+ iMeds.pl

Ferrum-lek 100 mg Fe3+Ulotka Ferrum-lek

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

FERRUM LEK, 50 mg jonów żelaza(III)/ml, roztwór do wstrzykiwań

Ferri hydroxidum dextranum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera informacje ważne dla pacjenta.

■    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

■    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

■    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

■    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie obajwy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest Ferrum Lek i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Ferrum Lek

3.    Jak stosować Ferrum Lek

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Ferrum Lek

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest Ferrum Lek i w jakim celu się go stosuje

Ferrum Lek w postaci roztworu do wstrzyknięć domięśniowych zawiera żelazo. Żelazo jest wykorzystywane między innymi w szpiku kostnym do wytwarzania hemoglobiny (Hb).

Ferrum Lek stosowany jest w leczeniu przypadków niedoboru żelaza, które wymagają szybkiego uzupełnienia. Lek stosowany jest zwłaszcza:

•    w znacznym niedoborze żelaza po utracie krwi;

•    w czynnej chorobie zapalnej jelit, w której stosowanie doustnych preparatów żelaza jest nieskuteczne;

•    w przypadku złej tolerancji preparatów doustnych lub braku poprawy po stosowaniu preparatów doustnych.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Ferrum Lek Kiedy nie stosować leku Ferrum Lek

•    jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na żelazo lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6);

•    jeśli pacjent ma ciężką nadwrażliwość na inne podawane pozajelitowo preparaty żelaza;

•    jeśli pacjent ma niedokrwistość spowodowaną innymi przyczynami niż niedobór żelaza;

•    jeśli u pacjenta stwierdzono nadmierne zasoby żelaza w organizmie (tzw. hemochromatoza, hemosyderoza);

•    jeśli u pacjenta stwierdzono zaburzenia wbudowywania żelaza w strukturę hemoglobiny (np. na skutek zatrucia ołowiem);

•    jeśli pacjent ma ciężkie zaburzenia krzepnięcia spowodowane rozwijającym się krwiakiem. Ostrzeżenia i środki ostrożności

•    Żelazo podawane pozajelitowo może wywoływać reakcje alergiczne lub reakcje rzekomoanafilaktyczne, które mogą zakończyć się zgonem.

Ryzyko takich reakcji jest większe u pacjentów z alergiami (również na leki), z astmą oskrzelową, wypryskiem lub inną alergią atopową, a także z chorobą Leśniowskiego-Crohna, toczniem

rumieniowatym układowym, reumatoidalnym zapaleniem stawów oraz u pacjentów ze zmniejszoną zdolnością wiązania żelaza i (lub) niedoborem kwasu foliowego.

Postępowanie w wypadku wystąpienia ciężkiej reakcji alergicznej lub rzekomoanafilaktycznej -patrz informacja dla fachowego personelu medycznego na końcu ulotki.

•    Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby będą otrzymywali Ferrum Lek pod ścisłą kontrolą medyczną. U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby lekarz będzie kontrolował ilość żelaza w organizmie w celu uniknięcia podania za dużych jego ilości.

•    Ferrum Lek stosuje się ostrożnie u pacjentów z ostrym lub przewlekłym zakażeniem.

•    U pacjentów z niewydolnością serca i chorobami układu sercowo-naczyniowego leczenie preparatami żelaza może spowodować powikłania ze strony układu krążenia.

Należy poinformować lekarza, jeśli powyższe ostrzeżenia dotyczą sytuacji występujących u pacjenta obecnie lub w przeszłości.

Dzieci i młodzież

Nie zaleca się stosowania leku Ferrum-Lek u dzieci w wieku poniżej 4 miesięcy.

Ferrum Lek a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować. Dotyczy to zwłaszcza:

-    inhibitorów konwertazy angiotensyny (leki stosowane w leczeniu nadciśnienia tętniczego krwi, np. enalapryl), gdyż nasilają one działanie żelaza podawanego pozajelitowo;

-    doustnych preparatów żelaza, gdyż Ferrum Lek może osłabić ich wchłanianie. Żelazo w postaci doustnej można zacząć przyjmować najwcześniej po 5 dniach od ostatniego wstrzyknięcia.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna zwrócić się do lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Ciąża

Stosowanie leku okresie ciąży jest możliwe tylko w razie zdecydowanej konieczności, jeśli w opinii lekarza spodziewana korzyść dla matki przewyższa możliwe ryzyko dla płodu.

Karmienie piersią

Nie wiadomo, czy lek przenika do mleka kobiecego, dlatego nie zaleca się jego stosowania w okresie karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie jest znany wpływ leku Ferrum Lek na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn. Jeśli po podaniu leku pacjent odczuwa zawroty głowy, nie powinien prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn do czasu ustąpienia objawów.

3. Jak stosować Ferrum Lek

Ferrum Lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza.

