Imeds.pl

Finamef 5 Mg

Document: dokument 0 change

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Finamef, 5 mg, tabletki powlekane

Finasteridum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

-    Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Finamef i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed przyjęciem leku Finamef

3.    Jak przyjmować lek Finamef

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Finamef

6.    Inne informacje

1.    CO TO JEST LEK FINAMEF I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Substancją czynną leku Finamef jest finasteryd, który należy do grupy leków zwanych inhibitorami 5-alfa-reduktazy. Jego działanie polega na zmniejszeniu rozmiarów gruczołu krokowego u mężczyzn.

Lek Finamef jest stosowany w leczeniu i kontroli powiększenia gruczołu krokowego (łagodnego rozrostu gruczołu krokowego (BPH)). Powoduje zmniejszenie powiększonego gruczołu krokowego, polepsza przepływ moczu i łagodzi objawy związane z BPH oraz zmniejsza ryzyko ostrego zatrzymania moczu oraz konieczność interwencji chirurgicznej.

2.    INFORMACJE WAŻNE PRZED PRZYJĘCIEM LEKU FINAMEF Kiedy nie przyjmować leku Finamef:

•    jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na finasteryd lub którykolwiek z pozostałych składników leku Finamef.

•    jeśli pacjentka jest w ciąży lub może być w ciąży, stosowanie leku Finamef u kobiet jest niewskazane. Zaleca się szczególną ostrożność w przypadku kobiet, które są lub mogą być w ciąży i mogą mieć styczność z lekiem Finamef (patrz punkt "Ciąża i karmienie piersią").

Lek Finamef nie jest zalecany do stosowania u dzieci.

W RAZIE WĄTPLIWOŚCI NALEŻY ZAWSZE ZWRÓCIĆ SIĘ DO LEKARZA LUB FARMACEUTY.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Finamef

•    jeśli u pacjenta stwierdzono dużą objętość zalegającego moczu i (lub) znacznie zmniejszony przepływ moczu. W takim przypadku pacjent powinien być uważnie obserwowany pod kątem zwężenia drogi odpływu moczu;

•    jeśli u pacjenta występują zaburzenia czynności wątroby. U tych pacjentów stężenie osoczowe finasterydu może być zwiększone;

•    jeśli partnerka seksualna jest w ciąży lub może być w ciąży, należy unikać narażenia jej na nasienie, które może zawierać niewielkie ilości leku.

Należy skonsultować się z lekarzem jeśli sytuacje wymienione powyżej występują obecnie lub występowały w przeszłości.

Należy niezwłocznie poinformować lekarza w razie stwierdzenia zmian w tkance piersiowej, takich jak guzki, ból lub wydzielina z sutka, jako że mogą to być objawy poważnego stanu jakim jest rak piersi.

Przed zastosowaniem leku Finamef oraz w trakcie trwania leczenia pacjent powinien być poddawany badaniu podmiotowemu i przedmiotowemu (w tym badaniu per rectum) oraz powinien mieć wykonane oznaczenie w surowicy stężenia swoistego antygenu sterczowego (ang. PSA).

Stosowanie innych leków

Nie stwierdzono istotnych klinicznie interakcji.

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, również tych, które wydawane są bez recepty.

Ciąża i karmienie piersią

Lek Finamef przeznaczony jest wyłącznie dla mężczyzn.

Kobiety, które są lub mogą być w ciąży nie powinny dotykać rozkruszonych lub przełamanych tabletek leku Finamef. Jeśli u kobiety w ciąży z płodem płci męskiej nastąpiło wchłonięcie finasterydu przez skórę lub kobieta przyjęła finasteryd doustnie, istnieje ryzyko, że dziecko urodzi się ze zdeformowanymi narządami płciowymi. Tabletki leku Finamef są powlekane, dzięki czemu nie ma kontaktu z substancją czynną, chyba że dojdzie do przełamania lub rozkruszenia tabletki.

Jeśli partnerka seksualna pacjenta jest lub może być w ciąży, należy unikać narażania jej na kontakt z nasieniem (np. poprzez używanie prezerwatywy) lub zaprzestać przyjmowania finasterydu.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Brak danych wskazujących na wpływ leku Finamef na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Finamef

Ten lek zawiera laktozę jednowodną. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3. JAK PRZYJMOWAĆ LEK FINAMEF

Lek Finamef należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Zazwyczaj stosowana dawka leku to 1 tabletka na dobę (co odpowiada dawce 5 mg finasterydu).

