+ iMeds.pl

Flexyess 0,02 mg + 3 mgUlotka Flexyess

Strona: 1 z 20

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika Flexyess, 0,02 mg + 3 mg, tabletki powlekane

Ethinylestradiolum + Drospirenonum

Ważne informacje dotyczące złożonych leków antykoncepcyjnych

-    Jeśli są stosowane prawidłowo, stanowią jedną z najbardziej niezawodnych, odwracalnych metod antykoncepcji

-    W nieznacznym stopniu zwiększają ryzyko zakrzepów krwi w żyłach i tętnicach, zwłaszcza w pierwszym roku stosowania lub po wznowieniu stosowania po przerwie równej 4 tygodnie lub


-    Jeśli są stosowane prawidłowo, stanowią jedną z najbardziej niezawodnych, odwracalnych metod antykoncepcji

-    W nieznacznym stopniu zwiększają ryzyko zakrzepów krwi w żyłach i tętnicach, zwłaszcza w pierwszym roku stosowania lub po wznowieniu stosowania po przerwie równej 4 tygodnie lub więcej

-    Należy zachować czujność i skonsultować się z lekarzem, jeśli pacjentka podejrzewa, że wystąpiły objawy powstania zakrzepów krwi (patrz punkt 2 „Zakrzepy krwi”)

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

•    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

•    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

•    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

•    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Flexyess i w jakim celu się go stosuje.................................................................2

2.    Informacj e ważne przed zastosowaniem leku Flexyess............................................................2

Uwagi ogólne.............................................................................................................................2

Kiedy nie stosować leku Flexyess.............................................................................................3

ZAKRZEPY KRWI...................................................................................................................5

Lek Flexyess a rak.....................................................................................................................9

Krwawienie śródcykliczne........................................................................................................9

Co należy zrobić, jeżeli nie wystąpi krwawienie w okresie czterodniowej

przerwy w stosowaniu tabletek.........................................................................................9

Lek Flexyess a inne leki..........................................................................................................10

Flexyess z jedzeniem i piciem.................................................................................................10

Badania laboratoryjne..............................................................................................................10

Ciąża 10

Karmienie piersią.....................................................................................................................10

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn......................................................................11

Lek Flexyess zawiera laktozę..................................................................................................11

3.    Jak stosować lek Flexyess.......................................................................................................11

Przygotowanie dozownika tabletek Clyk do użycia................................................................12

Wymiana pustego wkładu na nowy.........................................................................................12

Kiedy można rozpocząć przyjmowanie leku Flexyess?..........................................................13

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Flexyess.............................................................13

Pominięcie przyjęcia leku Flexyess.........................................................................................14

Co należy zrobić jeśli wystąpią wymioty lub nasilona biegunka......................................15

Przerwanie przyjmowania leku Flexyess................................................................................15

4.    Możliwe działania niepożądane..............................................................................................15

5.    Jak przechowywać lek Flexyess..............................................................................................18

6.    Zawartość opakowania i inne informacje................................................................................18

Co zawiera Flexyess................................................................................................................18

Jak wygląda Flexyess i co zawiera opakowanie......................................................................18

Podmiot odpowiedzialny.......................................................................................................18

Wytwórca...............................................................................................................................18

1. Co to jest lek Flexyess i w jakim celu się go stosuje

•    Lek Flexyess jest tabletką antykoncepcyjną i jest stosowany w celu zapobiegania ciąży.

•    Każda tabletka zawiera niewielką ilość dwóch różnych hormonów żeńskich, a mianowicie drospirenonu i etynyloestradiolu.

•    Tabletki antykoncepcyjne zawierające dwa hormony zwane są tabletkami „złożonymi”.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Flexyess

Uwagi ogólne

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Flexyess należy zapoznać się z informacjami dotyczącymi zakrzepów krwi w punkcie 2. Jest szczególnie ważne, aby zapoznać się z objawami wystąpienia zakrzepów krwi (patrz punkt 2 „Zakrzepy krwi”).

na temat zdrowia bliskich krewnych. Lekarz zmierzy także ciśnienie tętnicze oraz, w razie potrzeby, przeprowadzi inne badania.

W niniejszej ulotce opisano kilka sytuacji, w których powinno się zaprzestać stosowania leku Flexyess lub w których niezawodność leku Flexyess może być zmniejszona. W takich sytuacjach powinno się all nie utrzymywać stosunków płciowych, albo stosować dodatkowe niehormonalne leki antykoncepcyjne,


Zanim będzie można rozpocząć stosowanie leku Flexyess, lekarz zada kilka pytań na temat zdrowia oraz na temat zdrowia bliskich krewnych. Lekarz zmierzy także ciśnienie tętnicze oraz, w razie potrzeby, przeprowadzi inne badania.

W niniejszej ulotce opisano kilka sytuacji, w których powinno się zaprzestać stosowania leku Flexyess lub w których niezawodność leku Flexyess może być zmniejszona. W takich sytuacjach powinno się albo np. prezerwatywy lub inne metody mechaniczne. Nie należy stosować metody kalendarzowej lub metody pomiaru temperatury. Metody te mogą być zawodne, ponieważ lek Flexyess modyfikuje miesięczne zmiany temperatury ciała i śluzu szyjkowego.

Lek Flexyess, tak jak inne hormonalne leki antykoncepcyjne, nie chroni przez zakażeniem wirusem HIV (AIDS) ani innymi chorobami przenoszonymi drogą płciową.

Kiedy nie stosować leku Flexyess

Nie należy stosować leku Flexyess jeśli u pacjentki występuje jakikolwiek z wymienionych poniżej

stanów. Jeśli u pacjentki występuje jakikolwiek z wymienionych poniżej stanów, należy poinformować o

tym lekarza. Lekarz omówi z pacjentką, jaki inny środek zapobiegania ciąży będzie bardziej odpowiedni.

Nie stosować leku Flexyess:

•    jeśli pacjentka ma uczulenie na etynyloestradiol lub drospirenon lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6). Objawami mogą być świąd, wysypka lub obrzęk.

•    jeśli u pacjentki obecnie występuje (lub kiedykolwiek występował) zakrzep krwi w naczyniach żylnych nóg (zakrzepica żył głębokich), w płucach (zatorowość płucna) lub innych narządach;

•    jeśli pacjentka wie, że ma zaburzenia wpływające na krzepliwość krwi - na przykład niedobór białka C, niedobór białka S, niedobór antytrombiny III, obecność czynnika V Leiden lub przeciwciał antyfosfolipidowych;

•    jeśli pacjentka wymaga zabiegu chirurgicznego lub nie będzie chodziła przez długi czas (patrz punkt „Zakrzepy krwi”);

•    jeśli pacjentka przeszła zawał serca lub udar;

•    jeśli pacjentka choruje (lub chorowała w przeszłości) na dusznicę bolesną (choroba, która powoduje silny ból w klatce piersiowej i może być pierwszym objawem zawału serca) lub przemijający napad niedokrwienny (przemijające objawy udaru);

•    jeśli pacjentka choruje na jakąkolwiek z poniższych chorób, które mogą zwiększać ryzyko zakrzepu w tętnicy:

o ciężka cukrzyca z uszkodzeniem naczyń krwionośnych, o bardzo wysokie ciśnienie krwi,

o bardzo wysokie stężenie tłuszczów we krwi (cholesterolu lub triglicerydów), o choroba nazywana hiperhomocysteinemią,

•    jeśli u pacjentki występuje (lub występował w przeszłości) rodzaj migreny nazywany „migreną z aurą”;

•    jeśli występuje obecnie lub występowała w przeszłości choroba wątroby, a czynność wątroby w dalszym ciągu jest nieprawidłowa;

•    jeśli występują zaburzenia czynności nerek (niewydolność nerek);

•    jeśli występował w przeszłości lub obecnie występuje nowotwór wątroby;

•    jeśli występował w przeszłości, obecnie występuje lub podejrzewa się raka piersi lub narządów płciowych;

•    jeśli występuje jakiekolwiek niewyjaśnione krwawienie z pochwy;

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Kiedy należy skontaktować się z lekarzem Należy natychmiast zgłosić się do lekarza


- jeśli pacjentka zauważy prawdopodobne objawy wystąpienia zakrzepów krwi, co może wskazywać na to, że pacjentka ma zakrzepy krwi w nodze (zakrzepica żył głębokich), zakrzepy krwi w płucach (zatorowość płucna), zawał serca lub udar (patrz punkt poniżej „Zakrzepy krwi (zakrzepica).

W celu uzyskania opisu objawów wymienionych poważnych działań niepożądanych, patrz „Jak rozpoznać powstanie zakrzepów krwi”.


Należy powiedzieć lekarzowi, jeśli u pacjentki występuje jakikolwiek z następujących stanów.

W pewnych sytuacjach należy zachować szczególną ostrożność podczas stosowania leku Flexyess lub

jakiegokolwiek innego złożonego hormonalnego leku antykoncepcyjnego.

•    jeśli w bliskiej rodzinie występował w przeszłości lub występuje obecnie rak piersi;

•    jeśli występuje choroba wątroby lub pęcherzyka żółciowego;

•    jeśli choruje się na cukrzycę;

•    jeśli choruje się na depresję;

•    jeśli pacjentka ma chorobę Leśniowskiego-Crohna lub wrzodziejące zapalenie jelita grubego (przewlekłe zapalne choroby jelit);

•    jeśli pacjentka ma toczeń rumieniowaty układowy (choroba wpływająca na naturalny system obronny);

•    jeśli pacjentka ma zespół hemolityczno-mocznicowy (zaburzenie krzepnięcia krwi powodujące niewydolność nerek);

•    jeśli pacjentka ma niedokrwistość sierpowatokrwinkową (dziedziczna choroba czerwonych krwinek);

•    jeśli u pacjentki stwierdzono podwyższony poziom tłuszczów we krwi (hipertriglicerydemia) lub dodatni wywiad rodzinny dla tej choroby. Hipertriglicerydemia jest związana ze zwiększonym ryzykiem zapalenia trzustki;

•    jeśli pacjentka wymaga zabiegu chirurgicznego lub nie będzie chodziła przez długi czas (patrz punkt 2 „Zakrzepy krwi”;

•    jeśli pacjentka jest bezpośrednio po porodzie, wówczas jest ona w grupie podwyższonego ryzyka zakrzepów krwi. Należy zwrócić się do lekarza w celu uzyskania informacji, jak szybko można rozpocząć przyjmowanie leku Flexyess po porodzie;

•    jeśli pacjentka ma zapalenie żył pod skórą (zakrzepowe zapalenie żył powierzchniowych);

•    jeśli pacjentka ma żylaki;

•    jeśli choruje się na padaczkę (patrz „Inne leki i Flexyess”);

•    jeśli występuje choroba, która po raz pierwszy pojawiła się w czasie ciąży lub podczas wcześniejszego stosowania hormonów płciowych (na przykład utrata słuchu, porfiria - choroba krwi), opryszczka ciężarnych (wysypka skórna z pęcherzykami w czasie ciąży), pląsawica Sydenhama (choroba układu nerwowego, w której występują mimowolne ruchy ciała) ;

•    jeśli występuje lub kiedykolwiek wystąpiła ostuda (złotobrązowe plamy barwnikowe, tzw. plamy ciążowe, zwłaszcza na twarzy). Jeżeli tak, należy unikać bezpośredniej ekspozycji na światło słoneczne lub promieniowanie ultrafioletowe;

•    jeśli choruje się na dziedziczny obrzęk naczynioruchowy, leki zawierające estrogeny mogą wywoływać lub pogarszać jego objawy. Powinno się natychmiast zgłosić do lekarza, jeżeli wystąpią objawy obrzęku naczynioruchowego, takie jak obrzęk twarzy, języka i (lub) gardła i (lub) trudności w połykaniu lub pokrzywka wraz z trudnościami w oddychaniu.

ZAKRZEPY KRWI

Stosowanie złożonych hormonalnych leków antykoncepcyjnych, takich jak lek Flexyess jest związane ze zwiększeniem ryzyka zakrzepów krwi, w porównaniu do sytuacji gdy terapia nie jest stosowana. W rzadkich przypadkach zakrzep krwi może zablokować naczynie krwionośne i spowodować ciężkie zaburzenia.

Zakrzepy krwi mogą powstać

■    w żyłach (nazywane dalej „zakrzepica żylna” lub „żylna choroba zakrzepowo-zatorowa”)

■    w tętnicach (nazywane dalej „zakrzepica tętnicza” lub „tętnicze zaburzenia zakrzepowo-zatorowe”).

Nie zawsze następuje całkowity powrót do zdrowia po przebytym zakrzepie krwi. W rzadkich przypadkach skutki zakrzepu krwi mogą być trwałe lub, bardzo rzadko, śmiertelne.

Należy pamiętać, że całkowite ryzyko szkodliwych zakrzepów krwi wywołanych stosowaniem leku Flexyess jest niewielkie.

JAK ROZPOZNAĆ WYSTĄPIENIE ZAKRZEPÓW KRWI

Należy natychmiast zgłosić się do lekarza, jeśli zauważy się jakikolwiek z poniższych objawów.

Czy pacjentka doświadcza któregoś z tych objawów?

Z jakiego powodu prawdopodobnie cierpi pacjentka?

•    obrzęk nogi lub obrzęk wzdłuż żyły w nodze lub na stopie, szczególnie, gdy towarzyszy temu:

•    ból lub tkliwość w nodze, które mogą być odczuwane wyłącznie w czasie stania lub chodzenia,

•    zwiększona temperatura w zmienionej chorobowo nodze

•    zmiana koloru skóry nogi, np. zblednięcie, zaczerwienienie, zasinienie

Zakrzepica żył głębokich

•    nagły napad niewyjaśnionych duszności lub przyspieszenia oddechu;

•    nagły napad kaszlu bez oczywistej przyczyny, który może być połączony z pluciem krwią;

•    ostry ból w klatce piersiowej, który może nasilać się przy głębokim oddychaniu;

•    ciężkie zamroczenie lub zawroty głowy;

•    przyspieszone lub nieregularne bicie serca.

•    silny ból w żołądku;

Zator tętnicy płucnej

Jeśli pacjentka nie jest pewna, należy zgłosić się do lekarza,

ponieważ niektóre z tych objawów, takie jak kaszel lub spłycenie oddechu mogą zostać pomylone z łagodniejszymi stanami, takimi jak zakażenie układu oddechowego (np. przeziębienie).

Objawy występują najczęściej w jednym oku:

•    natychmiastowa utrata widzenia lub

•    bezbolesne zaburzenia widzenia, które mogą przekształcić się w utratę widzenia

Zakrzepica żył siatkówki (zakrzep krwi w oku)

• ból w klatce piersiowej, uczucie dyskomfortu, uczucie

Zawał serca

nacisku, ociężałość

•    uczucie ściskania lub pełności w klatce piersiowej, ramieniu lub poniżej mostka;

•    uczucie pełności, niestrawności lub zadławienia;

•    uczucie dyskomfortu w dolnej części ciała promieniujące do pleców, szczęki, gardła, ramienia i żołądka;

•    pocenie się, nudności, wymioty lub zawroty głowy;

•    skrajne osłabienie, niepokój lub spłycenie oddechu;

•    przyspieszone lub nieregularne bicie serca.

•    nagłe osłabienie lub zdrętwienie twarzy, rak lub nóg, szczególnie po jednej stronie ciała;

•    nagłe splątanie, zaburzenia mówienia lub rozumienia;

•    nagłe zaburzenia widzenia w jednym lub obydwu oczach;

•    nagłe zaburzenia chodzenia, zawroty głowy, utrata równowagi lub koordynacji;

•    nagłe, ciężkie lub długotrwałe bóle głowy bez znanej przyczyny;

•    utrata przytomności lub omdlenie z drgawkami lub bez drgawek.

Udar

W niektórych przypadkach objawy udaru mogą być krótkotrwałe z niemal natychmiastowym i całkowitym powrotem do zdrowia, jakkolwiek należy natychmiast zgłosić się do lekarza, ponieważ pacjentka może być zagrożona wystąpieniem kolejnego udaru.

•    obrzęk oraz lekko niebieskie przebarwienie skóry nóg lub ramion

•    silny ból w żołądku (ostry brzuch)

Zakrzepy krwi blokujące inne naczynia krwionośne

ZAKRZEPY KRWI W ŻYLE

Co może się zdarzyć, jeśli w żyle powstaną zakrzepy krwi

•    Stosowanie złożonych hormonalnych leków antykoncepcyjnych jest związane ze zwiększonym ryzykiem zakrzepów krwi w żyłach (zakrzepica żylna). Choć te działania niepożądane występują rzadko. Najczęściej występują one w pierwszym roku stosowania złożonych hormonalnych leków antykoncepcyj nych.

