+ iMeds.pl

Floxitrat 400 mgUlotka Floxitrat

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Floxitrat, 400 mg, tabletki powlekane

Moxifloxacinum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Floxitrat i w j akim celu się go stosuj e

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Floxitrat

3.    Jak stosować lek Floxitrat

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Floxitrat

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Floxitrat i w jakim celu się go stosuje

Floxitrat jest antybiotykiem z grupy fluorochinolonów.

Floxitrat stosuje się w leczeniu dorosłych z następującymi zakażeniami bakteryjnymi wywołanymi przez bakterie wrażliwe na moksyfloksacynę. Lek Floxitrat należy stosować w leczeniu tych zakażeń, gdy nie można zastosować zwykle stosowanych antybiotyków lub ich zastosowanie było nieskuteczne:

•    zakażenie zatok;

•    nagłe pogorszenie przewlekłego zapalenia oskrzeli;

•    zakażenie płuc (zapalenie płuc) nabyte poza szpitalem, oprócz ciężkich przypadków;

•    lekkie lub umiarkowane zakażenia górnego odcinka dróg rodnych, w tym zakażenia:

-    jajowodów,

-    błony śluzowej macicy

Do leczenia zakażeń górnego odcinka dróg rodnych lekarz przepisze dodatkowo inny antybiotyk. W razie braku poprawy po 3 dniach należy zwrócić się do lekarza.

Floxitrat należy stosować w leczeniu tych zakażeń wyłącznie wtedy, gdy nie można podać zwykle stosowanych antybiotyków lub leczenie nimi okazało się nieskuteczne.

Jeśli początkowe leczenie moksyfloksacyną w roztworze do infuzji okazało się skuteczne w leczeniu wymienionych niżej zakażeń bakteryjnych, lekarz może przepisać tabletki powlekane Floxitrat w celu uzupełnienia cyklu leczenia:

•    zapalenia płuc nabytego poza szpitalem,

•    zakażeń skóry i tkanek miękkich.

Tabletek Floxitrat nie należy stosować w początkowym leczeniu żadnego z rodzajów zakażenia skóry i tkanek miękkich ani w leczeniu ciężkiego zapalenia płuc.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Floxitrat

Kiedy nie stosować leku Floxitrat

• Jeśli pacjent ma uczulenie na:

-    moksyfloksacynę,

-    jakikolwiek inny antybiotyk z grupy chinolonów, z substancją czynną o nazwie mającej najczęściej końcówkę „oksacyna”,

-    którykolwiek z pozostałych składników leku (wymienione w punkcie 6).

•    Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią.

•    Jeśli pacjentem jest dziecko w wieku poniżej 18 lat.

•    Jeśli u pacjenta w przeszłości występowały problemy ze ścięgnami na skutek leczenia antybiotykami z grupy chinologów, z substancją czynną o nazwie mającej najczęściej końcówkę „oksacyna” (tj. moksyfloksacyna).

•    Jeśli u pacjenta stwierdzono ciężką chorobę wątroby lub znaczne zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych.

•    Jeśli u pacjenta stwierdzono zaburzenia równowagi elektrolitowej we krwi, zwłaszcza małe stężenie potasu lub magnezu.

•    Jeśli u pacjenta stwierdzono zaburzenia czynności serca, takie jak:

-    niewydolność serca,

-    bardzo wolna czynność serca (zwana „bradykardią”),

-    występujące w przeszłości zaburzenia rytmu serca (widoczne w badaniu EKG, rejestrującym czynność elektryczną serca),

-    występujące w przeszłości zmiany aktywności serca widoczne w badaniu EKG, określane jako „ wydłużenie odstępu QT”.

•    Jeśli pacjent przyjmuje inne leki, które mogą wydłużyć odstęp QT i w konsekwencji spowodować zaburzenia rytmu serca.

Patrz także punkt „Inne leki i Floxitrat”.

Jeśli pacjent ma wątpliwości, czy opisane wyżej sytuacje go dotyczą, powinien skonsultować się z lekarzem.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed zastosowaniem leku Floxitrat należy zwrócić się do lekarza, jeśli:

•    u pacjenta stwierdzono zaburzenia dopływu krwi do mięśnia sercowego,

•    pacjent choruje na padaczkę lub ma inne schorzenia, które mogą spowodować drgawki,

•    pacjent ma lub kiedykolwiek miał zaburzenia umysłowe,

•    pacjent choruje na miastenię (rodzaj osłabienia mięśni) - przyjmowanie tego leku może spowodować nasilenie objawów osłabienia mięśni,

•    u pacjenta lub jego krewnego stwierdzono wrodzony brak enzymu dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej,

•    pacjent jest w podeszłym wieku i ma zaburzenia czynności nerek - powinien pić dużo płynów w celu zmniejszenia ryzyka niewydolności nerek.

