+ iMeds.pl

Finaran 5 mgUlotka Finaran

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Finaran, 5 mg, tabletki powlekane

Finasteridum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek Finaran i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Finaran

3.    Jak stosować lek Finaran

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Finaran

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Finaran i w jakim celu się go stosuje

Lek Finaran należy do grupy leków zwanych inhibitorami 5 a reduktazy testosteronu. Powodują one zmniejszenie objętości gruczołu krokowego (prostaty) u mężczyzn.

Lek Finaran jest stosowany w leczeniu i kontroli łagodnego rozrostu gruczołu krokowego (ang. Benign Prostatic Hyperplasia, BPH). Powoduje zmniejszenie chorobowo powiększonego gruczołu krokowego, poprawia przepływ moczu i łagodzi objawy wywołane przez łagodny rozrost tego gruczołu, zmniejsza ryzyko ostrego zatrzymania moczu oraz konieczności leczenia operacyjnego.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Finaran Kiedy nie stosować leku Finaran:

-    jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6),

-    u kobiet (patrz również „Ciąża i karmienie piersią”),

-    u dzieci. Finasterydu nie wolno podawać dzieciom.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Finaran należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Jeśli u pacjenta występuje duża ilość zalegającego moczu i (lub) znacznie zmniejszony przepływ moczu. W takim przypadku pacjent powinien być poddany ścisłej obserwacji w kierunku zwężenia dróg moczowych.

Badanie fizykalne (w tym per rectum, czyli badanie palcem przez odbytnicę) oraz badanie stężenia swoistego antygenu sterczowego (ang. Prostate Specific Antigen, PSA) w surowicy powinny zostać przeprowadzone przed rozpoczęciem leczenia finasterydem oraz w trakcie leczenia.

W badaniach klinicznych oraz po wprowadzeniu leku do obrotu u pacjentów przyjmujących finasteryd zgłaszano występowanie raka sutka. Lekarz poinformuje pacjenta, aby natychmiast zgłaszał wszelkie zmiany, jak guzki, ból, powiększenie sutków lub wydzielina z sutków.

Lek Finaran a inne leki

Nie odnotowano żadnych znaczących interakcji z innymi lekami.

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Lek Finaran jest przeznaczony do stosowania wyłącznie u mężczyzn.

Kobiety, które są w ciąży lub mogą być w ciąży nie powinny dotykać przełamanych ani rozkruszonych tabletek powlekanych leku Finaran.

Jeśli finasteryd zostanie wchłonięty przez skórę lub po podaniu doustnym przez kobietę spodziewającą się dziecka płci męskiej, dziecko może się urodzić z deformacją narządów płciowych.

Tabletki są powlekane, co zapobiega kontaktowi z finasterydem, o ile tabletki nie są przełamane lub rozkruszone.

Kobiety w ciąży nie powinny mieć kontaktu z nasieniem pacjentów leczonych finasterydem. Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Brak danych sugerujących, że lek Finaran wpływa na zdolność do prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn.

Lek Finaran zawiera laktozę

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3. Jak stosować lek Finaran

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zazwyczaj stosowana dawka to 1 tabletka na dobę (co odpowiada 5 mg finasterydu).

Tabletki powlekane można przyjmować na czczo lub w trakcie posiłku. Tabletki powlekane należy połykać w całości, nie należy ich dzielić ani rozkruszać.

Chociaż może być widoczna szybka poprawa, konieczne może być leczenie przez przynajmniej sześć miesięcy, aby ocenić, czy osiągnięta została korzystna odpowiedź na leczenie.

Lekarz poinformuje pacjenta, jak długo należy przyjmować lek Finaran. Nie należy zbyt wcześnie przerywać leczenia, ponieważ może nastąpić nawrót objawów.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek

Nie ma konieczności dostosowania dawki. Dotychczas nie przeprowadzono badań dotyczących stosowania leku Finaran u pacjentów poddawanych hemodializie.

Pacjenci w podeszłym wieku

Nie ma konieczności dostosowania dawki.

Jeśli powstanie wrażenie, że działanie leku Finaran jest zbyt silne lub za słabe, należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Finaran

W przypadku zastosowania większej niż zalecana dawki leku Finaran lub jeśli lek został przypadkowo przyjęty przez dziecko, należy natychmiast zawiadomić lekarza.

Pominięcie zastosowania leku Finaran

W przypadku pominięcia dawki leku Finaran należy przyjąć ją tak szybko, jak tylko możliwe.

