+ iMeds.pl

Finalgon (4 mg + 25 mg)/gUlotka Finalgon

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Finalgon, 4 mg/g + 25 mg/g, maść Nonivamidum + Nicoboxilum

Należy uważnie zapoznać się z treścią tej ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza lub pielęgniarki.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się farmaceuty, jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane

niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub pielęgniarce.


Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Finalgon i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Finalgon

3.    Jak stosować lek Finalgon

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Finalgon

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    Co to jest lek Finalgon i w jakim celu się go stosuje

Finalgon zawiera substancje czynne noniwamid i nikoboksyl i stymuluje ukrwienie skóry, co ułatwia pobranie próbki krwi.

Lekarz lub pielęgniarka nałożą Finalgon na skórę pacjenta przed pobraniem próbki krwi. Próbka może być pobrana z płatka małżowiny usznej lub opuszka palca.

Finalgon jest stosowany u dorosłych i dzieci w wieku powyżej 12 lat.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Finalgon Kiedy nie stosować leku Finalgon

•    jeśli pacjent ma uczulenie na noniwamid, nikoboksyl lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6)

•    na okolice twarzy, oczu, nosa lub ust

•    na rany

•    na skórę zmienioną chorobowo lub objętą stanem zapalnym Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Finalgon należy zwrócić się do lekarza.

Zachować szczególną ostrożność u pacjentów z wrażliwą skórą, na przykład u osób z bardzo jasną karnacją, które są na ogół bardziej wrażliwe na maści stymulujące ukrwienie skóry, w tym lek Finalgon.

Finalgon stymuluje ukrwienie skóry, co może powodować zaczerwienienie, uczucie ciepła, świąd lub uczucie pieczenia w miejscu aplikacji leku. Te objawy są silniejsze po nałożeniu zbyt dużej ilości leku Finalgon lub zbyt silnym wmasowaniu go w skórę. Nadmierne stosowanie leku może również powodować powstawanie pęcherzy. W takim przypadku należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

W przypadku niezamierzonego kontaktu leku Finalgon z twarzą, oczami, nosem lub ustami może wystąpić obrzęk i ból twarzy, podrażnienie spojówek, przekrwienie oczu, uczucie pieczenia, zaburzenia widzenia, dyskomfort w jamie ustnej i zapalenie błony śluzowej jamy ustnej. Objawy te są przemijające i na ogół ustępują samoistnie.

W razie przypadkowego nałożenia lub zastosowania zbyt dużej ilości leku Finalgon można go usunąć z twarzy za pomocą maści dermatologicznej lub oleju jadalnego, a z oczu za pomocą wazeliny.

Dzieci

Nie należy stosować leku Finalgon maść u dzieci w wieku poniżej 12 lat, ponieważ brak dostępnych danych.

Inne leki i Finalgon

Brak znanych interakcji.

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Przed przyjęciem jakiegokolwiek leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Nie zaleca się stosowania leku Finalgon u kobiet w ciąży lub karmiących piersią ze względu na brak doświadczeń w tej grupie pacjentek. Nie wiadomo, czy substancje czynne zawarte w leku Finalgon przenikają do mleka kobiecego.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Brak danych dotyczących negatywnego wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Lek Finalgon zawiera kwas sorbinowy.

Może powodować miejscowe reakcje skórne (np. kontaktowe zapalenie skóry).

3. Jak stosować lek Finalgon

Dawkowanie

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce lub zaleceniami lekarza. Zalecana dawka to: jednorazowo 1-2 cm maści.

Stosowanie

Przygotowanie do pobrania próbki krwi:

10 minut przed pobraniem próbki należy nałożyć około 1-2 cm maści na skórę i delikatnie ją wmasować.

Przed pobraniem próbki krwi należy usunąć pozostałość leku ze skóry i zdezynfekować ją.

Lekarz lub pielęgniarka nałoży Finalgon na skórę pacjenta przed pobraniem próbki krwi. Należy nakładać lek w rękawiczkach jednorazowych i zachować ostrożność, aby uniknąć przeniesienia go na inne obszary skóry lub inne osoby.