Moksyfloksacyna może zmienić zapis czynności serca w EKG, zwłaszcza u kobiet lub u pacjentów w podeszłym wieku. Jeśli pacjent przyjmuje jakikolwiek lek, który zmniejsza stężenie potasu we krwi, powinien przed przyjęciem leku Floxitrat skonsultować się z lekarzem.

Należy unikać silnego światła słonecznego i sztucznego promieniowania ultrafioletowego

(np. w solarium), gdyż podczas stosowania leku Floxitrat skóra pacjenta może stać się bardziej wrażliwa na światło słoneczne lub promieniowanie UV.

Dzieci i młodzież

Tego leku nie należy stosować u dzieci i młodziezy w wieku poniżej 18 lat, gdyż nie ustalono skuteczności i bezpieczeństwa stsowoania w tej grupie wiekowej (patrz punkt „Kiedy nie stosować leku Floxitrat”).

Inne leki i Floxitrat

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Ze względu na ryzyko zaburzeń rytmu serca, podczas stosowania leku Floxitrat nie należy przyjmować następujących leków:

•    leki stosowane w zaburzeniach rytmu serca, takie jak chinidyna, hydrochinidyna, dyzopiramid, amiodaron, sotalol, dofetylid, ibutylid;

•    leki stosowane w zaburzeniach psychicznych lub lęku, o działaniu uspokajającym, takie jak fenotiazyny, pimozyd, sertindol, haloperydol, sultopryd;

•    niektóre leki stosowane w depresji, takie jak amitryptylina i doksepina;

•    niektóre leki stosowane w zakażeniach, takie jak erytromycyna podawana dożylnie, sakwinawir, sparfloksacyna, pentamidyna;

•    leki stosowane w malarii, zwłaszcza halofantryna;

   terfenadyna, astemizol, mizolastyna - leki przeciwalergiczne;

   cyzapryd - lek stosowany w zaburzeniach żołądka lub jelit;

   winkamina podawana dożylnie - lek zwiększający przepływ krwi w mózgu;

   beprydyl - lek stosowany w niektórych chorobach serca;

   difemanyl - lek stosowany w niektórych zaburzeniach żołądka lub w bardzo powolnej pracy serca.

Należy koniecznie powiedzieć lekarzowi, jeśli pacjent przyjmuje inne leki:

•    które mogą zmniejszyć stężenie potasu we krwi, np.

-    niektóre leki moczopędne,

-    niektóre leki przeczyszczające i lewatywy (w dużych dawkach),

-    kortykosteroidy (leki stosowane w leczeniu zakażenia),

-    amfoterycyna B (lek stosowany w leczeniu zakażeń grzybiczych) lub

   spowalniają czynność serca.

Leki te mogą zwiększać również ryzyko ciężkich zaburzeń rytmu serca podczas stosowania leku Floxitrat.

Lekarz zachowa ostrożność podczas leczenia pacjenta, który przyjmuje:

   leki przeciwzakrzepowe, takie jak warfaryna i fenprokumon

Może być konieczne częstsze kontrolowanie krzepliwości krwi pacjenta.

   kortyzon - lek stosowany w celu zmniejszenia stanu zapalnego lub zapobiegania odrzuceniu przeszczepionego narządu

Jednoczesne stosowanie z lekiem Floxitrat może zwiększyć ryzyko zaburzeń dotyczących ścięgien, zwłaszcza u osób w podeszłym wieku. Patrz także drugi akapit punktu 4.

•    j akikolwiek lek zawieraj ący

-    magnez lub glin, np. leki zobojętniające lub wiążące kwas w żołądku

-    żelazo

-    cynk

-    dydanozynę (lek stosowany w leczeniu zakażeń wirusem HIV)

-    sukralfat (lek stosowany w chorobie wrzodowej żołądka lub jelit)

Wymienione leki mogą osłabiać działanie leku Floxitrat. Floxitrat należy przyjmować 6 godzin przed lub 6 godzin po przyjęciu każdego leku wymienionego w tym punkcie.

   węgiel leczniczy - lek stosowany w biegunce i zatruciach

Działanie leku Floxitrat może być zmniejszone. Nie zaleca się przyjmowania obu leków jednocześnie.

