Imeds.pl

Flexbumin 200 G/L 200 G/L

Document: dokument 0 change

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Flexbumin 200 g/1, roztwór do infuzji

Albumina ludzka

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

-    Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym nie wymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest Flexbumin 200 g/l i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem Flexbumin 200 g/l

3.    Jak stosować Flexbumin 200 g/l

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Flexbumin 200 g/l

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest Flexbumin 200 g/l i w jakim celu się go stosuje

Flexbumin 200 g/l jest roztworem białka osocza i należy do grupy farmakoterapeutycznej substytutów osocza i frakcji białek osocza. Osocze jest płynem, w którym zawieszone są komórki krwi. Jest stosowany do uzupełniania i utrzymywania objętości krwi krążącej w przypadku gdy objętość krwi jest zbyt mała.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem Flexbumin 200 g/l Kiedy nie stosować Flexbumin 200 g/l:

•    Jeśli pacjent ma alergię (nadwrażliwości) na albuminę ludzką lub którykolwiek z pozostałych składników leku Flexbumin 200 g/l.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

•    Jeśli w trakcie leczenia wystąpi ból głowy, trudności w oddychaniu lub uczucie osłabienia, należy niezwłocznie powiadomić o tym lekarza lub pielęgniarkę. Może to być reakcja alergiczna.

•    Jeśli pacjent ma którąś z niżej wymienionych chorób:

-    niewyrównaną niewydolność serca

-    nadciśnienie tętnicze

-    żylaki przełyku (obrzmienia żył w przełyku)

-    obrzęk płuc (płyn w płucach)

-    skłonności do spontanicznych krwawień

-    ciężką niedokrwistość (niedobór czerwonych krwinek)

-    zmniejszoną produkcj a moczu

należy poinformować lekarza, aby mógł zastosować odpowiednie środki ostrożności.

W przypadku otrzymywania produktów leczniczych z ludzkiej krwi lub osocza stosuje się określone środki zapobiegania przenoszeniu zakażeń. Obejmują one uważną selekcję dawców, aby wykluczyć osoby, u których występuje ryzyko przenoszenia zakażeń, oraz badania poszczególnych donacji i całych pul osocza w kierunku oznak obecności wirusa/zakażenia. Wytwórcy tego typu produktów włączają ponadto do procesu obróbki krwi i osocza etapy inaktywacji lub usuwania wirusów. Pomimo tego, nie można całkowicie wykluczyć możliwości przeniesienia czynników zakaźnych podczas podawania produktów leczniczych otrzymanych z ludzkiej krwi lub osocza. Dotyczy to także wirusów nieznanych i nowo odkrytych oraz innych patogenów.

Nie ma żadnych doniesień o przeniesieniu wirusów z preparatem albumin wyprodukowanym przy użyciu procesu zatwierdzonego, zgodnie ze specyfikacjami podanymi w Farmakopei Europej skiej.

Zaleca się, aby przy każdorazowym podaniu Flexbumin 200 g/l odnotowywać nazwę i numer serii preparatu w celu zachowania informacji o stosowanych seriach leku.

Inne leki i Flexbumin 200 g/l

Należy powiedziec lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich obecnie i ostatnio przyjmowanych lekach, nawet tych dostępnych bez recepty.

Ciąża i karmienie piersią

Przed przyjęciem każdego leku należy zapytać o radę lekarza lub farmaceutę. Lekarz zdecyduje, czy można zastosować Flexbumin 200 g/l w czasie ciąży lub karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie obserwowano żadnego wpływu na zdolność do prowadzenia pojazdów mechanicznych lub obsługi maszyn.

Ważne informacje o niektórych składnikach Flexbumin 200 g/l

Flexbumin zawiera 130-160 mmol/l sodu. Należy wziąć to pod uwagę w przypadku pacjentów na diecie kontrolującej ilość przyjmowanego sodu.

3. Jak stosować Flexbumin 200 g/l

Flexbumin 200 g/l jest lekiem przeznaczonym do stosowania w lecznictwie zamkniętym. Dlatego będzie podawany w szpitalu przez właściwy personel medyczny. Lekarz prowadzący określi dawkę, jaka zostanie podana, częstość stosowania i czas trwania leczenia, zależnie od indywidualnego stanu pacjenta.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki Flexbumin 200 g/l

Ponieważ lek podawany jest w szpitalu przez przeszkolony personel, jego przedawkowanie jest bardzo mało prawdopodobne.

4. Możliwe działania niepożądane

Podobnie jak wszystkie leki Flexbumin 200 g/l może wywołać działania niepożądane, chociaż nie występują one u każdego pacjenta.

Bardzo częste

częściej niż u 1 na 10 leczonych pacjentów

Częste

rzadziej niż u 1 na 10, ale częściej niż u 1 na 100 leczonych pacjentów

Niezbyt częste

rzadziej niż u 1 na 100, ale częściej niż u 1 na 1000 leczonych pacjentów

Rzadkie

rzadziej niż u 1 na 1000, ale częściej niż u 1 na 10 000 leczonych pacjentów

Bardzo rzadkie

rzadziej niż u 1 na 10 000, w tym pojedyncze przypadki

Bardzo częste

Częste

Niezbyt częste

Rzadkie

Bardzo rzadkie

Zaburzenia układu immunologicznego

wstrząs

anafilaktyczny

Zaburzenia

żołądkowo-

jelitowe

nudności

(uczucie

mdłości)

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

nagłe

zaczerwienienie, wysypka skórna

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

gorączka

•    Rzadko występujące działania niepożądane ustępują szybko po zmniejszeniu szybkości podawania lub przerwaniu infuzji.

•    W przypadku wystąpienia wstrząsu (ciężka reakcja alergiczna) należy natychmiast przerwać wlew i rozpocząć odpowiednie leczenie.

•    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Inne działania niepożądane obserwowane po wprowadzeniu albuminy ludzkiej do obrotu to: nadwrażliwość/ reakcje alergiczne, ból głowy, przyspieszone bicie serca, nieprawidłowe niskie ciśnienie tętnicze krwi, bezdech lub dyskomfort podczas oddychania, wymioty, zmienione odczuwanie smaków, pokrzywka, świąd, dreszcze, zawał serca, nieregularne bicie serca, gromadzenie płynu w płucu.

5.    Jak przechowywać Flexbumin 200 g/l

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku po upływie terminu ważności podanego na worku i opakowaniu tekturowym. Termin ważności odnosi się do ostatniego dnia podanego miesiąca.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Nie zamrażać.

Przechowywać worek w zewnętrznym opakowaniu tekturowym w celu ochrony przed światłem.

Zawartość należy użyć niezwłocznie po otwarciu opakowania.

Nie stosować Flexbumin 200 g/l, jeżeli roztwór jest mętny lub zawiera osad.

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera Flexbumin 200 g/1

-    Substancją czynną jest albumina ludzka.

1 litr roztworu zawiera 200 g białka całkowitego, w tym co najmniej 95% stanowi albumina ludzka.

-    Pozostałe składniki leku to: sodu chlorek, sodu kaprylan, sodu acetylotryptofanian i woda do wstrzykiwań.

Całkowita zawartość jonów sodu: 130 - 160 mmol/l Jak wygląda Flexbumin 200 g/l i co zawiera opakowania

Flexbumin 200 g/l jest roztworem do infuzji w worku. Roztwór jest przejrzysty i lekko lepki, jest prawie bezbarwny, żółty, bursztynowy lub zielony.

Wielkości opakowań:

24 x 50 ml (2 kartony po 12 sztuk lub karton zwierający 24 sztuki)

12 x 100 ml (2 kartony po 6 sztuk lub karton zwierający 12 sztuk)

1 x 50 ml (1 sztuka)

1 x 100 ml (1 sztuka)

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny:

Baxter Polska Sp. z o.o. ul. Kruczkowskiego 8 00-380 Warszawa

Wytwórca:

Baxter AG IndustriestraBe 67 A-1221 Wiedeń, Austria

Data ostatniej aktualizacji ulotki: maj 2013

Poniższe informacje są przeznaczone wyłącznie dla personelu medycznego i pracowników ochrony zdrowia.

Przed i w trakcie podawania Flexbumin 200 g/1

•    Roztworów albumin nie wolno rozcieńczać wodą do wstrzykiwań, ponieważ może to spowodować wystąpienie hemolizy u pacjentów otrzymujących lek.

•    W przypadku podawania dużych objętości należy przed użyciem ogrzać produkt do temperatury pokojowej lub temperatury ciała.

•    Ze względów bezpieczeństwa należy odnotować nazwę i numer serii Flexbumin 200 g/l podanego pacjentowi.

•    Jeśli dawka i szybkość infuzji nie są dostosowane do stanu krążeniowego pacjenta, może wystąpić przewodnienie. W przypadku wystąpienia pierwszych oznak klinicznych przeciążenia układu krążenia (ból głowy, duszność, przepełnienie żył szyjnych) lub wzrostu ciśnienia krwi, zwiększenia ciśnienia żylnego lub obrzęku płuc, należy natychmiast przerwać wlew.

Przygotowanie do podania

Flexbumin 200 g/l może być podawany bezpośrednio drogą dożylną lub po rozcieńczeniu w roztworze izotonicznym (np. 5% glukoza lub 0,9% chlorek sodu).

Podawanie Flexbumin 200 g/l

•    Nie używać roztworów mętnych lub zawierających osad. Może to wskazywać, że białko jest niestabilne lub, że doszło do zanieczyszczenia roztworu.

•    Infuzję przeprowadza się drogą dożylną stosując jednorazowy, jałowy i apirogenny zestaw do infuzji. Przed wbiciem zestawu do infuzji do portu worka, należy zdezynfekować port stosując odpowiedni środek antyseptyczny. Po podłączeniu zestawu należy niezwłocznie rozpocząć podawanie.

•    Szybkość podawania należy dostosować do indywidualnej sytuacji i wskazań. Podczas wymiany osocza szybkość infuzji należy dostosować do szybkości usuwania.

Okres ważności:

Zawartość należy użyć niezwłocznie po otwarciu opakowania. Wszelkie resztki niewykorzystanego produktu należy usunąć w sposób zgodny z lokalnymi przepisami.

Niezgodności

Albuminy ludzkiej nie wolno mieszać z innymi lekami (za wyjątkiem roztworów izotonicznych, takich jak 5% glukoza lub 0,9% chlorek sodu), pełną krwią i koncentratem krwinek czerwonych. Albuminy ludzkiej nie należy również mieszać z hydrolizatami białkowymi (np. żywienie pozajelitowe) lub roztworami zawierającymi alkohol, ponieważ takie połączenia mogą powodować wytrącanie się białek.

Nie używać, jeśli zamknięcie jest naruszone. Jeśli znaleziono wyciek, preparat należy wyrzucić.

5