ml roztworu zawierającego 100 mg żelaza. Dostępne opakowania: 1, 2 i 5 fiolek 10 ml roztworu zawierającego 500 mg żelaza. Dostępne opakowania: 1, 2 i 5 fiolek 20 ml roztworu zawierającego 1000 mg żelaza. Dostępne opakowania: 1 fiolka.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu

leczniczego do stosowania

Przed użyciem należy skontrolować, czy fiolki nie zostały uszkodzone, a roztwór nie zawiera osadu. Można stosować wyłącznie fiolki zawieraj ące jednorodny roztwór bez śladów osadu.

Każda fiolka zawierająca Ferinject jest przeznaczona wyłącznie do jednorazowego użycia. Wszelkie resztki niewykorzystanego produktu lub jego odpady należy usunąć w sposób zgodny z lokalnymi przepisami.

Ferinject można mieszać jedynie z jałowym 0,9% m/V roztworem chlorku sodu. Z uwagi na możliwość wytrącania i (lub) interakcji, nie należy stosować ani innych rozcieńczalników do roztworów dożylnych ani innych środków leczniczych. Instrukcje dotyczące rozcieńczania, patrz punkt 4.2.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA

DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Vifor France SA

7-13, Boulevard Paul-Emile Victor 92200 Neuilly-sur-Seine Francja

Tel. +33 (0)1 41 06 58 90 Fax +33 (0)1 41 06 58 99

8.    NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr 16248

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 19 grudnia 2009 r.

Data ostatniego przedłużenia pozwolenia: 18 czerwca 2012 r.

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

Październik 2014 r.

141003 SPC-YV007/YV080/YV013/MR/E19 T PL01 11/11

Ferinject