+ iMeds.pl

Flebromax o smaku malinowym 4 mg/5 mlUlotka Flebromax o smaku malinowym

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Flebromax o smaku malinowym, 4 mg/5 ml, syrop

Bromhexini hydrochloridum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta, lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty, lub pielęgniarki.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Patrz punkt 4.

-    Jeśli nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się lekarzem.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Flebromax o smaku malinowym i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Flebromax o smaku malinowym

3.    Jak stosować lek Flebromax o smaku malinowym

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Flebromax o smaku malinowym

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    Co to jest lek Flebromax o smaku malinowym i w jakim celu się go stosuje

Flebromax o smaku malinowym w postaci syropu zawiera substancję czynną chlorowodorek bromoheksyny, który jest lekiem wykrztuśnym, upłynniającym wydzielinę z dróg oddechowych. Lek ten ułatwia odkrztuszanie i oczyszczanie oskrzeli.

Wskazania do stosowania:

Ostre i przewlekłe choroby dróg oddechowych przebiegające z zaburzeniami odkrztuszania i usuwania śluzu.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Flebromax o smaku malinowym Kiedy nie stosować leku Flebromax o smaku malinowym:

-    jeśli pacjent ma uczulenie na bromoheksyny chlorowodorek lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6),

-    u pacjentów z dziedziczną nietolerancją fruktozy,

-    u dzieci w wieku poniżej 7 lat, ponieważ lek zawiera alkohol.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Flebromax o smaku malinowym należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą:

-    jeśli u pacjenta występują stany zapalne dróg oddechowych z towarzyszącym zakażeniem bakteryjnym. Lek Flebromax o smaku malinowym należy stosować jednocześnie z zaleconymi przez lekarza antybiotykami i lekami rozszerzaj ącymi drogi oddechowe. Ważne jest odpowiednie nawodnienie pacjenta zwłaszcza, gdy występuje gorączka. Odpowiednie nawodnienie organizmu zwiększa rozrzedzenie wydzieliny oskrzelowej i ułatwia odkrztuszanie.

-    jeśli u pacjenta występuje czynna choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy, gdyż lek może nasilać jej objawy.

-    jeśli u pacjenta występują ciężkie choroby skóry, takie jak zespół Stevensa-Johnsona oraz zespół Lyella, gdyż lek może spowodować nasilenie ich objawów.

Dzieci

Leku nie należy podawać dzieciom w wieku poniżej 7 lat ze względu na zawartość alkoholu.

Lek Flebromax o smaku malinowym a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować, stosować.

Leku Flebromax o smaku malinowym nie należy stosować z:

-    lekami przeciwkaszlowymi, np. zawierającymi kodeinę i jej pochodne, gdyż mogą one osłabiać odruch kaszlu i powodować zaleganie wydzieliny w drogach oddechowych.

Lek Flebromax o smaku malinowym należy stosować ostrożnie w przypadku jednoczesnego stosowania:

-    atropiny i innych leków cholinolitycznych, gdyż powoduj ą one suchość błon śluzowych.

-    salicylanów i innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych, gdyż lek może nasilać działanie drażniące na błonę śluzową przewodu pokarmowego.

-    antybiotyków, takich jak: erytromycyna, amoksycylina, doksycyklina, cefuroksym, gdyż jednoczesne stosowanie leku z tymi antybiotykami zwiększa ich stężenie w miąższu płucnym.

Ciążą, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Ciąża

Nie zaleca się stosowania leku w pierwszym trymestrze ciąży. W pozostałym okresie ciąży lek może być stosowany wyłącznie w przypadku, gdy w opinii lekarza korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu.

Karmienie piersią

Lek przenika do mleka matki, dlatego nie należy go stosować u kobiet karmiących piersią. Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Należy zachować ostrożność, gdyż mogą wystąpić zawroty i ból głowy lub senność. Lek zawiera etanol, dlatego może osłabiać zdolność prowadzenia pojazdów, obsługiwania maszyn i sprawność psychoruchową.

Lek Flebromax o smaku malinowym zawiera: glukozę jednowodną, glicerol, propylu parahydroksybenzoesan (E 216), koszenilę (E 120), etanol 96%.

