+ iMeds.pl

Ferrologic 20 mg/ml 20 mg Fe 3+/mlUlotka Ferrologic 20 mg/ml

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Ferrologic 20 mg/ml

roztwór do wstrzykiwań lub koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji

Ferri hydroxidům saccharum

Ten produkt leczniczy podlega dodatkowemu monitorowaniu. Pozwoli to na szybką identyfikację nowych informacji dotyczących bezpieczeństwa. Pacjenci mogą w tym pomóc, zgłaszając każde ewentualne działanie niepożądane, które może u nich wystąpić. Informację o sposobie zgłaszania działania niepożądanego zamieszczono w punkcie 4.

Należy zapoznać się treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc j ą ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy

_niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi._


Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Ferrologic 20 mg/ml i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed otrzymaniem leku Ferrologic 20 mg/ml

3.    Jak podawany jest lek Ferrologic 20 mg/ml

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Ferrologic 20 mg/ml

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    Co to jest lek Ferrologic 20 mg/ml i w jakim celu się go stosuje

Ferrologic 20 mg/ml należy do grupy leków nazywanych preparatami żelaza.

Podawany jest bezpośrednio do żyły.

Lek Ferrologic 20 mg/ml jest stosowany w celu uzupełnienia zasobów żelaza, u pacjentów z jego niedoborem.

Lek jest przeznaczony do stosowania wyłącznie w następujących sytuacjach:

•    u pacj entów, u których występuj e nietolerancj a doustnych preparatów żelaza,

•    u pacjentów, którzy nie stosują doustnych preparatów żelaza zgodnie z zaleceniami,

•    gdy należy szybko uzupełnić zasoby żelaza,

•    u pacj entów, u których wchłanianie doustnych preparatów żelaza j est niewystarczaj ące, np. z powodu choroby zapalnej jelit.

Przed rozpoczęciem leczenia lekiem Ferrologic 20 mg/ml należy wykonać badania krwi, aby upewnić się, że leczenie jest celowe.

2.    Informacje ważne przed otrzymaniem leku Ferrologic 20 mg/ml

Kiedy nie można być leczonym lekiem Ferrologic 20 mg/ml:

•    jeśli pacjent ma alergię (nadwrażliwość) na ten lek lub na którykolwiek z jego składników (wymienione w punkcie 6.)

•    jeśli u pacjenta w przeszłości wystąpiły poważne reakcje alergiczne (nadwrażliwość) na inne preparaty żelaza po ich podaniu we wstrzyknięciu lub infuzji dożylnej,

•    j eśli u pacj enta wystąpiły w przeszłości:

-    astma, zwężenie dróg oddechowych, ze skróceniem oddechu,

-    wysypka lub inne alergiczne reakcje skórne ze stanem zapalnym, którym towarzyszy świąd i suchość.

W tych przypadkach jest zwiększone ryzyko do wystąpienia reakcji alergicznych.

•    jeśli u pacjenta występuje niedokrwistość, czyli zmniejszona ilość czerwonych krwinek, której przyczyną nie jest niedobór żelaza,

•    jeśli pacjent ma nadmiar żelaza zmagazynowanego w organizmie lub jeśli jego organizm jest niezdolny do właściwego wykorzystania żelaza,

•    we wczesnym okresie ciąży (pierwsze trzy miesiące).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Należy poinformować lekarza lub pielęgniarkę przed otrzymaniem leku Ferrologic 20 mg/ml:

   jeśli u pacjenta występowała w przeszłości alergia na leki,

   jeśli pacjent choruje na toczeń rumieniowaty układowy (SLE),

   jeśli pacjent choruje na reumatoidalne zapalenie stawów,

   jeśli pacjent ma ciężką astmę, wyprysk lub inne alergie,

•    jeśli u pacjenta występują choroby wątroby. Podczas stosowania leku Ferrologic 20 mg/ml lekarz będzie dokładnie kontrolował stężenie żelaza we krwi.

•    jeśli u pacjenta występuje ostre lub przewlekłe zakażenie.

•    jeśli u pacjenta występują reakcje alergiczne, ze współistniejącym czasem bólem stawów. Takie reakcje obserwowano częściej po przedawkowaniu.

•    jeśli wstrzyknięcie wykonywane jest zbyt szybko, może wystąpić przemijający spadek ciśnienia tętniczego krwi.

Istotne jest, aby lek był podawany bezpośrednio do żyły. Jeśli lek przedostanie się do tkanek otaczających żyłę, może spowodować ciężki odczyn z bólem, zmianą koloru skóry i obrzękiem wokół miejsca, gdzie był podany. Jeśli wystąpi którykolwiek z tych objawów, należy niezwłocznie poinformować pielęgniarkę lub lekarza.

Jak podawany jest lek Ferrologic 20 mg/ml

Lek Ferrologic 20 mg/ml podawany jest przez lekarza lub pielęgniarkę w postaci wstrzyknięcia dożylnego; lek Ferrologic 20 mg/ml będzie podany w warunkach umożliwiających właściwe i natychmiastowe leczenie w przypadku wystąpienia reakcji immunoalergicznej.

Pacjent będzie obserwowany przez lekarza lub pielęgniarkę co najmniej przez 30 minut po każdym podaniu leku.

Lek Ferrologic 20 mg/ml i inne leki

Pacjent powinien poinformować lekarza jeśli przyjmuje lub przyjmował wcześniej jakiekolwiek inne leki, w szczególności jakiekolwiek preparaty żelaza.

