Imeds.pl

Fildlata 25 Mg

Document: dokument 0 change

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Fildlata, 25 mg, tabletki powlekane Fildlata, 50 mg, tabletki powlekane Fildlata, 100 mg, tabletki powlekane

Sildenafilum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki w razie jakichkolwiek wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi,farmaceucie lub pielęgniarce.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Fildlata i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Fildlata

3.    Jak stosować lek Fildlata

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Fildlata

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Fildlata i w jakim celu się go stosuje

Lek Fildlata należy do grupy leków zwanych inhibitorami fosfodiesterazy typu 5 (PDE5). Lek działa poprzez rozluźnienie naczyń krwionośnych w prąciu, umożliwiając napływ krwi do prącia podczas pobudzenia seksualnego. Lek Fildlata pomoże w osiągnięciu wzwodu prącia tylko podczas stymulacji seksualnej. Nie należy zażywać leku Fildlata, jeśli pacjent nie ma zaburzeń erekcji.

Lek Fildlata nie jest przeznaczony dla kobiet.

Lek Fildlata jest stosowany w leczeniu zaburzeń wzwodu u mężczyzn, czasami nazywanych impotencj ą. Jest to niemożność uzyskania lub utrzymania erekcji prącia wystarczaj ącej do odbycia stosunku płciowego.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Fildlata

Kiedy nie stosować leku Fildlata

-    jeśli pacjent przyjmuje leki nazywane nitratami, ponieważ jednoczesne stosowanie może powodować potencjalnie niebezpieczny spadek ciśnienia tętniczego krwi. Należy poinformować lekarza, jeśli pacjent przyjmuje jakiekolwiek leki z tej grupy. Leki te są często stosowane w celu łagodzenia objawów dusznicy bolesnej (bólu w klatce piersiowej). W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    jeśli pacjent przyjmuje leki uwalniające tlenek azotu takie jak azotyn amylu, ponieważ ich jednoczesne przyjmowanie może również powodować niebezpieczne obniżenie ciśnienia tętniczego krwi.

-    jeśli pacjent ma uczulenie na syldenafil lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6).

-    jeśli pacjent ma ciężką chorobę serca lub wątroby.

-    jeśli pacjent niedawno przebył udar mózgu lub zawał serca lub ma niskie ciśnienie tętnicze krwi.

-    jeśli pacjent ma rzadką, dziedziczną chorobę oczu (jak Retinitispigmentosa, barwnikowe zwyrodnienie siatkówki).

-    jeśli kiedykolwiek pacjent utracił wzrok z powodu nietętniczej przedniej niedokrwiennej neuropatii nerwu wzrokowego (NAION, ang. Non-arteritic anterior ischemic optic neuropathy).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Fildlata należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

-    jeśli pacjent choruje na niedokrwistość sierpowatokrwinkową (nieprawidłowość krwinek czerwonych), białaczkę (nowotwór krwi), szpiczaka mnogiego ( nowotwór szpiku kostnego).

-    jeśli u pacjenta występuje zniekształcenie prącia lub choroba Peyroniego

-    jeśli pacjent ma problemy z sercem. W takim przypadku lekarz powinien dokładnie sprawdzić, czy stan serca pacjenta pozwala na dodatkowy wysiłek związany z aktywnością seksualną.

-    jeśli pacjent ma owrzodzenie żołądka lub zaburzeniach krzepnięcia krwi (jak hemofilia).

-    jeśli u pacjenta wystąpi nagle pogorszenie widzenia lub utrata wzroku, należy przerwać stosowanie leku Fildlata i natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Leku Fildlata nie należy stosować jednocześnie z innymi doustnymi lub miejscowymi rodzajami leczenia zaburzeń wzwodu..

Dzieci i młodzież

Leku Fildlata nie należy stosować u osób w wieku poniżej 18 lat.

Szczególne zalecenia dotyczące pacjentów z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby powinni poinformować o tym lekarza. Lekarz

może zadecydować o zastosowaniu mniejszej dawki leku.

Inne leki i Fildlata

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Tabletki leku Fildlata mogą zaburzać działanie niektórych innych leków, zwłaszcza stosowanych w leczeniu dusznicy bolesnej. W sytuacji wymagającej interwencji medycznej, należy powiedzieć personelowi medycznemu prowadzącemu leczenie, że pacjent zażywa lek Fildlata i kiedy ostatnio przyj ął lek. Nie należy zażywać leku Fildlata z innymi lekami, bez zalecenia lekarza.

Nie należy stosować leku Fildlata, jeśli pacjent przyjmuje leki z grupy nitratów, ponieważ ich jednoczesne stosowanie może powodować niebezpieczne obniżenie ciśnienia tętniczego krwi. Należy zawsze poinformować lekarza, jeśli pacjent przyjmuje azotany, które są stosowane w leczeniu dusznicy bolesnej..