Lekarz ustala dawkę leku Ferrum Lek indywidualnie dla każdego pacjenta. Dodatkowe informacje dla personelu medycznego znajdują się na końcu ulotki.

Zwykle stosowane dawkowanie

Dorośli i osoby w podeszłym wieku

1 do 2 ampułek na dobę co drugi dzień (co odpowiada 100 do 200 mg żelaza), zależnie od stężenia hemoglobiny.

Maksymalnie 4 ml (2 ampułki), co odpowiada 200 mg żelaza.

Dzieci

0,06 ml/kg mc. na dobę co drugi dzień (co odpowiada 3 mg żelaza/kg mc. na dobę). Maksymalnie 0,14 ml/kg mc. na dobę (co odpowiada 7 mg żelaza/kg mc. na dobę).

Sposób podawania

Ferrum Lek podaje się co drugi dzień wyłącznie domięśniowo (nie dożylnie), wstrzykując głęboko, naprzemiennie w lewy i prawy mięsień pośladkowy.

Po podaniu leku pacjent będzie obserwowany przez około 30 minut, czy nie występują u niego objawy reakcji alergicznej.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki Ferrum Lek

Jeśli pacjent podejrzewa, że otrzymał lek w większej dawce niż zalecana, należy skonsultować się z lekarzem.

Dotychczas brak informacji o przedawkowaniu żelaza podawanego we wstrzyknięciu w postaci kompleksu wodorotlenku żelaza(III) z dekstranem.

Zbyt duże dawki żelaza mogą powodować ostre powikłania i hemosyderozę (zwiększone odkładanie się żelaza w organizmie).

Pominięcie zastosowania leku Ferrum Lek

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Ferrum Lek

Nie należy przerywać leczenia bez uprzedniego porozumienia się z lekarzem.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości dotyczących stosowania tego leku, należy zwrócić się do lekarza lub pielęgniarki.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Częstość działań niepożądanych określono w następujący sposób:

często (mogą występować u mniej niż 1 na 10 osób)

niezbyt często (mogą występować u mniej niż 1 na 100 osób)

rzadko (mogą występować u mniej niż 1 na 1000 osób).

częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

Często: przemijające zaburzenia smaku (zwłaszcza metaliczny posmak w ustach).

Niezbyt często: ból głowy, zawroty głowy, zapaść, przyspieszona czynność serca (tachykardia) i kołatanie serca, skurcz oskrzeli, duszność, nudności, wymioty, ból brzucha, biegunka, świąd, pokrzywka, wysypka, rumień, skurcze mięśni, bóle mięśniowe, gorączka, dreszcze, uderzenia gorąca, ból i ucisk w klatce piersiowej, zmęczenie, stan zapalny i krwiak w miejscu wstrzyknięcia.

Rzadko: reakcje rzekomoanafilaktyczne, z dusznością, pokrzywką, wysypką, świądem, nudnościami, dreszczami, uczucie mrowienia (parestezje), obrzęki obwodowe, uczucie zmęczenia, osłabienie, złe samopoczucie. Notowano również ciężkie reakcje rzekomoanafilaktyczne (nagłe zaburzenia oddechowe i (lub) zapaść krążeniowa), również zakończone zgonem.

W pojedynczych przypadkach zaburzenia świadomości, uczucie pustki w głowie, splątanie, obrzęk naczyniowy i obrzęk stawów.

Częstość nieznana: opóźnione reakcje nadwrażliwości (ból stawów, mięśni, gorączka), niedociśnienie lub nadciśnienie tętnicze, utrata przytomności, napady drgawek, zaburzenia rytmu serca, obrzęk naczynioruchowy, pocenie się, ból stawów, zmiana zabarwienia moczu, zabarwienie skóry w miejscu podania, krwawienie, powstawanie ropni jałowych, martwica lub zanik tkanki, ból.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane

można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów

Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów

Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

02-222 Warszawa

tel.: + 48 22 49 21 301

faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać Ferrum Lek

■    Lek należy przechowywać w miej scu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

■    Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Nie zamrażać.

■    Leku nie należy stosować po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

■    Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera Ferrum Lek

1 ampułka (2 ml roztworu do wstrzykiwań) zawiera 100 mg żelaza w postaci kompleksu wodorotlenku żelaza(III) z dekstranem.

1 ml roztworu do wstrzykiwań zawiera 50 mg żelaza w postaci kompleksu wodorotlenku żelaza(III) z dekstranem.

Pozostałe składniki to sodu wodorotlenek i kwas solny (do ustalenia pH), woda do wstrzykiwań.

Jak wygląda Ferrum Lek i co zawiera opakowanie

Brązowy, nieprzezroczysty roztwór.

50 ampułek po 2 ml

Podmiot odpowiedzialny

Sandoz GmbH Biochemiestrasse 10 6250 Kundl, Austria

Wytwórca

Lek Pharmaceuticals d.d.