Próbka krwi może być pobrana z płatka małżowiny usznej lub opuszka palca.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Finalgon

Nałożenie nadmiernej ilości leku Finalgon może spowodować nasilenie stymulującego wpływu leku na ukrwienie skóry oraz wystąpienie działań niepożądanych ( patrz punkt 4).

W przypadku wystąpienia pęcherzy w miejscu nałożenia leku należy zwrócić się do lekarza, który w razie konieczności poda leki przeciwzapalne tzw. kortykosteroidy.

W przypadku nałożenia zbyt dużej ilości leku Finalgon można go usunąć z twarzy za pomocą maści dermatologicznej lub oleju jadalnego.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, Finalgon może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. W miejscu nałożenia leku na skórę może wystąpić przemijający świąd lub uczucie pieczenia.

Mogą wystąpić następujące działania niepożądane:

Niezbyt często (mogą wystąpić u 1 do 10 osób na 1000 osób):

-    Dyskomfort

-    Krosty w miejscu nałożenia leku

-    Miejscowe reakcje skórne

-    Świąd

-    Zaczerwienienie twarzy

Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

-    Reakcje anafilaktyczne, np. spadek ciśnienia krwi, nudności

-    Reakcje nadwrażliwości

-    Uczucie pieczenia skóry

-    Kaszel, duszność

-    Pęcherze, wysypka, obrzęk twarzy, pokrzywka

W przypadku zaobserwowania spadku ciśnienia krwi, nudności lub duszności należy natychmiast skontaktować się z lekarzem, ponieważ objawy te mogą być związane z ciężką nietolerancją leku.

Jeśli wystapią jakiekolwiek objawy niepożądane w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

5. Jak przechowywać lek Finalgon

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku, po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i tubie po „Termin ważności” lub EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania produktu leczniczego.

Okres ważności po pierwszym otwarciu tuby: 6 miesięcy.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunać leki, których się już dłużej nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Finalgon

-    Substancjami czynnymi leku są: noniwamid i nikoboksyl.

1 g maści zawiera 4 mg noniovamidu i 25 mg nicoboksylu

-    Pozostałe składniki leku to: olejek eteryczny cytronelowy, diizopropylu adypinian, krzemionka koloidalna bezwodna, kwas sorbinowy, wazelina biała, woda oczyszczona

Jak wygląda lek Finalgon i co zawiera opakowanie

Finalgon to prawie przezroczysta maść dostępna w tubach 20 g i 50 g.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny:

Boehringer Ingelheim International GmbH

Binger Strasse 173

55216 Ingelheim am Rhein

Niemcy

Wytwórca:

Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG

Binger Strasse 173

55216 Ingelheim am Rhein

Niemcy

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Czechy:

Finalgon 4 mg/g + 25 mg/g

Niemcy:

Finalgon 4 mg/g + 25 mg/g Salbe

Słowacja:

Finalgon

Słowenia:

Finalgon 4 mg/25 mg v 1g mazilo

Węgry:

Finalgon kenöcs

Polska:

Finalgon

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

5


Finalgon

Charakterystyka Finalgon

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Finalgon, 4 mg/g + 25 mg/g, maść

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 g maści zawiera 4 mg noniwamidu (Nonivamidum) i 25 mg nikoboksylu (Nicoboxilum). Substancje pomocnicze o znanym działaniu: 1 g maści zawiera 2 mg kwasu sorbinowego. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Maść

Przezroczysta lub lekko mętna, prawie homogenna, bezbarwna lub brązowawa maść.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Stymulacja ukrwienia skóry przed pobraniem próbki krwi włośniczkowej, np. z płatka małżowiny usznej lub opuszka palca.

Finalgon jest wskazany u dorosłych i dzieci w wieku powyżej 12 lat.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Jednorazowo 1-2 cm maści.

Dzieci i młodzież

Nie określono bezpieczeństwa stosowania produktu Finalgon u dzieci w wieku poniżej 12 lat. Brak dostępnych danych.

Sposób podawania

Podanie na skórę.

