+ iMeds.pl

Fitoprost 160 mgUlotka Fitoprost

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

FITOPROST 160 mg, kapsułki miękkie

Serenoae repentis Jructus extractum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza lub farmaceuty lub pielęgniarki.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

Należy zwrócić się do farmaceuty, jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie lub pielęgniarce. Jeśli objawy utrzymują się, nasilają lub jeśli wystąpią nowe objawy po kilku dniach stosowania, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lekFitoprost i wjakimcelu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Fitoprost

3.    Jak stosować lek Fitoprost

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Fitoprost

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Fitoprost i w jakim celu się go stosuje

Fitoprost jest produktem leczniczym roślinnym zawierającym wyciąg z owoców boczni piłkowanej (Serenoae repentis Jructus extractum).

Lek jest przeznaczony wyłącznie dla mężczyzn. Ułatwia oddawanie moczu zmniejszając dolegliwości ze strony układu moczowego występujące w łagodnym rozroście prostaty I i II stadium choroby. Działanie produktu tłumaczy się efektem antyandrogennym i przeciwobrzękowym.

Wskazaniami do stosowania leku są zaburzenia funkcjonalne występujące w łagodnym rozroście gruczołu krokowego, takie jak: częste oddawanie moczu w nocy, zmniejszenie wielkości strumienia moczowego, zaleganie moczu oraz dolegliwości bólowe związane z uciskiem rozrośniętego gruczołu.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Fitoprost Kiedy nie stosować leku Fitoprost:

- jeśli u pacjenta występuje uczulenie (nadwrażliwość) na wyciąg z owoców boczni piłkowanej {Serenoae repentis Jructus extractum) lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Fitoprost należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty lub pielęgniarki.

Stosowanie leku nie prowadzi do zmniejszenia rozrośniętego gruczołu krokowego, a łagodzi tylko dolegliwości ze strony układu moczowego związane z tą chorobą. Przy stosowaniu należy regularnie konsultować się z lekarzem.

W przypadku zaobserwowania śladów krwi w moczu lub całkowitego zatrzymania moczu należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

Inne leki i Fitoprost

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Interakcje z innymi lekami nie są znane.

Fitoprost z jedzeniem i piciem

Lek przyjmować po posiłku. Popić niewielką ilością płynu.

Ciąża i karmienie piersią

Nie dotyczy.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek Fitoprost nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

3. Jak stosować lek Fitoprost

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza lub farmaceuty lub pielęgniarki. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty lub pielęgniarki.

Lek stosuje się doustnie.

Zalecana dawka leku to 1 kapsułka 2 razy na dobę po posiłku. Popić niewielką ilością płynu. Zaleca się stosowanie leku w równych odstępach czasowych.

O długości trwania kuracji powinien decydować lekarz prowadzący.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Fitoprost

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Pominięcie przyjęcia leku Fitoprost

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty lub pielęgniarki.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Lek jest na ogół dobrze tolerowany. Sporadycznie mogą wystąpić nudności, zwłaszcza po przyjęciu na pusty żołądek.

Jeśli jednak wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty lub pielęgniarki.

5. Jak przechowywać lek Fitoprost

Przechowywać w zamkniętym oryginalnym opakowaniu, w temperaturze nie wyższej niż 25°C. Chronić przed wilgocią.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i blistrze. Termin ważności (Tw) oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Fitoprost

-    Każda kapsułka zawiera 160 mg wyciągu z owoców boczni piłkowanej (Serenoae repentis fructus extractum), co odpowiada 1040-1440 mg owoców boczni piłkowanej (Serenoa repens). rozpuszczalnik ekstrakcyjny: dwutlenek węgla w warunkach nadkrytycznych.

-    Pozostałe składniki leku (substancje pomocnicze) to: żelatyna, glicerol, tytanu dwutlenek El71, chlorofiliny kompleks miedziowy E141, tlenek żelaza czarny El72.

Jak wygląda lek Fitoprost i co zawiera opakowanie

Kapsułka leku Fitoprost jest szczelnie wypełniona wyciągiem olejowym z owoców boczni piłkowanej {Serenoa repens), owalna, o gładkiej, lśniącej, powierzchni i zielonej barwie.

1 opakowanie leku zawiera 2 blistry po 30 kapsułek.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

„PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK” S.A.

