+ iMeds.pl

Flebogamma iv pasteryzowany roztwór 50 mg/ml (5%); 0,5 g/10 ml, 2,5 g/50 ml, 5 g/100 ml, 10 g/200 mlUlotka Flebogamma iv pasteryzowany roztwór

ULOTKA DLA PACJENTA

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.


FLEBOGAMMAIV pasteryzowany roztwór

50mg/ml, roztwór do infuzji

Immunoglobulina ludzka normalna (IVIg) do podania dożylnego.

Substancja czynna:

Immunoglobulina ludzka normalna. Zawiera 50 g/I białka w którym co najmniej 97% stanowi IgG.

Rozkład podklas IgG wynosi w przybliżeniu 70,3% IgGi 24,7% IgG2, 3,1% IgG3 oraz 1,9% Ig04.

Maksymalna zawartość Ig A wynosi 0,05 mg/ml.

Substancje pomocnicze: sorbitol i woda do wstrzykiwań.

Dostępne opakowania

10 ml roztworu w fiolce ze szkła typu II z korkiem z gumy chlorobutylowej - opakowanie po 1 50ml roztworu w butelce ze szkła typu II z korkiem z gumy chlorobutylowej - opakowanie po 1 lOOml roztworu w butelce ze szkła typu II z korkiem z gumy chlorobutylowej - opakowanie po 1 200ml roztworu w butelce ze szkła typu II z korkiem z gumy chlorobutylowej - opakowanie po 1

Podmiot odpowiedzialny

INSTITUTO GRIFOLS S.A.

Poligono Levante, c/Can Guasch, 2 08150 Parets del Vallès,

Barcelona, Hiszpania,

Spis treści ulotki:

L Co to jest FLEBOGAMMA IV pasteryzowany roztwór i w jakim celu się go stosuje

2.    Zanim zastosuje się FLEBOGAMMA IVpasteryzowany roztwór

3.    Jak stosować FLEBOGAMMA IVpasteryzowany roztwór

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Przechowywanie FLEBOGAMMA IVpasteryzowany roztwór

6.    Inne konieczne informacje dotyczące FLEBOGAMMA IVpasteryzowany roztwór

L Co to jest FLEBOGAMMA IVpasteryzowany roztwór i w jakim celu się go stosuje

FLEBOGAMMA IV pasteryzowany roztwór to roztwór do infuzji dożylnych zawierający g/1 immunoglobuliny ludzkiej normalnej.

Produkt leczniczy należy do grupy terapeutycznej leków zwanych surowicami i immunoglobulinami.

Flebogamma IV pasteryzowany roztwór stosuje się w:

Leczenie substytucyjne

Pierwotne niedobory immunologiczne:

-    wrodzona agammaglobulinemia i hipogammaglobulinemia

-    pospolity zmienny niedobór odporności

-    ciężkie złożone niedobory odporności

-    zespół Wiscott Aldrich’a

Szpiczak mnogi lub przewlekła białaczka limfatyczna z ciężką wtórną hipogammaglobulinemią i nawracającymi zakażeniami.

W leczeniu nawracających zakażeń u dzieci z wrodzonym AIDS.

Leczenie immunomoduluiace

-    Samoistna plamica małopłytkowa (ITP) u dzieci i dorosłych o dużym ryzyku krwawienia lub przed zabiegiem operacyjnym, kiedy niezbędny jest szybki wzrost ilości płytek.

-    Zespół Guillain-Barre.

-    Choroba Kawasaki

Allogeniczne przeszczepianie szpiku kostnego

2. Zanim zastosuje się FLEBOGAMMA IVpasteryzowany roztwór

Nie należy stosować FLEBOGAMMA IV pasteryzowany roztwór, jeśli:

-    Występowały reakcje alergiczne na inne składniki preparatu, (patrz ostrzeżenia dotyczące substancji pomocniczych na końcu tego paragrafu)

-    Występuje niedobór IgA i pacjent posiada przeciwciała przeciw IgA.

Zachować szczególną ostrożność stosując FLEBOGAMMAIV pasteryzowany roztwór:

Ze względu na to, że wykrycie nietolerancji na produkt jest bardzo ważne, przez cały okres infuzji pacjent powinien być poddany dokładnej obserwacji w kierunku pojawienia się jakichkolwiek działań niepożądanych.

Niektóre działania niepożądane mogą pojawić się częściej:

-    w skutek zbyt szybkiej infuzji,

-    u pacjentów z hipo- lub agammaglobulinemią z niedoborem lub bez niedoboru IgA,

-    u pacjentów, którym ludzką immunoglobulinę normalną podaje się po raz pierwszy, w rzadkich przypadkach, kiedy zmieniono podawany wcześniej preparat ludzkiej immunoglobuliny normalnej na inny oraz u pacjentów, u których podaje się kolejną infuzję po długiej przerwie.

Rzeczywiste reakcje nadwrażliwości występują rzadko. Mogąpojawić się w bardzo rzadkich przypadkach u pacjentów z niedoborem IgA i jednoczesnym występowaniem przeciwciał przeciwko IgA.

W rzadkich przypadkach podanie ludzkiej immunoglobuliny może spowodować spadek ciśnienia krwi z reakcją anafilaktyczną, nawet u tych pacjentów, którzy wcześniej tolerowali leczenie ludzką immunoglobuliną.