Ciąża i karmienie piersią

Nie przyjmować leku Floxitrat w okresie ciąży lub karmienia piersią.

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Floxitrat może powodować zawroty głowy lub uczucie oszołomienia, nagłą, przemijającą utratę wzroku, a także krótkotrwałe omdlenie.

W razie wystąpienia takich objawów nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

3. Jak stosować lek Floxitrat

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Zalecaną dawką u dorosłych jest jedna tabletka raz na dobę.

Taką samą dawkę mogą przyjmować pacjenci w podeszłym wieku, pacjenci z małą masą ciała lub z zaburzeniami czynności nerek. Nie należy przyjmować dawki większej niż zalecana, aby nie dopuścić do zaburzeń czynności serca.

Tabletkę należy połknąć w całości, popijając szklanką wody. Lek można przyjmować z jedzeniem (również z produktami mlecznymi) lub niezależnie od posiłków, jednak każdego dnia o tej samej porze.

Czas trwania leczenia

O długości leczenia decyduje lekarz. Zależy to od rodzaju zakażenia. Jeśli lekarz nie powie inaczej, zalecany czas leczenia wynosi:

•    zakażenia zatok: 7 dni

•    nagłe pogorszenie przewlekłego zapalenia oskrzeli: 5-10 dni

•    zakażenia płuc, z wyjątkiem zapalenia płuc, które rozpoczęło się podczas leczenia szpitalnego:

10 dni

•    lekkich lub umiarkowanie ciężkich zakażeń górnego odcinka dróg rodnych: 14 dni

Jeśli tabletki powlekane Floxitrat stosowane są w celu uzupełnienia cyklu leczenia moksyfloksacyną w postaci roztworu do infuzji, zalecany czas leczenia wynosi:

•    zakażenia płuc nabyte poza szpitalem: 7 - 14 dni

U większości pacjentów z zapaleniem płuc zmiana na leczenie moksyfloksacyną w postaci tabletek nastąpiła w ciągu 4 dni.

•    zakażenia skóry i tkanek miękkich: 7 - 21 dni

U większości pacjentów z zakażeniami skóry i tkanek miękkich zmiana na leczenie moksyfloksacyną w postaci tabletek nastąpiła w ciągu 6 dni.

Nie należy przekraczać zaleconej dawki ani czasu trwania leczenia.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Floxitrat

Należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub udać się do szpitala. Należy zabrać ze sobą lek, aby pokazać lekarzowi, co pacjent przyjął.

Pominięcie przyjęcia dawki leku Floxitrat

Należy przyjąć tabletkę zaraz po przypomnieniu sobie tego samego dnia. Jeśli pacjent przypomni sobie o leku następnego dnia, powinien przyjąć tylko jedną, przewidzianą na ten dzień tabletkę.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej tabletki.

Przerwanie stosowania leku Floxitrat

Ważne jest dokończenie pełnego cyklu leczenia, nawet jeśli pacjent czuje się lepiej po kilku dniach przyjmowania leku. Zbyt wczesne przerwanie leczenia może spowodować nawrót lub pogorszenie zakażenia, które może być wtedy trudne do leczenia.

Jeśli pacjent chce przerwać przyjmowanie leku, powinien porozmawiać z lekarzem.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Jeśli u pacjenta wystąpi którykolwiek z następujących ciężkich objawów reakcji alergicznej, należy niezwłocznie powiedzieć o tym lekarzowi, który zaleci przerwanie leczenia:

•    nagłe trudności w oddychaniu, mówieniu lub połykaniu

•    obrzęk warg, języka, twarzy lub szyi

•    bardzo silne zawroty głowy lub omdlenie

•    ciężka lub swędząca wysypka skórna, zwłaszcza z powstawaniem pęcherzy i bolesnością oczu, jamy ustnej lub narządów płciowych

Należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem, jeśli u pacjenta wystąpi:

•    ciężka i uporczywa biegunka w trakcie lub po zakończeniu leczenia, czasami krwisto-śluzowa i (lub) z kurczowymi bólami brzucha.

Może być to objaw ciężkiego zapalenia jelit. Lekarz może przerwać leczenie. Nie wolno przyjmować leków hamujących ruchy jelit.

   uczucie silnego lub nieregularnego bicia serca w czasie leczenia. Lekarz może zalecić wykonanie EKG w celu oceny rytmu serca pacjenta. Ryzyko zaburzeń czynności serca może się zwiększać wraz ze zwiększeniem dawki, dlatego należy stosować zgodnie z zaleconym dawkowaniem.

•    nagłe i ciężkie zapalenie wątroby, które może porwadzić do zagrażającej życiu niewydolności wątroby (w tym do zgonu).

Objawami mogą być:

-    nagłe pogorszenie samopoczucia

-    zażółcenie białkówek oczu

-    ciemne zabarwienie moczu

-    świąd skóry

-    skłonność do krwawień

-    zaburzenia myślenia lub bezsenność

godzin od jego rozpoczęcia) lub do miejsce w celu zapobieżenia


   ból i zapalenie ścięgien w trakcie leczenia (nawet w ciągu 48 kilku miesięcy od zakończenia leczenia Po wystąpieniu pierwszych objawów należy odciążyć bolesne zerwaniu ścięgna.

   drgawki

   objawy neuropatii, takie jak ból, pieczenie, mrowienie, drętwienie i (lub) osłabienie

   zaburzenia umysłowe; bardzo rzadko depresja lub zaburzenia psychiczne prowadziły do powstania myśli samobójczych i zachowań autodestrukcyjnych, takich jak próby samobójcze.

W razie wystąpienia takich reakcji należy przerwać przyjmowanie leku Floxitrat i natychmiast poinformować o tym lekarza.

   zaburzenia widzenia lub jakiekolwiek inne zaburzenia oka. Należy niezwłocznie skontaktować się z okulistą.

Działania niepożądane mogą występować z przedstawionymi niżej częstościami.

Często (występują u 1 do 10 na 100 pacjentów)

•    zakażenia wywołane przez oporne bakterie lub grzyby (np. pleśniawki w jamie ustnej i pochwie)

•    ból głowy

•    zawroty głowy

•    zaburzenia rytmu serca (widoczne w EKG) u pacjentów z małym stężeniem potasu we krwi

•    nudności, wymioty, ból żołądka i brzucha, biegunka

•    zwiększenie we krwi aktywności niektórych enzymów wątrobowych (aminotransferaz)

Niezbyt często (występują u 1 do 10 na 1000 pacjentów)

•    zmiany liczby krwinek:

-    mała liczba krwinek czerwonych

-    mała liczba krwinek białych

-    mała liczba niektórych krwinek białych (neutrofilów, eozynofilów)

-    zmniej szenie lub zwiększenie liczby płytek krwi

-    zmniej szenie krzepliwości krwi

•    reakcja alergiczna

•    zwiększone stężenie tłuszczów we krwi

•    lęk

•    niepokój ruchowy/pobudzenie

•    uczucie mrowienia i (lub) drętwienia

•    zaburzenia smaku (bardzo rzadko utrata smaku)

•    splątanie i dezorientacja

•    zaburzenia snu - głównie bezsenność

•    senność

•    drżenie

•    uczucie zawrotów głowy lub wirowania

•    zaburzenia widzenia (w tym podwójne i niewyraźne widzenie)

•    zaburzenia rytmu serca (widoczne w badaniu w EKG)

•    odczucie bicia serca, nieregularna i szybka czynność serca

•    ciężkie zaburzenia rytmu serca

•    ból w klatce piersiowej na skutek zwężenia naczyń krwionośnych serca (dławica piersiowa)

•    rozszerzenie naczyń krwionośnych (uderzenia gorąca)

•    trudności w oddychaniu, w tym stany astmatyczne

•    zmniejszony apetyt i przyjmowanie pokarmów

•    gazy i zaparcie

•    dolegliwości żołądkowe- niestrawność lub zgaga

•    zapalenie błony śluzowej żołądka

•    zwiększenie we krwi aktywności enzymu trawiennego zwanego amylazą

•    zaburzenia czynności wątroby, w tym zwiększenie we krwi aktywności enzymów wątrobowych: LDH, gamma-glutamylotransferazy i (lub) fosfatazy zasadowej

•    zwiększenie stężenia bilirubiny we krwi

•    świąd, wysypka, obrzęk skóry podobny do odczynu po użądleniu przez owady, suchość skóry

•    ból stawów i (lub) mięśni

•    odwodnienie

•    złe samopoczucie, głównie osłabienie lub uczucie zmęczenia

•    bóle w plecach, klatce piersiowej, miednicy, rękach i nogach

•    pocenie się

Rzadko (występują u 1 do 10 na 10 000 pacjentów)

•    ciężka, gwałtowna reakcja alergiczna obejmująca cały organizm, w tym bardzo rzadko zagrażający życiu wstrząs (trudności w oddychaniu, nagłe zmniejszenie ciśnienia tętniczego, szybkie tętno)