51-131 Wrocław, ul. Żmigrodzka 242 E

Informacja o leku

tel. + 48 22 742 00 22

e-mail: informaci aoleku@hasco-lek.pl

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

3/3

Fitoprost

Charakterystyka Fitoprost

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGOl

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

FITOPROST, 160 mg, kapsułki miękkie

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 kapsułka zawiera 160 mg wyciągu z Serenoa repens (W. Bartram), fructus (co odpowiada 1040-1440 mg owoców boczni piłkowanej).

Rozpuszczalnik ekstrakcyjny: dwutlenek węgla w warunkach nadkrytycznych.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Kapsułka miękka

Kapsułka jest szczelnie wypełniona wyciągiem olejowym z owoców boczni piłkowanej (Serenoa repens), owalna, o gładkiej, lśniącej powierzchni i zielonej barwie.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Zaburzenia funkcjonalne występujące w łagodnym rozroście gruczołu krokowego, takie jak: częste oddawanie moczu w nocy, zmniejszenie wielkości strumienia moczowego, zaleganie moczu oraz dolegliwości bólowe związane z uciskiem rozrośniętego gruczołu.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Zalecana dawka leku to 1 kapsułka 2 razy na dobę po posiłku. Popić niewielką ilością płynu. Zaleca się stosowanie leku w równych odstępach czasowych.

Długość trwania kuracji powinna być dobrana indywidualnie dla pacjenta.

Sposób podawania Produkt podaje się doustnie.

4.3    P rzeciw wskazań ia

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Produkt nie prowadzi do zmniejszenia rozrośniętego gruczołu krokowego, łagodzi tylko dolegliwości urologiczne związane z tą chorobą.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Nie są znane.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Nie dotyczy.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Produkt Fitoprost nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8    Działania niepożądane Produkt jest na ogół dobrze tolerowany.

Sporadycznie mogą wystąpić nudności, zwłaszcza po przyjęciu na pusty żołądek.

4.9    Przedawkowanie

Nie zgłoszono żadnego przypadku przedawkowania.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Produkt ułatwia oddawanie moczu zmniejszając dolegliwości urologiczne występujące w łagodnym rozroście prostaty I i II stadium choroby.

Składnikiem czynnym jest lipofilny wyciąg z owoców palmy Serenoa repens, zawierający sterole i wolne kwasy tłuszczowe. Wyciąg ma działanie antyandrogenne wywołane zahamowaniem enzymatycznej konwersji testosteronu w dihydrotestosteron (DHT) przez 5-a-reduktazę, a następnie DHT do androstanediolu przez dehydrogenazę 3-a-hydroksysteroidową.

Ponadto, wyciąg lipofilny z boczni piłkowanej {Serenoa repens) w badaniach in vitro powodował zahamowanie wiązania DHT do receptora androgenowego w komórkach prostaty przeciwdziałając w ten sposób ich proliferacji.

Stwierdzono, że ekstrakt działa zarówno na receptory jądrowe jak i w cytozolu w komórkach prostaty. Ekstrakt z boczni piłkowanej {Serenoa repens) posiada również właściwości przeciwzapalne i przeciwobrzękowe poprzez wpływ na syntezę zapalnych metabolitów kwasu arachidonowego w wyniku hamowania aktywności cyklooksygenazy i lipoksygenazy.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Brak danych.

5.3    Przed kliniczne dane o bezpieczeństwie

Nie przeprowadzono przedklinicznych badań dotyczących bezpieczeństwa stosowania produktu Fitoprost.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1 Wykaz substancji pomocniczych

Skład otoczki żelatynowej:

żelatyna

glicerol

tytanu dwutlenek El71

chlorofiliny kompleks miedziowy E141 tlenek żelaza czarny El72.

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności 2 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w zamkniętym oryginalnym opakowaniu, w temperaturze nie wyższej niż 25°C. Chronić przed wilgocią.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

2 blistry po 30 kapsułek umieszczone w tekturowym pudełku.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Brak szczególnych wymagań.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

„PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK” S.A. 51-131 Wrocław, ul. Żmigrodzka 242 E Tel. +48(71)352 95 22 Faks +48(71)352 76 36

8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr 4187

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU /DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 07.06.1999 r.

Data ostatniego przedłużenia pozwolenia: 05.02.2008 r.

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

3/3

Fitoprost