+ iMeds.pl

Flavamed max 6 mg/mlUlotka Flavamed max

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Flavamed max, 6 mg/ml (30 mg/5 ml), roztwór doustny

Ambroxoli hydrochloridum

Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta. Lek ten jest dostępny bez recepty. Aby jednak uzyskać najlepszy wynik leczenia, należy stosować lek Flavamed max ostrożnie.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do farmaceuty, jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po 4 do 5 dniach, należy skontaktować się z lekarzem.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.


Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Flavamed max i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Flavamed max

3.    Jak stosować lek Flavamed max

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Flavamed max

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST LEK FLAVAMED MAX I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Lek Flavamed max jest stosowany w leczeniu mokrego kaszlu związanego z chorobami płuc i oskrzeli.

Dzięki zastosowaniu leku Flavamed max gęsty śluz staje się bardziej wodnisty i łatwiej go można odkrztusić.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU FLAVAMED MAX

Kiedy nie stosować leku Flavamed max

-    jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na substancję czynną leku Flavamed max (ambroksolu chlorowodorek) lub którykolwiek z pozostałych składników leku Flavamed max (patrz punkt 6 „Co zawiera lek Flavamed max”).

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Flavamed max

-    jeśli u pacjenta w przeszłości wystąpiły bardzo ciężkie skórne reakcje nadwrażliwości (zespół Stevensa-Johnsona, zespół Lyella).

•    zespół Stevensa-Johnsona jest chorobą, w przebiegu której występuje wysoka gorączka oraz wysypka z pęcherzami na skórze i błonach śluzowych.

•    zagrażający życiu zespół Lyella występuje także pod nazwą zespołu oparzonej skóry. Objawami tego zespołu są ciężkie zmiany skórne w postaci pęcherzy, podobne do występujących w oparzeniu.

W związku z tym, jeśli u pacjenta wystąpią zmiany na skórze lub błonach śluzowych, należy

natychmiast przerwać stosowanie leku Flavamed max. Niezwłocznie należy zgłosić się do lekarza!

-    jeśli u pacjenta występują zaburzenia czynności nerek lub ciężka choroba wątroby. W takim przypadku należy zachować szczególną ostrożność podczas stosowania leku Flavamed max (tj. wydłużyć odstępy między dawkami leku lub stosować mniejszą dawkę leku - należy skonsultować się z lekarzem). W ciężkich zaburzeniach czynności nerek może dojść do kumulacji produktów rozkładu substancji czynnej leku Flavamed max.

-    jeśli u pacjenta występuje rzadka choroba kanalików oskrzelowych, przebiegająca ze zwiększonym wytwarzaniem śluzu (np. zespół nieruchomych rzęsek). Wtedy nie ma możliwości usuwania śluzu z płuc. W takim przypadku lek Flavamed max należy stosować wyłącznie pod nadzorem lekarza.

-    jeśli w przeszłości występowała u pacjenta choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy, należy poradzić się lekarza, jak stosować lek Flavamed max, ponieważ leki mukolityczne mogą uszkadzać błonę śluzową żołądka. Należy poradzić się lekarza przed zastosowaniem leku Flavamed max.

-    jesli u pacjenta występuje nietoleracja histaminy, należy unikać długotrwałego leczenia, ponieważ substancja czynna leku Flavamed max wpływa na metabolizm histaminy, co może prowadzić do wystąpienia objawów nietolerancji (np. ból głowy, katar, świąd).

Dzieci

Dotychczas nie określono bezpieczeństwa stosowania ani skuteczności leku Flavamed max u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Stosowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Leki hamujące kaszel (leki przeciwkaszlowe)

Podczas przyjmowania leku Flavamed max nie należy stosować żadnych leków, które hamują odruch kaszlowy (tak zwanych leków przeciwkaszlowych). Odruch kaszlowy jest ważny, gdyż pozwala odkrztusić upłynniony śluz i w ten sposób usunąć go z płuc.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

W okresie ciąży i karmienia piersią lek Flavamed max można stosować wyłącznie w przypadku wyraźnego zalecenia tego leku przez lekarza!

