+ iMeds.pl

Finasteryd mepha 5 mgUlotka Finasteryd mepha

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Finasteryd Mepha, 5 mg, tabletki powlekane

Finasteridum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Finasteryd Mepha i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Finasteryd MephaFinasteryd Mepha

3.    Jak stosować lek Finasteryd MephaFinasteryd    Mepha

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Finasteryd MephaFinasteryd Mepha

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST LEK FINASTERYD MEPHA I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Finasteryd Mepha należy do grupy leków o nazwie inhibitory 5-alfa reduktazy. Leki te działają poprzez zmniejszanie wielkości gruczołu krokowego (stercza) u mężczyzn.

Finasteryd Mepha jest stosowany w leczeniu i kontroli łagodnego powiększenia gruczołu krokowego (łagodnego rozrostu gruczołu krokowego - ŁRGK). Lek ten prowadzi do zmniejszenia wielkości powiększonego gruczołu krokowego, poprawia przepływ moczu i łagodzi objawy spowodowane przez ŁRGK oraz zmniejsza ryzyko wystąpienia ostrego zatrzymania moczu i konieczność leczenia operacyjnego.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU FINASTERYD MEPHA Kiedy nie stosować leku Finasteryd Mepha

-    jeżeli u pacjenta występuje nadwrażliwość na finasteryd lub którykolwiek z pozostałych składników leku;

-    jeżeli pacjentka jest w ciąży lub może zajść w ciążę (patrz punkt „Ciąża i laktacja”);

Lek Finasteryd Mepha nie powinien być stosowany u kobiet i dzieci.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Finasteryd Mepha

-    jeżeli pacjent ma dużą objętość moczu zalegającego w pęcherzu i (lub) poważnie zmniejszony przepływ moczu. W takim przypadku należy zbadać pacjenta szczegółowo pod kątem zwężenia dróg moczowych;

-    jeśli pacjent ma mieć wykonane badanie krwi o nazwie PSA, należy powiedzieć lekarzowi, że pacjent przyjmuje lek Finasteryd Mepha. Należy tak postąpić, ponieważ Finasteryd Mepha może wpływać na wyniki tego badania;

-    u mężczyzn stosujących finasteryd w dawce 5 mg zgłaszano występowanie raka piersi, należy więc poinformować lekarza, jeśli wystąpią jakiekolwiek zmiany w tkance gruczołu piersiowego, takie jak guzy, bolesność, powiększenie piersi lub wciągnięcie brodawki sutkowej.

-    jeśli partnerka pacjenta jest lub może być w ciąży pacjent powinien unikać narażania jej na

działanie spermy, która może zawierać niewielkie ilości leku.

Jeżeli którakolwiek z opisanych wyżej sytuacji dotyczy występuje aktualnie lub miała miejsce w przeszłości, należy powiadomić o tym swojego lekarza.

Przed rozpoczęciem leczenia finasterydem i w trakcie leczenia należy przeprowadzić badanie fizykalne (w tym badanie per rectum) oraz oznaczyć swoisty antygen sterczowy (ang. PSA) w surowicy.

Stosowanie leku Finasteryd Mepha z innymi lekami

Nie stwierdzono występowania żadnych interakcji lekowych.

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Ciąża i karmienie piersią

Finasteryd Mepha jest przeznaczony wyłącznie dla mężczyzn.

Kobiety, które są w ciąży lub mogą zajść w ciążę, nie powinny brać do rąk pokruszonych ani przełamanych tabletek Finasteryd Mepha. Jeżeli u będącej w ciąży kobiety, noszącej płód płci męskiej, finasteryd wchłonie się przez skórę lub będzie zażyty doustnie, może urodzić się dziecko z wadami narządów płciowych. Tabletki są powlekane, co zabezpiecza przed kontaktem z finasterydem, pod warunkiem, że tabletki nie są przełamane ani rozkruszone.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Brak jest danych świadczących o upośledzeniu zdolności prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn przez produkt Finasteryd Mepha.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Finasteryd Mepha

Ten lek zawiera laktozę. Lek nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku Finasteryd Mepha.

3. JAK STOSOWAĆ LEK FINASTERYD MEPHA

Finasteryd Mepha należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem.

Zazwyczaj stosowana dawka to 1 tabletka na dobę (co odpowiada 5 mg finasterydu).

Tabletki powlekane można przyjmować na pusty żołądek lub w trakcie posiłku. Tabletkę powlekaną należy połykać w całości i nie wolno jej łamać ani rozgniatać.

Pomimo ewentualnej szybkiej poprawy klinicznej, aby móc ocenić, czy uzyskano korzystną odpowiedź na leczenie, preparat należy stosować przez co najmniej 6 miesięcy.

Decyzję jak długo należy przyjmować Finasteryd Mepha, 5 mg podejmuje lekarz. Nie należy przerywać leczenia przed tym czasem, gdyż może dojść do nawrotu objawów.