W celu uniknięcia potencjalnych reakcji niepożądanych należy:

-    wykluczyć nadwrażliwość na ludzką immunoglobulinę podając pierwszą infuzję powoli z początkową prędkością 0,01 - 0,02 ml/kg masy ciała/min;

-    uważnie obserwować pacjenta w trakcie infuzji, z powodu ryzyka wystąpienia reakcji niepożądanych. Szczególnej uwagi wymagają pacjenci, którym ludzką immunoglobulinę podaje się po raz pierwszy, którym zmieniono podawany wcześniej preparat immunoglobuliny na inny oraz pacjenci, którym immunoglobuliną podawana jest po długiej przerwie. Tę grupę pacjentów, w celu wykrycia objawów potencjalnych reakcji niepożądanych i podjęcia szybkiej interwencji należy obserwować podczas pierwszej infuzji i przez pierwszą godzinę po infuzji,. Pozostali pacjenci powinni być obserwowani, przez co najmniej 20 minut po podaniu leku.

Istnieją dowody kliniczne na związek pomiędzy podawaniem dożylnych immunoglobulin i przypadkami stanów zakrzepowych prowadzących do zawału serca, udaru, zatoru płucnego lub głębokiej zakrzepicy żylnej. Wynika to ze wzrostu lepkości krwi pojawiającego się po podaniu wysokich dawek immunoglobuliny pacjentom z grup ryzyka. Należy zachować ostrożność zalecając podawanie immunoglobulin pacjentom z nadwagą, pacjentom, u których istnieje ryzyko wystąpienia stanów zakrzepowych tzn, pacjentom w podeszłym wieku; pacjentom z nadciśnieniem, cukrzycą, pacjentom z chorobą naczyniową lub stanami zakrzepowymi w wywiadzie medycznym, pacjentom z nabytą lub wrodzoną trombofilią, pacjentom w okresie długiego unieruchomienia, pacjentom ze znaczną hipowolemią oraz pacjentom chorujących na choroby w przebiegu, których wzrasta lepkość krwi.

W przypadku wystąpienia niewydolności nerek decyzja o zaprzestaniu podawania leku należy do lekarza. Ostrą niewydolność nerek obserwowano u tych pacjentów leczonych immunoglobulinami do stosowania dożylnego, u których występowały czynniki ryzyka. Wśród nich należy wymienić: istniejącą wcześniej niewydolność nerek, cukrzycę, hipowolemię, nadwagę, równoczesne przyjmowanie leków o właściwościach nefrotoksycznych lub wiek pacjenta powyżej 65 lat.

O występowaniu wyżej wymienionych czynnikach ryzyka należy powiadomić lekarza.

Standardowe środki ostrożności stosowane w celu uniknięcia potencjalnych zakażeń wynikających z podawania produktów krwiopochodnych obejmują selekcję dawców, badania przesiewowe indywidualnych donacji krwi i puli osocza w kierunku specyficznych markerów chorób zakaźnych oraz stosowanie skutecznych procedur inaktywacji/usuwania wirusów w procesie produkcji.

Pomimo zastosowania powyższych środków ostrożności, kiedy podawane są produkty krwiopochodne nie można całkowicie wykluczyć ryzyka przeniesienia czynników zakaźnych, w tym nieznanych dotychczas wirusów lub innych patogenów.

Podejmowane środki ostrożności uważane są za skuteczne w stosunku do osłonkowych wirusów takich jak HIV, zapalenia wątroby typu B i C oraz wirusów bezosłonkowych takich jak wirus zapalenia wątroby typu A..

Skuteczność tych metod w stosunku do wirusów bezosłonkowych jak parwowirus B19 może być ograniczona.

Dostępne są wystarczające dane kliniczne potwierdzające brak możliwości przeniesienia wirusa zapalenia wątroby typu A i parwowirusa B 19 wraz z immunoglobulinami, a ponadto uważa się, że obecność przeciwciał w produktach immunoglobulin w istotny sposób podnosi dodatkowo bezpieczeństwo wirusologiczne preparatów.

Stanowczo zaleca się każdorazowe odnotowywanie nazwy i numeru serii stosowanego preparatu FLEBOGAMMAIV pasteryzowany roztwór w celu zapewnienia możliwości przypisania preparatu o danej nazwie i serii do leczonego nim pacjenta.

Specjalne ostrzeżenie dotyczące składników leku: W 100 ml tego preparatu znajduje się, jako substancja pomocnicza, 5 g sorbitolu. Z tego powodu nie należy stosować tego produktu u pacjenta z wrodzoną nietolerancją fruktozy.

Ciąża:

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza.

Decyzję o stosowaniu leku podczas ciąży podejmuje lekarz.

Karmienie piersią:

Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza*

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn:

Nie obserwowano wpływu na zdolność do prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń mechanicznych.

3. Jak stosować FLEBOGAMMAIVpasteryzowany roztwór

Jeśli lekarz nie zaleci innego sposobu leczenia, należy postępować zgodnie z poniższą instrukcją.

Wielkość dawek i schemat dawkowania zależą od wskazań.

W leczeniu substytucyjnym może być konieczne zindywidualizowanie dawek dla każdego pacjenta w zależności od uzyskanych parametrów farmakokinetycznych i efektów klinicznych. Podane dawkowanie może być tylko wskazówką do ustalenia właściwych dawek.

