+ iMeds.pl

Fildlata 50 mgUlotka Fildlata

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Fildlata, 25 mg, tabletki powlekane Fildlata, 50 mg, tabletki powlekane Fildlata, 100 mg, tabletki powlekane

Sildenafilum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki w razie jakichkolwiek wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi,farmaceucie lub pielęgniarce.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Fildlata i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Fildlata

3.    Jak stosować lek Fildlata

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Fildlata

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Fildlata i w jakim celu się go stosuje

Lek Fildlata należy do grupy leków zwanych inhibitorami fosfodiesterazy typu 5 (PDE5). Lek działa poprzez rozluźnienie naczyń krwionośnych w prąciu, umożliwiając napływ krwi do prącia podczas pobudzenia seksualnego. Lek Fildlata pomoże w osiągnięciu wzwodu prącia tylko podczas stymulacji seksualnej. Nie należy zażywać leku Fildlata, jeśli pacjent nie ma zaburzeń erekcji.

Lek Fildlata nie jest przeznaczony dla kobiet.

Lek Fildlata jest stosowany w leczeniu zaburzeń wzwodu u mężczyzn, czasami nazywanych impotencj ą. Jest to niemożność uzyskania lub utrzymania erekcji prącia wystarczaj ącej do odbycia stosunku płciowego.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Fildlata

Kiedy nie stosować leku Fildlata

-    jeśli pacjent przyjmuje leki nazywane nitratami, ponieważ jednoczesne stosowanie może powodować potencjalnie niebezpieczny spadek ciśnienia tętniczego krwi. Należy poinformować lekarza, jeśli pacjent przyjmuje jakiekolwiek leki z tej grupy. Leki te są często stosowane w celu łagodzenia objawów dusznicy bolesnej (bólu w klatce piersiowej). W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    jeśli pacjent przyjmuje leki uwalniające tlenek azotu takie jak azotyn amylu, ponieważ ich jednoczesne przyjmowanie może również powodować niebezpieczne obniżenie ciśnienia tętniczego krwi.

-    jeśli pacjent ma uczulenie na syldenafil lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6).

-    jeśli pacjent ma ciężką chorobę serca lub wątroby.

-    jeśli pacjent niedawno przebył udar mózgu lub zawał serca lub ma niskie ciśnienie tętnicze krwi.

-    jeśli pacjent ma rzadką, dziedziczną chorobę oczu (jak Retinitis pigmentosa, barwnikowe zwyrodnienie siatkówki).

-    jeśli kiedykolwiek pacjent utracił wzrok z powodu nietętniczej przedniej niedokrwiennej neuropatii nerwu wzrokowego (NAION, ang. Non-arteritic anterior ischemic optic neuropathy).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Fildlata należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

-    jeśli pacjent choruje na niedokrwistość sierpowatokrwinkową (nieprawidłowość krwinek czerwonych), białaczkę (nowotwór krwi), szpiczaka mnogiego ( nowotwór szpiku kostnego).

-    jeśli u pacjenta występuje zniekształcenie prącia lub choroba Peyroniego

-    jeśli pacjent ma problemy z sercem. W takim przypadku lekarz powinien dokładnie sprawdzić, czy stan serca pacjenta pozwala na dodatkowy wysiłek związany z aktywnością seksualną.

-    jeśli pacjent ma owrzodzenie żołądka lub zaburzeniach krzepnięcia krwi (jak hemofilia).

-    jeśli u pacjenta wystąpi nagle pogorszenie widzenia lub utrata wzroku, należy przerwać stosowanie leku Fildlata i natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Leku Fildlata nie należy stosować jednocześnie z innymi doustnymi lub miejscowymi rodzajami leczenia zaburzeń wzwodu..

Dzieci i młodzież

Leku Fildlata nie należy stosować u osób w wieku poniżej 18 lat.

Szczególne zalecenia dotyczące pacjentów z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby powinni poinformować o tym lekarza. Lekarz

może zadecydować o zastosowaniu mniejszej dawki leku.

Inne leki i Fildlata

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Tabletki leku Fildlata mogą zaburzać działanie niektórych innych leków, zwłaszcza stosowanych w leczeniu dusznicy bolesnej. W sytuacji wymagającej interwencji medycznej, należy powiedzieć personelowi medycznemu prowadzącemu leczenie, że pacjent zażywa lek Fildlata i kiedy ostatnio przyj ął lek. Nie należy zażywać leku Fildlata z innymi lekami, bez zalecenia lekarza.

Nie należy stosować leku Fildlata, jeśli pacjent przyjmuje leki z grupy nitratów, ponieważ ich jednoczesne stosowanie może powodować niebezpieczne obniżenie ciśnienia tętniczego krwi. Należy zawsze poinformować lekarza, jeśli pacjent przyjmuje azotany, które są stosowane w leczeniu dusznicy bolesnej..

Nie należy stosować leku Fildlata, jeśli pacjent przyjmuje leki uwalniające tlenek azotu jak azotyn amylu, ponieważ ich jednoczesne stosowanie może powodować niebezpieczne obniżenie ciśnienia tętniczego.

W przypadku przyjmowania leków z grupy inhibitorów proteazy, stosowanych w leczeniu zakażeń wirusem HIV, zaleca się rozpoczęcie leczenia od najniższej dawki (25 mg) leku Fildlata.

U niektórych pacjentów leczonych lekami blokującymi receptory alfa z powodu nadcisnienia lub rozrostu prostaty, mogą wystąpić zawroty głowy lub uczucie wirowania spowodowane spadkiem ciśnienia tętniczego podczas gwałtownego siadania lub wstawania. U niektórych pacjentów zażywających alfa-blokery i syldenafil mogą wystapić takie objawy. Reakcja taka najczęściej ma miejsce w ciągu 4 godzin od zażycia leku Fildlata. W celu zmniejszenia prawdopodobieństwa wystąpienia takich objawów, pacjent powinien regularnie przyjmować stałe dawki leku a-adrenolitycznego przed rozpoczęciem zażywania leku Fildlata. Lekarz może zadecydować, że leczenie należy rozpocząć od dawki 25 mg leku Fildlata.

Fildlata z jedzeniem, piciem i alkoholem

Lek Fildlata można stosować podczas posiłków lub niezależnie od posiłków. Jeśli lek Fildlata jest zażywany podczas posiłku, może wydłużyć się czas niezbędny do rozpoczęcia działania leku.

Zdolność do uzyskania erekcji może być czasowo zaburzona po spożyciu alkoholu. Aby w sposób maksymalny wykorzystać możliwości lecznicze leku Fildlata, nie należy spożywać znacznych ilości alkoholu przed zastosowaniem leku.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Lek Fildlata nie jest przeznaczony do stosowania u kobiet.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek Fildlata może powodować zawroty głowy i zaburzenia widzenia. Pacjent powinien poznać swoją reakcję na lek Fildlata przed przystąpieniem do prowadzenia pojazdu lub obsługi maszyn.