•    Jeśli zakrzepy krwi formują się w żyłach znajdujących się w nodze lub w stopie, może to prowadzić do rozwinięcia się zakrzepicy żył głębokich.

•    Jeśli zakrzep krwi przemieści się z nogi i umiejscowi w płucach, może to spowodować zatorowość płucną.

•    W bardzo rzadkich przypadkach zakrzep może utworzyć się w innym organie, takim jak oko (zakrzepica żył siatkówki).

Kiedy istnieje najwyższe ryzyko zakrzepów krwi w żyle

Ryzyko zakrzepów krwi w żyle jest największe w czasie pierwszego roku stosowania złożonych

hormonalnych leków antykoncepcyjnych po raz pierwszy. Ryzyko może być również większe w

przypadku wznowienia stosowania złożonych hormonalnych leków antykoncepcyjnych (tego samego lub

innego leku) po przerwie równej 4 tygodnie lub więcej

Po pierwszym roku, ryzyko zmniejsza się, jakkolwiek zawsze jest większe w porównaniu do sytuacji, gdy nie stosuje się złożonych hormonalnych leków antykoncepcyjnych.

Jeśli pacjentka przestanie stosować lek Flexyess ryzyko zakrzepów krwi wraca do normalnego poziomu w ciągu kilku tygodni.

Od czego zależy ryzyko zakrzepów krwi

Ryzyko zależy od naturalnego ryzyka żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej i rodzaju stosowanego złożonego hormonalnego leku antykoncepcyjnego.

Całkowite ryzyko zakrzepów krwi w nogach lub płucach związane ze stosowaniem leku Flexyess jest niewielkie.

-    W ciągu roku, u około 2 na 10 000 kobiet, które nie stosują złożonych hormonalnych leków antykoncepcyjnych oraz nie są w ciąży powstaną zakrzepy krwi.

-    W ciągu roku, u około 5-7 na 10 000 kobiet, które stosują złożone hormonalne leki antykoncepcyjne zawierające lewonorgestrel, noretisteron lub norgestimat powstaną zakrzepy krwi.

-    W ciągu roku, u około 9 do 12 na 10 000 kobiet, które stosują złożone hormonalne leki antykoncepcyjne zawierające drospirenon, np. lek Flexyess, powstaną zakrzepy krwi.

-    Ryzyko zakrzepów krwi zależy od indywidualnej historii medycznej pacjentki (patrz „Czynniki, które zwiększają ryzyko zakrzepów krwi”, poniżej)

Ryzyko zakrzepów krwi w ciągu roku

Kobiety, które nie stosują złożonych hormonalnych tabletek/plastrów/systemów dopochwowych i nie są w ciąży

Około 2 na 10 000 kobiet

Kobiety stosujące złożone hormonalne tabletki antykoncepcyjne zawierające lewonorgestrel, noretisteron lub norgestimat

Około 5-7 na 10 000 kobiet

Kobiety stosujące lek Flexyess

Około 9-12 na 10 000 kobiet

Czynniki zwiększające ryzyko zakrzepów krwi w żyłach

Ryzyko zakrzepów krwi związane ze stosowaniem leku Flexyess jest niewielkie, jednak niektóre czynniki

mogą zwiększyć to ryzyko. Ryzyko jest większe:

•    jeśli pacjentka ma dużą nadwagę (wskaźnik masy ciała (BMI) powyżej 30 kg/m2);

•    jeśli u kogoś z najbliższej rodziny pacjentki stwierdzono obecność zakrzepów krwi w nogach, płucach lub innych organach w młodszym wieku (np. w wieku poniżej 50 lat). W tym przypadku pacjentka może mieć dziedziczne zaburzenia krzepnięcia;

•    jeśli pacjentka musi poddać się operacji, jeśli jest unieruchomiona przez dłuższy czas z powodu kontuzji bądź choroby lub ma nogę w gipsie. Może być konieczne przerwanie stosowania leku

Flexyess na kilka tygodni przed operacją lub ograniczeniem ruchomości. Jeśli pacjentka musi przerwać stosowanie leku Flexyess, należy zapytać lekarza, kiedy można wznowić stosowanie leku.

•    wraz z wiekiem (szczególnie powyżej 35 lat);

•    jeśli pacjentka urodziła dziecko w okresie ostatnich kilku tygodni

Ryzyko zakrzepów krwi zwiększa się wraz z liczbą czynników ryzyka obecnych u pacjentki.

Podróż samolotem (>4 godzin) może tymczasowo zwiększać ryzyko zakrzepów krwi, szczególnie jeśli u pacjentki występuje inny wymieniony czynnik ryzyka.

Trzeba powiedzieć lekarzowi, jeśli któryś z wymienionych czynników występuje u pacjentki, nawet jeśli nie jest się tego pewnym. Lekarz może zadecydować o zaprzestaniu stosowania leku Flexyess.

Należy poinformować lekarza jeśli jakikolwiek z powyższych stanów ulegnie zmianie w czasie stosowania leku Flexyess, np. u kogoś z najbliższej rodziny zostanie stwierdzona zakrzepica bez znanej przyczyny lub jeśli pacjentka znacznie przytyje.

ZAKRZEPY KRWI W TĘTNICY

Co może się zdarzyć, jeśli w tętnicy powstaną zakrzepy krwi

Podobnie jak w przypadku zakrzepów krwi w żyłach, zakrzepy w tętnicy mogą spowodować poważne konsekwencje, na przykład zawał serca lub udar.

Czynniki zwiększające ryzyko zakrzepów krwi w tętnicach

Trzeba podkreślić, że ryzyko zawału serca lub udaru związane ze stosowaniem leku Flexyess jest bardzo małe, ale może wzrosnąć:

•    z wiekiem (powyżej około 35 lat);

   jeśli pacjentka pali papierosy. Podczas stosowania hormonalnego leku antykoncepcyjnego takiego jak Flexyess zaleca się zaprzestanie palenia. Jeśli pacjentka nie jest w stanie przerwać palenia i jest w wieku powyżej 35 lat, lekarz może zalecić stosowanie innego rodzaju antykoncepcji;

•    jeśli pacj entka ma nadwagę;

•    jeśli pacjentka ma wysokie ciśnienie tętnicze;

•    jeśli u kogoś z najbliższej rodziny stwierdzono zawał serca lub udar w młodszym wieku (poniżej 50 lat). W tym przypadku pacjentka może również być w grupie podwyższonego ryzyka zawału serca lub udaru;

•    jeśli u pacjentki lub kogoś z jej najbliższej rodziny stwierdzono wysoki poziom tłuszczów we krwi (cholesterolu lub trójglicerydów);

•    jeśli pacjentka ma migreny, a szczególnie migreny z aurą;

•    jeśli pacjentka ma chore serce (uszkodzenie zastawki, zaburzenie rytmu serca nazywane migotaniem przedsionków)

• jeśli pacj entka ma cukrzycę.

Jeśli u pacjentki występuje więcej niż jeden z powyższych stanów lub jeżeli jakikolwiek z nich jest szczególnie ciężki, ryzyko zakrzepów krwi może być jeszcze bardziej zwiększone.

Należy poinformować lekarza jeśli jakikolwiek z powyższych stanów ulegnie zmianie w czasie stosowania leku Flexyess, np. pacjentka zacznie palić, u kogoś z najbliższej rodziny zostanie stwierdzona zakrzepica bez znanej przyczyny lub jeśli pacjentka znacznie przytyje.

Lek Flexyess a rak

U kobiet stosujących złożone leki antykoncepcyjne, nieznacznie częściej obserwuje się raka piersi, ale nie wiadomo, czy jest to spowodowane stosowaniem tabletek. Na przykład może tak być, że więcej nowotworów jest wykrywanych u kobiet stosujących złożone leki antykoncepcyjne, ponieważ są one częściej badane przez lekarzy.

Częstość występowania nowotworów piersi stopniowo zmniejsza się po zaprzestaniu stosowania złożonych hormonalnych leków antykoncepcyjnych. Ważne jest, aby badać piersi regularnie oraz skontaktować się ze swoim lekarzem, kiedy wyczuje się jakikolwiek guzek.

W rzadkich przypadkach u kobiet stosujących tabletki antykoncepcyjne zgłaszano łagodne guzy wątroby, a w jeszcze rzadszych przypadkach złośliwe guzy wątroby. W pojedynczych przypadkach guzy te prowadziły do wystąpienia zagrażających życiu krwotoków. Należy skontaktować się z lekarzem w przypadku niezwykle silnego bólu brzucha.

Niektóre badania sugerują, że długotrwałe stosowanie tabletek zwiększa u kobiety ryzyko wystąpienia raka szyjki macicy. Jednak nie jest jasne, w jakim zakresie zachowania seksualne lub inne czynniki, takie jak wirus brodawczaka ludzkiego (HPV), zwiększają to ryzyko.

Krwawienie śródcykliczne

Przez pierwsze kilka miesięcy przyjmowania leku Flexyess może występować nieoczekiwane krwawienie (krwawienie poza okresem nieprzyjmowania tabletek). Jeżeli krwawienie takie utrzymuje się dłużej niż kilka miesięcy lub jeśli zaczyna się po kilku miesiącach, lekarz musi zbadać przyczynę.

Co należy zrobić, jeżeli nie wystąpi krwawienie w okresie czterodniowej przerwy w stosowaniu tabletek

Jeżeli pacjentka przyjmowała prawidłowo wszystkie tabletki, nie wystąpiły wymioty ani nasilona biegunka i pacjentka nie przyjmowała innych leków, jest bardzo mało prawdopodobne, aby wystąpiła ciąża. Należy jak zwykle kontynuować przyjmowanie leku Flexyess. Jeżeli pacjentka przyjmowała tabletki nieprawidłowo lub jeżeli pacjentka przyjmowała tabletki prawidłowo, ale oczekiwane krwawienie nie wystąpiło dwa razy pod rząd, może to oznaczać ciążę. Należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

Podczas stosowania leku Flexyess krwawienie zazwyczaj nie występuje co 4 tygodnie, ale ze zmniejszoną częstością z przerwami trwającymi do 120 dni. Rozpoznanie nieoczekiwanej ciąży może być trudne. Jeśli pacjentka uważa z jakiegokolwiek powodu, że jest w ciąży, powinna wykonać test ciążowy. Jeżeli wynik testu jest pozytywny lub pacjentka jest nadal niepewna, należy skontaktować się z lekarzem. Nie należy kontynuować przyjmowania tabletek dopóki nie będzie się pewną, że nie jest w ciąży. W międzyczasie należy stosować niehormonalne metody antykoncepcji. Patrz również "Ciąża".

Lek Flexyess a inne leki_

Zawsze należy informować swojego lekarza jakie leki lub produkty ziołowe już się przyjmuje. Należy powiedzieć także każdemu innemu lekarzowi w tym lekarzowi dentyście lub farmaceucie, przepisującemu inny lek, że stosuje się lek Flexyess. Mogą oni powiedzieć, czy powinno się stosować dodatkowe środki antykoncepcyjne (na przykład prezerwatywy), a jeżeli tak, to jak długo.

Niektóre leki mogą wpływać na stężenie leku Flexyess we krwi oraz powodować, że będzie mniej skuteczny w zapobieganiu ciąży lub mogą wywołać nieoczekiwane krwawienie. Dotyczy to leków:

•    stosowanych w leczeniu:

O padaczki (np. prymidon, fenytoina, barbiturany, karbamazepina, okskarbazepina)

O gruźlicy (np. ryfampicyna)

O zakażeń wirusem HIV i wirusem zapalenia wątroby typu C (tzw. inhibitory proteazy i

nienukleozydowe inhibitory odwrotnej transkryptazy takie jak rytonawir, newirapina, efawirenz) lub innych chorób zakaźnych (gryzeofulwina)

•    stosowanych w leczeniu nadciśnienia płucnego (bosentan)

•    ziołowych zawierających ziele dziurawca zwyczajnego (Hypericum perforatum)

Lek Flexyess może wpływać na działanie innych leków, np.:

O zawierających cyklosporynę

O przeciwpadaczkowych - lamotryginy (może to prowadzić do zwiększenia częstotliwości napadów drgawkowych)

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Flexyess z jedzeniem i piciem

Lek Flexyess może być stosowany niezależnie od posiłków; jeśli to konieczne, można go popić niewielką ilością wody.

Badania laboratoryjne

Jeżeli konieczne jest wykonanie badania krwi, należy powiedzieć lekarzowi lub personelowi laboratorium, że przyjmuje się tabletkę antykoncepcyjną, ponieważ hormonalne leki antykoncepcyjne mogą wpływać na wyniki niektórych badań.

Ciąża

Kobietom w ciąży nie wolno przyjmować leku Flexyess. Jeżeli pacjentka zajdzie w ciążę podczas stosowania leku Flexyess, powinna natychmiast przerwać jego stosowanie i skontaktować się z lekarzem. Jeśli pacjentka chce zajść w ciążę, może przerwać przyjmowanie leku Flexyess w każdej chwili (patrz również "Przerwanie przyjmowania leku Flexyess").

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Karmienie piersią

Na ogół nie zaleca się stosowania leku Flexyess, gdy kobieta karmi piersią. Jeżeli pacjentka chce przyjmować lek Flexyess w okresie karmienia piersią, powinna skontaktować się ze swoim lekarzem.

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie ma informacji sugerujących, że stosowanie leku Flexyess wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn.

Lek Flexyess zawiera laktozę

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjentki nietolerancję niektórych cukrów, powinna się skontaktować z lekarzem przed przyjęciem leku Flexyess.

3. Jak stosować lek Flexyess

Ogólna informacja

Lek Flexyess należy zawsze stosować ściśle według zaleceń lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dozownik tabletek Clyk poprowadzi pacjentkę przez schemat przyjmowania tabletek.

Należy przyjmować jedną tabletkę leku Flexyess każdego dnia, w razie potrzeby popijając małą ilością wody. Tabletki można przyjmować z posiłkiem lub bez posiłku, każdego dnia mniej więcej o tej samej porze.

Przyjmowanie tabletek

1) Faza obowiązkowa (dzień 1-24):

Rozpoczynając przyjmowanie leku Flexyess konieczne jest zawsze przyjmowanie tabletek bez przerwy przez minimum 24 dni, po których można:

-    przerwać przyjmowanie tabletek w celu zrobienia 4-dniowej przerwy bez przyjmowania tabletek

-    lub kontynuować ich przyjmowanie przez okres do 120 dni (patrz faza elastyczna).

W ciągu pierwszych 24 dni dozownik tabletek Clyk nie pozwala zrobić 4-dniowej przerwy bez przyjmowania tabletek.


2) Faza elastyczna (dzień 25.-120.):

W dniach 25-120, tabletkę można przyjmować bez przerw przez okres do maksymalnie 120-go dnia. W czasie tego okresu pacjentka może samodzielnie zdecydować, kiedy zrobić 4-dniową przerwę bez przyjmowania tabletek. Zazwyczaj powoduje to krwawienie z odstawienia.

W czasie fazy elastycznej dozownik tabletek Clyk pozwala pacjentce na rozpoczęcie w każdej chwili 4-dniowej przerwy bez przyjmowania tabletki.

Jeśli pacjentka nie rozpocznie sama 4-dniowej przerwy bez przyjmowania tabletek dozownik Clyk automatycznie rozpoczyna 4-dniową przerwę bez przyjmowania tabletek po 120 dniach nieprzerwanego przyjmowania tabletek.

W przypadku ciągłego krwawienia (trzy kolejne dni) w dniach 25.-120. zalecane jest zrobienie 4-dniowej przerwy bez przyjmowania tabletek. Zmniejszy to łączną liczbę dni z krwawieniem.


Przerwa bez przyjmowania tabletek

Przerwa bez przyjmowania tabletek nie powinna być nigdy dłuższa niż 4 dni i należy ją rozpoczynać tylko wtedy, gdy tabletka była przyjmowana nieprzerwanie przez 24 dni.

W czasie 4-dniowej przerwy bez przyjmowania tabletki zazwyczaj występuje krwawienie i może nie skończyć się do czasu rozpoczęcia następnego cyklu przyjmowania tabletek.

