+ iMeds.pl

Finpros 5 mg 5 mgUlotka Finpros 5 mg

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Finpros 5 mg, tabletki powlekane

Finasteridum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek Finpros i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Finpros

3.    Jak stosować lek Finpros

4.    Możliwe działania niepożądane

5    Jak przechowywać lek Finpros

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Finpros i w jakim celu się go stosuje

Finpros należy do grupy leków zwanych inhibitorami 5-alfa-reduktazy. Działają one poprzez zmniejszenie objętości gruczołu krokowego u mężczyzn.

Finpros jest stosowany do leczenia i hamowania postępu łagodnego (nie rakowego) powiększenia gruczołu krokowego.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Finpros

Kiedy nie stosować leku Finpros:

-    jeśli pacjent ma uczulenie na finasteryd lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6),

-    w przypadku kobiet (patrz także punkt ,,Ciąża i karmienie piersią’’) lub dzieci.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą przed zastosowaniem leku Finpros:

-    w przypadku zaburzeń czynności wątroby.

-    w przypadku trudności całkowitego opróżniania pęcherza lub znacznie utrudnionego wypływu moczu, lekarz powinien dokładnie zbadać pacjenta przed zastosowaniem leku Finpros w celu wykluczenia innych przeszkód w drogach moczowych.

-    w przypadku, gdy pacjent musi mieć wykonane badanie krwi zwane oznaczeniem antygenu swoistego dla gruczołu krokowego (PSA), powinien poinformować lekarza lub pielęgniarkę o stosowaniu leku, ponieważ finasteryd może zmienić wyniki badania.

W przypadku, gdy partnerka seksualna jest lub może być w ciąży, należy unikać narażenia jej na

nasienie mogące zawierać niewielkie ilości leku (patrz również „Ciąża i karmienie piersią’’).

Dzieci

Nie należy stosować leku Finpros u dzieci.

Finpros a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Lek Finpros można na ogół przyjmować z innymi lekami.

Finpros z jedzeniem i piciem

Lek Finpros można przyjmować z posiłkiem lub niezależnie od posiłków.

Ciąża i karmienie piersią

Lek Finpros przeznaczony jest wyłącznie dla mężczyzn.

W przypadku, gdy partnerka seksualna jest lub może być w ciąży, należy unikać narażenia jej na nasienie mogące zawierać niewielkie ilości leku.

Kobiety w ciąży lub mogące zajść w ciążę, nie powinny dotykać pokruszonych lub przełamanych

tabletek leku Finpros. Wchłonięcie finasterydu przez skórę lub doustne zażycie przez kobietę w ciąży noszącą płód płci męskiej może spowodować urodzenie dziecka z wadami narządów płciowych. Tabletki są powlekane, co zapobiega kontaktowi z finasterydem zawartym w tabletkach, które nie zostały przełamane lub pokruszone.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Brak dowodów wskazujących na wpływ leku Finpros na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Finpros zawiera laktozę

W przypadku nietolerancji niektórych cukrów należy skontaktować się z lekarzem przed rozpoczęciem przyjmowania leku.

3. Jak stosować lek Finpros

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zazwyczaj stosowana dawka to 1 tabletka na dobę.

Tabletkę należy połknąć w całości, nie należy jej przełamywać ani kruszyć. Lek można przyjmować z pokarmem lub bez.

Chociaż poprawę często zauważa się po krótkim czasie, konieczna może być kontynuacja leczenia przez okres przynajmniej 6 miesięcy. Nie należy zmieniać dawki ani kończyć leczenia bez porozumienia się z lekarzem.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Finpros

Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem, udać się do izby przyjęć najbliższego szpitala lub centrum zatruć w celu uzyskania porady.

Pominięcie zastosowania leku Finpros

Nie należy przyjmować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Należy przyjąć kolejną dawkę o normalnej porze.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Możliwe działania niepożądane

4.


Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Należy przerwać stosowanie leku Finpros i natychmiast skontaktować się z lekarzem, gdy wystąpi którekolwiek z następujących działań niepożądanych:

-    obrzęk twarzy, j ęzyka lub gardła,

-    problemy w połykaniu,

-    pokrzywka i trudności w oddychaniu.

Inne działania niepożądane:

Częste działania niepożądane (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 10 pacjentów):

-    niezdolność do wzwodu,

-    obniżenie popędu płciowego,

-    zmniejszenie objętości nasienia.

Niezbyt częste działania niepożądane (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 100 pacjentów):

-    wysypka,

-    wrażliwość na dotyk i (lub) powiększenie sutków,

-    trudności z uzyskaniem wytrysku nasienia.

Działania niepożądane o nieznanej częstości (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

-    reakcje alergiczne, takie jak obrzęk twarzy i warg,

-    depresja,

-    zmniejszenie popędu płciowego, które może utrzymywać się po przerwaniu leczenia,

-    kołatanie serca (uczucie mocnego bicia serca),

-    zmiany w czynności wątroby widoczne w badaniach krwi,

-    świąd, pokrzywka,

-    ból jąder,

-    zaburzenia erekcji, które mogą utrzymywać się po przerwaniu leczenia,

-    bezpłodność i (lub) słaba jakość nasienia.

Należy niezwłocznie powiadomić lekarza o wystąpieniu jakichkolwiek zmian w piersiach, takich jak guzki, ból piersi, powiększenie piersi lub wydzielina z brodawek sutkowych, ponieważ mogą to być objawy poważnej choroby, takiej jak rak piersi.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów:

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa Tel.: + 48 22 49 21 301 Faks: + 48 22 49 21 309 e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Finpros

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Brak specjalnych środków ostrożności dotyczących przechowywania.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Finpros

-    Substancją czynną jest finasteryd. Każda tabletka powlekana zawiera 5 mg finasterydu.

-    Pozostałe składniki to: laktoza jednowodna, celuloza mikrokrystaliczna, skrobia żelowana, kukurydzianą, makrogologlicerydów lauryniany, karboksymetyloskrobia sodowa (typ A), magnezu stearynian w rdzeniu tabletki; otoczka tabletki zawiera hypromelozę 6cps, makrogol 6000, tytanu dwutlenek (E 171) i indygokarminę (E 132), lak glinowy.

Jak wygląda lek Finpros i co zawiera opakowanie

Tabletki powlekane leku Finpros są niebieskie, okrągłe, obustronnie wypukłe, z oznakowaniem "F5", o średnicy 7 mm

Opakowania: 28, 30, 60 lub 90 tabletek powlekanych w blistrach, w pudełku tekturowym Podmiot odpowiedzialny

KRKA, d.d., Novo mesto, Smarjeska cesta 6, 8501 Novo mesto, Słowenia Wytwórca

KRKA, d.d., Novo mesto, Smarjeska cesta 6, 8501 Novo mesto, Słowenia Actavis hf., Reykjavikurvegur 78, IS-220 Hafnarfjordur, Islandia

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 17.11.2014

4

Finpros 5 mg

Charakterystyka Finpros 5 mg

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Finpros 5 mg, tabletki powlekane

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda tabletka powlekana zawiera 5 mg finasterydu (Finasteridum).

Substancja pomocnicza o znanym działaniu:

Laktoza jednowodna (90,95 mg/tabletka).

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka powlekana

Niebieska, okrągła, obustronnie wypukła tabletka powlekana z oznakowaniem „F5”. Średnica tabletki wynosi 7 mm

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Finpros jest wskazany do leczenia i hamowania postępu łagodnego rozrostu gruczołu krokowego (ang. BPH) u pacjentów z powiększonym gruczołem krokowym w celu:

-    uzyskania regresji powiększonego gruczołu krokowego, poprawy przepływu moczu oraz objawów związanych z BPH,

-    zmniejszenia częstości ostrego zatrzymania moczu oraz konieczności zabiegu operacyjnego, w tym przezcewkowej resekcji gruczołu krokowego (ang. TURP) i prostatektomii.

