Imeds.pl

Ferrum Lek

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Ferrum Lek, 100 mg, tabletki do rozgryzania i żucia

Ferri hydroxidum polymaltosum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

■    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

■    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

■    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

■    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest Ferrum Lek i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Ferrum Lek

3.    Jak stosować Ferrum Lek

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Ferrum Lek

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest Ferrum Lek i w jakim celu się go stosuje

Żelazo jest ważnym składnikiem krwinek czerwonych, mięśni oraz enzymów. Niedobór żelaza może powodować przewlekłe zmęczenie, brak koncentracji, rozdrażnienie, nerwowość, bóle głowy, utratę apetytu, podatność na stres i zakażenie, bladość, pęknięcia w kącikach ust, suchość skóry, łamliwość włosów i paznokci.

Tabletki Ferrum Lek zawierają żelazo w postaci kompleksu wodorotlenku żelaza(III) z polimerem węglowodanowym, polimaltozą. Polimaltoza chroni przewód pokarmowy pacjenta przed szkodliwym działaniem żelaza. Hamuje również oddziaływanie pokarmu na żelazo. Struktura kompleksu wodorotlenku żelaza(III) z polimaltozą jest zbliżona do struktury naturalnie występującego białka magazynującego żelazo w organizmie, ferrytyny. Dzięki temu podobieństwu żelazo przenika do krwi w wyniku działania naturalnych procesów.

Ferrum Lek jest stosowany:

-    w leczeniu utajonego niedoboru żelaza,

-    w leczeniu niedokrwistości spowodowanej niedoborem żelaza (jawny niedobór żelaza),

-    w zapobieganiu niedoborom żelaza w okresie ciąży.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Ferrum Lek

Kiedy nie stosować leku Ferrum Lek

■    jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników leku (wymienionych w punkcie 6);

■    jeśli u pacjenta stwierdzono nadmierne zasoby żelaza w organizmie (np. hemochromatozę, hemosyderozę);

■    jeśli pacjent ma zaburzenia wbudowywania żelaza w strukturę hemoglobiny (np. niedokrwistość, niedokrwistość spowodowaną zatruciem ołowiem, niedokrwistość syderoblastyczną, talasemię);

■    jeśli pacjent ma niedokrwistość, która nie jest spowodowana niedoborem żelaza (np. niedokrwistość hemolityczną, niedokrwistość megaloblastyczną na skutek niedoboru witaminy B12).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Ferrum Lek należy omówić toz lekarzem lub farmaceutą, jeśli pacjent ma niedokrwistość spowodowaną zakażeniem lub procesem nowotworowym.

Ferrum Lek i inne preparaty żelaza mogą powodować ciemne zabarwienie stolca. Objaw ten nie ma znaczenia klinicznego.

Informacja dla pacjentów z cukrzycą

Jedna tabletka zawiera 0,04 WW (wymiennika węglowodanowego).

Ferrum Lek a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Dotychczas nie opisano interakcji. Ze względu na to, że żelazo w leku Ferrum Lek jest związane w kompleksie, mało prawdopodobne są interakcje ze składnikami pokarmów (szczawianami [zawartymi w warzywach], taniną [w herbacie] lub jednocześnie przyjmowanymi lekami (lekami stosowanymi w leczeniu zakażeń z grupy tetracyklin, lekami zobojętniającymi sok żołądkowy).

Leczenie żelazem nie ma wpływu na wynik testu na krew utajoną.

Nie wolno stosować jednocześnie żelaza w innych postaciach (np. wstrzykiwań lub tabletek). Należy poinformować lekarza, jeśli pacjent przyjmuje jakikolwiek inny lek zawierający żelazo.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Badania na zwierzętach nie wykazały żadnego zagrożenia dla płodu. Badania te nie dowiodły, aby stosowanie leku w pierwszym trymestrze ciąży było szkodliwe, a niekorzystny wpływ na płód jest mało prawdopodobny. Kontrolowane badania u kobiet w ciąży po pierwszym trymestrze nie wykazały żadnych działań niepożądanych na organizm matki i (lub) noworodka.

Żelazo przenika do mleka kobiecego, gdzie występuje ono w postaci laktoferyny. Z kompleksu wodorotlenku żelaza z polimaltozą tylko niewielka część żelaza przenika do mleka kobiecego. Zagrożenie dla karmionego piersią dziecka jest małe.

Ferrum Lek można stosować w czasie ciąży i karmienia piersią wyłącznie na zalecenie lekarza. Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Ferrum Lek nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Ferrum Lek zawiera aspartam

Jedna tabletka do rozgryzania i żucia Ferrum Lek zawiera 1,5 mg aspartamu (E 951), który jest źródłem fenyloalaniny. Lek może być szkodliwy dla pacjentów z fenyloketonurią.

