+ iMeds.pl

Flexove tabletki 625 mg 625 mgUlotka Flexove tabletki 625 mg

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Flexove, 625 mg tabletki

Glucosaminum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Flexove i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Flexove

3.    Jak stosować lek Flexove

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Flexove

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST LEK FLEXOVE I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Flexove należy do grupy innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych i przeciwreumatycznych. Flexove stosuje się do łagodzenia objawów w przypadku łagodnego lub umiarkowanego zapalenia stawu kolanowego.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU FLEXOVE Kiedy nie stosować leku Flexove:

-    w przypadku alergii (nadwrażliwości) na glukozaminę lub którykolwiek z pozostałych

składników leku Flexove;

-    w przypadku alergii (nadwrażliwości) na skorupiaki, ponieważ glukozamina jest z nich produkowana;

Kiedy zachować szczególną ostrożność i zwrócić się do lekarza leczącego stosując lek Flexove

-    W przypadku zaburzonej tolerancji glukozy. Na początku leczenia glukozaminą konieczne może być częstsze kontrolowanie stężenia glukozy we krwi.

-    W przypadku zaburzeń czynności nerek lub wątroby.

-    W przypadku rozpoznanego czynnika ryzyka schorzeń sercowo-naczyniowych, ponieważ w rzadkich przypadkach zaobserwowano zwiększenie stężenia cholesterolu we krwi (hipercholesterolemię) u pacjentów leczonych glukozaminą.

-    W przypadku występowania astmy. Przed rozpoczęciem przyjmowania glukozaminy należy uwzględnić możliwość nasilenia się objawów.

Flexove nie należy stosować u dzieci i młodzieży poniżej 18 lat.

Należy przerwać stosowanie leku Flexove i natychmiast skontaktować się z lekarzem w przypadku wystąpienia objawów obrzęku naczynioruchowego, jak:

-    obrzęk twarzy, języka lub gardła,

-    trudności w przełykaniu,

-    pokrzywki i trudności z oddychaniem.

Stosowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Należy zachować ostrożność w przypadku przyjmowania leku Flexove jednocześnie z innymi lekami, szczególnie:

-    z warfaryną,

-    z tetracykliną.

Opisywano nasilenie działania doustnych leków przeciwzakrzepowych z grupy pochodnych kumaryny (np. warfaryny) podczas jednoczesnego stosowania glukozaminy. Lekarz będzie kontrolował pacjentów leczonych jednocześnie tymi lekami szczególnie dokładnie na początku i na zakończenie stosowania glukozaminy.

Przed zastosowaniem leku Flexove należy poradzić się lekarza.

Stosowanie leku Flexove z jedzeniem i piciem

Tabletki można przyjmować niezależnie od posiłków, powinny być one połknięte z wodą lub innym odpowiednim napojem.

Ciąża i karmienie piersią

Nie należy stosować leku Flexove podczas ciąży.

Stosowanie leku Flexove w okresie karmienia piersią nie jest zalecane.

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn:

Nie przeprowadzono badań dotyczących wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. W przypadku odczuwania zawrotów głowy lub senności po przyjęciu tabletek nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

3. JAK STOSOWAĆ LEK FLEXOVE Dawkowanie

Flexove należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zwykle stosowaną dawką początkową są 2 tabletki (1250 mg glukozaminy) przyjmowane doustnie, raz na dobę.

Glukozamina nie jest wskazana w leczeniu ostrego bólu. Złagodzenie objawów (szczególnie bólu) może nie nastąpić przed upływem kilku tygodni leczenia, a w niektórych przypadkach nawet dłużej. Jeśli po 2-3 miesiącach nie nastąpi złagodzenie objawów, należy ponownie rozważyć dalsze leczenie glukozaminą.

Tabletki należy połknąć i popić wodą lub innym odpowiednim płynem.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Flexove

W przypadku przyjęcia dużych ilości leku należy zwrócić się do lekarza lub udać do szpitala w celu konsultacji. Do objawów przedawkowania glukozaminy mogą należeć: ból głowy, zawroty głowy, dezorientacja, bóle stawów, nudności, wymioty, biegunka lub zaparcie. W razie wystąpienia objawów przedawkowania należy przerwać stosowanie glukozaminy.