Fildlata zawiera laktozę

Jeżeli u pacjenta stwierdzono nietolerancję niektórych cukrów, np. laktozy, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku Fildlata.

3. Jak stosować lek Fildlata

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty .

Zalecana dawka leku wynosi 50 mg.

Leku Fildlata nie należy stosować częściej niż raz na dobę.

Lek Fildlata należy zażywać na około jedną godzinę przed planowaną aktywnością seksualną. Tabletkę należy połknąć popijając ją niewielką ilością wody.

Jeśli pacjent ma wrażenie, że efekt działania leku Fildlata jest zbyt mocny lub zbyt słaby, należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie.

Lek Fildlata pomoże pacjentowi osiągnąć erekcj ę tylko podczas pobudzenia seksualnego. Czas do wystąpienia działania leku Fildlata różni się indywidualnie, ale zazwyczaj wynosi pomiędzy pół godziny a godziną. Działanie może nastąpić później, jeśli lek Fildlata jest przyjęty podczas obfitego posiłku.

Jeśli lek Fildlata nie pomaga w osiągnięciu erekcji lub nie trwa ona wystarczająco długo, uniemożliwiając zakończenie stosunku seksualnego, należy powiedzieć o tym lekarzowi.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Fildlata

Dawka większa niż 100 mg nie powoduje zwiększenia skuteczności leku, natomiast mogą częściej występować działania niepożądane i mogą być one bardziej nasilone.

Nie należy zażywać większej liczby tabletek, niż zalecona przez lekarza.

Jeśli pacjent zażył więcej tabletek niż powinien, powinien skontaktować się z lekarzem.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Możliwe działania niepożądane

4.


Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Działania te są zazwyczaj łagodne lub umiarkowane.

Jeśli w czasie stosunku płciowego lub po nim pacjent odczuwa ból w klatce piersiowej:

-    powinien przyjąć półsiedzącą pozycję i spróbować się rozluźnić,

-    nie powinien pod żadnym pozorem przyjmować nitratów w celu złagodzenia bólu w klatce piersiowej,

-    powinien natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Wszystkie leki, w tym Fildlata, mogą wywoływać reakcje uczuleniowe. Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeśli u pacjenta po zażyciu leku Fildlata wystąpią następujące objawy: nagły świszczący oddech, trudności w oddychaniu lub zawroty głowy, obrzęk powiek, twarzy, warg lub gardła.

Istnieją doniesienia o nadmiernie przedłużających się i czasem bolesnych wzwodach po przyjęciu leku Fildlata. Jeśli wzwód utrzymuje się ponad 4 godziny, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Jeśli pacjent doświadczy nagłego pogorszenia widzenia lub utraty widzenia, powinien przerwać stosowanie leki Fildlata i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

Bardzo często występujące działanie niepożądane (dotyczy więcej niż 1 na 10 pacjentów) to ból głowy.

Często występujące działanie niepożądane (dotyczy od 1 do 10 na 100 pacjentów) obejmują: Uderzenia gorąca, niestrawność, zaburzenia widzenia (w tym widzenie z kolorową poświatą, nadwrażliwość na światło, niewyraźne widzenie lub zmniejszenie ostrości widzenia), uczucie zatkanego nosa i zawroty głowy.

Niezbyt często występujące działania niepożądane (dotyczy od 1 do 10 na 1000 pacjentów) obejmują: Wymioty, wysypka skórna, krwawienie do tylnej części oka, podrażnienie oka, przekrwienie oczu, ból oczu, podwójne widzenie, nieprawidłowe odczucia we wnętrzu oka, nieregularne lub szybkie bicie serca, bóle mięśniowe, senność, osłabione odczucie dotyku, zawroty głowy, dzwonienie w uszach, nudności, suchość w jamie ustnej, ból w klatce piersiowej, uczucie zmęczenia.

Rzadko występujące działania niepożądane (dotyczy od 1 do 10 na 10 000 pacjentów) obejmują: Nadciśnienie tętnicze, niedociśnienie, omdlenia, udar, krwawienie z nosa, nagłe osłabienie lub utrata słuchu.

Dodatkowymi działaniami niepożądanymi zgłaszanymi po wprowadzeniu leku do obrotu były: kołatanie serca, ból w klatce piersiowej, nagły zgon, zawał serca lub przej ściowe zmniejszenie przepływu krwi przez niektóre części mózgu. U większości, lecz nie u wszystkich pacjentów zaburzenia czynności serca występowały przed przyjęciem leku zawierającego syldenafil. Nie jest możliwe określenie czy te działania niepożądane miały związek ze stosowaniem syldenafilu. Zanotowano również przypadki drgawek lub ataków padaczkowych oraz ciężkich reakcji skórnych w postaci wysypki, pęcherzy skórnych, łuszczenia skóry i bólu, wymagających natychmiastowej pomocy medycznej.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty lub pielęgniarki..

5.    Jak przechowywać lek Fildlata

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 30°C.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na kartoniku. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Fildlata

-    Substancją czynną leku jest syldenafil. Każda tabletka zawiera 25 mg, 50 mg lub 100 mg syldenafilu (w postaci cytrynianu).

-    Inne składniki leku to:

rdzeń tabletki: laktoza jednowodna, celuloza mikrokrystaliczna, powidon K29-32, sodu kroskarmeloza, magnezu stearynian;

otoczka tabletki: hypromeloza, tytanu dwutlenek (E 171), makrogol 6000, indygotyna (E 132), lak.

Jak wygląda lek Fildlata i co zawiera opakowanie

Tabletka powlekna.

Lek Fildlata, 25 mg tabletki powlekane są niebieskie, eliptyczne, obustronnie wypukłe, oznakowane „SL25” po jednej stronie.

Lek Fildlata, 50 mg tabletki powlekane są niebieskie, eliptyczne, obustronnie wypukłe, oznakowane „SL50” po jednej stronie.

Lek Fildlata, 100 mg tabletki powlekane są niebieskie, eliptyczne, obustronnie wypukłe, oznakowane „SL100” po jednej stronie.

Tabletki są dostarczane w blistrach zawierających 1, 4, 8 lub 12 tabletek.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny

Sigillata Limited Suite 23, Park Royal House 23 Park Royal Road London NW10 7JH Wielka Brytania

Wytwórca

Actavis Ltd.