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby

Brak doświadczenia ze stosowaniem leku Finasteryd Mepha, 5 mg u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek

Nie ma konieczności modyfikacji dawki. Dotychczas nie badano stosowania Finasteryd Mepha, 5 mg u pacjentów, którzy będą poddawani hemodializie.

Pacjenci w podeszłym wieku

Nie ma konieczności modyfikacji dawki.

Jeżeli pacjent ma wrażenie, że działanie leku Finasteryd Mepha, 5 mg jest za silne lub za słabe, powinien powiadomić o tym swojego lekarza lub farmaceutę.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Finasteryd Mepha

Jeżeli pacjent zażyje większą niż zalecana dawkę leku Finasteryd Mepha, 5 mg lub jeżeli przez przypadek dziecko połknie ten lek, należy niezwłocznie zawiadomić o tym swojego lekarza.

Pominięcie zastosowania leku Finasteryd Mepha

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Jeżeli pacjent zapomni przyjąć dawkę leku Finasteryd Mepha, 5 mg, może ją przyjąć, kiedy przypomni sobie o tym, chyba, że jest już pora na zażycie kolejnej dawki leku; w takim przypadku lek należy przyjmować zgodnie z zaleceniami.

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Finasteryd Mepha może także powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Do oceny działań niepożądanych stosuje się następujący opis częstości występowania:

Bardzo częste: Częste:

Niezbyt częste: Rzadkie:

Bardzo rzadkie: Nie znane: danych


występują u więcej niż 1 na 10 pacjentów występują u więcej niż 1 na 100 pacjentów występują u mniej niż 1 na 100 pacjentów występują u mniej niż 1 na 1000 pacjentów występują u mniej niż 1 na 10 000 pacjentów nie można ocenić częstości na podstawie dostępnych


Najczęstszymi działaniami niepożądanymi są impotencja i obniżony popęd seksualny. Działania te zazwyczaj występują na początku leczenia, ale u większości pacjentów zazwyczaj nie utrzymują się długo pomimo kontynuacji leczenia.

Zaburzenia psychiczne:

Częste:    Zmniejszenie popędu seksualnego

Z

ab

ur

ze

ni

a

uk

ła

du

ro

zr

od

cz

eg o i

pi

er

si

C

st

e:

Im

te

nc

ja,

z

m

ni

ejs

zo

na

ob

jęt

ć

na

sie

ni

a

Niezbyt częste: Zaburzenia wytrysku, tkliwość lub powiększenie piersi

Nieznane:


Ból jąder

Po

dr

ni

en

ie

sk

ór

od

cz

yn

y

uc

zu

le

ni

o

w

e

Ni

ez

by

t

cz

ęs

W

ys

yp

ka

Nie znane:    Swędzenie, pokrzywka (pęcherze)

Reakcje nadwrażliwości, np. obrzęk twarzy i warg

Zaburzenia serca

Nie znane:    Kołatanie serca

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Ni

e

zn

an

e:

Z

wi

ęk

sz

en

ie

ak

ty

w

no

ści

en

zy

m

ó

w

w

ątr

ob

o

w

yc

h

Finasteryd może wpływać na wynik laboratoryjnego oznaczenia PSA.

Dodatkowo, podczas badan klinicznych i po wprowadzeniu leku do sprzedaży zgłaszano następujące działanie niepożądane: rak piersi u mężczyzn. Należy niezwłocznie powiedzieć lekarzowi, jeśli pacjent zauważy jakiekolwiek zmiany w tkance gruczołu piersiowego, takie jak guzy, bolesność, powiększenie piersi lub wciągnięcie brodawki sutkowej, ponieważ mogą to być objawy ciężkiej choroby, jak rak piersi.

Jeżeli u pacjenta jakiekolwiek objawy niepożądane nasilą się lub wystąpią objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy poinformować o nich lekarza lub farmacutę.

Bezpieczeństwo stosowania i tolerancja leczenia skojarzonego finasterydem i doksazosyną była

ogólnie podobna do profilu leczenia pojedynczymi lekami.

Lek Finasteryd Mepha nie jest zarejestrowany do leczenia raka gruczołu krokowego. Informacje zebrane z

badań klinicznych u mężczyzn, którzy stosowali finasteryd przez 7 lat wykazały że:

-    liczba mężczyzn, którzy zachorowali na raka gruczołu krokowego była mniejsza w grupie, która otrzymywała finasteryd, w porównaniu do grupy, która nie była leczona.

-    liczba mężczyzn, u których stwierdzono większy stopień w skali zaawansowania guza była większa w grupie, która otrzymywała finasteryd, w porównaniu do grupy, która nie była leczona.

-    działanie długotrwałego podawania finasterydu w przypadku tego rodzaju guza nie jest znane.

Jeśli pacjent chciałby uzyskać dalsze informacje na temat skali oceny zaawansowania guza lub tego badania klinicznego, należy zwrócić się do lekarza.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK FINASTERYD MEPHA

Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Ten produkt leczniczy nie wymaga żadnych specjalnych warunków przechowywania.

