+ iMeds.pl

Flixodil 50 mcg/dawkęUlotka Flixodil

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Flixodil, 50 ^g/dawkę, aerozol do nosa, zawiesina

Fluticasoni propionas

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

- Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek Flixodil i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Flixodil

3.    Jak stosować lek Flixodil

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Flixodil

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Flixodil i w jakim celu się go stosuje

Substancją czynną leku Flixodil w postaci aerozolu do nosa jest flutykazonu propionian. Należy on do grupy leków zwanych steroidami lub kortykosteroidami. Działanie steroidów polega na zmniejszeniu stanu zapalnego - zmniejszeniu obrzęku i podrażnienia błony śluzowej nosa. W wyniku tego zmniejsza się świąd, kichanie, uczucie zatkanego nosa lub wyciek z nosa (katar).

Flixodil wskazany jest w zapobieganiu i leczeniu:

•    sezonowego alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa (w tym kataru siennego);

•    całorocznego alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Flixodil Kiedy nie stosować leku Flixodil:

• jeśli pacjent ma uczulenie na flutykazonu propionian lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Flixodil należy omówić to z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką.

Należy zachować szczególną ostrożność:

• jeśli u pacjenta stwierdzono zakażenie górnych dróg oddechowych; zakażenie należy

odpowiednio leczyć, jednak nie stanowi ono szczególnego przeciwwskazania do stosowania leku Flixodil;

•    jeśli pacjent stosuje niektóre leki przeciwwirusowe, przeciwgrzybicze i antybiotyki (patrz punkt: „Flixodil a inne leki");

•    jeśli lek Flixodil jest stosowany przez długi czas, ponieważ substancja czynna - flutykazonu propionian może zahamować naturalne wytwarzanie hormonów steroidowych przez nadnercza (gruczoły położone na górnym biegunie nerek). W przypadku stwierdzenia niewydolności kory nadnerczy, lekarz rozważy dodatkowe podanie kortykosteroidów działających ogólnoustrojowo w okresie narażenia na stres lub przed planowanym zabiegiem chirurgicznym.

Ze względu na możliwość wystąpienia zaburzonej czynności kory nadnerczy, pacjenci u których leki steroidowe stosowane doustnie są zamieniane na podawany donosowo flutykazonu propionian powinni pozostawać pod specjalną opieką lekarza, a czynność kory nadnerczy powinna być monitorowana.

Dzieci

Zaleca się regularne pomiary wzrostu u dzieci leczonych długotrwale kortykosteroidami stosowanymi donosowo. Jeżeli stwierdza się spowolnienie wzrostu u dziecka, lekarz powinien zweryfikować leczenie, a dawkę kortykosteroidu stosowanego donosowo zmniejszyć do najmniejszej dawki zapewniającej skuteczną kontrolę objawów choroby. Należy również rozważyć konsultację lekarza specjalisty.

Flixodil a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Niektóre leki mogą zwiększać stężenie flutykazonu propionianu w organizmie i zwiększać ryzyko objawów niepożądanych. Należą do nich:

•    leki przeciwwirusowe (np. rytonawir);

•    leki przeciwgrzybicze (np. ketokonazol);

•    antybiotyki (np. erytromycyna).

Lekarz zdecyduje, czy pacjent może stosować lek Flixodil z tymi lekami.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Flixodil może być stosowany u kobiet w ciąży jedynie w przypadkach, gdy w opinii lekarza korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu.

Nie wiadomo, czy substancja czynna leku Flixodil przenika do mleka matki. Jeśli pacjentka karmi piersią, musi skonsultować się z lekarzem przed zastosowaniem leku Flixodil.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie zaobserwowano wpływu leku na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Lek Flixodil zawiera benzalkoniowy chlorek

Benzalkoniowy chlorek zawarty w leku może powodować podrażnienie błony śluzowej nosa.

3. Jak stosować lek Flixodil

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Flixodil jest przeznaczony wyłącznie do stosowania do nosa.

