Imeds.pl

Finasteride Accord 1 Mg

Document: dokument 0 change

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Finasteride Accord, 1 mg, tabletki powlekane

Finasteridum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Finasteride Accord, 1 mg i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed przyjęciem leku Finasteride Accord, 1 mg

3.    Jak przyjmować lek Finasteride Accord, 1 mg

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Finasteride Accord, 1 mg

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. CO TO JEST LEK FINASTERIDE ACCORD 1 MG I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Lek Finasteride Accord, 1 mg, zawiera finasteryd. Finasteryd należy do grupy leków określanych jako inhibitory 5-alfa-reduktazy.

Lek Finasteride Accord, 1 mg, jest wskazany w leczeniu łysienia typu męskiego (znanego jako łysienie androgenowe). Lek Finasteride Accord, 1 mg, jest stosowany u mężczyzn w celu zapobiegania dalszej utracie włosów. Najlepsze wyniki terapii lekiem Finasteride Accord, 1 mg, uzyskuje się u mężczyzn z łagodną do umiarkowanej, lecz nie całkowitą utratą włosów. Lek Finasteride Accord, 1 mg, hamuje aktywność ważnego enzymu (5a-reduktazy typu II), który uczestniczy w regulacji aktywności mieszków włosowych.

Lek Finasteride Accord, 1 mg, w sposób swoisty zmniejsza stężenie dihydrotestosteronu (DHT), który jest główną przyczyną występowania łysienia typu męskiego. W ten sposób, lek Finasteride Accord, 1 mg, pomaga w odwróceniu procesu łysienia, zapobiegając dalszej utracie włosów.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED PRZYJĘCIEM LEKU FINSTERIDE ACCORD 1 MG

Kiedy nie stosować leku Finasteride Accord, 1 mg

-    Jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na finasteryd lub którykolwiek z pozostałych składników leku Finasteride Accord, 1 mg (wymienionych w punkcie 6);

-    u dzieci lub młodzieży,

-    u kobiet (patrz również punkt „Ciąża i karmienie piersią"). Badania kliniczne wykazały, że finasteryd nie jest skuteczny w leczeniu utraty włosów u kobiet (łysienie androgenowe);

-    u mężczyzn stosujących finasteryd lub jakiekolwiek inne inhibitory 5a-reduktazy w leczeniu łagodnego rozrostu gruczołu krokowego albo innych chorób.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem leczenia fmasterydem i w jego trakcie należy wykonywać oznaczenie swoistego antygenu sterczowego (ang. prostatę specific antigen - PSA) w surowicy.

Finasteryd może mieć wpływ na płodność u mężczyzn. Jeśli mężczyzna planuje zostać ojcem, powinien rozważyć przerwanie leczenia.

W przypadku wystąpienia zmian w obrębie piersi, takich jak: guzy, ból, powiększenie gruczołu piersiowego, wydzielina z sutka należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem, ponieważ mogą być to objawy raka piersi.

Dzieci

Leku Finasteride Accord nie należy stosować u dzieci.

Lek Finasteride Accord 1 mg a inne leki

Lek Finasteride Accord, 1 mg, zwykle nie wykazuje oddziaływania z innymi lekami. Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Brak jest informacji dotyczących stosowania leku Finasteride Accord, 1 mg, jednocześnie z minoksydylem stosowanym miejscowo (na skórę) w leczeniu łysienia typu męskiego. Nie jest wskazane jednoczesne stosownie finasterydu z minoksydylem.

Stosowanie leku Finasteride Accord, 1 mg z jedzeniem

Lek Finasteride Accord może być stosowany w czasie posiłku lub niezależnie od posiłków.

Ciąża i karmienie piersią i wpływ na płodność

Lek Finasteride Accord, 1 mg, jest przeznaczony do stosowania wyłącznie u mężczyzn.