Nie stosować leku Finasteryd Mepha po upływie terminu ważności, zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani do domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE Co zawiera Finasteryd Mepha

-    Substancją czynną jest finasteryd. Jedna powlekana tabletka zawiera 5 mg finasterydu.

-    Pozostałe składniki rdzenia tabletki to: laktoza jednowodna, celuloza mikrokrystaliczna, skrobia żelowana kukurydziana, karboksymetyloskrobia sodowa typ A, magnezu stearynian, sodu laurylosiarczan. Otoczka tabletki zawiera: hypromelozę, celulozę mikrokrystaliczną, makrogolu 8 stearynian typ I.

Jak wygląda Finasteryd Mepha i co zawiera opakowanie

Finasteryd Mepha to biała, okrągła, obustronnie wypukła tabletka powlekana, o średnicy 7 mm, z literą „F” i cyfrą „5” wytłoczonymi na jednej stronie tabletki.

Opakowania blistrowe PVC/PVDC/Aluminium w tekturowym pudełku po 10 i 30 tabletek powlekanych.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca Podmiot odpowiedzialny

Mepha Inyestigaęao, Desenvolvimento e Fabricaęao Farmaceutica, Lda Edificio 5 A, Piso 2 2740-298 Porto Salvo Portugalia

Wytwórca

Kem Pharma S.L. Pol. Ind. Colon II

C/.Venus, 72

08228 Terrassa-Barcelona Hiszpania

Orion Corporation, Orion Pharma

Turku plant

Tengströminkatu 6-8

20360 Turku

Finlandia

Sofarimex - Industria Quimica e Farmaceutica, S.A..

Av. das Industrias

Alto de Colaride/Agualva

2735-213 Cacem

Portugalia

Haupt Pharma Münster GmbH Schleebrüggenkamp 15 48159 Münster Niemcy

Teva Operations Poland Sp. z o.o. ul. Mogilska 80,

31-546 Kraków

Merckle GmbH Ludwig-Merckl-Strasse 3,

89143 Blaubeuren Niemcy

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego obszaru gospodarczego pod następującymi nazwami:

Polska:    Finasteryd Mepha

Portugalia:    Finasterida Mepha 5 mg comprimidos

Data zatwierdzenia ulotki: czerwiec 2012

7

Finasteryd Mepha

Charakterystyka Finasteryd mepha

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Finasteryd Mepha , 5 mg, tabletki powlekane

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Jedna tabletka powlekana zawiera 5 mg finasterydu (Finasteridum).

Substancja pomocnicza: Jedna tabletka powlekana zawiera 75 mg laktozy jednowodnej. Pełen wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka powlekana

Biała, okrągła, dwuwypukła tabletka powlekana, o średnicy 7 mm, z literą „F” i cyfrą „5” wytłoczonymi na jednej stronie tabletki.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Finasteryd Mepha jest wskazany w leczeniu i kontroli łagodnego rozrostu gruczołu krokowego (ŁRGK) w celu:

-    zmniejszenia wielkości powiększonego gruczołu krokowego, poprawy przepływu moczu i złagodzenia objawów towarzyszących ŁRGK

-    zmniejszenia częstości występowania ostrego zatrzymania moczu i konieczności leczenia operacyjnego, takiego jak przezcewkowa resekcja gruczołu krokowego (ang. TURP) i prostatektomia.

Finasteryd Mepha , tabletki 5 mg należy podawać wyłącznie pacjentom z powiększonym gruczołem krokowym (objętość gruczołu krokowego około 40 ml).

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Wyłącznie do podawania doustnego.

Zalecana dawka to jedna 5 mg tabletka na dobę, w trakcie posiłku lub niezależnie od posiłku. Tabletkę należy połknąć w całości, nie łamać jej ani nie rozgniatać (patrz punkt 6.6). Pomimo ewentualnej szybkiej poprawy klinicznej, aby móc ocenić obiektywnie, czy uzyskano zadowalającą odpowiedź na leczenie, produkt należy stosować przez co najmniej 6 miesięcy.

Dawkowanie w niewydolności wątroby

Brak danych dotyczących stosowania produktu u pacjentów z niewydolnością wątroby (patrz punkt 4.4).

Dawkowanie w niewydolności nerek

Nie ma konieczności modyfikacji dawki u pacjentów z różnego stopnia niewydolnością nerek (nawet jeżeli klirens kreatyniny wynosi jedynie 9 ml/min), gdyż w badaniach farmakokinetycznych stwierdzono, że niewydolność nerek nie wpływa na wydalanie finasterydu. Nie badano finasterydu u

hemodializowanych pacjentów.

Dawkowanie u pacjentów w podeszłym wieku

Nie ma konieczności modyfikacji dawki, aczkolwiek badania farmakokinetyczne pokazują, że u pacjentów powyżej 70 roku życia szybkość wydalania finasterydu jest nieznacznie zmniejszona.