3. Jak stosować Ferrum Lek

Lek ten należy zawsze stosować ściśle według zaleceń lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Dawkowanie i czas trwania leczenia są zależne od zakresu niedoboru żelaza. Dawkowanie przedstawiono niżej.

Sposób stosowania

■    Lek należy przyjmować podczas lub bezpośrednio po posiłku. Dawkę dobową można podzielić na oddzielne dawki lub przyjąć jednorazowo.

■    Tabletki Ferrum Lek należy żuć lub połykać w całości.

Utajony niedobór żelaza

Leczenie trwa około jednego do dwóch miesięcy.

Dzieci w wieku do 12 lat

Nie należy stosować tabletek do rozgryzania i żucia Ferrum Lek ze względu na zbyt małe dawki, jakie należy podawać w tej grupie wiekowej.

Dzieci w wieku powyżej 12 lat, dorośli i kobiety karmiące piersią

1    tabletka Ferrum Lek na dobę

Niedokrwistość spowodowana niedoborem żelaza (jawny niedobór żelaza)

Leczenie trwa od trzech do pięciu miesięcy. Lekarz może zalecić dłuższe leczenie, w zależności od wyników badań krwi.

Dzieci w wieku do 12 lat

Ferrum Lek tabletki do rozgryzania i żucia nie są przeznaczone dla dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Dzieci w wieku powyżej 12 lat, dorośli i kobiety karmiące piersią

Zwykle stosowana dawka dobowa wynosi od 1 do 3 tabletek Ferrum Lek.

Kobiety w ciąży

Niedokrwistość spowodowana niedoborem żelaza (jawny niedobór żelaza)

2    do 3 tabletek Ferrum Lek na dobę, następnie 1 tabletka co najmniej do końca ciąży

Utajony niedobór żelaza i zapobieganie niedoborom żelaza 1 tabletka Ferrum Lek na dobę

Dawki dobowe leku Ferrum Lek w zapobieganiu i leczeniu niedoboru żelaza

Jawny niedobór żelaza

Utajony niedobór żelaza

Zapobieganie

Dzieci (powyżej 12 lat), dorośli i kobiety karmiące piersią

1-3 tabletek (100-300 mg żelaza)

1 tabletka (100 mg żelaza)

Kobiety w ciąży

2-3 tabletek (200-300 mg żelaza)

1 tabletka (100 mg żelaza)

1 tabletka (100 mg żelaza)

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Ferrum Lek

W razie przypadkowego przyjęcia większej dawki leku niż zalecana należy skontaktować się z lekarzem.

Nie opisano dotychczas przypadków zatrucia ani nadmiernego obciążenia organizmu żelazem spowodowanego przez tabletki do rozgryzania i żucia Ferrum Lek.

Pominięcie przyjęcia leku Ferrum Lek

W razie pominięcia dawki leku następną dawkę należy przyjąć jak najszybciej po przypomnieniu sobie o tym, a następnie kontynuować stosowanie leku zgodnie z zaleceniem lekarza.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Bardzo często (mogą występować częściej niż u 1 na 10 osób): ciemne zabarwienie stolca (bez istotnego znaczenia klinicznego)

Często (mogą występować rzadziej niż u 1 na 10 osób): biegunka, nudności, niestrawność

Niezbyt często (mogą występować rzadziej niż u 1 na 100 osób):

ból głowy, wymioty, zaparcie, ból brzucha, zabarwienie zębów, wysypka, świąd

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych: Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa tel.: + 48 22 49 21 301/faks: + 48 22 49 21 309/e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać Ferrum Lek

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci!

Przechowywać w temperaturze poniżej 25 °C.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

Nie stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera Ferrum Lek

Substancją czynną jest żelazo w postaci kompleksu wodorotlenku żelaza(III) z polimaltozą. 1 tabletka do rozgryzania i żucia zawiera 100 mg żelaza w postaci kompleksu wodorotlenku żelaza(III) z polimaltozą.

Pozostałe składniki to: aspartam, makrogol 6000, dekstraty, talk, esencja czekoladowa.

Jak wygląda Ferrum Lek i co zawiera opakowanie

Blistry miękkie z folii aluminiowej powlekanej PE lub blistry OPA/Aluminium/PVC/Aluminium, w tekturowym pudełku zawierają 30 tabletek do rozgryzania i żucia.

Podmiot odpowiedzialny Sandoz GmbH Biochemiestrasse 10 A-6250 Kundl, Austria

Wytwórca

Lek Pharmaceuticals d.d.

Verovskova 57

1526 Ljubljana, Słowenia

W celu uzyskania bardziej szczegółowej informacji należy zwrócić się do:

Sandoz Polska Sp. z o.o.

ul. Domaniewska 50 C

02-672 Warszawa

tel. 22 209 70 00

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Logo Sandoz

5 UR.DZL.ZLN.4020.01526.2015