+ iMeds.pl

Finasteride accord 1 mgUlotka Finasteride accord

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Finasteride Accord, 1 mg, tabletki powlekane

Finasteridum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Finasteride Accord, 1 mg i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed przyjęciem leku Finasteride Accord, 1 mg

3.    Jak przyjmować lek Finasteride Accord, 1 mg

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Finasteride Accord, 1 mg

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. CO TO JEST LEK FINASTERIDE ACCORD 1 MG I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Lek Finasteride Accord, 1 mg, zawiera finasteryd. Finasteryd należy do grupy leków określanych jako inhibitory 5-alfa-reduktazy.

Lek Finasteride Accord, 1 mg, jest wskazany w leczeniu łysienia typu męskiego (znanego jako łysienie androgenowe). Lek Finasteride Accord, 1 mg, jest stosowany u mężczyzn w celu zapobiegania dalszej utracie włosów. Najlepsze wyniki terapii lekiem Finasteride Accord, 1 mg, uzyskuje się u mężczyzn z łagodną do umiarkowanej, lecz nie całkowitą utratą włosów. Lek Finasteride Accord, 1 mg, hamuje aktywność ważnego enzymu (5a-reduktazy typu II), który uczestniczy w regulacji aktywności mieszków włosowych.

Lek Finasteride Accord, 1 mg, w sposób swoisty zmniejsza stężenie dihydrotestosteronu (DHT), który jest główną przyczyną występowania łysienia typu męskiego. W ten sposób, lek Finasteride Accord, 1 mg, pomaga w odwróceniu procesu łysienia, zapobiegając dalszej utracie włosów.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED PRZYJĘCIEM LEKU FINSTERIDE ACCORD 1 MG

Kiedy nie stosować leku Finasteride Accord, 1 mg

-    Jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na finasteryd lub którykolwiek z pozostałych składników leku Finasteride Accord, 1 mg (wymienionych w punkcie 6);

-    u dzieci lub młodzieży,

-    u kobiet (patrz również punkt „Ciąża i karmienie piersią"). Badania kliniczne wykazały, że finasteryd nie jest skuteczny w leczeniu utraty włosów u kobiet (łysienie androgenowe);

-    u mężczyzn stosujących finasteryd lub jakiekolwiek inne inhibitory 5a-reduktazy w leczeniu łagodnego rozrostu gruczołu krokowego albo innych chorób.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem leczenia fmasterydem i w jego trakcie należy wykonywać oznaczenie swoistego antygenu sterczowego (ang. prostatę specific antigen - PSA) w surowicy.

Finasteryd może mieć wpływ na płodność u mężczyzn. Jeśli mężczyzna planuje zostać ojcem, powinien rozważyć przerwanie leczenia.

W przypadku wystąpienia zmian w obrębie piersi, takich jak: guzy, ból, powiększenie gruczołu piersiowego, wydzielina z sutka należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem, ponieważ mogą być to objawy raka piersi.

Dzieci

Leku Finasteride Accord nie należy stosować u dzieci.

Lek Finasteride Accord 1 mg a inne leki

Lek Finasteride Accord, 1 mg, zwykle nie wykazuje oddziaływania z innymi lekami. Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Brak jest informacji dotyczących stosowania leku Finasteride Accord, 1 mg, jednocześnie z minoksydylem stosowanym miejscowo (na skórę) w leczeniu łysienia typu męskiego. Nie jest wskazane jednoczesne stosownie finasterydu z minoksydylem.

Stosowanie leku Finasteride Accord, 1 mg z jedzeniem

Lek Finasteride Accord może być stosowany w czasie posiłku lub niezależnie od posiłków.

Ciąża i karmienie piersią i wpływ na płodność

Lek Finasteride Accord, 1 mg, jest przeznaczony do stosowania wyłącznie u mężczyzn.

Kobiety w ciąży lub kobiety, u których istnieje możliwość zajścia w ciążę, nie powinny dotykać leku Finasteride Accord, 1 mg, w szczególności, jeśli są one przełamane lub pokruszone. W przypadku wchłonięcia finasterydu przez skórę lub przyjęcia go doustnie przez kobietę w ciąży, noszącą płód płci męskiej, dziecko może się urodzić z wadami rozwojowymi narządów płciowych.

Gdy partnerka seksualna pacjenta jest w ciąży lub może zajść w ciążę, pacjent powinien unikać narażania partnerki na kontakt z nasieniem (np. stosując prezerwatywę) lub powinien przerwać stosowanie finasterydu.

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Brak jest danych wskazujących na to, że lek Finasteride Accord, 1 mg, może wywierać wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługę maszyn.

