+ iMeds.pl

Finasteride accord 5 mg



Ulotka Finasteride accord

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Finasteride Accord, 5 mg, tabletki powlekane

Finasteridum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie lub pielęgniarce. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Finasteride Accord, 5 mg, i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed przyjęciem leku Finasteride Accord, 5 mg

3.    Jak przyjmować lek Finasteride Accord, 5 mg

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Finasteride Accord, 5 mg

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Finasteride Accord, 5 mg, i w jakim celu się go stosuje

Finasteryd należy do grupy leków określanych jako inhibitory 5-alfa-reduktazy, których działanie polega na zmniejszaniu wielkości gruczołu krokowego u mężczyzn.

Finasteryd zmniejsza wielkość gruczołu krokowego w przypadku jego powiększenia. Finasteryd jest stosowany w leczeniu i zapobieganiu łagodnego rozrostu gruczołu krokowego. Gruczoł krokowy położony jest poniżej pęcherza moczowego (występuje tylko u mężczyzn). Produkuje on wydzielinę wchodzącą w skład nasienia. Powiększenie gruczołu może prowadzić do choroby zwanej łagodnym rozrostem gruczołu krokowego (ang. BPH- benignprostatic hyperplasia). Finasteryd powoduje zmniejszenie wielkości powiększonego gruczołu krokowego, poprawia przepływ moczu i łagodzi objawy wywoływane przez łagodny rozrost gruczołu krokowego oraz zmniejsza ryzyko wystąpienia niezdolności do oddawania moczu (dolegliwość zwana ostrym zatrzymaniem moczu) i konieczności leczenia chirurgicznego.

Czym jest łagodny rozrost gruczołu krokowego

Choroba zwana łagodnym rozrostem gruczołu krokowego związana jest z powiększeniem tego gruczołu. Może to prowadzić do ucisku cewki moczowej, przez którą wydalany jest mocz.

Może to prowadzić do wystąpienia zaburzeń, takich jak:

-    uczucia częstszej niż zwykle potrzeby oddania moczu, zwłaszcza w nocy;

-    uczucia natychmiastowej potrzeby oddania moczu;

-    trudności z oddawaniem moczu;

-    osłabienia siły strumienia oddawanego moczu;

-    oddawanie moczu przerywanym strumieniem;

-    uczucie niecałkowitego opróżnienia pęcherza.

U niektórych mężczyzn choroba ta może być przyczyną poważniejszych zaburzeń, takich jak:

-    zakażenie układu moczowego,

-    nagłe zatrzymanie moczu;

-    konieczność operacji chirurgicznej.

Informacje ważne przed przyjęciem leku Finasteride Accord, 5 mg

2.


Kiedy nie przyjmować leku Finasteride Accord, 5 mg

-    Jeśli pacjent ma uczulenie na finasteryd lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6);

-    u kobiet (lek przeznaczony do stosowania u mężczyzn);

-    u dzieci.

Jeśli którakolwiek z powyższych sytuacji dotyczy pacjenta, nie należy stosować leku Finasteride Accord. W razie wątpliwości, przed zastosowaniem tego leku należy porozmawiać z lekarzem lub farmaceutą.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

-    Jeśli występuje duża objętość zalegającego moczu i (lub) znaczne zmniejszenie przepływu moczu. W takim przypadku należy dokładnie zbadać, czy u pacjenta nie występuje zwężenie dróg moczowych.

Jeśli występują zaburzenia czynności wątroby. Może wówczas dojść do zwiększenia stężenia finasterydu w osoczu.

Jeśli partnerka seksualna pacjenta jest w ciąży lub może zajść w ciążę, pacjent powinien unikać narażania partnerki na kontakt z nasieniem, gdyż może ono zawierać niewielką ilość leku.

U pacjentów, u których wykonywane jest badanie PSA (test służący do wykrycia raka gruczołu krokowego). Należy poinformować lekarza o przyjmowaniu finasterydu. Finasteryd może mieć wpływ na stężenie badanej substancji (PSA) we krwi.

Należy poradzić się lekarza, jeżeli którekolwiek z powyższych stwierdzeń dotyczą pacjenta obecnie lub dotyczyły go w przeszłości.

W przypadku wystąpienia zmian w obrębie piersi, takich jak: guzy, ból, powiększenie gruczołu piersiowego, wydzielina z sutka należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem, ponieważ mogą być to objawy raka piersi.

Dzieci

Leku Finasteride Accord nie należy stosować u dzieci.

Lek Finasteride Accord 5 mg a inne leki

Finasteryd zazwyczaj nie wykazuje oddziaływania z innymi lekami. Nie stwierdzono istotnych interakcji z innymi lekami. Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Finasteride Accord, 5 mg, z jedzeniem

Lek Finasteride Accord, 5 mg, może być stosowany w czasie posiłku lub niezależnie od posiłków. Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Lek Finasteride Accord, 5 mg, jest przeznaczony do stosowania wyłącznie u mężczyzn. Lek nie

powinien być stosowany przez kobiety. Kobiety w ciąży lub kobiety, u których istnieje możliwość zajścia w ciążę, nie powinny dotykać leku Finasteride Accord, 5 mg, w szczególności, jeśli są one przełamane lub pokruszone. W przypadku wchłonięcia finasterydu przez skórę lub przyjęcia go doustnie przez kobietę w ciąży, noszącą płód płci męskiej, dziecko może się urodzić z wadami rozwojowymi narządów płciowych. W przypadku kontaktu ciężarnej kobiety z połamanymi lub pokruszonymi tabletkami należy porozmawiać o tym z lekarzem.