Po każdej 4-dniowej przerwie bez przyjmowania tabletki rozpoczyna się nowy cykl przyjmowania trwający od minimum 24 dni do maksimum 120 dni. Po 24-dniowej fazie obowiązkowej nieprzerwanego przyjmowania tabletki można ponownie zdecydować, kiedy zrobić 4-dniową przerwę bez przyjmowania tabletek w okresie między dniem 25. a 120.


Przygotowanie dozownika tabletek Clyk do użycia

Lek Flexyess można stosować tylko w połączeniu z dozownikiem Clyk.

Należy dokładnie przeczytać oddzielny dokument zawierający instrukcję stosowania dozownika Clyk przed i podczas stosowania.

1.    Wyjąć dozownik doustnego leku antykoncepcyjnego z opakowania.

2.    Wyjąć wkład (zawierający 30 tabletek) z blistra bezpośrednio przed włożeniem go do dozownika.

3.    Dozownik trzymać w dłoni w taki sposób, aby widoczne było okienko do oglądania tabletek (patrz zdjęcie).

4.    Wkład trzymać w drugiej ręce w taki sposób, aby widzieć tabletki.

5.    Wkład włożyć do dozownika, wciskając go do końca i pozostawić go wewnątrz dozownika. Tabletki są teraz widoczne przez okienko.

6.    Obrócić dozownik, aby widzieć ekran wyświetlacza z przodu. Obecnie informuje on, że dozownik doustnych leków antykoncepcyjnych jest włączony i jest gotowy do użycia.

Wymiana pustego wkładu na nowy

Gdy wkład jest pusty, należy go wysunąć z dozownika tabletek, poprzez przesunięcie przycisku zwalniającego wkład (przycisk z fioletowym kółkiem). Nowy wkład wyjąć z blistra dopiero bezpośrednio przed włożeniem go do dozownika.

Wyrzucić pusty wkład i włożyć nowy w sposób opisany powyżej .

Kiedy można rozpocząć przyjmowanie leku Flexyess?

•    Jeżeli pacjentka nie stosowała leku antykoncepcyjnego zawierającego hormony w poprzednim miesiącu

Przyjmowanie leku Flexyess rozpocząć w pierwszym dniu cyklu (to znaczy w pierwszym dniu miesiączki). Jeśli pacjentka rozpocznie przyjmowanie leku Flexyess w pierwszym dniu miesiączki, jest natychmiast chroniona przed ciążą. Możliwe jest również rozpoczęcie przyjmowania leku w dniach 2.-5. cyklu, ale wtedy konieczne jest stosowanie dodatkowej metody antykoncepcji (na przykład prezerwatywy) przez pierwsze 7 dni.

•    Zmiana z innego złożonego hormonalnego leku antykoncepcyjnego lub złożonego antykoncepcyjnego systemu terapeutycznego dopochwowego lub systemu transdermalnego Możliwe jest rozpoczęcie przyjmowania leku Flexyess następnego dnia po ostatniej przerwie bez przyjmowania tabletek lub przyjęciu ostatniej tabletki nie zawierającej substancji czynnych poprzedniego leku antykoncepcyjnego. W przypadku zmiany ze złożonego antykoncepcyjnego systemu terapeutycznego dopochwowego lub systemu transdermalnego należy przestrzegać zaleceń lekarza.

•    Zmiana z metody wyłącznie progestagenowej (tabletka zawierająca tylko progestagen, wstrzyknięcie, implant lub system terapeutyczny domaciczny uwalniający progestagen)

Zmiana z tabletki zawierającej tylko progestagen jest możliwa w dowolnym dniu (z implantu lub systemu terapeutycznego domacicznego w dniu usunięcia, z postaci we wstrzyknięciach w dniu planowanego wstrzyknięcia), ale we wszystkich przypadkach należy stosować dodatkową metodę antykoncepcji (na przykład prezerwatywy) przez pierwsze 7 dni przyjmowania tabletek.

•    Po poronieniu

Postępować zgodnie z zaleceniami lekarza.

•    Po urodzeniu dziecka

Przyjmowanie leku Flexyess można zacząć od 21. do 28. dnia po porodzie. Jeżeli rozpocznie się później niż 28. dnia, trzeba stosować tzw. metodę mechaniczną (na przykład prezerwatywy) przez pierwsze 7 dni przyjmowania leku Flexyess.

Jeżeli po urodzeniu dziecka odbyło się stosunek przed rozpoczęciem przyjmowania leku Flexyess (ponownie), należy najpierw upewnić się, że nie jest się w ciąży, lub poczekać do wystąpienia krwawienia.

•    Jeżeli pacjentka karmi piersią i chce rozpocząć przyjmowanie leku Flexyess (ponownie) po urodzeniu dziecka

Należy przeczytać punkt „Karmienie piersią”.

Jeżeli pacjentka nie jest pewna, kiedy zacząć przyjmować lek, powinna poradzić się lekarza.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Flexyess

Nie ma doniesień o ciężkich szkodliwych następstwach przyjmowania zbyt wielu tabletek leku Flexyess. W przypadku zażycia kilku tabletek na raz mogą wystąpić objawy w postaci nudności lub wymiotów. Młode dziewczęta mogą mieć krwawienia z pochwy.

W przypadku zażycia zbyt wielu tabletek leku Flexyess lub połknięcia ich pewnej liczby przez dziecko, należy skonsultować się ze swoim lekarzem lub farmaceutą.

Pominięcie przyjęcia leku Flexyess

WAŻNE: Jeżeli pacjentka pominęła jedną lub kilka tabletek, należy sprawdzić, czy na ekranie głównym dozownika Clyk jest wyświetlony symbol "Stosowanie dodatkowej metody antykoncepcji" (wykrzyknik w ramce).

Zawsze kiedy na ekranie głównym jest wyświetlony wykrzyknik, należy stosować dodatkową, niehormonalną metodę antykoncepcji (np. prezerwatywy). Dodatkową, niehormonalną metodę antykoncepcji należy stosować aż do zniknięcia wykrzyknika.

Postępowanie w przypadku pominięcia tabletek

•    Jeśli minęło mniej niż 24 godziny od pominięcia tabletki, ochrona przed ciążą nie jest zmniejszona. Tabletkę należy przyjąć jak najszybciej po przypomnieniu i następnie kontynuować przyjmowanie tabletek o zwykłej porze.

•    Jeśli minęło więcej niż 24 godziny od pominięcia tabletki, ochrona przed ciążą może być zmniejszona. W codziennej praktyce można udzielić następującej porady:

•    Pominięta więcej niż jedna tabletka

Należy sprawdzić, czy na ekranie głównym dozownika Clyk jest wyświetlony symbol "Stosowanie dodatkowej metody antykoncepcji" (wykrzyknik w ramce) i przestrzegać powyższych instrukcji. Jeśli pacjentka nie jest pewna, co zrobić, należy spytać lekarza o poradę.

   1 tabletka pominięta w dniach 1-7

Należy przyjąć pominiętą tabletkę natychmiast po przypomnieniu, nawet jeśli oznacza to przyjęcie jednocześnie dwóch tabletek. Następnie należy kontynuować przyjmowanie tabletek o zwykłej porze. Dodatkowo należy sprawdzić, czy na ekranie głównym dozownika Clyk jest wyświetlony symbol "Stosowanie dodatkowej metody antykoncepcji" (wykrzyknik w ramce) i przestrzegać powyższych instrukcji. Jeśli w tygodniu przed pominięciem tabletki odbył się stosunek, należy zdawać sobie sprawę, że istnieje ryzyko ciąży. W takim przypadku należy skontaktować się z lekarzem.

•    1 tabletka pominięta w dniach 8-24

Należy przyjąć pominiętą tabletkę natychmiast po przypomnieniu, nawet jeśli oznacza to przyjęcie jednocześnie dwóch tabletek. Następnie należy kontynuować przyjmowanie tabletek o zwykłej porze. Jeśli pacjentka prawidłowo przyjmowała tabletki przez 7 dni poprzedzających pierwszą pominiętą tabletkę, nie ma potrzeby stosowania dodatkowych metod antykoncepcyjnych. Jednak jeśli tak nie jest lub pominięta była więcej niż 1 tabletka, należy sprawdzić, czy na ekranie głównym dozownika Clyk jest wyświetlony symbol "Stosowanie dodatkowej metody antykoncepcji" (wykrzyknik w ramce) i przestrzegać powyższych instrukcji. Jeśli pacjentka nie jest pewna, co zrobić, należy zwrócić się do lekarza o poradę.

•    1 tabletka pominięta w dniach 25.-120.

Można wybrać jedną z poniższych opcji bez konieczności stosowania dodatkowej metody antykoncepcji.

1.    Przyjąć pominiętą tabletkę jak najszybciej po przypomnieniu (nawet jeśli oznacza to przyjęcie dwóch tabletek w tym samym czasie) i przyjmować następne tabletki o zwykłej porze aż do przyjęcia co najmniej 7 kolejnych tabletek bez przerwy.

albo

2.    Przerwać przyjmowanie tabletek, zrobić 4-dniową przerwę bez przyjmowania tabletek (wliczając w to dzień pominięcia tabletki) i kontynuować nowy cykl przyjmowania leku Flexyess

• Jeśli pacjentka pominęła tabletki i podczas 4-dniowej przerwy bez przyjmowania tabletek nie wystąpi krwawienie miesiączkowe, pacjentka może być w ciąży. Należy skontaktować się z lekarzem przed kontynuacją przyjmowania tabletek, (patrz również punkt “Co należy zrobić, jeśli krwawienie nie wystąpi w czasie 4-dniowej przerwy”)

Co należy zrobić jeśli wystąpią wymioty lub nasilona biegunka

W przypadku wystąpienia wymiotów w ciągu 3-4 godzin po przyjęciu tabletki lub wystąpienia nasilonej biegunki, istnieje ryzyko, że substancje czynne tabletki nie będą całkowicie wchłonięte przez organizm. Sytuacja jest prawie taka sama jak w przypadku pominięcia przyjęcia tabletki. Po wymiotach lub biegunce należy jak najszybciej przyjąć jeszcze jedną tabletkę. W miarę możliwości przyjąć ją w ciągu 24 godzin po normalnym czasie przyjmowania tabletek. Jeśli nie jest to możliwe lub upłynęły 24 godziny, należy stosować dodatkową metodę antykoncepcji (np. prezerwatywy) przez następne 7 dni.

Przerwanie przyjmowania leku Flexyess

Można przerwać przyjmowanie leku Flexyess w dowolnym momencie. Jeżeli pacjentka nie chce zajść w ciążę, powinna poradzić się lekarza co do innych skutecznych metod kontroli urodzin. Jeżeli pacjentka chce zajść w ciążę, powinna przerwać przyjmowanie leku Flexyess i poczekać do wystąpienia miesiączki, zanim rozpocznie próby zajścia w ciążę. W ten sposób łatwiej jest obliczyć spodziewany termin porodu.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych z przyjmowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek działania niepożądane, szczególnie ciężkie i nieprzemijające lub zmiany w stanie zdrowia, które pacjent uważa za związane ze stosowaniem leku Flexyess, należy skonsultować się z lekarzem.

U wszystkich kobiet stosujących złożone hormonalne leki antykoncepcyjne istnieje zwiększone ryzyko zakrzepów krwi w żyłach (żylna choroba zakrzepowo-zatorowa) lub zakrzepów krwi w tętnicach (tętnicze zaburzenia zakrzepowo-zatorowe). W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących różnych czynników ryzyka związanych ze stosowaniem złożonych hormonalnych leków antykoncepcyjnych, należy zapoznać się z punktem 2 „Informacje ważne przed zastosowaniem leku Flexyess”.

Poniżej przedstawiono listę działań niepożądanych powiązanych z przyjmowaniem leku Flexyess. Częste działania niepożądane (występują u 1 do 10 na 100 osób):

•    wahania nastrojów, depresja, zmniejszone zainteresowanie lub utrata zainteresowania seksem

•    ból głowy

•    migrena

•    nudności

•    ból piersi, problemy z miesiączkami, takie jak nieregularne miesiączki, brak miesiączek

Niezbyt częste działania niepożądane (występują u 1 do 10 na 1 000 osób):

•    nerwowość, senność

•    zawroty głowy, uczucie mrowienia

•    migrena, żylaki, zwiększenie ciśnienia krwi

•    ból brzucha, wymioty, niestrawność, gazy jelitowe, zapalenie żołądka, biegunka

•    trądzik, świąd, wysypka

•    bóle, np. ból pleców, ból kończyn, kurcze mięśni

•    grzybicze infekcje pochwy, ból w obrębie miednicy, powiększenie piersi, łagodne guzy piersi, krwawienia z macicy/pochwy (które zwykle ustępują w trakcie dalszego stosowania leku), upławy, uderzenia gorąca, zapalenie pochwy, problemy z miesiączkami, bolesne miesiączki, skąpe miesiączki, bardzo obfite miesiączki, suchość pochwy, nieprawidłowy wymaz z szyjki macicy

•    brak energii, zwiększona potliwość, zatrzymywanie płynów

•    zwiększenie masy ciała

Rzadkie działania niepożądane (występują u 1 do 10 na 10 000 osób):

•    kandydoza (infekcja grzybicza)

•    niedokrwistość, zwiększenie liczby płytek krwi

•    reakcja alergiczna

•    zaburzenia hormonalne (endokrynologiczne)

•    zwiększenie apetytu, utrata apetytu, niezwykle duże stężenie potasu we krwi, niezwykle niskie stężenie sodu we krwi

•    brak orgazmu, bezsenność

•    zawroty głowy, drżenie

•    zaburzenia oka, np. zapalenie powieki, suchość oka

•    niezwykle szybki rytm serca

•    zapalenie żył, krwawienie z nosa, omdlenie

•    powiększony brzuch, choroba jelit, uczucie wzdęcia, przepuklina żołądka, grzybicze infekcje jamy ustnej, zaparcia, suchość w jamie ustnej

•    ból w drogach żółciowych lub pęcherzyka żółciowego, zapalenie pęcherzyka żółciowego

•    żółtobrązowe plamy na skórze, wyprysk, wypadanie włosów, zapalenia skóry podobne do trądziku, suchość skóry, guzowate zapalenie skóry, nadmierny porost włosów, choroby skóry, rozstępy na skórze, zapalenie skóry, zapalenie skóry wrażliwe na światło, guzki skórne

•    utrudnione lub bolesne stosunki płciowe, zapalenie pochwy, krwawienie po stosunku, krwawienie z odstawienia, torbiel piersi, zwiększenie liczby komórek piersi (hyperplazja), złośliwy nowotwór piersi, znaczny rozrost błony śluzowej szyjki macicy, skurczenie lub zanik błony śluzowej macicy, torbiele jajników, powiększenie macicy

•    złe samopoczucie

•    utrata masy ciała

- szkodliwe zakrzepy krwi w żyle lub tętnicy, na przykład:

o w nodze lub stopie (np. zakrzepica żył głębokich)

o w płucach (np. zatorowość płucna) o zawał serca o udar

o miniudar lub przejściowe objawy udaru, znane jako przemijający napad niedokrwienny o zakrzepy krwi w wątrobie, żołądku/jelicie, nerkach lub oku

Prawdopodobieństwo powstania zakrzepów krwi może być większe, jeśli u pacjentki występują jakiekolwiek inne czynniki zwiększające to ryzyko (patrz punkt 2 w celu uzyskania dalszych informacji dotyczących czynników zwiększających ryzyko zakrzepów krwi i objawów wystąpienia zakrzepów krwi)

Zgłoszono również następujące działania niepożądane, ale ich częstości występowania nie można ustalić na podstawie dostępnych danych: nadwrażliwość, rumień wielopostaciowy (wysypka z tarczowatym zaczerwienieniem lub owrzodzeniem).

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych:

Al. Jerozolimskie 181C,

02-222 Warszawa, tel: +48 22 49 21 301, faks: +48 22 49 21 309,

e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5.    Jak przechowywać lek Flexyess

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących przechowywania produktu leczniczego.

Dozownik tabletek nie jest wodoszczelny i należy zawsze trzymać go w suchym miejscu.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i blistrze wkładu (patrz „Termin ważności”, „EXP”). Po wyjęciu wkładu z blistra należy wsunąć go bezpośrednio do dozownika, tabletki należy przyjąć w ciągu 40 dni.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera Flexyess

•    Substancjami czynnymi leku są: etynyloestradiol (w postaci klatratu betadeksu) i drospirenon.

