+ iMeds.pl

Flixonase nasule 400 mcg/dawkę donosowąUlotka Flixonase nasule

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Flixonase Nasule, 400 pg/dawkę, krople do nosa, zawiesina

Fluticasoni propionas

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

•    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

•    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

•    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

•    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Flixonase Nasule i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Flixonase Nasule

3.    Jak stosować lek Flixonase Nasule

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Flixonase Nasule

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Flixonase Nasule i w jakim celu się go stosuje

Substancją czynną leku Flixonase Nasule w postaci kropli do nosa jest flutykazonu propionian. Należy on do grupy leków zwanych steroidami lub kortykosteroidami.

Działanie steroidów polega na zmniejszeniu stanu zapalnego:

-    zmniejszeniu obrzęku i podrażnienie nosa

-    zmniejszeniu świądu, kichania, uczucia zatkanego nosa lub wycieku z nosa (katar).

Lek Flixonase Nasule krople do nosa, zawiesina stosowany jest w leczeniu:

-    polipów nosa (tworów z błony śluzowej wewnątrz nosa) i związanych z nimi objawów zmniejszenia drożności nosa.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Flixonase Nasule Kiedy nie stosować leku Flixonase Nasule

-    jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na flutykazonu propionian lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Flixonase Nasule należy skonsultować się z lekarzem prowadzącym lub farmaceutą, jeśli pacjent:

-    ma zakażenie górnych dróg oddechowych,

-    ma niedoczynność nadnerczy,

-    stosuje lek rytonawir (patrz także punkt „Inne leki i Flixonase Nasule”).

Należy skonsultować się z lekarzem prowadzącym, czy powyższe okoliczności dotyczą pacjenta.

W przypadku rzadko występującej jednostronnej polipowatości nosa, rozpoznanie powinno być potwierdzone przez lekarza specjalistę, ze względu na możliwość istnienia innego schorzenia.

Pacjenci z polipami nosa wymagają regularnej kontroli lekarskiej.

Należy unikać kontaktu leku z oczami i uszkodzoną skórą.

W przypadku stosowania leku Flixonase Nasule przez długi okres, substancja czynna - flutykazonu propionian może zahamować naturalne wytwarzanie hormonów steroidowych przez nadnercza.

W przypadku stwierdzenia niewydolności kory nadnerczy lekarz rozważy dodatkowe podanie kortykosteroidów działających ogólnoustrojowo w okresie narażenia na stres lub przed planowanym zabiegiem chirurgicznym.

Ze względu na możliwość wystąpienia zaburzonej czynności kory nadnerczy, pacjenci, u których leki steroidowe stosowane doustnie są zamieniane na podawany donosowo flutykazonu propionian powinni pozostawać pod specjalną opieką lekarza, a czynność kory nadnerczy powinna być monitorowana.

Donoszono o przypadkach zahamowania wzrostu u dzieci otrzymujących donosowo kortykosteroidy. Dlatego lekarz zmniejszy dawkę kortykosteroidu do najmniejszej dawki zapewniającej skuteczną kontrolę objawów.

Flixonase Nasule a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować, również tych, które wydawane są bez recepty.

Niektóre leki mogą wpływać na działanie leku Flixonase Nasule lub zwiększać możliwość wystąpienia działań niepożądanych. Należą do nich:

-    leki przeciwwirusowe znane jako inhibitory proteazy (np. rytonawir, stosowany w leczeniu zakażenia wirusem HIV),

-    leki stosowane w leczeniu zakażeń grzybiczych (np. ketokonazol),

-    steroidy stosowane doustnie lub w postaci iniekcji przez długi okres.

Lekarz zadecyduje, czy pacjent może stosować Flixonase Nasule z tymi lekami.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.

Lekarz rozważy korzyści i zagrożenia dla pacjentki i dla dziecka, wynikające ze stosowania leku Flixonase Nasule w czasie ciąży.

Lek Flixonase Nasule może być stosowany u kobiet w ciąży jedynie w przypadkach, gdy w opinii lekarza korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu.