Tabletki powlekane można przyjmować z posiłkiem lub bez. Tabletki powlekane należy połykać w całości, nie należy ich dzielić ani rozkruszać.

Pomimo możliwości wystąpienia szybkiej poprawy klinicznej, w celu należytej oceny skuteczności leczenia, przyjmowanie leku należy kontynuować przez okres co najmniej 6 miesięcy.

Lekarz udzieli informacji jak długo należy stosować lek Finamef. Nie należy samemu wcześniej przerywać leczenia, ponieważ objawy choroby mogą powrócić.

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby

Brak doświadczenia w stosowaniu leku Finamef u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby (patrz także punkt „Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Finamef’).

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek

Nie jest konieczne dostosowywanie dawkowania.

Jak dotąd nie prowadzono badań dotyczących leku Finamef u pacjentów poddawanych hemodializie.

Pacjenci w podeszłym wieku

Nie jest konieczne dostosowywanie dawkowania.

W przypadku wrażenia, że działanie leku Finamef jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Finamef

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku Finamef lub w przypadku podejrzenia, że lek przypadkowo połknęło dziecko, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Pominięcie przyjęcia leku Finamef

W przypadku pominięcia zastosowania dawki leku Finamef, należy przyjąć pominiętą dawkę tak szybko, jak tylko pacjent sobie przypomni, chyba że zbliża się pora przyjęcia kolejnej dawki. W takim przypadku należy przyjąć kolejną dawkę zgodnie z wcześniej ustalonym schematem dawkowania. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Finamef może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

W celu oceny działań niepożądanych, zastosowano następujące definicje częstości występowania:

Bardzo często Często

Niezbyt często Rzadko Bardzo rzadko Nieznana


(częściej niż u 1 na 10 osób)

(rzadziej niż u 1 na 10 osób)

(rzadziej niż u 1 na 100 osób)

(rzadziej niż u 1 na 1000 osób)

(rzadziej niż u 1 na 10 000 osób)

(nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

Najczęściej występującymi działaniami niepożądanymi są impotencja i zmniejszone popędu seksualnego. Te objawy występują zazwyczaj na początku leczenia, ale zwykle nie trwają długo w przypadku większości pacjentów kontynuujących leczenie.

Często (rzadziej niż u 1 na 10 osób):

zmniejszony popęd seksualny, impotencja, zmniejszona ilość nasienia

Niezbyt często (rzadziej niż u 1 na 100 osób):

wysypka, zaburzenia wytrysku, tkliwość i (lub) powiększenie piersi u mężczyzn

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

reakcje nadwrażliwości, np. obrzęk twarzy i warg, szybki lub nieregularny rytm serca, podwyższone

wyniki prób wątrobowych, świąd, pokrzywka, ból jąder

Finasteryd może wpływać na wyniki oznaczania swoistego antygenu sterczowego (PSA).

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK FINAMEF Przechowywać z miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku Finamef po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu i blistrze. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30o C.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6 INNE INFORMACJE Co zawiera lek Finamef

-    Substancją czynną leku jest finasteryd. Każda tabletka powlekana zawiera 5 mg finasterydu.

-    Ponadto lek zawiera: laktozę jednowodną, celulozę mikrokrystaliczną, karboksymetyloskrobię sodową (typ A), skrobię żelowaną, kukurydzianą, powidon K30, magnezu stearynian, sodu laurylosiarczan, Opadry 03G20795 Blue (hypromeloza 6cp, tytanu dwutlenek (E171), makrogol 6000, makrogol 400, indygotyna (E132)).

Jak wygląda lek Finamef i co zawiera opakowanie

Tabletki powlekane leku Finamef są niebieskie, w kształcie kapsułki, z wytłoczonym napisem „FNT5” po jednej stronie.

Lek Finamef jest dostępny w opakowaniach po 28, 30, 60 lub 90 tabletek.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny:

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o. ul. Emilii Plater 53 00-113 Warszawa Polska

Wytwórca:

Pharmachemie B.V.

Swensweg 5, Postbus 552 2003 RN Haarlem Holandia

TEVA Pharmaceutical Works Private Limited Company

Pallagi ut 13, 4042 Debrecen

Węgry

TEVA Sante SA

Rue Bellocier, 89107 Sens

Francja

TEVA UK Ltd.

Brampton Road, Hampden Park Eastbourne, East Sussex BN22 9AG, Wielka Brytania

Teva Operations Poland Sp. z o.o. ul. Mogilska 80 31-546 Kraków

Data zatwierdzenia ulotki:

4