4.3    Przeciwwskazania

Finasteryd Mepha nie jest wskazany do stosowania u kobiet oraz u dzieci.

Produkt Finasteryd Mepha jest przeciwwskazany w następujących sytuacjach:

• Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników produktu. Ciąża - u kobiet w ciąży i u kobiet, które potencjalnie być w ciąży (patrz punkt 4.6 - Ciąża i laktacja, Ekspozycja na finasteryd -ryzyko dla płodu płci męskiej).

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Ogólne:

   Pacjentów z dużą objętością moczu zalegającego i (lub) znacznie zmniejszonym przepływem moczu należy uważnie obserwować, czy nie występuje u nich uropatia zaporowa.

•    Należy wziąć pod uwagę zastosowanie zabiegu chirurgicznego.

Wpływ na swoisty antygen sterczowy (ang. PSA) i wykrywanie raka gruczołu krokowego Dotychczas nie wykazano korzyści klinicznych u pacjentów z rakiem gruczołu krokowego leczonych produktem Finasteryd Mepha . Podczas kontrolowanych badań klinicznych obserwowano pacjentów z łagodnym przerostem gruczołu krokowego (ang. BPH) i zwiększeniem stężenia swoistego antygenu gruczołu krokowego (ang. PSA), wykonując wielokrotnie badanie stężenia PSA oraz biopsję gruczołu krokowego. Nie wydaje się, aby stosowanie produktu Finasteryd Mepha wpływało na częstość wykrywania raka gruczołu krokowego, a ogólną częstość występowania raka gruczołu krokowego nie różniła się znacząco u pacjentów leczonych finasteryden lub placebo.

Przed rozpoczęciem leczenia finasterydem i okresowo w trakcie leczenia należy przeprowadzać palpacyjne badanie per rectum. Do wykrywania raka gruczołu krokowego stosuje się również oznaczanie stężenia PSA. Generalnie, wyjściowe stężenie PSA >10 ng/ml (oznaczany metodą Hybritech) wymaga dalszej diagnostyki i rozważenia przeprowadzenia biopsji; jeśli stężenia PSA mieszczą się w przedziale pomiędzy 4 i 10 ng/ml, zaleca się przeprowadzenie dalszej diagnostyki. Wartości PSA u mężczyzn zdrowych i z rakiem gruczołu krokowego mogą się w znacznym zakresie pokrywać. Dlatego u pacjentów z łagodnym rozrostem gruczołu krokowego (BPH) prawidłowe wartości PSA nie wykluczają raka gruczołu krokowego, niezależnie od stosowania produktu Finasteryd Mepha . Wyjściowe wartości stężenia PSA <4 ng/ml nie wykluczają występowania raka gruczołu krokowego.

U pacjentów z ŁRGK, finasteryd powoduje zmniejszenie stężenie PSA w surowicy o około 50%, nawet w przypadku jednoczesnego występowania raka gruczołu krokowego. To zmniejszenie stężenia PSA w surowicy u pacjentów z ŁRGK leczonych produktem Finasteryd Mepha należy wziąć pod uwagę podczas interpretacji wyników PSA; nie wyklucza ono współwystępowania raka gruczołu krokowego. Zmniejszenie to występuje w całym zakresie stężeń początkowych PSA, aczkolwiek jego wielkość wykazuje różnice międzyosobnicze. Analiza stężenia PSA u ponad 3000 pacjentów włączonych do trwaj ącego 4 lata podwójnie zaślepionego, kontrolowanego placebo badania PROSCAR Long-Term Efficacy and Safety Study (PLESS) potwierdziło, że u typowych pacjentów leczonych finasterydem przez sześć miesięcy lub dłużej, dla porównania stężenia PSA z wartościami u pacjentów nieleczonych, wartości uzyskane u osób leczonych należy podwoić. Taka korekta zapewnia zachowanie czułości i swoistości oznaczenia PSA i możliwości wykrywania raka gruczołu krokowego.

Każde utrzymuj ące się zwiększenie stężenia PSA u pacjentów leczonych finasterydem należy wnikliwie ocenić, biorąc po uwagę również nie stosowanie się pacjenta do zaleceń dotyczących leczenia produktem Finasteryd Mepha .

Współczynnik wolnego PSA (stosunek wolnego PSA do całkowitego) nie zmienia się istotnie pod wpływem podawania produktu Finasteryd Mepha . Ten współczynnik pozostaje stały również u pacjentów stosujących produkt Finasteryd Mepha . Jeżeli współczynnik procentowy wolnego PSA jest używany do wykrywania raka gruczołu krokowego, nie jest potrzebna żadna korekta wartości tego współczynnika.