Pominięcie zastosowania leku Flexove

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Jeśli zbliża się pora przyjęcia kolejnej dawki, należy pominąć zapomnianą dawkę i powrócić do przyjmowania leku Flexove według ustalonego schematu.

Przerwanie stosowania leku Flexove

Objawy mogą powrócić.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Flexove może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Poniżej opisano działania niepożądane wraz z określeniem częstości ich wystąpienia:

Często (u 1 do 10 na 100 pacjentów):

bóle głowy, zmęczenie, nudności, bóle brzucha, niestrawność, biegunka, zaparcia.

Niezbyt często (u 1 do 10 na 1 000 pacjentów):

wysypka, świąd, zaczerwienienie skóry.

Częstość nieznana (częstość występowania nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

obrzęk twarzy, języka, lub gardła (obrzęk naczynioruchowy, patrz „Kiedy zachować szczególną ostrożność, stosując lek Flexove”) pokrzywka, obrzęki/obrzęki kostek, nóg i stóp, zawroty głowy, wymioty, pogorszenie glikemii u pacjentów z cukrzycą, podwyższona aktywność enzymów wątrobowych, żółtaczka.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK FLEXOVE

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku Flexove po upływie terminu ważności zamieszczonego na blistrze, pudełku tekturowym po: EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C.

Przechowywać blister szczelnie zamknięty.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE Co zawiera lek Flexove

-    Substancją czynną jest glukozamina. Każda tabletka zawiera 625 mg glukozaminy (w postaci glukozaminy chlorowodorku).

-    Pozostałe składniki to: celuloza mikrokrystaliczna, hydroksypropyloceluloza, hydroksypropyloceluloza niskopodstawiona i magnezu stearynian.

Jak wygląda lek Flexove i co zawiera opakowanie

Biała do jasnobeżowej, owalna tabletka oznaczona literą „G” i zaznaczoną linią podziału. Linia podziału służy jedynie do dogodnego przełamania, aby ułatwić przełykanie, a nie do podziału na równe dawki.

Blistry (PVC/PVDC-Aluminium) w tekturowym pudełku. Wielkość opakowania: 60 tabletek.

Podmiot odpowiedzialny:

Laboratoires Expanscience

10 Avenue de l’Arche, 92400 Courbevoie, Francja

Wytwórca:

Haupt Pharma Wülfing GmbH, Bethelner Landstr. 18, 31028 Gronau, Niemcy

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Austria    Flexove

Belgia    Flexove

Cypr    Glucomed

Czechy    Flexove

Dania    Glucomed

Estonia    Glucomed

Finlandia    Glucomed

Francja    Flexea

Niemcy    Mobilat Glucosaminhydrochlorid

Grecja    Zantris

Węgry    Flexove

Islandia    Glucomed

Irlandia    Flexove

Włochy    Alateris

Łotwa    Glucomed

Litwa    Glucomed

Luksemburg    Glucomed

Holandia    Glucomed

Norwegia    Flexove

Polska    Flexove

Portugalia    Glucomed

Słowacja    Glucomed

Hiszpania    Glucomed

Szwecja    Glucomed

Wielka Brytania Alateris

Data zatwierdzenia ulotki:

4

Flexove tabletki 625 mg

Charakterystyka Flexove tabletki 625 mg

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Flexove, tabletki 625 mg

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda tabletka zawiera 625 mg glukozaminy (w postaci glukozaminy chlorowodorku). Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka

Biała do jasnobeżowej, owalna tabletka oznaczona literą „G” i zaznaczoną linią podziału. Linia podziału na tabletce tylko ułatwia rozkruszenie w celu ułatwienia połknięcia, a nie podzielenia na równe dawki.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Łagodzenie objawów łagodnego i umiarkowanego zapalenia stawu kolanowego.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

1250 mg glukozaminy raz na dobę w celu złagodzenia objawów.

Glukozamina nie jest zalecana do leczenia w przypadku ostrego bólu. Złagodzenie objawów (szczególnie bólu) nastąpi dopiero po kilku tygodniach leczenia, a w niektórych przypadkach nawet później. Jeśli po 2-3 miesiącach nie nastąpi złagodzenie objawów, należy ponownie rozważyć leczenie glukozaminą.