Lek Ferrologic 20 mg/ml nie powinien być stosowany jednocześnie z doustnymi preparatami żelaza, gdyż zmniejsza to wchłanianie żelaza podanego doustnie. Dlatego, jeśli pacjent rozpoczyna przyjmować żelazo doustnie, powinno to nastąpić co najmniej pięć dni po ostatnim wstrzyknięciu leku Ferrologic 20 mg/ml.

Ciąża

Nie badano wpływu leku Ferrologic 20 mg/ml na kobiety w ciąży. Jest bardzo ważne, aby pacjentka poinformowała lekarza o istniejącej ciąży, podejrzeniu ciąży lub planowaniu zajścia w ciążę.

Jeśli pacjentka zajdzie w ciążę w czasie leczenia, musi zwrócić się do lekarza o radę. Lekarz zadecyduje, czy lek powinien być podawany.

Karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna zwrócić się do lekarza o radę, zanim zostanie jej podany lek Ferrologic 20

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

U niektórych pacjentów mogą czasami występować zawroty głowy, ospałość lub dezorientacja. Jeśli te objawy wystąpią, nie powinno się prowadzić pojazdów mechanicznych, ani obsługiwać urządzeń mechanicznych.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Ferrologic 20 mg/ml

Ten produkt leczniczy zawiera mniej niż 1 mmol sodu (23 mg) na dawkę, to znaczy lek uznaje się za „wolny od sodu”.

3.    Jak podawany jest lek Ferrologic 20 mg/ml

Ten lek powinien być podawany wyłącznie bezpośrednio dożylnie, albo w powolnym wstrzyknięciu, albo w infuzji. Preferowana jest infuzja dożylna. Leku Ferrologic 20 mg/ml nie wolno wstrzykiwać domięśniowo lub podskórnie.

Wymagana dawka leku Ferrologic 20 mg/ml jest obliczana na podstawie badania krwi (stężenie hemoglobiny) i masy ciała pacjenta. Lekarz zadecyduje również, jak często i przez jaki okres czasu pacjent powinien przyjmować lek.

Stosowanie u dzieci

Lek Ferrologic 20 mg/ml nie jest zalecany do stosowania u dzieci.

Podanie większej niż zalecana dawki leku Ferrologic 20 mg/ml

W przypadku zastosowania większej niż zalecana dawki leku Ferrologic 20 mg/ml, może dojść do gromadzenia nadmiaru żelaza w tkankach. W takim przypadku lekarz zastosuje odpowiednie leczenie (środkiem chelatującym), który usunie nadmiar żelaza.

W przypadku dalszych pytań dotyczących stosowania leku, należy zwrócić się do lekarza.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Ocena działań niepożądanych oparta jest na następujących kryteriach dotyczących częstości ich występowania:

Bardzo często:

może wystąpić u więcej niż u 1 na 10 pacjentów

Często:

może wystąpić najwyżej u 1 na 10 pacjentów

Niezbyt często:

może wystąpić najwyżej u 1 na 100 pacjentów

Rzadko:

może wystąpić najwyżej u 1 na 1000 pacjentów

Bardzo rzadko:

może wystąpić najwyżej u 1 na 10 000 pacjentów

Częstość nieznana:

częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych

Obserwowano następujące objawy niepożądane, które wystąpiły po podaniu leku Ferrologic 20 mg/ml:

Często:

■    przemijające zaburzenia smaku; smak metaliczny

Niezbyt często:

■    ból głowy

■    zawroty głowy

■    niskie ciśnienie krwi

■    zapaść

■    podwyższone ciśnienie krwi

■    przyspieszona czynność serca

■    kołatanie serca (uczucie szybkiego, mocnego lub nieregularnego bicia serca)

■    zwężenie dróg oddechowych, któremu towarzyszy skrócenie oddechu

■    nudności

■    wymioty

■    ból brzucha (np. żołądka)

■    biegunka

■    świąd

■    pokrzywka

■    wysypka

■    zaczerwienienie skóry

■    kurcze mięśni

■    ból mięśni

■    gorączka

■    dreszcze

■    zaczerwienienie twarzy

■    ból i ucisk w klatce piersiowej

■    obrzęk i reakcje zapalne (czasami dotyczące żył) lub uczucie pieczenia wokół miejsca wstrzyknięcia lub infuzji

Rzadko:

■    uczucie mrowienia, kłucia i pieczenia (parestezje)

■    ciężkie reakcje alergiczne (nadwrażliwość), rzadko z bólem stawów. Mogą się objawiać obrzękiem warg i języka, świszczącym oddechem, zapaścią i, bardzo rzadko, drgawkami. Jeśli u pacjenta wystąpią objawy ciężkiej reakcji alergicznej,

powinien niezwłocznie zwrócić się o pomoc lekarską.

■    obrzęk rąk i stóp

■    zmęczenie

■    osłabienie

■    ogólne złe samopoczucie

Ponadto donoszono o następujących reakcjach niepożądanych:

Częstość nieznana:

■    osłabienie czujności

■    uczucie oszołomienia

■    dezorientacja

■    obrzęk twarzy i języka oraz obrzęk stawów, nadmierne pocenie lub ból pleców Zgłaszanie objawów niepożądanych

Jeśli u pacjenta wystąpi jakikolwiek objaw niepożądany, powinien zgłosić to swojemu lekarzowi lub pielęgniarce. Dotyczy to również każdego ewentualnego objawu niepożądanego niewymienionego w ulotce. Pacjent może również zgłosić objaw niepożądany bezpośrednio (szczegóły: patrz poniżej). Zgłaszanie objawów niepożądanych przyczynia się do zgromadzenia większej liczby informacji, dotyczących bezpieczeństwa tego leku.

