+ iMeds.pl

Feroplex 40 mg Fe3+/15 mlUlotka Feroplex

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Feroplex, 40 mg/15 ml, roztwór doustny

(Ferri proteinatosuccinas)

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje

ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

-    Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce.

Spis treści ulotki:

1. Co to jest Feroplex i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Feroplex

3.    Jak stosować Feroplex

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Feroplex

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest Feroplex i w jakim celu się go stosuje

Feroplex zawiera trójwartościowe żelazo w postaci związanej z białkiem. Proteinianobursztynian żelaza charakteryzuje się zmienną rozpuszczalnością w zależności od kwasowości w przewodzie pokarmowym. W kwaśnym środowisku soku żołądkowego (pH poniżej 4,0) żelazo pozostaje związane, co chroni żołądek przed podrażnieniem.

W środowisku dwunastnicy fragment białkowy jest trawiony przez sok trzustkowy, uwalniając żelazo i umożliwiając jego wchłaniane w ilości zależnej od zapotrzebowania organizmu.

Żelazo zawarte w leku Feroplex wchłania się dość szybko i szybko osiąga właściwe stężenie w osoczu.

Stopniowe wchłanianie i długie utrzymywanie się żelaza w surowicy stwarzają dogodne warunki do magazynowania go w tkankach.

Wskazania do stosowania

Leczenie niedoboru żelaza oraz niedokrwistości z niedoboru żelaza:

•    u dorosłych;

•    w następstwie przewlekłej utraty krwi;

•    w ciąży i w okresie karmienia piersią.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Feroplex

Kiedy nie stosować leku Feroplex:

-    jeśli pacjent ma uczulenie na proteinobursztynian żelaza lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6),

-    jeśli pacjent ma hemosyderozę i hemochromatozę (nadmierne odkładanie się żelaza w organizmie),

-    jeśli pacjent ma niedokrwistość aplastyczną, hemolityczną i syderoachrestyczną (zaburzenia wykorzystania wchłoniętego żelaza),

-    jeśli pacjent ma przewlekłe zapalenie trzustki,

-    jeśli pacjent ma marskość wątroby.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem leczenia niedokrwistości lekarz powinien ustalić jej przyczynę. Preparatów żelaza nie należy stosować dłużej niż 6 miesięcy, z wyjątkiem przypadków przewlekłych krwawień, krwotocznych (obfitych) miesiączek lub niedoborów podczas ciąży. Podczas leczenia lekarz prowadzący zaleca okresową kontrolę stężenia hemoglobiny i żelaza we krwi.

Inne leki i Feroplex

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Jeżeli lekarz przepisuje pacjentowi nowy lek, także powinien zostać powiadomiony o przyjmowaniu leku Feroplex.

Związki żelaza mogą zmniejszać wchłanianie tetracyklin i chinolonów (antybiotyki przeciwbakteryjne), bisfosfonianów (leki stosowane m.in. w osteoporozie), penicylaminy, tyroksyny oraz leków stosowanych w chorobie Parkinsona - lewodopy, karbidopy, metylodopy. Feroplex należy podawać przynajmniej dwie godziny po zastosowaniu któregokolwiek z wymienionych leków. Wchłanianie żelaza może ulec zwiększeniu podczas podawania kwasu askorbowego (witaminy C) w dawce powyżej 200 mg, lub zmniejszeniu podczas podawania z lekami zmniejszającymi kwasowość soku żołądkowego.

Chorzy otrzymujący równocześnie antybiotyk chloramfenikol mogą z opóźnieniem reagować na leczenie żelazem.

Niektóre składniki zawarte w warzywach, mleku, kawie i herbacie hamują wchłanianie żelaza. Feroplex należy podawać przynajmniej dwie godziny po spożyciu któregokolwiek z tych produktów.