Brak odpowiedniego doświadczenia ze stosowaniem tego leku w okresie ciąży i karmienia piersią. Jednakże zaobserwowano, że u zwierząt substancja czynna zawarta w leku Flavamed max przenika do mleka matki.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Lek Flavamed max nie ma wpływu lub wywiera nieznaczny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Flavamed max

Ten lek zawiera sorbitol. Jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

5 ml roztworu doustnego (jedna łyżka miarowa) zawiera 1,75 g sorbitolu (= 0,15 jednostek chlebowych). Sorbitol może mieć lekkie działanie przeczyszczające.

3. JAK STOSOWAĆ LEK FLAVAMED MAX

Lek Flavamed max należy zawsze stosować zgodnie z instrukcjami zawartymi w tej ulotce dla pacjenta. W przypadku wątpliwości należy skontaktować się lekarzem lub farmaceutą.

Poniższe informacje mają zastosowanie, jeżeli lekarz nie zalecił innego stosowania leku Flavamed max. Należy postępować zgodnie z instrukcją stosowania leku, gdyż w przeciwnym wypadku lek Flavamed max nie będzie działał prawidłowo.

Jeśli lekarz nie zalecił inaczej, zazwyczaj stosowana dawka leku to:

Wiek

Dawka pojedyncza

Maksymalna dawka dobowa

Młodzież w wieku powyżej 12 lat i dorośli

1 łyżka miarowa, tzn. 5 ml roztworu doustnego Flavamed max trzy razy na dobę (co odpowiada trzy razy na dobę po 30 mg chlorowodorku ambroksolu) przez pierwsze 2 do 3 dni, a następnie 1 łyżka miarowa, tzn. 5 ml roztworu doustnego Flavamed max dwa razy na dobę (co odpowiada dwa razy na dobę po 30 mg chlorowodorku ambroksolu).

3 łyżki miarowe leku Flavamed max (co odpowiada 90 mg chlorowodorku ambroksolu na dobę).

Uwaga:

U osób dorosłych, jeżeli to konieczne, dawkę można zwiększyć do 2 łyżek miarowych każda po 5 ml roztworu doustnego dwa razy na dobę.

Dotychczas nie określono bezpieczeństwa stosowania ani skuteczności leku Flavamed max u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Sposób stosowania

Lek Flavamed max najlepiej przyjmować po posiłkach, korzystając z łyżki miarowej dołączonej do opakowania.

Okres stosowania

Bez konsultacji z lekarzem, leku Flavamed max nie należy przyjmować dłużej niż 4 - 5 dni.

Jeśli po 4 - 5 dniach dolegliwości nie zmniejszają się lub nawet ulegają nasileniu, należy niezwłocznie zgłosić się do lekarza!

W przypadku wrażenia, że działanie leku Flavamed max jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Flavamed max

Nie zaobserwowano żadnych objawów ciężkiego zatrucia. Może wystąpić przemijający niepokój i biegunka.

W przypadku znacznego przedawkowania może wystąpić zwiększone wydzielanie śliny, nudności, wymioty i spadek ciśnienia krwi z zaburzeniami krążenia.

Należy skontaktować się z lekarzem. Zazwyczaj natychmiastowe postępowanie, takie jak wywoływanie wymiotów i płukanie żołądka, nie jest konieczne; postępowanie takie można rozważyć tylko w przypadku znacznego przedawkowania. Zalecane jest leczenie w zależności od występujących objawów przedawkowania.