Kobiety w ciąży lub kobiety, u których istnieje możliwość zajścia w ciążę, nie powinny dotykać leku Finasteride Accord, 1 mg, w szczególności, jeśli są one przełamane lub pokruszone. W przypadku wchłonięcia finasterydu przez skórę lub przyjęcia go doustnie przez kobietę w ciąży, noszącą płód płci męskiej, dziecko może się urodzić z wadami rozwojowymi narządów płciowych.

Gdy partnerka seksualna pacjenta jest w ciąży lub może zajść w ciążę, pacjent powinien unikać narażania partnerki na kontakt z nasieniem (np. stosując prezerwatywę) lub powinien przerwać stosowanie finasterydu.

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Brak jest danych wskazujących na to, że lek Finasteride Accord, 1 mg, może wywierać wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługę maszyn.

Lek Finasteride Accord 1 mg zawiera laktozę

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3.    JAK PRZYJMOWAĆ LEK FINASTERIDE ACCORD 1 MG

Lek Finasteride Accord, 1 mg, należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Zazwyczaj stosowana dawka to 1 tabletka leku Finasteride Accord, 1 mg, na dobę (co odpowiada 1 mg finasterydu).

Tabletki powlekane można przyjmować „na pusty żołądek” lub w trakcie posiłku. Tabletki powlekane należy połykać w całości. Nie należy ich dzielić ani kruszyć.

•    Przyjmowanie leku Finasteride Accord, 1 mg, częściej niż raz na dobę nie powoduje większej skuteczności ani nie przyśpiesza pojawienia się działania leku.

•    Łysienie typu męskiego rozwija się przez długi czas. Zwykle, aby zauważyć pierwsze oznaki zwiększenia gęstości włosów lub zmniejszenia stopnia utraty włosów, konieczne jest stosowanie leku codziennie przez 3 do 6 miesięcy.

•    Lekarz oceni skuteczność działania leku Finasteride Accord, 1 mg. Ważne jest, aby kontynuować przyjmowanie leku Finasteride Accord,1 mg, przez okres, jaki zalecił lekarz.

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby

Brak jest doświadczenia dotyczącego stosowania leku Finasteride Accord, 1 mg, u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek

Nie jest konieczna zmiana dawkowania u pacjentów z zaburzoną czynnością nerek.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Finasteride Accord, 1 mg

W przypadku przyjęcia większej dawki leku Finasteride Accord, 1 mg, niż zalecana, lub jeśli lek Finasteride Accord przyjął ktoś inny, należy udać się do najbliższego oddziału ratunkowego dyżurnego szpitala. Należy zabrać ze sobą pozostałe tabletki lub puste opakowanie w celu ułatwienia identyfikacji leku.

Pominięcie przyjęcia leku Finasteride Accord, 1 mg

W przypadku pominięcia dawki leku Finasteride Accord, 1 mg, należy przyjąć następną tabletkę o zwykłej porze. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie przyjmowania leku Finasteride Accord, 1 mg

W celu uzyskania najlepszych wyników terapii lekiem Finasteride Accord, 1 mg, zaleca się nieprzerwane stosowanie leku. Przerwanie leczenia powoduje zanik wyników jego działania (utratę włosów) w ciągu 9 do 12 miesięcy.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, lek Finasteride Accord, 1 mg, może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Działania niepożądane są zazwyczaj przejściowe i ustępują w trakcie leczenia lub po jego zakończeniu.

Niezbyt często (występują u mniej niż 1 na 100 osób):

zmniejszenie zainteresowania seksem

•    trudność w osiągnięciu erekcji

•    zaburzenia ejakulacji, np. zmniejszenie objętości ejakulatu (nasienia) w trakcie stosunku. Częstość nie jest znana:

•    reakcje alergiczne, takie jak wysypka, świąd, powstawanie grudek po skórą (pokrzywka) oraz obrzęk warg i twarzy

•    obrzęk lub tkliwość piersi

•    ból jąder

•    przyspieszone bicie serca

•    zaburzenia erekcji utrzymujące się po zakończeniu leczenia

•    zgłoszono przypadki niepłodności u mężczyzn przyjmujących finasteryd przez długi czas, u których występowały również inne czynniki ryzyka mogące mieć wpływ na wystąpienie niepłodności. Opisywano, że po zakończeniu leczenia finasterydem następuje normalizacja parametrów nasienia lub poprawa jakości nasienia. Nie przeprowadzono długoterminowych badań klinicznych, które pozwalałyby określić wpływ finasterydu na płodność u mężczyzn.