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, ul. Ząbkowska 41 03-736 Warszawa, tel.: +4822 49 21 301, fax: +4822 49 21 309, e-mail: adr@urpl.gov.pl.

5.    Jak przechowywać lek Ferrologic 20 mg/ml

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować leku Ferrologic 20 mg/ml po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w celu ochrony przed światłem. Nie zamrażać.

Stabilność leku Ferrologic 20 mg/ml po otwarciu ampułek lub po rozcieńczeniu

Ampułki należy zużyć natychmiast po otwarciu. Rozcieńczony lub nierozcieńczony lek powinien być użyty natychmiast.

Lek Ferrologic 20 mg/ml może być rozcieńczany wyłącznie 0,9% roztworem soli fizjologicznej. Nie powinno się stosować lub dodawać żadnych innych roztworów rozcieńczających lub leków.

Nie należy stosować leku Ferrologic 20 mg/ml, jeśli pojawi się osad lub roztwór stanie się niejednorodny.

Rozcieńczony roztwór musi być przezroczysty i brązowy.

Niewykorzystany roztwór powinien być usunięty.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

Substancją czynną jest żelazo, jako roztwór kompleksu wodorotlenku żelaza(III) z sacharozą.

Każdy mililitr roztworu zawiera 20 mg żelaza w postaci kompleksu wodorotlenku żelaza(III) z sacharozą.

Każda ampułka 5 ml zawiera 100 mg żelaza w postaci kompleksu wodorotlenku żelaza(III) z sacharozą.

Innymi składnikami są: sodu wodorotlenek 30 % i woda do wstrzykiwań.

Jak wygląda lek Ferrologic 20 mg/ml i co zawiera opakowanie

Lek Ferrologic 20 mg/ml jest sterylnym, ciemnobrązowym, nieprzezroczystym roztworem wodnym żelaza, przeznaczonym do stosowania wyłącznie jako wstrzyknięcia dożylne lub jako koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji.

Lek Ferrologic 20 mg/ml jest dostępny w ampułkach ze szkła zawierających po 5 ml roztworu, co odpowiada 100 mg żelaza. Lek jest dostępny w tekturowych pudełkach zawierających 5 ampułek lub w dużych opakowaniach zawierających 10 tekturowych pudełek, z których każde zawiera 5 ampułek. Nie wszystkie wielkości opakowań muszą występować w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny

Fresenius Medical Care Nephrologica Deutschland GmbH 61346 Bad Homburg v.d.H.

Niemcy

Wytwórca

Fresenius Medical Care Deutschland GmbH 61346 Bad Homburg v.d.H.

Niemcy

W celu uzyskania wszelkich informacji o leku należy zwrócić się do lokalnego przedstawiciela / dystrybutora podmiotu odpowiedzialnego:

Fresenius Medical Care Polska S.A. ul. Krzywa 13 60-118 Poznań Tel.: 61- 83 92 600

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 07.02.2014

Następujące informacje przeznaczone sa tylko dla personelu medycznego:

Podawanie:

Podczas każdego podawania i po każdym podaniu leku Ferrologic 20 mg/ml należy uważnie obserwować, czy u pacjenta nie wystąpią oznaki lub objawy reakcji nadwrażliwości.

Lek Ferrologic 20 mg/ml powinien być podawany tylko wtedy, gdy niezwłocznie dostępny jest personel, wyszkolony w zakresie oceny i postępowania w przypadku reakcji anafilaktycznych, i w warunkach zapewnienia kompletnego wyposażenia do resuscytacji. Po każdej iniekcji leku Ferrologic 20 mg/ml pacjent powinien być obserwowany pod kątem wystąpienia objawów niepożądanych przez co najmniej 30 minut.

Lek Ferrologic 20 mg/ml wolno podawać tylko drogą dożylną (za pomocą powolnego wstrzyknięcia dożylnego lub dożylnego wlewu kroplowego; wlew kroplowy jest preferowaną drogą podania, gdyż można w ten sposób zmniejszyć ryzyko wystąpienia nagłej hipotensji i wynaczynienia leku poza żyłę).

Lek Ferrologic 20 mg/ml jest roztworem o silnym odczynie zasadowym (pH 10,5 - 11,1) i nie wolno go nigdy podawać drogą podskórną lub domięśniową. Lek Ferrologic nie może być również podany jako wlew całkowitej dawki, podczas którego całkowita wymagana dawka żelaza, odpowiadająca niedoborowi żelaza, podana jest jednorazowo.

Dożylny wlew kroplowy:

Lek Ferrologic 20 mg/ml należy rozcieńczać jedynie w 0,9% roztworze chlorku sodu (roztwór soli fizjologicznej). Każda 5 ml ampułka (100 mg żelaza) leku Ferrologic 20 mg/ml powinna być rozcieńczona w 100 ml soli fizjologicznej bezpośrednio przed wlewem (tj. 2 ampułki w 200 ml, do maksymalnie 5 ampułek w 500 ml roztworu soli fizjologicznej). Nie są dozwolone rozcieńczenia leku Ferrologic 20 mg/ml do mniejszych stężeń ze względu na konieczność zachowania stabilności. Roztwór musi być podawany z następującą szybkością: 100 ml w ciągu co najmniej 15 minut; 200 ml w ciągu co najmniej 30 minut; 300 ml w ciągu co najmniej 1,5 godziny; 400 ml w ciągu co najmniej 2,5 godziny; 500 ml w ciągu co najmniej 3,5 godziny.