Pominięcie zastosowania leku Flavamed max

W przypadku pominięcia dawki leku lub zastosowania za małej dawki leku, należy przyjąć następną przepisaną dawkę leku o zwykłej porze.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, lek Flavamed max może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

W ocenie działań niepożądanych stosuje się następujące częstości występowania:

Bardzo często

U więcej niż 1 na 10 leczonych pacjentów

Często

U 1 do 10 na 100 leczonych pacjentów

Niezbyt często

U 1 do 10 na 1 000 leczonych pacjentów

Rzadko

U 1 do 10 na 10 000 leczonych pacjentów

Bardzo rzadko

U mniej niż 1 na 10 000 leczonych pacjentów, częstość nie znana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Działania niepożądane

Zaburzenia żołądka i jelit:

Niezbyt często:    Nudności, bóle żołądka, wymioty

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej:

Bardzo rzadko: Ciężkie reakcje skórne, takie jak zespół Lyella oraz zespół Stevensa-Johnsona (patrz punkt 2 „Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Flavamed max”)

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania:

Niezbyt często:    Reakcje nadwrażliwości, takie jak wysypka skórna, obrzęk twarzy,

zaburzenia oddechowe, świąd, gorączka

Bardzo rzadko: Ciężkie reakcje alergiczne (anafilaktyczne), w tym wstrząs anafilaktyczny Postępowanie

Jeżeli wystąpi jedno lub więcej wymienionych powyżej działań niepożądanych, należy natychmiast przerwać leczenie lekiem Flavamed max.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK FLAVAMED MAX

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku Flavamed max po upływie terminu ważności (EXP) zamieszczonego na etykiecie butelki i tekturowym pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania.

Informacja dotycząca trwałości leku po pierwszym otwarciu butelki

Po upływie 6 miesięcy od pierwszego otwarcia, butelkę z niewykorzystanym roztworem należy wyrzucić.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE Co zawiera lek Flavamed max

Substancją czynną jest ambroksolu chlorowodorek. 1 ml roztworu doustnego zawiera 6 mg ambroksolu chlorowodorku.

5 ml roztworu doustnego (jedna łyżka miarowa) zawiera 30 mg ambroksolu chlorowodorku.

Ponadto lek zawiera: sorbitol ciekły, niekrystalizujący 70% (E 420), kwas benzoesowy (E 210), glicerol (85%), hydroksyetylocelulozę, aromat malinowy, wodę oczyszczoną.

Jak wygląda lek Flavamed max i co zawiera opakowanie

Przezroczysty, bezbarwny do jasnożółtego roztwór o zapachu malinowym.

Lek Flavamed max dostępny jest w opakowaniach zawierających 100 ml roztworu doustnego.

Do opakowania dołączona jest łyżka miarowa.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Berlin-Chemie AG Glienicker Weg 125 12489 Berlin, Niemcy

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Bułgaria

Republika Czeska

Dania

Estonia

Finlandia

Niemcy


Łotwa

Litwa

Polska

Słowenia


Flavamed max

Flavamed forte

Flavamed 6 mg/ml

Flavamed 30 mg/5 ml

Flavamed 6 mg/ml

Flavamed Hustenlöser

30 mg/5ml Lösung zum Einnehmen

Tusmed 30 mg/5 ml škidums iekškigai lietošanai Tussisol 30 mg/5 ml geriamasis tirpalas Flavamed max

Flavamed 6 mg/ml peroralna raztopina

Data zatwierdzenia ulotki: 24.09.2013

5

Flavamed Max

Charakterystyka Flavamed max

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Flavamed max, 6 mg/ml (30 mg/5 ml), roztwór doustny

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 ml syropu zawiera 6 mg ambroksolu chlorowodorku.

5 ml roztworu doustnego (jedna łyżka miarowa) zawiera 30 mg ambroksolu chlorowodorku. Substancje pomocnicze: sorbitol 1,75 g/5 ml (0,35 g/ml) (patrz punkty 4.4 i 6.1).

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Roztwór doustny

Przezroczysty, bezbarwny do jasnożółtego roztwór o zapachu malinowym.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Leczenie mukolityczne podczas mokrego kaszlu występującego w przebiegu ostrych i przewlekłych chorób oskrzeli i płuc,

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Zaleca się następujące dawkowanie produktu Flavamed max:

Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat:

1 łyżka miarowa, tzn. 5 ml produktu Flavamed max 3 razy na dobę (co odpowiada 90 mg ambroksolu chlorowodorku na dobę) przez pierwsze 2 do 3 dni, a następnie 1 łyżka miarowa, tzn. 5 ml produktu Flavamed max dwa razy na dobę (co odpowiada 60 mg chlorowodorku ambroksolu na dobę).