Produkt leczniczy Finpros należy podawać jedynie pacjentom z powiększonym gruczołem krokowym (objętość gruczołu krokowego powyżej ok. 40 ml).

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Zalecane dawkowanie to jedna tabletka 5 mg/doba z posiłkiem lub bez.

Nawet, jeśli poprawę można zauważyć w krótkim czasie, leczenie może być konieczne przynajmniej przez 6 miesięcy w celu obiektywnego określenia, czy uzyskano wystarczającą odpowiedź na leczenie.

Dawkowanie u pacjentów w podeszłym wieku

Dostosowanie dawki nie jest konieczne, chociaż badania farmakokinetyczne wykazały, że szybkość eliminacji finasterydu jest nieco obniżona u pacjentów w wieku powyżej 70 lat.

Pacjenci z niewydolnością nerek

Dostosowanie dawki nie jest koniczne u pacjentów z różnego stopnia niewydolnością nerek (z klirensem kreatyniny zmniejszonym nawet do 9 ml/min), ponieważ w badaniach farmakokinetycznych nie stwierdzono, aby niewydolność nerek wpływała na eliminację finasterydu. Finasterydu nie badano u pacjentów poddawanych hemodializie.

Pacjenci z niewydolnością wątroby

Brak dostępnych danych dotyczących stosowania u pacjentów z niewydolnością wątroby (patrz punkt 4.4).

Dzieci i młodzież

Stosowanie finasterydu u dzieci jest przeciwwskazane (patrz punkt 4.3).

Sposób podawania Podanie doustne.

Tabletkę należy połknąć w całości, nie wolno jej dzielić ani kruszyć (patrz punkt 6.6).

4.3    Przeciwwskazania

Finasteryd nie jest wskazany do stosowania u kobiet oraz u dzieci.

Finasteryd jest przeciwwskazany w następujących przypadkach:

-    Nadwrażliwość na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

-    Ciąża - stosowanie u kobiet w ciąży lub w wieku rozrodczym (patrz punkt 4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację, Kontakt z fnasterydem - zagrożenie dla płodu męskiego).

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Ogólne:

-    Pacjentów z dużą objętością zalegającego moczu i (lub) bardzo zmniejszonym odpływem moczu, należy uważnie obserwować w celu uniknięcia powikłań spowodowanych niedrożnością dróg moczowych. Należy rozważyć możliwość operacji.

Wpływ na antygen swoisty dla gruczołu krokowego (ang. PSA) oraz wykrywanie raka gruczołu krokowego

Nie wykazano dotychczas korzyści u pacjentów z rakiem gruczołu krokowego leczonych finasterydem w dawce 5 mg. W czasie kontrolowanych badań klinicznych pacjenci z BPH i ze zwiększonym stężeniem PSA (antygen swoisty dla gruczołu krokowego) byli monitorowani za pomocą serii testów na PSA i biopsji gruczołu krokowego. Stosowanie finasterydu w dawce 5 mg w tych badaniach wydawało się nie mieć wpływu na częstość wykrywania raka gruczołu krokowego, a całkowita częstość występowania raka gruczołu krokowego nie była znacząco różna u pacjentów leczonych finasterydem, 5 mg lub placebo.

Przed rozpoczęciem leczenia finasterydem w dawce 5 mg a następnie okresowo w trakcie leczenia, zalecane jest badanie gruczołu krokowego per rectum oraz inne badania służące do wykrywania raka gruczołu krokowego. Stężenie PSA w surowicy krwi jest również stosowane do wykrywania raka gruczołu krokowego. Ogólnie stężenie PSA >10 ng/ml (Hybritech) skłania do wykonania dalszych badań i rozważenie biopsji. Przy stężeniach PSA od 4 do 10 ng/ml dalsze badania są zalecane.

Stężenia PSA u mężczyzn z rakiem i bez raka gruczołu krokowego nakładają się w znacznym stopniu. Dlatego u mężczyzn z BPH, wartości PSA w zakresie normy nie wykluczają raka gruczołu krokowego, niezależnie od leczenia finasterydem w dawce 5 mg. Stężenie PSA <4 ng/ml nie wyklucza raka gruczołu krokowego.