Lek zawiera 96% etanol (alkohol), tzn. do 160 mg w 5 ml syropu, co jest równoważne ok. 4 ml piwa, ok. 1,67 ml wina na 5 ml syropu. Szkodliwe dla osób z chorobą alkoholową.

Należy to również wziąć pod uwagę podczas stosowania u kobiet ciężarnych lub karmiących piersią, dzieci i osób z grup wysokiego ryzyka, takich jak pacjenci z chorobą wątroby lub z padaczką, uszkodzeniem mózgu i chorobami psychicznymi.

Lek zawiera propylu parahydroksybenzoesan (E 216) i może powodować reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu późnego).

Lek zawiera glukozę jednowodną. 5 ml syropu zawiera 1,75 g glukozy. Należy wziąć to pod uwagę u pacjentów z cukrzycą.

Jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancj ę niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyj ęciem leku.

Lek zawiera glicerol, który może powodować ból głowy, zaburzenia żołądkowe i biegunkę.

Lek zawiera koszenilę (E 120), która może powodować reakcje alergiczne.

3.    Jak stosować lek Flebromax o smaku malinowym

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta, lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zalecana dawka to:

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat: 10 ml 3 razy na dobę.

Dzieci w wieku od 7 do 12 lat:    5 ml 3 razy na dobę.

Na początku leczenia u pacjentów dorosłych może być konieczne zwiększenie całkowitej dawki dobowej do 48 mg.

Należy pamiętać, aby nie stosować leku przed snem.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Flebromax o smaku malinowym

Brak doniesień dotyczących przedawkowania u ludzi. W razie przedawkowania należy wykonać płukanie żołądka, podać węgiel aktywowany i zastosować leczenie objawowe.

Pominięcie zastosowania leku

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pomiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty lub pielęgniarki.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Podczas stosowania leku Flebromax o smaku malinowym mogą wystąpić objawy niepożądane ze strony przewodu pokarmowego (nudności, bóle brzucha, wymioty, biegunka), senność, bóle i zawroty głowy, zmniejszenie ciśnienia tętniczego, wysypka skórna, świąd i przemijające zwiększenie aktywności aminotransferaz (enzymów wątrobowych) w surowicy krwi.

Sporadycznie mogą wystąpić reakcje alergiczne, w tym ciężkie reakcje alergiczne, skurcz oskrzeli, obrzęk naczynioruchowy (obrzęk twarzy, warg, języka i gardła, mogący powodować trudności w przełykaniu i oddychaniu). Jeśli wystąpią takie objawy, należy natychmiast powiadomić lekarza lub zgłosić się do najbliższego szpitala.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel(22) 49 21 301, faks: (22) 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5.    Jak przechowywać lek Flebromax o smaku malinowym

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Lek należy przechowywać w temperaturze poniżej 25°C, chronić przed światłem. Przechowywać butelkę szczelnie zamkniętą. Nie przechowywać w lodówce.

Nie należy stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie i pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Okres ważności po pierwszym otwarciu butelki wynosi 12 miesięcy.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których już się nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Flebromax o smaku malinowym

-    Substancją czynną leku jest bromoheksyny chlorowodorek. 5 ml syropu zawiera 4 mg bromoheksyny chlorowodorku.

-    Pozostałe składniki to: kwas cytrynowy jednowodny, glukoza jednowodna, glicerol, propylu parahydroksybenzoesan (E 216), koszenila (E 120), aromat malinowy, etanol 96%, woda oczyszczona.

Jak wygląda lek Flebromax o smaku malinowym i co zawiera opakowanie

Lek jest w postaci syropu o barwie czerwonej, o charakterystycznym malinowym zapachu. Opakowanie zawiera butelkę z oranżowego szkła zawierającą 120 ml lub 200 ml syropu, w tekturowym pudełku. Do opakowania dołączona jest miarka.

Podmiot odpowiedzialny

Esculap International Sp. z o.o.

Os. Strusia 1A, 31-807 Kraków

Wytwórca:

Zakład Farmaceutyczny „AMARA” Sp. z o.o.

ul. Stacyjna 5, 30-851 Kraków

tel.: 12 657 40 40

fax: 12 657 40 40 wew. 34

e-mail: amara@amara.pl

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

4

Flebromax o smaku malinowym

Charakterystyka Flebromax o smaku malinowym

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Flebromax o smaku malinowym, 4 mg/5 ml, syrop

2    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

5 ml syropu zawiera 4 mg bromoheksyny chlorowodorku.