Należy unikać kontaktu leku z oczami.

Podstawowym warunkiem skuteczności leku jest jego regularne stosowanie. Pełne działanie lecznicze występuje po 3 do 4 dniach regularnego stosowania.

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat:

•    dwie dawki aerozolu do każdego otworu nosowego raz na dobę, najlepiej rano.

W niektórych sytuacjach wskazane jest podanie dwóch dawek do każdego otworu nosowego dwa razy na dobę. Nie należy podawać więcej niż cztery dawki do każdego otworu nosowego na dobę.

Lekarz zaleci najmniejszą dawkę zapewniającą skuteczną kontrolę objawów.

Pacjenci w podeszłym wieku:

•    stosuje się takie same dawki jak u dorosłych.

Dzieci w wieku od 4 do 11 lat:

•    jedna dawka do każdego otworu nosowego raz na dobę, najlepiej rano.

W niektórych sytuacjach wskazane jest podanie jednej dawki do każdego otworu nosowego dwa razy na dobę. Nie należy podawać więcej niż dwie dawki do każdego otworu nosowego na dobę.

Lekarz zaleci najmniejszą dawkę zapewniającą skuteczną kontrolę objawów.

Sposób podawania - instrukcja użycia aerozolu

Przed użyciem

1. Każdorazowo przed użyciem lekko wstrząsnąć butelką i zdjąć nasadkę zabezpieczającą.

2. Przed pierwszym użyciem nowej butelki lub jeśli lek Flixodil jest używany po raz pierwszy po

około tygodniowej przerwie, po zdjęciu nasadki, należy nacisnąć dozownik (z dala od siebie) kilka razy, aż do pojawienia się mgiełki leku.

Użycie leku

3.    Przed zastosowaniem leku delikatnie wydmuchać nos.

4.    Zatkać jeden otwór nosowy palcem i wprowadzić końcówkę dozownika do drugiego otworu nosowego.

Pochylić głowę lekko do przodu i trzymać butelkę pionowo.

5.    Oddychając przez nos nacisnąć dozownik podczas wdechu, co spowoduje rozpylenie dawki leku do nosa.

6.    Wydychać powietrze przez usta.

7. Następnie przełożyć butelkę do drugiej ręki i powtórzyć czynności, aby podać lek do drugiego otworu nosowego.

Po użyciu

8. Po użyciu leku wytrzeć dozownik czystą chusteczką i założyć nasadkę zabezpieczającą.

Czyszczenie dozownika

•    Delikatnie zdjąć dozownik i umyć go w ciepłej wodzie.

•    Wytrząsnąć resztę wody i pozostawić dozownik do wyschnięcia. Nie suszyć w wysokiej temperaturze. Delikatnie nałożyć dozownik z powrotem na butelkę leku i zamknąć dozownik nasadką zabezpieczającą.

•    Jeśli dozownik ulegnie zatkaniu można go na kilka minut zanurzyć w ciepłej wodzie,

a następnie wypłukać pod zimną wodą. Nie należy udrażniać dozownika mechanicznie szpilką lub innym ostrym narzędziem.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Flixodil

W przypadku zastosowania większej dawki leku Flixodil niż zalecana, należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą w celu uzyskania porady.

Ważne jest przyjmowanie dawki leku zgodnie z zaleceniem lekarza. Nie należy przyjmować większej dawki leku niż zalecona przez lekarza. Stosowanie dawek mniejszych lub większych niż zalecone może spowodować nasilenie się objawów.

Długotrwałe stosowanie większych niż zalecane dawek leku Flixodil może prowadzić do niewydolności kory nadnerczy.

Pominięcie zastosowania leku Flixodil

Bardzo istotne jest, aby zalecaną dawkę leku przyjmować codziennie, co zapewni największą skuteczność leczenia. W przypadku pominięcia dawki należy przyjąć lek tak szybko, jak to możliwe. Dalej kontynuować leczenie zgodnie z zaleceniami. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Poniżej przedstawiono działania niepożądane zaobserwowane u pacjentów przyjmujących flutykazonu propionian w postaci aerozolu do nosa.