Zaleca się następujące schematy dawkowania:

Leczenie substytucyjne zespołów pierwotnych niedoborów odporności

Należy zastosować taki schemat dawkowania aby osiągnąć stały progowy poziom IgG (poziom przed podaniem kolejnej dawki) nie niższy niż 4 - 6g/l. Uzyskanie stanu równowagi farmakokinetycznej może wymagać od trzech do sześciu miesięcy leczenia. Zalecana dawka początkowa powinna wynosić od 0,4 - 0,8 g/kg masy ciała, a podtrzymująca nie mniej niż 0,2 g/kg podawana co trzy tygodnie.

Dawka niezbędna do uzyskania poziomu progowego 6 g/1 wynosi od 0,2 - 0,8 g/kg w odstępach miesięcznych. Odstęp pomiędzy dawkami w okresie stanu równowagi może wynosić od 2 do 4 tygodni.

Niezbędne jest oznaczanie poziomów progowych celem dostosowania wielkości dawek i odstępów pomiędzy nimi.

Leczenie substytucyjne w szpiczaku mnogim lub przewlekłej białace limfatycznei z ciężka wtórna niedoborem hipogammaglobulinemia oraz nawracającymi zakażeniami: leczenie substytucyjne u dzieci z AIDS i nawracającymi zakażeniami

Zalecana dawka wynosi od 0,2 - 0,4 g/kg masy ciała podawana co trzy do czterech tygodni. Samoistna plamica mało płytkowa (ITP)

W leczeniu ostrych przypadków podaje się w ciągu pierwszego dnia dawkę 0.8 -1,0 g/kg masy ciała, którą w razie konieczności można powtórzyć jednorazwo w drugim lub trzecim dniu lub leczenie kontynuować codziennie przez dwa do pięciu dni podając dawkę 0,4 g/kg masy ciała. W przypadku nawrotu, leczenie można powtórzyć.

Zespół Guillan- Barre

0,4 g/kg masy ciała dziennie przez 3 do 7 dni.

Doświadczenie dotyczące stosowania u dzieci jest ograniczone.

Choroba Kawasaki

Zaleca się podawanie 1,6 - 2,0 g/kg masy ciała w dawkach podzielonych przez 2 do 5 dni lub 2,0 g/kg masy ciała w dawce jednorazowej.

Leczenie powinno być skojarzone z podawaniem kwasu acetylosalicylowego.

Allogeniczne przeszczepianie szpiku kostnego

Leczenie immunoglobulinami ludzkimi normalnymi może być częścią terapii przygotowującej do przeszczepu lub stosowanej po przeszczepie.

Zaleca się indywidualne dostosowanie dawek w leczeniu zakażeń i profilaktyce choroby przeszczep przeciw biorcy. Jako dawkę początkową wystarczy zwykle podać 0,5 g/kg masy ciała na tydzień rozpoczynając od 7-go dnia przed przeszczepem i następnie kontynuować do 3 miesięcy po przeszczepie.

W przypadku utrzymywania się niedostatecznej produkcji przeciwciał, zaleca się podawanie dawki 0,5 g/kg masy ciała co miesiąc aż do przywrócenia normalnego poziomu IgG.

Zalecane dawkowanie przedstawiono w poniższej tabeli:

Wskazania

Dawka

Odstępy między dawkami

Leczenie substytucyjne zespołów pierwotnych niedoborów odporności:

-    dawka początkowa:

0,4 - 0,8 g/kg masy ciała

-    następnie:

0,2 - 0,8 g/kg masy ciała

co 2 — 4 tygodnie w celu uzyskania poziomu progowego IgG w osoczu wynoszącego co najmniej 4-6 g/1

Leczenie substytucyjne wtórnych niedoborów

0,2 - 0,4 g/kg masy ciała

co 3 - 4 tygodnie w celu uzyskania poziomu progowego IgG w osoczu wynoszącego co najmniej 4 - 6 g/1

Dzieci z AIDS

0,2 - 0,4 g/kg masy ciała

co 3 - 4 tygodnie

Leczenie immunomodulujące: Samoistna plamica małopłytkowa (ITP):

Zespół Guillan- Barré:

0,8 -1 g/kg masy ciała lub

0,4 g/kg masy ciała na dobę

0,4 g/kg masy ciała na dobę

pierwszego dnia; w razie potrzeby powtórzyć dawkę drugiego lub trzeciego dnia

przez okres 2 - 5 dni

przez okres 3 - 7 dni

Choroba Kawasaki:

1,6-2 g/kg masy ciała

w dawkach podzielonych przez 2 do 5 dni w skojarzeniu z kwasem acetylosalicylowym.

lub

2,0 g/kg masy ciała

jednorazowo w skojarzeniu z podawaniem kwasu acetylosalicylowego.

Allogeniczne przeszczepianie szpiku kostnego:

- leczenie zakażeń i profilaktyce choroby przeszczep przeciw biorcy (GvHD)

0,5 g/kg masy ciała

co tydzień poczynając od 7 dnia przed i do 3 miesięcy po przeszczepie

- utrzymująca się niedostateczna produkcja przeciwciał

0,5 g/kg masy ciała

co miesiąc aż do przywrócenia normalnego poziomu IgG

FLEBOGAMMA IV pasteryzowany roztwór należy podawać dożylnie przez pierwsze 30 minut z szybkością 0,01 - 0,02 ml/kg masy ciała na minutę. Jeśli infuzja tej dawki jest dobrze tolerowana, szybkość można zwiększyć do 0,1 ml/kg masy ciała na minutę.