Verovskova 57

1526 Ljubljana, Słowenia

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do:

Sandoz Polska Sp. z o.o. ul. Domaniewska 50 C 02-672 Warszawa tel. 22 209 70 00

Logo Sandoz

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Poniższe informacje przeznaczone są dla fachowego personelu medycznego:

Instrukcja dotycząca stosowania leku Ferrum Lek

Nieodpowiednie przechowywanie ampułek może spowodować wytrącanie się osadu. Przed podaniem zawartość ampułki należy obejrzeć. Stosować można jedynie ampułki bez osadu, zawierające jednorodny roztwór. Ampułki z widocznym osadem lub po upływie terminu ważności należy zniszczyć.

Zawartość ampułki należy zużyć niezwłocznie po otwarciu.

Produktu leczniczego Ferrum Lek nie wolno mieszać z innymi produktami leczniczymi.

Aby uniknąć bólu i przebarwienia skóry Ferrum Lek należy podawać ostrożnie i w odpowiedni sposób: lek wstrzykuje się domięśniowo igłą 5 - 6 cm (w górny zewnętrzny kwadrant mięśnia pośladkowego). Przed wstrzyknięciem należy oczyścić skórę i mocno wcisnąć tkankę podskórną na głębokość 2 cm, aby zminimalizować ewentualny wyciek podawanego leku. Po podaniu preparatu miejsce wstrzyknięcia należy uciskać przez minutę.

Obliczanie dawki leku, jaką należy podać pacjentowi:

Ustalanie dawki

Lekarz ustala dawkę leku Ferrum Lek indywidualnie dla każdego pacjenta, korzystając z następującego wzoru:

Masa ciała

< 35 kg

> 35 kg

Docelowe stężenie Hb

130 g/l

150 g/l

Tkankowy zapas żelaza

15 mg/kg mc.

500 mg

Całkowita ilość żelaza, którą pacjent powinien otrzymać (całkowity niedobór żelaza) [mg] =

masa ciała [kg] x (docelowe stężenie Hb [g/l] - aktualne stężenie Hb [g/l]) x 0,24 + tkankowy zapas żelaza [mg].


Całkowity niedobór żelaza [mg] Ilość ampułek Ferrum Lek = -

100 mg

Tabela 1. Ilość ampułek preparatu Ferrum Lek, które należy podać w zależności od aktualnego stężenia hemoglobiny i masy ciała pacjenta.

Masa ciała [kg]

Liczba ampułek na całą terapię

Hb 60 g/l

Hb 75 g/l

Hb 90 g/l

Hb 105 g/l

5

1,5

1,5

1,5

1,0

10

3,0

3,0

2,0

2,0

15

5,0

4,5

3,5

3,0

20

6,5

5,5

5,0

4,0

25

8,0

7,0

6,0

5,5

30

9,5

8,5

7,5

6,5

35

12,5

11,5

10,0

9,0

40

13,5

12,0

11,0

9,5

45

15,0

13,0

11,5

10,0

50

16,0

14,0

12,0

10,5

55

17,0

15,0

13,0

11,0

60

18,0

16,0

13,5

11,5

65

19,0

16,5

14,5

12,0

70

20,0

17,5

15,0

12,5

75

21,0

18,5

16,0

13,0

80

22,5

19,5

16,5

13,5

85

23,5

20,5

17,0

14,0

90

24,5

21,5

18,0

14,5

Jeżeli obliczona ilość ampułek jest większa niż zalecana maksymalna dawka dobowa, lekarz dokładnie określi czas podawania leku.

Całkowita dawka w przypadku niedoboru żelaza spowodowanego utratą krwi:

Jeżeli znana jest ilość utraconej krwi:

Podanie domięśniowe 200 mg żelaza (2 ampułki) powoduje zwiększenie stężenia Hb odpowiadające przetoczeniu 1 jednostki krwi.

Całkowita ilość żelaza, którą należy podać I mg| = ilość utraconych jednostek krwi x 200 Ilość ampułek preparatu Ferrum Lek = ilość utraconych jednostek krwi x 2

Jeżeli znany jest niedobór Hb (przy założeniu, że nie trzeba uzupełnić rezerw tkankowych):

Całkowita ilość żelaza, którą należy podać I mg| =

masa ciała [kg] x (docelowe stężenie Hb [g/l] - aktualne stężenie Hb [g/l]) x 0,24 Reakcje anafilaktyczne/rzekomoanafilaktyczne

Ferrum Lek należy podawać wyłącznie pod bezpośrednim nadzorem personelu medycznego przeszkolonego w zakresie oceny i leczenia reakcji anafilaktycznych, w miejscu w pełni wyposażonym w sprzęt do resuscytacji. Obserwacja pacjenta powinna trwać co najmniej 30 minut po każdym podaniu produktu leczniczego. Jeśli wystąpią reakcje nadwrażliwości lub objawy nietolerancji w trakcie podawania leku, leczenie należy natychmiast przerwać. Dostępne musi być wyposażenie do resuscytacji krążeniowo-oddechowej oraz sprzęt do leczenia ostrych reakcji anafilaktycznych lub rzekomoanafilaktycznych (w tym roztwór adrenaliny do wstrzykiwań o stężeniu 1:1000). Jeśli to wskazane, należy zastosować również leki przeciwhistaminowe i (lub) kortykosteroidy.