Bardzo często (występują częściej niż u 1 na 10 osób):

-    krwawienie z nosa.

Często (występują rzadziej niż u 1 na 10 osób):

-    ból głowy, wrażenie nieprzyjemnego smaku, wrażenie nieprzyjemnego zapachu;

-    suchość i podrażnienie błony śluzowej nosa i gardła.

Bardzo rzadko (występują rzadziej niż u 1 osoby na 10 000):

-    ciężkie reakcje nadwrażliwości, w tym obrzęk, głównie twarzy, warg, języka lub gardła (tzw. obrzęk naczynioruchowy), skurcz oskrzeli, wysypka. W przypadku wystąpienia takich objawów po przyjęciu leku Flixodil należy przerwać stosowanie leku i niezwłocznie zwrócić się do lekarza.

-    jaskra, wzrost ciśnienia wewnątrzgałkowego, zaćma (zmętnienie soczewki oka).

-    uszkodzenie przegrody nosowej.

Podczas stosowania leku Flixodil, szczególnie w dużych dawkach i przez długi czas, mogą wystąpić objawy ogólnoustrojowe spowodowane zahamowaniem naturalnego wytwarzania hormonów steroidowych przez nadnercza.

U niektórych pacjentów w czasie stosowania leku Flixodil mogą wystąpić inne działania niepożądane. Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane

można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów

Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów

Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Flixodil

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania leku.

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować leku Flixodil po upływie terminu ważności zamieszczonego na butelce i pudełku po EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Okres ważności po pierwszym otwarciu opakowania: 12 tygodni. Po tym czasie lek należy wyrzucić, nawet jeśli nie został on całkowicie zużyty.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Flixodil

-    Substancją czynną leku jest flutykazonu propionian.

1 dawka zawiera 50 ^g (mikrogramów) flutykazonu propionianu.

- Pozostałe składniki to: celuloza mikrokrystaliczna i karmeloza sodowa; polisorbat 80; glukoza bezwodna; alkohol fenyloetylowy; benzalkoniowy chlorek, roztwór; kwas solny rozcieńczony; woda oczyszczona.

Jak wygląda lek Flixodil i co zawiera opakowanie

Flixodil jest w postaci aerozolu do nosa, zawiesiny.

Opakowanie: butelka polietylenowa biała o pojemności 15 ml zawierająca 12 ml zawiesiny (120 dawek), w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A.

ul. Karolkowa 22/24; 01-207 Warszawa

{logo podmiotu odpowiedzialnego} Polfa Warszawa S.A.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A. ul. Karolkowa 22/24; 01-207 Warszawa tel. 22 691 39 00

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Flixodil

Charakterystyka Flixodil

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Flixodil, 50 ^g/dawkę, aerozol do nosa, zawiesina

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Jedna dawka zawiera 50 ^g (mikrogramów) flutykazonu propionianu (Fluticasoni propionas). Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Aerozol do nosa, zawiesina

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Zapobieganie i leczenie alergicznego, sezonowego zapalenia błony śluzowej nosa (w tym kataru siennego) oraz całorocznego zapalenia błony śluzowej nosa.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Produkt leczniczy Flixodil jest przeznaczony wyłącznie do stosowania do nosa.

Podstawowym warunkiem skuteczności leku jest jego regularne stosowanie. Należy poinformować pacjenta o braku natychmiastowego działania leczniczego. Pełne działanie lecznicze występuje po 3-4 dniach regularnego stosowania.

Dawkowanie

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat:

Dwie dawki aerozolu do każdego otworu nosowego raz na dobę, najlepiej rano.

W niektórych sytuacjach wskazane jest podanie dwóch dawek do każdego otworu nosowego dwa razy na dobę. Nie należy podawać więcej niż cztery dawki do każdego otworu nosowego na dobę.