W przypadku, gdy zbliża się pora zastosowania kolejnej dawki., nie należy stosować pominiętej dawki, tylko przyjąć lek zgodnie z zaleceniami lekarza. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie przyjmowania leku Finaran

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Po przyjęciu tego leku mogą wystąpić:

częste działania niepożądane (występują u 1 do 10 na 100 pacjentów):

-    zmniej szenie popędu seksualnego

-    impotencja

-    zmniejszona objętość ejakulatu

niezbyt częste działania niepożądane (występują od 1 do 100 na 1000 pacjentów):

-    wysypka

-    świąd,

-    pokrzywka

-    zaburzenia ejakulacji

-    tkliwość piersi,

-    powiększenie piersi

częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

-    reakcje nadwrażliwości w tym obrzęk warg i twarzy

-    depresja

-    zwiększona aktywność enzymów wątrobowych

-    kołatanie serca

-    ból jąder

-    zaburzenia wzwodu, które mogą utrzymywać się po zakończeniu leczenia; niepłodność u mężczyzn i (lub) słaba jakość nasienia. Po zaprzestaniu przyjmowania leku notowano powrót do prawidłowych wartości lub poprawę jakości nasienia.

Należy natychmiast powiadomić lekarza o wszystkich zmianach w sutkach, takich jak guzki, ból, wydzielina, mogą one być objawami ciężkiej choroby - raka sutka.

Finasteryd może mieć wpływ na wyniki badania laboratoryjnego stężenia PSA.

W razie zauważenia jakichkolwiek niepokojących lub nietypowych objawów, które mogą być spowodowane stosowaniem leku Finaran, należy skontaktować się z lekarzem.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (aktualny adres i nr telefonu URPL) e-mail: adr@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Finaran

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących warunków przechowywania.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na blistrze i opakowaniu zewnętrznym. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Finaran

-    Substancją czynną leku jest finasteryd. Jedna tabletka powlekana zawiera 5 mg finasterydu.

-    Pozostałe składniki to: laktoza jednowodna, celuloza mikrokrystaliczna, skrobia żelowana, kukurydziana, karboksymetyloskrobia sodowa (typ A), magnezu stearynian, sodu laurylosiarczan. Otoczka Sepifilm 002: hypromeloza, celuloza mikrokrystaliczna, makrogolu 8 stearynian (typ I).

Jak wygląda lek Finaran i co zawiera opakowanie

Tabletki powlekane leku Finaran są białe, okrągłe, obustronnie wypukłe, o średnicy 7 mm, z wytłoczonym napisem ‘F’ i ‘5’ na jednej stronie.

Blister PVC/PVDC/ Aluminium leku Finaran są dostępne w opakowaniach po 15 i 30 tabletek.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca Podmiot odpowiedzialny:

Ranbaxy (Poland) Sp. z o.o., ul. Kubickiego 11, 02 - 954 Warszawa

Wytwórca:

Basics GmbH Hemmelrather Strasse 201 51377 Leverkusen, Niemcy

Kern Pharma S.L.

Venus 72, 08228 Terrassa - Barcelona, Hiszpania

Haupt Pharma Münster GmbH Schleebrüggenkamp 15 48159 Münster, Niemcy

Siegfried Malta Ltd

HHF070 Hal Far Industrial Estate

Hal Far BBG3000

Malta

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do podmiotu odpowiedzialnego:

Ranbaxy (Poland) Sp. z o.o., ul. Kubickiego 11, 02 -tel. (22) 642 07 75 fax (22) 642 80 57

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 02.07.2014 r.

- 954 Warszawa

5

Finaran

Charakterystyka Finaran

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Finaran, 5 mg, tabletki powlekane

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Jedna tabletka powlekana zawiera 5 mg finasterydu.

Substancja pomocnicza o znanym działaniu: jedna tabletka powlekana zawiera 75 mg laktozy jednowodnej.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka powlekana.

Białe, okrągłe, obustronnie wypukłe tabletki powlekane, o średnicy 7 mm, z wytłoczonym napisem ‘F’ i ‘5’ na jednej stronie.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Produkt Finaran jest wskazany w leczeniu i kontroli łagodnego rozrostu gruczołu krokowego (ang. Benign Prostatic Hyperplasia, BPH) w celu:

•    zmniejszenia powiększonego gruczołu krokowego, poprawy przepływu moczu i złagodzenia objawów związanych BPH.

•    zmniejszenia częstości występowania ostrego zatrzymania moczu oraz konieczności leczenia chirurgicznego, w tym przezcewkowej resekcji gruczołu krokowego (ang. Transurethral Resection of the Prostate, TURP) i prostatektomii.

Produkt Finaran należy stosować wyłącznie u pacjentów z powiększonym gruczołem krokowym (objętość gruczołu powyżej 40 ml).