Podanie większej niż zalecana dawki Ferrum Lek

Jeśli pacjent otrzymał zbyt dużą dawkę leku Ferrum Lek, stosuje się leczenie podtrzymujące, a w razie konieczności podaje się związek chelatujący (np. deferoksaminę w maksymalnej dawce wynoszącej 15 mg/kg mc./godzinę).

Stabilność i zgodność

Leku Ferrum Lek nie wolno mieszać z innymi produktami leczniczymi.

6 UR.DZL.ZLN.4020.08904.2013

Ferrum-Lek

Charakterystyka Ferrum-lek

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

FERRUM LEK, 50 mg jonów żelaza(III)/ml, roztwór do wstrzykiwań

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 ampułka (2 ml) zawiera 100 mg żelaza w postaci kompleksu wodorotlenku żelaza(III) z dekstranem

(Ferri hydroxidům dextranum).

1 ml roztworu do wstrzykiwań zawiera 50 mg żelaza w postaci kompleksu wodorotlenku żelaza(III) z dekstranem (Ferri hydroxidům dextranum).

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Roztwór do wstrzykiwań.

Brązowy, nieprzezroczysty roztwór.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Roztwór do wstrzykiwań Ferrum Lek stosuje się w leczeniu wszystkich przypadków niedoboru żelaza, które wymagają szybkiego i właściwego uzupełnienia.

Produkt leczniczy stosuje się zwłaszcza:

•    w znacznym niedoborze żelaza po utracie krwi;

•    w czynnej chorobie zapalnej jelit, w której stosowanie doustnych preparatów żelaza jest nieskuteczne;

•    w przypadku złej tolerancji preparatów doustnych lub braku poprawy po stosowaniu preparatów doustnych.

Leczenie produktem Ferrum Lek można rozpocząć wyłącznie u pacjentów, u których wskazania zostały dokładnie ustalone, a stężenie ferrytyny w surowicy i całkowitą liczbę erytrocytów potwierdzono w badaniach laboratoryjnych. W przypadku podejrzewania zaburzeń wchłaniania żelaza w jelicie należy rozważyć dodatkowo potwierdzenie rozpoznania za pomocą testu wchłaniania żelaza.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Roztwór do wstrzykiwań Ferrum Lek można podawać wyłącznie domięśniowo.

Produktu leczniczego nie wolno podawać dożylnie we wstrzyknięciu lub w infuzji.

Podczas i po podaniu każdej dawki produktu leczniczego należy uważnie obserwować, czy u pacjenta nie występują objawy przedmiotowe i podmiotowe reakcji nadwrażliwości.

Ferrum Lek należy podawać wyłącznie pod bezpośrednim nadzorem personelu medycznego przeszkolonego w zakresie oceny i leczenia reakcji anafilaktycznych, w miejscu w pełni wyposażonym w sprzęt do resuscytacji. Pacjenta należy obserwować w celu wykrycia działań niepożądanych przez co najmniej 30 minut po każdym podaniu produktu leczniczego (patrz punkt 4.4).

Dawkowanie

Ustalanie dawki

Dawkę produktu Ferrum Lek należy ustalić indywidualnie dla każdego pacjenta, korzystając z następującego wzoru:

Całkowita ilość żelaza, którą pacjent powinien otrzymać (w mg) =

masa ciała [kg] x (docelowe stężenie hemoglobiny [g/l] - aktualne stężenie hemoglobiny [g/l]) x 0,24 + tkankowy zapas żelaza [mg].


Dla pacjentów o masie ciała do 35 kg:

•    docelowe stężenie hemoglobiny = 130 g/l

•    tkankowy zapas żelaza = 15 mg/kg mc.

Dla pacjentów o masie ciała powyżej 35 kg:

•    docelowe stężenie hemoglobiny = 150 g/l

•    tkankowy zapas żelaza = 500 mg

Współczynnik 0,24 został wyliczony ze wzoru:

0,24 = 0,0034 x 0,07 x 1000, gdzie:

0,0034 = zawartość żelaza w hemoglobinie (0,34%),

0. 07.= całkowita objętość krwi, która wynosi 7% masy ciała, 1000 = współczynnik przeliczeniowy z gramów na miligramy

Przykład:

Masa ciała pacjenta: 70 kg Aktualne stężenie hemoglobiny: 80 g/l

1.    Ilość żelaza, którą trzeba uzupełnić do syntezy hemoglobiny: 70 x (150 - 80) x 0,24 = 1200 mg Fe

2.    Ilość żelaza dla uzupełnienia zapasu tkankowego: 500 mg Fe

Całkowity niedobór żelaza = 1200 + 500 = 1700 mg Fe

Całkowity niedobór żelaza [mg]

Liczba ampułek Ferrum Lek = -

100 mg

Tabela 1. Liczba ampułek produktu Ferrum Lek, które należy podać w zależności od aktualnego stężenia hemoglobiny i masy ciała pacjenta.