Nie wiadomo, czy substancja czynna leku Flixonase Nasule przenika do mleka matki. Jeśli pacjentka karmi piersią, musi skontaktować się z lekarzem przed zastosowaniem leku Flixonase Nasule.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie zaobserwowano wpływu leku na zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn.

3. Jak stosować lek Flixonase Nasule

Flixonase Nasule należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. Nie należy przekraczać zalecanej dawki. W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem.

Flixonase Nasule jest przeznaczony wyłącznie do stosowania do nosa u pacjentów w wieku powyżej 16 lat.

Lek Flixonase Nasule należy stosować codziennie. Podstawowym warunkiem skuteczności leku jest jego regularne stosowanie. W celu uzyskania pełnego działania wymagane jest kilkutygodniowe leczenie. Należy więc stosować lek, nawet jeśli pacjent nie odczuwa poprawy od razu.

Gdy objawy zaczną ustępować, lekarz zaleci zmniejszenie dawki leku do najmniejszej, zapewniającej skuteczną kontrolę objawów.

Jeżeli poprawa nie nastąpi po 4-6 tygodniach leczenia, lekarz rozważy inne metody leczenia. Dawkowanie u pacjentów w wieku powyżej 16 lat

Zawartość 1 plastikowego pojemnika jednorazowego stosować raz lub dwa razy na dobę.

Pojemnik plastikowy zawiera dawkę do jednorazowego podania do obydwu otworów nosowych (1 dawka - 400 pg).

Połowę zawartości pojemnika, po około 6 kropli, podać jednorazowo do każdego otworu nosowego. Instrukcja użycia leku Flixonase Nasule

1.    Delikatnie oczyścić nos.

2.    Otworzyć aluminiową saszetkę. Zużyć najpierw wszystkie pojemniki z jednej saszetki przed otwarciem kolejnej. Plastikowe pojemniki zużyć w ciągu 28 dni po otwarciu aluminiowej saszetki.

3.    Oderwać jeden pojemnik.

4.    Wstrząsnąć pojemnikiem przed użyciem w celu dokładnego wymieszania jego zawartości.

5.    Oderwać górną część poj emnika.

6.    Przyjąć pozycję jak na załączonych rysunkach A, B, lub C:

i podać po 6 kropli (co stanowi połowę dawki) do każdego otworu nosowego. Pojemnik zawiera wystarczającą ilość leku do podania do obydwu otworów nosowych.

7.    Pozostać w przyjętej pozycji przynajmniej 1 minutę tak, aby umożliwić rozprzestrzenienie się leku.

8.    Wyrzucić poj emnik po użyciu.

Dawkowanie u pacjentów w podeszłym wieku

Nie ma konieczności zmiany dawkowania u pacjentów w podeszłym wieku.

Dawkowanie u pacjentów w wieku poniżej 16 lat

Brak wystarczających danych dotyczących stosowania leku Flixonase Nasule w leczeniu polipów nosa u pacjentów w wieku poniżej 16 lat.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Flixonase Nasule

W przypadku zastosowania większej dawki leku Flixonase Nasule niż zalecana, należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą w celu uzyskania porady.

Ważne jest przyjmowanie dawki leku zgodnie z zaleceniem lekarza. Nie należy przyjmować większej dawki leku niż zalecona przez lekarza. Stosowanie dawek mniej szych lub większych niż zalecone może spowodować nasilenie się objawów.

Długotrwałe stosowanie większych niż zalecane dawek leku Flixonase Nasule może prowadzić do niewydolności kory nadnerczy.

Pominięcie zastosowania leku Flixonase Nasule

Bardzo istotne jest, aby zalecaną dawkę leku przyjmować codziennie, co zapewni największą skuteczność leczenia.

W przypadku pominięcia dawki należy przyjąć lek tak szybko, jak to możliwe, a następnie kontynuować leczenie zgodnie z zaleceniami.