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Sposób podawania

Wyłącznie do stosowania doustnego.

Dawkowanie

Zalecane dawkowanie to jedna tabletka 5 mg raz na dobę niezależnie od posiłków. Tabletkę należy połykać w całości, nie należy jej dzielić ani rozkruszać (patrz punkt 6.6). Chociaż w krótkim czasie może być widoczna poprawa, konieczne może być leczenie przez przynajmniej sześć miesięcy, aby móc ocenić, czy osiągnięta została zadowalająca odpowiedź kliniczna na leczenie.

Stosowanie u pacjentów z niewydolnością wątroby

Nie ma dostępnych danych dotyczących stosowania u pacjentów z niewydolnością wątroby (patrz punkt 4.4).

Stosowanie u pacjentów z niewydolnością nerek

Nie ma konieczności dostosowania dawkowania u pacjentów z różnym stopniem niewydolności nerek (nawet z klirensem kreatyniny zaledwie 9 ml/min), ponieważ badania farmakokinetyczne nie wykazały wpływu niewydolności nerek na wydalanie finasterydu. Nie przeprowadzono badań dotyczących stosowania finasterydu u pacjentów hemodializowanych.

Stosowanie u pacjentów w podeszłym wieku

Nie ma konieczności dostosowania dawkowania, chociaż badania farmakokinetyczne wykazały, że stopień wydalania finasterydu jest nieznacznie mniejszy u pacjentów w podeszłym wieku - powyżej 70 lat.

4.3    Przeciwwskazania

Finasteryd nie jest wskazany do stosowania u kobiet i dzieci.

Finasteryd jest przeciwwskazany w:

•    nadwrażliwości na substancję czynną lub na którąkolwiek substancje pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

•    w ciąży - stosowanie u kobiet, które są w ciąży lub mogą być w ciąży (patrz punkt 4.6).

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania Ogólne

W celu uniknięcia powikłań ważne jest, aby pacjenci z dużą objętością zalegającego moczu i (lub) znacznie zmniejszonym przepływem moczu byli starannie monitorowani. Należy wziąć pod uwagę możliwość przeprowadzenia zabiegu chirurgicznego.

Wpływ na swoisty antygen sterczowy (ang. Prostate Specific Antigen, PSA) i wykrywalność raka gruczołu krokowego

Nie stwierdzono do tej pory korzyści klinicznych u pacjentów z rakiem gruczołu krokowego leczonych finasterydem w dawce 5 mg. Pacjenci z łagodnym rozrostem gruczołu krokowego (BPH) oraz zwiększonym stężeniem swoistego antygenu sterczowego (PSA) w surowicy, byli monitorowani w kontrolowanych badaniach klinicznych z zastosowaniem serii biopsji PSA i gruczołu krokowego.

W tych badaniach BPH, finasteryd w dawce 5 mg nie spowodował zmiany współczynnika wykrycia raka gruczołu krokowego, a całkowita liczba przypadków występowania raka gruczołu krokowego nie była znacząco różna u pacjentów leczonych finasterydem w dawce 5 mg w porównaniu do pacjentów otrzymujących placebo.

Stężenie PSA w surowicy jest zależne od wieku pacjenta i objętości gruczołu krokowego, a objętość tego gruczołu jest zależna od wieku pacjenta. Przed rozpoczęciem leczenia finasterydem w dawce 5 mg oraz następnie okresowo w trakcie leczenia, zaleca się wykonywanie badania per rectum oraz innych oznaczeń pod kątem wykrycia raka gruczołu krokowego. Oznaczenie stężenia PSA w surowicy również jest stosowane w celu zdiagnozowania raka gruczołu krokowego. Na ogół, gdy oznaczane jest stężenie PSA, PSA >10 ng/ml (Hybritech) przed rozpoczęciem leczenia powoduje konieczność natychmiastowego przeprowadzenia dalszych badań oraz rozważenia biopsji; przy stężeniu PSA pomiędzy 4 a 10 ng/ml zalecane jest dalsze postępowanie diagnostyczne. Wartości stężenia PSA u mężczyzn z rakiem gruczołu krokowego mogą się w znacznym stopniu pokrywać z wartościami stwierdzanymi u mężczyzn bez tego nowotworu. Dlatego też, u mężczyzn z BPH, wartości stężenia PSA mieszczące się w prawidłowym zakresie nie wykluczają raka gruczołu krokowego, niezależnie od leczenia finasterydem w dawce 5mg. Wyjściowe stężenie PSA <4 ng/ml nie wyklucza możliwości występowania raka gruczołu krokowego.