Interakcje z innymi produktami / badaniami laboratoryjnymi Wpływ na stężenia PSA

Stężenie PSA w surowicy koreluje z wiekiem pacjenta i objętością gruczołu krokowego, a objętość gruczołu krokowego koreluje z wiekiem pacjenta. Przy ocenie wyników laboratoryjnych PSA należy pamiętać, że jego wartości u chorych leczonych produktem Finasteryd Mepha zwykle obniżają się. U większości chorych szybki spadek PSA widoczny jest w ciągu pierwszych miesięcy leczenia, po czym wyniki oznaczeń PSA stabilizują się na nowym poziomie. Poziom PSA po leczeniu stanowi około połowy wartości wyj ściowej. Dlatego u typowego chorego leczonego produktem Finasteryd Mepha przez sześć lub więcej miesięcy, wartości PSA należy podwoić, porównując je z prawidłowymi u osób nieleczonych (patrz 4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania, Wpływ na swoisty antygen sterczowy (ang. PSA) i wykrywanie raka gruczołu krokowego).

Rak piersi u mężczyzn

Podczas badań klinicznych oraz po wprowadzeniu produktu do obrotu , u mężczyzn stosuj ących finasteryd w dawce 5 mg, zgłaszano występowanie raka piersi. Lekarz powinien poinformawać pacjentów o konieczności zgłaszania jakichkolwiek zmian w tkance piersi, jak guzy, ból, ginekomastia lub wciąganie brodawki sutkowej.

Stosowanie u dzieci

Produkt Finasteryd Mepha nie jest wskazany do stosowania u dzieci. Nie ustalono bezpieczeństwa stosowania i skuteczności u dzieci.

Niewydolność wątroby

Nie badano właściwości farmakokinetycznych finasterydu u pacjentów z niewydolnością wątroby.

Substancje pomocnicze

Ten produkt leczniczy zawiera laktozę jednowodną. Produkt nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

4.5    Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji

Nie stwierdzono żadnych klinicznie istotnych interakcji. Finasteryd jest metabolizowany przez cytochrom P450, enzym 3A4, ale nie wydaje się, aby wywierał wpływ na ten enzym. Chociaż wydaje się, że ryzyko wpływu finasterydu na farmakokinetykę innych leków jest małe, jest prawdopodobne, że produkty lecznicze hamuj ące lub indukujące P450 3A4 mogą wpływać na stężenia finasterydu w osoczu. Jednakże, w oparciu o ustalony margines bezpieczeństwa, jest mało prawdopodobne aby jakiekolwiek zwiększenie stężenia finasterydu spowodowane jednoczesnym stosowaniem takich inhibitorów, miało znaczenie kliniczne.

Produkt Finasteryd Mepha prawdopodobnie nie wpływa w znaczący sposób na przemiany metaboliczne leków związane z układem cytochromu P-450. W badaniach przeprowadzonych u ludzi obejmuj ących propranolol, digoksynę, gliburyd, warfarynę, teofilinę oraz antypirynę i nie stwierdzono znaczących klinicznie interakcji.

4.6    Ciąża i laktacja

Ciąża

Stosowanie finasterydu jest przeciwwskazane u kobiet w ciąży i u kobiet, które potencjalnie mogą

zajść w ciążę (patrz 4.3 Przeciwwskazania).

Ze względu na zdolność do hamowania przemiany testosteronu do dihydrotestosteronu przez inhibitory typu II 5a- reduktazy, leki te, w tym finasteryd, podawane kobietom w ciąży, mogą powodować nieprawidłowości zewnętrznych narządów płciowych u męskich płodów (patrz punkt 6.6).

Ekspozycja na finasteryd - ryzyko dla męskich płodów.

Ciężarne kobiety i kobiety, które mogą zaj ść w ciążę, nie powinny dotykać rozgniecionych ani przełamanych tabletek finasterydu ze względu na możliwość wchłaniania finasterydu i związane z tym zagrożenie dla płodów płci męskiej (patrz punkt 4.6, Ciąża i laktacja, Ciąża). Tabletki produktu Finasteryd Mepha powleczone są otoczką, która nie dopuszcza do kontaktu z substancj ą czynną znajduj ącą się w tabletce, pod warunkiem, że tabletki nie przełamano ani nie rozgnieciono.

Niewielkie stężenie finasterydu stwierdzono w nasieniu pacjentów stosuj ących finasteryd w dawce 5 mg na dobę. Nie wiadomo czy istnieje ryzyko niepożądanego wpływu na płód płci męskiej, w przypadku gdy kobieta w ciąży ma kontakt z nasieniem mężczyzny leczonego finasterydem. Jeśli partnerka pacjenta jest lub może być w ciąży, pacjent jest zobowiązany do minimalizacji kontaktu partnerki z jego nasieniem.

Laktacja

Stosowanie produktu Finasteryd Mepha nie jest wskazane u kobiet.

Nie wiadomo, czy finasteryd jest wydzielany do mleka matki.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu

Brak jest danych świadczących o upośledzeniu zdolności prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn przez produkt Finasteryd Mepha .