Należy stosować najmniejszą dawkę zapewniającą skuteczną kontrolę objawów.

Pacjenci w podeszłym wieku:

Stosuje się takie same dawki jak u dorosłych.

Dzieci w wieku od 4 do 11 lat:

Jedna dawka do każdego otworu nosowego raz na dobę, najlepiej rano.

W niektórych sytuacjach wskazane jest podanie jednej dawki do każdego otworu nosowego dwa razy na dobę. Nie należy podawać więcej niż dwie dawki do każdego otworu nosowego na dobę.

Należy stosować najmniejszą dawkę zapewniającą skuteczną kontrolę objawów.

Należy unikać kontaktu leku z oczami.

Sposób podawania

Butelkę z lekiem lekko wstrząsnąć przed użyciem.

Instrukcja użycia produktu Flixodil, aerozol do nosa, patrz punkt 6.6.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na flutykazonu propionian lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Zakażenie miejscowe: Zakażenie górnych dróg oddechowych należy odpowiednio leczyć, jednak nie stanowi ono szczególnego przeciwwskazania do stosowania produktu leczniczego Flixodil, aerozol do nosa.

Pełne działanie lecznicze produktu leczniczego Flixodil, aerozol do nosa może wystąpić dopiero po kilku dniach stosowania.

Podczas zamiany leczenia glikokortykosteroidami o działaniu ogólnym na leczenie miejscowe produktem leczniczym Flixodil, aerozol do nosa konieczna jest szczególna ostrożność w razie podejrzenia niewydolności kory nadnerczy.

Flixodil, aerozol do nosa jest skuteczny w większości przypadków sezonowego, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa, jednak po ekspozycji na bardzo duże stężenie alergenu może być konieczne zastosowanie dodatkowo innych leków.

Podczas stosowania donosowego kortykosteroidów, zwłaszcza w dawkach większych niż zalecane przez długi okres, mogą wystąpić objawy ogólnoustrojowe. Wystąpienie tych działań jest znacznie mniej prawdopodobne niż podczas doustnego stosowania kortykosteroidów. Objawy te mogą różnić się u poszczególnych pacjentów i zależą od rodzaju kortykosteroidu (patrz punkty 5.1 i 5.2). Możliwe działania ogólnoustrojowe obejmują: zespół Cushinga, cushingoidalne rysy twarzy, zahamowanie czynności kory nadnerczy, spowolnienie wzrostu u dzieci i młodzieży, zaćmę, jaskrę i rzadziej, szereg objawów psychicznych lub zmian zachowania, w tym nadmierną aktywność psychoruchową, zaburzenia snu, lęk, depresję lub agresję (szczególnie u dzieci).

Obserwowano zahamowanie wzrostu u dzieci stosujących donosowo niektóre kortykosteroidy w zalecanych dawkach. Zaleca się regularne pomiary wzrostu u dzieci leczonych długotrwale kortykosteroidami stosowanymi donosowo. Jeżeli stwierdza się spowolnienie wzrostu u dziecka, należy zweryfikować leczenie i zmniejszyć dawkę kortykosteroidu stosowanego donosowo do najmniejszej dawki zapewniającej skuteczną kontrolę objawów choroby. Należy również rozważyć konsultację lekarza specjalisty.

Stosowanie donosowo kortykosteroidów w dawkach większych niż zalecane może spowodować istotną klinicznie niewydolność kory nadnerczy. W przypadku stwierdzenia niewydolności kory nadnerczy należy rozważyć dodatkowe podanie kortykosteroidów działających ogólnoustrojowo w okresie narażenia na stres lub przed planowanym zabiegiem chirurgicznym (patrz punkt 5.1, dane dotyczące donosowego stosowania flutykazonu propionianu).