Uwaga:

Jeżeli to konieczne, dawkę można zwiększyć do 60 mg ambroksolu chlorowodorku dwa razy na dobę (co odpowiada 120 mg ambroksolu chlorowodorku na dobę).

Stosowanie u dzieci

Dotychczas nie określono bezpieczeństwa stosowania ani skuteczności produktu Flavamed max u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Sposób podawania i czas trwania leczenia

Produkt Flavamed max przeznaczony jest do stosowania doustnego.

Flavamed max przyjmuje się po posiłkach, korzystając z łyżki miarowej dołączonej do opakowania.

Bez konsultacji z lekarzem produktu Flavamed max nie należy przyjmować dłużej niż 4 - 5 dni. Dawkowanie w chorobach nerek i wątroby, patrz punkt 4.4.

ministerstwo ZDROWIA

Departament Polityki Lekowej i Parma 00-952 Warszawa

*    et. Miodowa i 5

4.3 Przeciwwskazania

Nie stosować produktu Flavamed max w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Bardzo rzadko opisywano występowanie ciężkich reakcji skórnych, takich jak zespół Stevensa-Johnsona i zespół Lyella, podczas stosowania ambroksolu. Z tego powodu w razie wystąpienia nowych zmian na skórze lub błonach śluzowych, należy niezwłocznie zgłosić się do lekarza i przerwać stosowanie ambroksolu.

Ze względu na możliwość gromadzenia się wydzieliny oskrzelowej, należy zachować ostrożność podczas stosowania produktu Flavamed max u pacjentów z zaburzeniami transportu śluzu w oskrzelach i dużą ilością wydzieliny (np. w rzadko występującym zespole nieruchomych rzęsek).

U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek lub ciężką chorobą wątroby Flavamed max należy stosować z zachowaniem szczególnej ostrożności (tj. zachowywać dłuższe odstępy między dawkami lub stosować mniejsze dawki leku).

W ciężkiej niewydolności nerek należy brać pod uwagę możliwość kumulacji metabolitów ambroksolu, które powstały w wątrobie.

W związku z tym, że leki mukolityczne mogą uszkadzać błonę śluzową żołądka, ambroksol należy stosować ostrożnie u pacjentów z chorobą wrzodową żołądka i (lub) dwunastnicy w wywiadzie.

Produkt leczniczy zawiera sorbitol. Pacjenci z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją fruktozy nie powinni przyjmować tego produktu leczniczego.

5 ml roztworu doustnego (jedna łyżka miarowa) zawiera 1,75 g sorbitolu (= 0,15 jednostek chlebowych). Wartość kaloryczna to 2,6 kcal/g sorbitolu.

Należy zachować szczególną ostrożność u pacjentów z nietolerancją histaminy. Należy unikać długotrwałego leczenia u tych pacjentów, ponieważ ambroksol wpływa na metabolizm histaminy, co może prowadzić do wystąpienia objawów nietolerancji (np. ból głowy, katar, świąd).

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Podczas jednoczesnego stosowania produktu Flavamed max z lekami przeciwkaszlowymi może dojść do niebezpiecznego nagromadzenia wydzieliny oskrzelowej w związku z osłabionym odruchem kaszlowym, co oznacza, że wskazanie do takiego leczenia skojarzonego należy rozważyć szczególnie uważnie.

4.6    Ciąża i laktacja

Ciąża

Brak wystarczających danych dotyczących stosowania ambroksolu u kobiet w ciąży. Szczególnie dotyczy to okresu do 28. tygodnia ciąży. W badaniach doświadczalnych przeprowadzonych na zwierzętach ambroksol nie wykazywał działań teratogennych (patrz punkt 5.3). W ciąży, szczególnie w pierwszym trymestrze ciąży, Flavamed max można stosować wyłącznie po dokładnej ocenie stosunku korzyści do ryzyka.