Substancje pomocnicze o znanym działaniu:

5 ml syropu zawiera 1,75 g glukozy jednowodnej, 576 mg glicerolu, 0,3 mg propylu parahydroksybenzoesanu (E 216), 160 mg etanolu 96% oraz 0,75 mg koszenili (E 120).

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA Syrop

Klarowna ciecz o barwie czerwonej i charakterystycznym malinowym zapachu.

4    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Ostre i przewlekłe schorzenia dróg oddechowych przebiegające z zaburzeniami odkrztuszania i usuwania śluzu.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat:    10 ml syropu 3 razy na dobę

Dzieci w wieku od 7 do 12 lat:    5 ml syropu 3 razy na dobę

Na początku leczenia u pacjentów dorosłych może być konieczne zwiększenie całkowitej dawki dobowej do 48 mg.

Należy pamiętać, aby nie stosować produktu przed snem.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na bromoheksyny chlorowodorek lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

Produktu nie należy stosować u pacjentów z rzadko występująca dziedziczną nietolerancją fruktozy. Produkt jest przeciwwskazany do stosowania u dzieci w wieku poniżej 7 lat.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

U pacjentów z czynną chorobą wrzodową żołądka i dwunastnicy bromoheksyna może nasilać jej objawy.

Po zastosowaniu substancji mukolitycznych np. chlorowodorku bromoheksyny opisywano bardzo rzadkie przypadki występowania ciężkich zmian skórnych, takich jak zespół Stevensa-Johnsona oraz zespół Lyella. Większość przypadków można było wyjaśnić nasileniem choroby podstawowej lub równoczesnym stosowaniem innych leków. W przypadku wystąpienia nowych zmian na skórze lub błonach śluzowych pacjent powinien natychmiast zasięgnąć porady lekarza i zapobiegawczo przerwać stosowanie chlorowodorku bromoheksyny.

W stanach zapalnych dróg oddechowych z towarzyszącym zakażeniem bakteryjnym, bromoheksynę należy podawać jednocześnie z antybiotykami i lekami rozszerzającymi drogi oddechowe. Ważne jest także prawidłowe nawodnienie pacjenta zwłaszcza, gdy w obrazie klinicznym dominuje gorączka.

Ten produkt leczniczy zawiera 96% etanol, tj. do 160 mg w 5 ml syropu, co odpowiada 4 ml piwa lub 1,67 ml wina na 5 ml syropu. Szkodliwy dla osób z chorobą alkoholową.

Należy wziąć to pod uwagę podczas stosowania u kobiet w ciąży lub karmiących piersią, dzieci i pacjentów z grup wysokiego ryzyka, takich jak pacjenci z chorobami wątroby lub padaczką, uszkodzeniem mózgu i chorobami psychicznymi.

Produkt zawiera glukozę jednowodną, dlatego pacjenci z zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy nie powinni przyjmować produktu leczniczego. 5 ml syropu zawiera 1,75 g glukozy.

Należy wziąć to pod uwagę u pacjentów z cukrzycą.

Produkt zawiera glicerol, który może powodować ból głowy, zaburzenia żołądkowe i biegunkę.

Produkt zawiera propylu parahydroksybenzoesan (E 216), który może powodować reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu późnego).

Produkt zawiera koszenilę (E 120), która może powodować reakcje alergiczne.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Jednoczesne stosowanie bromoheksyny z antybiotykami (amoksycyliną, cefuroksymem, erytromycyną, doksycykliną) powoduje zwiększenie stężenia antybiotyków w miąższu płucnym.

Bromoheksyny nie należy stosować jednocześnie z lekami hamującymi odruch kaszlowy (np. kodeina), gdyż mogą one osłabiać odruch kaszlowy i powodować zaleganie wydzieliny w drogach oddechowych.

Bromoheksyna może nasilać drażniące działanie salicylanów i innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych na błonę śluzową przewodu pokarmowego.

Bromoheksynę należy ostrożnie stosować z atropiną i innymi lekami cholinolitycznymi, gdyż powodują one suchość błon śluzowych.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Przeprowadzone dotychczas badania przedkliniczne, jak również aktualne doświadczenia kliniczne nie wykazały nieprawidłowego wpływu leku na przebieg ciąży. Nie zaleca się stosowania produktu Flebromax o smaku malinowym w pierwszym trymestrze ciąży.