Tabletki można przyjmować niezależnie od posiłków.

Dodatkowe informacje dla populacji szczególnych.

Dzieci i młodzież

Flexove nie należy stosować u dzieci i młodzież poniżej 18 lat (patrz punkt 4.4)

Osoby w podeszłym wieku

Nie przeprowadzono specjalnych badań osób w podeszłym wieku, ale zgodnie z doświadczeniem klinicznym zmiana dawkowania nie jest wymagana podczas leczenia ogólnie zdrowych pacjentów w podeszłym wieku.

Zaburzenia czynności nerek i (lub) wątroby

Nie można przedstawić zaleceń dotyczących dawkowania dla pacjentów z zaburzeniami czynności nerek i (lub) wątroby, ponieważ nie przeprowadzono odpowiednich badań.

Nadwrażliwość na glukozaminę lub którąkolwiek z substancji pomocniczych.

Glukozaminy nie wolno podawać pacjentom z alergią na skorupiaki, ponieważ z nich jest pozyskiwana substancja czynna.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Flexove nie należy stosować u dzieci i młodzieży poniżej 18 lat, ze względu na brak danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania i skuteczności.

Aby wykluczyć choroby stawów, które wymagają rozważenia innego leczenia, pacjent powinien skonsultować się z lekarzem.

U pacjentów z obniżoną tolerancją glukozy przed rozpoczęciem leczenia i okresowo podczas leczenia zalecane jest kontrolowanie stężenia glukozy we krwi i, gdy jest to potrzebne, zapotrzebowania na insulinę.

U pacjentów z rozpoznanym czynnikiem ryzyka schorzeń sercowo-naczyniowych zalecane jest kontrolowanie stężenia lipidów we krwi, ponieważ w rzadkich przypadkach u pacjentów leczonych glukozaminą zaobserwowano hipercholesterolemię.

Opisane zostały przypadki występowania zaostrzonych objawów astmy po rozpoczęciu leczenia glukozaminą (objawy ustąpiły po odstawieniu leku). Pacjenci leczący się z powodu astmy powinni przed rozpoczęciem przyjmowania leku brać pod uwagę możliwości nasilenia się objawów.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Opisywano nasilenie działania doustnych leków przeciwzakrzepowych z grupy pochodnych kumaryny (np. warfaryny) podczas jednoczesnego stosowania z glukozaminą. Dlatego pacjenci leczeni pochodnymi kumaryny, rozpoczynający lub kończący przyjmowanie glukozaminy powinni być pod dokładną obserwacją.

Jednoczesne leczenie glukozaminą może spowodować zwiększenie absorpcji i stężenia tetracykliny w surowicy, jednakże wyniki badań klinicznych dotyczące tej interakcji są ograniczone.

W związku z ograniczoną dokumentacją na temat potencjalnych interakcji leków z glukozaminą należy uwzględnić zmienione działanie lub stężenie jednocześnie używanych produktów leczniczych.

4.6    Ciąża i laktacja

Ciąża

Nie ma odpowiednich danych dotyczących stosowania glukozaminy u kobiet w ciąży. Dostępne są tylko niewystarczające dane uzyskane z badań na zwierzętach. Nie należy stosować glukozaminy podczas ciąży.

Karmienie piersią

Nie ma dostępnych danych dotyczących wydzielania glukozaminy z mlekiem matki. Dlatego stosowanie glukozaminy podczas karmienia piersią nie jest zalecane, gdyż nie ma danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania u noworodków.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nie przeprowadzono badań dotyczących wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

W przypadku odczuwania zawrotów głowy lub senności nie zaleca się prowadzenia pojazdów mechanicznych ani obsługiwania maszyn.

4.8 Działania niepożądane

Najczęstsze reakcje niepożądane związane z leczeniem glukozaminą to: nudności, ból brzucha, niestrawność, zaparcia i biegunka. Dodatkowo odnotowano bóle głowy, zmęczenie, wysypkę, świąd i zaczerwienienie skóry. Odnotowane reakcje niepożądane są zazwyczaj łagodne i krótkotrwałe.