Nie należy przyjmować podwójnej dawki leku w celu uzupełnienia dawki pominiętej.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, Flixonase Nasule może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Poniżej przedstawione są objawy niepożądane zaobserwowane u pacjentów przyjmujących lek Flixonase Nasule.

Reakcje alergiczne: należy natychmiast zwrócić się po pomoc do lekarza

Reakcje alergiczne na lek Flixonase Nasule występują bardzo rzadko (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 10 000 pacjentów przyjmujących lek). U niewielkiej liczby pacjentów reakcje alergiczne mogą rozwinąć się w poważny stan, nawet zagrażający życiu, jeśli nie są leczone. Do objawów należą:

-    Wysypka skórna (pokrzywka) lub zaczerwienienie,

- Obrzęki twarzy lub warg, które mogą powodować trudności w połykaniu lub oddychaniu,

-    Nagłe wystąpienie trudności w oddychaniu lub gwałtowne nasilenie się świszczącego oddechu (skurcz oskrzeli),

- Nagłe uczucie osłabienia lub zawroty głowy (mogące doprowadzić do upadku lub utraty przytomności).

W przypadku wystąpienia takich objawów należy przerwać stosowanie leku i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem, który zaleci odpowiednie leczenie.

Bardzo częste działania niepożądane (mogą wystąpić u więcej niż 1 na 10pacjentów):

-    Krwawienie z nosa.

Częste działania niepożądane (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 10pacjentów):

-    Suchość i podrażnienie błony śluzowej nosa i gardła.

Bardzo rzadkie działania niepożądane (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 10 000pacjentów):

-    Reakcje alergiczne,

-    Wzrost ciśnienia wewnątrzgałkowego powodujący problemy z widzeniem (jaskra), zmętnienie soczewki oka (zaćma). Objawy dotyczące oczu występowały u pacjentów stosujących Flixonase Nasule przez długi okres.

-    Uszkodzenie przegrody nosowej.

Należy tak szybko, jak to możliwe, powiedzieć lekarzowi, jeśli wystąpi którykolwiek z tych objawów.

Podczas stosowania leku Flixonase Nasule, szczególnie w dużych dawkach przez długi okres, mogą wystąpić objawy ogólnoustrojowe spowodowane zahamowaniem naturalnego wytwarzania hormonów steroidowych przez nadnercza.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: ndl@urpl.gov.pl Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5.    Jak przechowywać lek Flixonase Nasule

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 30°C, chronić od światła.

Nie zamrażać. Przechowywać w pozycji pionowej.

Lek w plastikowych pojemnikach nadaje się do stosowania w ciągu 28 dni po otwarciu aluminiowej saszetki.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Flixonase Nasule

-    Substancją czynną leku jest flutykazonu propionian. Jedna dawka (jeden plastikowy pojemnik) leku Flixonase Nasule zawiera 400 pg (mikrogramów) flutykazonu propionianu (mikronizowanego).

-    Pozostałe składniki to: polisorbat 20, laurynian sorbitanu, sodu dwuwodorofosforan dwuwodny, sodu wodorofosforan bezwodny, sodu chlorek, woda do wstrzykiwań.

Jak wygląda lek Flixonase Nasule i co zawiera opakowanie

7 pojemników - 1 saszetka po 7 pojemników.

28 pojemników - 4 saszetki po 7 pojemników.

Jednorazowe pojemniki LPDE są połączone ze sobą w pasek, pakowane w saszetki aluminiowe,

umieszczone w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny:

GlaxoSmithKline Export Ltd 980 Great West Road Brentford, Middlesex TW8 9GS Wielka Brytania


Wytwórca:

1.    GlaxoSmithKline Australia Pty Ltd 1061 Mountain Highway

Boronia, Victoria 3155 Australia

2.    Glaxo Wellcome Operations Harmire Road, Barnard Castle Co. Durham DL12 8DT Wielka Brytania

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

GSK Services Sp. z o.o. ul. Rzymowskiego 53 02-697 Warszawa tel. (22) 576-90-00

Logo GSK

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

6

Flixonase Nasule

Charakterystyka Flixonase nasule

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Flixonase Nasule, 400 pg/dawkę, krople do nosa, zawiesina

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Jedna dawka (jeden plastikowy pojemnik) zawiera 400 pg (mikrogramów) Fluticasoni propionas (flutykazonu propionianu, mikronizowanego).