BLB 016 Bulebel Industrial Estate

Zejtun Z TN 3000

Malta

Ten produkt leczniczy został dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod nastepującymi nazwami:

Holandia    Fildlata 25 mg

Fildlata 50 mg Fildlata 100 mg Polska    Fildlata

Republika Czeska

Fildlata 25 mg Fildlata 50 mg Fildlata 100 mg

Estonia

Fildlata

Łotwa

Fildlata 25 mg plevele dengtos tabletès Fildlata 50 mg plevele dengtos tabletès Fildlata 100 mg plevele dengtos tabletès

Litwa

Fildlata 25 mg apvakotâs tabletes Fildlata 50 mg apvakotâs tabletes Fildlata 100 mg apvakotâs tabletes

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 07.02.2013

6

Fildlata

Charakterystyka Fildlata

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Fildlata, 50 mg, tabletki powlekane

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda tabletka zawiera 50 mg syldenafilu (w postaci syldenafilu cytrynianu). Substancja pomocnicza: 124,76 mg laktozy jednowodnej w jednej tabletce.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka powlekana.

Tabletki 50 mg są niebieskie, eliptyczne, obustronnie wypukłe, oznakowane „SL50” po jednej stronie.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Leczenie zaburzeń erekcji u mężczyzn, czyli niezdolności uzyskania lub utrzymania erekcji prącia wystarczającej do odbycia stosunku seksualnego.

Dla skutecznego działania produktu leczniczego Fildlata, konieczna jest stymulacja seksualna.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Stosowanie u dorosłych

Zalecaną dawką jest 50 mg przyjmowane, w zależności od potrzeb, na około 1 godzinę przez planowaną aktywnością seksualną. W zależności od skuteczności i tolerancji produktu, dawka może być zwiększona do 100 mg lub zmniejszona do 25 mg. Maksymalna zalecana dawka wynosi 100 mg. Nie zaleca się stosowania leku częściej niż 1 raz na dobę. Jeżeli produkt leczniczy Fildlata jest zażywany podczas posiłku, początek działania może być opóźniony w porównaniu do przyjęcia leku na czczo (patrz punkt 5.2).

Stosowanie u pacjentów w podeszłym wieku U osób w podeszłym wieku nie jest konieczna modyfikacja dawki.

Stosowanie u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek

Zalecenia dotyczące dawkowania opisane w punkcie „Stosowanie u dorosłych” odnoszą się do pacjentów z łagodnymi do umiarkowanych zaburzeniami czynności nerek (klirens kreatyniny 30-80 ml/min).

Ponieważ klirens syldenafilu jest zmniejszony u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek (klirens kreatyniny < 30 ml/min), należy rozważyć zastosowanie dawki 25 mg. W zależności od skuteczności i tolerancji produktu, dawka może być zwiększona do 50 mg lub 100 mg.

Stosowanie u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby

Ponieważ klirens syldenafilu jest zmniejszony u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby (np. marskość wątroby), należy rozważyć zastosowanie dawki 25 mg. W zależności od skuteczności i tolerancji produktu, dawka może być zwiększona do 50 mg lub 100 mg.

Dzieci i młodzież

Produkt leczniczy Fildlata nie jest wskazany u osób w wieku poniżej 18 lat.

Stosowanie u pacjentów przyjmujących inne produkty lecznicze

Nie zaleca się stosowania rytonawiru jednocześnie z syldenafilem (patrz punkt 4.4).U pacjentów stosujących jednocześnie inhibitory izoenzymu CYP3A4 należy rozważyć podanie dawki początkowej 25 mg (patrz punkt 4.5).

W celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia niedociśnienia ortostatycznego, stan pacjenta przyjmuj ącego leki a-adrenolityczne powinien być stabilny przed rozpoczęciem leczenia syldenafilem. Ponadto, należy rozważyć rozpoczęcie leczenia od dawki 25 mg (patrz punkty 4.4 oraz 4.5).

Sposób podawania Do stosowania doustnego.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą, wymienioną w punkcie 6.1.

Zgodnie ze znanym działaniem produktu na przemiany tlenku azotu i cyklicznego monofosofranu guanozyny (cGMP) (patrz punkt 5.1), syldenafil nasila hipotensyjne działanie azotanów. Jednoczesne podawanie syldenafilu z lekami uwalniającymi tlenek azotu (np. azotanem amylu) lub azotanami w innych postaciach jest, w związku z tym, przeciwwskazane.

Nie należy stosować preparatów przeznaczonych do leczenia zaburzeń erekcji u pacjentów, u których aktywność seksualna nie jest zalecana (np. u pacjentów z ciężkimi schorzeniami układu sercowo-naczyniowego jak niestabilna dusznica bolesna lub ciężka niewydolność serca).

Lek Fildlata jest przeciwwskazany u pacjentów, którzy utracili zdolność widzenia w jednym oku w wyniku nietętniczej przedniej niedokrwiennej neuropatii nerwu wzrokowego, (NAION, ang. Non-arteritic anterior ischemic optic neuropathy), niezależnie od tego, czy miało to związek, czy też nie, z wcześniejszą ekspozycją na inhibitory PDE5 (patrz punkt 4.4).

Nie badano bezpieczeństwa syldenafilu u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby, niedociśnieniem tętniczym (ciśnienie krwi < 90/50 mm Hg), niedawno przebytym zawałem serca lub udarem mózgu oraz z dziedzicznymi chorobami zwyrodnieniowymi siatkówki, takimi jak retinitis pigmentosa (niewielka część tych pacjentów ma genetycznie uwarunkowane zaburzenia fosfodiesterazy siatkówki). Dlatego, stosowanie syldenafilu u tych pacjentów jest przeciwwskazane.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Przed rozpoczęciem leczenia farmakologicznego należy przeprowadzić wywiad lekarski i badanie przedmiotowe w celu rozpoznania i określenia przyczyn zaburzeń erekcji.

Ponieważ z aktywnością seksualną wiąże się pewne ryzyko wystąpienia zaburzeń czynności układu krążenia, przed rozpoczęciem jakiegokolwiek leczenia zaburzeń erekcji lekarz powinien ocenić stan układu sercowo-naczyniowego pacjenta. Syldenafil ma właściwości rozszerzania naczyń krwionośnych, co powoduje łagodne i przejściowe obniżenie ciśnienia krwi (patrz punkt 5.1). Przed zaleceniem syldenafilu lekarz powinien starannie ocenić, czy pacjent może być wrażliwy na działanie rozszerzające naczynia, zwłaszcza podczas aktywności seksualnej. Pacjenci ze zwiększoną wrażliwością na preparaty rozszerzające naczynia krwionośne to pacjenci ze zwężeniem odpływu z lewej komory serca (np. ze zwężeniem zastawki aortalnej, kardiomiopatią przerostową z zawężeniem drogi odpływu), lub pacjenci z rzadkim zespołem atrofii wielonarządowej, charakteryzującym się znacznie zaburzoną kontrolą ciśnienia tętniczego krwi przez autonomiczny układ nerwowy.

Produkt leczniczy Fildlata nasila działanie hipotensyjne azotanów (patrz punkt 4.3).