Finasteryd w dawce 5 mg powoduje zmniejszenie stężenia PSA w surowicy o około 50% u pacjentów z BPH, nawet w obecności raka gruczołu krokowego. Takie zmniejszenie stężenia PSA w surowicy pacjentów leczonych finasterydem w dawce 5 mg należy uwzględniać oceniając dane na temat PSA i nie wyklucza ono jednoczesnego występowania raka gruczołu krokowego. Takiego obniżenia można się spodziewać w całym zakresie wartości PSA, chociaż może ono być różne u poszczególnych pacjentów.

Analiza wartości PSA u ponad 3000 pacjentów w trakcie czteroletniego podwójnie ślepego kontrolowanego placebo badania klinicznego (ang. Proscar Long-Term Efficacy and Safety Study, PLESS) potwierdziła, że w typowej grupie pacjentów leczonych finasterydem w dawce 5 mg przez sześć lub więcej miesięcy, wartości PSA należy mnożyć przez dwa w celu porównania z wartościami normalnymi u mężczyzn nieleczonych. Taka poprawka pozwala zachować czułość i swoistość badania PSA oraz jego zdolność do wykrywania raka gruczołu krokowego.

Należy uważnie ocenić każdy utrzymujący się wzrost stężenia PSA u pacjentów leczonych finasterydem w dawce 5 mg, w tym należy rozważyć możliwość niewypełniania zaleceń odnośnie leczenia finasterydem w dawce 5 mg.

Procent wolnego PSA (stosunek PSA wolnego do całkowitego) nie jest znacząco obniżany przez finasteryd w dawce 5 mg. Stosunek ten pozostaje stały nawet pod wpływem działania finasterydu w dawce 5 mg. Jeżeli procent wolnego PSA jest wykorzystywany jako dodatkowa informacja przy diagnozowaniu raka gruczołu krokowego, nie ma konieczności dostosowania jego wartości.

Wyniki badań laboratoryjnych

Wpływ na stężenie PSA

Stężenie PSA w osoczu związane jest z wiekiem pacjenta i wielkością gruczołu krokowego, a wielkość gruczołu krokowego zależy od wieku pacjenta. Przy ocenie wyników laboratoryjnych PSA należy pamiętać, że jego stężenie u pacjentów leczonych finasterydem w dawce 5 mg zwykle obniża się. U większości pacjentów szybki spadek stężenia PSA widoczny jest w ciągu pierwszych miesięcy leczenia, po czym wyniki oznaczeń PSA stabilizują się na nowym poziomie. Stężenie PSA po leczeniu stanowi około połowy wartości wyjściowej. Dlatego u typowego pacjenta leczonego finasterydem, 5 mg przez sześć lub więcej miesięcy, wartości PSA należy podwoić, porównując je z prawidłowymi u osób nieleczonych (patrz punkt 4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania, Wpływ na antygen swoisty dla gruczołu krokowego (ang. PSA) oraz wykrywanie raka gruczołu krokowego).

Rak piersi u mężczyzn

W czasie badań klinicznych i po wprowadzeniu leku do obrotu zgłaszano przypadki raka piersi u mężczyzn przyjmujących finasteryd w dawce 5 mg. Należy poinformować pacjentów o konieczności niezwłocznego zgłaszania jakichkolwiek zmian w piesiach, takich jak guzki, ból piersi, przerost gruczołów piersiowych lub pojawienie się wydzieliny z brodawek sutkowych.

Stosowanie u dzieci i młodzieży

Finasteryd nie jest wskazany do stosowania u dzieci.

Bezpieczeństwo i skuteczność stosowania finasterydu u dzieci nie została ustalona.

Niewydolność wątroby

Nie badano wpływu niewydolności wątroby na farmakokinetykę finasterydu.