4.8    Działania niepożądane

Najczęstszymi działaniami niepożądanymi są impotencja i zmniejszenie popędu płciowego. Te działania niepożądane zazwyczaj występuj ą na początku leczenia, a u większości pacjentów ustępuj ą samoistnie w trakcie dalszego leczenia.

W tabeli poniżej podano działania niepożądane zgłoszone podczas badań klinicznych oraz po wprowadzeniu produktu do obrotu.

Częstość występowania zdefiniowano następuj ąco:

Bardzo często (>1/10), często (>1/100 do <1/10), niezbyt często (>1/1000 do <1/100), rzadko (>1/10 000 do <1/1000), bardzo rzadko <1/10 000), nie znane (nie można ocenić częstości na podstawie dostępnych danych).

Nie można ocenić częstości występowania działań niepożądanych po wprowadzeniu do obrotu, ponieważ dane są wynikiem spontanicznych zgłoszeń.

Klasyfikacja narządów i układów

Częstość występowania: działanie niepożądane

Badania laboratoryjne

Często: zmniejszenie objętości ejakulatu

Zaburzenia serca

Nie znane: kołatanie serca

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Często: wysypka

Nie znane: świąd, pokrzywka

Zaburzenia układu immunologicznego

Nie znane: reakcje nadwrażliwości, w tym obrzęk warg i twarzy

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Nie znane: zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

Często: impotencja

Niezbyt często: zaburzenia ejakulacji, bolesność piersi, powiększenie piersi Nie znane: ból jądra

Zaburzenia psychiczne

Często: zmniejszenie libido

Dodatkowo, podczas badan klinicznych i po wprowadzeniu produktu do obrotu zgłaszano następujące działanie niepożądane: rak piersi u mężczyzn (patrz punkt 4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania).

Leczenie objawów rozrostu gruczołu krokowego (MTOPS, ang. medical therapy of prostatic symptoms)

W badaniu MTOPS porównywano finasteryd 5 mg/dobę (n=768), doksazosynę 4 lub 8 mg/dobę (n=756), leczenie skojarzone finasterydem 5 mg/dobę i doksazosyną, 4 lub 8 mg/dobę (n=786) i placebo (n=737). W tym badaniu profil bezpieczeństwa i tolerancji leczenia skojarzonego były zasadniczo zgodne z odpowiednimi profilami poszczególnych komponentów. Częstość występowania zaburzeń ejakulacji u pacjentów, którzy otrzymywali leczenie skojarzone byłą porównywalna do zsumowanej wartości częstości występowania tego działania niepożądanego u pacjentów leczonych tymi dwoma produktami w monoterapii.

Inne badania długoterminowe

Przeprowadzono 7-letnie badanie kontrolowane placebo, obejmujące 18 882 zdrowych mężczyzn, spośród których od 9060 były dostępne wyniki z przeprowadzonej biopsji gruczołu krokowego. U 803 (18,4%) mężczyzn przyjmujących finasteryd i u 1147 (24,4%) mężczyzn otrzymujących placebo stwierdzono wystąpienie raka gruczołu krokowego. Na podstawie przeprowadzonej biopsji, w grupie mężczyzn leczonych finasterydem u 280 (6,4%) stwierdzono wystąpienie raka gruczołu krokowego o stopniu złośliwości 7-10 w skali Gleasona, w porównaniu z 237 (5,1%) mężczyznami w grupie otrzymującej placebo. Dodatkowe analizy wskazują, że większa częstość występowania raka prostaty

0    wysokim stopniu złośliwości może być uzasadniona błędem metody wykrywania spowodowanym wpływem finasterydu na objętość gruczołu. Spośród wszystkich przypadków zdiagnozowanego raka gruczołu krokowego zdiagnozowanych w tym badaniu, około 98% było sklasyfikowanych w momencie rozpoznania jako rak wewnątrztorebkowy (stopień kliniczny T1 oraz T2. Znaczenie kliniczne 7-10 stopnia według skali Gleasona jest nieznane.

Wyniki badań laboratoryjnych:

Przy interpretacji wyników PSA należy wziąć pod uwagę fakt, że zazwyczaj dochodzi do zmniejszenia stężenia PSA u pacjentów leczonych finasterydem (patrz punkt 4.4 Specjalne ostrzeżenia

1    środki ostrożności dotyczące stosowania).

4.9 Przedawkowanie

Podczas badań klinicznych u pacjentów, którzy otrzymywali pojedyncze dawki finasterydu do 400 mg i wiele dawek finasterydu do 80 mg/dobę przez 3 miesiące (n=71), nie obserwowano zależnych od dawki działań niepożądanych.