Gdy partnerka seksualna pacjenta jest w ciąży lub może zajść w ciążę, pacjent powinien unikać narażania partnerki na kontakt z nasieniem (np. stosując prezerwatywę) lub powinien przerwać stosowanie finasterydu.

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty. Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Brak jest danych wskazujących na to, że lek Finasteride Accord, 5 mg, może wywierać wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługę maszyn.

Lek Finasteride Accord 5 mg zawiera laktozę

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3. Jak przyjmować lek Finasteride Accord, 5 mg

Lek Finasteride Accord, 5 mg, należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą. Zazwyczaj stosowana dawka to 1 tabletka leku Finasteride Accord, 5 mg (co odpowiada 5 mg finasterydu).

Tabletki powlekane można przyjmować „na pusty żołądek” lub w trakcie posiłku. Lek należy przyjmować doustnie. Tabletki powlekane należy połykać w całości. Nie należy ich dzielić ani kruszyć. Lekarz może przepisać finsteryd razem z innym lekiem (zwanym doksazosyną), aby ułatwić kontrolę przebiegu choroby.

Chociaż poprawę można zauważyć po krótkim czasie od zastosowania leku, może być niezbędna kontynuacja leczenia przez co najmniej sześć miesięcy, aby ocenić, czy odpowiedź na leczenie jest zadowalająca.

Lekarz poinformuje, jak długo należy zażywać lek Finasteride Accord, 5 mg. Nie należy przerywać leczenia wcześniej, ponieważ może to spowodować nawrót objawów.

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby

Brak jest doświadczenia dotyczącego stosowania leku Finasteride Accord, 5 mg u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby (patrz również punkt „Ostrzeżenia i środki ostrożności”).

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek

Nie ma konieczności modyfikacji dawkowania. Dotychczas nie prowadzono badań nad zastosowaniem leku Finasteride Accord, 5 mg u pacjentów poddawanych hemodializie.

Pacjenci w wieku podeszłym

Nie ma konieczności modyfikacji dawkowania.

W przypadku wrażenia, że działanie leku Finasteride Accord, 5 mg, jest za mocne lub za słabe, należy porozmawiać z lekarzem lub farmaceutą.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Finasteride Accord, 5 mg

W przypadku przyjęcia większej dawki leku Finasteride Accord, 5 mg, niż zalecana, albo lek Finasteride Accord, 5 mg, przyjął ktoś inny, należy udać się do najbliższego oddziału ratunkowego dyżurnego szpitala. Należy zabrać ze sobą pozostałe tabletki lub puste opakowanie w celu ułatwienia identyfikacji leku.

Pominięcie przyjęcia leku Finasteride Accord, 5 mg

W razie pominięcia dawki leku Finasteride Accord, 5 mg, należy ją przyjąć zaraz po przypomnieniu, chyba że zbliża się czas przyjęcia kolejnej dawki. W takim przypadku należy przyjąć zwykłą dawkę leku zgodnie z zaleceniami. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie przyjmowania leku Finasteride Accord, 5 mg

Stan pacjenta może ulec poprawie w krótkim czasie po rozpoczęciu stosowania Finasteride Accord 5 mg. Jednakże uzyskanie pełnej skuteczności może potrwać co najmniej 6 miesięcy. Ważne jest, aby przyjmować lek tak długo jak zalecił lekarz, nawet jeśli pacjent w krótkim czasie nie odczuwa żadnej poprawy.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek Finasteride Accord, 5 mg, może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Do oceny działań niepożądanych zastosowano następujące kryteria częstości ich występowania: Bardzo często - występują u więcej niż 1 na 10 pacjentów

Często - występują u więcej niż 1 na 100 pacjentów i u mniej niż 1 na 10 pacjentów Niezbyt często - występują u mniej niż 1 na 100 pacjentów i u więcej niż 1 na 1000 pacjentów Rzadko - występują u mniej niż 1 na 1000 pacjentów i u więcej niż 1 na 10 000 pacjentów Bardzo rzadko - występują u mniej niż 1 na 10 000 pacjentów, w tym pojedyncze przypadki Nieznana - nie może być określona na podstawie dostępnych danych

Do najczęstszych działań niepożądanych należą impotencja i osłabienie popędu płciowego. Występują one zwykle na początku leczenia i u większości pacjentów przemijają w trakcie dalszego leczenia.

Badania diagnostyczne

Często: zmniejszona objętość ejakulatu

Zaburzenia serca Nieznana: palpitacje

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Niezbyt często: wysypka Nieznana: świąd, pokrzywka

Zaburzenia układu immunologicznego

Nieznana: reakcje nadwrażliwości, takie jak obrzęk twarzy i warg

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych Nieznana: wzrost poziomu enzymów wątrobowych

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi Często: impotencja

Niezbyt często: zaburzenia ejakulacji, tkliwość piersi, powiększenie piersi Nieznana: ból jąder, zaburzenia erekcji utrzymujące się po zakończeniu leczenia, bezpłodność u mężczyzn i (lub) słaba jakość nasienia (zmniejszona objętość nasienia podczas ejakulacji) Bardzo rzadko: wydzielina z piersi, guzowate zmiany w piersiach

Zaburzenia psychiczne

Często: zmniejszony popęd płciowy

Nieznana: zmniejszony popęd płciowy utrzymujący się po zakończeniu leczenia, depresja Finasteryd może mieć wpływ na wyniki laboratoryjnego badania PSA.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane

można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów

Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów

Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

02-222 Warszawa

Tel: + 48 22 49 21 301

Fax: + 48 22 49 21 309

e-mail ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Finasteride Accord, 5 mg

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących przechowywania produktu leczniczego.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Finasteride Accord 5 mg

-    Substancją czynną leku jest finasteryd. Każda tabletka powlekana zawiera 5 mg finasterydu.