Wstrzyknięcie dożylne:

Lek Ferrologic 20 mg/ml może być podawany jako wolne wstrzyknięcie dożylne z szybkością

1    ml nierozcieńczonego roztworu na minutę (tj. 5 minut na ampułkę), nie przekraczając

2    ampułek leku Ferrologic 20 mg/ml (200 mg żelaza) w jednorazowym wstrzyknięciu.

Po wstrzyknięciu dożylnym należy unieść wyprostowane ramię pacjenta i ucisnąć miejsce wkłucia igły przez co najmniej 5 minut, aby zmniejszyć ryzyko wynaczynienia leku poza żyłę.

Wstrzyknięcie do dializatora:

Lek Ferrologic 20 mg/ml może być podawany podczas hemodializy bezpośrednio do drenu żylnego dializatora w sposób, jaki opisano dla wstrzyknięcia dożylnego.

Jeśli całkowita wymagana dawka przekracza maksymalną dawkę dobową, powinna ona zostać podzielona.

Zalecenia dotyczące stosowania

Przed użyciem należy obejrzeć, czy ampułki nie są uszkodzone i czy nie zawierają osadu. Można stosować tylko te ampułki, które zawierają jednorodny roztwór. Rozcieńczony roztwór musi być przezroczysty i brązowy.

Niezgodności farmaceutyczne

Lek Ferrologic 20 mg/ml może mieszać jedynie z roztworem 0,9% chlorku sodu. Nie powinno się stosować lub dodawać żadnych innych dożylnych roztworów rozcieńczających lub leków, gdyż istnieje możliwość wytrącania i (lub) interakcji.

Okres ważności po pierwszym otwarciu opakowania

Z mikrobiologicznego punktu widzenia, lek powinien być użyty natychmiast.

Okres ważności po rozcieńczeniu 0,9% roztworem chlorku sodu:

Wykazano, iż lek zachowuje chemiczną i fizyczną stabilność przez 24 godzin w temperaturze 22 ± 2°C.

Z mikrobiologicznego punktu widzenia, rozcieńczony lek powinien być użyty natychmiast.

8

Ferrologic 20 mg/ml

Charakterystyka Ferrologic 20 mg/ml

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

Ten produkt leczniczy podlega dodatkowemu monitorowaniu. Pozwoli to na szybką identyfikację nowych informacji dotyczących bezpieczeństwa. Pracownicy ochrony zdrowia są proszeni o raportowanie każdego podejrzenia działania niepożądanego. Informację o sposobie zgłaszania działania niepożądanego zamieszczono w punkcie 4.8.

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Ferrologic 20 mg/ml; roztwór do wstrzykiwań lub koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każdy mililitr roztworu zawiera 20 mg żelaza w postaci kompleksu żelaza (III) wodorotlenku z sacharozą (Ferri hydroxidům saccharum).

Każda ampułka 5 ml zawiera 100 mg żelaza w postaci kompleksu żelaza (III) wodorotlenku z sacharozą.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Roztwór do wstrzykiwań lub koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji.

Ferrologic 20 mg/ml jest roztworem wodnym, nieprzezroczystym, barwy ciemnobrązowej.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Ferrologic 20 mg/ml jest wskazany do parenteralnego leczenia niedoboru żelaza w tych przypadkach, gdy stosowanie doustnych preparatów żelaza jest niemożliwe lub nieskuteczne. Dotyczy to:

•    pacj entów, u których występuj e nietolerancj a doustnych preparatów żelaza,

•    pacjentów, którzy nie stosują się do zaleceń lekarza w czasie leczenia doustnymi preparatami żelaza,

•    przypadków, gdy należy szybko uzupełnić zasoby żelaza ze względu na stan kliniczny,

•    pacj entów, u których wchłanianie doustnych preparatów żelaza j est niewystarczaj ące (np. z powodu czynnej choroby zapalnej jelit).

Rozpoznanie niedoboru żelaza musi być oparte o wyniki odpowiednich badań laboratoryjnych (np. stężenie ferrytyny w surowicy, stężenie żelaza w surowicy, wysycenie transferyny, stężenie hemoglobiny, wartość hematokrytu, ilość erytrocytów i erytrocytów niedobarwliwych lub parametry hematologiczne dotyczące czerwonych krwinek: MCV, MCH, MCHC).

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Podczas każdego podawania i po każdym podaniu leku Ferrologic 20 mg/ml należy uważnie obserwować pacjenta pod kątem oznak i objawów reakcji nadwrażliwości.

Ferrologic 20 mg/ml powinien być podawany tylko wtedy, gdy niezwłocznie dostępny jest personel, wyszkolony w zakresie oceny i postępowania w przypadku reakcji anafilaktycznych, i w warunkach zapewnienia kompletnego sprzętu do resuscytacji. Po każdej iniekcji leku Ferrologic 20 mg/ml pacjent powinien być obserwowany pod kątem wystąpienia objawów niepożądanych przez co najmniej 30 minut (patrz: punkt 4.4).

Obliczanie wymaganego dawkowania

Dorośli i osoby w podeszłym wieku:

Całkowita skumulowana dawka leku Ferrologic 20 mg/ml, odpowiadająca całkowitemu niedoborowi żelaza (mg), jest określana na podstawie stężenia hemoglobiny i masy ciała pacjenta. Dawka i schemat dawkowania leku Ferrologic 20 mg/ml musi być dobrana indywidualnie dla każdego pacjenta, na podstawie wyliczenia całkowitego niedoboru żelaza.

Całkowity niedobór żelaza w mg = masa ciała w kg x (docelowe stężenie Hb - aktualne stężenie Hb) w g/l x 0,24* + żelazo depozytowe [mg].