FLEBOGAMMA IV pasteryzowany roztwór nie należy mieszać z innymi lekami i roztworami do infuzji dożylnej. Preparat należy podawać w osobnej infiizji.

W przypadku przyjęcia większej dawki FLEBOGAMMA IV pasteryzowany roztwór: niż zalecana:

W razie podania większej niż zalecana dawka leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty

Przedawkowanie może prowadzić do przeciążenia krążenia i wzrostu lepkości krwi, szczególnie u pacjentów z grup ryzyka, łącznie z pacjentami w podeszłym wieku oraz pacjentami z zaburzeniem czynności nerek.

W przypadku pominięcia dawki FLEBOGAMMAIV pasteryzowany roztwór:

Należy poradzić się lekarza i stosować jego zalecenia.

W przypadku pominięcia jednej dawki nie podwajać następnej w celu jej uzupełnienia.

4.    Możliwe działania niepożądane

Podobnie jak inne leki, FLEBOGAMMA IV pasteryzowany roztwór może powodować objawy niepożądane.

Czasami mogą wystąpić działania niepożądane, takie jak dreszcze, ból głowy, gorączka, wymioty, reakcje alergiczne, nudności, bóle stawów, spadek ciśnienia krwi oraz ból pleców o niewielkim nasileniu.

W rzadkich przypadkach podanie ludzkiej immunoglobuliny może spowodować spadek ciśnienia krwi z reakcją anafilaktyczną, nawet u tych pacjentów, którzy wcześniej tolerowali leczenie ludzką immunoglobuliną.

Po podaniu ludzkiej immunoglobuliny normalnej obserwowano sporadyczne przypadki przejściowego jałowego zapalenia opon mózgowych, przemijającej anemii hemolitycznej lub hemolizy oraz sporadyczne przypadki przejściowych reakcji skórnych.

Obserwowano wzrost poziomu kreatyniny i (lub) ostrą niewydolność nerek.

Bardzo rzadko pojawiały się stany zakrzepowe prowadzące do zawału serca, udaru, zatoru płucnego, głębokiej zakrzepicy żylnej.

Jeśli wystąpią objawy nieuwzględnione w tej ulotce należy zgłosić je do lekarza lub farmaceuty.

5.    Przechowywanie FLEBOGAMMA IVpasteryzowany roztwór:

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C. Nie zamrażać.

Przechowywać w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem.

Przed użyciem ogrzać do temperatury ciała.

Roztwór powinien być przezroczysty lub lekko opalizujący.

Nie stosować, jeśli roztwór jest mętny lub zawiera osad.

Pozostały po użyciu roztwór należy zniszczyć zgodnie z aktualnymi przepisami.

Nie należy stosować po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Nie stosować FLEBOGAMMA IV pasteryzowany roztwór, jeśli;

Preparaty pod postacią gotowych roztworów do podania powinny być przed użyciem sprawdzone czy nie ma w nich kłaczków oraz zmian zabarwienia.

6. Inne konieczne informacje dotyczące FLEBOGAMMA IVpasteryzowany roztwór

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego.

Grifols Polska Sp. z o. o.

02-014 Warszawa, ul. Nowogrodzka 68    —-----

tel.: 22 504 06 41

Data opracowania ulotki:

9

Flebogamma IV pasteryzowany roztwór

Charakterystyka Flebogamma iv pasteryzowany roztwór

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Flebogamma IV pasteryzowany roztwór,

50 mg/ml, roztwór do infuzji

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Substancję czynną w produkcie stanowi immunoglobulina ludzka normalna (IVIg).

Rozkład podklas IgG wynosi w przybliżeniu 70,3% IgG i, 24,7% IgG2, 3,1% IgG3f oraz 1,9% IgG4.

Zawiera 50 g/1 białka, w którym co najmniej 97% stanowi IgG.

Maksymalna zawartość IgA wynosi 0,05 mg/ml Substancje pomocnicze, patrz 6.1

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA Roztwór do infuzji.

Roztwór jest przejrzysty, opalizujący do bladożółtego.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1 Wskazania do stosowania

Flebogamma IV pasteryzowany roztwór stosuje się w:

Leczenie substytucyjne

Pierwotne niedobory immunologiczne:

-    wrodzona agammaglobulinemia i hipogammaglobulinemia

-    pospolity zmienny niedobór odporności

-    ciężkie złożone niedobory odporności

-    zespół Wiscott Aldricłra

Szpiczak mnogi lub przewlekła białaczka limfatyczna z ciężką wtórną hipogammaglobulinemią i nawracającymi zakażeniami.

W leczeniu nawracających zakażeń u dzieci z wrodzonym AIDS.

Leczenie immunomoduluiace

-    Samoistna plamica małopłytkowa (ITP) u dzieci i dorosłych o dużym ryzyku krwawienia lub przed zabiegiem operacyjnym, kiedy niezbędny jest szybki wzrost ilości płytek.