- Ponadto lek zawiera: rdzeń tabletki - laktoza jednowodna, celuloza mikrokrystaliczna (E460), skrobia żelowana, kukurydziana, karboksymetyloskrobia sodowa (typ A), makrogologlicerydów lauryniany i magnezu stearynian (E572); skład otoczki: hypromeloza 6 cP (E464), tytanu dwutlenek (E171), makrogol 6000, indygokarmin (E132), lak.

Jak wygląda lek Finasteride Accord, 5 mg, i co zawiera opakowanie

Tabletka powlekana.

Tabletki powlekane 5 mg są niebieskie, okrągłe, dwustronnie wypukłe, powlekane, z oznakowaniem „F5” po jednej stronie, bez oznaczenia po drugiej stronie.

Lek Finasteride Accord jest pakowany w nieprzezroczyste, białe blistry PVC/PVDC/Aluminium w tekturowych pudełkach po 7, 10, 14, 15, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 90, 98, 100 lub 120 tabletek.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Accord Healthcare Limited Sage House 319, Pinner Road North Harrow Middlesex, HA1 4HF Wielka Brytania.

Wytwórca:

Laboratorios Normon S.A.

Ronda de Valdecarrizo 6,

28760 Tres Cantos, Madryt Hiszpania

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Kraj

Nazwa własna

Belgia

Finasteride Accord Healthcare 5 mg comprimés pelliculés /filmomhulde tabletten/ filmtabletten

Bułgaria

Finasteride Accord 5 mg Film-coated Tablets

Cypr

Finasteride Accord 5 mg smKakuąą£va ąs ksrnó u^évro SroKÍa

Estonia

Finasteride Accord 5 mg öhukese polümeerikattega tabletid

Francja

Finasteride Accord 5 mg comprimé pelliculé

Hiszpania

Finasterida Norman 5 mg comprimidos recubiertos con película EFG

Holandia

Finasteride Accord 5 mg filmomhulde tabletten

Irlandia

Finasteride 5 mg Film-coated Tablets

Litwa

Finasteride Accord 5 mg plevele dengtos tabletès

Łotwa

Finasteride Accord 5 mg apvalkotäs tabletes

Malta

Finasteride 5 mg Film-coated Tablets

Polska

Finasteride Accord

Portugalia

Finasterida Accord 5mg comprimidos revestidos por película

Słowacja

Finasteride Accord 5 mg Filmom obalené tablety

Szwecja

Finasteride Accord 5 mg filmdragerade tabletter

Wielka Brytania

Finasteride 5 mg Film-coated Tablets

Włochy

Finasteride AHCL 5 mg compresse rivestite con film

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Finasteride Accord

Charakterystyka Finasteride accord

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Finasteride Accord, 5 mg, tabletki powlekane

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda tabletka powlekana zawiera 5 mg finasterydu (Finasteridum).

Substancja pomocnicza o znanym działaniu: każda tabletka powlekana zawiera 90,95 mg jednowodnej laktozy.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka powlekana.

Niebieskie, okrągłe, dwuwypukłe tabletki powlekane z oznaczeniem „F5" po jednej stronie, gładkie po drugiej stronie.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Lek Finasteride Accord, 5 mg, tabletki powlekane jest wskazany w leczeniu i kontroli łagodnego rozrostu gruczołu krokowego (ang. Benign Prostatic Hyperplasia - BPH) w celu:

-    zmniejszenia powiększonego gruczołu krokowego, poprawy przepływu moczu i złagodzenia objawów związanych z BPH

-    zmniejszenia częstości występowania ostrego zatrzymania moczu i zmniejszenia konieczności leczenia chirurgicznego, w tym przezcewkowej resekcji gruczołu krokowego i prostatektomii.

Lek Finasteride Accord należy stosować u pacjentów z powiększonym gruczołem krokowym (objętość gruczołu krokowego w przybliżeniu większa niż 40 ml).

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Wyłącznie do stosowania doustnego.

Zalecana dawka to jedna tabletka 5 mg na dobę podawana z posiłkiem lub bez posiłku. Tabletkę należy połykać w całości. Nie wolno jej dzielić ani kruszyć (patrz punkt 6.6). Nawet, jeśli poprawa nastąpi po krótkim czasie, może być niezbędna kontynuacja leczenia przez co najmniej 6 miesięcy, aby obiektywnie stwierdzić, że wynik leczenia jest zadawalający.

Dawkowanie u osób w podeszłym wieku

Zmiana dawkowania nie jest konieczna, chociaż badania farmakokinetyczne wykazały, że stopień wydalania finasterydu jest nieznacznie zmniejszony u pacjentów w wieku powyżej 70 lat.

Dawkowanie w niewydolności wątroby

Wpływ niewydolności wątroby na farmakokinetykę finasterydu nie jest znany (patrz punkt 4.4).

Dawkowanie w niewydolności nerek

Zmiana dawkowania u pacjentów z różnym stopniem nasilenia niewydolności nerek (nawet, jeśli klirens kreatyniny wynosi zaledwie 9 ml/min) nie jest konieczna, ponieważ w badaniach farmakokinetycznych nie stwierdzono, aby niewydolność nerek miała wpływ na wydalanie finasterydu. Nie prowadzono badań z zastosowaniem finasterydu u pacjentów poddawanych hemodializie.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Lek jest przeciwwskazany u kobiet oraz u dzieci (patrz punkty 4.4, 4.6 i 6.6).