Masa ciała do 35 kg: docelowe stężenie Hb = 130 g/l; odpowiednio, żelazo depozytowe = 15 mg/kg mc.

Masa ciała ponad 35 kg: docelowe stężenie Hb = 150 g/l; odpowiednio, żelazo depozytowe = 500 mg

* Współczynnik = 0,0034 x 0,07 x 1000 (zawartość żelaza w hemoglobinie 0,34%; objętość krwi jako odsetek masy ciała 7%; współczynnik 1000 wynika z przeliczenia g na mg)

Całkowita wymagana dawka leku Ferrologic 20 mg/ml określana jest na podstawie powyższego wzoru lub według poniższej tabeli dawkowania (odpowiadającego docelowemu stężeniu hemoglobiny 130 g/l dla masy ciała < 35 kg i 150 g/l dla masy ciała > 35 kg):

Masa ciała [kg]

Całkowita ilość ampułek Ferrologic 20 mg/ml, które powinny

być podane:

Hb 60 g/l

Hb 75 g/l

Hb 90 g/l

Hb 105 g/l

30

9,5

8,5

7,5

6,5

35

12,5

11,5

10

9

40

13,5

12

11

9,5

45

15

13

11,5

10

50

16

14

12

10,5

55

17

15

13

11

60

18

16

13,5

11,5

65

19

16,5

14,5

12

70

20

17,5

15

12,5

75

21

18,5

16

13

80

22,5

19,5

16,5

13,5

85

23,5

20,5

17

14

90

24,5

21,5

18

14,5

W celu przeliczenia stężenia Hb wyrażonego w mmol/l na stężenie Hb wyrażone w g/l, należy pomnożyć stężenie wyrażone w mmol/l przez 16,1145.

Jeśli całkowita wymagana dawka przekracza maksymalną dawkę dobową, należy podać ją w dawkach podzielonych.

Jeśli po 1 do 2 tygodni leczenia odpowiedź terapeutyczna w postaci zmiany parametrów hematologicznych nie będzie widoczna, należy zweryfikować pierwotne rozpoznanie.

Obliczenie dawkowania w celu wyrównania utraty krwi, kompensującego autologiczne transfuzje krwi.

Jeśli objętość utraconej krwi jest znana:

Podanie 200 mg żelaza (= 2 ampułki Ferrologic 20 mg/ml) daje w efekcie zwiększenie stężenia hemoglobiny odpowiadający jednej jednostce krwi (= 400 ml z zawartością Hb 150 g/l).

Wymagana dawka żelaza w mg = całkowita ilość utraconych j ednostek krwi x 200 lub

Wymagana ilość ampułek Ferrologic 20 mg/ml = ilość utraconych jednostek krwi x 2 Jeśli stężenie hemoglobiny jest zmniejszone:

Należy zastosować poniższy wzór, zakładając że zapasy żelaza nie wymagają odtworzenia.

Wymagana dawka żelaza w mg = masa ciała w kg x 0,24 x (docelowe stężenie Hb -

aktualne stężenie Hb) w g/l

np.: masa ciała = 60 kg, niedobór Hb = 10 g/l ^ wymagana suplementacja żelaza = 150 mg = 1,5 ampułki (= 7,5 ml) Ferrologic 20 mg/ml.

Dawkowanie:

Dorośli i osoby w podeszłym wieku:

W celu osiągnięcia całkowitej wymaganej dawki leku Ferrologic 20 mg/ml należy stosować 100 mg żelaza (jedna ampułka Ferrologic 20 mg/ml) w pojedynczej dawce nie częściej niż trzy razy w tygodniu, w zależności od stężenia hemoglobiny. Jednakże, jeśli okoliczności kliniczne wskazują na konieczność szybkiego uzupełnienia zasobów żelaza w organizmie, dawkowanie może być zwiększone do 200 mg żelaza, nie częściej niż trzy razy w tygodniu .

Maksymalna dopuszczalna dawka podczas jednorazowego podania: 200 mg żelaza (dwie ampułki Ferrologic 20 mg/ml) we wstrzyknięciu trwającym co najmniej 10 minut lub 0,35 ml leku Ferrologic 20 mg/ml na kg masy ciała (= 7 mg żelaza/kg mc.); nie wolno stosować więcej niż 5 ampułek na dobę (500 mg żelaza) rozcieńczonych w 500 ml roztworu fizjologicznego i podawanych w infuzji dożylnej trwającej co najmniej 3,5 godziny, jeden raz w tygodniu.

Dzieci:

Nie ma wystarczających badań dotyczących stosowania Ferrologic 20 mg/ml u dzieci.

W związku z tym, u dzieci nie zaleca się jego stosowania.

Szczególne grupy pacjentów:

Nie wiadomo w jakim stopniu zaburzenia czynności nerek i wątroby mogą wpływać na właściwości farmakologiczne kompleksu wodorotlenku żelaza(III) z sacharozą.

Sposób podawania:

Ferrologic 20 mg/ml może być podawany wyłącznie drogą dożylną jako wolne wstrzyknięcie dożylne lub jako dożylny wlew kroplowy. Preferowanym sposobem podawania jest dożylny wlew kroplowy, gdyż można w ten sposób zmniejszyć ryzyko wystąpienia nagłej hipotensji

1    wynaczynienia preparatu poza żyłę.Ferrologic 20 mg/ml jest roztworem o silnym odczynie zasadowym (pH 10,5 - 11,1) i nie wolno go nigdy podawać drogą podskórną lub domięśniową. Ferrologic 20 mg/ml nie może być również podany jako wlew całkowitej dawki, podczas którego całkowita wymagana dawka żelaza, odpowiadająca niedoborowi żelaza, podana jest jednorazowo.