Każda tabletka zawiera 0,020 miligramów etynyloestradiolu (w postaci klatratu betadeksu) i

3 miligramy drospirenonu.

•    Pozostałe składniki to:

Rdzeń tabletki: laktoza jednowodna, skrobia kukurydziana, magnezu stearynian,

Otoczka tabletki: hypromeloza, talk, tytanu dwutlenek (E 171) i żelaza tlenek czerwony (E 172).

Jak wygląda Flexyess i co zawiera opakowanie

•    Tabletka leku Flexyess jest jasnoróżowa, okrągła, obustronnie wypukła, po jednej stronie ma wytłoczone litery „DS” wpisane w sześciokąt foremny. Tabletki są zapakowane we wkład, który zapakowany jest w blister.

•    Zestaw startowy leku Flexyess zawiera:

1 pudełko tekturowe z 1 blistrem zawierającym 1 wkład z 30 tabletkami oraz 1 pudełko tekturowe zawierające 1 dozownik.

Zestawy uzupełniające leku Flexyess zawierają po 1, 3, 4 lub 12 blistrów, z których każdy zawiera wkład z 30 tabletkami.

Podmiot odpowiedzialny

Bayer Pharma AG Muellerstrasse 178 13353 Berlin Niemcy

Wytwórca

Bayer Pharma AG Muellerstrasse 170-178

13353 Berlin Niemcy

Bayer Weimar GmbH and Co. KG Doebereinerstrasse 20 99427 Weimar Niemcy

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Bayer Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 158 02-26 Warszawa (22) 572 35 00

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w państwach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

We wszystkich państwach EOG proponowana nazwa handlowa brzmi Flexyess.

Kraj

Nazwa (własna), moc i postać farmaceutyczna

Austria (AT)

Flexyess 0,02 mg/3 mg Filmtabletten

Belgia (BE)

Yvidually 0,02 mg/3 mg, filmomhulde tabletten

Bułgaria (BG)

Flexyess 0,02 mg/3 mg ^HUMHpaHH TaóaeTKH

Cypr (CY)

Flexyess 0,02 mg/3 mg smKaknppéva ps ksraó npévio SioKÍa

Czechy (CZ)

Flexyess 0,02 mg/ 3 mg potahované tablety

Dania (DK)

Flexyess, 0,02 mg/3 mg, filmovertrukne tabletter

Estonia (EE)

Yvidually, 0,02 mg/ 3 mg öhukese polümeerikattega tabletid

Finlandia (FI)

Flexyess 0,02 mg/3 mg tabletti, kalvopäällysteinen

Francja (FR)

Flexyess 0,02 mg / 3 mg, comprimé pelliculé

Niemcy (DE)

Flexyess 0,02 mg/3 mg Filmtabletten

Grecja (EL)

Flexyess 0,02 mg/3 mg srnKaknppéva ps ksraó upévio SioKÍa

Węgry (HU)

Flexyess 0,02 mg/3 mg filmtabletta

Islandia (IS)

Flexyess, 0,02 mg/3 mg, filmuhüöaöar töflur

Irlandia (IE)

Flexyess 0.02 mg/3 mg film-coated tablets

Włochy (IT)

Yvidually 0,02 mg/3 mg compresse rivestite con film

Łotwa (LV)

Yvidually 0,02 mg/3 mg apvalkotäs tabletes

Litwa (LT)

Flexyess 0,02 mg/3 mg plevele dengtos tabletes

Luksemburg (LU)

Flexyess 0,02 mg/3 mg, comprimés pelliculés

Malta (MT)

Flexyess 0,02 mg / 3 mg tabletki powlekane

Holandia (NL)

Yvidually 0,02 mg/3 mg, filmomhulde tabletten

Norwegia (NO)

Flexyess, 0,02 mg/3 mg, tabletter, filmdrasjerte

Polska (PL)

Flexyess, 0,02 mg + 3 mg, tabletki powlekane

Portugalia (PT)

Flexyess 3 mg + 0,02 mg comprimido revestido por película

Rumunia (RO)

Yvidually 0,02 mg/3 mg, comprimate fílmate

Słowacja (SK)

Flexyess, 0,02 mg/3 mg filmom obalená tableta

Słowenia (SI)

Flexyess 0,02 mg/ 3 mg filmsko oblozene tablete

Hiszpania (ES)

Flexyess 0,02 mg/ 3 mg comprimidos recubiertos con película

Szwecja (SE)

Flexyess, 0,02 mg/3 mg,, filmdragerade tabletter

Wielka Brytania (UK)

Flexyess 0.02 mg / 3 mg film-coated tablets

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 19.12.2014

Flexyess

Charakterystyka Flexyess

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Flexyess, 0,02 mg + 3 mg, tabletki powlekane

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda tabletka powlekana zawiera 0,020 mg etynyloestradiolu (w postaci klatratu betadeksu) i 3 mg drospirenonu.

Substancja pomocnicza o znanym działaniu: laktoza jednowodna 46 mg

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletki a powlekane.

Tabletki są jasnoróżowe, okrągłe, obustronnie wypukłe, po jednej stronie z wytłoczonymi literami "DS" wpisanymi w sześciokącie foremnym.

Tabletki mają średnicę 6 mm i grubość 3 mm.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Antykoncepcja doustna.

Decyzja o przepisaniu produktu leczniczego Flexyess powinna zostać podjęta na podstawie indywidualnej oceny czynników ryzyka u kobiety, zwłaszcza ryzyka żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej oraz ryzyka żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej związanego ze stosowaniem produktu leczniczego Flexyess, w odniesieniu do innych złożonych hormonalnych produktów antykoncepcyjnych (patrz punkty 4.3 oraz 4.4).

4.2 Dawkowanie i sposób podawania

Sposób podawania: Podanie doustnie Dawkowanie

Jak przyjmować produkt leczniczy Flexyess

Produkt leczniczy Flexyess można stosować tylko w połączeniu z dozownikiem tabletek Clyk. Dozownik tabletek poprowadzi użytkowniczkę przez schemat przyjmowania tabletek.

Przed zastosowaniem należy dokładnie przeczytać instrukcję stosowania dozownika tabletek Clyk i zachować ją do przyszłego wykorzystania.

Instrukcja przygotowania dozownika tabletek Clyk do stosowania i dozowania tabletki, patrz punkt 6.6.

Należy przyjmować po jednej tabletce każdego dnia o zbliżonej porze, w razie potrzeby popijając małą ilością płynu. Tabletki należy przyjmować bez przerwy przez minimum 24 dni.

Tabletki Flexyess można przyjmować codziennie, bez przerwy przez okres do 120 dni, po którym należy zrobić 4-dniową przerwę bez przyjmowania tabletek.

Przyjmowanie tabletek składa się z dwóch faz:

1.    Faza obowiązkowa (od dnia 1 do dnia 24):

Rozpoczynając stosowanie serii produktu leczniczego Flexyess należy przyjmować tabletki bez przerwy przez minimum 24 dni.

Dozownik Clyk wskazuje, czy można zrobić 4-dniową przerwę bez przyjmowania tabletek. W ciągu pierwszych 24 dni (faza obowiązkowa) dozownik tabletek nie pozwoli rozpocząć 4-dniowej przerwy bez przyjmowania tabletek.

2.    Faza elastyczna (od dnia 25 do dnia 120):

W dniach 25-120 tabletkę można przyjmować bez przerw przez okres do maksymalnie 120-go dnia. W czasie tego okresu kobieta może samodzielnie zdecydować, czy zrobić 4-dniową przerwę bez przyjmowania tabletek, czy też nie.

Taką 4-dniową przerwę bez przyjmowania tabletek należy rozpocząć tylko wtedy, gdy tabletka była przyjmowana nieprzerwanie przez 24 dni.

W czasie fazy elastycznej dozownik tabletek Clyk pozwala użytkowniczce na rozpoczęcie w każdej chwili 4-dniowej przerwy bez przyjmowania tabletki.

4-dniowa przerwa bez przyjmowania tabletek nie powinna nigdy następować później niż po 120 dniach nieprzerwanego przyjmowania tabletki.

Przerwa bez przyjmowania tabletki nie powinna nigdy trwać dłużej niż 4 dni.

Dozownik Clyk automatycznie rozpoczyna 4-dniową przerwę bez przyjmowania tabletki po 120 dniach nieprzerwanego przyjmowania tabletek.

W czasie 4-dniowej przerwy bez przyjmowania tabletki zazwyczaj występuje krwawienie z odstawienia i może nie skończyć się ono do czasu przyjęcia następnej tabletki.

Po każdej 4-dniowej przerwie bez przyjmowania tabletki rozpoczyna się nowa seria przyjmowania trwająca od minimum 24 dni do maximum 120 dni.

Po 4-dniowej przerwie bez przyjmowania tabletki dozownik tabletek Clyk automatycznie przypomina użytkowniczce, że rozpoczyna się nowa seria i że ponownie należy codziennie przyjmować tabletkę.

Nigdy nie jest dozwolone zrobienie 4-dniowej przerwy bez przyjmowania tabletki w czasie fazy obowiązkowej, podczas której konieczne jest przyjmowanie tabletek przez minimum 24 dni.

Jeśli przez trzy kolejne dni podczas fazy elastycznej (dni 25-120) występuje ciągłe krwawienie i (lub) plamienie, zalecane jest zrobienie 4-dniowej przerwy bez przyjmowania tabletek. Może to zmniejszyć łączną liczbę dni z krwawieniem.

Taką 4-dniową przerwę bez przyjmowania tabletek należy zrobić tylko wtedy, gdy tabletka była przyjmowana nieprzerwanie przez co najmniej minimum 24 dni.

Jak rozpocząć stosowanie produktu leczniczego Flexyess

• Jeżeli w ostatnim miesiącu pacjentka nie stosowała żadnych hormonalnych produktów antykoncepcyjnych

Przyjmowanie tabletek należy rozpocząć w 1 dniu naturalnego cyklu u pacjentki (tzn. w pierwszym dniu krwawienia miesiączkowego). Rozpoczęcie w dniach 2. - 5. jest dozwolone, ale podczas pierwszego cyklu zalecane jest dodatkowe stosowanie mechanicznej metody antykoncepcyjnej przez pierwsze 7 dni przyjmowania tabletek.

•    Zmiana z innego złożonego produktu antykoncepcyjnego (doustny złożony produkt antykoncepcyjny, system terapeutyczny dopochwowy lub system transdermalny)

Kobieta powinna rozpocząć przyjmowanie produktu leczniczego Flexyess najlepiej następnego dnia po przyjęciu ostatniej aktywnej tabletki (tabletki zawierającej substancje czynne) poprzedniego złożonego doustnego produktu antykoncepcyjnego, ale nie później niż następnego dnia po zakończeniu przerwy lub po przyjęciu tabletek niezawierających substancji czynnych poprzedniego złożonego doustnego produktu antykoncepcyjnego. W przypadku stosowania systemu terapeutycznego dopochwowego lub systemu transdermalnego kobieta powinna rozpocząć przyjmowanie produktu leczniczego Flexyess najlepiej po usunięciu systemu, ale nie później niż w dniu, w którym należałoby zastosować kolejny system.

•    Zmiana z produktu zawierającego wyłącznie progestagen (minitabletka, zastrzyk, implant) lub systemu terapeutycznego domacicznego (IUS) uwalniającego progestagen

Kobieta przyjmująca tabletkę zawierającą wyłącznie progestagen może przejść na stosowanie produktu leczniczego Flexyess w dowolnym dniu cyklu (w przypadku implantu lub IUS w dniu ich usunięcia, w przypadku produktu stosowanego we wstrzyknięciach, w chwili, gdy powinno zostać wykonane następne wstrzyknięcie). We wszystkich tych przypadkach zaleca się stosowanie dodatkowo mechanicznej metody antykoncepcji przez pierwsze 7 dni przyjmowania tabletek produktu leczniczego Flexyess.

•    Po poronieniu w pierwszym trymestrze ciąży

Kobieta może od razu rozpocząć przyjmowanie produktu leczniczego. W takim przypadku nie jest konieczne stosowanie dodatkowych metod antykoncepcyjnych

•    Po porodzie lub poronieniu w drugim trymestrze ciąży

Należy poinformować kobietę, że przyjmowanie tabletek trzeba rozpocząć od 21. do 28. dnia po porodzie lub poronieniu w drugim trymestrze ciąży. W przypadku późniejszego rozpoczęcia stosowania tabletek należy poinformować kobietę o konieczności stosowania dodatkowo mechanicznej metody antykoncepcji przez pierwsze 7 dni przyjmowania tabletek. Jeśli doszło do stosunku, przed rozpoczęciem przyjmowania złożonego doustnego produktu antykoncepcyjnego należy poczekać do wystąpienia pierwszego krwawienia miesiączkowego.

Kobiety karmiące piersią, patrz punkt 4.6.

Postępowanie w przypadku pominięcia tabletek

Jeżeli od czasu planowego przyjęcia tabletki upłynęły mniej niż 24 godziny, skuteczność ochrony antykoncepcyjnej nie ulega zmniejszeniu. Należy przyjąć tabletkę jak najszybciej po przypomnieniu sobie o spóźnieniu tabletki, a kolejne tabletki przyjmować o zwykłej porze.

Jeżeli od czasu planowego przyjęcia tabletki upłynęły więcej niż 24 godziny, skuteczność ochrony antykoncepcyjnej może być zmniejszona. W takim przypadku należy postępować zgodnie z następującymi dwiema podstawowymi zasadami:

1.    zalecana przerwa w przyjmowaniu tabletek wynosi 4 dni, nigdy nie wolno przerywać przyjmowania tabletek na okres dłuższy niż 7 dni,

2.    odpowiednie hamowanie osi podwzgórzowo-przysadkowo-jajnikowej następuje po 7 dniach ciągłego przyjmowania tabletek.

Zgodnie ze wspomnianymi zasadami w codziennej praktyce lekarskiej można udzielać następujących informacji i porad na temat zażywania tabletek:

•    Dzień 1-7

Po przypomnieniu o pominiętej dawce, należy natychmiast przyjąć ostatnią pominiętą tabletkę, nawet jeśli oznacza to przyjęcie jednocześnie dwóch tabletek. Następnie należy kontynuować przyjmowanie tabletek o zwykłej porze. Dodatkowo przez następne 7 dni należy stosować mechaniczną metodę antykoncepcji, taką jak prezerwatywy. Jeśli w ciągu poprzedzających 7 dni doszło do stosunku, należy uwzględnić możliwość ciąży. Im więcej tabletek pominięto i im mniej czasu od przerwy bez przyjmowania tabletek, tym większe jest ryzyko ciąży.

•    Dzień 8-24

Po przypomnieniu o pominiętej dawce, należy natychmiast przyjąć ostatnią pominiętą tabletkę, nawet jeśli oznacza to przyjęcie jednocześnie dwóch tabletek. Następnie należy kontynuować przyjmowanie tabletek o zwykłej porze. Pod warunkiem, że kobieta prawidłowo przyjmowała tabletki przez 7 dni poprzedzających pierwszą pominiętą tabletkę, nie ma potrzeby stosowania dodatkowych metod antykoncepcyjnych. Jednak jeśli tak nie jest lub jeśli kobieta pominęła więcej niż 1 tabletkę, należy ją poinformować, aby stosowała dodatkowe metody antykoncepcyjne aż do momentu, gdy będzie przyjmowała tabletki bez przerw przez co najmniej 7 kolejnych dni.

•    Dzień 25-120

Ryzyko zmniejszonej niezawodności może być znaczne z powodu możliwości zbliżającej się przerwy w przyjmowaniu tabletek. Jednak poprzez dostosowanie schematu przyjmowania tabletek można nadal zapobiec zmniejszonej ochronie antykoncepcyjnej. Zastosowanie jednej z poniższych dwóch opcji sprawia, że nie ma potrzeby stosowania dodatkowych metod antykoncepcyjnych, pod warunkiem, że przez 7 dni poprzedzających pierwszą pominiętą tabletkę kobieta przyjęła prawidłowo wszystkie tabletki. Jeśli tak nie jest, należy poinformować kobietę, aby postępowała zgodnie z pierwszą z tych dwóch opcji i stosowała również dodatkową metodę antykoncepcji przez następne 7 dni.

1.    Po przypomnieniu o pominiętej dawce, należy natychmiast przyjąć ostatnią pominiętą tabletkę, nawet jeśli oznacza to przyjęcie jednocześnie dwóch tabletek. Następnie należy kontynuować przyjmowanie tabletek o zwykłej porze aż do przyjęcia 7 kolejnych tabletek bez przerwy.

2.    Kobieta może również zdecydować o zrobieniu 4-dniowej przerwy bez przyjmowania tabletki, obejmującej dni pominięcia tabletek, aby wywołać krwawienie z odstawienia i następnie rozpocząć nowy cykl przyjmowania produktu leczniczego Flexyess.

Jeśli kobieta pominęła tabletki i nie wystąpi u niej krwawienie z odstawienia w czasie następującej przerwy bez przyjmowania tabletek, należy uwzględnić możliwość ciąży.

Zalecenia w przypadku wystąpienia zaburzeń żołądka i jelit

W przypadku ciężkich zaburzeń żołądka i jelit (np. wymioty lub biegunka) wchłanianie może nie być całkowite i należy stosować dodatkowe metody antykoncepcyjne.

Jeśli wymioty wystąpiły w ciągu 3-4 godzin po przyjęciu tabletki, należy postępować zgodnie z informacją dotyczącą pominięcia przyjęcia tabletki podaną w punkcie 4.2. Jeśli kobieta nie chce zmieniać schematu przyjmowania tabletek, musi przyjąć dodatkową(-e) tabletkę(-i) z dozownika tabletek.

Dodatkowe informacje dotyczące specjalnych grup pacjentów Dzieci i młodzież

Produkt leczniczy Flexyess jest wskazany do stosowania tylko po pierwszej miesiączce.

Pacjentki w podeszłym wieku

Produkt leczniczy Flexyess nie jest wskazany do stosowania po menopauzie.

Pacjentki z zaburzeniami czynności wątroby

Produkt leczniczy Flexyess jest przeciwwskazany u kobiet z ciężkimi chorobami wątroby. Patrz również punkty 4.3 i 5.2.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek

Produkt leczniczy Flexyess jest przeciwwskazany u kobiet z ciężką lub ostrą niewydolnością nerek. Patrz również punkty 4.3 i 5.2.

4.3 Przeciwwskazania

Złożonych hormonalnych produktów antykoncepcyjnych nie należy stosować w następujących

przypadkach.

Jeżeli którakolwiek z podanych chorób wystąpi po raz pierwszy podczas stosowania złożonego

doustnego produktu antykoncepcyjnego, należy natychmiast przerwać jego przyjmowanie.

•    Nadwrażliwość na substancje czynne lub którąkolwiek substancję pomocniczą produktu leczniczego Flexyess, tabletki powlekane (wymienioną w punkcie 6.1.)

•    Występowanie lub ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej (ang. venous thromboembolism, VTE)

o Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa - czynna (leczona przeciwzakrzepowymi produktami leczniczymi) lub przebyta żylna choroba zakrzepowo-zatorowa, np. zakrzepica żył głębokich (ang. deep venous thrombosis, DVT), zatorowość płucna (ang. pulmonary embolism, PE).

o Znana dziedziczna lub nabyta predyspozycja do występowania żylnej choroby

zakrzepowo-zatorowej np. oporność na aktywowane białko C (ang. activated protein C, APC) (w tym czynnik V Leiden) niedobór antytrombiny III, niedobór białka C, niedobór białka S

o Rozległy zabieg operacyjny związany z długotrwałym unieruchomieniem (patrz punkt 4.4)

o Wysokie ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej wskutek występowania wielu czynników ryzyka (patrz punkt 4.4).

•    Występowanie lub ryzyko tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych (ang. arterial thromboembolism, ATE)

o Tętnicze zaburzenia zakrzepowo-zatorowe - czynne (np. zawał mięśnia sercowego) lub objawy prodromalne (np. dławica piersiowa)

o Choroby naczyń mózgowych - czynny udar, przebyty udar lub objawy prodromalne w wywiadzie (np. przemijający napad niedokrwienny, ang. transient ischaemic attack, TIA)

o Stwierdzona dziedziczna lub nabyta skłonność do występowania tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych np. hiperhomocysteinemia i obecność przeciwciał antyfosfolipidowych (przeciwciała antykardiolipinowe, antykoagulant toczniowy)

o Migrena z ogniskowymi objawami neurologicznymi w wywiadzie

o Wysokie ryzyko zaburzeń zakrzepowo-zatorowych tętnic z powodu występowania wielu czynników ryzyka (patrz punkt 4.4) lub występowania jednego z poważnych czynników ryzyka, takich jak:

•    cukrzyca z powikłaniami naczyniowymi

•    ciężkie nadciśnienie tętnicze

•    ciężka dyslipoproteinemia

•    Aktualna lub przebyta ciężka choroba wątroby (do momentu powrotu wyników prób czynnościowych wątroby do prawidłowych wartości)

•    Ciężka lub ostra niewydolność nerek

•    Aktualne lub przebyte łagodne bądź złośliwe nowotwory wątroby

•    Wystąpienie lub podejrzenie wystąpienia złośliwych nowotworów zależnych od steroidowych hormonów płciowych (np. nowotworów narządów płciowych lub piersi)

•    Krwawienie z dróg rodnych o nieustalonej etiologii

4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania Ostrzeżenia

Jeśli występuje którykolwiek z poniższych stanów lub czynników ryzyka, należy omówić z pacjentką zasadność stosowania produktu leczniczego Flexyess.

W razie pogorszenia lub wystąpienia po raz pierwszy któregokolwiek z wymienionych stanów lub czynników ryzyka kobieta powinna zgłosić się do lekarza prowadzącego, który zadecyduje, czy konieczne jest przerwanie stosowania produktu leczniczego Flexyess.

W przypadku podejrzenia lub potwierdzenia żylnych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych bądź tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych, powinno się zaprzestać stosowania złożonych hormonalnych produktów antykoncepcyjnych. Jeśli pacjentka rozpoczęła terapię przeciwzakrzepowymi produktami leczniczymi, powinna zastosować inną metodę antykoncepcji, ze względu na ryzyko teratogennego działania przeciwzakrzepowych produktów leczniczych (kumaryny).

• Zaburzenia krążenia

Ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej

Stosowanie jakichkolwiek złożonych hormonalnych produktów antykoncepcyjnych wiąże się ze zwiększonym ryzykiem żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej w porównaniu do sytuacji, gdy terapia nie jest stosowana. Stosowanie produktów zawierających lewonorgestrel, norgestimat lub noretisteron jest związane z najmniejszym ryzykiem żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej. Stosowanie innych produktów, takich jak produkt leczniczy Flexyess może być związane z dwukrotnie większym ryzykiem. Decyzja o zastosowaniu produktu spoza grupy najmniejszego ryzyka żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej powinna zostać podjęta wyłącznie po rozmowie z pacjentką, w celu upewnienia się, że rozumie ona ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej związane z produktem leczniczym Flexyess, jak obecne czynniki ryzyka wpływają na to ryzyko oraz, że ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej jest największe w pierwszym roku stosowania. Istnieją pewne dowody, świadczące, że ryzyko zwiększa się, gdy złożone hormonalne produkty antykoncepcyjne są przyjmowane ponownie po przerwie w stosowaniu wynoszącej 4 tygodnie lub więcej.

U około 2 na 10 000 kobiet, które nie stosują złożonych hormonalnych produktów antykoncepcyjnych i nie są w ciąży, w okresie roku rozwinie się żylna choroba zakrzepowo-zatorowa. Jakkolwiek, ryzyko to może być znacznie wyższe, w zależności od czynników ryzyka występujących u danej pacjentki (patrz poniżej).

Szacuje się1, że spośród 10 000 kobiet, które stosują złożone hormonalne produkty antykoncepcyjne zawierające drospirenon, u około 9 do 12 kobiet w okresie roku rozwinie się żylna choroba zakrzepowo-zatorowa, w porównaniu do około 62 kobiet stosujących złożone hormonalne produkty antykoncepcyjne zawierające lewonorgestrel.

W obydwu sytuacjach, liczba przypadków żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej przypadających na okres roku jest mniejsza niż oczekiwana liczba przypadków u kobiet w ciąży lub w okresie poporodowym.

Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa może być śmiertelna w 1-2% przypadków.

Liczba przypadków żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej przypadających na 10 000 kobiet w okresie roku

Liczba

przypadków

0

-T-T->1

Pacjen.tki niestosujące zł°ż°nych    Złożone hormonalne produkty antykoncepcyjne Złożone hormonalne produkty antykoncepcyjne

hormonalnych pr°duktów    zawierające lewonorgestrel    zawierające Drospirenon

antykoncepcyjnych    (5-7 przypadków)    (9-12 przypadków)

(2 przypadki)


U pacjentek stosujących złożone hormonalne produkty antykoncepcyjne niezwykle rzadko zgłaszano przypadki zakrzepicy w innych naczyniach krwionośnych, np. wątrobowych, krezkowych, nerkowych lub w żyłach i tętnicach siatkówki.

Czynniki ryzyka żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej

Ryzyko żylnych powikłań zakrzepowo-zatorowych u pacjentek stosujących złożone hormonalne produkty antykoncepcyjne może znacząco wzrosnąć w przypadku występowania dodatkowych czynników ryzyka, szczególnie, jeśli występuje kilka czynników ryzyka jednocześnie (patrz tabela).

Stosowanie produktu leczniczego Flexyess jest przeciwwskazane, jeśli u pacjentki występuje jednocześnie kilka czynników ryzyka, zwiększających ryzyko zakrzepicy żylnej (patrz punkt 4.3). Jeśli u kobiety wstępuje więcej niż jeden czynnik ryzyka, możliwe jest, że zwiększenie ryzyka jest większe niż suma pojedynczych czynników - w tym przypadku należy ocenić całkowite ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej. Jeśli ocena stosunku korzyści do ryzyka jest negatywna, nie należy przepisywać złożonych hormonalnych produktów antykoncepcyjnych (patrz punkt 4.3).

Tabela: Czynniki ryzyka żylnej choro

)y zakrzepowo-zatorowej

Czynnik ryzyka

Uwagi

Otyłość (wskaźnik masy ciała (BMI) powyżej 30 kg/m2)

Ryzyko istotnie zwiększa się ze wzrostem BMI.

Jest to szczególnie istotne do oceny, jeśli występują również inne czynniki ryzyka.

Długotrwałe unieruchomienie, rozległy zabieg operacyjny, jakikolwiek zabieg operacyjny w obrębie kończyn dolnych lub miednicy, zabieg neurochirurgiczny lub poważny uraz

Uwaga: tymaczasowe unieruchomienie, w tym podróż samolotem >4 godzin może również stanowić czynnik ryzyka żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej, szczególnie u kobiet ze współistniejącymi innymi czynnikami ryzyka.

W powyższych sytuacjach zaleca się przerwanie stosowania plastrów/tabletek/systemu dopochwowego na co najmniej 4 tygodnie przed planowanym zabiegiem chirurgicznym i nie wznawianie stosowania produktu leczniczego przed upływem dwóch tygodni od czasu powrotu do sprawności ruchowej. Należy stosować inną metodę antykoncepcji, aby uniknąć niezamierzonego zajścia w ciążę.

Należy rozważyć leczenie przeciwzakrzepowe, jeśli stosowania produktu leczniczego Flexyess nie przerwano odpowiednio wcześnie.

Dodatni wywiad rodzinny (występowanie żylnych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych u rodzeństwa bądź rodziców, szczególnie w stosunkowo młodym wieku, np. przed 50 rokiem życia).

Jeśli podejrzewa się predyspozycję genetyczną, przed podjęciem decyzji o stosowaniu złożonego hormonalnego produktu antykoncepcyjnego kobieta powinna zostać skierowana na konsultację u specjalisty

Inne schorzenia związane z żylną chorobą zakrzepowo-zatorową

Nowotwór, toczeń rumieniowaty układowy, zespół hemolityczno-mocznicowy, przewlekłe zapalne choroby jelit (np. choroba Leśniowskiego-Crohna lub wrzodziejące zapalenie jelita grubego) oraz niedokrwistość sierpowatokrwinkowa

Wiek

Szczególnie w wieku powyżej 35 lat

Nie osiągnięto konsensusu, co do możliwej roli żylaków oraz zakrzepowego zapalenia żył powierzchniowych na wystąpienie lub progresję żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej.

Należy uwzględnić zwiększone ryzyko wystąpienia choroby zakrzepowo-zatorowej w ciąży oraz w szczególności w 6-tygodniowym okresie poporodowym („Ciąża i laktacja” patrz punkt 4.6).

Objawy żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej (zakrzepicy żył głębokich oraz zatorowości płucnej)

Należy poinformować pacjentkę, że w razie wystąpienia następujących objawów należy natychmiast zgłosić się do lekarza i powiedzieć personelowi medycznemu, że stosuje się złożone hormonalne produkty antykoncepcyjne.

Objawy zakrzepicy żył głębokich (ang. deep vein thrombosis, DVT) mogą obejmować:

- obrzęk nogi i (lub) stopy lub obrzęk wzdłuż żyły w nodze;

-    ból lub tkliwość w nodze, które mogą być odczuwane wyłącznie w czasie stania lub chodzenia;

-    zwiększona temperatura w zmienionej chorobowo nodze; czerwona lub przebarwiona skóra nogi. Objawy zatorowości płucnej (ang. pulmonary embolism, PE) mogą obejmować:

-    nagły napad niewyjaśnionego spłycenia oddechu lub przyspieszenia oddechu;

-    nagły napad kaszlu, który może być połączony z krwiopluciem;

-    ostry ból w klatce piersiowej;

-    ciężkie zamroczenie lub zawroty głowy;

-    przyspieszone lub nieregularne bicie serca.

Niektóre z tych objawów (np. „spłycenie oddechu”, „kaszel”) są niespecyficzne i mogą być niepoprawnie zinterpretowane jako występujące częściej lub mniej poważne stany (np. zakażenia układu oddechowego).

Inne objawy zamknięcia naczyń mogą obejmować: nagły ból, obrzęk oraz lekko niebieskie przebarwienie kończyn.

Jeżeli zamkniecie naczynia wystąpi w oku, objawy mogą obejmować bezbolesne zaburzenia widzenia, które mogą przekształcić się w utratę widzenia. W niektórych przypadkach utrata widzenia może nastąpić niemal natychmiast.

Ryzyko tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych

Badania epidemiologiczne wykazały związek pomiędzy stosowaniem hormonalnych produktów antykoncepcyjnych, a zwiększonym ryzykiem tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych (zawału mięśnia sercowego) lub incydentów naczyniowo-mózgowych (np. przemijającego napadu niedokrwiennego, udaru). Przypadki tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych mogą być śmiertelne.

Czynniki ryzyka tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych

Ryzyko wystąpienia tętniczych powikłań zakrzepowo-zatorowych lub napadów naczyniowo-mózgowych u pacjentek stosujących złożone hormonalne produkty antykoncepcyjne jest zwiększone u kobiet, u których występują czynniki ryzyka (patrz tabela). Stosowanie produktu leczniczego Flexyess jest przeciwwskazane, jeżeli u pacjentki występuje jeden poważny lub jednocześnie kilka czynników ryzyka tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych, które stawiają pacjentkę w grupie wysokiego ryzyka zakrzepicy tętniczej (patrz punkt 4.3). Jeśli u kobiety wstępuje więcej niż jeden czynnik ryzyka, możliwe jest, że zwiększenie ryzyka jest większe niż suma pojedynczych czynników - w tym przypadku należy ocenić całkowite ryzyko. Jeśli ocena stosunku korzyści do ryzyka jest negatywna, nie należy przepisywać złożonych hormonalnych produktów antykoncepcyjnych (patrz punkt 4.3).

Tabela: Czynniki ryzyka tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych

Czynnik ryzyka

Uwagi

Wiek

Szczególnie w wieku powyżej 35 lat

Palenie

Należy dokładnie pouczyć kobiety, aby nie paliły, jeśli zamierzają stosować złożone hormonalne produkty antykoncepcyjne. Kobiety w wieku powyżej 35 lat, które nie zaprzestały palenia, należy dokładnie pouczyć, aby stosowały inną metodę antykoncepcji.