W pozostałym okresie ciąży produkt leczniczy może być stosowany w ciąży jedynie w przypadku, gdy w opinii lekarza korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu.

Bromoheksyna przenika przez barierę łożyskową.

Lek przenika do mleka matki, dlatego nie należy go stosować u kobiet karmiących piersią.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Należy zachować ostrożność ze względu na możliwość wystąpienia senności lub bólu i zawrotów głowy.

Produkt leczniczy zawiera etanol, dlatego może osłabiać zdolność prowadzenia pojazdów, obsługiwania maszyn i sprawność psychoruchową (patrz punkty 2 i 4.4).

4.8    Działania niepożądane

Podczas stosowania bromoheksyny, zwłaszcza długotrwałego, mogą wystąpić następujące działania niepożądane, które pogrupowano według układów i narządów:

Zaburzenia żołądka i jelit:    nudności, wymioty, bóle brzucha, biegunka.

Zaburzenia układu nerwowego:    senność, bóle i zawroty głowy.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: wysypki skórne, świąd.

Zaburzenia naczyniowe:    zmniej szenie ciśnienia krwi.

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych: przemijające zwiększenie aktywności aminotransferaz w

surowicy krwi.

Zaburzenia układu immunologicznego: sporadycznie mogą wystąpić reakcje alergiczne, reakcje

anafilaktyczne, skurcz oskrzeli, obrzęk naczynioruchowy.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: (22) 49 21 301, faks: (22) 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl

4.9 Przedawkowanie

Brak doniesień dotyczących przedawkowania u ludzi. W razie przedawkowania należy wykonać płukanie żołądka, podać węgiel aktywowany i zastosować leczenie objawowe.

5 WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki mukolityczne Kod ATC: R05C B02

Bromoheksyna jest syntetyczną pochodną alkaloidu wazycyny. W badaniach klinicznych wykazano, że zwiększa ona wydzielanie śluzu w oskrzelach.

Bromoheksyna usprawnia transport śluzu zmniejszając jego lepkość i pobudzając czynność nabłonka rzęskowego (klirens śluzowo-rzęskowy).

W badaniach klinicznych wykazano, że bromoheksyna ma działanie sekretolityczne i sekretomotoryczne w drzewie oskrzelowym, co ułatwia wykrztuszanie i łagodzi kaszel.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Bromoheksyna po podaniu doustnym jest wchłaniana, okres półtrwania u ludzi wynosi około 0,4 godziny. Maksymalne stężenie leku w osoczu występuje po około 1 godzinie.

Bromoheksyna podlega intensywnemu metabolizmowi. Powstają farmakologicznie czynne metabolity, wydalane głównie przez nerki. Substancja czynna nie kumuluje się.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Dane niekliniczne, uzyskane na podstawie konwencjonalnych badań farmakologicznych dotyczących bezpieczeństwa stosowania, toksyczności po podaniu wielokrotnym, genotoksyczności, rakotwórczości i toksycznego wpływu na reprodukcję, nie ujawniają występowania szczególnego zagrożenia dla człowieka.

6 DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Kwas cytrynowy jednowodny Glukoza j ednowodna Glicerol

Propylu parahydroksybenzoesan (E 216)

Koszenila (E 120)

Aromat malinowy Etanol 96%

Woda oczyszczona

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie znane.

6.3    Okres ważności

2 lata.

12 miesięcy po pierwszym otwarciu opakowania.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C, chronić przed światłem. Przechowywać butelkę szczelnie zamkniętą. Nie przechowywać w lodówce.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Butelka z oranżowego szkła typu III z zakrętką z PE z miarką z PP, w tekturowym pudełku.

Butelka z oranżowego szkła typu III z zakrętką z Aluminium z uszczelnieniem ze spienionego PE z miarką PP w tekturowym pudełku.

Butelka zawiera 120 ml lub 200 ml syropu.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Bez specjalnych wymagań dotyczących usuwania.

7 PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Esculap International Sp. z o.o.

Os. Strusia 1A 31-807 Kraków

8 NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

9 DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu:

10 DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

5

Flebromax o smaku malinowym