Zaleca się nakładanie produktu w rękawiczkach jednorazowych. Produkt Finalgon należy nakładać ostrożnie, aby uniknąć przeniesienia go na inne obszary skóry lub inne osoby.

W celu przygotowania pacjenta do pobrania próbki krwi, około 10 minut przed zabiegiem należy nałożyć maść na miejsce pobrania próbki (płatek małżowiny usznej lub opuszek palca) i wmasować ją w skórę. Przed pobraniem próbki krwi należy usunąć pozostałości produktu i zdezynfekować skórę.

Przeciwwskazania

4.3


•    Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

•    Finalgon nie powinien być stosowany:

-    w okolicach twarzy, oczu, nosa lub ust

-    na skórę zranioną

-    na skórę zmienioną chorobowo lub objętą stanem zapalnym

4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Osoby z bardzo jasną karnacją są na ogół bardziej wrażliwe na działanie maści stymulujących ukrwienie skóry, w tym produkt Finalgon.

Produkt Finalgon powoduje miejscowe przekrwienie skóry objawiające się zaczerwienieniem, uczuciem ciepła, świądem lub uczuciem pieczenia w miejscu nałożenia. Te objawy mogą być silniejsze w przypadku użycia zbyt dużej ilości produktu Finalgon lub zbyt silnego wmasowania maści w skórę. Możliwe jest również powstanie pęcherzy.

Nie należy stosować produktu Finalgon w okolicach twarzy, oczu, nosa lub ust, ponieważ może to spowodować obrzęk i ból twarzy, podrażnienie spojówek, przekrwienie oczu, uczucie pieczenia, zaburzenia widzenia, dyskomfort w jamie ustnej i zapalenie błony śluzowej jamy ustnej. Te objawy są przemijające i na ogół ustępują samoistnie.

Przypadkowo nałożony produkt Finalgon lub zastosowany w zbyt dużej ilości można usunąć z twarzy za pomocą maści dermatologicznej lub oleju jadalnego, a z oczu za pomocą wazeliny.

Dzieci i młodzież

Nie należy stosować produktu Finalgon u dzieci w wieku poniżej 12 lat ze względu na brak danych.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Nie przeprowadzono badań dotyczacych interakcji.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Brak danych dotyczących stosowania produktu Finalgon podczas ciąży i laktacji; nie zaleca się zatem stosowania produktu Finalgon u kobiet w ciąży i karmiących piersią.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nie przeprowadzono badań dotyczących wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Po wprowadzeniu produktu do obrotu obserwowano niżej wymienione działania niepożądane. Częstość występowania działań niepożądanych podano w oparciu o następujące kategorie:

Bardzo często

(> 1/10)

Często

(> 1/100 do < 1/10)

Niezbyt często

(> 1/1000 do < 1/100)

Rzadko

(> 1/10 000 do < 1/1000)

Bardzo rzadko

(< 1/10 000)

Częstość nieznana

(częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

Zaburzenia układu immunologicznego

Częstość nieznana

Reakcje anafilaktyczne, reakcje nadwrażliwości

Zaburzenia układu nerwowego

Niezbyt często

Parestezje

Częstość nieznana

Uczucie pieczenia skóry

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Częstość nieznana

Kaszel, duszność

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Niezbyt często

Krosty w miejscu nałożenia produktu, miejscowa reakcja skórna, świąd

Częstość nieznana

Pęcherze, wysypka, obrzęk twarzy, pokrzywka

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Niezbyt często

Zaczerwienienie twarzy

4.9 Przedawkowanie

Nadmierne stosowanie produktu Finalgon może spowodować nasilenie stymulującego wpływu produktu na ukrwienie skóry oraz wystąpienie działań niepożądanych, w tym pęcherzy w miejscu nałożenia produktu. Estry kwasu nikotynowego są szybko wchłaniane przez skórę, dlatego przedawkowanie może spowodować reakcje ogólnoustrojowe, w tym zaczerwienienie górnej części ciała, wzrost temperatury, uderzenia gorąca, bolesne przekrwienie i zmniejszenie ciśnienia krwi. W przypadku nałożenia zbyt dużej ilości produktu Finalgon można go usunąć z twarzy za pomocą maści dermatologicznej lub oleju jadalnego (lub wazeliny, jeśli produkt nałożono w okolicy oczu). W razie konieczności zaleca się zastosowanie miejscowego leczenia objawowego, na przykład kortykosteroidami.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Kapsaicyna i jej pochodne Kod ATC: M02AB.