Przed użyciem należy obejrzeć, czy ampułki nie są uszkodzone i czy nie zawierają osadu. Można stosować tylko te ampułki, które zawierają jednorodny roztwór bez osadu. Rozcieńczony roztwór musi być przezroczysty i brązowy. Patrz również: punkt 6.3.

Dożylny wlew kroplowy:

Ferrologic 20 mg/ml należy rozcieńczać jedynie w 0,9% roztworze chlorku sodu (roztwór soli fizjologicznej). Każda 5 ml ampułka (100 mg żelaza) Ferrologic 20 mg/ml powinna być rozcieńczona w 100 ml soli fizjologicznej bezpośrednio przed wlewem (tj. 2 ampułki w 200 ml, do maksymalnie 5 ampułek w 500 ml roztworu soli fizjologicznej. Nie są dozwolone rozcieńczenia Ferrologic 20 mg/ml do mniejszych stężeń ze względu na konieczność zachowania stabilności. Roztwór musi być podawany z następującą szybkością: 100 ml w ciągu co najmniej 15 minut; 200 ml w ciągu co najmniej 30 minut; 300 ml w ciągu co najmniej 1,5 godziny; 400 ml w ciągu co najmniej 2,5 godziny; 500 ml w ciągu co najmniej 3,5 godziny.

Wstrzyknięcie dożylne:

Ferrologic 20 mg/ml może być podawany jako wolne wstrzyknięcie dożylne z szybkością 1 ml nierozcieńczonego roztworu na minutę (tj. 5 minut na ampułkę), nie przekraczając

2    ampułek Ferrologic 20 mg/ml (200 mg żelaza) w jednorazowym wstrzyknięciu. Po wstrzyknięciu dożylnym należy unieść wyprostowane ramię pacjenta i ucisnąć miejsce wkłucia igły przez co najmniej 5 minut, aby zmniejszyć ryzyko wynaczynienia leku poza żyłę.

Wstrzyknięcie do dializatora:

Ferrologic 20 mg/ml może być podawany podczas hemodializy bezpośrednio do drenu żylnego dializatora w sposób, jaki opisano dla wstrzyknięcia dożylnego.

4.3 Przeciwwskazania

Stosowanie Ferrologic 20 mg/ml jest przeciwwskazane w przypadkach:

•    nadwrażliwości na substancję czynną, na Ferrologic 20 mg/ml lub którąkolwiek z zawartych w nim substancji pomocniczych wymienionych w punkcie 6.1,

•    znanej poważnej nadwrażliwości na inne produkty parenteralnego żelaza, niedokrwistości o innej etiologii niż z niedoboru żelaza,

•    nadmiaru żelaza w organizmie lub zaburzeń w utylizacji żelaza,

• pacj entów z astmą, wypryskiem lub inną postacią alergii atopowej, w wywiadzie, gdyż j est u nich zwiększone ryzyko wystąpienia reakcji alergicznych, pierwszego trymestru ciąży.

4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Parenteralnie podawane preparaty żelaza mogą powodować reakcje nadwrażliwości, włącznie z poważnymi i potencjalnie śmiertelnymi reakcjami anafilaktycznymi lub

rzekomoanafilaktycznymi. Istnieją również doniesienia o wystąpieniu reakcji nadwrażliwości w przypadkach, gdy wcześniejsze podawanie dawek parenteralnych kompleksów żelaza nie powodowało takich reakcji.

Ryzyko jest zwiększone u pacjentów ze znanymi alergiami, włącznie z alergiami na leki, u pacjentów z wywiadem ciężkiej astmy, wyprysku lub innej alergii atopowej.

Zwiększone ryzyko reakcji nadwrażliwości na parenteralne kompleksy żelaza występuje również u pacjentów z chorobami immunologicznymi i zapalnymi (np. toczniem rumieniowatym układowym, zapaleniem reumatoidalnym stawów).

Ferrologic powinien być podawany tylko wtedy, gdy niezwłocznie dostępny jest personel, wyszkolony w zakresie oceny i postępowania w przypadku reakcji anafilaktycznych, i w warunkach zapewnienia kompletnego sprzętu do resuscytacji. Po każdej iniekcji leku Ferrologic każdy pacjent powinien być obserwowany pod kątem wystąpienia objawów niepożądanych przez co najmniej 30 minut. Jeśli podczas podawania wystąpią reakcje nadwrażliwości lub oznaki nietolerancji, należy podawanie natychmiast przerwać. Dostępny powinien być sprzęt do resuscytacji krążeniowo-oddechowej i wyposażenie do właściwego postępowania w przypadkach ostrych reakcji anafilaktycznych i rzekomoanafilaktycznych, włącznie z roztworem 1:1000 adrenaliny do iniekcji. Należy ponadto zastosować odpowiednie leczenie lekami antyhistaminowymi i kortykosteroidami

U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby, parenteralne podanie żelaza powinno się stosować po starannej ocenie ryzyka do korzyści. Parenteralnego podawania żelaza powinno się unikać u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby, jeśli nadmiar żelaza w organizmie jest czynnikiem powodującym takie zaburzenia, szczególnie w porfirii skórnej późnej. Zaleca się staranne kontrolowanie stężenia żelaza w organizmie w celu uniknięcia przeładowania żelazem.

Pozajelitowe preparaty żelaza należy stosować z ostrożnością w przypadku zakażenia ostrego lub przewlekłego. Zaleca się przerwanie podawania kompleksu żelaza (III) wodorotlenku z sacharozą u pacjentów z istniejącą bakteriemią. U pacjentów z zakażeniem przewlekłym należy przeprowadzić ocenę stosunku ryzyka do korzyści, biorąc pod uwagę zahamowanie erytropoezy.