•    wyniki badań krwi wskazujące na zmiany czynności wątroby

Należy zaprzestać przyjmowania leku Finasteride Accord 1 mg i natychmiast zgłosić się do lekarza, jeśli wystąpią jakiekolwiek z poniżej wymienionych objawów:

   obrzęk twarzy, języka lub gardła

   trudności z połykaniem

   powstawanie grudek pod skórą (pokrzywka)

   trudności z oddychaniem

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać

bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych

Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

02-222 Warszawa

Tel: + 48 22 49 21 301

Fax: + 48 22 49 21 309

e-mail ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK FINASTERIDE ACCORD 1 MG

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących przechowywania produktu leczniczego.

Nie stosować leku Finasteride Accord, 1 mg po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA I INNE INFORMACJE

Co zawiera lek Finasteride Accord, 1 mg

- Substancją czynną leku jest finasteryd. Każda tabletka powlekana zawiera 1 mg finasterydu.

-    Ponadto lek zawiera: rdzeń tabletki - laktoza jednowodna, celuloza mikrokrystaliczna (E460), skrobia żelowana,kukurydziana, karboksymetyloskrobia sodowa (typ A), makrogologlicerydów lauryniany i magnezu stearynian (E572); skład otoczki: hypromeloza 6cP (E464), tytanu dwutlenek (E171), makrogol 6000, żelaza tlenek czerwony (E172), żelaza tlenek żółty (E172).

Jak wygląda lek Finasteride Accord, 1 mg, i co zawiera opakowanie

Tabletka powlekana.

Tabletki leku Finasteride Accord są czerwono-brązowe, okrągłe, dwustronnie wypukłe, powlekane, z oznakowaniem „F1” po jednej stronie, bez oznaczenia po drugiej stronie.

Lek Finasteride Accord jest pakowany w blistry Aluminium/Aluminium w opakowaniach po 28, 30, 84 i 98 tabletek.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca:

Accord Healthcare Limited Sage House 319, Pinner Road North Harrow Middlesex, HA1 4HF Wielka Brytania.

Wytwórca:

Cemelog BRS Kft,

2040 Budaors Vasut u. 13 Węgry

Laboratorios Normon S.A. Ronda de Valdecarrizo 6, 28760 Tres Cantos, Madryd Hiszpania

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Kraj

Nazwa własna

Bułgaria

Finasteride Accord 1 mg Film-coated Tablets

Cypr

Finasteride Accord 1 mg smKakuąąśva ąs ksraó uąśvro StoKa

Czechy

Finasteride Accord 1 mg potahovane tablety

Estonia

Finasteride Accord 1 mg Shukese polumeerikattega tabletid

Grecja

Finasteride Accord 1 mg sniKa^uppeva ps Xsmó upśvro StoKa

Hiszpania

Finasterida Norman 1 mg comprimidos recubiertos con peHcula EFG

Holandia

Finasteride Accord 1 mg filmomhulde tabletten

Łotwa

Finasteride Accord 1 mg apvalkotas tabletes

Malta

Finasteride 1 mg Film-coated Tablets

Niemcy

Finasteride Accord 1 mg Filmtabletten

Polska

Finasteride Accord

Portugalia

FINOX 1 mg comprimidos revestidos por pelicula

Rumunia

Finasteride Finasterida Accord 1 mg, comprimate filmate

Szwecja

Finasteride Accord 1 mg filmdragerade tabletter

Węgry

Finasteride Accord 1 mg filmtabletta

Wielka Brytania

Finasteride 1 mg Film-coated Tablets

Włochy

Finasteride AHCL 1 mg compresse rivestite con film

Data ostatniej aktualizacji ulotki: