+ iMeds.pl

Flegamina baby 2 mg/mlUlotka Flegamina baby

Ulotka dla pacjenta

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.


Flegamina Baby

Bromhexini hydrochloridum 2 mg/ml, krople doustne, roztwór

Skład

1 ml roztworu (20 kropli) zawiera jako substancję czynną 2 mg bromoheksyny chlorowodorku oraz substancje pomocnicze: propylu parahydroksybenzoesan, metylu parahydroksybenzoesan, etanol 96%, kwas solny 0,1 N, wodę oczyszczoną.

Opakowanie

Oranżowa butelka zawierająca 30 ml roztworu, zamknięta kroplomierzem oraz nakrętką, umieszczona w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o. o. ul. Emilii Plater 53 00-113 Warszawa tel.: (22) 345 93 00

Wytwórca

Teva Operations Poland Sp. z o.o. ul. Mogilska 80 31-546 Kraków

Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek Flegamina Baby i w jakim celu się go stosuje

2.    Zanim zastosuje się lek Flegamina Baby

3.    Jak stosować lek Flegamina Baby

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Przechowywanie leku Flegamina Baby

6.    Inne informacje

1. Co to jest lek Flegamina Baby i w jakim celu się go stosuje

Flegamina Baby zawiera jako substancję czynną bromoheksyny chlorowodorek, który jest lekiem wykrztuśnym, upłynniającym wydzielinę z dróg oddechowych. Lek ułatwia odkrztuszanie i oczyszczanie oskrzeli.

Wskazaniem do stosowania leku Flegamina Baby są ostre i przewlekłe choroby dróg oddechowych, przebiegające z zaburzeniami odkrztuszania i usuwania śluzu.

2. Zanim zastosuje się lek Flegamina Baby

Nie należy stosować leku Flegamina Baby:

jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na bromoheksynę lub którąkolwiek z substancji pomocniczych leku.

Zachować szczególną ostrożność stosując lek Flegamina Baby:

W stanach zapalnych dróg oddechowych z towarzyszącym zakażeniem bakteryjnym bromoheksynę należy zażywać jednocześnie z zaleconymi przez lekarza antybiotykami i lekami rozszerzającymi drogi oddechowe. Ważne jest prawidłowe nawodnienie pacjenta zwłaszcza, gdy występuje gorączka. Odpowiednie nawodnienie organizmu zwiększa rozrzedzenie wydzieliny oskrzelowej i ułatwia odkrztuszanie.

Lek należy stosować ostrożnie u pacjentów z czynną chorobą wrzodową żołądka i dwunastnicy, gdyż może on nasilać jej objawy.

Należy również zachować ostrożność u pacjentów, w przypadku ciężkich zaburzeń czynności wątroby lub nerek.

Stosowanie leku Flegamina Baby z jedzeniem i piciem:

Lek należy stosować po posiłku.

Ciąża:

Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.

Nie należy stosować leku w pierwszych trzech miesiącach ciąży.

W pozostałym okresie ciąży lek można stosować wyłącznie w przypadku, gdy w opinii lekarza korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu.

Karmienie piersią:

Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.

Nie zaleca się stosowania leku w okresie karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn:

Należy zachować ostrożność, gdyż mogą wystąpić bóle i zawroty głowy lub senność.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Flegamina Baby

1 ml roztworu zawiera 40 mg etanolu. Lek zawiera małe ilości etanolu (alkoholu), mniej niż 100 mg na dawkę.

Lek zawiera parahydroksybenzoesan metylu i propylu, które mogą powodować reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu późnego).

Stosowanie innych leków:

Bromoheksynę należy ostrożnie stosować z atropiną i innymi lekami cholinolitycznymi, gdyż powodują one suchość błon śluzowych.

Nie należy stosować leku jednocześnie z lekami przeciwkaszlowymi (np. zawierającymi kodeinę i jej pochodne), gdyż mogą one osłabić odruchu kaszlu i powodować zaleganie wydzieliny w drogach oddechowych.

Lek może nasilać działanie drażniące na błonę śluzową przewodu pokarmowego salicylanów i innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych.

Jednoczesne stosowanie leku z antybiotykami (oksytetracykliną, erytromycyną, ampicyliną, amoksycyliną, doksycyliną) zwiększa ich stężenie w miąższu płucnym.

Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które wydawane są bez recepty.

3. Jak stosować lek Flegamina Baby

Lek Flegamina Baby należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami podanymi w ulotce. W przypadku wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Lek do stosowania doustnego.

Lek Flegamina Baby zwykle stosuje się następująco:

niemowlęta od 3. do 6. miesiąca życia:    10 kropli 2 razy na dobę,

niemowlęta od 6. miesiąca życia i dzieci do 2 lat:    10 kropli 3 razy na dobę,

dzieci w wieku od 2 do 6 lat:    20 do 25 kropli 3 razy na dobę.

Lek należy zażywać w równych odstępach czasu, po posiłku.