Laktacja

U zwierząt ambroksol przenika do mleka matki. Ponieważ dotychczas brak odpowiedniego doświadczenia ze stosowaniem ambroksolu u kobiet karmiących piersią, produkt Flavamed max

MINISTERSTWO ZDROWIA

Departament Polityki Lekowej i rarmad1 2    00-952 Warszawa

ul. Miodowa 75

należy stosować w okresie karmienia piersią wyłącznie po dokładnej ocenie stosunku korzyści do ryzyka.

4.7 Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i maszyn

Produkt Flavamed max nie ma wpływu lub wywiera nieznaczny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.S Działania niepożądane

W ocenie działań niepożądanych jako podstawę przyjmuje się następujące częstości występowania:

Bardzo często: > 1/10 Często: > 1/100 do < 1/10 Niezbyt często: > 1/1 000 do < 1/100 Rzadko: > 1/10 000 do < 1/1 000

Bardzo rzadko: < 1/10 000, nie znana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Zaburzenia żoładka i jelit:

Niezbyt często:    Nudności, bóle żołądka, wymioty

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej:

Bardzo rzadko:    Ciężkie reakcje skórne, takie jak zespół Stevensa-Johnsona i martwica

naskórka (patrz punkt 4.4)

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania:

Niezbyt często:    Reakcje nadwrażliwości (wysypka skórna, obrzęk twarzy, zaburzenia

oddechowe, świąd), gorączka

Bardzo rzadko:    Reakcje anafilaktyczne, w tym wstrząs anafilaktyczny

4.9 Przedawkowanie

a)    Objawy przedawkowania

Po przedawkowaniu ambroksolu nie obserwowano objawów ciężkiego zatrucia. Opisywano krótkotrwały niepokój i biegunkę,

Ambroksol był dobrze tolerowany po podaniu pozajelitowym w dawkach do 15 mg/kg mc./dobę i po podaniu doustnym w dawkach do 25 mg/kg mc./dobę.

Przez analogię do badań przedklinicznych, po znacznym przedawkowaniu produktu może wystąpić zwiększone wydzielanie śliny, nudności, wymioty i spadek ciśnienia tętniczego krwi.

b)    Postępowanie terapeutyczne w razie przedawkowania

Postępowanie doraźne, takie jak wywoływanie wymiotów i płukanie żołądka, zazwyczaj nie jest wskazane i jest brane pod uwagę tylko w przypadku znacznego przedawkowania. Zaleca się leczenie objawowe.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Leki mukolityczne Kod ATC: R05CB06

ministerstwo ZDROWIA

Departament Polityki Lekowej i Fsmiacy 3    00-S52 Warszawę

uL Miodowa 15

Ambroksol, pochodna benzylaminy, jest metabolitem bromoheksyny. W odróżnieniu od bromoheksyny, ambroksol nie ma grupy metylowej oraz ma grupę hydroksylową w pozycję para-tram pierścienia cykloheksylowego. Chociaż mechanizm działania ambroksolu nie został dotychczas całkowicie wyjaśniony, w różnych badaniach stwierdzono, że ambroksol działa sekretolitycznie i sekretomotorycznie.

Po podaniu doustnym działanie leku rozpoczyna się średnio po 30 minutach i utrzymuje się przez 6 -12 godzin, w zależności od wielkości pojedynczej dawki,

W badaniach przedklinicznych ambroksol zwiększa ilość surowiczej wydzieliny oskrzelowej. Uważa się, że zmniejszenie lepkości wydzieliny i pobudzenie nabłonka migawkowego poprawiają transport śluzu.

Ambroksol pobudza układ surfaktantu płucnego, wpływając bezpośrednio na pneumocyty typu II pęcherzyków płucnych oraz komórki Clara w drobnych oskrzelach.

Ambroksol pobudza wydzielanie i transport surfaktantu, substancji powierzchniowo czynnej, w oskrzelach i pęcherzykach płucnych płodu oraz u osób dorosłych. Działania te wykazano w hodowlach komórkowych oraz in vivo u różnych gatunków zwierząt.

