Imeds.pl

Finasteride Medreg 5 Mg

Document: dokument 0 change

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Finasteride Medreg, 5 mg, tabletki powlekane

Finasteridum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek Finasteride Medreg i w j akim celu się go stosuj e

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Finasteride Medreg

3.    Jak stosować lek Finasteride Medreg

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Finasteride Medreg

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Finasteride Medreg i w jakim celu się go stosuje

Lek Finasteride Medreg zawiera substancję czynną zwaną finasterydem. Finasteryd należy do grupy leków nazywanych inhibitorami 5a-reduktazy typu II.

Finsteride Medreg powoduje zmniejszenie gruczołu krokowego u mężczyzn, gdy jest on powiększony.

Gruczoł krokowy znajduje się poniżej pęcherza moczowego (gruczoł ten występuje tylko u mężczyzn). Produkuje płyn znajdujący się w nasieniu.

Powiększony gruczoł krokowy może prowadzić do wystąpienia stanu nazywanego łagodnym rozrostem gruczołu krokowego lub BPH.

Co to jest BPH?

Jeśli u pacjenta stwierdzono BPH oznacza to, że jego gruczoł krokowy jest powiększony. Może on uciskać na przewody (cewkę moczową), którymi mocz jest odprowadzany z organizmu.

To może prowadzić do problemów, takich jak:

-    potrzeby częstszego oddawania moczu, szczególnie w nocy

-    potrzeby nagłego oddania moczu

-    trudności w rozpoczęciu oddawania moczu

-    osłabienie strumienia moczu

-    przerywany strumień moczu

-    uczucie braku możliwości całkowitego opróżnienia pęcherza.

U niektórych mężczyzn, BPH może prowadzić do poważnych problemów, takich jak:

-    zakażenia układu moczowego

-    nagłe zatrzymanie moczu

-    potrzeby operacji.

Co jeszcze trzeba wiedzieć o BPH?

-    BPH to nie jest rak i nie prowadzi do raka, ale te dwa schorzenia mogą być obecne w tym samym czasie.

-    Przed rozpoczęciem stosowania Finasteride Medreg, lekarz wykona kilka prostych testów, by sprawdzić, czy u pacjenta nie występuje rak prostaty.

W przypadku jakichkolwiek pytań, należy skonsultować się z lekarzem.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Finasteride Medreg

Nie stosować leku Finasteride Medreg

-    jeśli pacjent ma uczulenie na finasteryd lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6);

-    u kobiet (ponieważ jest to lek dla mężczyzn).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Finasteride Medreg należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą, jeśli:

•    partnerka pacjenta przyjmującego lek jest w ciąży lub planuje ciążę. Pacjent powinien stosować jako środek antykoncepcyjny prezerwatywę lub inną metodę mechaniczną podczas leczenia lekiem Finasteride Medreg. Jest to spowodowane faktem, iż w nasieniu pacjenta może być obecna niewielka ilość leku, która może wpływać na prawidłowy rozwój organów płciowych dziecka.

•    pacjent zamierza wykonać badanie krwi, zwane PSA. Dzieje się tak dlatego, że lek Finasteride Medreg może wpływać na wynik tego badania.

Jeśli pacjent ma wątpliwości powinien skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą przed przyjęciem Finasteride Medreg.

Dzieci

Finasteride Medreg nie powinien być stosowany u dzieci.

Finasteride Medreg a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Lek Finasteride Medreg zazwyczaj nie wpływa na działanie innych leków.

Finasteride Medreg z jedzeniem i piciem

Finasteride Medreg może być przyjmowany z posiłkiem lub bez.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Finasteryd nie może być stosowany u kobiet.

Kobiety, które są w ciąży lub planują ciążę nie powinny dotykać tabletek leku Finasteride Medreg, zwłaszcza przełamanych ani rozkruszonych (tabletki nieuszkodzone są pokryte powłoczką ograniczającą kontakt z lekiem w trakcie normalnego stosowania). Ten lek może mieć wpływ na prawidłowy rozwój narządów płciowych u dziecka.

Jeśli kobieta w ciąży miała kontakt z przełamanymi lub rozkruszonymi tabletkami zawierającymi finasteryd, powinna poradzić się lekarza.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Brak danych sugerujących, że lek Finasteride Medreg, 1 mg wpływa na zdolność do prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn.

Lek Finasteride Medreg zawiera laktozę

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3.    Jak stosować lek Finasteride Medreg

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

•    Zazwyczaj stosowana dawka to 1 tabletka na dobę.