Nie należy stosować leku Fildlata, jeśli pacjent przyjmuje leki uwalniające tlenek azotu jak azotyn amylu, ponieważ ich jednoczesne stosowanie może powodować niebezpieczne obniżenie ciśnienia tętniczego.

W przypadku przyjmowania leków z grupy inhibitorów proteazy, stosowanych w leczeniu zakażeń wirusem HIV, zaleca się rozpoczęcie leczenia od najniższej dawki (25 mg) leku Fildlata.

U niektórych pacjentów leczonych lekami blokującymi receptory alfa z powodu nadcisnienia lub rozrostu prostaty, mogą wystąpić zawroty głowy lub uczucie wirowania spowodowane spadkiem ciśnienia tętniczego podczas gwałtownego siadania lub wstawania. U niektórych pacjentów zażywających alfa-blokery i syldenafil mogą wystapić takie objawy. Reakcja taka najczęściej ma miejsce w ciągu 4 godzin od zażycia leku Fildlata. W celu zmniejszenia prawdopodobieństwa wystąpienia takich objawów, pacjent powinien regularnie przyjmować stałe dawki leku a-adrenolitycznego przed rozpoczęciem zażywania leku Fildlata. Lekarz może zadecydować, że leczenie należy rozpocząć od dawki 25 mg leku Fildlata.

Fildlata z jedzeniem, piciem i alkoholem

Lek Fildlata można stosować podczas posiłków lub niezależnie od posiłków. Jeśli lek Fildlata jest zażywany podczas posiłku, może wydłużyć się czas niezbędny do rozpoczęcia działania leku.

Zdolność do uzyskania erekcji może być czasowo zaburzona po spożyciu alkoholu. Aby w sposób maksymalny wykorzystać możliwości lecznicze leku Fildlata, nie należy spożywać znacznych ilości alkoholu przed zastosowaniem leku.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Lek Fildlata nie jest przeznaczony do stosowania u kobiet.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek Fildlata może powodować zawroty głowy i zaburzenia widzenia. Pacjent powinien poznać swoją reakcję na lek Fildlata przed przystąpieniem do prowadzenia pojazdu lub obsługi maszyn.

Fildlata zawiera laktozę

Jeżeli u pacjenta stwierdzono nietolerancję niektórych cukrów, np. laktozy, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyj ęciem leku Fildlata.

3. Jak stosować lek Fildlata

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty .

Zalecana dawka leku wynosi 50 mg.

Leku Fildlata nie należy stosować częściej niż raz na dobę.

Lek Fildlata należy zażywać na około jedną godzinę przed planowaną aktywnością seksualną. Tabletkę należy połknąć popijając ją niewielką ilością wody.

Jeśli pacjent ma wrażenie, że efekt działania leku Fildlata jest zbyt mocny lub zbyt słaby, należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie.

Lek Fildlata pomoże pacjentowi osiągnąć erekcję tylko podczas pobudzenia seksualnego. Czas do wystąpienia działania leku Fildlata różni się indywidualnie, ale zazwyczaj wynosi pomiędzy pół godziny a godziną. Działanie może nastąpić później, jeśli lek Fildlata jest przyjęty podczas obfitego posiłku.

Jeśli lek Fildlata nie pomaga w osiągnięciu erekcji lub nie trwa ona wystarczająco długo, uniemożliwiając zakończenie stosunku seksualnego, należy powiedzieć o tym lekarzowi.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Fildlata

Dawka większa niż 100 mg nie powoduje zwiększenia skuteczności leku, natomiast mogą częściej występować działania niepożądane i mogą być one bardziej nasilone.

Nie należy zażywać większej liczby tabletek, niż zalecona przez lekarza.

Jeśli pacjent zażył więcej tabletek niż powinien, powinien skontaktować się z lekarzem.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Możliwe działania niepożądane

4.


Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Działania te są zazwyczaj łagodne lub umiarkowane.

Jeśli w czasie stosunku płciowego lub po nim pacjent odczuwa ból w klatce piersiowej:

-    powinien przyjąć półsiedzącą pozycję i spróbować się rozluźnić,

-    nie powinien pod żadnym pozorem przyjmować nitratów w celu złagodzenia bólu w klatce piersiowej,

-    powinien natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Wszystkie leki, w tym Fildlata, mogą wywoływać reakcje uczuleniowe. Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeśli u pacjenta po zażyciu leku Fildlata wystąpią następujące objawy: nagły świszczący oddech, trudności w oddychaniu lub zawroty głowy, obrzęk powiek, twarzy, warg lub gardła.