Noniwamid

Noniwamid jest syntetycznym analogiem kapsaicyny o właściwościach przeciwbólowych, który w przypadku wielokrotnego nałożenia na skórę zmniejsza stężenie substancji P w obwodowych, wrażliwych na ból włóknach typu C i włóknach nerwowych A-delta.

Noniwamid stymuluje dośrodkowe zakończenia nerwowe w skórze, rozszerzając naczynia krwionośne i wywołując długotrwały efekt odczucia ciepła.

Nikoboksyl

Nikoboksyl należy do grupy witamin B i posiada właściwości rozszerzające naczynia krwionośne będące pod wpływem prostaglandyny. Stymulacja przepływu krwi pod wpływem nikoboksylu występuje wcześniej i jest bardziej wyraźna niż po zastosowaniu noniwamidu.

Jednoczesne stosowanie noniwamidu i nikoboksylu

Właściwości rozszerzajace naczynia krwionośne nikoboksylu i noniwamidu uzupełniają się, co przyspiesza przekrwienie skóry.

Działanie produktu Finalgon jest silniejsze od działania jego poszczególnych składników.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Produkt Finalgon jest przeznaczony do stosowania zewnętrznego. Jego działanie kliniczne występuje w miejscu podania, dlatego dane dotyczące ogólnoustrojowego profilu farmakokinetycznego nie mają znaczenia dla skuteczności produktu. Ogólnoustrojowy profil bezpieczeństwa określono na podstawie danych toksykologicznych i wieloletniego doświadczenia klinicznego. Ponieważ oddziaływanie leku na naczynia krwionośne zachodzi w obrębie skóry, jego kinetyka w skórze pozostaje również bez znaczenia (dla ogólnoustrojowego profilu bezpieczeństwa). Szybkie wchłanianie substancji czynnych jest oczywiste, ponieważ reakcja występuje w ciągu kilku minut od zastosowania produktu (zaczerwienienie skóry i wzrost jej temperatury).

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Produkt Finalgon jest słabo toksyczny; toksyczność ostrą badano po podaniu doustnym, na skórę i do oczu. Doustne podanie jednorazowo w ciagu dnia bardzo dużej dawki prowadziło do wystąpienia niespecyficznych objawów niezagrażających życiu pacjenta, w tym senności, duszności, biegunki i krwawego wycieku z nosa. Jednokrotne podanie dużej ilości produktu Finalgon na skórę spowodowało natychmiastową reakcję bólową, której towarzyszyła senność, łagodna duszność i biegunka. Zakroplenie produktu do oka spowodowało przemijające podrażnienie oka. Wielokrotne podanie dużej dawki produktu Finalgon (maksymalnie 5 g/kg m.c. przez 15 dni) na skórę spowodowało podrażnienie skóry, które ustąpiło całkowicie po przerwaniu terapii. Nie stwierdzono istotnych ogólnoustrojowych zmian w zakresie parametrów hematologicznych, analizy moczu, badań patologicznych lub badań histologicznych (tkanki).

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Olejek eteryczny cytronelowy Diizopropylu adypinian Krzemionka koloidalna bezwodna Kwas sorbinowy Wazelina biała Woda oczyszczona

6.2 Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

3 lata.

Okres ważności po pierwszym otwarciu tuby: 6 miesięcy.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas    przechowywania

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania produktu leczniczego.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Tuba z Aluminium z białą zakrętką z PE.

Opakowanie 20 g lub 50 g.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Brak szczególnych wymagań.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Boehringer Ingelheim International GmbH

Binger Strasse 173

55216 Ingelheim am Rhein

Niemcy

8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

5

Finalgon