U pacjentów z BPH finasteryd w dawce 5 mg powoduje zmniejszenie stężenia PSA w surowicy o około 50%, nawet w przypadku raka gruczołu krokowego. Przy ocenie wyników stężenia PSA, u chorych z BPH leczonych finasterydem w dawce 5 mg, musi być brane pod uwagę zmniejszenie stężenia PSA w surowicy, które nie wyklucza współistnienia raka gruczołu krokowego. Zmniejszenie stężenia PSA można przewidzieć po przeanalizowaniu całego zakresu wartości PSA, jednak może różnić się u poszczególnych pacjentów. W trwającym 4 lata, kontrolowanym placebo badaniu, z podwójnie ślepą próbą, w którym uczestniczyło 3000 pacjentów (ang. Proscar Long-Term Efficacy and Safety Study, PLESS) analiza danych PSA potwierdziła, że u pacjentów leczonych finasterydem w dawce 5 mg przez sześć miesięcy lub dłużej, wartości PSA należy podwoić, porównując je z prawidłowymi wartościami u pacjentów nieleczonych. Ta zależność zapewnia czułość i specyficzność badania PSA oraz możliwość wykrycia tym badaniem raka gruczołu krokowego.

Przypadki utrzymującego się zwiększonego stężenia PSA u pacjentów leczonych finasterydem w dawce 5 mg należy dokładnie ocenić, łącznie z rozważeniem nieprzyjmowania produktu przez pacjenta zgodnie z zaleceniami lekarza.

Współczynnik wolnego PSA (stosunek wolnego PSA do całkowitego) nie jest znacząco zmniejszony przez finasteryd w dawce 5 mg. Stosunek wolnego do całkowitego PSA pozostaje stały nawet pod wpływem finasterydu w dawce 5 mg. Gdy współczynnik wolnego PSA jest wykorzystywany do wykrywania raka gruczołu krokowego, nie ma konieczności dostosowania tego współczynnika.

Interakcje z produktami leczniczymi i (lub) wynikami badań laboratoryjnych

Wpływ na stężenie PSA

Stężenie PSA w surowicy związane jest z wiekiem pacjenta i objętością gruczołu krokowego, a objętość gruczołu krokowego zależy od wieku pacjenta. Przy ocenie wyników laboratoryjnych PSA należy pamiętać, że jego stężenia u pacjentów leczonych finasterydem w dawce 5 mg zwykle zmniejszają się.

U większości pacjentów szybkie zmniejszenie PSA widoczne jest w ciągu pierwszych miesięcy leczenia, po czym wyniki oznaczeń PSA stabilizują się na nowym poziomie. Stężenie PSA po leczeniu stanowi około połowę wartości wyjściowej. Dlatego u typowego chorego leczonego finasterydem w dawce 5 mg przez sześć lub więcej miesięcy, wartości PSA należy podwoić, porównując je z prawidłowymi wartościami u osób nieleczonych (patrz punkt 4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania, Wpływ na PSA i diagnozowanie raka gruczołu krokowego).

Rak sutka u mężczyzn

W trakcie badań klinicznych oraz po wprowadzeniu produktu leczniczego do obrotu odnotowano przypadki występowania raka sutka u pacjentów przyjmujących finasteryd w dawce 5 mg. Lekarze powinni poinformować pacjentów, aby niezwłocznie zgłaszali jakiekolwiek zmiany w obrębie sutka, takie jak guzki, ból, ginekomastia lub wydzielina z sutków.

Dzieci i młodzież

Finasteryd nie jest wskazany do stosowania u dzieci.

Nie ustalono bezpieczeństwa i skuteczności stosowania u dzieci.

Laktoza

Produkt leczniczy zawiera laktozę jednowodną. Produkt leczniczy nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

Niewydolność wątroby

Nie badano wpływu niewydolności wątroby na farmakokinetykę finasterydu.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Nie stwierdzono żadnych klinicznie istotnych interakcji.

Finasteryd jest metabolizowany głównie przez układ cytochromu P450 3A4, ale nie ma na niego znaczącego wpływu. Chociaż ryzyko wpływu finasterydu na farmakokinetykę innych produktów określono jako niewielkie, możliwe jest, że inhibitory i induktory cytochromu P450 3A4 będą miały wpływ na stężenie finasterydu w osoczu. Jednak jest mało prawdopodobne, aby na podstawie ustalonego marginesu bezpieczeństwa jednoczesne stosowanie takich inhibitorów będzie miało jakiekolwiek znaczenie kliniczne. W badaniach u ludzi nie stwierdzono żadnych klinicznie istotnych interakcji z następującymi produktami leczniczymi: propranololem, digoksyną, glibenklamidem, warfaryną, teofiliną i fenazonem.