Nie zaleca się żadnego swoistego leczenia w przypadku przedawkowania finasterydu.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: inhibitory 5a-reduktazy testosteronu Kod ATC: G 04 CB 01

Finasteryd jest syntetycznym 4-azasteroidem, swoistym kompetycyjnym inhibitorem wewnątrzkomórkowego enzymu, 5a-reduktazy typu II. Enzym ten przekształca testosteron do silniejszego androgenu - dihydrotestosteronu (DHT). Prawidłowa czynność i wzrost gruczołu krokowego, a więc także rozrośniętej tkanki gruczołu krokowego, są zależne od konwersji testosteronu do DHT. Finasteryd nie wykazuje powinowactwa do receptora androgenowego.

Badania kliniczne pokazują szybkie zmniejszenie stężenia DHT w surowicy o 70%, co prowadzi do zmniejszenia objętości gruczołu krokowego. Po 3 miesiącach zmniejszenie objętości gruczołu wynosi około 20%; po tym czasie spadek wielkości gruczołu krokowego trwa, osiągając około 27% po 3 latach. Znaczne zmniejszenie objętości tkanki gruczołu krokowego zachodzi w strefie okołocewkowej, bezpośrednio otaczaj ącej cewkę moczową. Pomiary urodynamiczne potwierdziły także znaczne zmniejszenie ciśnienia w trakcie wypierania moczu, a w efekcie ułatwienie odpływu moczu.

Istotną poprawę pod względem maksymalnej szybkości przepływu moczu i złagodzenie objawów w porównaniu ze stanem sprzed leczenia, uzyskano po kilku tygodniach terapii. Różnice w porównaniu z grupą przyjmującą placebo udokumentowano po odpowiednio 4 i 7 miesiącach leczenia.

Wszystkie parametry skuteczności utrzymano w 3 letnim okresie obserwacji.

Wpływ czterech lat leczenia fmasterydem na częstość występowania ostrego zatrzymania moczu, konieczność leczenia operacyjnego, nasilenie objawów i objętość gruczołu krokowego:

W badaniach klinicznych pacjentów z umiarkowanymi lub ciężkimi objawami ŁRGK, powiększeniem gruczołu krokowego stwierdzanym palpacyjnie w badaniu per rectum i małą objętością zalegającego moczu, finasteryd zmniejszał częstość występowania ostrego zatrzymania moczu z 7/100 do 3/100 w okresie czterech lat, a konieczność leczenia operacyjnego (TURP lub prostatektomii) z 10/100 do 5/100. Zmianom tym towarzyszyła poprawa wskaźnika objawów QUASJI-AUA o 2 punkty (zakres 0 - 34), trwałe zmniejszenie objętości gruczołu krokowego o około 20% i trwałe zwiększenie szybkości przepływu moczu.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie

Biodostępność finasterydu wynosi około 80%. Maksymalne stężenia w osoczu występują po około 2 godzinach od przyjęcia leku, a całkowite wchłanianie leku zachodzi po 6 - 8 godzinach.

Dystrybucja

Wiązanie z białkami osocza wynosi około 93%.

Klirens i objętość dystrybucji wynoszą około odpowiednio 165 ml/min (70 - 279 ml/min) i 76 l (44 - 96 l). Po wielokrotnym podaniu finasterydu obserwuje się kumulację niewielkich ilości leku. Po stosowaniu dawki dobowej 5 mg obliczono, że najmniejsze stężenie finasterydu w stanie stacjonarnym wynosi 8 - 10 ng/ml i pozostaje na stałym poziomie w czasie leczenia finasterydem.

Biotransformacja:

Finasteryd jest metabolizowany w wątrobie. Finasteryd nie wpływa w istotnym stopniu na układ enzymów cytochromu P 450. Wyodrębniono dwa metabolity finasterydu, które w niewielkim stopniu hamuj ą 5 a-reduktazę.

Wydalanie:

Średni okres półtrwania finasterydu w osoczu wynosi 6 godzin (4 - 12 godzin) (u mężczyzn w wieku > 70 lat: 8 godzin, zakres 6 - 15 godzin). Po podaniu finasterydu znakowanego izotopem promieniotwórczym około 39% (32 - 46%) dawki wydalane jest w moczu w postaci metabolitów. Zasadniczo nie stwierdza się w moczu leku w postaci niezmienionej. Około 57% (51 - 64%) całkowitej dawki wydalane jest z kałem.

U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek (z klirensem kreatyniny wynoszącym jedynie 9 ml/min) nie obserwowano zmian wydalania finasterydu (patrz punkt 4.2).

Stwierdzono, że finasteryd przenika przez barierę krew - mózg. Niewielkie ilości finasterydu wykryto w nasieniu leczonych pacjentów. W 2 badaniach przeprowadzonych u zdrowych osób (n = 69), otrzymuj ących finasteryd w dawce 5 mg/dobę przez 6 - 24 tygodnie, stężenia finasterydu w nasieniu wahały się w zakresie od niewykrywalnych (< 0,1 ng/ml) do 10,54 ng/ml. W przeprowadzonym wcześniej badaniu, w którym posługiwano się mniej czułym testem do oznaczania finasterydu, stężenia leku w nasieniu 16 osób otrzymujących finasteryd w dawce 5 mg/dobę, wahały się w zakresie od niewykrywalnych (< 0,1 ng/ml) do 21 ng/ml. Na tej podstawie, przyjmując, że objętość ejakulatu wynosi 5 ml, ilość finasterydu w nasieniu szacuje się na 50- do 100-krotnie mniejszą od dawki finasterydu (5 pg), która nie wywierała wpływu na stężenie DHT we krwi u mężczyzn (patrz także punkt 5.3).