Finpros zawiera laktozę. Ten produkt leczniczy nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Nie stwierdzono istotnych, z klinicznego punktu widzenia, interakcji lekowych. Finasteryd jest głównie metabolizowany przez układ enzymów cytochromu P450 3A4, nie wydaje się jednak znacząco wpływać na cytochrom P450 3A4. Mimo, że ryzyko wpływu finasterydu na farmakokinetykę innych leków określone jest jako niewielkie, jest jednak możliwe, że inhibitory i induktory cytochromu P450 3A4 będą wpływały na stężenie finasterydu w osoczu. Jednakże w oparciu o ustalony zakres bezpieczeństwa jest mało prawdopodobne, aby zwiększenie stężenia finasteryndu w wyniku jednoczesnego stosowania tych inhibitorów miało znaczenie kliniczne. W badaniach przeprowadzonych u ludzi z następującymi lekami: propranolol, digoksyna, glibenklamid, warfaryna, teofilina i fenazon nie stwierdzono klinicznie istotnych interakcji.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Stosowanie finasterydu jest przeciwwskazane u kobiet, gdy są lub mogą być w ciąży (patrz punkt 4.3 Przeciwwskazania).

Ze względu na zdolność hamowania przemiany testosteronu do dihydrotestosteronu przez inhibitory 5-alfa reduktazy leki te, w tym finasteryd, po podaniu kobietom ciężarnym mogą powodować wady zewnętrznych narządów płciowych u płodów męskich.

Kontakt z finasterydem - zagrożenie dla płodu męskiego

Kobiety w ciąży i kobiety w wieku rozrodczym nie powinny dotykać pokruszonych lub przełamanych tabletek zawierających finasteryd z powodu możliwości wchłonięcia finasterydu przez skórę i związanego z tym możliwego zagrożenia dla płodu męskiego (patrz punkt 4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację, Ciąża). Tabletki produktu leczniczego Finpros są powlekane, co uniemożliwia kontakt z substancją czynną podczas prawidłowego stosowania, pod warunkiem, że tabletki nie zostały wcześniej przełamane lub pokruszone.

Niewielkie ilości finasterydu wykryto w nasieniu pacjentów otrzymujących finasteryd w dawce 5 mg na dobą. Nie wiadomo czy u płodów męskich mogą wystąpić działania niepożądane, w przypadku, gdy kobiety ciężarne narażone były na nasienie mężczyzn przyjmujących finasteryd. W przypadku, gdy seksualna partnerka pacjenta jest lub może być w ciąży, pacjentowi zaleca się zmniejszenie narażenia jego partnerki na nasienie.

Karmienie piersią

Finpros nie jest wskazany do stosowania u kobiet.

Nie wiadomo, czy finasteryd przenika do mleka kobiecego.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Brak dostępnych danych wskazujących na wpływ finasterydu na zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Najczęściej występującymi działaniami niepożądanymi są impotencja i zmniejszenie popędu płciowego. Te działania niepożądane zwykle występują na początku leczenia i u większości pacjentów ustępują w trakcie dalszego leczenia.

W tabeli poniżej wymieniono działania niepożądane związane ze stosowaniem finsterydu w dawce 5 mg i (lub) w mniejszych dawkach, zgłaszane podczas badań klinicznych i (lub) po wprowadzeniu do obrotu.

Częstość występowania działań niepożądanych określono w następujący sposób:

-    Bardzo często (>1/10)

-    Często (>1/100 do <1/10)

-    Niezbyt często (>1/1 000 do <1/100)

-    Rzadko (>1/10 000 do <1/1 000)

-    Bardzo rzadko (<1/10 000)

-    Nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Częstość działań niepożądanych zgłaszanych po wprowadzeniu leku do obrotu nie może być określona, ponieważ pochodzą one ze spontanicznych zgłoszeń.