Ciąża - stosowanie Finasteride Accord u kobiet w ciąży lub kobiet, u których istnieje możliwość zajścia w ciążę (patrz punkt 4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację, ekspozycja na finasteryd -ryzyko dla płodu płci męskiej).

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Ogólne:

   Pacjenci z dużą objętością zalegającego moczu i (lub) ze znacznie zmniejszonym przepływem moczu powinni być uważnie obserwowani, czy nie występuje u nich uropatia zaporowej.

•    U pacjentów leczonych finasterydem należy rozważyć konieczność konsultacji urologicznej.

•    Przed rozpoczęciem leczenia finasterydem należy wykluczyć utrudnienie odpływu moczu spowodowane trójpłatowym rozrostem gruczołu krokowego.

•    Nie ma doświadczenia dotyczącego stosowania finasterydu u pacjentów

z niewydolnością wątroby. Finasteryd jest metabolizowany w wątrobie (patrz punkt 5.2), dlatego należy zachować szczególną ostrożność u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby, gdyż może u nich dojść do zwiększenia stężenia finasterydu w osoczu.

•    Produkt leczniczy zawiera laktozę jednowodną. Lek nie powinien być stosowany

u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

•    Należy zachować szczególną ostrożność podczas stosowania finasterydu u pacjentów z dużym zaleganiem moczu i/lub ze znacznie zmniejszonym przepływem moczu ze względu na możliwość wystąpienia powikłań zaporowych. Należy rozważyć możliwość przeprowadzenia zabiegu operacyjnego.

Wpływ na swoisty antygen gruczołu krokowego (ang. Prostate Specific Antigen - PSA) i wykrywanie raka gruczołu krokowego:

Jak dotąd nie dowiedziono klinicznych korzyści leczenia finasterydem u pacjentów z rakiem gruczołu krokowego. W kontrolowanych badaniach klinicznych, w których wykonywano seryjne badanie poziomu PSAw surowicy oraz biopsje gruczołu krokowego, obserwacji poddano pacjentów z podwyższonym poziomem swoistego antygenu gruczołu krokowego (PSA) oraz z BPH. Badania w grupie pacjentów z BPH nie wykazały wpływu finasterydu na częstość występowania raka gruczołu krokowego, ogólna ilość przypadków wystąpienia raka gruczołu krokowego nie różniła się istotnie pomiędzy grupą otrzymującą finasteryd i placebo.

W celu wykluczenia raka gruczołu krokowego, przed rozpoczęciem leczenia finasterydem i okresowo podczas leczenia należy wykonywać u pacjentów badanie per rectum, a w razie konieczności, oznaczenie swoistego antygenu gruczołu krokowego (PSA) w surowicy. Poziom PSA w surowicy jest stosowany również w celu wykrywania raka gruczołu krokowego. Jeżeli stężenie PSA > 10 ng/ml (Hybritech) należy przeprowadzić dalsze badania, i rozważyć możliwość wykonania biopsji; badania zalecane są również jeżeli stężenie PSA wynosi pomiędzy 4 ng/ml a 10 ng/ml. Wartości stężenia PSA u mężczyzn z rakiem gruczołu krokowego w znacznym stopniu pokrywają się z wartościami obserwowanymi u mężczyzn bez tego nowotworu. Dlatego, u mężczyzn z BPH, wartości PSA mieszczące się w zakresie wartości prawidłowych nie wykluczają obecności raka gruczołu krokowego, niezależnie od leczenia finasterydem. Stężenie PSA poniżej 4 ng/ml nie wyklucza raka gruczołu krokowego.

Finasteryd zmniejsza stężenie PSA w surowicy o około 50% u pacjentów z BPH nawet przy współistnieniu raka gruczołu krokowego. To zmniejszenie stężenia PSA w surowicy u pacjentów z BPH leczonych finasterydem należy uwzględnić przy ocenie wartości PSA, przy czym nie wyklucza ono współistnienia raka gruczołu krokowego. Zmniejszenie to można przewidzieć dla całego zakresu wartości PSA, chociaż mogą występować różnice międzyosobnicze. U pacjentów leczonych finasterydem przez 6 miesięcy lub więcej, wartość PSA należy podwoić w celu porównania z prawidłowym zakresem normy obowiązującym w odniesieniu do mężczyzn nieleczonych.

To dostosowanie chroni czułość i swoistość oznaczeń PSA i zachowuje jego przydatność w wykrywaniu raka gruczołu krokowego.

Wszelkie przypadki utrzymującego się zwiększenia stężenia PSA u pacjentów leczonych finasterydem powinny być poddane dokładnej ocenie, włącznie z rozważeniem braku podatności na leczenie finasterydem.

Odsetek wolnego PSA (stosunek wolnego do całkowitego PSA) nie ulega istotnemu zmniejszeniu pod wpływem finasterydu i pozostaje bez zmian pomimo działania finasterydu.

W przypadku gdy odsetek wolnego PSA służy jako pomoc w wykrywaniu raka gruczołu krokowego, dostosowanie nie jest konieczne.