Po wprowadzeniu produktu do obrotu zgłaszano ciężkie zdarzenia sercowo-naczyniowe, w tym zawał serca, niestabilną dławicę piersiową, nagły zgon sercowy, komorowe zaburzenia rytmu, krwotok mózgowo-naczyniowy, przemijający napad niedokrwienny, nadciśnienie i niedociśnienie powiązane czasowo ze stosowaniem syldenafilu.

Większość pacjentów, u których wystąpiły powyższe zaburzenia, należała do grupy z czynnikami ryzyka wystąpienia chorób sercowo-naczyniowych.

Wiele z tych działań wystąpiło w czasie lub krótko po stosunku seksualnym, a kilka przypadków u osób, które zażyły syldenafil, zanim doszło do stosunku seksualnego. Nie można jednoznacznie określić, czy te zdarzenia są powiązane bezpośrednio z tymi lub innymi czynnikami.

Produkty stosowane w leczeniu zaburzeń erekcji, w tym syldenafil, należy stosować ostrożnie u pacjentów z anatomicznymi deformacjami prącia (takimi jak zagięcie, zwłóknienie ciał jamistych lub choroba Peyroniego) lub u pacjentów ze schorzeniami predysponuj ącymi do wystąpienia priapizmu (jak niedokrwistość sierpowata, szpiczak mnogi lub białaczka).

Nie badano bezpieczeństwa i skuteczności syldenafilu w połączeniu z innymi sposobami leczenia zaburzeń erekcji. W związku z tym nie zaleca się takiego połączenia.

W związku z przyjmowaniem syldenafilu i innych inhibitorów PDE5 zgłaszano występowanie ubytków widzenia i przypadki nietętniczej przedniej niedokrwiennej neuropatii nerwu wzrokowego. Należy poinformować pacjentów, aby w przypadku nagłych problemów z widzeniem przerwali stosowanie produktu leczniczego Fildlata i natychmiast zgłosili się na konsultacj ę do lekarza (patrz punkt 4.3).

Nie zaleca się jednoczesnego stosowania syldenafilu i rytonawiru (patrz punkt 4.5).

Zaleca się ostrożność podczas podawania syldenafilu pacjentom stosującym leki a-adrenolityczne, ponieważ jednoczesne podanie obu leków może powodować objawowe niedociśnienie tętnicze u nielicznych, wrażliwych pacjentów (patrz punkt 4.5). Prawdopodobieństwo takiego działania występuje w ciągu 4 godzin przyj ęcia syldenafilu. W celu zminimalizowania potencjalnego ryzyka wystąpienia hipotonii ortostatycznej, pacjenci powinni być stabilni hemodynamicznie podczas leczenia alfa-blokerami przed rozpoczęciem leczenia syldenafilem. Należy rozważyć rozpoczynanie leczenia syldenafilem w dawce 25 mg (patrz punkt 4.2). Ponadto, lekarz powinien poinformować pacjenta, jak należy postępować w przypadku wystąpienia objawów hipotonii ortostatycznej.

Badania in vitro przeprowadzone na ludzkich krwinkach płytkowych wykazały, że syldenafil nasila przeciwagregacyjne działanie nitroprusydku sodu. Brak informacji dotyczących bezpieczeństwa stosowania syldenafilu u pacjentów z zaburzeniami krzepnięcia krwi lub czynną chorobą wrzodową. W związku z tym, u tych pacjentów syldenafil należy podawać tylko po dokładnym rozważeniu możliwych korzyści oraz ryzyka.

Produkt leczniczy Fildlata zawiera laktozę jednowodną. Produkt leczniczy Fildlata nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występuj ącą dziedziczną nietolerancj ą galaktozy, niedoborem laktazy typu Lapp lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

Produkt leczniczy Fildlata nie jest wskazany do stosowania u kobiet.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Wpływ innych produktów leczniczych na syldenafil Badania in vitro

Syldenafil jest metabolizowany głównie przez cytochrom P450 (CYP), izoenzymy 3A4 (głównie) i 2C9 (w mniejszym stopniu). W związku z tym, inhibitory tych enzymów mogą zmniejszać klirens syldenafilu.

Badania in vivo

Analiza populacyjna danych farmakokinetycznych uzyskanych z badań klinicznych wykazała zmniejszenie klirensu syldafenilu podczas jednoczesnego jego stosowania z inhibitorami enzymu CYP3A4 (takimi jak ketokonazol, erytromycyna, cymetydyna).

Chociaż u tych pacjentów nie zaobserwowano zwiększenia częstości występowania działań niepożądanych, w czasie jednoczesnego stosowania syldenafilu i inhibitorów CYP3A4 należy rozważyć zastosowanie dawki początkowej 25 mg.

Jednoczesne podawanie inhibitora protezy HIV, rytonawiru, który jest silnym inhibitorem cytochromu P450, w stanie równowagi stacjonarnej (500 mg dwa razy na dobę) oraz syldenafilu (jednorazowa dawka 100 mg) powodowało zwiększenie o 300% (4 razy) Cmax syldenafilu i AUC syldenafilu w osoczu o 1000% (11 razy). Po upływie 24 godzin stężenie sydenafilu w osoczu wynosiło wciąż około 200 ng/ml, w porównaniu ze stężeniem około 5 ng/ml po podaniu samego syldenafilu. Wyniki te są spójne z wpływem rytonawiru na liczne substaraty cytochromu P450. Syldenafil nie wpływał na farmakokinetykę rytonawiru. W oparciu o powyższe dane farmakokinetyczne, nie zaleca się jednoczesnego podawanie syldenafilu i rytonawiru (patrz punkt 4.4). W żadnym przypadku maksymalna dawka syldenafilu nie powinna przekraczać 25 mg w ciągu 48 godzin.

Jednoczesne podawanie inhibitora protezy HIV, sakwinawiru, inhibitora CYP3A4, w stanie równowagi stacjonarnej (1200 mg trzy razy na dobę) oraz syldenafilu (pojedyncza dawka 100 mg) powodowało zwiększenie o 140% Cmax syldenafilu i AUC syldenafilu w osoczu o 210%. Syldenafil nie wpływał na farmakokinetykę sakwinawiru (patrz punkt 4.2).

Można spodziewać się, że silniejsze inhibitory CYP3A4, jak ketokonazol i itrakonazol będą wywierały znaczniejszy wpływ.

Po podaniu jednorazowej dawki syldenafilu 100 mg z erytromycyną, swoistym inhibitorem CYP3A4, w stanie równowagi stacjonarnej (500 mg dwa razy na dobę przez 5 dni), ekspozycja układowa (AUC) syldenafilu zwiększyła się o 182%. U zdrowych ochotników, nie wykazano wpływu azytromycyny (500 mg na dobę przez 3 dni) na AUC , Cmax, tmax, stałą szybkości eliminacji lub czas półtrwania syldenafilu lub jego głównych, krążących metabolitów. Po jednoczesnym podaniu syldenafilu (50 mg) zdrowym ochotnikom i cymetydyny (800 mg), inhibitora cytochromu P450 i nieswoistego inhibitora CYP3A4, stężenie syldenafilu w osoczu było zwiększone o 56%.