•    najczęściej bolesny, ciężki obrzęk głębokich warstw skóry, głównie twarzy, w tym zagrażający życiu obrzęk dróg oddechowych

•    chwiejność emocjonalna, depresja, omamy

•    zwiększenie stężenia cukru i (lub) kwasu moczowego we krwi

•    zaburzenia czucia

•    zmiany węchu, w tym utrata węchu

•    niezwykłe sny

•    zaburzenia równowagi i słaba koordynacja na skutek zawrotów głowy

•    drgawki

•    zaburzenia koncentracji

•    zaburzenia mowy

•    częściowa lub całkowita utrata pamięci

•    zaburzenia związane z układem nerwowym, takie jak ból, odczucie pieczenia, mrowienia, drętwienia i (lub) osłabienia kończyn

•    dzwonienie (hałas) w uszach

•    zaburzenia słuchu, w tym głuchota, zazwyczaj przemijająca

•    nieprawidłowo szybka praca serca

•    omdlenie

•    wysokie lub niskie ciśnienie tętnicze krwi

•    ból i obrzęk ścięgien

•    kurcze mięśni, drżenia mięśni, osłabienie mięśni

•    trudności w połykaniu, zapalenie jamy ustnej

•    ciężka biegunka z domieszką krwi i (lub) śluzu, która bardzo rzadko może zagrażać życiu (związana ze stosowaniem antybiotyku zapalenie jelita grubego, w tym rzekomobłoniaste zapalenie jelita grubego)

•    zażółcenie białkówek oczu lub skóry, zapalenie wątroby

•    zaburzenia czynności nerek, w tym zwiększenie stężenia mocznika i kreatyniny

•    niewydolność nerek

•    obrzęk dłoni, stóp, kostek, warg, jamy ustnej, gardła

Bardzo rzadko (występują rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów)

•    zwiększona krzepliwość krwi

•    znaczące zmniejszenie liczby niektórych krwinek białych (agranulocytoza)

•    uczucie obcości, zaburzenia umysłowe, które mogą prowadzić do wyrządzenia sobie krzywdy, tj. myśli lub próby samobójcze

•    zwiększona wrażliwość skóry

•    przemij aj ąca utrata wzroku

•    utrata smaku

•    nieprawidłowy rytm serca, zagrażające życiu nieregularne bicie serca (zaburzenia rytmu serca typu torsade de pointes)

   zatrzymanie czynności serca

•    ciężkie zapalenie wątroby, potencjalnie prowadzące do zagrażającej życiu lub zakończonej zgonem niewydolności wątroby

•    zmiany dotyczące skóry i błon śluzowych:

-    bolesne pęcherze w jamie ustnej lub w nosie, albo na prąciu, lub w pochwie

-    mogąca zagrażać życiu wysypka skórna z gorączką i pęcherzami (zespół Stevensa-Johnsona, toksyczne martwicze oddzielanie naskórka)

•    zerwanie ścięgna

•    zapalenie stawu

•    sztywność mięśni

•    nasilenie osłabienia mięśni, znane jako miastenia

Następujące działania niepożądane opisywano bardzo rzadko podczas leczenia innymi antybiotykami chinolonowymi, zawierającymi substancje czynne o nazwach z końcówką “oksacyna”. Mogą one również wystąpić podczas stosowania leku Floxitrat:

•    zwiększenie stężenia sodu we krwi

•    zwiększenie stężenia wapnia we krwi

•    szczególny rodzaj zmniej szenia liczby krwinek czerwonych (niedokrwistość hemolityczna)

•    reakcje dotyczące mięśni z uszkodzeniem komórek mięśniowych

•    zwiększona wrażliwość skóry na światło słoneczne lub promieniowanie ultrafioletowe

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

5. Jak przechowywać lek Floxitrat

• Ten lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

•    Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania leku.

•    Okres ważności po pierwszym otwarciu butelki z HDPE: 1 rok.

•    Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i bistrze po EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

•    Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Floxitrat

•    Substancją czynną leku jest moksyfloksacyna.

Każda tabletka powlekana zawiera 400 mg moksyfloksacyny w postaci moksyfloksacyny chlorowodorku.

•    Ponadto lek zawiera: celulozę mikrokrystaliczną, skrobię kukurydzianą, karboksymetyloskrobię sodową (typ A), krzemionkę koloidalną bezwodną, magnezu stearynian.