Często

Niezbyt często

Nieznana

Zaburzenia układu immunologicznego

reakcje

nadwrażliwości w tym obrzęk warg i twarzy

Zaburzenia psychiczne

zmniej szone libido

depresja,

zmniejszenie libido utrzymujące się po przerwaniu leczenia

Zaburzenia serca

palpitacje

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

wysypka

świąd, pokrzywka

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

impotencja

zaburzenia wytrysku, tkliwość sutków, powiększenie sutków

ból jąder, zaburzenia erekcji utrzymujące się po przerwaniu leczenia;

bezpłodność i (lub) słaba jakość nasienia

Badania diagnostyczne

zmniej szona

objętość

wytrysku

Ponadto w badaniach klinicznych i po wprowadzeniu leku do obrotu zgłaszano przypadki raka piersi u mężczyzn (patrz punkt 4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania).

Badanie MTOPS (ang. Medical Therapy of Prostate Symptoms)

Badanie MTOPS porównuje stosowanie finasterydu 5 mg/doba (n = 768), doksazosyny 4 lub 8 mg/doba (n = 756), terapię skojarzoną finasterydu 5 mg/doba i doksazosyny 4 lub 8 mg/doba (n = 786) oraz placebo (n = 737). W tym badaniu profil bezpieczeństwa i tolerancji terapii skojarzonej był ogólnie zgodny z profilem dla obu substancji czynnych stosowanych w monoterapii. Częstość zaburzeń ejakulacji u pacjentów, u których stosowano terapię skojarzoną był porównywalny z sumą częstości występowania tego zdarzenia niepożądanego w obu monoterapiach.

Inne badania długookresowe

W 7-letnim, kontrolowanym placebo badaniu, do którego włączono 18 882 zdrowych mężczyzn, spośród których u 9060 dysponowano danymi z biopsji igłowej gruczołu krokowego do przeprowadzenia analizy, raka gruczołu krokowego wykryto u 803 (18,4%) spośród mężczyzn otrzymujących finasteryd 5 mg oraz u 1147 (24,4%) spośród mężczyzn otrzymujących placebo. W grupie leczonej finasterydem 5 mg, 280 (6,4%) mężczyzn miało raka gruczołu krokowego w skali Gleasona 7-10, wykrytego w biopsji igłowej, wobec 237 (5,1%) w grupie placebo. Dodatkowe badania sugerują, że zwiększenie prewalencji zaawansowanego raka gruczołu krokowego obserwowanej w grupie przyjmującej finasteryd 5 mg można wytłumaczyć występowaniem błędu statystycznego związanego z oceną punktów końcowych (ang. detection bias) związanego z wpływem finasterydu na objętość gruczołu krokowego. Spośród wszystkich przypadków raka gruczołu krokowego rozpoznanych w tym badaniu, około 98% sklasyfikowano jako raka wewnątrztorebkowego (stopień zaawansowania klinicznego T1 lub T2). Istotność kliniczna danych o stopniu złośliwości 7-10 w skali Gleasona jest nieznana.

Wyniki badań laboratoryjnych

Oceniając wyniki oznaczeń PSA należy wziąć pod uwagę zmniejszenie stężenia PSA u pacjentów leczonych finasterydem (patrz punkt 4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania).

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych:

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa Tel.: + 48 22 49 21 301 Faks: + 48 22 49 21 309 e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

4.9 Przedawkowanie

Nie stwierdzono żadnych objawów niepożądanych, gdy pacjenci przyjmowali pojedyncze dawki finasterydu do 400 mg i wielokrotne dawki do 80 mg na dobę przez 3 miesiące.

Brak zaleceń dotyczących swoistego leczenia przedawkowania finasterydu.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: inhibitory 5a-reduktazy testosteronu.

Kod ATC: G04CB01.

Finasteryd jest syntetycznym 4-azasteroidem, swoistym inhibitorem kompetycyjnym enzymu wewnątrzkomórkowego 5a-reduktazy typu II. Enzym ten przekształca testosteron w silniejszy androgen, dihydrotestosteron (DHT). Prawidłowa czynność oraz wzrost gruczołu krokowego, a zatem również tkanki przerośniętego gruczołu krokowego, zależą od przekształcenia testosteronu w DHT. Finasteryd nie ma powinowactwa do receptora androgenowego.