Sok grejpfrutowy, który jest słabym inhibitorem CYP3A4 w ścianie jelit i może powodować umiarkowane zwiększenie stężenia syldenafilu w osoczu.

Jednorazowe dawki leków zobojętniających kwas solny (magnezu wodorotlenek lub glinu wodorotlenek) nie wpływały na dostępność biologiczną syldenafilu.

Pomimo, że nie przeprowadzono badań nad swoistymi interakcjami ze wszystkimi produktami leczniczymi, analiza populacyjna danych farmakokinetycznych wykazała brak wpływu na parametry farmakokinetyczne syldenafilu podczas jednoczesnego stosowania z produktami hamuj ącymi CYP2C9 (takie jak tolbutamid, warfaryna, fenytoina), inhibitorami CYP2D6 (takie jak selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny, trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne), tiazydami i pochodnymi diuretykami, diuretykami pętlowymi i oszczędzaj ącymi potas, inhibitorami konwertazy angiotensyny, antagonistami kanału wapniowego, antagonistami receptora adrenergicznego beta lub produktami indukującymi metabolizm cytochromu P450 (jak ryfampicyna, barbiturany).

Nikorandyl jest hybrydowym produktem zawierającym aktywator kanału potasowego oraz azotan.

Ze względu na zawartość azotanu, produkt może powodować poważne interakcje z syldenafilem.

Wpływ syldenafilu na inne produkty lecznicze

Badania in vitro

Syldenafil jest słabym inhibitorem cytochromu P450, izoenzymów 1A2, 2C9, 2C19, 2D6, 2E1 i 3A4 (IC50 > 150 (rM). Ponieważ maksymalne stężenie syldenafilu w osoczu wynosi około 1 ^M po podaniu zalecanej dawki, jest mało prawdopodobne, aby syldenafil zmieniał klirens substratów tych izoenzymów.

Brak danych dotyczących interakcji syldenafilu z niespecyficznymi inhibitorami fosfodiesterazy, jak teofilina lub dypirydamol.

Badania in vivo

Zgodnie ze znanym działaniem na metabolizm kwasu azotowego/cGMP (patrz punkt 5.1), wykazano że syldenafil nasila działanie hipotensyjne azotanów i jednoczesne podawanie leków uwalniaj ących tlenek azotu lub azotanami w jakiejkolwiek postaci jest przeciwwskazane (patrz punkt 4.3).

Jednoczesne podawanie syldenafilu pacjentom przyjmującym leki a-adrenolityczne może powodować objawy hipotonii u niewielkiej grupy osób wrażliwych. Jest to najbardziej prawdopodobne w ciągu 4 godzin po zażyciu dawki syldenafilu (patrz punkty 4.2 oraz 4.4). W trzech swoistych badaniach interakcji podawano jednocześnie lek a-adrenolityczny- doksazosynę (4 mg i 8 mg) i syldenafil (25 mg, 50 mg lub 100 mg) pacjentom z łagodnym przerostem prostaty (BPH), którzy byli stabilni hemodynamicznie podczas leczenia doksazosyną. W tej badanej populacji średnie dodatkowe zmniejszenie ciśnienia tętniczego krwi w pozycji leżącej na plecach wynosiło odpowiednio 7/7 mm Hg, 9/5 mm Hg i 8/4 mm Hg, a średnie dodatkowe zmniejszenie ciśnienia tętniczego krwi w pozycji stojącej wynosiło odpowiednio 6/6 mm Hg, 11/4 mm Hg i 4/5 mm Hg. Jeśli syldenafil i doksazosyna były podawane razem pacjentom, którzy byli stabilni podczas leczenia doksazosyną, w nielicznych przypadkach występowały objawowy niedociśnienia ortostatycznego. Obejmowały one zawroty głowy oraz zamroczenie, ale nie dochodziło do omdleń.

Nie wykazano występowania znaczących interakcji, jeśli syldenafil (50 mg) był podawany jednocześnie z tolbutamidem (250 mg) lub warfaryną (40 mg), produktami metabolizowanymi przez CYP2C9.

Syldenafil (50 mg) nie zwiększał wydłużenia czasu krwawienia po zastosowaniu kwasu acetylosalicylowego (150 mg).

Syldenafil (50 mg) nie nasila hipotensyjnego działania alkoholu u zdrowych ochotników, u których średnie, największe stężenie alkoholu we krwi wynosiło 80 mg/dl.

Nie stwierdzono różnic w występowaniu objawów niepożądanych u pacjentów przyjmuj ących syldenafil (w porównaniu do stosuj ących placebo) jednocześnie z następuj ącymi lekami hipotensyjnymi: lekami moczopędnymi, beta-blokerami, inhibitorami konwertazy angiotensyny, antagonistami angiotensyny II, lekami przeciwnadciśnieniowmi (rozszerzaj ącymi naczynia i działającymi ośrodkowo), blokującymi neurony adrenergiczne, blokerami kanału wapniowego i lekami blokującymi receptory alfa-adrenergiczne. W specjalnym badaniu interakcji, gdy syldenafil (100 mg)był podawany pacjentom z nadciśnieniem tętniczym razem z amlodypiną, stwierdzono dodatkowe zmniejszenie skurczowego ciśnienia tętniczego krwi mierzonego w pozycji leżącej o 8 mm Hg. Odpowiadające temu dodatkowe zmniejszenie rozkurczowego ciśnienia tętniczego w pozycji leżacej wynosiło 7 mm Hg. Wartości dodatkowego obniżenia ciśnienia tętniczego były podobne do obserwowaneych po podaniu samego syldenafilu zdrowym ochotnikom (patrz punkt 5.1).

Syldenafil (100 mg) w stanie stacjonarnym, nie wpływał na farmakokinetykę inhibitorów proteazy HIV, sakwinawiru i rytonawiru, które są substratami CYP3A4.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktacje

Lek Fildlata nie jest przeznaczony do stosowania u kobiet.

W badaniach nad rozrodem przeprowadzonych u szczurów i królików po doustnym podaniu syldenafilu nie stwierdzono znaczących działań niepożądanych.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nie przeprowadzono badań nad wpływem produktu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania maszyn.

Ponieważ podczas badań klinicznych z zastosowaniem syldenafilu zgłaszano występowanie zawrotów głowy i zaburzeń widzenia, pacjenci powinni poznać swoj ą reakcj ę na produkt leczniczy Fildlata przed przystąpieniem do prowadzenia pojazdu lub obsługiwania maszyn.