Nadciśnienie tętnicze

Otyłość (wskaźnik masy ciała (BMI) powyżej 30 kg/m2);

Ryzyko istotnie wzrasta wraz ze wzrostem BMI. Jest to szczególnie ważne dla kobiet, u których występują również inne czynniki ryzyka

Dodatni wywiad rodzinny (występowanie tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych u rodzeństwa bądź rodziców, szczególnie w stosunkowo młodym wieku, np. przed 50 rokiem życia).

Jeśli podejrzewa się predyspozycję genetyczną, przed podjęciem decyzji o stosowaniu złożonego hormonalnego produktu antykoncepcyjnego kobieta powinna zostać skierowana na konsultację u specjalisty

Migrena

Zwiększenie częstości występowania lub nasilenia

migreny w trakcie stosowania złożonych hormonalnych produktów antykoncepcyjnych (która może zapowiadać wystąpienie incydentu naczyniowo-mózgowego) może być powodem do natychmiastowego przerwania stosowania

Inne schorzenia związane ze zdarzeniami niepożądanymi w obrębie naczyń

Cukrzyca, hiperhomocysteinemia, wady zastawkowe serca, migotanie przedsionków, dyslipoproteinemia oraz toczeń rumieniowaty układowy.

Objawy tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych

Należy poinformować pacjentkę, że w razie wystąpienia następujących objawów należy natychmiast zgłosić się do lekarza i powiedzieć personelowi medycznemu, że stosuje się złożone hormonalne produkty antykoncepcyjne.

Objawy napadu naczyniowo-mózgowego mogą obejmować:

-    nagłe zdrętwienie lub osłabienie twarzy, rąk lub nóg, szczególnie po jednej stronie ciała;

-    nagłe trudności z chodzeniem, zawroty głowy, utratę równowagi lub koordynacji;

-    nagłe splątanie, trudności z mówieniem lub rozumieniem;

-    nagłe zaburzenia widzenia w jednym oku lub obydwu oczach;

-    nagłe, ciężkie lub długotrwałe bóle głowy bez przyczyny;

-    utratę przytomności lub omdlenie z drgawkami lub bez drgawek.

Przejściowe objawy sugerujące, że zdarzenie jest przemijającym napadem niedokrwiennym (ang. transient ischaemic attack, TIA).

Objawy zawału serca (ang. myocardial infarction, MI) mogą być następujące:

-    ból, uczucie dyskomfortu, ociężałość, uczucie ściskania lub pełności w klatce piersiowej, ramieniu lub poniżej mostka;

-    uczucie dyskomfortu promieniujące do pleców, szczęki, gardła, ramienia, żołądka;

-    uczucie pełności, niestrawności lub zadławienia;

-    pocenie się, nudości, wymioty lub zawroty głowy;

-    skrajne osłabienie, niepokój lub spłycenie oddechu;

-    przyspieszone lub nieregularne bicie serca.

• Nowotwory

Wyniki niektórych badań epidemiologicznych wskazują, że długotrwałe stosowanie złożonych doustnych produktów antykoncepcyjnych (powyżej 5 lat) może zwiększać ryzyko wystąpienia raka szyjki macicy. Tym niemniej trwają spory dotyczące znaczenia czynników dodatkowych, np. zachowań seksualnych oraz innych, takich jak zakażenia wirusem brodawczaka ludzkiego (Human Papilloma Virus, HPV).

W metaanalizie 54 badań epidemiologicznych wykazano nieznaczne zwiększenie ryzyka względnego (Relative Risk, RR=1,24) rozpoznania raka piersi u kobiet stosujących złożone doustne produkty antykoncepcyjne. Zwiększone ryzyko stopniowo zanika w ciągu 10 lat od zakończenia przyjmowania złożonego doustnego produktu antykoncepcyjnego. Ponieważ rak piersi rzadko występuje u kobiet, które nie ukończyły 40 lat, zwiększona liczba rozpoznań tego nowotworu u kobiet aktualnie lub niedawno stosujących złożony doustny produkt antykoncepcyjny jest niewielka w stosunku do całkowitego ryzyka wystąpienia raka piersi. We wspomnianych badaniach nie dostarczono dowodów na istnienie związku przyczynowo-skutkowego. Obserwowany zespół czynników zwiększonego ryzyka może wynikać z wcześniejszego rozpoznania raka piersi u kobiet stosujących złożone doustne produkty antykoncepcyjne, efektów biologicznych złożonych doustnych produktów antykoncepcyjnych lub obu tych czynników łącznie. U kobiet, które stosowały złożone doustne produkty antykoncepcyjne, częściej rozpoznaje się raka piersi o mniejszym zaawansowaniu klinicznym w porównaniu z kobietami, które nie stosowały tych produktów.

U pacjentek stosujących złożone doustne produkty antykoncepcyjne rzadko opisywano występowanie łagodnych nowotworów wątroby oraz - z jeszcze mniejszą częstotliwością - złośliwych nowotworów wątroby. W pojedynczych przypadkach tego typu nowotwory prowadziły do wystąpienia zagrażających życiu krwotoków do jamy brzusznej. Dlatego w rozpoznaniu różnicowym w razie wystąpienia silnego bólu w nadbrzuszu, powiększenia wątroby lub objawów krwotoku do jamy brzusznej u kobiet przyjmujących złożone doustne produkty antykoncepcyjne należy uwzględniać nowotwory wątroby.

Podczas stosowania złożonych doustnych produktów antykoncepcyjnych zawierających większe dawki hormonów (50 pg etynyloestradiolu) zmniejsza się ryzyko wystąpienia raka endometrium oraz raka jajnika. Nie potwierdzono, czy dotyczy to również złożonych doustnych produktów antykoncepcyjnych zawierających mniejsze dawki hormonów.

• Inne stany

Zawarty w produkcie leczniczym Flexyess progestagen - drospirenon jest antagonistą aldosteronu,wykazującym właściwości oszczędzające potas. W większości przypadków nie należy spodziewać się zwiększenia stężenia potasu. Jednakże w badaniu klinicznym u niektórych pacjentek z łagodnymi lub umiarkowanymi zaburzeniami czynności nerek oraz stosujących równocześnie inne produkty lecznicze oszczędzające potas w terapii skojarzonej dochodziło do niewielkiego,nieistotnego zwiększenia stężenia potasu w surowicy w trakcie przyjmowania drospirenonu. Zatem zaleca się kontrolę stężenia potasu w surowicy przed rozpoczęciem stosowania produktu leczniczego i podczas pierwszego cyklu leczenia u pacjentek z niewydolnością nerek oraz stężeniem potasu w pobliżu górnej granicy normy, szczególnie w przypadku jednoczesnego podawania produktów leczniczych oszczędzających potas. Patrz również punkt 4.5.

U kobiet z hipertriglicerydemią lub dodatnim wywiadem rodzinnym w kierunku hipertriglicerydemii może występować zwiększone ryzyko zapalenia trzustki podczas stosowania złożonych doustnych produktów antykoncepcyjnych.

Wprawdzie u wielu kobiet przyjmujących złożone doustne produkty antykoncepcyjne opisywano niewielkie zwiększenie ciśnienia tętniczego, jednak rzadko rozpoznawano jego istotny klinicznie wzrost. Jedynie w takich przypadkach uzasadnione jest natychmiastowe zaprzestanie stosowania złożonych doustnych produktów antykoncepcyjnych. Jeżeli podczas stosowania złożonego doustnego produktu antykoncepcyjnego u kobiety z wcześniej występującym nadciśnieniem tętniczym stwierdza się stale zwiększone ciśnienie tętnicze lub znaczne zwiększenie ciśnienia tętniczego niereagujące na leczenie przeciwnadciśnieniowe, konieczne jest zaprzestanie stosowania złożonego doustnego produktu antykoncepcyjnego. W uzasadnionych przypadkach można ponownie rozpocząć stosowanie złożonych doustnych produktów antykoncepcyjnych u pacjentek, u których pod wpływem leczenia przeciwnadciśnieniowego uzyskano normalizację wartości ciśnienia tętniczego.

Opisywano występowanie następujących stanów lub pogorszenie ich przebiegu zarówno w okresie ciąży, jak i podczas stosowania złożonych doustnych produktów antykoncepcyjnych, jednak nie potwierdzono istnienia związku ze stosowaniem złożonych doustnych produktów antykoncepcyjnych: żółtaczka i (lub) świąd związane z zastojem żółci, kamica żółciowa, porfiria, toczeń rumieniowaty układowy, zespół hemolityczno-mocznicowy, pląsawica Sydenhama, opryszczka ciężarnych, utrata słuchu związana z otosklerozą.

U kobiet z wrodzonym obrzękiem naczynioruchowym egzogenne estrogeny mogą wywołać lub nasilić objawy tej choroby.

Ostre lub przewlekłe zaburzenia czynności wątroby niekiedy wymagają przerwania stosowania złożonego doustnego produktu antykoncepcyjnego do czasu powrotu parametrów czynności wątroby do wartości prawidłowych. Nawrót żółtaczki cholestatycznej i (lub) świądu związanego z zastojem żółci, które występowały w czasie przebytej ciąży bądź podczas wcześniejszego przyjmowania hormonów płciowych, wymaga zaprzestania stosowania złożonych doustnych produktów antykoncepcyj nych.

Wprawdzie złożone doustne produkty antykoncepcyjne mogą wpływać na oporność tkanek obwodowych na insulinę oraz na tolerancję glukozy, jednak nie dowiedziono konieczności zmiany schematu terapii cukrzycy u osób otrzymujących złożone doustne produkty antykoncepcyjne zawierające małą dawkę estrogenów (< 0,05 mg etynyloestradiolu). Niemniej jednak należy starannie monitorować stan pacjentek chorujących na cukrzycę, szczególnie w początkowym okresie stosowania złożonych doustnych produktów antykoncepcyjnych.

Opisywano przypadki pogorszenia przebiegu depresji endogennej, padaczki, choroby Leśniowskiego-Crohna oraz wrzodziejącego zapalenia jelita grubego u kobiet przyjmujących złożone doustne produkty antykoncepcyjne.

Niekiedy może wystąpić ostuda, zwłaszcza u kobiet, u których w przeszłości wystąpiła ostuda ciążowa. Kobiety predysponowane do występowania ostudy powinny unikać ekspozycji na promieniowanie słoneczne i ultrafioletowe podczas stosowania złożonych doustnych produktów antykoncepcyjnych.

Każda tabletka produktu leczniczego zawiera 46 mg laktozy. Pacjentki z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy, stosujące dietę bezlaktozową powinny uwzględnić zawartość laktozy w produkcie leczniczym.

Wymagane badania lekarskie

Przed rozpoczęciem lub wznowieniem stosowania produktu leczniczego Flexyess należy zebrać kompletny wywiad lekarski (w tym wywiad rodzinny) i sprawdzić, czy pacjentka nie jest w ciąży. Należy dokonać pomiaru ciśnienia tętniczego krwi oraz przeprowadzić badanie fizykalne, biorąc pod uwagę przeciwwskazania (patrz punkt 4.3) oraz ostrzeżenia (patrz punkt 4.4). Ważne jest zwrócenie uwagi kobiety na informacje dotyczące zakrzepicy żył i tętnic, w tym na ryzyko stosowania produktu leczniczego Flexyess w porównaniu z innymi złożonymi hormonalnymi produktami antykoncepcyjnymi, objawy żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej oraz zaburzeń zakrzepowo-zatorowych tętnic, znane czynniki ryzyka oraz co należy robić w przypadku podejrzenia zakrzepicy.

Należy również polecić kobietom dokładne przeczytanie ulotki i stosowanie się do znajdujących się w niej zaleceń. Częstość i rodzaj badań powinny zostać dobrane na podstawie przyjętych zaleceń praktyki i dostosowane do każdej pacjentki.

Należy poinformować kobiety, że hormonalne produkty antykoncepcyjne nie chronią przed zarażeniem wirusem HIV (AIDS) oraz innym chorobami przenoszonymi drogą płciową.

Zmniejszenie skuteczności

Skuteczność złożonych doustnych produktów antykoncepcyjnych może ulec zmniejszeniu w przypadku np. pominięcia tabletki zawierającej substancje czynne (patrz punkt 4.2), zaburzeń żołądka i jelit podczas stosowania tabletek (patrz punkt 4.2) lub jednoczesnego stosowania innych produktów leczniczych (patrz punkt 4.5).

Zmniejszona kontrola cyklu

Schemat elastyczny jest przeznaczony do opóźnienia krwawienia z odstawienia. U niektórych kobiet opóźnienie krwawienia z odstawienia jest ograniczone występowaniem plamienia lub krwawienia śródcyklicznego. Rozpoczęcie tego rodzaju krwawienia jest nieplanowane i nie można go przewidzieć. Zaplanować można tylko krwawienie z odstawienia hormonów następujące zwykle w 4-dniowej przerwie bez przyjmowania tabletek. Schemat elastyczny przyjmowania produktu leczniczego Flexyess umożliwia zaplanowanie krwawienia z odstawienia podczas fazy elastycznej między dniem 25. a 120. przyjmowania serii produktu leczniczego.

Jak w przypadku wszystkich złożonych doustnych produktów antykoncepcyjnych, może wystąpić nieregularne krwawienie (plamienie lub krwawienie śródcykliczne), nawet podczas fazy stałej cyklu przyjmowania między dniami 1.- 24., zwłaszcza podczas pierwszych miesięcy stosowania. Dlatego ocena nieregularnych krwawień może być miarodajna dopiero po upływie okresu adaptacyjnego trwającego około 3 miesiące.

Jeśli nieregularne krwawienia utrzymują się nawet po wywołaniu krwawienia z odstawienia, tzn. jeśli epizody krwawienia po 4-dniowej przerwie są wyraźnie przedłużone lub większe jest ich nasilenie niż zwykle, należy rozważyć etiologię niehormonalną i wskazane jest przeprowadzenie odpowiedniej diagnostyki w celu wykluczenia nowotworów złośliwych lub ciąży. Może to obejmować łyżeczkowanie jamy macicy.

U niektórych kobiet podczas przerwy bez przyjmowania tabletek może nie wystąpić krwawienie z odstawienia. Jeśli złożony doustny produkt antykoncepcyjny przyjmowano zgodnie z zaleceniami opisanymi w punkcie 4.2, jest mało prawdopodobne, aby kobieta była w ciąży. Jeśli złożony doustny produkt antykoncepcyjny nie był jednak przyjmowany zgodnie z tymi zaleceniami przed pierwszym spodziewanym krwawieniem z odstawienia, które nie wystąpiło lub jeśli nie wystąpiły dwa kolejne krwawienia z odstawienia, przed kontynuacją stosowania złożonego doustnego produktu antykoncepcyjnego należy wykluczyć ciążę.

Krwawienie z odstawienia, podczas stosowania produktu leczniczego Flexyess, niekoniecznie występuje co 4 tygodnie, ale z mniejszą częstością z przerwami do 120 dni (w zależności od tego, kiedy użytkowniczka zdecyduje zrobić 4-dniową przerwę bez przyjmowania tabletek). Dlatego braku krwawienia z odstawienia nie można traktować jako oznaki niespodziewanej ciąży i jako taka niespodziewana ciąża może być trudna do rozpoznania. Może mieć to szczególne znaczenie w przypadku kobiet stosujących produkty lecznicze wykazujące właściwości teratogenne. Chociaż ciąża jest mało prawdopodobna w przypadku przyj mowania produktu leczniczego Flexyess zgodnie z zaleceniami, jeśli z jakiejkolwiek przyczyny występuje podejrzenie ciąży, należy wykonać test ciążowy.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Uwaga: należy zapoznać się z informacjami dotyczącymi innych stosowanych jednocześnie produktów leczniczych, aby rozpoznać możliwe interakcje.

• Wpływ innych produktów leczniczych na działanie produktu Flexyess

Mogą wystąpić interakcje z produktami leczniczymi indukującymi enzymy mikrosomalne w postaci zwiększenia klirensu hormonów płciowych co może prowadzić do krwawienia śródcyklicznego i (lub) nieskuteczności działania antykoncepcyjnego.

Postępowanie

Indukcja enzymów może być widoczna po kilku dniach leczenia. Maksymalna indukacja enzumów jest ogólnie widoczna w ciągu kilku tygodni. Po zaprzestaniu leczenia indukacja enzymów może się utrzymywać przez około 4 tygodnie.