Masa ciała [kg]

Liczba ampułek na całą terapię

Hb 60 g/l

Hb 75 g/l

Hb 90 g/l

Hb 105 g/l

5

1,5

1,5

1,5

1,0

10

3,0

3,0

2,0

2,0

15

5,0

4,5

3,5

3,0

20

6,5

5,5

5,0

4,0

25

8,0

7,0

6,0

5,5

30

9,5

8,5

7,5

6,5

35

12,5

11,5

10,0

9,0

40

13,5

12,0

11,0

9,5

45

15,0

13,0

11,5

10,0

50

16,0

14,0

12,0

10,5

55

17,0

15,0

13,0

11,0

60

18,0

16,0

13,5

11,5

65

19,0

16,5

14,5

12,0

70

20,0

17,5

15,0

12,5

75

21,0

18,5

16,0

13,0

80

22,5

19,5

16,5

13,5

85

23,5

20,5

17,0

14,0

90

24,5

21,5

18,0

14,5

Jeżeli obliczona liczba ampułek przekracza zalecaną maksymalną dawkę dobową, to dawkowanie należy odpowiednio rozłożyć w czasie.

Jeśli parametry hematologiczne nie ulegną poprawie w ciągu 1 do 2 tygodni po podaniu leku, postawioną diagnozę należy zweryfikować.

Obliczanie całkowitej dawki w przypadku niedoboru żelaza spowodowanego utratą krwi

Liczbę ampułek produktu Ferrum Lek potrzebnych do uzupełnienia niedoboru żelaza oblicza się według wzoru:

•    Jeżeli znana jest ilość utraconej krwi:

Podanie domięśniowe 200 mg żelaza (2 ampułki produktu Ferrum Lek) powoduje zwiększenie stężenia hemoglobiny równoważne przetoczeniu 1 jednostki krwi (400 ml krwi z hemoglobiną o stężeniu 150 g/l).

Całkowita ilość żelaza (mg), którą należy podać = ilość utraconych jednostek krwi x 200.

Ilość ampułek Ferrum Lek = ilość utraconych jednostek krwi x 2

•    Jeżeli znany jest niedobór hemoglobiny:

Należy zastosować poprzednio podany wzór przy założeniu, że uzupełnianie tkankowych rezerw żelaza nie jest konieczne.

Całkowita ilość żelaza, którą należy podać (w mg) = masa ciała [kg] x (docelowe stężenie hemoglobiny [g/l] - aktualne stężenie hemoglobiny [g/l]) x 0,24

Przykład:

Pacjentowi o masie ciała 60 kg, u którego niedobór hemoglobiny wynosi 10 g/l, należy podać 150 mg żelaza, co odpowiada 1'/2 ampułki produktu Ferrum Lek.

Zwykle stosowane dawkowanie produktu Ferrum Lek

Ferrum Lek podaje się co drugi dzień wyłącznie domięśniowo (nigdy dożylnie), wstrzykując głęboko, naprzemiennie do lewego i prawego mięśnia pośladkowego.

Dzieci

0,06 ml/kg mc. na dobę (3 mg żelaza/kg mc. na dobę) co drugi dzień.

Dawka maksymalna wynosi 0,14 ml/kg mc. na dobę (7 mg żelaza/kg mc. na dobę).

Dorośli i osoby w podeszłym wieku

1 do 2 ampułek (100 do 200 mg żelaza) co drugi dzień, zależnie od stężenia hemoglobiny. Maksymalnie 4 ml (2 ampułki) (200 mg żelaza).

Instrukcja dotycząca użytkowania leku

Nieodpowiednie przechowywanie ampułek może spowodować wytrącanie się osadu. Przed podaniem zawartość ampułki należy obejrzeć. Stosować można jedynie ampułki bez osadu, zawierające jednorodny roztwór. Ampułki z widocznym osadem lub po upływie terminu ważności należy zniszczyć.

Zawartość ampułki należy zużyć niezwłocznie po otwarciu.

Produktu Ferrum Lek nie wolno mieszać z innymi produktami leczniczymi.

Aby uniknąć bólu i przebarwienia skóry, produkt leczniczy należy podawać ostrożnie i w odpowiedni

sposób. Ferrum Lek wstrzykuje się domięśniowo igłą 5-6 cm (w górny zewnętrzny kwadrant mięśnia pośladkowego). Przed wstrzyknięciem należy oczyścić skórę i mocno wcisnąć tkankę podskórną na głębokość 2 cm, aby zminimalizować ewentualny wyciek podawanego leku. Po podaniu miejsce wstrzyknięcia należy uciskać przez minutę.