Kobiety w ciąży lub kobiety, u których istnieje możliwość zajścia w ciążę nie powinny dotykać pokruszonych lub przełamanych tabletek zawierających finasteryd, ze względu na możliwość wchłonięcia finasterydu i związane z tym potencjalne ryzyko dla płodu płci męskiej. Otoczka tabletek powlekanych zawierających finasteryd chroni przed kontaktem z substancją czynną, pod warunkiem, że tabletki nie zostaną przełamane lub pokruszone (patrz punkty 4.6 i 6.6).

Wpływ na wyniki badań laboratoryjnych

Wpływ na poziom PSA

Stężenie PSA w surowicy zależy od wieku pacjenta i objętości gruczołu krokowego, a objętość gruczołu krokowego jest powiązana z wiekiem pacjenta. Oceniając wyniki oznaczeń laboratoryjnych PSA należy uwzględniać fakt, że u pacjentów leczonych finasterydem zwykle dochodzi do zmniejszenia stężeń PSA. U większości pacjentów obserwuje się szybki spadek wartości PSA w ciągu pierwszych miesięcy terapii, po czym wartości te stabilizują się na nowym poziomie wyjściowym. Poziom po leczeniu finasterydem stanowi około połowę wartości sprzed leczenia. Dlatego, u typowych pacjentów leczonych finasterydem przez 6 miesięcy lub więcej, wartość PSA należy podwoić w celu porównania z prawidłowym zakresem normy obowiązującym w odniesieniu do mężczyzn nieleczonych. Szczegółowe informacje i interpretacja kliniczna - patrz punkt 4.4 (punkt " Wpływ na swoisty antygen gruczołu krokowego (ang. Prostatę Specific Antigen - PSA) i wykrywanie raka gruczołu krokowego”).

Rak piersi u mężczyzn

Przypadki występowania raka piersi u mężczyzn leczonych finasterydem w dawce 5 mg były zgłaszane w trakcie badań klinicznych oraz w okresie po wprowadzeniu do obrotu. Należy poinformować pacjenta o konieczności niezwłocznego skontaktowania się z lekarzem w przypadku wystąpienia zmian w obrębie piersi, takich jak: guzy, ból, ginekomastia, wydzielina z sutka.

Dzieci

Produkt leczniczy Finasteride Accord nie jest wskazany do stosowania u dzieci.

Brak danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania i skuteczności produktu leczniczego w tej grupie wiekowej.

Laktoza

Tabletki zawierają laktozę jednowodną. Nie stosować produktu leczniczego Finasteride Accord u pacjentów z następującymi wadami genetycznymi: nietolerancja galaktozy, niedobór laktazy, zaburzenia wchłaniania glukozy-galaktozy.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Nie stwierdzono klinicznie istotnych interakcji z innymi lekami. Nie wydaje się, aby finasteryd wpływał w znaczący sposób na układ enzymatyczny związany z cytochromem P 450 odpowiedzialnym za metabolizm leków.

Mimo iż szacowane ryzyko wpływu finsterydu na farmakokinetykę innych leków jest niewielkie, to prawdobodobny jest wpływ inhibitorów i induktorów cytochromu P450 3A4 na stężenie finasterydu w osoczu. Jednakże, zgodnie z ustalonymi marginesami bezpieczeństwa, wzrost stężenia wynikający z równoczesnego stosowania takich inhibitorów nie będzie miał znaczenia klinicznego.

Nie stwierdzono istotnych klinicznie oraz innych znaczących interakcji finasterydu z następującymi produktami leczniczymi stosowanymi u mężczyzn: propranololem, digoksyną, glibenklamidem, warfaryną, teofiliną, fenazonem i antypiryną.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża: Finasteryd jest przeciwwskazany do stosowania u kobiet w ciąży lub kobiet, u których istnieje możliwość zajścia w ciążę (patrz punkt 4.3 Przeciwwskazania).

Ze względu na zdolność hamowania przemiany testosteronu do dihydrotestosteronu przez inhibitory 5a-reduktazy typu II, leki z tej grupy, w tym finasteryd, podane kobietom w ciąży, mogą powodować nieprawidłowy rozwój zewnętrznych narządów płciowych u płodu płci męskiej.

Narażenie na finasteryd - ryzyko dla płodu płci męskiej

Kobiety nie powinny dotykać pokruszonych lub przełamanych tabletek zawierających finasteryd jeśli są lub mogą być w ciąży ze względu na możliwość wchłonięcia finasterydu i związane z tym ryzyko dla płodu płci męskiej (patrz punkt 4.6).

Tabletki Finasteride Accord są powlekane, co zapobiega kontaktowi z substancją czynną w trakcie normalnego obchodzenia się z lekiem, pod warunkiem jednak, że tabletki nie są przełamane ani pokruszone.

Niewielkie ilości finasterydu wykryto w nasieniu mężczyzn przyjmujących finasteryd w dawce 5 mg na dobę. Nie wiadomo, czy kontakt kobiety w ciąży z nasieniem pacjenta leczonego finasterydem może mieć szkodliwy wpływ na płód płci męskiej. Z tego względu, jeśli partnerka seksualna pacjenta jest w ciąży lub może być w ciąży, pacjent powinien minimalizować narażenie partnerki na kontakt z nasieniem.

Karmienie piersią: Lek Finasteride Accord nie jest wskazany do stosowania u kobiet. Nie wiadomo czy finasteryd jest wydzielany do mleka kobiet.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Brak jest danych wskazujących na to, że finasteryd wywiera wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługę maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Najczęściej występującymi działaniami niepożądanymi jest impotencja i obniżony popęd płciowy. Działania te występują zwykle na początku leczenia i ustępują w trakcie terapii u większości pacjentów.