-    Zespół Guillain-Barre.

- Choroba Kawasaki

Allogeniczne przeszczepianie szpiku kostnego

4.2 Dawkowanie i sposób podawania Dawkowanie

Wielkość dawek i schemat dawkowania zależą od wskazań.

W leczeniu substytucyjnym może być konieczne zindywidualizowanie dawek dla każdego pacjenta w zależności od uzyskanych parametrów farmakokinetycznych i efektów klinicznych. Podane dawkowanie może być tylko wskazówką do ustalenia właściwych dawek.

Zaleca się następujące schematy dawkowania:

Leczenie substytucyjne zespołów pierwotnych niedoborów odporności

Należy zastosować taki schemat dawkowania, aby osiągnąć stały progowy poziom IgG (poziom przed podaniem kolejnej dawki) nie niższy, niż 4 - 6g/l. Uzyskanie stanu równowagi farmakokinetycznej może wymagać od trzech do sześciu miesięcy leczenia. Zalecana dawka początkowa powinna wynosić od 0,4 - 0,8 g/kg masy ciała, a podtrzymująca nie mniej niż 0,2 g/kg podawana, co trzy tygodnie.

Dawka niezbędna do uzyskania poziomu progowego 6 g/1 wynosi od 0,2 - 0,8 g/kg w odstępach miesięcznych. Odstęp pomiędzy dawkami w okresie stanu równowagi może wynosić od 2 do 4 tygodni.

Niezbędne jest oznaczanie poziomów progowych celem dostosowania wielkości dawek i odstępów pomiędzy nimi.

Leczenie substytucyjne w szpiczaku mnogim lub przewlekłej białace limfatycznei z ciężka wtórna niedoborem hipogammaglobulinemia oraz nawracającymi zakażeniami: leczenie substytucyjne u dzieci z AIDS i nawracającymi zakażeniami

Zalecana dawka wynosi od 0,2 - 0,4 g/kg masy ciała podawana, co trzy do czterech tygodni. Samoistna plamica małopłytkowa (ITP)

W leczeniu ostrych przypadków podaje się w ciągu pierwszego dnia dawkę 0,8 - 1,0 g/kg masy ciała, którą w razie konieczności można powtórzyć jednorazwo w drugim lub trzecim dniu lub leczenie kontynuować codziennie przez dwa do pięciu dni podając dawkę 0,4 g/kg masy ciała. W przypadku nawrotu, leczenie można powtórzyć.

Zespół Guillan- Barré

0,4 g/kg masy ciała dziennie przez 3 do 7 dni.

Doświadczenie dotyczące stosowania u dzieci jest ograniczone.

Choroba Kawasaki

Zaleca się podawanie 1,6 - 2,0 g/kg masy ciała w dawkach podzielonych przez 2 do 5 dni lub 2,0 g/kg masy ciała w dawce jednorazowej.

Leczenie powinno być skojarzone z podawaniem kwasu acetylosalicylowego.

Allogeniczne przeszczepianie szpiku kostnego

Leczenie immunoglobulinami ludzkimi normalnymi może być częścią terapii przygotowującej do przeszczepu lub stosowanej po przeszczepie.

Zaleca się indywidualne dostosowanie dawek w leczeniu zakażeń i profilaktyce choroby przeszczep przeciw biorcy. Jako dawkę początkową, wystarczy zwykle podać 0,5 g/kg masy ciała na tydzień rozpoczynając od 7-go dnia przed przeszczepem i następnie kontynuować do 3 miesięcy po przeszczepie.

W przypadku utrzymywania się niedostatecznej produkcji przeciwciał, zaleca się podawanie dawki 0,5 g/kg masy ciała, co miesiąc aż do przywrócenia normalnego poziomu IgG.

Zalecane dawkowanie przedstawiono w poniższej tabeli:


Wskazania

Dawka

Odstępy między dawkami

Leczenie substytucyjne zespołów pierwotnych niedoborów odporności:

-    dawka początkowa:

0,4 - 0,8 g/kg masy ciała

-    następnie:

0,2 - 0,8 g/kg masy ciała

co 2 - 4 tygodnie w celu uzyskania poziomu progowego IgG w osoczu wynoszącego co najmniej 4 — 6 g/1

Leczenie substytucyjne wtórnych niedoborów

0,2 - 0,4 g/kg masy ciała

co 3 - 4 tygodnie w celu uzyskania poziomu progowego IgG w osoczu wynoszącego co najmniej 4 - 6 g/1

Dzieci z AIDS

0,2 - 0,4 g/kg masy ciała

co 3 - 4 tygodnie

Leczenie immunomodulujące:

Samoistna plamica małopłytkowa (ITP):

0,8 -1 g/kg masy ciała lub

0,4 g/kg masy ciała na dobę

pierwszego dnia; w razie potrzeby powtórzyć dawkę drugiego lub trzeciego dnia

przez okres 2 - 5 dni

Zespół Guillan- BarrĆ:

0,4 g/kg masy ciała na dobę

przez okres 3 - 7 dni

Choroba Kawasaki:

1,6-2 g/kg masy ciała lub

2,0 g/kg masy ciała

w dawkach podzielonych przez 2 do 5 dni w skojarzeniu z kwasem acetylosalicylowym.

jednorazowo w skojarzeniu z podawaniem kwasu acetylosalicylowego.