Donoszono o występowaniu klinicznie istotnych interakcji u pacjentów otrzymujących flutykazonu propionian i rytonawir, co prowadziło do wystąpienia ogólnoustrojowych działań kortykosteroidów, w tym zespołu Cushinga i zahamowania czynności kory nadnerczy. Rytonawir może znacznie zwiększać stężenie flutykazonu propionianu w osoczu. Dlatego nie należy jednocześnie stosować flutykazonu propionianu z rytonawirem, chyba że potencjalna korzyść dla pacjenta przewyższa ryzyko związane z wystąpieniem ogólnoustrojowych działań niepożądanych kortykosteroidów. Podczas jednoczesnego stosowania flutykazonu propionianu z innymi silnymi inhibitorami CYP3A również istnieje zwiększone ryzyko ogólnoustrojowych działań niepożądanych (patrz punkt 4.5).

Benzalkoniowy chlorek zawarty w produkcie może powodować podrażnienie błony śluzowej nosa.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

W normalnych warunkach po podaniu wziewnym, w osoczu krwi występują małe stężenia flutykazonu propionianu w wyniku nasilonego metabolizmu „pierwszego przejścia” oraz dużego klirensu osoczowego, zależnego od aktywności izoenzymu 3A4 cytochromu P 450 w jelicie i wątrobie. Dlatego znaczące klinicznie interakcje flutykazonu propionianu są mało prawdopodobne.

Badanie interakcji flutykazonu propionianu podawanego donosowo zdrowym ochotnikom wykazało, że rytonawir (bardzo silny inhibitor CYP3A4) podawany w dawce 100 mg dwa razy na dobę zwiększa kilkaset razy stężenie flutykazonu propionianu w surowicy, w wyniku czego dochodzi do znaczącego zmniejszenia stężenia kortyzolu w surowicy. Odnotowano przypadki zespołu Cushinga i zahamowania czynności kory nadnerczy. Dlatego nie należy jednocześnie stosować flutykazonu propionianu z rytonawirem, chyba że potencjalna korzyść dla pacjenta przewyższa ryzyko ogólnoustrojowych działań niepożądanych kortykosteroidów.

W badaniu przeprowadzonym u zdrowych ochotników ketokonazol (niewiele słabszy od rytonawiru inhibitor CYP3A) spowodował zwiększenie ekspozycji na flutykazonu propionian o 150% po podaniu wziewnym pojedynczej dawki. To spowodowało większe zmniejszenie stężenia kortyzolu w osoczu, w porównaniu do podania samego flutykazonu propionianu. Jednoczesne stosowanie z innymi silnymi inhibitorami CYP3A, takimi jak itrakonazol, może także spowodować zwiększenie ekspozycji ogólnoustrojowej na flutykazonu propionian i ryzyka wystąpienia ogólnoustrojowych działań niepożądanych. Zalecana jest ostrożność i należy unikać, jeśli to możliwe, długotrwałego stosowania z takimi lekami.

Badania wykazały, że inne inhibitory izoenzymu 3A4 cytochromu P450 powodują pomijalne (erytromycyna) i niewielkie (ketokonazol) zwiększenie ogólnoustrojowej ekspozycji na flutykazonu propionian bez znaczącego zmniejszenia stężenia kortyzolu w surowicy. Jednak należy zachować ostrożność w przypadku skojarzonego podawania silnych inhibitorów izoenzymu 3A4 cytochromu P450 (np. ketokonazol), ponieważ istnieje możliwość zwiększonej ekspozycji ogólnoustrojowej na flutykazonu propionian.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Brak odpowiednich danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania flutykazonu propionianu u kobiet w ciąży.

Podawanie kortykosteroidów ciężarnym samicom zwierząt może powodować nieprawidłowości w rozwoju płodu, w tym rozszczep podniebienia i wewnątrzmaciczne zahamowanie wzrostu płodu. Istnieje bardzo niewielkie ryzyko takich zaburzeń u płodu ludzkiego. W badaniach przeprowadzonych na zwierzętach działania niepożądane typowe dla silnych kortykosteroidów występowały po znacznej ekspozycji ogólnoustrojowej; bezpośrednie stosowanie donosowe powoduje minimalną ekspozycję ogólnoustroj ową.