U pacjentów z przewlekłymi zaburzeniami czynności nerek, u których klirens kreatyniny wahał się w granicach 9 - 55 ml/min, rozmieszczenie 14C-finasterydu po podaniu pojedynczej dawki nie różniła się od rozmieszczenia 14C-finasterydu u zdrowych ochotników. Wiązanie z białkami także nie różniło się u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek. Część metabolitów, które u osób zdrowych wydalane są przez nerki, była wydalana z kałem. Dlatego wydaje się, że stopień wydalania z kałem zwiększa się wraz ze zmniejszaniem wydalania metabolitów w moczu. Nie ma konieczności zmniejszenia dawki leku u niedializowanych pacjentów z zaburzeniami czynności nerek.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Niekliniczne dane nie wskazuj ą na żadne szczególne zagrożenia dla ludzi, w oparciu o konwencjonalne badania toksyczności po podaniu wielokrotnej dawki leku, genotoksyczności i potencjału rakotwórczego.

Badania toksyczności reprodukcyjnej przeprowadzone na samcach szczura wykazały zmniejszoną masę gruczołu krokowego i pęcherzyków nasiennych, zmniejszone wydzielanie dodatkowych gruczołów płciowych i obniżony wskaźnik płodności (będące konsekwencją podstawowego działania farmakologicznego finasterydu). Znaczenie kliniczne tych obserwacji jest niejasne.

Tak jak w przypadku innych inhibitorów 5-alfa-reduktazy, podczas podawania finasterydu w okresie ciąży obserwowano feminizację szczurzych płodów płci męskiej. Dożylne podawanie finasterydu ciężarnym małpom rezus w dawkach wynoszących do 800 ng/dobę w trakcie całego okresu rozwoju zarodkowego i płodowego, nie doprowadziło do żadnych nieprawidłowości płodów płci męskiej. Dawka ta była od 60 do 120 razy większa niż szacowana ilość finastetydu w spermie mężczyzny przyjmującego go w dawce 5 mg oraz niż ilość na jaką kobieta jest narażona poprzez spermę. Jako potwierdzenie istotności modelu rezusa dla rozwoju ludzkiego płodu, doustne podawanie finasterydu w dawce 2 mg/kg mc./dobę (systemowa ekspozycja (AUC) u małp była nieznacznie wyższa (3 razy) niż ta u mężczyzn przyjmujących finasteryd w dawce 5 mg, albo w przybliżeniu 1-2 miliony razy większa niż szacowana ilość finasterydu w spermie) ciężarnym małpom prowadziło do nieprawidłowości zewnętrznych narządów płciowych u płodów płci męskiej. Nie obserwowano żadnych innych nieprawidłowości u płodów płci męskiej i nie obserwowano żadnych nieprawidłowości, związanych z podawanym w jakiejkolwiek dawce finasterydem, u płodów płci żeńskiej.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1 Wykaz substancji pomocniczych

Rdzeń tabletki:

Laktoza jednowodna Celuloza mikrokrystaliczna Skrobia żelowana kukurydziana Karboksymetyloskrobia sodowa (typ A)

Magnezu stearynian Sodu laurylosiarczan

Otoczka:

Hypromeloza

Celuloza mikrokrystaliczna

Makrogolu 8 stearynian (typ I)

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

3 lata.

6.4    Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Bez specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Blister PVC/PVDC/Aluminium:

10, 14, 20, 28, 30, 56, 60 tabletek.

50 x 1, 100 x 1 (opakowanie jednostkowe).

98 tabletek (opakowanie kalendarzowe).

Butelki (HDPE) z nakrętką PP:

100 tabletek.

Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności przy usuwaniu leku oraz dotyczące posługiwania się lekiem

Kobiety, które są w ciąży lub mogą zajść w ciążę, nie powinny brać do rąk pokruszonych ani przełamanych tabletek produktu Finasteryd Mepha (patrz punkt 4.3 Przeciwwskazania i 4.6 Ciąża i laktacja, Ciąża, Ekspozycja na finasteryd - ryzyko dla męskich płodów).,

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA

DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Mepha Inyestigaęao, Desenvolvimento e Fabricaęao Farmacèutica, Lda Edificio 5 A, Piso 2 2740-298 Porto Salvo Portugalia

8.    NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

12906

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA.

10.05.2007/16.11.2010

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

03.02.2012

8

Finasteryd Mepha