Allogeniczne przeszczepianie szpiku kostnego:

- leczenie zakażeń i profilaktyce choroby przeszczep przeciw biorcy (GvHD)

0,5 g/kg masy ciała

co tydzień poczynając od 7 dnia przed i do 3 miesięcy po przeszczepie

- utrzymująca się niedostateczna produkcja przeciwciał

0,5 g/kg masy ciała

co miesiąc aż do przywrócenia normalnego poziomu IgG


Flebogamma IV pasteryzowany roztwór należy podawać dożylnie przez pierwsze 30 minut z szybkością 0,01 - 0,02 ml/kg masy ciała na minutę. Jeśli infuzja tej dawki jest dobrze tolerowana, szybkość można zwiększyć do 0,1 ml/kg masy ciała na minutę.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników.

(Ostrzeżenia dotyczące substancji pomocniczych - patrz punkt 4.4).

Nadwrażliwość na immunoglobuliny homologiczne, w rzadkich przypadkach szczególnie u pacjentów z niedoborem IgA, u których obecne są przeciwciała przeciwko IgA.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Niektóre działania niepożądane mogą być spowodowane szybkością infuzji.

Należy ściśle przestrzegać zalecanej szybkości infuzj i podanej w „4.2 Dawkowanie i sposób podawania”. Przez cały okres infuzji pacjent powinien być poddany dokładnej obserwacji w kierunku pojawienia się jakichkolwiek działań niepożądanych.

Niektóre działania niepożądane mogą pojawić się częściej:

-    w skutek zbyt szybkiej infuzji,

-    u pacjentów z hipo- lub agammaglobulinemią z niedoborem lub bez niedoboru IgA,

-    u pacjentów, którym ludzką immunoglobulinę normalną podaje się po raz pierwszy, w rzadkich przypadkach, kiedy zmieniono podawany wcześniej preparat ludzkiej immunoglobuliny normalnej na inny oraz u pacjentów, u których podaje się kolejną infuzję po długiej przerwie.

Rzeczywiste reakcje nadwrażliwości występują rzadko. Mogąpojawić się w bardzo rzadkich przypadkach u pacjentów z niedoborem IgA i jednoczesnym występowaniem przeciwciał przeciwko IgA.

W rzadkich przypadkach podanie ludzkiej immunoglobuliny może spowodować spadek ciśnienia krwi z reakcją anafilaktyczną, nawet u tych pacjentów, którzy wcześniej tolerowali leczenie ludzką immunoglobuliną.

W celu uniknięcia potencjalnych reakcji niepożądanych należy:

-    wykluczyć nadwrażliwość na ludzką immunoglobulinę podając pierwszą infuzję powoli z początkową prędkością 0,01 - 0,02 ml/kg masy ciała/min;

-    uważnie obserwować pacjenta w trakcie infuzji, z powodu ryzyka wystąpienia reakcji niepożądanych. Szczególnej uwagi wymagają pacjenci, którym ludzką immunoglobulinę podaje się po raz pierwszy, którym zmieniono podawany wcześniej preparat immunoglobuliny na inny oraz pacjenci, którym immunoglobuliną podawana jest po długiej przerwie. Tę grupę pacjentów, w celu wykrycia objawów potencjalnych reakcji niepożądanych i podjęcia szybkiej interwencji, należy obserwować podczas pierwszej infuzji i przez pierwszą godzinę po infuzji,. Pozostali pacjenci powinni być obserwowani, przez co najmniej 20 minut po podaniu leku.

Istnieją dowody kliniczne na związek pomiędzy podawaniem dożylnych immunoglobulin i przypadkami stanów zakrzepowych prowadzących do zawału serca, udaru, zatoru płucnego lub głębokiej zakrzepicy żylnej. Wynika to ze wzrostu lepkości krwi pojawiającego się po podaniu wysokich dawek immunoglobuliny pacjentom z grup ryzyka. Należy zachować ostrożność zalecając podawanie immunoglobulin pacjentom z nadwagą, pacjentom, u których istnieje ryzyko wystąpienia stanów zakrzepowych tzn. pacjentom w podeszłym wieku; pacjentom z nadciśnieniem, cukrzycą, pacjentom z chorobą naczyniową lub stanami zakrzepowymi w wywiadzie medycznym, pacjentom z nabytą lub wrodzoną trombofilią, pacjentom w okresie długiego unieruchomienia, pacjentom ze znacznąhipowolemią oraz pacjentom chorujących na choroby, w przebiegu, których wzrasta lepkość krwi.

Zanotowano przypadki ostrej niewydolności nerek u pacjentów leczonych immunoglobulinami do stosowania dożylnego. U większości z nich wykryto czynniki ryzyka tych zaburzeń. Wśród nich należy wymienić: istniejącą wcześniej niewydolność nerek, cukrzycę, hipowolemię, nadwagę, równoczesne przyjmowanie leków o właściwościach nefrotoksycznych lub wiek pacjenta powyżej 65 lat.

W przypadku wystąpienia niewydolności nerek, należy rozważyć przerwanie dożylnego podawania immunoglobuliny.

Przypadki dysfunkcji i ostrej niewydolności nerek obserwowano po podaniu wielu dopuszczonych do obrotu preparatów immunoglobulin do stosowania dożylnego.