4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Karmienie piersią

Finasteryd w postaci tabletek nie jest wskazany do stosowania u kobiet.

Nie wiadomo, czy finasteryd przenika do mleka kobiecego.

Ciąża

Stosowanie finasterydu jest przeciwwskazane u kobiet, które są lub mogą być w ciąży. Ze względu na zdolność hamowania przemiany testosteronu do dihydrotestosteronu (DHT) przez inhibitory 5 a-reduktazy typu II, produkty z tej grupy, w tym finasteryd, podane kobietom w ciąży, mogą spowodować nieprawidłowy rozwój zewnętrznych narządów płciowych u płodu płci męskiej (patrz punkt 6.6).

Płodność

Nie ma długoterminowych badań dotyczących płodności u ludzi. Nie przeprowadzono szczegółowych badań u mężczyzn o obniżonej płodności. Pacjenci, którzy planowali zostać ojcami byli na wstępie wykluczeni z badań klinicznych. Chociaż badania na zwierzętach nie wykazały znaczącego negatywnego wpływu na płodność, po wprowadzeniu produktu leczniczego do obrotu pojawiły się spontaniczne doniesienia o niepłodności i (lub) niskiej jakości nasienia. W przypadku niektórych pacjentów występowały inne czynniki ryzyka, które mogły przyczynić się do niepłodności. Po zaprzestaniu stosowania finasterydu odnotowano powrót do prawidłowych wartości lub poprawę jakości nasienia.

W badaniach dotyczących rozwoju, przeprowadzonych na zwierzętach, u potomstwa płci męskiej samic szczurów, które w okresie ciąży otrzymywały finasteryd w dawkach od 100 pg/kg mc./dobę do 100 mg/kg mc./dobę obserwowano występowanie zależnego od dawki spodziectwa z częstością od 3,6% do 100%. Ponadto, samice wydawały na świat potomstwo płci męskiej ze zmniejszoną masą gruczołu krokowego oraz pęcherzyków nasiennych, opóźnieniem oddzielenia napletka, przejściowym rozwojem sutka oraz zmniejszoną odległością odbytu od narządów płciowych, gdy finasteryd podawano w dawkach mniejszych niż zalecane u człowieka. Krytycznym okresem, w trakcie którego te działania mogą zostać wywołane określono u szczurów na 16-17 dzień ciąży.

Powyżej opisane zmiany stanowią spodziewane skutki farmakologiczne stosowania inhibitorów 5 a-reduktazy typu II. Wiele z tych zmian, np. spodziectwo, obserwowanych u samców szczura narażonych in utero na finasteryd jest podobnych do tych odnotowanych u niemowląt płci męskiej z genetycznym niedoborem 5 a-reduktazy. Z tych powodów produkt Finaran jest przeciwwskazany u kobiet, które są lub mogą być w ciąży.

Nie odnotowano żadnych działań niepożądanych u potomstwa rodzaju żeńskiego narażonego in utero na jakiekolwiek dawki finasterydu.

Narażenie na finasteryd - ryzyko dla płodu płci męskiej

Kobiety w ciąży lub kobiety, które mogą zajść w ciążę nie powinny dotykać rozkruszonych ani przełamanych tabletek produktu ze względu na możliwość wchłonięcia finasterydu oraz późniejsze ryzyko dla płodu płci męskiej (patrz punkt 6.6).

Tabletki produktu Finaran są powlekane, co zapobiega kontaktowi z substancją czynną, o ile tabletki nie są przełamane lub rozkruszone.

Niewielkie ilości finasterydu zostały wykryte w nasieniu mężczyzn stosujących finasteryd w dawce dobowej 5 mg. Nie wiadomo, czy kontakt kobiety w ciąży z nasieniem pacjenta leczonego finasterydem może mieć szkodliwy wpływ na płód płci męskiej. Dlatego, gdy partnerka seksualna pacjenta jest w ciąży lub może zajść w ciążę, pacjent powinien minimalizować narażenie partnerki na kontakt z nasieniem.

4.7 Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Brak danych wskazujących na wpływ finasterydu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8 Działania niepożądane

Do najczęściej zgłaszanych działań niepożądanych należą impotencja i zmniejszenie popędu seksualnego. Działania te zwykle występują w początkowej fazie leczenia i u większości pacjentów kontynuujących leczenie ustępują.

Poniżej wymieniono działania niepożądane, które wystąpiły w badaniach klinicznych oraz po wprowadzeniu produktu leczniczego do obrotu.