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Krople do nosa, zawiesina

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Produkt leczniczy Flixonase Nasule, krople do nosa jest wskazany do leczenia polipów nosa i związanej z nimi obturacji przewodów nosowych.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Należy ustalić najmniejszą dawkę zapewniającą skuteczną kontrolę objawów.

Produkt leczniczy Flixonase Nasule, krople do nosa jest przeznaczony wyłącznie do stosowania na błonę śluzową nosa u pacjentów w wieku powyżej 16 lat.

Należy unikać kontaktu leku z oczami.

Podstawowym warunkiem skuteczności leku jest jego regularne stosowanie. Należy poinformować pacjenta o braku natychmiastowego działania leczniczego. W celu uzyskania pełnego działania wymagane jest kilkutygodniowe leczenie. Jeżeli po 4-6 tygodniach leczenia nie następuje poprawa, należy rozważyć alternatywne metody leczenia.

W przypadku rzadko występującej jednostronnej polipowatości nosa, rozpoznanie powinno być potwierdzone przez lekarza specjalistę, ze względu na możliwość istnienia innego schorzenia.

Dawkowanie

Pacjenci w wieku powyżej 16 lat

Zawartość 1 plastikowego pojemnika jednorazowego stosować raz lub dwa razy na dobę.

Pojemnik plastikowy zawiera dawkę do jednorazowego podania do obydwu otworów nosowych (1 dawka - 400 pg).

Połowę zawartości pojemnika, po około 6 kropli, podać jednorazowo do każdego otworu nosowego. Sposób użycia, patrz punkt 6.6.

Pacjenci w podeszłym wieku

Nie ma konieczności zmiany dawkowania u pacjentów w podeszłym wieku.

Pacjenci w wieku poniżej 16 lat

Brak wystarczających danych dotyczących stosowania produktu leczniczego Flixonase Nasule, krople do nosa w leczeniu polipów nosa u pacjentów w wieku poniżej 16 lat.

4.3    Przeciwwskazania

Produkt leczniczy Flixonase Nasule, krople do nosa jest przeciwwskazany u pacjentów z nadwrażliwością na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Zakażenie miejscowe: Zakażenie górnych dróg oddechowych należy odpowiednio leczyć, jednak nie stanowi ono szczególnego przeciwwskazania do stosowania produktu leczniczego Flixonase Nasule, krople do nosa.

W przypadku rzadko występującej jednostronnej polipowatości nosa, rozpoznanie powinno być potwierdzone przez lekarza specjalistę, ze względu na możliwość istnienia innego schorzenia.

Pacjenci z polipami nosa wymagają regularnej oceny lekarskiej w celu kontroli ciężkości choroby.

Należy unikać kontaktu leku z oczami i uszkodzoną skórą.

Pełne działanie lecznicze produktu leczniczego Flixonase Nasule może wystąpić dopiero po kilku tygodniach stosowania.

Podczas zamiany leczenia glikokortykosteroidami o działaniu ogólnoustojowym na leczenie produktem leczniczym Flixonase Nasule, krople do nosa, konieczna jest ostrożność, szczególnie w razie podejrzenia niewydolności kory nadnerczy.

Działania ogólnoustrojowe mogą wystąpić podczas stosowania kortykosteroidów donosowych, szczególnie jeśli stosowane są duże dawki przez długi okres. Wystąpienie tych działań jest znacznie mniej prawdopodobne niż podczas doustnego stosowania kortykosteroidów. Działanie te mogą być różne u poszczególnych pacjentów oraz mogą się różnić w zależności od preparatu kortykosteroidu (patrz punkt 5.2). Możliwe działania ogólnoustrojowe obejmują: zespół Cushinga, cushingoidalne rysy twarzy, zahamowanie czynności kory nadnerczy, spowolnienie wzrostu u dzieci i młodzieży, zaćmę, jaskrę i rzadziej, szereg objawów psychicznych lub zmian zachowania, w tym nadmierną aktywność psychoruchową, zaburzenia snu, lęk, depresję lub agresję (szczególnie u dzieci).