Lek Finasteride Accord 1 mg zawiera laktozę

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3.    JAK PRZYJMOWAĆ LEK FINASTERIDE ACCORD 1 MG

Lek Finasteride Accord, 1 mg, należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Zazwyczaj stosowana dawka to 1 tabletka leku Finasteride Accord, 1 mg, na dobę (co odpowiada 1 mg finasterydu).

Tabletki powlekane można przyjmować „na pusty żołądek” lub w trakcie posiłku. Tabletki powlekane należy połykać w całości. Nie należy ich dzielić ani kruszyć.

•    Przyjmowanie leku Finasteride Accord, 1 mg, częściej niż raz na dobę nie powoduje większej skuteczności ani nie przyśpiesza pojawienia się działania leku.

•    Łysienie typu męskiego rozwija się przez długi czas. Zwykle, aby zauważyć pierwsze oznaki zwiększenia gęstości włosów lub zmniejszenia stopnia utraty włosów, konieczne jest stosowanie leku codziennie przez 3 do 6 miesięcy.

•    Lekarz oceni skuteczność działania leku Finasteride Accord, 1 mg. Ważne jest, aby kontynuować przyjmowanie leku Finasteride Accord,1 mg, przez okres, jaki zalecił lekarz.

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby

Brak jest doświadczenia dotyczącego stosowania leku Finasteride Accord, 1 mg, u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek

Nie jest konieczna zmiana dawkowania u pacjentów z zaburzoną czynnością nerek.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Finasteride Accord, 1 mg

W przypadku przyjęcia większej dawki leku Finasteride Accord, 1 mg, niż zalecana, lub jeśli lek Finasteride Accord przyjął ktoś inny, należy udać się do najbliższego oddziału ratunkowego dyżurnego szpitala. Należy zabrać ze sobą pozostałe tabletki lub puste opakowanie w celu ułatwienia identyfikacji leku.

Pominięcie przyjęcia leku Finasteride Accord, 1 mg

W przypadku pominięcia dawki leku Finasteride Accord, 1 mg, należy przyjąć następną tabletkę o zwykłej porze. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie przyjmowania leku Finasteride Accord, 1 mg

W celu uzyskania najlepszych wyników terapii lekiem Finasteride Accord, 1 mg, zaleca się nieprzerwane stosowanie leku. Przerwanie leczenia powoduje zanik wyników jego działania (utratę włosów) w ciągu 9 do 12 miesięcy.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, lek Finasteride Accord, 1 mg, może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Działania niepożądane są zazwyczaj przejściowe i ustępują w trakcie leczenia lub po jego zakończeniu.

Niezbyt często (występują u mniej niż 1 na 100 osób):

zmniejszenie zainteresowania seksem

•    trudność w osiągnięciu erekcji

•    zaburzenia ejakulacji, np. zmniejszenie objętości ejakulatu (nasienia) w trakcie stosunku. Częstość nie jest znana:

•    reakcje alergiczne, takie jak wysypka, świąd, powstawanie grudek po skórą (pokrzywka) oraz obrzęk warg i twarzy

•    obrzęk lub tkliwość piersi

•    ból jąder

•    przyspieszone bicie serca

•    zaburzenia erekcji utrzymujące się po zakończeniu leczenia

•    zgłoszono przypadki niepłodności u mężczyzn przyjmujących finasteryd przez długi czas, u których występowały również inne czynniki ryzyka mogące mieć wpływ na wystąpienie niepłodności. Opisywano, że po zakończeniu leczenia finasterydem następuje normalizacja parametrów nasienia lub poprawa jakości nasienia. Nie przeprowadzono długoterminowych badań klinicznych, które pozwalałyby określić wpływ finasterydu na płodność u mężczyzn.

•    wyniki badań krwi wskazujące na zmiany czynności wątroby

Należy zaprzestać przyjmowania leku Finasteride Accord 1 mg i natychmiast zgłosić się do lekarza, jeśli wystąpią jakiekolwiek z poniżej wymienionych objawów:

   obrzęk twarzy, języka lub gardła

   trudności z połykaniem

   powstawanie grudek pod skórą (pokrzywka)

   trudności z oddychaniem

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać

bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych

Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

02-222 Warszawa

Tel: + 48 22 49 21 301

Fax: + 48 22 49 21 309

e-mail ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK FINASTERIDE ACCORD 1 MG

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących przechowywania produktu leczniczego.

Nie stosować leku Finasteride Accord, 1 mg po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA I INNE INFORMACJE

Co zawiera lek Finasteride Accord, 1 mg

- Substancją czynną leku jest finasteryd. Każda tabletka powlekana zawiera 1 mg finasterydu.