Badania kliniczne wykazały szybkie zmniejszenie stężeń DHT w surowicy o 70%, co prowadzi do zmniejszenia objętości gruczołu krokowego. Po 3 miesiącach dochodzi do zmniejszenie objętości gruczołu o około 20% i obkurczanie trwa dalej osiągając około 27% po 3 latach. Znaczne zmniejszenie występuje w strefie okołocewkowej, bezpośrednio otaczającej cewkę moczową. Pomiary urodynamiczne potwierdziły również istotne zmniejszenie ciśnienia mięśnia wypieracza jako wynik zmniejszonej niedrożności.

Znaczącą poprawę, dotyczącą maksymalnej szybkości przepływu moczu oraz objawów, uzyskano po kilku tygodniach, w porównaniu z początkiem leczenia. Różnice w stosunku do placebo udokumentowano odpowiednio po 4 i 7 miesiącach.

Wszystkie parametry dotyczące skuteczności utrzymały się przez okres kontrolny ponad 3 lata.

Wpływ czteroletniego leczenia finasterydem na częstość występowania ostrego zatrzymania moczu, konieczność wykonania zabiegu operacyjnego, poprawę objawów oraz objętość gruczołu krokowego W badaniach klinicznych pacjentów z objawami BPH umiarkowanymi do ciężkich, powiększonym gruczołem krokowym w badaniu per rectum oraz małą objętością zalegającego moczu, finasteryd zmniejszał częstość występowania ostrego zatrzymania moczu z 7/100 do 3/100 przez okres 4 lat, oraz konieczność wykonania zabiegu operacyjnego (TURP lub prostatektomii) z 10/100 do 5/100. Zmniejszenie to związane było z 2-punktową poprawą objawów w skali QUASI-AUA (zakres 0-34), utrzymaną regresją objętości gruczołu krokowego o około 20% oraz utrzymanym zwiększeniem szybkości przepływu moczu.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie

Biodostępność finasterydu wynosi około 80%. Maksymalne stężenia w surowicy osiągane są w przybliżeniu po 2 godzinach od przyjęcia leku, a po 6-8 godzinach wchłanianie jest całkowite.

Dystrybucja

Wiązanie z białkami surowicy wynosi około 93%.

Klirens i objętość dystrybucji wynoszą odpowiednio około 165 ml/min (70-279 ml/min) oraz 76 l (44-96 l). Po powtarzanym podawaniu leku obserwuje się gromadzenie niewielkich ilości finasterydu. Wyliczono, że po dawce dobowej wynoszącej 5 mg, najniższe stężenie w stanie równowagi wynosi 8-10 ng/ml i utrzymuje się na stabilnym poziomie.

Biotransformacja

Finasteryd jest metabolizowany w wątrobie. Finasteryd nie wpływa znacząco na układ enzymów cytochromu P450. Zidentyfikowano dwa metabolity o niewielkim działaniu hamującym 5a-reduktazę.

Eliminacja

Okres półtrwania w osoczu wynosi średnio 6 godzin (4-12 godzin) (u mężczyzn > 70 roku życia:

8 godzin, w zakresie 6-15 godzin).

Po podaniu znakowanego radioaktywnie finasterydu, około 39% (32-46%) dawki zostało wydalone z moczem w postaci metabolitów. Praktycznie w moczu nie występował niezmieniony finasteryd.

Około 57% (51-64%) całkowitej dawki leku wydalane jest z kałem.

U pacjentów z niewydolnością nerek (klirens kreatyniny powyżej 9 ml/min), nie obserwowano zmian w eliminacji finasterydu (patrz punkt 4.2).

Finasteryd przenika przez barierę krew-mózg. Małe ilości finasterydu oznaczano w nasieniu.