U pacjentów z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc nie ustalono jednoznacznie korzystnego wpływu na częstość zaostrzeń choroby lub czynność płuc.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Po podaniu doustnym ambroksol wchłania się prawie całkowicie. Tmax (czas, po który występuje maksymalne stężenie leku w osoczu) po podaniu doustnym wynosi 1-3 godziny. Bezwzględna biodostępność ambroksolu po podaniu doustnym jest zmniejszona o około jedną trzecią w wyniku efektu pierwszego przejścia. W tym procesie powstają metabolity wydalane przez nerki (np. kwas dwubromoantraniłowy, glukuronidy). Wiązanie z białkami osocza wynosi około 85% (80 - 90%). Końcowy okres półtrwania w osoczu wynosi 7-12 godzin. Okres półtrwania w osoczu ambroksolu i jego metabolitów wynosi łącznie około 22 godziny.

Ambroksol przenika przez barierę łożyskową, przenika do płynu mózgowo-rdzeniowego oraz do mleka matki.

90% dawki wydalane jest przez nerki w postaci metabolitów, które powstały w wątrobie. Mniej niż 10% dawki ambroksolu wydalane jest w postaci niezmienionej przez nerki.

Ze względu na duży stopień wiązania z białkami i dużą objętość dystrybucji, jak również wolną redystrybucję z tkanek do krwi, nie należy oczekiwać znaczącej eliminacji ambroksolu w wyniku dializy czy diurezy wymuszonej,

W ciężkich chorobach wątroby klirens ambroksolu zmniejsza się o 20 - 40%. W ciężkich zaburzeniach czynności nerek należy oczekiwać kumulacji metabolitów ambroksolu.

5.3    Przedkłiniczne dane o bezpieczeństwie

Dane przedkłiniczne, uzyskane na podstawie konwencjonalnych badań farmakologicznych dotyczących bezpieczeństwa stosowania, toksyczności ostrej i po podaniu wielokrotnym, genotoksyczności i potencjalnego działania rakotwórczego, nie ujawniają występowania szczególnego zagrożenia dla ludzi.

MINISTERSTWO ZDROWIA

Oapartament Polityki Lekowej i Farma r, ■ 4    OG-952 Waiszawa

ut. Miodowa 15

W badaniach toksycznego wpływu na reprodukcję przeprowadzonych u szczurów i królików nie stwierdzono działania teratogennego po podaniu leku w dawkach odpowiednio do 3 g/kg masy ciała i do 200 mg/kg masy ciała leku. Jedynie dawki większe od 500 mg/kg mc. powodowały zaburzenia rozwoju w okresie okołourodzeniowym i pourodzeniowym u szczurów. Nie obserwowano zaburzeń płodności u szczurów po podaniu dawek do 1,5 g/kg mc.

U zwierząt ambroksol przenika przez barierę łożyskową i do mleka matki.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Sorbitol ciekły, niekrystalizujący 70% (E 420)

Kwas benzoesowy (E 210)

Glicerol (85%)

Hydroksyetyloceluloza Aromat malinowy Woda oczyszczona

6.2    Niezgodności farmaceutyczne Nie dotyczy

6.3    Okres ważności

3. lata; po pierwszym otwarciu butelki: 6 miesięcy

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Butelka z oranżowego szkła typu III z zakrętką z PP oraz z zabezpieczeniem gwarancyjnym,

Do opakowania dołączona jest łyżka miarowa z PP, opakowanie zewnętrzne to tekturowe pudełko. Wielkość opakowania: 1 x 100 ml syropu.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

BERLIN-CHEMIE AG Glienicker Weg 125 12489 Berlin, Niemcy

8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

MINISTERSTWO ZDROWIA

nćpmtflmenl Polityki Lekowej i Formar; 00-352 Warszawa u! Miodowa 15

9* DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

iouogfo

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

Zo/aegjo.

2010 -08-1 o

MIMSTEiiSl WO ZDROWIA Departament Peiity.ki Lekowej i Farmacji 00-952 Warszawa u!. Miodowa -f5

Flavamed Max