4.8 Działania niepożądane

Profil bezpieczeństwa syldenafilu oparty jest na danych dotyczących 8691 pacjentów, którzy otrzymywali go w 67 badaniach klinicznych kontrolowanych placebo. Działania niepożądane najczęściej zgłaszane przez pacjentów przyjmuj ących syldenafil w badaniach klinicznych to ból głowy, uderzenia gorąca, niestrawność, zaburzenia widzenia, obrzęk błony śluzowej nosa, zawroty głowy oraz zaburzenia widzenia barwnego.

Dane dotyczące działań niepożądanych gromadzone w ramach monitorowania bezpieczeństwa farmakoterapii po dopuszczeniu leku do obrotu dotyczą okresu ponad 9 lat. Ponieważ nie wszystkie działania niepożądane są zgłaszane, nie jest możliwe wiarygodne ustalenie częstości występowania tych działań.

W poniższej tabeli wymieniono wszystkie istotne z medycznego punktu widzenia działania niepożądane, których częstość występowania w badaniach klinicznych przewyższała częstość występowania analogicznych zdarzeń u pacjentów przyjmujących placebo. Działania te są pogrupowane wg klasyfikacji układowo-narządowej i częstości ich występowania (bardzo często (> 1/10), często (> 1/100 do < 1/10), niezbyt często (> 1/1000 do < 1/100) i rzadko (> 1/10000 do < 1/1000). Ponadto, istotne z medycznego punktu widzenia działania niepożądane, które miały miejsce po dopuszczeniu leku do obrotu wymieniono jako działania niepożądane o nieznanej częstości występowania. W obrębie każdej grupy o określonej częstości występowania objawy niepożądane są wymienione zgodnie ze zmniejszaj ącym się nasileniem.

Tabela 1. Istotne z medycznego punktu widzenia działania niepożądane, których częstość występowania przewyższała częstość występowania analogicznych zdarzeń u pacjentów przyjmujących placebo w badaniach klinicznych kontrolowanych placebo oraz istotne z medycznego punktu widzenia działania niepożądane, które miały miejsce po dopuszczeniu leku do obrotu.

Klasyfikacja układów i narządów

Działania niepożądane

Zaburzenia układu immunologicznego

Rzadko: reakcje nadwrażliwości

Zaburzenia układu nerwowego

Bardzo często: ból głowy Często: zawroty głowy Niezbyt często: senność, niedoczulica Rzadko: udar naczyniowy mózgu, omdlenie

Nieznana: przemijający napad niedokrwienny, drgawki, nawracające napady drgawkowe

Zaburzenia oka

Często: zaburzenia widzenia, zaburzenia widzenia barwnego Niezbyt często: zaburzenia spojówek, zaburzenia oka, zaburzenia łzawienia, inne zaburzenia oka

Nieznana: nietętnicza przednia niedokrwienna neuropatia nerwu wzrokowego (NAION), zamknięcie naczyń siatkówki, ubytki pola widzenia

Zaburzenia ucha i błędnika

Niezbyt często: zawroty głowy pochodzenia błędnikowego, szumy uszne

Rzadko: utrata słuchu*

Zaburzenia naczyniowe

Często: uderzenia gorąca

Rzadko: nadciśnienie tętnicze, niedociśnienie

Zaburzenia serca

Niezbyt często: kołatania serca, tachykardia Rzadko: zawał mięśnia sercowego, migotanie przedsionków Nieznana: komorowe zaburzenia rytmu, dusznica bolesna niestabilna, nanły znon sercowy

Zaburzenia oddechowe, klatki piersiowej i śródpiersia

Często: obrzęk błony śluzowej nosa Rzadko: krwawienie z nosa

Zaburzenia żołądka i jelit

Często: niestrawność

Niezbyt często: wymioty, nudności, suchość w ustach

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Niezbyt często: wysypka skórna

Nieznana: zespół Stevensa-Johnsona (SJS), martwica toksyczna naskórka (TEN)

Zaburzenia mięśniowo szkieletowe i tkanki łącznej

Niezbyt często: ból mięśni

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

Nieznana: prapizm, przedłużona erekcja

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Niezbyt często: ból w klatce piersiowej, zmęczenie

Badania diagnostyczne

Niezbyt często: przyspieszona akcja serca

* Zaburzenia ucha: Nagła utrata słuchu. Nagłe osłabienie słuchu lub jego całkowita utrata były zgłaszane w niewielkiej liczbie przypadków w badaniach klinicznych i porejestracyjnych, w których stosowano inhibitory fosfodiesterazy typu 5 (PDE-5), w tym syldenafil.

4.9 Przedawkowanie

W badaniach przeprowadzonych u zdrowych ochotników po podaniu jednorazowych dawek do 800 mg, działania niepożądane były podobne do działań obserwowanych po podaniu mniejszych dawek, lecz występowały z większą częstością i większym nasileniem. Dawki 200 mg nie powodowały większej skuteczności, natomiast częstość występowania działań niepożądanych (ból głowy, uderzenia gorąca, zawroty głowy, dyspepsja, uczucie zatkanego nosa, zmiany widzenia) była zwiększona.

W przypadku przedawkowania w zależności od objawów należy zastosować standardowe leczenie podtrzymujące. Syldenafil jest silnie wiązany z białkami osocza i nie jest wydalany z moczem, dlatego nie należy spodziewać się, aby zastosowanie dializy przyspieszyło klirens syldenafilu.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki stosowane w zaburzeniach erekcji;

Kod ATC: G04B E03

Syldenafil jest produktem do stosowania doustnego przeznaczonym do leczenia zaburzeń erekcji.

W naturalnych warunkach, tj. podczas stymulacji seksualnej, przywraca zaburzony mechanizm erekcji poprzez zwiększenie dopływu krwi do prącia.

Fizjologiczny mechanizm odpowiedzialny za erekcję prącia obejmuje uwalnianie tlenku azotu (NO) w ciałach jamistych w czasie pobudzenia seksualnego. Tlenek azotu następnie aktywuje enzym cyklazę guanylową, co zwiększa stężenie cyklicznego guanozynomonofosforanu (cGMP). Powoduje to rozkurcz mięśni gładkich w ciałach jamistych, umożliwiając napływ krwi do prącia.

Syldenafil jest silnym, selektywnym inhibitorem fosfodiesterazy typu 5 (PDE5) swoistej dla cGMP w ciałach jamistych, która jest odpowiedzialna za rozkład cGMP. Syldenafil wywołuje erekcję poprzez działanie obwodowe. Syldenafil nie ma bezpośredniego działania zwiotczającego na izolowane ludzkie ciała jamiste, natomiast znacznie nasila bezpośrednie działanie zwiotczaj ące NO na tę tkankę. Podczas pobudzenia szlaku NO/cGMP, co ma miejsce podczas stymulacji seksualnej, zahamowanie PDE5 poprzez syldenafil powoduje zwiększenie stężenia cGMP w ciałach jamistych. Pobudzenie seksualne jest zatem konieczne, aby syldenafil mógł wywierać zamierzone działanie farmakologiczne.