Feroplex z jedzeniem, piciem i alkoholem

Leku nie należy mieszać z innymi środkami leczniczymi ani napojami, poza zwykłą wodą.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Stosowanie leku Feroplex w tym okresie nie wymaga specjalnych środków ostrożności. Podobnie jak inne preparaty żelaza, Feroplex jest zalecany do stosowania u kobiet w ciąży lub karmiących piersią, u których często występuje niedobór żelaza.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Brak informacji dotyczących ujemnego wpływu leku Feroplex na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn. Jakikolwiek wpływ jest jednak mało prawdopodobny.

Feroplex zawiera: sorbitol, glikol propylenowy, metylu parahydroksybenzoesan sodowy, propylu parahydroksybenzoesan sodowy, aromat morella, sacharynę sodową, wodę oczyszczoną.

Produkt zawiera białka mleka krowiego, dlatego należy zachować szczególną ostrożność u osób uczulonych na mleko.

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Lek może powodować reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu późnego) i wyjątkowo skurcz oskrzeli.

3. Jak stosować Feroplex

Dawkowanie

Dorośli

Zawartość 1 do 2 fiolek na dobę (co odpowiada 40 do 80 mg żelaza na dobę) w dwóch dawkach (każda po 1/2 fiolki lub po 1 fiolce), najlepiej przed jedzeniem lub według zaleceń lekarza.

Lek można wypić bezpośrednio z fiolki lub po rozpuszczeniu w wodzie.

Czas trwania leczenia:

Zgodnie z zaleceniami lekarza.

Leczenie należy kontynuować do momentu odbudowania rezerw tkankowych żelaza (zwykle 2-3 miesiące).

Maksymalna dawka dobowa:

W badaniach klinicznych stosowano dawki 1600 mg proteinianobursztynianu żelaza/dobę (co odpowiada 80 mg żelaza na dobę) u dorosłych; nie ma danych klinicznych dotyczących skuteczności i bezpieczeństwa stosowania wyższych dawek.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Feroplex

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, zabierając ze sobą opakowanie po leku.

W następstwie przyjęcia bardzo dużych dawek soli żelaza mogą wystąpić: ból w nadbrzuszu, nudności, wymioty, biegunka, wymioty krwawe, którym często towarzyszy senność, bladość powłok, sinica, wstrząs i śpiączka.

W przypadku przedawkowania leku Feroplex lekarz może sprowokować wymioty, a w razie potrzeby przeprowadzić także płukanie żołądka oraz wdrożyć odpowiednie leczenie podtrzymujące. W razie konieczności można podać środki wiążące żelazo, takie jak deferoksamina.

Pominięcie zastosowania leku Feroplex:

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Następną dawkę należy przyjąć w normalnej porze.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Jeżeli którekolwiek z wymienionych poniżej działań niepożądanych (lub wystąpienie innych, niewymienionych w ulotce objawów) jest przyczyną niepokoju, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Bardzo rzadko (rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów) występują: zaburzenia żołądka i jelit: nudności, bóle w nadbrzuszu, biegunka, zaparcie.

Działania niepożądane występują jedynie po zastosowaniu dużych dawek i ustępują po zmniejszeniu dawki lub odstawieniu preparatu.

Związki żelaza mogą zaburzać wyniki badań laboratoryjnych na obecność krwi utajonej w kale.

W czasie stosowania preparatów żelaza może wystąpić ciemne zabarwienie stolca.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

5.    Jak przechowywać Feroplex

Przechowywać w temperaturze poniżej 30°C.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

6.    Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera Feroplex

Substancją czynną leku jest proteinobursztynian żelaza w dawce 40 mg jonów żelaza(III) w postaci 800 mg proteinianobursztynianu żelaza w jednej fiolce (15 ml).

Pozostałe substancje pomocnicze to: sorbitol, glikol propylenowy, metylu parahydroksybenzoesan sodowy, propylu parahydroksybenzoesan sodowy, aromat morella, sacharyna sodowa, woda oczyszczona.

Jak wygląda Feroplex i co zawiera opakowanie

Opakowanie zawiera 20 fiolek.

Podmiot odpowiedzialny:

Italfarmaco S.p.A., Viale Fulvio Testi 330, 20126 Mediolan, Włochy Wytwórca:

Italfarmaco S.A., San Rafael 3, 28108 Alcobendas (Madryt), Hiszpania

W celu uzyskania dodatkowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego w Polsce:

Perffarma Sp. z o.o.