Flixodil, aerozol do nosa może być stosowany u kobiet w ciąży jedynie w przypadkach, gdy w opinii lekarza korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu.

Karmienie piersią

Brak danych dotyczących przenikania flutykazonu propionianu do mleka kobiet karmiących piersią.

Po podskórnym podaniu flutykazonu propionianu karmiącym samicom szczurów laboratoryjnych i uzyskaniu oznaczalnych stężeń leku w surowicy, zaobserwowano pojawienie się leku w mleku. Jednakże po donosowym podaniu leku ssakom stężenia leku w surowicy były nieoznaczalne i dlatego jest mało prawdopodobne, aby oznaczenie stężenia leku w mleku było możliwe. Flixodil, aerozol do nosa może być stosowany u kobiet karmiących piersią jedynie w przypadkach, gdy w opinii lekarza korzyści terapeutyczne dla matki przewyższają potencjalne zagrożenie dla matki i dziecka.

4.7 Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nie odnotowano.

4.8 Działania niepożądane

Działania niepożądane są wymienione poniżej w zależności od układów i narządów oraz częstości występowania. Częstości występowania są określone jako: bardzo często (> 1/10), często (> 1/100 do < 1/10), niezbyt często (> 1/1 000 do < 1/100), rzadko (> 1/10 000 do < 1/1 000), bardzo rzadko (< 1/10 000, w tym pojedyncze przypadki). Działania niepożądane występujące bardzo często, często i niezbyt często pochodziły z badania klinicznego. Częstość działań niepożądanych występujących podczas stosowania placebo nie była brana pod uwagę. Działania niepożądane występujące rzadko i bardzo rzadko pochodziły z doniesień spontanicznych.

Klasyfikacja układów i narządów

Zaburzenia układu immunologicznego


Zaburzenia układu nerwowego


Zaburzenia oka


Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia


Objaw niepożądany

Reakcje nadwrażliwości:

skórne reakcje nadwrażliwości

obrzęk naczynioruchowy (głównie obrzęk twarzy, jamy ustnej i gardła)

objawy ze strony układu oddechowego (skurcz oskrzeli)

reakcje anafilaktyczne Ból głowy, wrażenie nieprzyjemnego smaku, wrażenie nieprzyjemnego zapachu

Jaskra, wzrost ciśnienia wewnątrzgałkowego, zaćma

Te działania pochodzą z doniesień spontanicznych po długotrwałym stosowaniu Krwawienie z nosa

Suchość i podrażnienie błony śluzowej nosa i gardła


Częstość występowania

Bardzo rzadko Bardzo rzadko

Bardzo rzadko

Bardzo rzadko Często

Bardzo rzadko

Bardzo często Często


Perforacja przegrody nosowej Bardzo rzadko

Tak jak w przypadku innych aerozoli podawanych do nosa, może wystąpić wrażenie nieprzyjemnego zapachu i smaku oraz bóle głowy.

Tak jak w przypadku innych aerozoli podawanych do nosa, może wystąpić suchość i podrażnienie błony śluzowej nosa i gardła oraz krwawienie z nosa. Obserwowano perforację przegrody nosa w następstwie donosowego stosowania kortykosteroidów.

Podczas stosowania donosowego kortykosteroidów, szczególnie jeżeli stosowane są w dużych dawkach przez długi okres, mogą wystąpić objawy ogólnoustrojowe.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań

niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania

produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać

wszelkie podejrzewane działania niepożądaneza pośrednictwem Departamentu Monitorowania

Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,

Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

4.9 Przedawkowanie

Nie ma danych klinicznych dotyczących ostrego lub przewlekłego przedawkowania flutykazonu propionianu stosowanego donosowo. Donosowe podawanie flutykazonu propionianu w dawce 2 mg dwa razy na dobę przez 7 dni zdrowym ochotnikom nie wpływało u nich na czynność osi podwzgórze-przysadka-nadnercza.