Badania in vitro wykazały, że syldenafil jest selektywny w stosunku do PDE5, który bierze udział w procesie erekcji. Jego działanie jest silniejsze w stosunku do PDE5, niż do innych znanych fosfodiesteraz. Jest 10 razy bardziej selektywny w stosunku do izoformy PDE6, która bierze udział w przekazywaniu bodźców świetlnych przez siatkówkę. Stosowany w maksymalnych zalecanych dawkach, syldenafil działa na PDE5 80-krotnie bardziej selektywnie niż na PDE1 oraz ponad 700-krotnie bardziej selektywnie na PDE2, 3, 4, 7, 8, 9,10 i 11. W szczególności, sylednafil wykazuje ponad 4000 razy większą selektywność w stosunku do PDE5 niż do PDE3, swoistej dla cAMP izoformy fosfodiesterazy, wpływającej na kurczliwość mięśnia sercowego.

Aby ocenić przedział czasowy, w jakim syldenafil wywołuje erekcję w odpowiedzi na pobudzenie seksualne, przeprowadzono dwa badania kliniczne. W badaniu metodą pletyzmografii prącia (RigiScan) u pacjentów będących na czczo stwierdzono, że po podaniu syldenafilu średni czas do osiągnięcia erekcji o sztywności 60% (wystarczaj ącej do odbycia stosunku seksualnego) wynosił 25 minut (zakres od 12 do 37 minut). W innym badaniu z zastosowaniem metody RigiScan wykazano, że syldenafil po 4-5 godzinach nadal mógł powodować erekcj ę w odpowiedzi na pobudzenie seksualne.

Syldenafil powodował niewielkie i przej ściowe zmniejszenie ciśnienia tętniczego krwi, które w większości przypadków nie miało znaczenia klinicznego. Średnie maksymalne obniżenie skurczowego ciśnienia tętniczego krwi w pozycji leżącej po doustnym podaniu dawki syldenafilu 100 mg wynosiło 8,4 mm Hg. Odpowiednia zmiana ciśnienia rozkurczowego w pozycji leżącej wynosiła 5,5 mm Hg. Obniżenie ciśnienia tętniczego krwi wiąże się z rozszerzającym naczynia krwionośne działaniem syldenafilu, prawdopodobnie spowodowanym zwiększeniem stężenia cGMP w mięśniówce gładkiej naczyń krwionośnych. Jednorazowe dawki doustne syldenafilu do 100 mg podawane zdrowym ochotnikom nie powodowały znaczących klinicznie zmian w zapisie EKG.

W badaniu dotyczącym działania hemodynamicznego po podaniu jednorazowej doustnej dawki 100 mg syldenafilu u 14 pacjentów z ciężką chorobą naczyń wieńcowych (CAD) (zwężenie co najmniej jednej tętnicy wieńcowej > 70%), w porównaniu do wartości wyj ściowych średnie skurczowe i rozkurczowe ciśnienie tętnicze krwi w spoczynku zmniejszało się o odpowiednio 7% i 6%. Średnie skurczowe ciśnienie krwi w tętnicy płucnej zmniejszało się o 9%. Syldenafil nie miał wpływu na rzut serca i nie upośledzał przepływu krwi przez zwężone tętnice wieńcowe.

W kontrolowanych placebo badaniach klinicznych z wykorzystaniem prób wysiłkowych u 144 pacjentów z zaburzeniami erekcji i przewlekłą stabilną dławicą piersiową, stosujących regularnie leki przeciwdławicowe (poza azotanami), nie wykazano znaczących klinicznie różnic w czasie do wystąpienia bólu dusznicowego po podaniu syldenafilu w porównaniu do placebo.

U niektórych osób, godzinę po zastosowaniu dawki 100 mg leku, stwierdzono za pomocą testu rozróżniania barw Farnsworth-Munsell 100, niewielkie, przejściowe utrudnienie rozróżniania kolorów (niebieskiego/zielonego). Zaburzeń tych nie obserwowano po 2 godzinach po podaniu dawki. Uważa się, że mechanizm odpowiedzialny za zmiany w odróżnianiu barw są zależne od zahamowania PDE6,biorącej udział w kaskadzie przewodzenia bodźca świetlnego w siatkówce. Syldenafil nie wpływa na ostrość lub kontrastowość widzenia. W kontrolowanym placebo badaniu z udziałem niewielkiej liczby pacjentów z udokumentowanym wczesnym zwyrodnieniem siatkówki spowodowanym wiekiem (n=9), nie wykazano znaczącego wpływu syldenafilu (jednorazowa dawka 100 mg) na przeprowadzone badania wzroku (ostrość widzenia, siatka Amslera, test rozróżniania kolorów symulujący światła uliczne, perymetr Humphreya oraz wrażliwość na światło).

Po doustnym podaniu jednorazowej dawki syldenafilu 100 mg zdrowym ochotnikom, nie stwierdzono wpływu na ruchliwość lub morfologię plemników.

Dalsze informacje z badań klinicznych

W badaniach klinicznych syldenafil zastosowano u ponad 8000 pacjentów w wieku od 19 do 87 lat. Wzięły w nich udział następujące grupy pacjentów: pacjenci w podeszłym wieku (19,9%), z nadciśnieniem tętniczym (30,9%), cukrzycą (20,3%), chorobą niedokrwienną serca (19,8%), hiperlipidemią (19,8%), po urazach rdzenia kręgowego (0,6%), z depresją (5.2%), po przebytej przezcewkowej resekcji gruczołu krokowego (3,7%), po radykalnej prostatektomii (3,3%). Z badań klinicznych były wykluczone lub nie były wystarczająco reprezentowane następujące grupy pacjentów: pacjenci po zabiegach chirurgicznych w obrębie miednicy, po radioterapii, z ciężką niewydolnością nerek lub wątroby oraz pacjenci z niektórymi chorobami układu sercowo-naczyniowego (patrz punkt 4.3).