Częstość występowania została sklasyfikowana w następujący sposób: bardzo często (>1/10), często (>1/100 do <1/10), niezbyt często (>1/1000 do <1/100), rzadko (>1/10 000 do <1/1000), bardzo rzadko (<1/10 000), nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Nie można ustalić częstości występowania działań niepożądanych obserwowanych po wprowadzeniu produktu leczniczego do obrotu, ponieważ pochodzą one z doniesień spontanicznych.

Klasyfikacja układów i narządów MedDRA

Często (>1/100 do <1/10)

Niezbyt często (>1/1000 do <1/100)

Nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

Zaburzenia układu immunologicznego

reakcje nadwrażliwości, w tym obrzęk ust i twarzy

Zaburzenia

psychiczne

zmniejszenie popędu seksualnego

depresja

Zaburzenia serca

kołatanie serca

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

wysypka, świąd, pokrzywka

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

impotencja

zaburzenia ejakulacji, tkliwość piersi, powiększenie piersi

ból jąder, zaburzenia erekcji, które występowały również po zakończeniu leczenia; niepłodność u mężczyzn i (lub) niska jakość nasienia. Po odstawieniu produktu odnotowano powrót do prawidłowych wartości lub poprawę jakości nasienia.

Badania

diagnostyczne

zmniejszona objętość ejakulatu

Dodatkowo, w badaniach klinicznych oraz po wprowadzeniu produktu do obrotu obserwowano występowanie raka sutka u mężczyzn (patrz punkt 4.4).

Leczenie objawów chorób gruczołu krokowego (ang. MTOPS)

W badaniu MTOPS (ang. Medical Therapy of Prostate Symptoms, MTOPS) porównywano działanie finasterydu 5 mg/dobę (n=768), doksazosyny 4 lub 8 mg/dobę (n=756), terapii skojarzonej finasterydem 5mg/dobę i doksazosyną 4 lub 8 mg/dobę (n=786) oraz placebo (n=737). W tym badaniu bezpieczeństwo i tolerancja leczenia skojarzonego odpowiadały analogicznym parametrom poszczególnych składników. Częstość występowania zaburzeń ejakulacji u pacjentów otrzymujących leczenie skojarzone była porównywalna do sumy częstości występowania tego działania niepożądanego dla dwóch monoterapii.

Pozostałe dane długoterminowe

W 7-letnim, badaniu kontrolowanym placebo, z udziałem 18 882 zdrowych mężczyzn, spośród których 9060 dysponowało danymi z biopsji igłowej gruczołu krokowego, raka gruczołu krokowego stwierdzono u 803 (18,4%) mężczyzn otrzymujących finasteryd i 1147 (24,4%) mężczyzn otrzymujących placebo.

W grupie otrzymującej finasteryd w dawce 5 mg, u 280 (6,4%) mężczyzn występował rak gruczołu krokowego o wskaźniku Gleasona na poziomie 7-10 wykrytym w biopsji igłowej, w porównaniu do 237 (5,1%) mężczyzn w grupie placebo. Dodatkowe analizy sugerują, że większa częstość występowania wysoko zróżnicowanego raka gruczołu krokowego obserwowana w grupie przyjmującej finasteryd w dawce 5 mg może być uzasadniona błędem metody wykrywania spowodowanym wpływem finasterydu w dawce 5 mg na objętość gruczołu krokowego. Spośród wszystkich przypadków raka gruczołu krokowego rozpoznanych w tym badaniu, około 98% sklasyfikowano jako wewnątrztorebkowe (stadium T1 lub T2). Znaczenie kliniczne danych o wskaźniku Gleasona 7-10 nie jest znane.

Badania diagnostyczne

Interpretując wyniki badań laboratoryjnych należy wziąć pod uwagę fakt, iż u pacjentów leczonych finasterydem stężenie PSA jest zmniejszone (patrz punkt 4.4).

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (aktualny adres i nr telefonu URPL) e-mail: adr@urpl.gov.pl

4.9 Przedawkowanie

U pacjentów, którzy otrzymywali pojedyncze dawki finasterydu do 400 mg oraz wielokrotne dawki finasterydu do 80 mg/dobę stosowane przez trzy miesiące, nie stwierdzono działań niepożądanych.

Brak szczególnych zaleceń dotyczących leczenia po przedawkowaniu finasterydu.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: inhibitory 5 a-reduktazy testosteronu, kod ATC: G04CB01.