Wziewne lub doustne podawanie dużych dawek kortykosteroidów przez długi okres może powodować zahamowanie czynności osi podwzgórze-przysadka-nadnercza.

Leczenie

Podawanie dawek większych niż zalecane przez długi okres może powodować przemijające zahamowanie czynności nadnerczy.

U tych pacjentów należy kontynuować leczenie flutykazonu propionianem w dawkach zapewniających kontrolę objawów.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki stosowane w chorobach nosa, kortykosteroidy Kod ATC: R01 AD 08

Flutykazonu propionian jest glikokortykosteroidem wykazującym silne miejscowe działanie przeciwzapalne po podaniu na błonę śluzową nosa. Podawany donosowo flutykazonu propionian powoduje niewielkie zahamowanie lub nie hamuje osi podwzgórze-przysadka-nadnercza.

Po miejscowym zastosowaniu flutykazonu propionianu (200 ąg/dobę) na błonę śluzową nosa nie stwierdzono w porównaniu do placebo znamiennych zmian stężenia kortyzolu w osoczu w ciągu 24 godzin, wyrażonego wielkością pola powierzchni pod krzywą zależności zmian stężenia kortyzolu w osoczu od czasu (proporcja 1,01; 90% CI 0,9-1,14).

W przeprowadzonym jednorocznym, randomizowanym badaniu klinicznym z podwójnie ślepą próbą, kontrolowanym placebo, z grupą kontrolną, oceniającym szybkość wzrostu u dzieci w okresie przed dojrzewaniem w wieku 3-9 lat (56 pacjentów otrzymujących donosowo flutykazonu propionian i 52 pacjentów otrzymujących placebo), u pacjentów otrzymujących donosowo flutykazonu propionian (200 mikrogramów/dobę) nie zaobserwowano statystycznie istotnych różnic we wzroście w porównaniu do grupy otrzymującej placebo. W przybliżeniu szybkość wzrostu w okresie roku wynosiła 6,2 cm/rok (SE = 0,23) w grupie otrzymującej placebo i 5,99 cm/rok (SE = 0,23) w grupie otrzymującej flutykazonu propionian; średnia różnica w szybkości wzrostu po roku pomiędzy grupami wynosiła 0,2 cm/rok (SE = 0,28, 95% CI = -0,35; 0,76). Nie zaobserwowano klinicznie istotnych zmian w czynności osi podwzgórze-przysadka-nadnercza ani w gęstości mineralnej kości, co oceniono dokonując pomiaru 12-godzinnego wydalania kortyzolu z moczem i za pomocą dwuenergetycznej absorpcjometrii rentgenowskiej.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie

Po podaniu do nosa flutykazonu propionianu (200 pg/dobę) maksymalne stężenie w osoczu w stanie stacjonarnym nie było wykrywalne (<0,01 ng/ml) u większości badanych osób. Zaobserwowane największe Cmax (stężenie maksymalne) w osoczu wynosiło 0,017 ng/ml. Bezpośrednie wchłanianie przez błonę śluzową nosa jest pomijalne z powodu słabej rozpuszczalności w wodzie, pozostała część dawki jest ostatecznie połykana. W przypadku podania doustnego ogólnoustrojowa ekspozycja jest mniejsza niż 1% z powodu niewielkiego wchłaniania i metabolizmu pierwszego przejścia. Dlatego też całkowite wchłanianie do krążenia ogólnego, na które składa się wchłanianie przez błonę śluzową nosa i wchłanianie z przewodu pokarmowego połkniętej części dawki, jest pomijalne.

Dystrybucja

Flutykazonu propionian ma dużą objętość dystrybucji w stanie stacjonarnym (około 318 l). Lek wiąże się z białkami osocza w umiarkowanie dużym stopniu (91%).