•    Tabletki powlekane można przyjmować na czczo lub w trakcie posiłku. Tabletki powlekane należy połykać w całości, nie należy ich dzielić ani rozkruszać.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Finasteride Medreg

W przypadku zastosowania większej niż zalecana dawki leku Finasteride Medreg lub jeśli jakiekolwiek tabletki zostaną przyjęte przez kogoś innego, należy natychmiast skontaktować się z oddziałem ratunkowym najbliższego szpitala. Należy zabrać ze sobą jakiekolwiek pozostałe tabletki lub puste opakowanie w celu łatwiejszej identyfikacji.

Pominięcie zastosowania leku Finasteride Medreg

Jeśli pacjent zapomniał przyjąć kolejną dawkę, powinien ją pominąć.

Powinien przyjąć następną dawkę o zwykłej porze.

Nie powinien stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie przyjmowania leku Finasteride Medreg

Stan zdrowia pacjenta może ulec szybkiej poprawie po zastosowaniu Finasteride Medreg.

Do uzyskania pełnego efektu leczenia potrzeba około 6 miesięcy. Ważne jest, aby kontynuować przyjmowanie leku Finasteride Medreg tak długo, jak zaleci lekarz, nawet, jeśli pacjent nie odczuł wyraźnej poprawy.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Do oceny działań niepożądanych zastosowano następującą skalę częstości występowania:

Bardzo często - występują u więcej niż 1 na 10 pacjentów

Często - występują u więcej niż 1 na 100 pacjentów, ale u mniej niż 1 na 10 pacjentów Niezbyt często - występują u mniej niż 1 na 100 pacjentów, ale u więcej niż 1 na 1000 pacjentów Rzadko - występują u mniej niż 1 na 1000 pacjentów, ale u więcej niż 1 na 10000 pacjentów Bardzo rzadko - występują u mniej niż 1 na 10000 pacjentów, w tym pojedyncze przypadki

Najczęstszymi działaniami niepożądanymi są impotencja i zmniejszenie popędu płciowego. Działanie to zwykle występuj e na początku leczenia, ale zwykle nie trwa długo w większości przypadków, jeśli leczenie jest kontynuowane.

Finasteryd może wpływać na wyniki badania PSA.

Typ zaburzeń

Częstość

Działanie niepożądane

Badania diagnostyczne

często

zmniejszona objętość ejakulatu

Zaburzenia serca

nieznana

kołatanie serca

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

niezbyt często

wysypka

nieznana

świąd, pokrzywka

Zaburzenia układu immunologicznego

nieznana

reakcje nadwrażliwości, w tym obrzęk ust i twarzy

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

nieznana

zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

często

impotencja

niezbyt często

zaburzenia ejakulacji, tkliwość piersi, powiększenie piersi

nieznana

ból jąder, zaburzenia erekcji, które mogą występować po zakończeniu leczenia; niepłodność męska i (lub) słaba jakość nasienia. Normalizację lub poprawę jakości nasienia odnotowano po odstawieniu finasterydu.

Zaburzenia psychiczne

często

zmniejszenie libido

nieznana

depresja

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: (22) 49 21 301, faks: (22) 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5.    Jak przechowywać lek Finasteride Medreg

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących warunków przechowywania.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Finasteride Medreg

Substancją czynną leku jest finasteryd. Jedna tabletka powlekana zawiera 5 mg finasterydu.

Pozostałe składniki leku to: laktoza jednowodna , celuloza mikrokrystaliczna, skrobia żelowana (kukurydziana), karboksymetyloskrobia sodowa (typ A), sodu dokuzynian, magnezu stearynian. Otoczka: hypromeloza 6cP, tytanu dwutlenek (E 171), indygotyna (E132), talk, żelaza tlenek żółty (E 172).

Jak wygląda lek Finasteride Medreg i co zawiera opakowanie

Niebieskie, okrągłe tabletki powlekane z wytłoczeniem „H” po jednej stronie i „37” po drugiej stronie.

Lek Finasteride Medreg jest dostępny w blistrach Aluminium/Aluminium zawierających: 7, 10, 14, 15, 20, 28, 30, 49, 50, 56, 60, 84, 90, 98, 100, 112, 120, 250, 300, 500 tabletek powlekanych.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca Podmiot odpowiedzialny:

Medreg s.r.o.

Krćmarovska 223/33 196 00 Prague Republika Czeska

Wytwórca:

Pharmadox Healthcare Ltd.

KW20A Kordin Industrial Park, Paola PLA 3000, Malta

Dr. Muller Pharma s.r.o.

U Mostku 182, Hradec Kralove

503 41 Republika Czeska

i

Medis International a.s., vyrobm zavod Bolatice Prumyslova 961/14, Bolatice 747 23, Republika Czeska

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

5