Leczenie krótkoterminowe

Kobiety leczone produktami leczniczymi indukującymi enzymy powinny stosować mechaniczną lub inną metodę antykoncepcji oprócz złożonego doustnego produktu anykoncepcji. Dodatkowe metody muszą być stosowane podczas całego okresu terapii skojarzonej oraz przez 28 dni po zakończeniu leczenia Jeśli leczenie to trwa dłużej niż koniec przyjmowania tabletek zawierających substancje czynną z opakowania złożonego doustnego produktu antykoncepcyjnego, należy pominąć tabletki placebo i rozpocząć przyjmowanie tabletek z następnego opakowania.

Leczenie długoterminowe

U kobiet długotrwale przyjmujących produkty lecznicze indukujące enzymy wątrobowe zaleca się stosowanie innej, niehormonalnej metody zapobiegania ciąży.

Następujące interakcje opisywano w literaturze.

Produkty lecznicze zwiększające klirens złożonych doustnych produktów antykoncepcyjnych (zmniejszające skuteczność poprzez indukcję enzymów) np. barbiturany, bosentan, karbamazepina, fenytoina, prymidon, ryfampicyna, produkty lecznicze stosowany w leczeniu zakażeń wirusem HIV rytonawir, newirapina, efawirenz, prawdopodobnie również felbamat, gryzeofulwina, okskarbamazepina, topiramat oraz produktów ziołowych zawierających ziele dziurawca zwyczajnego (Hypericum perforatum).

Produkty lecznicze wywierające wpływ na klirens złożonych doustnych produktów antykoncepcyjnych Równoczesne stosowanie złożonych doustnych produktów antykoncepcyjnych z inhibitorami proteazy HIV i nienukleozydowymi inhibitorami odwrotnej transkryptazy, włączając połączenie z inhibitorami HCV, może zwiększać lub zmniejszać stężenie estrogenów lub progestagenów w osoczu. W niektórych przypadkach zmiany te mogą mieć znaczenie kliniczne.

Dlatego też zalecając równoczesne stosowanie produktów przeciwko HIV/HCV należy wziąć pod uwagę możliwe interakcje oraz odpowiednie zalecenia. W przypadku wątpliwości, u kobiet, podczas terapii inhibitorami proteazy lub nienukleozydowymi inhibitorami odwrotnej transkryptazy należy stosować dodatkową, mechaniczna metodę antykoncepcji.

Wpływ na krążenie jelitowo-wątrobowe

Opisywano również utratę działania antykoncepcyjnego u kobiet leczonych antybiotykami, takimi jak penicyliny oraz tetracykliny. Mechanizm tego zjawiska nie został wyjaśniony.

Główne metabolity drospirenonu w ludzkim osoczu są wytwarzane bez udziału układu cytochromu P450. Istnieje w związku z tym jedynie niewielkie prawdopodobieństwo, że inhibitory tego układu enzymatycznego wpływają na metabolizm drospirenonu.

•    Wpływ produktu leczniczego Flexyess na inne produkty lecznicze

Doustne produkty antykoncepcyjne mogą wpływać na metabolizm innych substancji czynnych. Stężenia osoczowe i tkankowe tych ostatnich mogą zarówno ulec zwiększeniu (np. cyklosporyny), jak i zmniejszeniu (np. lamotrygina).

Na podstawie badań inhibicji w warunkach in vitro oraz analizy interakcji in vivo w grupie ochotniczek leczonych omeprazolem, symwastatyną oraz midazolamem jako substratami markerowymi stwierdzono, że interakcja drospirenonu w dawce 3 mg z przemianami metabolicznymi innych substancji czynnych jest mało prawdopodobna.

•    Inne rodzaje interakcji

Nie wykazano istotnego wpływu jednoczesnego stosowania drospirenonu oraz inhibitorów konwertazy angiotensyny (ACE) lub niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ) na stężenie potasu w surowicy u pacjentek, które nie mają niewydolności nerek. Niemniej jednak nie prowadzono badań dotyczących leczenia produktem leczniczym Flexyess oraz antagonistami aldosteronu lub moczopędnymi produktami leczniczymi oszczędzającymi potas. W takich przypadkach podczas pierwszego cyklu leczenia należy oznaczyć stężenie potasu w surowicy. Patrz również punkt 4.4.

•    Badania laboratoryjne

Steroidowe produkty antykoncepcyjne mogą wpływać na wyniki niektórych badań laboratoryjnych, np. na biochemiczne parametry czynności wątroby, tarczycy, nadnerczy i nerek, stężenia osoczowe białek (nośnikowych), np. globuliny wiążącej glikokortykosteroidy, oraz stężenia frakcji lipidów/lipoprotein, parametry metabolizmu węglowodanów i wskaźniki krzepnięcia oraz fibrynolizy. Zmienione wyniki badań laboratoryjnych zazwyczaj pozostają w granicach wartości prawidłowych.

Drospirenon zwiększa aktywność reninową osocza oraz, dzięki niewielkiemu działaniu antagonistycznemu wobec mineralokortykosteroidów, zwiększa stężenie aldosteronu.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Produkt leczniczy Flexyess nie jest wskazany do stosowania w okresie ciąży. Należy uwzględnić możliwość ciąży u każdej pacjentki, u której występują objawy ciąży, zwłaszcza w przypadku niestosowania się do zaleconego schematu dawkowania. W przypadku zajścia w ciążę podczas stosowania produktu leczniczego Flexyess, należy niezwłocznie przerwać stosowanie produktu leczniczego. Obszerne badania epidemiologiczne nie wykazały zwiększonego ryzyka wad wrodzonych u dzieci kobiet stosujących złożone doustne produkty antykoncepcyjne przed ciążą ani działania teratogennego w przypadku nieumyślnego stosowania złożonych doustnych produktów antykoncepcyjnych w okresie ciąży W badaniach na zwierzętach stwierdzono działania niepożądane w okresie ciąży i karmienia piersią (patrz punkt 5.3). Na podstawie dostępnych danych pochodzących z badań na zwierzętach nie można wykluczyć działań niepożądanych ze względu na działanie hormonalne substancji czynnych. Tym niemniej powszechne doświadczenie kliniczne dotyczące stosowania złożonych doustnych produktów antykoncepcyjnych w okresie ciąży nie dostarcza dowodów na występowanie rzeczywistych działań niepożądanych u ludzi.

Dostępne dane dotyczące stosowania produktu leczniczego Flexyess u kobiet w ciąży są zbyt ograniczone, aby potwierdzić niekorzystny wpływ produktu leczniczego na ciążę oraz stan zdrowia płodu lub noworodka. Do chwili obecnej brak jest istotnych danych epidemiologicznych.

Krwawienie z odstawienia podczas leczenia produktem Flexyess nie występuje zazwyczaj co 4 tygodnie, tylko ze zmniejszoną częstością w odstępach do 120 dni. Może być trudno rozpoznać nieoczekiwaną ciążę. Jeśli z jakiegokolwiek powodu podejrzewa się ciążę u kobiety stosującej produkt leczniczy Flexyess, należy wykonać u niej próbę ciążową.

Podejmując decyzję o ponownym rozpoczęciu stosowania produktu leczniczego Flexyess należy wziąć pod uwagę, zwiększone ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej u kobiet w okresie poporodowym (patrz punkty 4.2 i 4.4).

Karmienie piersią

Złożone doustne produkty antykoncepcyjne mogą wpływać na laktację, powodując zmniejszenie ilości i zmianę składu pokarmu. Dlatego na ogół nie zaleca się ich stosowania do czasu zakończenia karmienia piersią. Niewielkie ilości steroidowych substancji antykoncepcyjnych i (lub) ich metabolitów mogą wydzielać się z mlekiem kobiet stosujących złożone doustne produkty antykoncepcyjne. Takie ilości mogą mieć wpływ na dziecko.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nie przeprowadzono badań nad wpływem produktu leczniczego na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. U kobiet stosujących złożone doustne produkty antykoncepcyjne nie obserwowano wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Podsumowanie profilu bezpieczeństwa

Najczęściej zgłaszanymi działaniami niepożądanymi produktu leczniczego Flexyess są nudności i ból piersi. Występują one u > 3 % użytkowniczek.

Poważnymi działaniami niepożądanymi są tętnicza i żylna choroba zakrzepowo-zatorowa, rak piersi i ogniskowy rozrost guzkowy.

Podsumowanie tabelaryczne działań niepożądanych

Częstość występowania działań niepożądanych w tabeli poniżej obejmuje zidentyfikowane działania niepożądane produktu leczniczego Yaz połączone ze zdarzeniami niepożądanymi zgłaszanymi podczas badań klinicznych produktu leczniczego Flexyess (N=2623). W przypadkach, w których działania niepożądane były zgłaszane w badaniach obu programów rozwoju klinicznego, a częstość występowania w przypadku stosowania produktu leczniczego Flexyess była większa, podana jest częstość występowania podczas stosowania produktu leczniczego Flexyess.

Klasyfikacja układów i narządów (MedDRA wersja

9.1)

często (> 1/100 do < 1/10)

niezbyt często (> 1/1,000 do < 1/100)

rzadko

(> 1/10,000 do < 1/1,000)

częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

Zakażenia i

zarażenia

pasożytnicze

Kandydoza

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Niedokrwistość

Małopłytkowość

Zaburzenia układu immunologicznego

Reakcja alergiczna

Nadwrażliwość

Zaburzenia

endokrynologiczne

Zaburzenia

endokrynologiczne

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Zwiększenie apetytu Brak łaknienia Hiperkaliemia Hiponatremia

Zaburzenia

psychiczne

Chwiejność

emocjonalna

Depresja

Zmniejszenie

libido

Nerwowość

Senność

Brak orgazmu Bezsenność

Zaburzenia układu nerwowego

Ból głowy

Zawroty głowy Parestezje

Przedsionkowe zawroty głowy Drżenia mięśniowe

Zaburzenia oka

Zapalenie spojówek Zespół suchego oka Choroby oka

Zaburzenia serca

Tachykardia

Zaburzenia naczyń

Migrena

Żylaki

Nadciśnienie

tętnicze

Zapalenie żył Choroby naczyń Krwawienia z nosa Omdlenie

Żylna choroba

zakrzepowo-

zatorowa

Tętnicze zaburzenia

zakrzepowo-

zatorowe

Klasyfikacja układów i narządów (MedDRA wersja

9.1)

często (> 1/100 do < 1/10)

niezbyt często (> 1/1,000 do < 1/100)

rzadko

(> 1/10,000 do < 1/1,000)

częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

Zaburzenia żołądka i jelit

Nudności

Ból brzucha

Wymioty

Niestrawność

Wzdęcia

Nieżyt żołądka

Biegunka

Powiększony brzuch Zaburzenia żołądka i jelit

Uczucie pełności w żołądku i jelitach Przepuklina rozworu przełykowego Kandydoza jamy ustnej Zaparcia Suchość w jamie ustnej

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Ból w okolicy pęcherzyka żółciowego Zapalenie pęcherzyka żółciowego

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Trądzik

Świąd

Wysypka

Ostuda Wyprysk Łysienie Trądzikowe zapalenie skóry Suchość skóry Rumień guzowaty Nadmierne owłosienie Zaburzenia skóry Rozstępy na skórze Kontaktowe zapalenie skóry Światłoczułe zapalenie skóry Guzek skórny

Rumień

wielopostaciowy

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Ból pleców Ból kończyny Kurcze mięśniowe

Klasyfikacja układów i narządów (MedDRA wersja

9.1)

często (> 1/100 do < 1/10)

niezbyt często (> 1/1,000 do < 1/100)

rzadko

(> 1/10,000 do < 1/1,000)

częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

Ból piersi

Krwawienia z macicy3

Zanik krwawień miesiączkowych

Kandydoza

pochwy

Ból w miednicy

Powiększenie

piersi

Dysplazja

włóknisto-

torbielowata piersi

Krwawienia z

macicy/pochwy3

Upławy

Uderzenia gorąca

Zapalenie pochwy

Zaburzenia

krwawień

miesiączkowych

Bolesne

krwawienia

miesiączkowe

Skąpe krwawienia

Krwotok

miesiączkowy

Suchość pochwy

Nieprawidłowy

rozmaz szyjkowy

(metodą

Papanicolaou)

Bolesny stosunek płciowy

Zapalenie sromu i pochwy Krwawienie po stosunku Krwawienie z odstawienia Torbiel piersi Rozrost piersi Nowotwór piersi Polip szyjki macicy Zanik błony śluzowej trzonu macicy Torbiel jajnika Powiększenie macicy

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Osłabienie

Wzmożona

potliwość

Obrzęk

(obrzęk

uogólniony,

obrzęk

obwodowy,

obrzęk twarzy)

Złe samopoczucie

Badania

dodatkowe

Zwiększenie masy ciała

Zmniejszenie masy ciała

przemijającego napadu niedokrwiennego, zakrzepicy żylnej oraz zatorowości płucnej, zostały one szerzej omówione w punkcie 4.4.

Działania niepożądane z bardzo małą częstością występowania lub z opóźnionym wystąpieniem objawów, uznawane za powiązane z grupą złożonych doustnych produktów antykoncepcyjnych, są wymienione poniżej (patrz również punkty 4.3 i 4.4):

Nowotwory

   Rak piersi rozpoznaje się nieznacznie częściej u kobiet stosujących doustne produkty antykoncepcyjne. Ponieważ rak piersi występuje rzadko u kobiet w wieku poniżej 40 lat, dodatkowa liczba diagnoz jest mała w stosunku do ogólnego ryzyka zapadalności na raka piersi. Związek przyczynowo-skutkowy ze stosowaniem złożonych doustnych produktów antykoncepcyjnych jest nieznany.

•    Guzy wątroby (łagodne i złośliwe)

Inne stany

   Rumień guzowaty, rumień wielopostaciowy

•    Kobiety z hipertriglicerydemią (zwiększone ryzyko zapalenia trzustki podczas stosowania złożonych doustnych produktów antykoncepcyjnych)

•    Nadciśnienie tętnicze

•    Występowanie lub pogorszenie stanów, których związek ze stosowaniem złożonych doustnych produktów antykoncepcyjnych jest niejednoznaczny: żółtaczka i (lub) świąd związane z zastojem żółci; kamica żółciowa; porfiria; toczeń rumieniowaty układowy; zespół hemolityczno-mocznicowy; pląsawica Sydenhama; opryszczka ciężarnych; utrata słuchu związana z otosklerozą

•    U kobiet z wrodzonym obrzękiem naczynioruchowym egzogenne estrogeny mogą wywołać lub nasilić objawy obrzęku naczynioruchowego

•    Zaburzenia czynności wątroby

•    Zmiany tolerancji glukozy lub wpływ na oporność na insulinę tkanek obwodowych

•    Choroba Leśniewskiego-Crohna, wrzodziejące zapalenie jelita grubego

•    Ostuda

•    Nadwrażliwość (w tym takie objawy jak wysypka, pokrzywka)

Interakcje

Krwawienie śródcykliczne i (lub) nieskuteczność działania antykoncepcyjnego mogą być spowodowane interakcjami między innymi produktami leczniczymi (produktami leczniczymi o działaniu katalitycznym na enzymy, niektórymi antybiotykami), a doustnymi produktami antykoncepcyjnymi (patrz punkt 4.5).

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych:

Al. Jerozolimskie 181 C,

02-222 Warszawa, tel: +48 22 49 21 301, faks: +48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

4.9 Przedawkowanie

Jak dotąd nie opisano przypadków przedawkowania produktu leczniczego Flexyess. Na podstawie ogólnych doświadczeń dotyczących złożonych doustnych produktów antykoncepcyjnych, w przypadku przedawkowania tabletek zawierających substancje czynne mogą wystąpić: nudności, wymioty oraz - u młodych dziewcząt - niewielkie krwawienie z pochwy. Nie istnieje antidotum, wobec czego należy zastosować leczenie objawowe.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Progestageny i estrogeny, dawki stałe Kod ATC: G03AA12

W badaniach klinicznych produktu leczniczego Flexyess przeprowadzonych w Unii Europejskiej/Kanadzie obliczono następujące wskaźniki Pearla:

UE/Kanada: Wskaźnik Pearla dla niepowodzenia metody: 0,59 (górna dwustronna 95% granica przedziału ufności: 1,22).

Całkowity wskaźnik Pearla (niepowodzenie metody + błąd pacjenta): 0,63 (górna dwustronna 95% granica przedziału ufności: 1,24).

USA: Całkowity wskaźnik Pearla (niepowodzenie metody + błąd pacjenta): 1,65 (górna dwustronna 95% granica przedziału ufności: 2,65). Działanie antykoncepcyjne produktu leczniczego Flexyess jest wynikiem interakcji kilku czynników, z których najważniejszymi są hamowanie owulacji i zmiany w obrębie endometrium.