Ul. Królowej Marysieńki 13/11 02-954 Warszawa

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Feroplex

Charakterystyka Feroplex

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Feroplex, 40 mg/15 ml, roztwór doustny

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Jedna fiolka 15 ml zawiera 40 mg jonów żelaza(III) w postaci 800 mg żelaza proteinianobursztynianu

(Ferri proteinatosuccinas).

Substancje pomocnicze: sorbitol 1400 mg/15 ml; metylu parahydroksybenzoesan sodowy 45 mg/15 ml; propylu parahydroksybenzoesan sodowy 15 mg/15 ml.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Roztwór doustny

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Leczenie niedoboru żelaza oraz niedokrwistości z niedoboru żelaza:

-    u dorosłych;

-    w następstwie przewlekłej utraty krwi;

-    w ciąży i w okresie karmienia piersią.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dorośli

Zawartość 1 do 2 fiolek na dobę (co odpowiada 40 do 80 mg Fe3+ na dobę) w dwóch dawkach, najlepiej przed jedzeniem lub według zaleceń lekarza.

Zawartość można zażyć bezpośrednio z fiolki lub po rozcieńczeniu wodą.

Czas trwania leczenia:

Leczenie należy kontynuować do momentu uzupełnienia rezerw tkankowych żelaza (zwykle 2-3 miesiące).

Maksymalna dawka dobowa: w badaniach klinicznych stosowano dawki: 1600 mg proteinianobursztynianu żelaza/dobę (co odpowiada 80 mg Fe3+ na dobę) u dorosłych; nie ma danych klinicznych dotyczących skuteczności i bezpieczeństwa stosowania wyższych dawek.

4.3 Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

Hemosyderoza i hemochromatoza, niedokrwistość aplastyczna, hemolityczna i syderoachrestyczna. Przewlekłe zapalenie trzustki.

Marskość wątroby.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Feroplex należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przed rozpoczęciem leczenia niedokrwistości należy ustalić jej przyczynę.

Ponieważ produkt zawiera białka mleka krowiego, dlatego należy zachować szczególną ostrożność u osób z nietolerancją białek mleka krowiego, u których może wystąpić reakcja alergiczna.

Ryzyko rozwoju tolerancji lub uzależnienia jest znikome. Leczenie nie powinno trwać dłużej niż 6 miesięcy, z wyjątkiem sytuacji, gdy wystąpi taka konieczność (np. przewlekłe krwawienie, krwotoczne miesiączki lub uporczywy niedobór żelaza u kobiet w ciąży).

Feroplex zawiera sorbitol, dlatego nie należy go stosować u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją fruktozy.

Feroplex zawiera parahydroksybenzoesany, które mogą wywołać opóźnione reakcje alergiczne.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Związki żelaza mogą zmniejszać wchłanianie tetracyklin, bisfosfonianów, przeciwinfekcyjnych chinolonów, penicylaminy, tyroksyny, lewodopy, karbidopy, metylodopy. Feroplex należy podawać przynajmniej dwie godziny po zastosowaniu któregokolwiek z tych produktów leczniczych. Wchłanianie żelaza może ulec zwiększeniu, gdy jednocześnie podaje się kwas askorbowy (witamina C) w dawce powyżej 200 mg, lub zmniejszeniu, gdy jednocześnie podaje się środki zmniejszające kwasowość soku żołądkowego.

Chorzy otrzymujący równocześnie chloramfenikol mogą z opóźnieniem reagować na leczenie żelazem.

Nie obserwowano dotychczas interakcji z lekami z grupy antagonistów receptorów H2.