-    Ponadto lek zawiera: rdzeń tabletki - laktoza jednowodna, celuloza mikrokrystaliczna (E460), skrobia żelowana,kukurydziana, karboksymetyloskrobia sodowa (typ A), makrogologlicerydów lauryniany i magnezu stearynian (E572); skład otoczki: hypromeloza 6cP (E464), tytanu dwutlenek (E171), makrogol 6000, żelaza tlenek czerwony (E172), żelaza tlenek żółty (E172).

Jak wygląda lek Finasteride Accord, 1 mg, i co zawiera opakowanie

Tabletka powlekana.

Tabletki leku Finasteride Accord są czerwono-brązowe, okrągłe, dwustronnie wypukłe, powlekane, z oznakowaniem „F1” po jednej stronie, bez oznaczenia po drugiej stronie.

Lek Finasteride Accord jest pakowany w blistry Aluminium/Aluminium w opakowaniach po 28, 30, 84 i 98 tabletek.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca:

Accord Healthcare Limited Sage House 319, Pinner Road North Harrow Middlesex, HAI 4HF Wielka Brytania.

Wytwórca:

Cemelog BRS Kft,

2040 Budaors Vasút u. 13 Węgry

Laboratorios Normon S.A. Ronda de Valdecarrizo 6, 28760 Tres Cantos, Madryd Hiszpania

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Kraj

Nazwa własna

Bułgaria

Finasteride Accord 1 mg Film-coated Tablets

Cypr

Finasteride Accord 1 mg smKakuppéva ps ksraó upévro SroKÎa

Czechy

Finasteride Accord 1 mg potahované tablety

Estonia

Finasteride Accord 1 mg öhukese polümeerikattega tabletid

Grecja

Finasteride Accord 1 mg sniKa^u^^éva ^snxó u^évio SroKÍa

Hiszpania

Finasterida Norman 1 mg comprimidos recubiertos con película EFG

Holandia

Finasteride Accord 1 mg filmomhulde tabletten

Łotwa

Finasteride Accord 1 mg apvalkotäs tabletes

Malta

Finasteride 1 mg Film-coated Tablets

Niemcy

Finasteride Accord 1 mg Filmtabletten

Polska

Finasteride Accord

Portugalia

FINOX 1 mg comprimidos revestidos por película

Rumunia

Finasteride Finasterida Accord 1 mg, comprimate filmate

Szwecja

Finasteride Accord 1 mg filmdragerade tabletter

Węgry

Finasteride Accord 1 mg filmtabletta

Wielka Brytania

Finasteride 1 mg Film-coated Tablets

Włochy

Finasteride AHCL 1 mg compresse rivestite con film

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Finasteride Accord

Charakterystyka Finasteride accord

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Finasteride Accord, 1 mg, tabletki powlekane

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda tabletka powlekana zawiera 1 mg finasterydu. (Finasteridum)

Substancja pomocnicza: każda tabletka powlekana zawiera 95,58 mg jednowodnej laktozy. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka powlekana.

Czerwono-brązowe, okrągłe, dwustronnie wypukłe tabletki powlekane, z oznaczeniem „F1” po jednej stronie, gładkie po drugiej stronie.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Produkt leczniczy Finasteride Accord, 1 mg, tabletki powlekane jest wskazany w leczeniu pierwszego etapu utraty włosów u mężczyzn (łysienie androgenowe). Produkt leczniczy Finasteride Accord, 1 mg, stabilizuje proces łysienia androgenowego u mężczyzn w wieku od 18 do 41 lat. Nie określono skuteczności finasterydu w leczeniu dwuskroniowej recesji ani utraty włosów.

Produkt leczniczy Finasteride Accord jest przeciwwskazany do stosowania u kobiet, dzieci i młodzieży.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Wyłącznie do stosowania doustnego

Zalecana dawka to jedna tabletka 1 mg raz na dobę. Produkt leczniczy Finasteride Accord, 1 mg, może być stosowany w czasie posiłku lub niezależnie od posiłków. Tabletkę należy połykać w całości. Nie wolno jej dzielić ani kruszyć (patrz punkt 6.6).

Brak jest dowodów na to, że stosowanie większych dawek prowadzi do zwiększonej skuteczności leku.

Skuteczność i czas trwania leczenia powinny być regularnie oceniane przez lekarza prowadzącego. Na ogół, aby zauważyć stabilizację w utracie włosów, konieczne jest stosowanie leku raz na dobę, przez okres od 3 do 6 miesięcy. W celu uzyskania najlepszych wyników leczenia zaleca się nieprzerwane stosowanie leku. Po przerwaniu leczenia korzystne działanie leku stopniowo ustępuje od szóstego miesiąca a całkowicie zanika po 9 do 12 miesięcy.