Długotrwałe stosowanie donosowo kortykosteroidów w dawkach większych niż zalecane może spowodować istotne klinicznie zahamowanie czynności kory nadnerczy. W przypadku stwierdzenia stosowania dawek większych niż zalecane należy rozważyć dodatkowe podanie kortykosteroidów działających ogólnoustrojowo w okresie narażenia na stres lub przed planowanym zabiegiem chirurgicznym.

Donoszono o przypadkach zahamowania wzrostu u dzieci otrzymujących donosowo kortykosteroidy. Dlatego dawkę kortykosteroidu należy zmniejszyć do najmniejszej dawki zapewniającej skuteczną kontrolę objawów.

Rytonawir może znacznie zwiększać stężenie flutykazonu propionianu w osoczu. Dlatego należy unikać jednoczesnego stosowania flutykazonu propionianu z rytonawirem, chyba że potencjalna korzyść dla pacjenta przewyższa ryzyko wystąpienia ogólnoustrojowych działań niepożądanych kortykosteroidów. Podczas jednoczesnego stosowania flutykazonu propionianu z innymi silnymi inhibitorami CYP3A również istnieje zwiększone ryzyko wystąpienia ogólnoustrojowych działań niepożądanych (patrz punkt 4.5).

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

W normalnych warunkach po podaniu donosowym, w osoczu krwi występują małe stężenia flutykazonu propionianu w wyniku nasilonego metabolizmu pierwszego przejścia oraz dużego klirensu osoczowego, zależnego od aktywności izoenzymu CYP3A4 w jelicie cienkim i wątrobie. Dlatego znaczące klinicznie interakcje flutykazonu propionianu są mało prawdopodobne.

Badanie interakcji flutykazonu propionianu podawanego donosowo zdrowym ochotnikom wykazało, że rytonawir (bardzo silny inhibitor CYP3A) podawany w dawce 100 mg dwa razy na dobę zwiększa kilkaset razy stężenie flutykazonu propionianu w surowicy, w wyniku czego dochodzi do znaczącego zmniejszenia stężenia kortyzolu w surowicy. Odnotowano przypadki zespołu Cushinga i zahamowania czynności kory nadnerczy. Dlatego należy unikać stosowania takiego skojarzenia, chyba że korzyść z takiego leczenia przewyższa ryzyko wystąpienia ogólnoustrojowych działań niepożądanych kortykosteroidów.

Badania wykazały, że inne inhibitory CYP3A wywołują pomijalne (erytromycyna) i niewielkie (ketokonazol) zwiększenie ekspozycji ogólnoustrojowej na flutykazonu propionian, bez istotnego zmniejszenia stężenia kortyzolu w surowicy.

Niemniej zaleca się zachowanie ostrożności podczas jednoczesnego stosowania flutykazonu propionianu z inhibitorami P450 3A4, szczególnie z silnymi inhibitorami stosowanymi przez dłuższy czas, ze względu na możliwość zwiększenia ekspozycji ogólnoustrojowej na flutykazonu propionian.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Flixonase Nasule może być stosowany donosowo u kobiet w ciąży i w okresie karmienia piersią jedynie w przypadkach, gdy w opinii lekarza korzyść przeważa nad potencjalnym zagrożeniem związanym ze stosowaniem produktu lub alternatywnym sposobem leczenia.

Ciąża

Brak odpowiednich danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania flutykazonu propionianu u kobiet w ciąży. W badaniach przeprowadzonych na zwierzętach działania niepożądane typowe dla silnych kortykosteroidów występowały po znacznej ekspozycji ogólnoustrojowej; bezpośrednie stosowanie donosowe powoduje minimalną ekspozycję ogólnoustrojową.