Działania niepożądane zgłaszane w trakcie badań klinicznych oraz po wprowadzeniu produktu leczniczego do obrotu dla finasterydu o mocy 5 mg i/lub o niższych mocach przedstawione są w tabeli poniżej.

Częstość występowania działań niepożądanych określono w następujący sposób:

bardzo często (>1/10), często (>1/100 do <1/10), niezbyt często (>1/1000 do <1/100), rzadko (>1/10 000 do <1/1000), bardzo rzadko (<1/10 000), nie znana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Częstość występowania działań niepożądanych zgłaszanych po wprowadzeniu produktu leczniczego do obrotu nie może być określona, gdyż pochodzą one ze zgłoszeń spontanicznych.

Klasyfikacja układów i narządów

Częstość: działanie niepożądane

Badania diagnostyczne

Często: zmniejszona objętość ejakulatu

Zaburzenia serca

Nie znana: palpitacje

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Niezbyt często: wysypka Nie znana: świąd, pokrzywka

Zaburzenia układu immunologicznego

Nie znana: reakcje nadwrażliwości, takie jak obrzęk twarzy i warg

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Nie znana: zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

Często: impotencja

Niezbyt często: zaburzenia ejakulacji, tkliwość piersi, powiększenie piersi

Nie znana: ból jąder, zaburzenia erekcji utrzymujące się po zakończeniu leczenia, bezpłodność u mężczyzn i (lub) słaba jakość nasienia

Zaburzenia psychiczne

Często: zmniejszony popęd płciowy

Niezbyt często: zmniejszony popęd płciowy utrzymujący

się po zakończeniu leczenia, depresja

Dodatkowo w trakcie badań klinicznych

i w okresie po wprowadzeniu do obrotu zgłaszano przypadki

występowania raka piersi u mężczyzn (patrz punkt 4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania).

Leczenie objawów ze strony gruczołu krokowego (badanie MTOPS)

W badaniu MTOPS porównywano leczenie finasterydem w dawce 5 mg/dobę (n =768), leczenie doksazosyną w dawce 4 lub 8 mg/dobę (n=756), leczenie skojarzone finasterydem w dawce 5 mg/dobę i doksazosyną w dawce 4 lub 8 mg/dobę (n=786) oraz podawanie placebo (n=737).

Badanie to wykazało, że profil bezpieczeństwa i tolerancji leczenia skojarzonego był zasadniczo zgodny

z profilem bezpieczeństwa i tolerancji leczenia poszczególnymi składnikami. Częstość występowania zaburzeń ejakulacji u pacjentów otrzymujących leczenie skojarzone była porównywalna z częstością występowania tego działania niepożądanego w grupie pacjentów leczonych poszczególnymi składnikami.

Inne dane długoterminowe

W trwającym 7 lat badaniu kontrolowanym placebo, które objęło 18882 zdrowych mężczyzn, spośród których u 9060 uzyskano wyniki biopsji prostaty nadające się do analizy, raka prostaty stwierdzono u 803 (18,4%) mężczyzn leczonych finasterydem o mocy 5 mg i u 1147 (24,4%) mężczyzn przyjmujących placebo. W grupie leczonych finasterydem o mocy 5 mg 280 (6,4%) mężczyzn miało raka prostaty z 7-10 punktami w skali Gleasona, wykrytego w biopsji, w porównaniu z 237 (5,1%) mężczyznami w grupie placebo. 98% spośród wszystkich przypadków raka prostaty zdiagnozowanych w tym badaniu zostało sklasyfikowanych jako rak wewnątrztorebkowy (stopień T1 lub T2). Związek między przewlekłym przyjmowaniem finasterydu a guzami mającymi 7-10 punktów w skali Gleasona jest nieznany.

Wyniki badań laboratoryjnych: Oceniając wyniki oznaczeń laboratoryjnych PSA należy uwzględniać fakt, że u pacjentów leczonych finasterydem dochodzi do zmniejszenia stężeń PSA (patrz punkt 4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania).

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane do podmiotu odpowiedzialnego lub za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C 02-222 Warszawa Tel: + 48 22 49 21 301 Fax: + 48 22 49 21 309 e-mail: ndl@urpl.gov.pl

4.9 Przedawkowanie

U pacjentów, którzy otrzymywali pojedyncze dawki finasterydu do 400 mg oraz wielokrotne dawki do 80 mg/dobę nie stwierdzono działań niepożądanych. Brak szczególnych zaleceń dotyczących leczenia po przedawkowaniu finasterydu.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: inhibitory 5a-reduktazy testosteronu, kod ATC: G 04 CB 01

Finasteryd jest syntetycznym 4-azasteroidowym, swoistym, kompetycyjnym inhibitorem wewnątrzkomórkowego enzymu 5a-reduktazy typu II. Enzym ten przekształca testosteron w silniejszy androgen dihydrotestosteron (DHT). Prawidłowa czynność i wzrost gruczołu krokowego, a także rozrost gruczołu krokowego, zależą od przekształcania testosteronu do DHT.

W przebiegu łagodnego rozrostu gruczołu krokowego powiększenie gruczołu zależy od przekształcenia testosteronu do DHT. Finasteryd jest bardzo skuteczny w obniżaniu stęzenia DHT w samym gruczole jak i w surowicy.

Finasteryd nie wykazuje powinowactwa do receptorów androgenowych.