Nie zażywać leku bezpośrednio przed snem.

Wprzypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

W przypadku zażycia większej dawki leku Flegamina Baby niż zalecana:

Dotychczas nie opisano objawów przedawkowania leku.

W przypadku przedawkowania należy podać węgiel aktywowany. Jeśli będzie konieczne lekarz zaleci wykonanie płukania żołądka i zastosuje leczenie objawowe.

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

W przypadku pominięcia dawki leku Flegamina Baby:

Lek należy zażyć najszybciej jak to możliwe. Gdy zbliża się już czas przyjęcia kolejnej dawki należy zażyć ją o wyznaczonej porze. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, Flegamina Baby może powodować działania niepożądane.

Podczas stosowania leku, zwłaszcza długotrwałego, mogą wystąpić: nudności, wymioty, bóle brzucha, biegunka, zmniejszenie ciśnienia krwi, senność, bóle i zawroty głowy oraz przemijające zwiększenie aktywności aminotransferaz (enzymów wątrobowych) w surowicy krwi. Sporadycznie mogą wystąpić reakcje alergiczne, głównie wysypki skórne, świąd oraz ciężkie reakcje alergiczne, jak reakcje anafilaktyczne, skurcz oskrzeli, obrzęk naczynioruchowy (ciężka reakcja alergiczna powodująca obrzęk twarzy lub gardła mogący utrudniać oddychanie).

U niektórych osób w czasie stosowania leku Flegamina Baby mogą wystąpić inne działania niepożądane.

Wprzypadku wystąpienia innych objawów niepożądanych nie wymienionych w tej ulotce należy poinformować o nich lekarza.

5. Przechowywanie leku Flegamina Baby

Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci. Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Okres ważności po pierwszym otwarciu opakowania: 28 dni.

Nie należy stosować leku Flegamina Baby po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

6. Inne informacje

Data opracowania ulotki:

3

Flegamina Baby

Charakterystyka Flegamina baby

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Flegamina Baby, 2 mg/ml, krople doustne, roztwór

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNYCH

1 ml roztworu (20 kropli) zawiera 2 mg bromoheksyny chlorowodorku (Bromhexini hydrochloridum).

Substancje pomocnicze:

1 ml roztworu zawiera 40 mg etanolu.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Krople doustne, roztwór

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Ostre i przewlekłe choroby dróg oddechowych przebiegające z zaburzeniami odkrztuszania i usuwania śluzu.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Preparat Flegamina Baby zwykle stosuje się następująco:

niemowlęta od 3. do 6. miesiąca życia:    10    kropli 2 razy na dobę,

niemowlęta od 6. miesiąca życia i dzieci do 2 lat:    10    kropli 3 razy na dobę,

dzieci w wieku od 2 do 6 lat:    20    do 25 kropli 3 razy na dobę.

Preparat do stosowania doustnego.

Preparat należy zażywać w równych odstępach czasu, po posiłku.

Zwykle lek stosuje się przez 7 do 10 dni.

Preparatu nie należy podawać bezpośrednio przed snem.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na bromoheksynę lub którąkolwiek substancję pomocniczą.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

W stanach zapalnych dróg oddechowych z towarzyszącym zakażeniem bakteryjnym, bromoheksynę należy podawać jednocześnie z antybiotykami i lekami rozszerzającymi drogi oddechowe. Ważne jest także prawidłowe nawodnienie pacjenta zwłaszcza, gdy w obrazie klinicznym dominuje gorączka. Odpowiednie nawodnienie pacjenta zwiększa rozrzedzenie wydzieliny oskrzelowej i ułatwia odkrztuszanie.

Bromoheksynę należy stosować ostrożnie u pacjentów z czynną chorobą wrzodową żołądka i dwunastnicy, gdyż może nasilać jej objawy. Należy również zachować ostrożność w przypadkach ciężkich zaburzeń czynności wątroby lub nerek.

1 ml roztworu zawiera 40 mg etanolu. Preparat zawiera małe ilości etanolu (alkoholu), mniej niż 100 mg na dawkę.

Preparat zawiera parahydroksybenzoesan metylu i propylu, które mogą powodować reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu późnego).

4.5    Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji

Bromoheksynę należy ostrożnie stosować z atropiną i innymi lekami cholinolitycznymi, gdyż powodują one suchość błon śluzowych.

Bromoheksyny nie należy podawać jednocześnie z lekami przeciwkaszlowymi (np. zawierającymi kodeinę lub jej pochodne), gdyż mogą one osłabiać odruch kaszlu i powodować zaleganie wydzieliny w drogach oddechowych.

Bromoheksyna może nasilać działanie drażniące na błonę śluzową przewodu pokarmowego salicylanów i innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych.

Bromoheksyna stosowana jednocześnie z niektórymi antybiotykami (oksytetracyklina, erytromycyna, ampicylina, doksycylina, amoksycylina) zwiększa ich stężenie w miąższu płucnym.