Dawkowanie w niewydolności nerek

Nie jest konieczna zmiana dawkowania u pacjentów z niewydolnością nerek.

Dawkowanie w niewydolności wątroby

Brak jest dostępnych danych dotyczących stosowania u pacjentów z niewydolnością wątroby.

4.3 Przeciwwskazania

Produktu leczniczego Finasteride Accord, 1 mg, nie powinno się stosować u dzieci i (lub) młodzieży. Lek jest przeciwwskazany do stosowania u kobiet i dzieci (patrz punkty 4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania 4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację oraz 5.1 Właściwości farmakodynamiczne).Produktu leczniczego Finasteride Accord, 1 mg, nie powinno się stosować u mężczyzn przyjmujących produkt leczniczy Finasteride Accord, 5 mg, lub jakiekolwiek inne inhibitory 5a-reduktazy w leczeniu łagodnego rozrostu gruczołu krokowego albo innych chorób. Nadwrażliwość na finasteryd lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Produktu leczniczego Finasteride Accord, 1 mg, nie powinno się stosować u dzieci i (lub) młodzieży (w wieku < 18 lat). Brak danych dotyczących skuteczności i bezpieczeństwa stosowania produktu leczniczego u dzieci poniżej 18 roku życia.

W trakcie badań klinicznych nad finasterydem w dawce 1 mg, w postaci tabletek, przeprowadzonych u mężczyzn w wieku od 18-41 lat, średnia wartość stężenia swoistego antygenu sterczowego (ang. prostatę specific antigen - PSA) w surowicy zmniejszyła się z wartości początkowej 0,7 ng/ml do 0,5 ng/ml po 12 miesiącach leczenia. Należy uwzględnić zmniejszanie się stężenia PSA w surowicy, jeżeli podczas leczenia produktem leczniczym Finasteride Accord, 1 mg, konieczne jest oznaczenie u pacjenta wartości PSA. W takim przypadku należy rozważyć podwojenie wartości PSA przed porównaniem wyników z wynikami uzyskanymi od mężczyzn nieleczonych.

Nie przeprowadzono długoterminowych badań klinicznych dotyczących płodności u ludzi ani specyficznych badań w grupie mężczyzn o zmniejszonej płodności. Mężczyźni, którzy planowali zostać ojcami byli początkowo wykluczeni z badań klinicznych. Chociaż badania na zwierzętach nie ujawniły znaczącego szkodliwego wpływu na płodność, po wprowadzeniu leku do obrotu otrzymano spontaniczne zgłoszenia dotyczące występowania niepłodności i (lub) niskiej jakości nasienia. Niektóre zgłoszenia dotyczyły pacjentów, u których występowały również inne czynniki ryzyka wystąpienia niepłodności. Doniesiono, że po zakończeniu leczenia finasterydem następuje normalizacja lub poprawa jakości nasienia. Jeśli mężczyzna planuje zostać ojcem, powinien rozważyć przerwanie leczenia (patrz również punkt 4.6).

Przypadki występowania raka piersi u mężczyzn leczonych finasterydem były zgłaszane w trakcie badań klinicznych oraz w okresie po wprowadzeniu do obrotu. Należy poinformować pacjenta o konieczności niezwłocznego skontaktowania się z lekarzem w przypadku wystąpienia zmian w obrębie piersi, takich jak: guzy, ból, ginekomastia, wydzielina z sutka.

Nie przeprowadzono badań dotyczących wpływu niewydolności wątroby na właściwości farmakokinetyczne finasterydu.

Substancje pomocnicze

Ten produkt leczniczy zawiera laktozę jednowodną. Produkt leczniczy nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Nie stwierdzono klinicznie istotnych interakcji z innymi produktami leczniczymi. Finasteryd jest metabolizowany głównie przez cytochrom P450 nie wpływa jednak na układ enzymatyczny związany z cytochromem P 450 odpowiedzialny za metabolizm leków.

Mimo iż szacowane ryzyko wpływu finsterydu na farmakokinetykę innych leków jest niewielkie, to prawdobodobny jest wpływ inhibitorów i induktorów cytochromu P450 3A4 na stężenie finasterydu w osoczu. Jednakże, zgodnie z ustalonymi marginesami bezpieczeństwa, wzrost stężenia wynikający z równoczesnego stosowania takich inhibitorów nie będzie miał znaczenia klinicznego.

. Przeprowadzono badania z udziałem mężczyzn, z podawaniem fenazonu, digoksyny, glibenklamidu, propranololu, teofiliny i warfaryny, i nie stwierdzono interakcji.