Układy i narządy

Często

(>1/100 do <1/10)

Niezbyt często (>1/1 000 do <1/100)

Rzadko (> 1/10 000 to

< 1/1000)

Częstość nieznana (nie może być oceniona na podstawie dostępnych danych)

Zaburzenia systemu nerwowego

ból głowy zmęczenie

-

zawroty głowy

Zaburzenia żołądka i jelit

nudności ból brzucha niestrawność biegunka zaparcia

-

-

wymioty

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

-

podwyższona aktywność enzymów wątrobowych, żółtaczka

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

-

wysypka

świąd

zaczerwienienie

-

obrzęk naczynioruchowy pokrzywka

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

-

-

-

obrzęki/obrzęki obwodowe

Odnotowano sporadyczne, samoistne przypadki hipercholesterolemii, której przyczyn nie ustalono. Pacjenci z cukrzycą

Pogorszenie kontroli glikemii u pacjentów z cukrzycą. Częstość nieznana.

4.9 Przedawkowanie

Do objawów przypadkowego lub zamierzonego przedawkowania glukozaminy mogą należeć: ból głowy, dezorientacja, bóle stawów, nudności, wymioty, biegunka lub zaparcie. W przypadku przedawkowania należy odstawić glukozaminę i zastosować standardowe ogólnie przyjęte metody postępowania objawowego.

Raportowano 1 przypadek przedawkowania u 12 letniej dziewczynki po przyjęciu doustnym 28 g glukozaminy chlorowodorku. Wystąpiły bóle stawów, wymioty i dezorientacja. Pacjentka wyzdrowiała.

5 WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Pozostałe środki przeciwzapalne i przeciwreumatyczne, niesteroidowe leki przeciwzapalne.

Kod ATC: M01AX05

Glukozamina jest substancją endogenną, typowym składnikiem łańcuchów polisacharydowych substancji międzykomórkowej chrząstki i glukozaminoglikanów płynu maziowego. Badania in vitroin vivo wykazały, że glukozamina pobudza syntezę fizjologicznych glikozaminoglikanów i proteoglikanów przez chondrocyty oraz kwasu hialuronowego przez synowiocyty.

Mechanizm działania glukozaminy u ludzi nie jest znany.

Nie można ocenić czasu, jaki upłynie, zanim nastąpi odpowiedź.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Glukozamina jest cząsteczką względnie małą (o masie cząsteczkowej wynoszącej 179), jest łatwo rozpuszczalna w wodzie i w organicznych rozpuszczalnikach hydrofilowych.

Dostępne informacje na temat właściwości farmakokinetycznych glukozaminy są ograniczone. Bezwzględna dostępność biologiczna jest nieznana. Objętość dystrybucji wynosi ok. 5 litrów, a okres półtrwania po podaniu dożylnym to około 2 godziny. Około 38% dawki dożylnej jest wydalane z moczem w postaci niezmienionej.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

D-glukozamina wykazuje niewielką toksyczność ostrą.

Dane doświadczalne dla glukozaminy uzyskane na podstawie badań na zwierzętach dotyczące toksyczności podczas wielokrotnego podawania, toksycznego wpływu na reprodukcję, mutagenności i rakotwórczości są niewystarczające.

Wyniki badań in vitro i in vivo przeprowadzone na zwierzętach wykazują, że glukozamina zmniejsza wydzielanie insuliny i zwiększa oporność na insulinę, prawdopodobnie przez hamowanie aktywności glukokinazy w komórkach beta. Odpowiednie wyniki badań klinicznych są nieznane.

6    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Celuloza mikrokrystaliczna Hydroksypropyloceluloza Hydroksypropyloceluloza niskopodstawiona Magnezu stearynian

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

3 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30oC.

Przechowywać blister szczelnie zamknięty.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.

Blistry (PVC/PVDC-Aluminium) w tekturowym pudełku.

Wielkość opakowania: 20, 40, 60 lub 180 tabletek.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6 Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania

Bez szczególnych wymagań.

7    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA

DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Laboratoires Expanscience 10 Avenue de l’Arche 92400 Courbevoie Francja

8 NUMER(-Y) POZWOLEŃ NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

14425

9    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

2008.02.29/04.08.2010

10    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

5

Flexove tabletki 625 mg