W ogólnej liczbie przypadków udział immunoglobulin, które zawierająjako stabilizator sacharozę, jest nieznacznie większy, dlatego u pacjentów z grup ryzyka można rozważyć stosowanie immunoglobulin nie zawierających sacharozy.

W przypadku pacjentów, u których istnieje ryzyko wystąpienia ostrej niewydolności nerek lub zakrzepicy, dożylne immunoglobuliny należy podawać z minimalną szybkością i w możliwie najmniejszej dawce.

U wszystkich pacjentów podawanie immunoglobuliny do stosowania dożylnego wymaga:

-    odpowiedniego nawodnienia pacjenta przed rozpoczęciem infuzji immunoglobulin dożylnych,

-    monitorowania diurezy,

-    monitorowania poziomu kreatyniny w surowicy,

-    unikania równoczesnego stosowania diuretyków pędowych.

W przypadku wystąpienia reakcji niepożądanych, należy zmniejszyć szybkość podawania lub przerwać infuzję.

Sposób postępowania zależy od rodzaju reakcji niepożądanej

W przypadku wystąpienia wstrząsu należy postępować z aktualnie obowiązującymi wytycznymi dotyczącymi terapii wstrząsu.

Standardowe środki ostrożności stosowane w celu uniknięcia potencjalnych zakażeń wynikających z podawania produktów krwiopochodnych obejmują selekcję dawców, badania przesiewowe indywidualnych donacji krwi i puli osocza w kierunku specyficznych markerów

chorób zakaźnych oraz stosowanie skutecznych procedur inaktywacji/usuwania wirusów w procesie produkcji.

Pomimo zastosowania powyższych środków ostrożności, kiedy podawane są produkty krwiopochodne nie można całkowicie wykluczyć ryzyka przeniesienia czynników zakaźnych, w tym nieznanych dotychczas wirusów lub innych patogenów.

Podejmowane środki ostrożności uważane są za skuteczne w stosunku do osłonkowych wirusów takich jak HIV, HBV i HCV oraz wirusów bezosłonkowych takich jak HAV.

Skuteczność tych metod w stosunku do wirusów bezosłonkowych jak parwowirus B19 może być ograniczona.

Dostępne są wystarczające dane kliniczne potwierdzające brak możliwości przeniesienia wirusa zapalenia wątroby typu A i parwowirusa B 19 wraz z immunoglobulinami, a ponadto uważa się, że obecność przeciwciał w produktach immunoglobulin w istotny sposób podnosi dodatkowo bezpieczeństwo wirusologiczne preparatów.

Stanowczo zaleca się każdorazowe odnotowywanie nazwy i numeru serii stosowanego preparatu Flebogamma IV pasteryzowany roztwór w celu zapewnienia możliwości przypisania preparatu o danej nazwie i serii do leczonego nim pacjenta.

Specjalne ostrzeżenie dotyczące składników leku: W 100 ml tego preparatu znajduje się, jako substancja pomocnicza, 5 g sorbitolu. Z tego powodu nie należy stosować tego produktu u pacjenta z wrodzoną nietolerancją fruktozy.

4.5 Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji

Szczepionki zawierające żywe atenuowane wirusy

Podanie immunoglobulin może osłabić w okresie od 6 tygodni do 3 miesięcy skuteczność szczepionek zawierających żywe atenuowane wirusy takie jak wirus odry, różyczki, świnki i ospy wietrznej. Po podaniu immunoglobuliny szczepienie z zastosowaniem szczepionek zawierającą żywe atenuowane wirusy może być wykonane po upływie okresu 3 miesięcy.

W przypadku szczepienia przeciwko odrze osłabiona skuteczność szczepienia może utrzymywać się do roku, dlatego zaleca się oznaczenie miana przeciwciał przeciwko wirusowi odry.

Wpływ na wyniki testów serologicznych

Po podaniu immunoglobuliny może nastąpić przejściowy wzrost poziomu różnych przeniesionych biernie przeciwciał we krwi pacjenta, co może powodować fałszywie dodatnie wyniki testów serologicznych.

Biernie przeniesione przeciwciała przeciwko antygenom erytrocytamym np. A, B, D mogą zaburzać wyniki testów serologicznych, w tym testu antyglobulinowego (test Coombs’a),

4.6    Ciąża i laktacja

Bezpieczeństwo stosowania preparatu podczas ciąży nie było przedmiotem klinicznych kontrolowanych badań. Dlatego preparat może być stosowany podczas ciąży i w okresie laktacji tylko wtedy, gdy jest to jednoznacznie wskazane.

Doświadczenie kliniczne w stosowaniu immunoglobulin nie wskazuje na to, że należy spodziewać się negatywnego wpływu preparatu na przebieg ciąży, rozwój płodu i noworodka.

Immunoglobuliny są wydzielane z mlekiem matki, co może przyczyniać się do wzrostu miana przeciwciał u noworodka.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu

Nie obserwowano wpływu na zdolność do prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń w ruchu

4.8    Działania niepożądane

Czasami mogą wystąpić działania niepożądane, takie jak dreszcze, ból głowy, gorączka, wymioty, reakcje alergiczne, nudności, bóle stawów, spadek ciśnienia krwi oraz ból pleców o niewielkim nasileniu.