Finasteryd jest syntetycznym 4-azasteroidem, swoistym, kompetencyjnym inhibitorem wewnątrzkomórkowego enzymu 5 a-reduktazy typu II. Enzym przekształca testosteron w silniej działający androgen - dihydrotestosteron (DHT). Prawidłowe funkcjonowanie i wzrost gruczołu krokowego, a także rozrost gruczołu krokowego, zależą od przemiany testosteronu w DHT. Finasteryd nie wykazuje powinowactwa do receptora androgenowego.

Badania kliniczne wykazują szybkie zmniejszanie stężenia DHT w surowicy o 70%, co prowadzi do zmniejszenia objętości gruczołu krokowego. Po 3 miesiącach objętość gruczołu zmniejsza się o około 20% i proces zmniejszania postępuje, po upływie 3 lat objętość gruczołu zmniejsza o około 27%. Wyraźne zmniejszenie następuje w strefie okołocewkowej bezpośrednio otaczającej cewkę moczową. Pomiary urodynamiczne również potwierdziły znaczące zmniejszenie napięcia mięśnia wypieracza w wyniku zmniejszenia utrudnienia odpływu moczu.

Znaczącą poprawę maksymalnego przepływu moczu oraz złagodzenie objawów uzyskuje się po kilku tygodniach w porównaniu ze stanem na początku leczenia. Różnice w stosunku do placebo zostały udokumentowane po odpowiednio 4 i 7 miesiącach.

Podczas 3-letniego okresu obserwacji wszystkie parametry skuteczności nie uległy zmianie.

Wpływ trwającego 4 lata leczenia finasterydem na częstość występowania ostrego zatrzymania moczu, konieczność wykonania zabiegu chirurgicznego, ocenę objawów oraz objętość gruczołu krokowego W badaniach klinicznych z udziałem pacjentów z umiarkowanymi do ciężkich objawami BPH, powiększeniem gruczołu krokowego stwierdzonym podczas badania per rectum oraz niewielką objętością zalegającego moczu, finasteryd zmniejszał częstość występowania ostrego zatrzymania moczu z 7/100 do 3/100 w ciągu czterech lat, a konieczność wykonania zabiegu chirurgicznego (TURP lub prostatektomia) z 10/100 do 5/100. Zmianom tym towarzyszyła 2-punktowa poprawa w zakresie objawów w skali QUASI-AUA (zakres 0-34), trwałe zmniejszenie objętości gruczołu krokowego o około 20% oraz trwałe zwiększenie przepływu moczu.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie

Dostępność biologiczna finasterydu wynosi około 80%. Maksymalne stężenie w osoczu występuje po około 2 godzinach od podania produktu, a wchłanianie jest zakończone po upływie 6-8 godzin.

Dystrybucja

Finasteryd wiąże się z białkami osocza w około 93%.

Klirens i objętość dystrybucji wynoszą odpowiednio ok. 165 ml/min (70 do 279 ml/min) oraz 76 l (44 do 96 l). Po podaniu wielokrotnym obserwuje się kumulację niewielkich ilości finasterydu. Po podaniu dawki dobowej wynoszącej 5 mg, najmniejsze stężenie finasterydu w stanie stacjonarnym obliczono na 8 do10 ng/ml, które utrzymuje się na stałym poziomie wraz z upływem czasu.

Metabolizm

Finasteryd jest metabolizowany głównie przez układ enzymatyczny cytochromu P450 3A4, ale nie ma na niego wpływu. Po podaniu doustnej dawki finasterydu znakowanego izotopem węgla 14C u mężczyzn, wyodrębniono dwa metabolity finasterydu o słabym działaniu hamującym 5a-reduktazę.

Eliminacja

Okres półtrwania w osoczu wynosi średnio 6 godzin (4 do12 godzin) (u mężczyzn >70 lat; 8 godzin, zakres 6 do 15 godzin). Po podaniu radioaktywnie znakowanego finasterydu około 39% (32 do 46%) dawki jest wydalana z moczem w postaci metabolitów. Finasteryd w postaci niezmienionej praktycznie nie jest wykrywany w moczu. Około 57% (51 do 64%) dawki całkowitej jest wydalane z kałem.

U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek (klirens kreatyniny zaledwie 9 ml/min) nie obserwowano zmian w eliminacji finasterydu (patrz punkt 4.2).