Związki kompleksujące żelazo (takie jak fosforany, fityniany i szczawiany), zawarte w warzywach, mleku, kawie i herbacie, hamują wchłanianie żelaza. Feroplex należy podawać przynajmniej dwie godziny po spożyciu któregokolwiek z tych produktów.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Brak specjalnych ostrzeżeń. Feroplex przeznaczony jest do stosowania u kobiet w ciąży i w okresie laktacji, u których często występuje niedobór żelaza.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Brak danych na temat wpływu produktu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Jakikolwiek wpływ jest jednak mało prawdopodobny.

4.8    Działania niepożądane

Bardzo rzadko (<1/10 000):

Zaburzenia żołądka i jelit: nudności, bóle w nadbrzuszu, biegunka, zaparcie.

Działania niepożądane występują jedynie po zastosowaniu dużych dawek i ustępują po zmniejszeniu dawki lub odstawieniu produktu.

Związki żelaza mogą zaburzać wyniki badań laboratoryjnych na obecność krwi utajonej w kale.

W czasie stosowania preparatów żelaza, może wystąpić ciemne zabarwienie stolca.

4.9    Przedawkowanie

W następstwie przyjęcia bardzo dużych dawek soli żelaza mogą wystąpić: ból w nadbrzuszu, nudności, wymioty, biegunka, wymioty krwawe, którym często towarzyszy senność, bladość powłok, sinica, wstrząs i śpiączka. W przypadku przedawkowania produktu Feroplex należy niezwłocznie sprowokować wymioty, a w razie potrzeby przeprowadzić także płukanie żołądka oraz wdrożyć odpowiednie leczenie podtrzymujące. W razie konieczności można podać środki chelatujące żelazo, takie jak deferoksamina.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: żelazo trójwartościowe, preparaty doustne; proteinianobursztynian żelaza.

Kod ATC: B03AB09

Feroplex zawiera 5% ± 0,2% trójwartościowego żelaza związanego z sukcynylowanymi białkami mleka jako kompleks żelazowo-białkowy.

Proteinianobursztynian żelaza charakteryzuje się zmienną rozpuszczalnością w zależności od pH.

W kwaśnym środowisku soku żołądkowego (pH poniżej 4,0) kompleks żelaza ulega wytrąceniu, przy czym żelazo pozostaje związane. W środowisku zasadowym dwunastnicy fragment białkowy jest trawiony przez proteazy trzustkowe, uwalniając żelazo i umożliwiając jego wchłanianie.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

W przypadku proteinianobursztynianu żelaza nie jest możliwe przeprowadzenie tradycyjnych dla związków żelaza badań farmakokinetycznych, ponieważ fragment białkowy jest trawiony przez soki żołądkowo-jelitowe a żelazo jest wchłaniane w ilości zależnej od zapotrzebowania organizmu.

W normalnych warunkach straty żelaza są bardzo ograniczone. Większość żelaza u kobiet jest tracona wraz z krwawieniem miesiączkowym, natomiast niewielkie ilości z żółcią, potem i złuszczającym się naskórkiem.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Dane przedkliniczne, uwzględniające wyniki konwencjonalnych badań farmakologicznych dotyczących bezpieczeństwa stosowania, badań toksyczności po podaniu wielokrotnym, genotoksyczności, możliwego działania rakotwórczego i toksycznego wpływu na reprodukcję, nie wskazują na szczególne zagrożenie dla człowieka.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Sorbitol

Glikol propylenowy

Metylu parahydroksybenzoesan sodowy

Propylu parahydroksybenzoesan sodowy

Aromat morella

Sacharyna sodowa

Woda oczyszczona

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Żelazo wykazuje niezgodność farmaceutyczną z mocnymi zasadami i kwasami, a także z substancjami o właściwościach redukujących.

6.3    Okres ważności

2 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 30°C.

6.5 Rodzaj i zawartość opakowania

20 fiolek polietylenowych w tekturowym pudełku.

6.6 Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowywania produktu leczniczego do stosowania

Brak szczególnych wymagań.

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO ODBROTU

ITALFARMACO S.p.A.

Viale Fulvio Testi 330 20126 Milano Włochy

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr: 4656

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/ DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 23 grudnia 1999 r. Data ostatniego przedłużenia pozwolenia: 1 kwietnia 2008 r.

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

Feroplex