4.3    Przeciwwskazania

•    Nadwrażliwość na substancję czynną, na produkt leczniczy Ferrum Lek lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

•    Rozpoznana poważna nadwrażliwość na inne podawane pozajelitowo preparaty żelaza.

•    Niedokrwistość spowodowana innymi przyczynami niż niedobór żelaza (np. niedokrwistość hemolityczna).

•    Nadmierne zasoby żelaza w organizmie (hemochromatoza, hemosyderoza).

•    Zaburzenia wbudowywania żelaza w strukturę hemoglobiny (niedokrwistość spowodowana zatruciem ołowiem, niedokrwistość syderoachrestyczna).

•    Ciężkie zaburzenia hemostazy (hemofilia), spowodowane rozwijającym się krwiakiem.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Nie zaleca się stosowania preparatu Ferrum Lek u dzieci w wieku poniżej 4 miesięcy ze względu na brak doświadczenia w tej grupie wiekowej.

Preparaty żelaza stosowane pozajelitowo mogą wywoływać reakcje alergiczne, w tym ciężkie i zagrażające życiu reakcje anafilaktyczne lub rzekomoanafilaktyczne. Reakcje nadwrażliwości notowano również u pacjentów, u których wcześniej podawane pozajelitowo kompleksy żelaza nie wywoływały takich działań.

Ryzyko takich reakcji jest większe u pacjentów z rozpoznanymi alergiami (również na leki), z ciężką astmą oskrzelową w wywiadzie, wypryskiem lub inną alergią atopową, a także z chorobami o podłożu immunologicznym lub zapalnym (tj. toczeń rumieniowaty układowy, reumatoidalne zapalenie stawów, choroba Leśniowskiego-Crohna) oraz u pacjentów ze zmniejszoną zdolnością wiązania żelaza i (lub) niedoborem kwasu foliowego.

Ferrum Lek należy podawać wyłącznie pod bezpośrednim nadzorem personelu medycznego przeszkolonego w zakresie oceny i leczenia reakcji anafilaktycznych, w miejscu w pełni wyposażonym w sprzęt do resuscytacji. Obserwacja pacjenta powinna trwać co najmniej 30 minut po każdym podaniu produktu leczniczego. Jeśli wystąpią reakcje nadwrażliwości lub objawy nietolerancji w trakcie podawania leku, leczenie należy natychmiast przerwać. Dostępne musi być wyposażenie do resuscytacji krążeniowo-oddechowej oraz sprzęt do leczenia ostrych reakcji anafilaktycznych lub rzekomoanafilaktycznych (w tym roztwór adrenaliny do wstrzykiwań o stężeniu 1:1000). Jeśli to wskazane, należy zastosować również leki przeciwhistaminowe i (lub) kortykosteroidy.

Podawanie żelaza należy ściśle kontrolować u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby.

Żelazo w postaci pozajelitowej można stosować u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby tylko po ostrożnym rozważeniu stosunku ryzyka do korzyści. Nie należy go stosować u tych pacjentów, gdy istnieje ryzyko, że nadmierne obciążenie żelazem może być czynnikiem przyspieszającym wystąpienie porfirii skórnej późnej (ang. porphyria cutanea tarda, PCT). Zaleca się uważne kontrolowanie statusu żelaza w organizmie w celu uniknięcia przeładowania żelazem.

Żelazo w postaci pozajelitowej należy stosować ostrożnie u pacjentów z ostrym lub przewlekłym zakażeniem. Zaleca się przerwanie jego podawania u pacjentów z trwającą bakteriemią, a w razie przewlekłego zakażenia należy ocenić stosunek ryzyka do korzyści, biorąc pod uwagę możliwość zahamowania erytropoezy.

U pacjentów z niewydolnością serca i chorobami układu sercowo-naczyniowego leczenie preparatami żelaza może spowodować powikłania ze strony układu krążenia.

W warunkach doświadczalnych podawane domięśniowo duże dawki kompleksów żelaza z węglowodanami wywoływały mięsaki u szczurów, myszy, królików i prawdopodobnie chomików (ale nie u świnek morskich). Niezależne dane wskazują, że ryzyko powstawania mięsaków u ludzi jest znikome.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Jednocześnie podawane inhibitory konwertazy angiotensyny (ACE) nasilają działanie preparatów żelaza stosowanych pozajelitowo.