Jeśli dożylne wstrzyknięcie wykonywane jest zbyt szybko, mogą wystąpić przypadki nagłego obniżenia ciśnienia tętniczego.

Reakcje alergiczne, czasami także bóle stawów, obserwowano częściej, gdy zalecana dawka została przekroczona.

Należy unikać wynaczynienia leku poza żyłę, gdyż może to prowadzić do pojawienia się w miejscu podania bólu, stanu zapalnego, martwicy tkanek, jałowego ropnia i brązowego zabarwienia skóry.

Ten produkt leczniczy zawiera mniej niż 1 mmol sodu (23 mg) na dawkę, to znaczy produkt uznaje się za „wolny od sodu”.

4.5    Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji

Podobnie jak inne pozajelitowe preparaty żelaza, Ferrologic 20 mg/ml nie powinien być stosowany jednocześnie z doustnymi preparatami żelaza, gdyż wchłanianie żelaza podanego doustnie będzie zmniejszone. Dlatego stosowania doustnych preparatów żelaza nie należy zaczynać wcześniej niż po 5 dniach od ostatniego wstrzyknięciu Ferrologic 20 mg/ml.

4.6    Płodność, ciąża i laktacja

Nie ma odpowiednich i dobrze kontrolowanych badań Ferrologic 20 mg/ml u kobiet w ciąży. Dlatego przed jego zastosowaniem podczas ciąży wymagana jest wnikliwa ocena ryzyka i korzyści. Ferrologic 20 mg/ml nie powinien być podawany w czasie ciąży, chyba że jest to bezwzględnie konieczne (patrz: punkt 4.4).

Przeciwwskazane jest stosowanie Ferrologic 20 mg/ml w czasie pierwszego trymestru ciąży (patrz: punkt 4.3). Niedokrwistość z niedoboru żelaza występująca w pierwszym trymestrze ciąży w wielu przypadkach może być leczona doustnymi preparatami żelaza. Leczenie za pomocą Ferrologic 20 mg/ml powinno być ograniczone do drugiego i trzeciego trymestru, jeśli oceniono, że korzyści przewyższają potencjalne ryzyko, zarówno dla matki, jak i dla płodu.

Jest mało prawdopodobne, aby niezmetabolizowany kompleks żelaza (III) wodorotlenku z sacharozą przenikał do mleka kobiecego. Dlatego zakłada się, że nie wywiera on wpływu na dziecko karmione mlekiem matki. Ferrologic 20 mg/ml może być stosowany podczas karmienia piersią.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu

W przypadku wystąpienia zawrotów głowy, dezorientacji lub uczucia oszołomienia, po podaniu leku Ferrologic 20 mg/ml, pacjent nie powinien prowadzić pojazdów, ani obsługiwać urządzeń mechanicznych w ruchu, aż do czasu, gdy objawy te ustąpią.

4.8    Działania niepożądane

Najczęściej występujące objawy niepożądane, obserwowane podczas badań klinicznych, to przemijające zaburzenia smaku, niedociśnienie tętnicze, gorączka i dreszcze, odczyn zapalny w miejscu podania i nudności, występujące u 0,5 do 1,5% pacjentów. Łagodne reakcje rzekomoanafilaktyczne występowały rzadko. Reakcje rzekomoanafilaktyczne stanowią potencjalnie najcięższy objaw niepożądany (patrz: punkt 4.4). W badaniach klinicznych obserwowano następujące objawy niepożądane, które miały związek czasowy i co najmniej możliwy związek przyczynowy z podawaniem dożylnym kompleksu żelaza (III) wodorotlenku z sacharozą . W obrębie każdego układu narządów, objawy niepożądane zostały uporządkowane według częstości ich występowania, zgodnie z następującym podziałem:

bardzo często: często:

niezbyt często: rzadko:

bardzo rzadko: częstość nieznana:


(>1/10)

(>1/100 do <1/10)

(>1/1000 do <1/100)

(>1/10 000 do <1/1000)

(<1/10 000)

(nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

Zaburzenia układu nerwowego

Często: przemijające zaburzenia smaku (w szczególności smak metaliczny) Niezbyt często: ból głowy; zawroty głowy Rzadko: parestezje

Bardzo rzadko: drgawki (w trakcie reakcji nadwrażliwości)

Zaburzenia sercowo-naczyniowe:

Niezbyt często: niedociśnienie i zapaść sercowo-naczyniowa; nadciśnienie tętnicze, tachykardia i kołatanie serca

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia:

Niezbyt często: skurcz oskrzeli, duszność

Zaburzenia żołądka i jelit:

Niezbyt często: nudności; wymioty; ból brzucha; biegunka

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Niezbyt często: świąd; pokrzywka; wysypka, osutka, rumień

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Niezbyt często: kurcze mięśni, bóle mięśni

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Niezbyt często: gorączka, dreszcze, zaczerwienienie twarzy; uczucie bólu i ucisku w klatce piersiowej. Zaburzenia w miejscu podania, takie jak zapalenie żyły powierzchownej, uczucie pieczenia, obrzęk

Rzadko: reakcje rzekomoanafilaktyczne (rzadko z bólem stawów); obrzęki obwodowe; zmęczenie, astenia; złe samopoczucie

Ponadto w doniesieniach informowano o następujących reakcjach niepożądanych:

Częstość nieznana: zaburzenia świadomości, uczucie oszołomienia, dezorientacja, obrzęk naczynioruchowy, obrzęk stawów, nadmierne pocenie, ból okolicy krzyżowej.