Karmienie piersią

Przenikanie flutykazonu propionianu do mleka kobiet karmiących piersią nie było badane.

Po podskórnym podaniu flutykazonu propionianu karmiącym samicom szczurów laboratoryjnych zaobserwowano pojawienie się leku w mleku. Jednak u pacjentów stosujących donosowo flutykazonu propionian w zalecanych dawkach stężenia leku w osoczu są małe.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn Nie odnotowano.

4.8    Działania niepożądane

Działania niepożądane są wymienione poniżej w zależności od układów i narządów oraz częstości występowania. Częstości występowania są określone jako: bardzo często (>1/10), często (>1/100 do <1/10), niezbyt często (>1/1000 do <1/100), rzadko (>1/10 000 do <1/1000), bardzo rzadko (<1/10 000) i częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych). Częstość działań niepożądanych występujących podczas stosowania placebo nie była brana pod uwagę, ponieważ była porównywalna lub większa od występującej w grupie otrzymującej lek.

W obrębie każdej grupy o określonej częstości występowania, objawy niepożądane są wymienione w kolejności według zmniejszającego się nasilenia.

Bardzo często

(>1/10)

Często

(>1/100 do <1/10)

Bardzo rzadko

(<1/10 000)

Zaburzenia układu immunologicznego

Reakcje

nadwrażliwości, anafilaksj a/ reakcj e anafilaktyczne, skurcz oskrzeli, wysypka, obrzęki twarzy lub warg

Zaburzenia oka

***Jaskra, wzrost ciśnienia

wewnątrzgałkowego,

zaćma

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Krwawienie z nosa

*Suchość

i podrażnienie błony śluzowej nosa i gardła

**Perforacja przegrody nosowej

* Tak jak w przypadku podawania innych produktów do nosa, może wystąpić suchość i podrażnienie błony śluzowej nosa i gardła oraz krwawienie z nosa.

** Opisywano również przypadki perforacji przegrody nosowej w następstwie stosowania kortykosteroidów donosowych.

*** Te działania pochodzą ze zgłoszeń spontanicznych po długotrwałym stosowaniu.

Podczas donosowego stosowania kortykosteroidów, szczególnie jeżeli stosowane są w dużych dawkach przez długi okres, mogą wystąpić objawy ogólnoustrojowe.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: ndl@urpl.gov.pl

4.9 Przedawkowanie

Nie ma danych dotyczących ostrego lub przewlekłego przedawkowania produktu leczniczego Flixonase Nasule, krople do nosa.

Donosowe podawanie 2 mg flutykazonu propionianu dwa razy na dobę przez 7 dni zdrowym ochotnikom nie wpływało u nich na czynność osi podwzgórze-przysadka-nadnercza. Podawanie dawek większych niż zalecane przez długi okres może powodować przemijające zahamowanie czynności kory nadnerczy.

U tych pacjentów należy kontynuować leczenie flutykazonu propionianem w dawkach zapewniających kontrolę objawów. Czynność kory nadnerczy powraca do normy po kilku dniach i może być to zweryfikowane przez oznaczenie stężenia kortyzolu w osoczu.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki stosowane w chorobach nosa, kortykosteroidy. Kod ATC: R 01 AD 08.

Lek przeciwzapalny do stosowania miejscowego na błonę śluzową nosa.

Flutykazonu propionian jest glikokortykosteroidem o silnym działaniu przeciwzapalnym.

Podawany donosowo flutykazonu propionian w niewielkim stopniu hamuje lub nie hamuje osi podwzgórze-przysadka-nadnercza.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Po miejscowym podaniu do nosa flutykazonu propionianu w zalecanych dawkach stężenie leku w osoczu jest małe. Ogólnoustrojowa biodostępność kropli do nosa jest bardzo mała (średnio 0,06%). Po podaniu dożylnym właściwości farmakokinetyczne flutykazonu propionianu są proporcjonalne do dawki.