Ze względu na brak danych dotyczących jednoczesnego stosowania finasterydu z minoksydylem stosowanym miejscowo w leczeniu łysienia typu męskiego nie zaleca się stosowania leczenia skojarzonego.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Produkt leczniczy Finasteride Accord, 1 mg, jest przeciwwskazany do stosowania u kobiet ze względu na ryzyko wynikające ze stosowania produktu leczniczego w ciąży (patrz punkt 4.3).

Ze względu na zdolność hamowania przemiany testosteronu do dihydrotestosteronu (DHT) w niektórych tkankach przez inhibitory 5a-reduktazy typu II, leki z tej grupy, w tym produkt leczniczy Finasteride Accord, 1 mg, podane kobietom w ciąży, mogą powodować nieprawidłowy rozwój zewnętrznych narządów płciowych u płodu płci męskiej (patrz punkt 5.3 i 6.6).

Narażenie na fmasteryd - ryzyko dla płodu płci męskiej

Kobiety w ciąży lub kobiety, u których istnieje możliwość zajścia w ciążę, nie powinny dotykać tabletek zawierających finasteryd, w szczególności, jeśli są one pokruszone lub przełamane, ze względu na możliwość wchłonięcia finasterydu i związane z tym potencjalne ryzyko dla płodu płci męskiej (patrz punkt 6.6).

Niewielkie ilości finasterydu wykryto w nasieniu mężczyzn przyjmujących finasteryd w dawce 5 mg na dobę. Nie wiadomo, czy kontakt kobiety w ciąży z nasieniem pacjenta leczonego finasterydem może mieć szkodliwy wpływ na płód płci męskiej. Z tego względu, jeśli partnerka seksualna pacjenta jest w ciąży lub może być w ciąży, pacjent powinien minimalizować ekspozycje partnerki na kontakt z nasieniem (np. przez stosowanie prezerwatyw).

Karmienie piersią

Produkt leczniczy Finasteride Accord, 1 mg, tabletki powlekane, nie jest wskazany do stosowania u kobiet. Nie wiadomo czy finasteryd jest wydzielany do mleka kobiecego.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Brak jest danych wskazujących na to, że produkt leczniczy Finasteride Accord, 1 mg, wywiera wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Działania niepożądane stwierdzone w badaniach klinicznych i (lub) po wprowadzeniu leku do obrotu przedstawiono w tabeli poniżej.

Częstość występowania działań niepożądanych określono w następujący sposób: bardzo często (>1/10), często (>1/100 do <1/10), niezbyt często (>1/1000 do <1/100), rzadko (>1/10 000 do <1/1000), bardzo rzadko (<1/10 000), nie znana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Nie można określić częstości występowania działań niepożądanych, o których doniesiono po wprowadzeniu leku do obrotu, ponieważ dane pochodziły ze zgłoszeń spontanicznych.

Zaburzenia układu immunologicznego:

Nie znana: reakcje nadwrażliwości, w tym wysypka, świąd, pokrzywka oraz obrzęk warg i twarzy

Zaburzenia psychiczne:

Niezbyt często$: zmniejszenie popędu płciowego, zmiany nastroju z objawami depresji

Zaburzenia serca:

Nie znana: kołatanie serca

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Nie znana: zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi:

Niezbyt często$: zaburzenia wzwodu, zaburzenia wytrysku (w tym zmniejszona objętość ejakulatu)

Nie znana: ginekomastia, tkliwość i powiększenie piersi, ból jąder, niepłodność*

* Patrz punkt 4.4

$ Przypadki zarejestrowane w grupie otrzymującej finasteryd, których brak w grupie placebo w badaniu klinicznym trwającym 12 miesięcy

Działania niepożądane związane ze stosowaniem leku, dotyczące funkcji seksualnych były zgłaszane częściej wśród mężczyzn leczonych finasterydem niż w grupie placebo; częstość występowania działań niepożądanych w ciągu pierwszych 12 miesięcy wynosiła odpowiednio 3,8% względem 2,1% pacjentów. Częstość występowania tych objawów zmniejszyła się do 0,6% w grupie mężczyzn leczonych finasterydem w ciągu kolejnych 4 lat. Około 1% mężczyzn w każdej z leczonych grup przerwała leczenie w ciągu pierwszych 12 miesięcy, z powodu wystąpienia u nich działań niepożądanych dotyczących funkcji seksualnych związanych ze stosowaniem leku. W okresie późniejszym odsetek ten malał.

Dodatkowo po wprowadzeniu leku do obrotu zgłaszano: utrzymujące się zaburzenia erekcji po przerwaniu leczenia produktem leczniczym Finasteride Accord, 1 mg , rak piersi u mężczyzn (patrz punkt 4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania).