Stwierdzono, że finasteryd przenika przez barierę krew-mózg. Niewielkie ilości finasterydu stwierdzono w nasieniu leczonych pacjentów. W dwóch badaniach przeprowadzonych u zdrowych ochotników (n = 69) otrzymujących finasteryd w dawce 5 mg/dobę przez 6 do 24 tygodni, stężenia finasterydu w nasieniu wahały się od ilości niewykrywalnych (<0,1 ng/ml) do 10,54 ng/ml. We wcześniejszym badaniu z zastosowaniem mniej czułej analizy, stężenia finasterydu w nasieniu 16 ochotników otrzymujących finasteryd w dawce 5 mg/dobę wahały się od ilości niewykrywalnych (<1 ng/ml) do 21 ng/ml. Dlatego też w oparciu o objętość ejakulatu wynoszącą 5 ml, ilość finasterydu w nasieniu została oceniona na 50- do 100-krotnie mniejszą niż dawka finasterydu (5 pg), która nie miała wpływu na stężenia krążącego DHT u mężczyzn (patrz również punkt 5.3).

U pacjentów z przewlekłymi zaburzeniami czynności nerek, u których klirens kreatyniny wahał się od 9 do 55 ml/min, rozmieszczenie pojedynczej dawki finasterydu znakowanego izotopem węgla 14C nie różniło się w stosunku do zdrowych ochotników. Wiązanie z białkami również nie różniło się u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek. Część metabolitów, która normalnie jest wydalana przez nerki była wydalana z kałem. Dlatego też okazuje się, że wydalanie z kałem zwiększa się proporcjonalnie do zmniejszenia wydalania metabolitów z moczem. Nie ma konieczności dostosowania dawki u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek, którzy nie są dializowani.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Dane niekliniczne wynikające z konwencjonalnych badań dotyczących toksyczności po podaniu wielokrotnym, genotoksyczności i potencjalnego działania rakotwórczego nie ujawniają żadnego szczególnego zagrożenia dla człowieka.

Badania toksycznego wpływu na reprodukcję przeprowadzone na samcach szczura wykazały zmniejszenie gruczołu krokowego oraz pęcherzyków nasiennych, zmniejszone wydzielanie

z pomocniczych gruczołów rozrodczych oraz zmniejszenie wskaźnika płodności (spowodowane przez główne działanie farmakologiczne finasterydu). Kliniczne znaczenie tych wyników jest niejasne.

Podobnie jak w przypadku innych inhibitorów 5 a-reduktazy, po podaniu finasterydu ciężarnym samicom szczura obserwowano feminizację płodów płci męskiej. Dożylne podawanie finasterydu ciężarnym samicom małp z gatunku rezus w dużych dawkach >800 ng/dobę przez cały okres rozwoju embrionalnego i płodowego nie doprowadziło do nieprawidłowości u płodów płci męskiej. Dawki te odpowiadają dawce przynajmniej 750 razy większej od największego ocenionego narażenia kobiet w ciąży na finasteryd znajdujący się w nasieniu. Potwierdzając znaczenie wzorca zaobserwowanego u małp z gatunku rezus dla rozwoju płodu ludzkiego, doustne stosowanie finasterydu w dawce 2 mg/kg mc./dobę (100-krotność dawki zalecanej u ludzi lub około 12 milionów razy największe szacowane narażenie na finasteryd znajdujący się w nasieniu) u ciężarnych małp spowodowało nieprawidłowości zewnętrznych narządów płciowych u płodów płci męskiej. Nie zaobserwowano żadnych innych nieprawidłowości u płodów płci męskiej ani nieprawidłowości związanych ze stosowaniem finasterydu u płodów płci żeńskiej w trakcie stosowania jakiejkolwiek dawki.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Rdzeń tabletki:

Laktoza j ednowodna Celuloza mikrokrystaliczna Skrobia żelowana, kukurydziana Karboksymetyloskrobia sodowa (typ A)

Magnezu stearynian Sodu laurylosiarczan.

Otoczka:

Sepifilm 002:

Hypromeloza

Celuloza mikrokrystaliczna Makrogolu 8 stearynian (typ I).

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

3 lata.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Brak specjalnych zaleceń dotyczących warunków przechowywania.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania Blister PVC/PVDC/Aluminium

Butelka z HDPE z zakrętką PP zabezpieczającą przed dostępem dzieci.

15 szt. - 1 blister po 15 szt.

30 szt. - 2 blistry po 15 szt.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6 Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego

Kobiety w ciąży lub które mogą zajść w ciążę nie powinny dotykać rozkruszonych ani przełamanych tabletek finasterydu ze względu na możliwość wchłonięcia finasterydu oraz późniejsze potencjalne ryzyko dla płodu płci męskiej (patrz punkt 4.6).

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Ranbaxy (Poland) Sp. z o.o., ul. Kubickiego 11, 02 - 954 Warszawa

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Nr pozwolenia: 14242

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIANA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I

DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

12.12.2007

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI

PRODUKTU LECZNICZEGO

9

Finaran