Produktu Ferrum Lek nie należy podawać jednocześnie z doustnymi preparatami żelaza, gdyż osłabia to ich wchłanianie. Podawanie żelaza w postaci doustnej można rozpocząć najwcześniej po 5 dniach od ostatniego wstrzyknięcia.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Brak odpowiednich i dobrze kontrolowanych badań dotyczących stosowania żelaza w postaci pozajelitowej u kobiet w ciąży. Konieczne jest przeprowadzenie oceny stosunku korzyści do ryzyka. Ferrum Lek można stosować w okresie ciąży tylko w razie zdecydowanej konieczności (patrz punkt 4.4).

Niedokrwistość z niedoboru żelaza występującą w pierwszym trymestrze ciąży można w wielu przypadkach leczyć doustnymi preparatami żelaza. Leczenie żelazem w postaci pozajelitowej należy ograniczyć do drugiego i trzeciego trymestru ciąży, jeśli spodziewana korzyść przewyższa możliwe ryzyko zarówno dla matki, jak i dla płodu.

Karmienie piersią

Nie wiadomo, czy podawane pozajelitowo kompleksy wodorotlenku żelaza(III) z dekstranem przenikają do mleka kobiecego, dlatego nie należy ich stosować w okresie karmienia piersią.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Jeśli po podaniu produktu Ferrum Lek pacjent odczuwa zawroty głowy, nie powinien prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn do czasu ich ustąpienia.

4.8    Działania niepożądane

Najczęściej opisywanymi w badaniach klinicznych działaniami niepożądanymi są niedociśnienie tętnicze, ból stawów, obrzęk gruczołów limfatycznych, gorączka, ból głowy, zawroty głowy, zaburzenia w obrębie jamy brzusznej, nudności, wymioty, odczyn zapalny w miejscu podania.

W przypadku wystąpienia tego typu działań niepożądanych należy wdrożyć leczenie objawowe. Jeżeli preparat Ferrum Lek jest podawany nieprawidłowo, może wystąpić zapalenie skóry i tkanki podskórnej oraz krwiak.

Bardzo rzadko mogą wystąpić reakcje alergiczne lub rzekomoanafilaktyczne, zwłaszcza u pacjentów z astmą oskrzelową, u pacjentów ze zmniejszoną zdolnością wiązania żelaza i (lub) niedoborem kwasu foliowego.

Częstości działań niepożądanych określono następująco:

bardzo często: >1/10

często: >1/100 do <1/10

niezbyt często: >1/1000 do <1/100

rzadko: >1/10 000 do <1/1000

bardzo rzadko: <1/10 000

częstość nieznana: nie może być określona na podstawie dostępnych danych

Zaburzenia układu immunologicznego

Rzadko: reakcje rzekomoanafilaktyczne z dusznością, pokrzywką, wysypką, świądem, nudnościami, dreszczami; obrzęki obwodowe, uczucie zmęczenia, osłabienie, złe samopoczucie.

W pojedynczych przypadkach zgłaszano zaburzenia świadomości, uczucie pustki w głowie, splątanie, obrzęk naczyniowy i obrzęk stawów.

Opisano reakcje opóźnione, które mogą mieć ciężki przebieg. Charakteryzują się bólem stawów, mięśni i niekiedy gorączką. Notowano również ciężkie reakcje rzekomoanafilaktyczne (nagłe zaburzenia oddechowe i (lub) zapaść krążeniowa), również zakończone zgonem.

Zaburzenia układu nerwowego

Często: przemijające zaburzenia smaku (zwłaszcza pojawienie się metalicznego posmaku).

Niezbyt często: ból głowy, zawroty głowy.

Rzadko: parestezje.

Częstość nieznana: utrata przytomności, napady drgawek Zaburzenia serca

Niezbyt często: zapaść; tachykardia i kołatanie serca.

Częstość nieznana: zaburzenia rytmu serca

Zaburzenia naczyniowe

Częstość nieznana: niedociśnienie lub nadciśnienie tętnicze

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Niezbyt często: skurcz oskrzeli, duszność.

Zaburzenia żołądka i jelit

Niezbyt często: nudności, wymioty, ból brzucha, biegunka.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Niezbyt często: świąd, pokrzywka, wysypka, rumień.

Częstość nieznana: obrzęk naczynioruchowy, pocenie się

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Niezbyt często: skurcze mięśni, bóle mięśniowe.

Częstość nieznana: ból stawów

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Częstość nieznana: zmiana zabarwienia moczu

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Niezbyt często: gorączka, dreszcze, uderzenia gorąca, ból i ucisk w klatce piersiowej, zmęczenie, stan zapalny i krwiak w miejscu wstrzyknięcia.

Częstość nieznana: zabarwienie skóry w miejscu podania, krwawienie, powstawanie ropni jałowych, martwica lub zanik tkanki, ból.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań

niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania

produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać

wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania

Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,

Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

02-222 Warszawa

tel.: + 48 22 49 21 301

faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

4.9 Przedawkowanie

Dotychczas brak danych dotyczących przedawkowania żelaza w przypadku stosowania kompleksu wodorotlenku żelaza(III) z dekstranem w postaci wstrzykiwań.