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane do podmiotu odpowiedzialnego lub za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Al. Jerozolimskie 181C 02-222 Warszawa Tel: + 48 22 49 21 301 Fax: + 48 22 49 21 309 e-mail: ndl@urpl.gov.pl

4.9 Przedawkowanie

W badaniach klinicznych jednorazowe dawki finasterydu do 400 mg i wielokrotnie stosowane dawki do 80 mg na dobę, podawane przez 3 miesiące (n= 71) nie wywoływały działań niepożądanych zależnych od dawki . Brak szczególnych zaleceń dotyczących leczenia po przedawkowaniu produktu leczniczego Finasteride Accord, 1 mg, tabletki powlekane.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: inne leki dermatologiczne, kod ATC: D11 AX10

Finasteryd jest 4-azasteroidem, który hamuje enzym 5a-reduktazę typu II u ludzi (obecną w mieszkach włosowych) z wybiórczością 100-krotnie większą niż ludzka 5a-reduktaza typu I, a także hamuje obwodowe przekształcanie testosteronu do androgenu dihydrotestosteronu (DHT). U mężczyzn z łysieniem typu męskiego w łysiejącej skórze stwierdza się występowanie

zminiaturyzowanych mieszków włosowych i zwiększone stężenie DHT. Finasteryd hamuje proces warunkujący miniaturyzację mieszków włosowych na głowie, prowadząc do odwrócenia procesu łysienia.

Badania kliniczne prowadzone w grupie mężczyzn:

Skuteczność finasterydu w dawce 1 mg, w postaci tabletek, wykazano w trzech badaniach z udziałem 1879 mężczyzn w wieku od 18 do 41 lat z łagodną do umiarkowanej, lecz nie całkowitą, utratą włosów w okolicy wierzchołka głowy i (lub) okolicy czołowo-środkowej. W tych badaniach wzrost włosów oceniano przy zastosowaniu czterech oddzielnych metod, w tym liczenia włosów, oceny fotograficznej zdjęć głowy, dokonanej przez zespół specjalistów dermatologów, oceny badacza i kwestionariusza samooceny pacjenta. W dwóch badaniach z udziałem mężczyzn z łysieniem wierzchołka głowy, leczenie finasterydem w dawce 1 mg, w postaci tabletek, kontynuowane było przez 5 lat, podczas których stwierdzono poprawę w porównaniu ze stanem początkowym. U mężczyzn leczonych finasterydem w dawce 1 mg, w postaci tabletek, największy wzrost liczby włosów obserwowano po 2 latach, po czym obserwowano jej stopniowy spadek (np. liczba włosów w reprezentatywnym polu 5,1 cm2 zwiększyła się średnio o 88 po 2 latach i o 38 po 5 latach w porównaniu ze stanem wyjściowym), podczas gdy w grupie otrzymującej placebo obserwowano stopniowo postępującą utratę włosów względem stanu wyjściowego (liczba włosów zmniejszyła się o 50 po 2 latach i o 239 po 5 latach). Chociaż poprawa obserwowana u mężczyzn leczonych finasterydem w dawce 1 mg, w postaci tabletek, w ciągu pierwszych dwóch lat w porównaniu ze stanem wyjściowym nie uległa nasileniu po tym okresie, wciąż obserwowano rosnące różnice między obiema grupami w ciągu trwających 5 lat badań. W ocenie fotograficznej skuteczności terapii finasterydem w dawce 1 mg przez okres 5 lat u 90% mężczyzn obserwowano stabilizację utraty włosów, natomiast w ocenie badacza stabilizację utraty włosów obserwowano u 93% mężczyzn.

Ponadto, u 65% mężczyzn leczonych finasterydem w dawce 1 mg, w postaci tabletek, obserwowano zwiększenie wzrostu włosów na podstawie metody liczenia włosów, u 48% mężczyzn w oparciu

0    ocenę fotograficzną i u 77% mężczyzn w ocenie badacza. Natomiast w grupie placebo obserwowano stopniowo postępującą utratę włosów u 100% mężczyzn stosując metodę liczenia włosów, u 75% mężczyzn w ocenie fotograficznej i u 38% mężczyzn w ocenie badacza. Ponadto, kwestionariusz samooceny pacjenta wykazał znaczne zwiększenie gęstości włosów, zmniejszenie utraty włosów

1    poprawę wyglądu włosów po zakończeniu terapii finasterydem w dawce 1 mg, w postaci tabletek, trwającej 5 lat (patrz Tabela poniżej).