W rzadkich przypadkach podanie ludzkiej immunoglobuliny może spowodować spadek ciśnienia krwi z reakcją anafilaktyczną, nawet u tych pacjentów, którzy wcześniej tolerowali leczenie ludzką immunoglobuliną.

Po podaniu ludzkiej immunoglobuliny normalnej obserwowano sporadyczne przypadki przejściowego jałowego zapalenia opon mózgowych, przemijającej anemii hemolitycznej lub hemolizy oraz sporadyczne przypadki przejściowych reakcji skórnych.

Obserwowano wzrost poziomu kreatyniny i (lub) ostrą niewydolność nerek .

Bardzo rzadko pojawiały się stany zakrzepowe prowadzące do zawału serca, udaru, zatoru płucnego, głębokiej zakrzepicy żylnej.

Zabezpieczenie przed zakażeniem czynnikami zakaźnymi, patrz punkt 4.4.

4.9    Przedawkowanie

Przedawkowanie może prowadzić do przeciążenia krążenia i wzrostu lepkości krwi, szczególnie u pacjentów z grup ryzyka, łącznie z pacjentami w podeszłym wieku oraz pacjentami z zaburzeniem czynności nerek.

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Surowice odpornościowe i immunoglobuliny: immunoglobulina ludzka normalna do stosowania dożylnego, kod ATC - J06 BA02

Immunoglobulina ludzka normalna zawiera głównie immunoglobulinę G (IgG) o szerokim spektrum przeciwciał przeciwko różnym drobnoustrojom.

Immunoglobulina ludzka normalna zawiera przeciwciała IgG obecne w normalnej ludzkiej populacji. Zazwyczaj jest produkowana z puli osocza, od co najmniej 1000 dawców. Rozkład podklas IgG jest zbliżony do rozkładu w naturalnym osoczu ludzkim.

Odpowiednie dawki leku mogą w przypadku niskiego poziomu immunoglobuliny G w osoczu przywrócić jej normalną wartość.

Mechanizm działania w innych przypadkach niż leczenie substytucyjne nie został jeszcze w całości zbadany, obejmuje on modulację immunologiczną.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Po podaniu dożylnym biodostępność immunoglobuliny ludzkiej normalnej w krążeniu jest natychmiastowa i całkowita. Proces dystrybucji pomiędzy osoczem a płynem zewnątrznaczyniowym przebiega relatywnie szybko doprowadzając po upływie od 3 do 5 dni do równowagi pomiędzy obszarami wewnątrz- i zewnątrznaczyniowymi.

Okres półtrwania immunoglobuliny ludzkiej normalnej wynosi ok. 37 dni. Okres półtrwania może być inny u różnych pacjentów, zwłaszcza u tych z pierwotnym niedoborem odporności.

IgG oraz kompleksy IgG ulegają rozpadowi w komórkach układu siateczkowo-śródbłonkowego,

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Immunoglobuliny są normalnymi składnikami ludzkiego organizmu. Badanie toksyczności po jednorazowej dawce u zwierząt ma niewielkie znaczenie gdyż doprowadza do przepełnienia łożyska naczyniowego.

Badania toksyczności wielokrotnej dawki oraz badania toksyczności na embrionach i zarodkach są w praktyce niewykonalne z powodu indukcji przeciwciał i interferencji pomiędzy przeciwciałami.

Nie badano oddziaływania na immunologiczny system noworodka.

Doświadczenie kliniczne w stosowaniu immunoglobulin nie wskazuje na ich działanie onkogenne lub mutagenne i dlatego badania takiego wpływu szczególnie u gatunków heterologicznych nie znajduje uzasadnienia.

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Sorbitol

Woda do wstrzykiwań

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Tego produktu nie należy mieszać z innymi lekami i roztworami do infuzji dożylnej. Preparat należy podawać w osobnej infuzji.

6.3    Okres ważności

2 lata.

6.4    Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C.

Nie zamrażać.

Przechowywać w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania.

10 ml roztworu w fiolce ze szkła typu II z korkiem z gumy chlorobutylowej - opakowanie po 1 50ml roztworu w butelce ze szkła typu II z korkiem z gumy chlorobutylowej — opakowanie po 1 lOOml roztworu w butelce ze szkła typu II z korkiem z gumy chlorobutylowej - opakowanie po 1 200ml roztworu w butelce ze szkła typu II z korkiem z gumy chlorobutylowej — opakowanie po 1

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Szczególne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania leku do stosowania

Przed podaniem ogrzać przed podaniem do temperatury pokojowej lub temperatury ciała.

Roztwór powinien być przezroczysty do lekko opalizującego. Nie wolno używać roztworów mętnych lub z osadem na dnie!

Wszelkie resztki niewykorzystanego produktu lub jego odpady należy usunąć w sposób zgodny z lokalnymi przepisami.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

INSTITUTO GRIFOLS S.A.

Poligono Levante, c/Can Guasch, 2

08150 Parets del Vallés, Barcelona, Hiszpania.

8.    NUMER(-Y) POZWOLENIA (Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

7410-7413

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA.

Pierwsze pozwolenie wydano dnia: 02.12.1997 r.

Przedłużenie pozwolenia wydano dnia: 16.01.2003 r.

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

10

Flebogamma IV pasteryzowany roztwór