Istnieją doniesienia o nadmiernie przedłużających się i czasem bolesnych wzwodach po przyjęciu leku Fildlata. Jeśli wzwód utrzymuje się ponad 4 godziny, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Jeśli pacjent doświadczy nagłego pogorszenia widzenia lub utraty widzenia, powinien przerwać stosowanie leki Fildlata i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

Bardzo często występujące działanie niepożądane (dotyczy więcej niż 1 na 10 pacjentów) to ból głowy.

Często występujące działanie niepożądane (dotyczy od 1 do 10 na 100 pacjentów) obejmują: Uderzenia gorąca, niestrawność, zaburzenia widzenia (w tym widzenie z kolorową poświatą, nadwrażliwość na światło, niewyraźne widzenie lub zmniejszenie ostrości widzenia), uczucie zatkanego nosa i zawroty głowy.

Niezbyt często występujące działania niepożądane (dotyczy od 1 do 10 na 1000 pacjentów) obejmują: Wymioty, wysypka skórna, krwawienie do tylnej części oka, podrażnienie oka, przekrwienie oczu, ból oczu, podwójne widzenie, nieprawidłowe odczucia we wnętrzu oka, nieregularne lub szybkie bicie serca, bóle mięśniowe, senność, osłabione odczucie dotyku, zawroty głowy, dzwonienie w uszach, nudności, suchość w jamie ustnej, ból w klatce piersiowej, uczucie zmęczenia.

Rzadko występujące działania niepożądane (dotyczy od 1 do 10 na 10 000 pacjentów) obejmują: Nadciśnienie tętnicze, niedociśnienie, omdlenia, udar, krwawienie z nosa, nagłe osłabienie lub utrata słuchu.

Dodatkowymi działaniami niepożądanymi zgłaszanymi po wprowadzeniu leku do obrotu były: kołatanie serca, ból w klatce piersiowej, nagły zgon, zawał serca lub przej ściowe zmniejszenie przepływu krwi przez niektóre części mózgu. U większości, lecz nie u wszystkich pacjentów zaburzenia czynności serca występowały przed przyjęciem leku zawierającego syldenafil. Nie jest możliwe określenie czy te działania niepożądane miały związek ze stosowaniem syldenafilu. Zanotowano również przypadki drgawek lub ataków padaczkowych oraz ciężkich reakcji skórnych w postaci wysypki, pęcherzy skórnych, łuszczenia skóry i bólu, wymagających natychmiastowej pomocy medycznej.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty lub pielęgniarki..

5.    Jak przechowywać lek Fildlata

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 30°C.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na kartoniku. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Fildlata

-    Substancją czynną leku jest syldenafil. Każda tabletka zawiera 25 mg, 50 mg lub 100 mg syldenafilu (w postaci cytrynianu).

-    Inne składniki leku to:

rdzeń tabletki: laktoza jednowodna, celuloza mikrokrystaliczna, powidon K29-32, sodu kroskarmeloza, magnezu stearynian;

otoczka tabletki: hypromeloza, tytanu dwutlenek (E 171), makrogol 6000, indygotyna (E 132), lak.

Jak wygląda lek Fildlata i co zawiera opakowanie

Tabletka powlekna.

Lek Fildlata, 25 mg tabletki powlekane są niebieskie, eliptyczne, obustronnie wypukłe, oznakowane „SL25” po jednej stronie.

Lek Fildlata, 50 mg tabletki powlekane są niebieskie, eliptyczne, obustronnie wypukłe, oznakowane „SL50” po jednej stronie.

Lek Fildlata, 100 mg tabletki powlekane są niebieskie, eliptyczne, obustronnie wypukłe, oznakowane „SL100” po jednej stronie.

Tabletki są dostarczane w blistrach zawierających 1, 4, 8 lub 12 tabletek.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny

Sigillata Limited Suite 23, Park Royal House 23 Park Royal Road London NW10 7JH Wielka Brytania

Wytwórca

Actavis Ltd.

BLB 016 Bulebel Industrial Estate

Zejtun Z TN 3000

Malta

Ten produkt leczniczy został dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod nastepuj ącymi nazwami:

Holandia    Fildlata 25 mg

Fildlata 50 mg Fildlata 100 mg Polska    Fildlata

Republika Czeska

Fildlata 25 mg Fildlata 50 mg Fildlata 100 mg

Estonia

Fildlata

Łotwa

Fildlata 25 mg plevele dengtos tabletes Fildlata 50 mg plevele dengtos tabletes Fildlata 100 mg plevele dengtos tabletes

Litwa

Fildlata 25 mg apvakotas tabletes Fildlata 50 mg apvakotas tabletes Fildlata 100 mg apvakotas tabletes

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 07.02.2013

6