Odsetek pacjentów, u których nastąpiła poprawa oceniana przy zastosowaniu czterech oddzielnych metod:

Rok 1f

Rok 2ff

Rok 5ff

FINASTERYD TABLETKI 1 MG

Placebo

FINASTERYD TABLETKI 1 MG

Placebo

FINASTERYD TABLETKI 1 MG

Placebo

Liczenie

włosów

(n=679)

86

(n=672)

42

(n=433)

83

(n=47)

28

(n=219)

65

(n=15)

0

Standaryzowana

ocena

fotograficzna

(n=720)

48

(n=709)

7

(n=508)

66

(n=55)

7

(n=279)

48

(n=16)

6

Ocena badacza

(n=748)

65

(n=747)

37

(n=535)

80

(n=60)

47

(n=271)

77

(n=13)

15

Kwestionariusz

samooceny

pacjenta:

stopień ogólnej

satysfakcji z

wyglądu

włosów

(n=750)

39

(n=747)

22

(n=535)

51

(n=60)

25

(n=284)

63

(n=15)

20

f Randomizacja 1:1 FINASTERYD, 1 MG, TABLETKI względem placebo ffRandomizacja 9:1 FINASTERYD, 1 MG, TABLETKI względem placebo

W badaniu z okresem obserwacji 12 miesięcy, z udziałem mężczyzn z utratą włosów okolicy czołowo-środkowej, liczenie włosów wykonano na reprezentatywnym polu o powierzchni 1 cm(około 1/5 obszaru ocenianego w badaniami wierzchołka głowy). Liczba włosów, w wybranym polu

5.1    cm2, zwiększyła się o 49 włosów (5%) w porównaniu ze stanem wyjściowym oraz o 59 włosów (6%) względem placebo. Badanie to również wykazało znaczną poprawę w samoocenie pacjenta, ocenie badacza i ocenie fotograficznej głowy dokonanej przez zespół specjalistów dermatologów.

Dwa badania trwające 12 i 24 tygodnie, wykazały, że dawka leku 5-krotnie większa niż dawka zalecana (finasteryd, 5 mg na dobę) prowadziła do zmniejszenia średniej objętości ejakulatu, którego mediana wynosiła około 0,5 ml (-25%) w porównaniu z placebo. Zmniejszenie to ustępowało po przerwaniu leczenia. W trwającym 48 tygodni badaniu stosowanie finasterydu w dawce 1 mg na dobę prowadziło do zmniejszenia średniej objętości ejakulatu, którego mediana wynosiła około 0,3 ml (11%) względem zmniejszenia o 0,2 ml (-8%) w grupie placebo. Nie obserwowano wpływu na ilość plemników, ani nie stwierdzono zmian ich ruchliwości i morfologii. Brak jest długoterminowych danych. Nie było możliwe przeprowadzenie badań klinicznych, które wyjaśniłyby bezpośrednio możliwy szkodliwy wpływ na płodność. Uważa się, że istnieje małe prawdopodobieństwo wystąpienia takich objawów (patrz również punkt 5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie).

Badania kliniczne przeprowadzone w grupie kobiet:

Trwające 12 miesięcy badanie z grupą kontrolną placebo, przeprowadzone w grupie kobiet po menopauzie (n=137), leczonych finasterydem w dawce 1 mg z powodu łysienia androgenowego, wykazało brak jego skuteczności. U pacjentek poddanych leczeniu nie stwierdzono zwiększenia liczby włosów. Potwierdziła to samoocena badanych, ocena osób prowadzących badanie oraz ocena na podstawie standaryzowanych fotografii głowy, w porównaniu z grupą otrzymującą placebo.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie

Biodostępność finasterydu po podaniu doustnym wynosi w przybliżeniu 80% w porównaniu z podaną dożylnie dawką referencyjną. Pokarm nie wpływa na biodostępność. Maksymalne stężenie finasterydu w osoczu występuje po około 2 godzinach po podaniu, a proces wchłaniania jest zakończony po 6-8 godzinach.

Dystrybucja

Finasteryd wiąże się z białkami osocza w około 93%. Średnia objętość dystrybucji finasterydu wynosi w przybliżeniu 76 litrów.

Po podaniu dawki 1 mg na dobę, maksymalne stężenie finasterydu w osoczu w stanie stacjonarnym wynosiło średnio 9,2 ng/ml i występowało po 1-2 godzin po podaniu leku; AUC (0-24 h) wynosiło 53 ng x godz./ml.

Finasteryd był oznaczany w płynie mózgowo-rdzeniowym, jednak nie wydaje się, by wykazywał powinowactwo do płynu mózgowo rdzeniowego. Niewielkie ilości finasterydu wykryto również w płynie nasiennym osób otrzymujących lek.

Metabolizm

Finasteryd jest metabolizowany głównie przez system 3A4 cytochromu P450 jednak nie ma wpływu na ten system. Po podaniu doustnym finasterydu znakowanego węglem 14C mężczyznom zidentyfikowano dwa metabolity finasterydu, których działanie hamujące 5a-reduktazę stanowi jedynie mały odsetek działania finasterydu.