W badaniach, w których zastosowano stałą dawkę leku, poprawę erekcji stwierdzono u 62% pacjentów (dla dawki 25 mg), 74% (dla dawki 50 mg) oraz 82% (dla dawki 100 mg) w porównaniu do 25% pacjentów, u których zastosowano placebo. W kontrolowanych badaniach klinicznych stwierdzono, że częstość przerwania terapii syldenafilem była mała i podobna do obserwowanej w grupie placebo. Biorąc pod uwagę wyniki wszystkich badań klinicznych, odsetek pacjentów zgłaszających poprawę po zastosowaniu syldenafilu był następujący w poszczególnych grupach: pacjenci z zaburzeniami erekcji o podłożu psychogennym (84%), pacjenci z zaburzeniami erekcji o przyczynie mieszanej (77%), pacjenci z zaburzeniami erekcji o podłożu organicznym (68%), osoby w wieku podeszłym (67%), pacjenci z cukrzycą (59%), pacjenci z chorobą niedokrwienną serca (69%), pacjenci z nadciśnieniem tętniczym (68%), pacjenci po przezcewkowej resekcji gruczołu krokowego (TURP) (61%), pacjenci po radykalnej prostatektomii (43%), pacjenci po urazie rdzenia kręgowego (83%), pacjenci z depresją (75%). W badaniach długookresowych, bezpieczeństwo i skuteczność syldenafilu utrzymywały się na jednakowym poziomie.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie

Syldenafil jest szybko wchłaniany. Po podaniu doustnym na czczo, maksymalne stężenie w osoczu występuje po 30 do 120 minutach (mediana 60 minut). Średnia bezwzględna biodostępność po podaniu doustnym wynosi 41% (zakres od 25 do 63%). W zakresie zalecanych dawek (25-100 mg), po podaniu doustnym syldenafilu, AUC oraz Cmax zwiększają się proporcjonalnie do dawki.

Jeśli syldenafil jest zażywany podczas posiłku, szybkość wchłaniania jest zmniejszona, średnie opóźnienie tmax wynosi 60 minut, a średnie zmniejszenie Cmax wynosi 29%.

Dystrybucja

Średnia objętość dystrybucji w stanie stacjonarnym (Vd) syldenafilu wynosi 105 l, co wskazuje na jego dystrybucję tkankową. Po podaniu jednorazowej dawki 100 mg, średnie maksymalne stężenie syldenafilu w osoczu wynosi około 440 ng/ml (CV 40%). Ponieważ syldenafil (i jego główny krążący metabolit N-demetylowy) są wiązane z białkami osocza w 96%, maksymalne stężenie wolnej frakcji osoczowej syldenafilu wynosi 18 ng/ml (38 nM). Wiązanie z białkami jest niezależne od całkowitego stężenia produktu.

U zdrowych ochotników, którym podawano syldenafil (jednorazowa dawka 100 mg), mniej niż 0,0002% podanej dawki (średnio 188 ng) znajdowało się w ejakulacie po 90 minutach po podaniu produktu.

Biotransformacja

Syldenafil jest metabolizowany głównie przez mikrosomalne enzymy wątrobowe CYP3A4 (głównie) oraz CYP2C9 (w mniejszym stopniu). Główny krążący metabolit powstaje w wyniku N-demetylacji syldenafilu. Metabolit wykazuje podobną selektywność w stosunku do fosfodiesterazy jak syldenafil, a jego siła działania w stosunku do PDE5 określona w warunkach in vitro wynosi około 50% siły działania substancji macierzystej. Stężenie tego metabolitu w osoczu wynosi około 40% stężenia syldenafilu. N-demetylo metabolit syldenafilu podlega dalszym przemianom; jego okres półtrwania wynosi około 4 godziny.

Eliminacja

Całkowity klirens ustrojowy syldenafilu wynosi 41 l/godzinę, co daje końcowy okres półtrwania od 3 do 5 godzin. Po podaniu doustnym lub dożylnym syldenafil jest wydalany w postaci metabolitów, głównie z kałem (około 80% podanej dawki) i w mniejszym stopniu z moczem (około 13% podanej dawki).

Farmakokinetyka w specjalnych grupach pacjentów Pacjenci w _podeszłym wieku

U zdrowych ochotników w podeszłym wieku (65 lat lub więcej) klirens syldenafilu był zmniejszony, przez co stężenie syldenafilu i jego czynnego N-demetylowego metabolitu było zwiększone o około 90% w porównaniu do wartości obserwowanych u zdrowych ochotników w młodszym wieku (18-5 lat). Z uwagi na różnice wiązania z białkami osocza wynikające z wieku, zwiększenie stężenia wolnego syldenafilu w osoczu wynosiło około 40%.

Niewydolność nerek

U ochotników z łagodnymi do umiarkowanych zaburzeniami czynności nerek (klirens kreatyniny 30-80 ml/min.), farmakokinetyka syldenafilu po zastosowaniu jednorazowej dawki doustnej 50 mg nie zmieniała się. W porównaniu do wartości u ochotników w tym samym wieku, bez współistniejących zaburzeń czynności nerek, średnie AUC oraz Cmax N-demetylo metabolitu zwiększyły się odpowiednio o 126% i 73%. Jednakże, z uwagi na dużą zmienność międzyosobniczą, te różnice nie są znamienne statystycznie. U ochotników z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek (klirens kreatyniny < 30 ml/min.), klirens syldenafilu był zmniejszony, co powodowało zwiększenie AUC i Cmax odpowiednio o 100% i 88%, w porównaniu do wartości u ochotników w tym samym wieku bez współistniej ących zaburzeń czynności nerek. Ponadto, wartości AUC i Cmax N-demetylo metabolitu były znacząco zwiększone, odpowiednio o 79% i 200%.

Niewydolność wątroby

U ochotników z łagodnymi do umiarkowanych zaburzeniami czynności wątroby (A i B wg skali Child-Pugh), klirens syldenafilu był zmniejszony, powodując zwiększenie AUC (o 84%) oraz Cmax (47%), w porównaniu do wartości u ochotników w tym samym wieku bez zaburzeń czynności wątroby. Nie badano farmakokinetyki syldenafilu u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Dane niekliniczne, uzyskane na podstawie konwencjonalnych badań farmakologicznych dotyczących bezpieczeństwa stosowania, toksyczności po podaniu wielokrotnym, genotoksyczności, potencjalnego działania rakotwórczego i toksycznego wpływu na reprodukcję, nie wykazały szczególnego zagrożenia dla człowieka.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Rdzeń tabletki:

Laktoza jednowodna Celuloza mikrokrystaliczna Powidon K29-32 Sodu kroskarmeloza Magnezu stearynian

Otoczka Opadry 03F20404 Blue:

Hypromeloza

Tytanu dwutlenek (E 171)

Makrogol 6000 Indygotyna (E 132), lak

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

3 lata.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 30°C.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Blistry PVC/PVDC/Aluminium w tekturowym pudełku po 1, 4, 8 lub 12 tabletek. Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania produktu leczniczego

Brak szczególnych wymagań.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA

DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Sigillata Limited Suite 23, Park Royal House 23 Park Royal Road London NW10 7JH Wielka Brytania

8.    NUMERY POZWOLEŃ NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr: 19578

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO

OBROTU/ DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

30.12.2011

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

07.02.2013

12

Fildlata