W 2 badaniach u zdrowych osób (n = 69) otrzymujących finasteryd w dawce 5 mg na dobę przez 6-24 tygodni, stężenia finasterydu w nasieniu wahały się od wartości nieoznaczalnej (<0,1 ng/ml) do 10,54 ng/ml. We wcześniejszych badaniach, w których stosowano mniej czułą metodę oznaczeń, stężenie finasterydu w nasieniu u 16 osób otrzymujących 5 mg finasterydu na dobę wahało się od wartości nieoznaczalnej (<1,0 ng/ml) do 21 ng/ml. Stąd, w oparciu o objętość nasienia równą 5 ml, określono, że ilość finasterydu w nasieniu jest od 50 do 100 razy mniejsza niż dawka finasterydu (5 pg), która nie wywiera żadnego wpływu na stężenie DHT w układzie krążenia u mężczyzn (patrz także punkt 5.3).

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Dane niekliniczne nie wskazują na specyficzne zagrożenie dla ludzi, na podstawie konwencjonalnych badań dotyczące toksyczności po powtarzanych dawkach, genotoksyczności i potencjału rakotwórczego.

Badania dotyczące toksycznego wpływu na reprodukcję u samców szczurów wykazały zmniejszenie masy gruczołu krokowego i pęcherzyków nasiennych, zmniejszenie wydzielania z gruczołów płciowych dodatkowych oraz obniżenie wskaźnika płodności (wywołane przez pierwotne działanie farmakologiczne finasterydu). Znaczenie kliniczne tych danych pozostaje niejasne.

Podobnie jak w przypadku innych inhibitorów 5-alfa-reduktazy, obserwowano feminizację męskich płodów szczurów po podawaniu finasterydu w okresie ciąży. Podawanie dożylne finasterydu ciężarnym małpom rezus w dawkach do 800 ng na dobę przez cały okres rozwoju zarodkowego i płodowego nie powodowało zaburzeń u płodów męskich. Dawka ta jest około 60 do 120 razy większa niż oszacowana zawartość w nasieniu mężczyzny przyjmującego finasteryd w dawce 5 mg na dobę i u kobiety, która może być narażona z nasienia. Jako potwierdzenie, że model Rhesus jest właściwy do oceny rozwoju płodu ludzkiego, stwierdzono, że doustne podanie finasterydu w dawce 2 mg/kg /dobę (narażenie ogólnoustrojowe (AUC) u małp było nieznacznie większe (3x) niż to u mężczyzn przyjmujących finasteryd w dawce 5 mg na dobę lub około 1-2 milionów razy większe niż oszacowana zwartość finasterydu w nasieniu) ciężarnym małpom powodowało wady zewnętrznych narządów płciowych u płodów męskich. Nie obserwowano innych wad u płodów męskich i nie obserwowano zależnych od finasterydu wad u płodów żeńskich, niezależnie od dawki.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Rdzeń tabletki:

Laktoza jednowodna Celuloza mikrokrystaliczna Skrobia żelowana, kukurydziana Makrogologlicerydów lauryniany Karboksymetyloskrobia sodowa (typ A)

Magnezu stearynian

Otoczka tabletki:

Hypromeloza 6 cps Makrogol 6000 Tytanu dwutlenek (E 171)

Indygokarmina (E 132), lak glinowy

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy

6.3    Okres ważności

3 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Brak specjalnych środków ostrożności dotyczących przechowywania.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Blistry Aluminium/PVC lub Aluminium/Aluminium, w tekturowym pudełku Opakowania: 7, 14, 28, 30, 49, 50, 60, 90, 98, 100 lub 300 (10 x 30) tabletek powlekanych Plastikowe butelki (HDPE): 10, 30, 50, 100 i 300 tabletek powlekanych Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Kobiety w ciąży i kobiety w wieku rozrodczym nie powinny dotykać pokruszonych lub przełamanych tabletek z powodu możliwości wchłonięcia finasterydu przez skórę i związanego z tym możliwego zagrożenia dla płodu męskiego (patrz punkt 4.6).

PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

KRKA, d.d., Novo mesto, Śmarjeska cesta 6, 8501 Novo mesto, Słowenia

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr 12601

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO O

BROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 12.01.2007 r. Data ostatniego przedłużenia pozwolenia: 21.06.2011 r.

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU

CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

17.11.2014

9

Finpros 5 mg