Nadmierne dawki preparatów żelaza mogą powodować ostre powikłania w postaci przeciążenia żelazem (hemosyderoza).

Preparaty żelaza podawane pozajelitowo mogą powodować reakcje alergiczne lub rzekomoanafilaktyczne. W leczeniu łagodnych reakcji alergicznych należy zastosować leki przeciwhistaminowe.

W razie wystąpienia ciężkich reakcji rzekomoanafilaktycznych należy natychmiast podać adrenalinę oraz, jeśli to konieczne, rozpocząć resuscytację krążeniowo-oddechową.

Po przedawkowaniu żelaza podawanego pozajelitowo stosuje się leczenie podtrzymujące, a w razie konieczności podaje się związek chelatujący (np. deferoksaminę w maksymalnej dawce wynoszącej 15 mg/kg mc./godzinę).

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: żelazo trójwartościowe; preparaty pozajelitowe; kompleks wodorotlenku żelaza - dekstran.

Kod ATC: B03AC06

Po podaniu domięśniowym produktu Ferrum Lek, część wodorotlenku żelaza(III) magazynowana jest w organizmie w postaci ferrytyny. W ferrytynie żelazo występuje w postaci uwodnionego tlenku żelaza(III) połączonego z resztą fosforanową w micelach.

Żelazo transportowane jest w osoczu w połączeniu z transferyną, beta-globuliną syntetyzowaną w wątrobie, przy czym każda cząsteczka transferyny wiąże dwa atomy żelaza. Żelazo w połączeniu z transferyną transportowane jest do komórek, w których służy do syntezy hemoglobiny, mioglobiny i niektórych enzymów. Transferyna bierze również pośrednio udział w mechanizmach obronnych organizmu.

Po podaniu pozajelitowym kompleksu wodorotlenku żelaza(III) z dekstranem, stężenie hemoglobiny zwiększa się szybciej niż po podaniu doustnym soli żelaza dwuwartościowego, mimo że kinetyka procesu wbudowywania żelaza nie zależy od drogi podania.

Wielkość kompleksu wodorotlenku żelaza(III) z dekstranem jest na tyle duża, że nie jest on wydalany przez nerki. Kompleks jest stabilny i w warunkach fizjologicznych nie uwalnia jonów żelaza. Żelazo w kompleksie wielordzeniowym połączone jest w podobny sposób, jak w przypadku żelaza w fizjologicznie występującej ferrytynie.

Dane doświadczalne potwierdzają, że podawanie produktu Ferrum Lek prowadzi do takich samych procesów fizjologicznych, jakie następują po naturalnym przyjmowaniu żelaza.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Po podaniu domięśniowym, kompleks wodorotlenku żelaza(III) i dekstranu wchłaniany jest głównie w układzie limfatycznym, skąd po 3 dniach przenika do krążenia ogólnego.

Choć brak danych dotyczących biodostępności, wiadomo, że stosunkowo duża część domięśniowo podanego kompleksu nie wchłania się z tkanki mięśniowej nawet po długim czasie. Biologiczny okres półtrwania kompleksu wodorotlenku żelaza(III) z dekstranem wynosi 3 do 4 dni.

Wielocząsteczkowy kompleks wodorotlenku żelaza(III) z dekstranem jest wychwytywany przez układ siateczkowo-śródbłonkowy, w którym następuje rozkład na żelazo i dekstran. Następnie żelazo jest wiązane z ferrytyną i hemosyderyną oraz w mniejszym zakresie z transferyną. Żelazo jest następnie wykorzystywane w szpiku kostnym do syntezy hemoglobiny w procesie erytropoezy. Dekstran albo ulega przemianom metabolicznym, albo jest wydalany.

Żelazo wydala się z organizmu w niewielkich ilościach.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Na podstawie konwencjonalnych badań na zwierzętach nie wykazano zagrożenia związanego z toksycznością po podaniu wielokrotnym, genotoksycznością i toksycznym wpływem na reprodukcję.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Sodu wodorotlenek (do ustalenia pH)

Kwas solny (do ustalenia pH)

Woda do wstrzykiwań

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Produktu leczniczego Ferrum Lek nie mieszać z innymi produktami leczniczymi.

6.3    Okres ważności 5 lat

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 25 °C. Nie zamrażać.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Ampułki w tekturowym pudełku.

50 ampułek po 2 ml.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Wolno stosować jedynie ampułki bez osadu, zawierające jednorodny roztwór.

Ampułki z widocznym osadem lub po upływie terminu ważności należy zniszczyć.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Sandoz GmbH Biochemiestrasse 10 6250 Kundl, Austria

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr R/1921

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 18.06.1979 r.

Data ostatniego przedłużenia pozwolenia: 22.11.2013 r.

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

9 UR.DZL.ZLN.4020.08904.2013

Ferrum-Lek