W badaniach klinicznych wykazano szybkie zmniejszenie stężeń DHT w surowicy o 70%, z następczym zmniejszeniem objętości gruczołu krokowego. Po 3 miesiącach objętość gruczołu zmniejszała się o około 20%, przy czym proces zmniejszania objętości trwał dalej, sięgając 27% po upływie 3 lat. Znaczne zmniejszenie objętości następowało w strefie okołocewkowej otaczającej bezpośrednio cewkę moczową. Pomiary urodynamiczne również potwierdzały znaczące zmniejszenie napięcia mięśnia wypieracza w wyniku zmniejszenia obturacji.

Znaczącą poprawę maksymalnego przepływu moczu oraz złagodzenie objawów chorobowych w porównaniu ze stanem na początku leczenia uzyskiwano po kilku tygodniach. Różnice w stosunku do placebo udokumentowano, odpowiednio w 4. i 7. miesiącu.

Podczas 3-letniego okresu obserwacji wszystkie parametry skuteczności były utrzymane.

Wpływ czteroletniego leczenia finasterydem na częstość występowania ostrego zatrzymania moczu, konieczność wykonania zabiegu operacyjnego, wskaźnik nasilenia objawów i objętość gruczołu krokowego:

W badaniach klinicznych obejmujących pacjentów z BPH z objawami o nasileniu od umiarkowanego do ciężkiego, z powiększeniem gruczołu krokowego w badaniu per rectum i z niewielką objętością zalegającego moczu stosowanie finasterydu prowadziło do zmniejszenia częstości występowania ostrego zatrzymania moczu z 7/100 do 3/100 w ciągu czterech lat oraz zmniejszenia liczby przypadków, w których konieczne było wykonanie zabiegu operacyjnego (przezcewkowej resekcji gruczołu krokowego lub prostatektomii) z 10/100 do 5/100. Wynikom tym towarzyszyły: 2-punktowa poprawa wskaźnika nasilenia objawów QUASI-AUA (zakres: 0-34), utrzymujące się zmniejszenie objętości gruczołu krokowego o około 20% oraz utrzymujące się zwiększenie przepływu moczu.

Leczenie objawów ze strony gruczołu krokowego

Badanie MTOPS prowadzono przez 4-6 lat, objęto nim 3047 pacjentów z objawowym BPH, randomizowanych do grupy finasterydu 5 mg/dobę, doksazosyny 4 lub 8 mg/dobę*, leczenia skojarzonego finasterydem 5 mg/dobę i doksazosyną 4 lub 8 mg/dobę* lub placebo. Pierwszorzędowym punktem końcowym był czas do klinicznej progresji BPH, określanej jako wzrost

0    >4 punkty względem wartości wyjściowych w skali oceny objawów: ostre zatrzymanie moczu, niewydolność nerek zależna od BPH, nawracające zakażenia dróg moczowych, posocznica lub nietrzymanie moczu. W porównaniu z placebo, leczenie finasterydem, doksazosyną lub leczenie skojarzone powodowało znaczący spadek ryzyka progresji BPH odpowiednio o 34% (p=0,002), 39% (p<0,001) i 67% (p<0,001).

* Dawkę zwiększano stopniowo co 3 tygodnie od 1 mg do 4 lub 8 mg, w zależności od tolerancji na lek.

Większość objawów (274 z 351), które składały się na progresję BPH potwierdzono >4 punktowym wzrostem w skali oceny objawów; ryzyko progresji objawów zmalało o 30 (95% CI 6 do 48%), 46 (95%CI 25 do 60%) i 64% (95%CI 48 do 75%) odpowiednio w grupach finasterydu, doksazosyny

1    leczenia skojarzonego w porównaniu do placebo. Ostre zatrzymanie moczu wystąpiło w 41 z 351 przypadków progresji BPH; ryzyko rozwoju ostrej retencyjnej niewydolności nerek zmalało o 67% (p=0,011), 31% (p=0,296) i 79% (p=0,001) odpowiednio w grupach finasterydu, doksazosyny

i leczenia skojarzonego w porównaniu z placebo. Jedynie u pacjentów z grupy finasterydu i leczenia skojarzonego stwierdzono znamienne różnice w porównaniu z placebo.

Badanie to wykazało, że profil bezpieczeństwa i tolerancji leczenia skojarzonego był zasadniczo zgodny z profilem bezpieczeństwa i tolerancji leczenia poszczególnymi lekami. Jednakże działania niepożądane związane z układem nerwowym i układem moczowo-płciowym obserwowano częściej gdy stosowano oba leki jednocześnie (patrz punkt 4.8).

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie

Dostępność biologiczna finasterydu po podaniu doustnym wynosi około 80%. Finasteryd osiąga maksymalne stężenie w osoczu w ciągu około 2 godzin od podania, a wchłanianie jest zakończone po upływie 6-8 godzin.

Dystrybucja

Finasteryd wiąże się z białkami osocza w około 93%.

Klirens w osoczu i objętość dystrybucji wynoszą odpowiednio: około 165 ml/min (70-279 ml/min) i 76 l (44-96 l). Przy wielokrotnym podawaniu obserwuje się kumulację niewielkich ilości finasterydu. Obliczono, że po podawaniu dawki dobowej 5 mg minimalne stężenie finasterydu w stanie stacjonarnym wynosi 8-10 ng/ml i utrzymuje się na stabilnym poziomie z upływem czasu.

Biotransformacja

Finasteryd jest metabolizowany w wątrobie. Finasteryd nie wpływa w znaczący sposób na układ enzymatyczny związany z cytochromem P 450. Wykryto dwa metabolity o słabym działaniu hamującym 5a-reduktazę.