Zgłaszanie podejrzenia działań niepożądanych

Zgłaszanie podejrzenia działań niepożądanych produktów leczniczych po ich dopuszczeniu do obrotu ma istotne znaczenie. Pozwala ono na ciągłe monitorowanie stosunku korzyści i ryzyka produktu leczniczego. Pracownicy ochrony zdrowia są proszeni o zgłaszanie każdego podejrzenia

działania niepożądanego poprzez odpowiedni narodowy system raportowania. Szczegóły: patrz poniżej:

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, ul. Ząbkowska 41 03-736 Warszawa, tel.: +4822 49 21 301, fax: +4822 49 21 309, e-mail: adr@urpl.gov.pl .

4.9 Przedawkowanie

Przedawkowanie może prowadzić do nagłego przeładowania organizmu żelazem, co może się przejawić w postaci hemosyderozy. W przedawkowaniu, jeśli tego wymaga, należy stosować związki chelatujące żelazo.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Preparaty żelaza; Parenteralne preparaty trójwartościowego żelaza Kod ATC: B03AC02

Wielojądrowe rdzenie wodorotlenku żelaza(III) są na powierzchni otoczone przez dużą liczbę cząsteczek sacharozy, związanych niekowalencyjnie, co tworzy kompleks o masie cząsteczkowej około 43 kD. Jest on na tyle duży, że nie ulega eliminacji przez nerki. Kompleks jest stabilny, i w warunkach fizjologicznych, nie uwalnia zjonizowanego żelaza. Żelazo w wielojądrowych rdzeniach jest związane w strukturze podobnej do fizjologicznej ferrytyny. Dożylne podanie kompleksu żelaza (III) wodorotlenku z sacharozą prowadzi do zmian fizjologicznych, którym towarzyszy wychwyt żelaza.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Dystrybucja

Po dożylnym podaniu, zdrowym ochotnikom, pojedynczej dawki Ferrologic 20 mg/ml zawierającej 100 mg żelaza, maksymalne stężenia żelaza, średnio 538 ąmol/l, uzyskiwano po 10 minutach od wstrzyknięcia. Objętość dystrybucji centralnego kompartmentu właściwie odpowiadała objętości osocza (około 3 litry).

Biotransformacja

Kinetyka dożylnie podanego kompleksu żelaza (III) wodorotlenku z sacharozą znakowanego 59Fe i Fe była oceniana u 5 pacjentów z niedokrwistością i przewlekłą niewydolnością nerek.

Klirens osoczowy Fe był w zakresie od 60 do 100 minut. Fe ulegało dystrybucji do wątroby, śledziony i szpiku kostnego. Po dwóch tygodniach po podaniu maksymalna utylizacja 59Fe w czerwonych krwinkach wahała się od 62% do 97%.

Eliminacja

Żelazo podane we wstrzyknięciu dożylnym było szybko usuwane z osocza; okres półtrwania wynosił około 6 godzin. Objętość dystrybucji w stanie równowagi dynamicznej wynosiła około 8 litrów, wskazując na małą dystrybucję żelaza w płynach ustrojowych. Z powodu mniejszej od transferyny stabilności kompleksu żelaza (III) wodorotlenku z sacharozą obserwowano kompetycyjną wymianę żelaza z transferyną. Powodowało to transport żelaza około 31 mg/24 h.

Usuwanie żelaza przez nerki w ciągu pierwszych 4 godzin po wstrzyknięciu dożylnym stanowi mniej niż 5% całkowitego klirensu w organizmie. Po 24 godzinach stężenie żelaza w osoczu zmniejszyło się do poziomu sprzed podania dawki, a około 75% dawki kompleksu żelaza (III) wodorotlenku z sacharozą zostało wydalone.

5.3 Przedkliniczne dane dotyczące bezpieczeństwa

Brak dodatkowych nieklinicznych danych dotyczących leku Ferrologic 20 mg/ml, istotnych dla lekarza zlecającego, poza omówionymi w innych punktach Charakterystyki Produktu Leczniczego.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Woda do wstrzykiwań Sodu wodorotlenek 30%

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Ferrologic 20 mg/ml można mieszać jedynie z 0,9% roztworem chlorku sodu. Nie powinno się stosować lub dodawać żadnych innych dożylnych roztworów rozcieńczających lub leków, gdyż istnieje możliwość wytrącania i (lub) interakcji.

6.3    Okres ważności

2 lata

Okres ważności po pierwszym otwarciu opakowania:

Po pierwszym otwarciu: zużyć natychmiast..

Okres ważności po rozcieńczeniu 0,90% roztworem chlorku sodu:

Po rozcieńczeniu 0,9% roztworem chlorku sodu: zużyć natychmiast.

6.4    Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w celu ochrony przed światłem. Nie zamrażać. Warunki przechowywania rozcieńczonego produktu leczniczego: patrz punkt 6.3.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

5 ml w ampułce ze szkła typu I.

5 ampułek w tekturowym pudełku lub 50 ampułek (pakowanych w 10 tekturowych pudełek po 5 ampułek każde).

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6 Instrukcja dotycząca przygotowania produktu leczniczego do stosowania i usuwania jego pozostałości

Wszelkie resztki niewykorzystanego leku lub jego odpady należy usunąć w sposób zgodny z lokalnymi przepisami.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Fresenius Medical Care Nephrologica Deutschland GmbH 61346 Bad Homburg v.d.H.

Niemcy

8.    NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

14689

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

2008.06.17

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

2014.02.07

10

Ferrologic 20 mg/ml