Całkowita biodostępność po podaniu doustnym jest pomijalna (<1%) z powodu niecałkowitego wchłaniania z przewodu pokarmowego oraz intensywnego metabolizmu w wątrobie (efekt pierwszego przejścia).

Po podaniu dożylnym flutykazonu propionian ulega nasilonej dystrybucji ogólnoustrojowej (objętość dystrybucji wynosi około 300 l). Lek wiąże się z białkami osocza w 91%.

Po podaniu dożylnym flutykazonu propionian wykazuje bardzo duży klirens osoczowy (Cl 1,1 l/min), co wskazuje na intensywny metabolizm wątrobowy. Flutykazonu propionian jest intensywnie metabolizowany przez CYP 3A4 do nieaktywnej pochodnej karboksylowej.

Maksymalne stężenie flutykazonu propionianu w osoczu zmniejsza się o 98% w ciągu 3-4 godzin od podania, i jedynie małe stężenie w osoczu jest związane z okresem półtrwania w fazie eliminacji, który wynosi około 8 godzin.

Po podaniu doustnym flutykazonu propionianu 87% do 100% podanej dawki wydalane jest z kałem w postaci niezmienionej i w postaci metabolitów.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

W badaniach toksyczności po podaniu wielokrotnym, w badaniach toksycznego wpływu na reprodukcję i w badaniach dotyczących teratogenności wykazano tylko działania typowe dla silnie działających kortykosteroidów i to w dawkach większych niż zalecane dawki terapeutyczne. Flutykazonu propionian nie ma działania mutagennego in vitro i in vivo, nie wykazuje również działania nowotworowego u gryzoni. W badaniach na zwierzętach nie wykazuje działania drażniącego ani nie wywołuje reakcji nadwrażliwości.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Polisorbat 20

Laurynian sorbitanu

Sodu dwuwodorofosforan dwuwodny

Sodu wodorofosforan bezwodny

Sodu chlorek

Woda do wstrzykiwań

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

3 lata.

28 dni - po otwarciu aluminiowej saszetki.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 30°C, chronić od światła.

Nie zamrażać. Przechowywać w pozycji pionowej.

Produkt w plastikowych pojemnikach nadaje się do stosowania w ciągu 28 dni po otwarciu aluminiowej saszetki.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Jednorazowe pojemniki z LPDE połączone ze sobą w pasek, pakowane w saszetki aluminiowe, umieszczone w tekturowym pudełku.

Wielkość opakowań:

7 pojemników - 1 saszetka po 7 pojemników.

28 pojemników - 4 saszetki po 7 pojemników.

6.6    Szczególne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Sposób użycia:

1.    Delikatnie oczyścić nos.

2.    Otworzyć aluminiową saszetkę. Zużyć najpierw wszystkie pojemniki z jednej saszetki przed otwarciem kolejnej. Plastikowe pojemniki zużyć w ciągu 28 dni po otwarciu aluminiowej saszetki.

3.    Oderwać jeden pojemnik.

4.    Wstrząsnąć pojemnikiem przed użyciem w celu dokładnego wymieszania jego zawartości.

5.    Oderwać górną część poj emnika.

6.    Przyjąć pozycję jak na załączonych rysunkach A, B, lub C:

A.    B.    C.

i podać po 6 kropli (co stanowi połowę dawki) do każdego otworu nosowego.

Pojemnik zawiera wystarczającą ilość do podania do obydwu otworów nosowych.

7.    Pozostać w przyjętej pozycji przynajmniej 1 minutę tak, aby umożliwić rozprzestrzenienie się leku.

8.    Wyrzucić pojemnik po użyciu.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

GlaxoSmithKline Export Ltd 980 Great West Road Brentford, Middlesex, TW8 9GS Wielka Brytania

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr 9338

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 22 kwietnia 2002 r.

Data ostatniego przedłużenia pozwolenia: 20 grudnia 2011 r.

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU

CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

Flixonase Nasule ChPL GDS26

Flixonase Nasule