4.6    Ciąża i laktacja

W badaniach na zwierzętach nie stwierdzono, aby bromoheksyna wykazywała działanie teratogenne. Bromoheksyna przenika przez barierę łożyskową.

Bromoheksyny nie należy stosować w pierwszym trymestrze ciąży.

W pozostałym okresie ciąży, preparat można stosować wyłącznie w przypadku, gdy w opinii lekarza korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu.

Bromoheksyna przenika do mleka matki i dlatego nie należy stosować jej w okresie karmienia piersią.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu

Należy zachować ostrożność, gdyż mogą wystąpić bóle i zawroty głowy lub senność.

4.8    Działania niepożądane

Podczas stosowania preparatu, zwłaszcza długotrwałego, mogą wystąpić następujące działania niepożądane, które pogrupowano według układów i narządów:

Zaburzenia żołądka i jelit: nudności, wymioty, bóle brzucha, biegunka;

Zaburzenia układu nerwowego: senność, bóle i zawroty głowy;

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: wysypki skórne, świąd;

Zaburzenia naczyniowe: zmniejszenie ciśnienia krwi;

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych: przemijające zwiększenie aktywności aminotransferaz w surowicy krwi.

Zaburzenia układu immunologicznego: sporadycznie mogą wystąpić reakcje alergiczne, głównie wysypka, świąd oraz reakcje anafilaktyczne, skurcz oskrzeli, obrzęk naczynioruchowy.

4.9    Przedawkowanie

Dotychczas nie opisano objawów przedawkowania bromoheksyny.

W razie przedawkowania należy wykonać płukanie żołądka, podać węgiel aktywowany i zastosować leczenie objawowe.

WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.


5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki mukolityczne, kod ATC: R05CB02

Bromoheksyna to syntetyczna pochodna alkaloidu wazycyny o działaniu mukolitycznym.

Jej działanie polega głównie na oczyszczaniu drzewa oskrzelowego z gęstej wydzieliny śluzowej, towarzyszącej wielu schorzeniom dróg oddechowych. Po podaniu leku zwiększa się objętość wydzieliny śluzowej i zmniejsza się jej lepkość. Działanie leku polega na depolimeryzacji kwaśnych włókien polisacharydowych w śluzie i pobudzeniu aktywności komórek gruczołowych do wytwarzania obojętnych polisacharydów, co powoduje zmniejszenie lepkości gęstej wydzieliny oskrzelowej. Analiza mikroskopowa śluzu wykazała, że w ciągu 10 dni podawania bromoheksyny następowała fragmentacja ciągliwych włókien. Po zaprzestaniu podawania leku, morfologiczny obraz wydzieliny oskrzelowej wracał do stanu poprzedniego - zwiększała się jej lepkość. Bromoheksyna ułatwia wykrztuszanie gęstej wydzieliny i poprawia czynność nabłonka rzęskowego.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Bromoheksyna odznacza się małą biodostępnością, ponieważ podlega efektowi pierwszego przejścia w wątrobie, w wyniku czego powstają aktywne biologicznie metabolity (m.in. ambroksol). Bromoheksyna wiąże się z białkami osocza w 90 do 99%. Biologiczny okres półtrwania wynosi około 12 godzin. W 85 do 90% bromoheksyna jest wydalana z moczem w postaci metabolitów (glukuroniany, siarczany), w niewielkiej ilości z kałem. Bromoheksyna przenika przez barierę łożyskową.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

LD50 u królików po podaniu doustnym bromoheksyny wynosi > 10 g/kg mc.

LD50 u szczurów po podaniu dootrzewnowym bromoheksyny wynosi > 3 g/kg mc.

Z przeprowadzonych badań toksyczności przewlekłej (szczury, dawki: 50, 100 i 200 mg/kg mc. per os przez 3 miesiące) wynika, że bromoheksyna nie wywiera szkodliwego wpływu na układ krwiotwórczy i obraz histologiczny narządów wewnętrznych.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Propylu parahydroksybenzoesan Metylu parahydroksybenzoesan Etanol 96% (40 mg w 1 ml)

Kwas solny 0,1 N Woda oczyszczona

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności 3 lata

Okres ważności po pierwszym otwarciu opakowania: 28 dni

6.4    Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu Przechowywać w temperaturze poniżej 25oC.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Oranżowa butelka zawierająca 30 ml roztworu, zamknięta kroplomierzem oraz polipropylenową nakrętką, umieszczona w tekturowym pudełku.

6.6    Instrukcja dotycząca przygotowania produktu leczniczego do stosowania i usuwania jego pozostałości

Brak szczególnych wymagań.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE OD OBROTU

Teva Pharmaceutcials Polska Sp. z o. o. ul. Emilii Plater 53 00-113 Warszawa

8. NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

R/1142

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

29.04.1999 / 24.06.2004 / 12.05.2005

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU

CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

4

Flegamina Baby