Wydalanie

Po podaniu doustnym finasterydu znakowanego węglem 14C mężczyznom, 39% dawki było wydalane z moczem w postaci metabolitów (nie zmieniony lek praktycznie nie był wydalany z moczem), a 57%

całkowitej dawki było wydalane z kałem. Klirens osoczowy wynosi około 165 ml/min.

Szybkość wydalania finasterydu zmniejsza się nieco z wiekiem. Średni ostateczny okres półtrwania wynosi około 5-6 godzin u mężczyzn w wieku 18-60 lat a 8 godzin u mężczyzn w wieku powyżej 70 lat. Dane te nie mają znaczenia klinicznego, wobec czego brak podstaw do zmniejszania dawki u pacjentów w podeszłym wieku.

Charakterystyka u pacjentów

Nie jest konieczna zmiana dawki u niedializowanych pacjentów z niewydolnością nerek.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Dane niekliniczne wynikające z konwencjonalnych badań farmakologicznych toksyczności po podaniu wielokrotnym, genotoksyczności, potencjalnego działania rakotwórczego nie ujawniają szczególnego zagrożenie dla człowieka. Badania toksycznego wpływu finasterydu na reprodukcję przeprowadzone na samcach szczurów wykazały zmniejszenie masy gruczołu krokowego i pęcherzyków nasiennych, zmniejszone wydzielanie z dodatkowych gruczołów płciowych i zmniej szenie wskaźnika płodności (spowodowane podstawowym działaniem farmakologicznym finasterydu). Znaczenie kliniczne tych wyników nie jest jasne.

Podobnie, jak w przypadku innych inhibitorów 5a-reduktazy, podczas podawania finasterydu ciężarnym samicom szczurów stwierdzano feminizację płodów płci męskiej. Dożylne podawanie finasterydu ciężarnym rezusom w dawkach aż do 800 ng na dobę podczas całego okresu rozwoju zarodkowego i płodowego nie prowadziło do powstania nieprawidłowości u płodów męskich. Ta dawka jest około 60-120 razy większa od oszacowanej ilości w nasieniu mężczyzn przyjmujących 5 mg finasterydu, na którego ekspozycję mogłaby być narażona kobieta poprzez nasienie. Wydaje się, że zamierzone hamowanie 5a-reduktazy pośredniczy w toksycznym wpływie na reprodukcję. Uwzględniając międzygatunkowe różnice enzymu w odniesieniu do wrażliwości na hamowanie finasterydu, margines ekspozycji farmakologicznej wynosiłby około 4 razy. W celu potwierdzenia znaczenia modelu rezusa w odniesieniu do rozwoju płodowego ludzi, ciężarnym małpom podawano doustnie finasteryd w dawce 2 mg/kg na dobę (ekspozycja układowa [AUC]) małp była poniżej lub w zakresie takim jak ten u mężczyzny przyjmującego 5 mg finasterydu, oraz około 1-2 miliony razy większa od oszacowanego narażenia na finasteryd zawarty w nasieniu) i stwierdzono nieprawidłowy rozwój zewnętrznych narządów płciowych u płodów płci męskiej. U płodów płci męskiej nie obserwowano żadnych innych odchyleń od normy, a u płodów płci żeńskiej nie obserwowano żadnych odchyleń od normy związanych z terapią finasterydem po jakichkolwiek dawkach leku.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Rdzeń tabletki:

Laktoza j ednowodna Celuloza mikrokrystaliczna (E460) Skrobia żelowana, kukurydziana Makrogologlicerydów lauryniany Karboksymetyloskrobia sodowa (typ A) Magnezu stearynian (E572)

Otoczka:

Hypromeloza 6 cP (E464)

Tytanu dwutlenek (E171)

Makrogol 6000

Żelaza tlenek czerwony (E172)

Żelaza tlenek żółty (E172)

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

3 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących przechowywania produktu leczniczego.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Produkt leczniczy Finasteride Accord, 1 mg, tabletki powlekane, pakowany jest w blistry Aluminium/Aluminium w tekturowym pudełku zawierającym po 28, 30, 84 i 98 tabletek.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Kobiety w ciąży lub kobiety, u których istnieje możliwość zajścia w ciążę nie powinny dotykać tabletek zawierających finasteryd, w szczególności jeśli są one pokruszone lub przełamane, ze względu na możliwość wchłonięcia finasterydu i związane z tym potencjalne ryzyko dla płodu płci męskiej (patrz punkt 4.6).

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Accord Healthcare Limited Sage House 319, Pinner Road North Harrow Middlesex, HAI 4HF Wielka Brytania

8.    NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

18016

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

Finasteride Accord