Wydalanie

Okres półtrwania w osoczu wynosi średnio 6 godzin (4-12 godzin) (u mężczyzn >70 roku życia:

8 godzin, zakres 6-15 godzin). Po podaniu finasterydu znakowanego radioaktywnie około 39% (3246%) podanej dawki jest wydalane w moczu w postaci metabolitów. W moczu praktycznie nie wykrywa się finasterydu w postaci niezmienionej. Około 57% (51-64%) całkowitej dawki jest wydalane z kałem.

Wykazano, że finasteryd przenika przez barierę krew-mózg. Niewielkie ilości finasterydu wykryto w nasieniu leczonych pacjentów. W dwóch badaniach u zdrowych ochotników (n=69) otrzymujących 5 mg finasterydu na dobę przez okres 6 - 24 tygodni, stężenie finasterydu w nasieniu osiągnęło wartości od niewykrywalnej (<0,1 ng/ml) do 10,54 ng/ml. We wcześniejszym badaniu przy użyciu mniej czułej metody, stężenia finasterydu w nasieniu u 16 badanych przyjmujących 5 mg finasterydu na dobę wahały się od niewykrywalnych (<1,0 ng/ml) do 21 ng/ml. W związku z tym, na podstawie 5 ml objętości ejakulatu, określono ilość finasterydu w nasieniu na 50- do 100-krotnie mniejszą niż dawka finasterydu (5 pg), który nie miał wpływu na stężenie krążącego DHT u mężczyzn (patrz również punkt 5.3).

U pacjentów z przewlekłymi zaburzeniami czynności nerek, z klirensem kreatyniny w zakresie 9-55 ml/min, rozłożenie pojedynczej dawki 14C-finasterydu nie różniło się od jej rozłożenia u zdrowych ochotników (patrz punkt 4.2). U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek nie stwierdzono również różnic w stopniu wiązania z białkami. Część metabolitów, która normalnie jest wydalana przez nerki, była wydalana z kałem. Wydaje się, że wydalanie z kałem zwiększa się proporcjonalnie do zmniejszenia wydalania metabolitów z moczem. Nie jest konieczne dostosowanie dawkowania u niedializowanych pacjentów z zaburzeniami czynności nerek.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Dane niekliniczne, uzyskane na podstawie konwencjonalnych badań dotyczących toksyczności po podaniu wielokrotnym, genotoksyczności i potencjalnego działania rakotwórczego, nie ujawniają występowania szczególnego zagrożenia dla człowieka.

Badania toksycznego wpływu finasterydu na reprodukcję przeprowadzone na samcach szczurów wykazały zmniejszenie masy gruczołu krokowego i pęcherzyków nasiennych, zmniejszone wydzielanie z dodatkowych gruczołów płciowych i zmniejszenie wskaźnika płodności (spowodowane podstawowym działaniem farmakologicznym finasterydu). Znaczenie kliniczne tych wyników nie jest jasne.

Podobnie, jak w przypadku innych inhibitorów 5a-reduktazy, podczas podawania finasterydu ciężarnym samicom szczurów stwierdzano feminizację płodów płci męskiej. Dożylne podawanie finasterydu ciężarnym małpom rezus w dawkach aż do 800 ng/dobę podczas całego okresu rozwoju zarodkowego i płodowego nie prowadziło do powstania nieprawidłowości u płodów męskich.

Ta dawka jest około 60-120 razy większa od oszacowanej ilości w nasieniu mężczyzn przyjmujących 5 mg finasterydu, na którego ekspozycję mogłaby być narażona kobieta poprzez nasienie. W celu potwierdzenia znaczenia modelu rezus w odniesieniu do rozwoju płodowego ludzi, ciężarnym małpom podawano doustnie finasteryd w dawce 2 mg/kg/dobę (ogólna ekspozycja (AUC) małpy była nieco wyższa (3x) niż u mężczyzny przyjmującego 5 mg finasterydu, oraz około 1-2 miliony razy większa od największego oszacowanego narażenia na finasteryd zawarty w nasieniu) i stwierdzono nieprawidłowy rozwój zewnętrznych narządów płciowych u płodów płci męskiej. U płodów płci męskiej nie obserwowano żadnych innych odchyleń od normy, a u płodów płci żeńskiej nie obserwowano żadnych odchyleń od normy związanych z terapią finasterydem po jakichkolwiek dawkach leku.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Rdzeń tabletki:

Laktoza j ednowodna Celuloza mikrokrystaliczna (E460), Skrobia żelowana (kukurydziana) Makroglicerydów lauryniany, Karboksymetyloskrobia sodowa (typ A), Magnezu stearynian (E572)

Otoczka:

Hypromeloza (E464)

Tytanu dwutlenek (E 171) Indygokarmina (E132)

Makrogol 6000

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności 3 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Ten produkt leczniczy nie wymaga żadnych specjalnych warunków przechowywania.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Lek Finasteride Accord pakowany w blistry PVC/PVDC/Alu po 7, 10, 14, 15, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 90, 98, 100 lub 120 tabletek.

Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Kobiety w ciąży lub kobiety, u których istnieje możliwość zajścia w ciążę nie powinny dotykać tabletek zawierających finasteryd, w szczególności jeśli są one pokruszone lub przełamane, ze względu na możliwość wchłonięcia finasterydu i związane z tym potencjalne ryzyko dla płodu płci męskiej (patrz punkt 4.6).

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Accord Healthcare Limited Sage House, 319, Pinner Road,

North Harrow, Middlesex, HAI 4HF, Wielka Brytania

8.    NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

18017

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

Finasteride Accord