Metabolizm

Flutykazonu propionian jest szybko usuwany z krwiobiegu, głównie w wyniku metabolizmu wątrobowego do nieaktywnej pochodnej karboksylowej. Reakcja ta jest katalizowana przez izoenzym CYP3A4. Połknięta część dawki flutykazonu propionianu ulega w dużym stopniu metabolizmowi pierwszego przejścia. Należy zachować szczególną ostrożność podczas jednoczesnego stosowania z silnymi inhibitorami CYP3A4 (np. ketokonazol i rytonawir), ze względu na możliwość zwiększenia ekspozycji ogólnoustrojowej na flutykazonu propionian.

Eliminacja.

Eliminacja flutykazonu propionianu po podaniu dożylnym jest liniowa w zakresie dawek 250-1000 pg i charakteryzuje się dużym klirensem osoczowym (CI = 1,1 l/min). Maksymalne stężenie w osoczu zmniejsza się o około 98% w ciągu 3-4 godzin. Po okresie półtrwania wynoszącym 7,8 godziny obserwowano już tylko małe stężenie leku w osoczu. Klirens nerkowy flutykazonu propionianu jest pomijalny (<0,2%), mniej niż 5% dawki wydalane jest w postaci pochodnej karboksylowej. Główną drogą eliminacji jest wydalanie flutykazonu propionianu z żółcią.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Nie odnotowano innych istotnych przedklinicznych danych niż te, które zostały wymienione w innych punktach niniejszej Charakterystyki Produktu Leczniczego.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1 Wykaz substancji pomocniczych

Celuloza mikrokrystaliczna i karmeloza sodowa

Polisorbat 80

Glukoza bezwodna

Alkohol fenyloetylowy

Benzalkoniowy chlorek, roztwór

Kwas solny rozcieńczony

Woda oczyszczona

6.2 Niezgodności farmaceutyczne

Nie odnotowano.

6.3    Okres ważności

3 lata.

Okres ważności po pierwszym otwarciu: 12 tygodni.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania produktu leczniczego.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Butelka polietylenowa biała o pojemności 15 ml zawierająca 12 ml zawiesiny zamknięta pompką dozującą o pojemności dozy 0,1 ml z kapslem aluminiowym i aplikatorem do nosa z nasadką na aplikator, w tekturowym pudełku.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Stosowanie produktu leczniczego

Każdorazowo przed użyciem lekko wstrząsnąć butelką i zdjąć nasadkę zabezpieczającą.

Przed pierwszym użyciem nowej butelki lub jeśli lek Flixodil jest używany po raz pierwszy po około tygodniowej przerwie, po zdjęciu nasadki, należy nacisnąć dozownik (z dala od siebie) kilka razy, aż do pojawienia się mgiełki produktu.

Przed zastosowaniem leku delikatnie wydmuchać nos. Zatkać jeden otwór nosowy palcem i wprowadzić końcówkę dozownika do drugiego otworu nosowego. Pochylić głowę lekko do przodu i trzymać butelkę pionowo. Oddychając przez nos nacisnąć dozownik podczas wdechu, co spowoduje rozpylenie dawki leku do nosa. Wydychać powietrze przez usta. Następnie powtórzyć czynności w celu podania leku do drugiego otworu nosowego. Po użyciu leku wytrzeć dozownik czystą chusteczką i założyć nasadkę zabezpieczającą.

Czyszczenie dozownika

Delikatnie zdjąć dozownik i umyć go w ciepłej wodzie. Wytrząsnąć resztę wody i pozostawić dozownik do wyschnięcia. Nie suszyć w wysokiej temperaturze. Delikatnie nałożyć dozownik z powrotem na butelkę leku i zamknąć dozownik nasadką zabezpieczającą.

Jeśli dozownik ulegnie zatkaniu można go na kilka minut zanurzyć w ciepłej wodzie, a następnie wypłukać go pod zimną wodą. Nie należy udrażniać dozownika mechanicznie szpilką lub innym ostrym narzędziem.

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA

DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A. ul. Karolkowa 22/24; 01-207 Warszawa

8.    NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr 22091

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 17.09.2014 r.

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

Flixodil