Produkt leczniczy Flexyess jest złożonym doustnym produktem antykoncepcyjnym, zawierającym etynyloestradiol oraz progestagen drospirenon. W dawkach terapeutycznych drospirenon wykazuje dodatkowo działanie antyandrogenne oraz niewielkie antymineralokortykosteroidowe. Nie wykazuje właściwości estrogennych, glikokortykosteroidowych oraz antyglikokortykosteroidowych. Dzięki tym właściwościom parametry farmakologiczne drospirenonu są zbliżone do naturalnego progesteronu.

Wyniki badań klinicznych wskazują na istnienie niewielkiego efektu

antymineralokortykosteroidowego produktu leczniczego FLEXYESS wywołanego przez właściwości antymineralokortykosteroidowe.

Produkt leczniczy Flexyess jest złożonym doustnym produktem antykoncepcyjnym z elastycznym, wydłużonym schematem stosowania, opartym na tradycyjnym złożonym doustnym produkcie antykoncepcyjnym FLEXYESS, dlatego minimalny okres ciągłego przyjmowania tabletek wynosi 24 dni, a długość przerwy bez przyjmowania tabletek wynosi 4 dni.

Wieloośrodkowe, otwarte, randomizowane badanie w grupach równoległych (UE/Kanada) porównujące produkt leczniczy Flexyess z produktem YAZ wykazało, że elastyczny schemat stosowania, stosowany w celu osiągnięcia maksymalnej długości przerw bez krwawienia, zmniejszał całkowitą liczbę dni występowania krwawienia miesiączkowego na rok ze średnio 66 dni (produkt YAZ) do średnio 41 dni (produkt Flexyess).

Przeprowadzono dwa wieloośrodkowe, podwójnie ślepe, radomizowane, kontrolowane placebo badania w celu oceny skuteczności i bezpieczeństwa stosowania produktu leczniczego YAZ u kobiet z umiarkowanym trądzikiem pospolitym.

Po sześciu miesiącach leczenia, w porównaniu z placebo, YAZ wykazał statystycznie istotnie większą redukcję na poziomie 15,6% (49,3% wobec 33,7%) zmian zapalnych,18,5% (40,6% wobec 22,1%) zmian niezapalnych i 16,5% (44,6% wobec 28,1%) ogólnej liczby zmian. Dodatkowo wykazano wyższy procent przypadków 11,8% (18,6 % wobec 6,8%) ocenionych jako „czysty” lub „prawie czysty” zgodnie ze skalą Investigator’s Static Global Assessment (ISGA).

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

• Drospirenon Wchłanianie

Po podaniu doustnym drospirenon jest szybko i niemal całkowite wchłaniany. Maksymalne stężenie tej substancji czynnej w surowicy wynoszące 38 ng/ml zostaje osiągnięte po około 1-2 godz. od zażycia pojedynczej dawki. Biodostępność wynosi 76 do 85%. Spożycie pokarmu nie wpływa na dostępność biologiczną drospirenonu.

Dystrybucja

Po podaniu doustnym stężenie drospirenonu w surowicy zmniejsza się, a końcowy okres półtrwania wynosi 31 godz. Drospirenon wiąże się z albuminami, nie wiąże się z globuliną wiążącą hormony płciowe (SHBG) ani z globuliną wiążącą kortykosteroidy (CBG). Jedynie 3 do 5% całkowitej ilości tej substancji czynnej w surowicy występuje w postaci niezwiązanego steroidu. Zwiększenie SHBG indukowane etynyloestradiolem nie wpływa na wiązanie drospirenonu z białkami surowicy. Średnia pozorna objętość dystrybucji drospirenonu wynosi 3,7 ± 1,2 l/kg.

Metabolizm

Drospirenon po podaniu doustnym podlega w wysokim stopniu metabolizmowi. Główne metabolity w osoczu to kwasowa postać drospirenonu powstająca na skutek otwarcia pierścienia laktonowego oraz 3-siarczan 4,5-dihydrodrospirenonu; oba związki powstają bez udziału układu cytochromu P450. Drospirenon jest w niewielkim stopniu metabolizowany przez układ cytochromu P450 3A4; w warunkach in vitro wykazano zdolność drospirenonu do hamowania następujących cytochromalnych układów enzymatycznych: P450 1A1, P450 2C9 i P450 2C19.

Eliminacja.

Klirens drospirenonu w surowicy wynosi 1,5 ± 0,2 ml/min/kg. Śladowe ilości drospirenonu są wydalane w postaci niezmienionej . Metabolity drospirenonu są wydalane ze stolcem i moczem w stosunku około 1,2 do 1,4. Okres półtrwania wydalania metabolitów z moczem oraz stolcem wynosi około 40 godz.

Stan równowagi dynamicznej

Podczas cyklu stosowania maksymalne stężenie drospirenonu w surowicy w stanie równowagi dynamicznej wynoszące około 70 ng/ml jest osiągane po około 8 dniach stosowania. Stężenie drospirenonu w surowicy charakteryzuje się akumulacją przy współczynniku wynoszącym około 2-3 jako konsekwencja współczynnika końcowego okresu półtrwania oraz przerw w dawkowaniu.

Szczególne grupy pacjentów

Zaburzenia czynności nerek

Stężenie drospirenonu w surowicy w stanie stacjonarnym u kobiet z łagodnymi zaburzeniami czynności nerek (klirens kreatyniny CLcr = 50-80 ml/min) było porównywalne ze stężeniami u kobiet z prawidłową czynnością nerek. Stężenie drospirenonu w osoczu kobiet z umiarkowanymi zaburzeniami czynności nerek (CLcr = 30-50 ml/min) było średnio o 37% większe niż w przypadku kobiet z prawidłową czynnością nerek. Drospirenon był dobrze tolerowany przez kobiety z łagodnymi lub umiarkowanymi zaburzeniami czynności nerek. Stosowanie drospirenonu nie wykazywało klinicznie istotnego wpływu na stężenie potasu w osoczu.

Zaburzenia czynności wątroby

U ochotniczek z umiarkowanymi zaburzeniami czynności wątroby stwierdzono około 50% zmniejszenie klirensu po jednorazowym podaniu doustnym (CL/F) w porównaniu z grupą kobiet z prawidłową czynnością wątroby. Obserwowane zmniejszenie klirensu drospirenonu w grupie ochotniczek z umiarkowanymi zaburzeniami czynności wątroby w porównaniu z grupą kobiet z prawidłową czynnością wątroby nie miało wpływu na powstanie istotnych różnic w stężeniu potasu w surowicy. Również w przypadku współistniejącej cukrzycy oraz leczenia skojarzonego spironolaktonem (dwa czynniki zwiększające ryzyko hiperkaliemii) nie odnotowano zwiększenia stężenia potasu w surowicy powyżej górnej granicy normy. Dlatego można wnioskować, że drospirenon jest dobrze tolerowany u pacjentek z łagodnymi lub umiarkowanymi zaburzeniami czynności wątroby (stopień B w skali Childa-Pugha).

Grupy etniczne

Wykazano brak istotnych klinicznie różnic pod względem właściwości farmakokinetycznych drospirenonu oraz etynyloestradiolu pomiędzy kobietami kaukaskimi i pochodzącymi z Japonii.

• Etynyloestradiol

Wchłanianie

Po podaniu doustnym etynyloestradiol jest szybko i całkowicie wchłaniany. Maksymalne stężenie w surowicy wynoszące około 33 pg/ml występuje w ciągu 1 do 2 godzin od doustnego podania pojedynczej dawki. Bezwzględna dostępność biologiczna wynosi około 60% z uwagi na efekt pierwszego przejścia oraz zjawisko koniugacji przed przejściem substancji do krążenia. U około 25% badanych osób następowało zmniejszenie dostępności biologicznej etynyloestradiolu po spożyciu pokarmu; w pozostałych przypadkach nie wykazano tego efektu.

Dystrybucja

Stężenie etynyloestradiolu w surowicy ulega zmniejszeniu w dwóch fazach; w fazie eliminacji okres półtrwania wynosi około 24 godziny. Etynyloestradiol w surowicy podlega silnemu, nieswoistemu wiązaniu przez albuminę (około 98,5%) i indukuje zwiększenie stężenia SHBG i CBG w surowicy. Pozorna objętość dystrybucji wynosi około 5 l/kg.

Metabolizm

Przed wniknięciem do krążenia ustrojowego etynyloestradiol ulega koniugacji w błonie śluzowej jelita cienkiego i w wątrobie. Etynyloestradiol jest głównie metabolizowany na drodze hydroksylacji pierścienia aromatycznego, jednak powstaje również wiele metabolitów hydroksylowanych i metylowanych, występujących w postaci wolnej oraz związanej z kwasem glukuronowym i siarkowym. Klirens metaboliczny etynyloestradiolu wynosi około 5 ml/min/kg.

Eliminacja.

Etynylestradiol w postaci niezmienionej nie jest wydalany w znaczącej ilości. Metabolity etynyloestradiolu są wydalane z moczem i żółcią w stosunku 4:6. Okres półtrwania wydalania metabolitów wynosi około 1 dnia.

Stan równowagi dynamicznej

Stan równowagi dynamicznej jest osiągany po około 14 dniach ciągłego codziennego przyjmowania tabletek. Stężenie etynyloestradiolu w surowicy charakteryzuje się akumulacją przy współczynniku wynoszącym około 1,5 do 2,3.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

W badaniach na zwierzętach laboratoryjnych stwierdzono, że działanie drospirenonu oraz etynyloestradiolu nie wykraczało poza znane efekty farmakologiczne. W analizie toksyczności w procesie reprodukcji ustalono, że działanie toksyczne wobec zarodków i płodów u zwierząt jest specyficzne dla każdego gatunku. Przy stosowaniu dawek przekraczających ilości hormonów zawartych w produkcie leczniczym Flexyess odnotowano wpływ na różnicowanie płciowe płodów szczurów. Tego efektu nie obserwowano u małp.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Rdzeń tabletki:

Laktoza j ednowodna Skrobia kukurydziana Magnezu stearynian

Otoczka tabletki:

Hypromeloza

Talk

Tytanu dwutlenek (E 171)

Żelaza tlenek czerwony (E 172)

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

3 lata

Okres ważności po pierwszym otwarciu 40 dni

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania.

Po wyjęciu wkładu z blistra należy go natychmiast umieścić w dozowniku tabletek i od razu rozpocząć przyjmowanie tabletek.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Zestaw startowy:

1 x 30 tabletek powlekanych i dozownik tabletek

Zestaw uzupełniający:

1 x 30 tabletek powlekanych

3    x 30 tabletek powlekanych

4    x 30 tabletek powlekanych 12 x 30 tabletek powlekanych

Tabletki powlekane znajdują się we wkładzie do dozownika. Każdy wkład zawiera 30 jasnoróżowych tabletek i jest zapakowany w blister formowany na zimno, składający się z dwóch wielowarstwowych folii (OPA/Aluminium/PE).

Wkłady są białe/przezroczyste i składają się z polimeru metakrylanu

metylu/akrylonitrylu/butadienu/styrenu (MABS), tereftalanu polibutylenu (PBT) i poli(oksymetylenu) (POM).

Obudowa dozownika tabletek (wyłącznie w zestawie startowym) jest wykonana z polimeru metakrylanu metylu/akrylonitrylu/butadienu/styrenu (MABS), a jej miękkie uchwyty są na bazie kopolimerów blokowych styrenu/etylenu/butylenu/styrenu (SEBS).

Wkład wsuwa się do rurkowatej części wewnętrznej konstrukcji obudowy, wykonanej z poliarylamidu połączonego z włóknami szklanymi.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6 Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Produkt leczniczy Flexyess można stosować tylko w połączeniu z dozownikiem Clyk.

Należy dokładnie przeczytać instrukcję stosowania dozownika tabletek Clyk przed zastosowaniem oraz w trakcie jego stosowania.

Podstawowe informacje na temat dozownika:


Wskaźnik godziny odniesienia

Wskazuje godzinę, o której należy uwolnić tabletkę.

Wyświetlacz

Pokazuje ekran główny i odpowiednie ekrany MENU.

Przycisk MENU

Umożliwia poruszanie się pomiędzy ekranami MENU.

Przycisk OK

Pozwala na potwierdzenie działań, takich jak rozpoczęcie czterodniowej przerwy i zmiana statusu przypominającego sygnału dźwiękowego.


Elastyczne brzegi

Tu należy przyciskać w celu uwolnienia tabletki. Zwolnienie wkładu Powoduje wysunięcie wkładu.

Miejsce wypadania tabletek W tym miejscu uwalniana jest tabletka.


EN

PL

Display

Wyświetlacz

MENU

button

Przycisk

MENU

Soft side

Elastyczny

brzeg

Pill drop area

Miejsce

uwalniania

tabletek

Reference

Time

indicator

Wskaźnik

czasu

odniesienia

OK button

Przycisk OK

Soft side

Elastyczny

brzeg

Cartridge

release

Zwolnienie

wkładu

Najważniejsze funkcje:

Najważniejsze funkcje dozownika Clyk są wyjaśnione na krótkim schemacie na karcie ze skróconą instrukcją stosowania.

Aktywacja nowego dozownika tabletek:

Wkład (zawierający 30 tabletek) należy wyjąć z opakowania i NATYCHMIAST wsunąć go do dozownika tabletek. Wykonuje się to poprzez wsunięcie wąskiego końca wkładu do dozownika, tak aby okienko dozownika (jak również tabletki we wkładzie) było widoczne (patrz rys. 1). Wkład MUSI zostać wsunięty do samego końca.

Rys. 1: Przygotowanie dozownika tabletek do użycia

Dozownik automatycznie zapamięta moment wydania pierwszej tabletki poprzez ustawienie tego czasu jako godziny odniesienia. W związku z tym pacjentka musi:

>    rozpakować i włożyć wkład w dniu, w którym ma być rozpoczęte przyjmowanie tabletki antykoncepcyj nej

>    być pewna, że pierwsza tabletka będzie uwolniona w czasie, który będzie wygodny do przyjmowania tabletki każdego kolejnego dnia.

Ekran dozownika będzie pokazywał co 24 godziny, że nadszedł czas przyjęcia kolejnej tabletki. Wydanie tabletki:

Należy nacisnąć jednocześnie jedną ręką oba elastyczne brzegi dozownika, co spowoduje uwolnienie z urządzenia tabletki do drugiej ręki.

Wymiana wkładu:

Podczas normalnego stosowania wkład można wyjąć tylko wtedy, gdy jest pusty. Pusty wkład będzie zwolniony po przesunięciu przycisku zwalniania wkładu. Dozownik przechowuje wszystkie informacje o aktualnym cyklu, a nowy pełny wkład można włożyć w sposób opisany powyżej.

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Bayer Pharma AG Muellerstrasse 178 13353 Berlin Niemcy

8.    NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

20936

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU /DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

01.02.2013

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

19.12.2014

26

1

   Częstość została oszacowana na podstawie wszystkich dostępnych danych epidemiologicznych, z

wykorzystaniem relatywnego ryzyka dla różnych produktów leczniczych w porównaniu do złożonych hormonalnych produktów antykoncepcyjnych zawierających lewonorgestrel.

2

   Punkt środkowy z zakresu od 5 do 7 na 10 000 kobiet w okresie roku, w oparciu o relatywne ryzyko

wynoszące około 2,3 do 3,6 dla złożonych hormonalnych produktów antykoncepcyjnych zawierających lewonorgestrel w porównaniu do sytuacji, gdy terapia nie jest stosowana.

3

krwawienia zwykle ustępują podczas dalszego stosowania produktu leczniczego

Odnośnie żylnych zdarzeń zakrzepowo-zatorowych (zakrzepica żył głębokich, zatorowość płucna) i tętniczych zdarzeń zakrzepowo-zatorowych (zawał mięśnia sercowego, udar naczyniowy mózgu), raka piersi, ogniskowego rozrostu guzkowego (łagodne guzy wątroby) i migreny patrz również punkty 4.3 i 4.4.

Opis wybranych działań niepożądanych

U kobiet stosujących złożone hormonalne produkty antykoncepcyjne odnotowano zwiększone ryzyko zakrzepicy żył i tętnic oraz zdarzeń zakrzepowo-zatorowych, w tym zawału serca, udaru,

Flexyess