Otoczka: Sepifilm 003 (hypromeloza, celuloza mikrokrystaliczna, makrogolu stearynian, typ I), Sepisperse Dry 5023 (hypromeloza, celuloza mikrokrystaliczna, tytanu dwutlenek (E171), żelaza tlenek czerwony (E172)), Sepisperse Dry 5084 (hypromeloza, celuloza mikrokrystaliczna, tytanu dwutlenek (E171), kwas karminowy (E120)).

Jak wygląda lek Floxitrat i co zawiera opakowanie

Lek Floxitrat to różowe tabletki w kształcie kapsułki, z wytłoczonym symbolem „400” na jednej stronie.

Wielkości opakowań:

-    blistry zawierają 5, 7, 10 i 20 tabletek powlekanych

-    pojemniki z HDPE zawierają 5, 7 i 10 tabletek powlekanych

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny Sandoz GmbH Biochemiestrasse 10 6250 Kundl, Austria

Wytwórca

S.C. Sandoz, S.R.L.

Str Livezeni nr. 7A

RO-540472 Targu-Mures, Rumunia

Salutas Pharma GmbH

Dieselstrasse 5

70839 Gerlingen, Niemcy

Salutas Pharma GmbH


Lek S.A.

ul. Domaniewska 50 C 02-672 Warszawa

Lek Pharmaceuticals d.d.

Verovskova 57

1526 Ljubljana, Słowenia

Lek Pharmaceuticals d.d. Trimlini 2D

9220 Lendava, Słowenia

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat leku oraz jego nazw w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego należy zwrócić się do:

Sandoz Polska Sp. z o.o. ul. Domaniewska 50 C 02-672 Warszawa tel. 22 209 70 00

Data ostatniej aktualizacji ulotki: grudzień 2013 Logo Sandoz

9 AT/H/366/001/IA/003

Floxitrat

Charakterystyka Floxitrat

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Floxitrat, 400 mg, tabletki powlekane

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda tabletka powlekana zawiera 400 mg moksyfloksacyny (Moxifloxacinum) w postaci chlorowodorku.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka powlekana

Różowa tabletka powlekana w kształcie kapsułki, z wytłoczonym symbolem „400” na jednej stronie.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1 Wskazania do stosowania

Tabletki powlekane Floxitrat o mocy 400 mg są przeznaczone do leczenia wymienionych niżej zakażeń bakteryjnych u pacjentów w wieku 18 lat i starszych, wywołanych przez bakterie wrażliwe na moksyfloksacynę (patrz punkty 4.4, 4.8 i 5.1). Moksyfloksacynę należy podawać tylko w sytuacjach, gdy zastosowanie leków przeciwbakteryjnych zalecanych zazwyczaj jako leki pierwszego rzutu w tych zakażeniach uznane jest za niewłaściwe lub gdy okazało się nieskuteczne:

♦    ostre bakteryjne zapalenie zatok (właściwie rozpoznane);

♦    zaostrzenie przewlekłego zapalenia oskrzeli (właściwie rozpoznane);

♦    pozaszpitalne zapalenie płuc, oprócz ciężkich przypadków;

♦    zapalenie narządów miednicy mniejszej o nasileniu lekkim lub umiarkowanym (m.in. zakażenia górnego odcinka dróg rodnych, w tym zapalenie jajowodów i zapalenie błony śluzowej macicy), przebiegające bez ropnia jajowodowo-jajnikowego lub ropnia w miednicy mniejszej.

Ze względu na narastającą oporność Neisseria gonorrhoeae na moksyfloksacynę, nie zaleca się stosowania tabletek powlekanych Floxitrat o mocy 400 mg w monoterapii zapalenia narządów miednicy mniejszej o nasileniu lekkim lub umiarkowanym, tylko należy go stosować w leczeniu skojarzonym z innym odpowiednim lekiem przeciwbakteryjnym (np. cefalosporyną), chyba że można wykluczyć zakażenie opornym na moksyfloksacynę szczepem Neisseria gonorrhoeae (patrz punkt 4.4 i 5.1).

Tabletki powlekane Floxitrat o mocy 400 mg mogą być również stosowane w celu zakończenia cyklu leczenia u pacjentów, u których stwierdzono poprawę po początkowym leczeniu moksyfloksacyną podawaną dożylnie w następujących wskazaniach:

♦    pozaszpitalne zapalenie płuc;

♦    powikłane zakażenia skóry i tkanek miękkich;

Tabletek powlekanych Floxitrat o mocy 400 mg nie należy stosować w początkowym leczeniu żadnego z rodzajów zakażenia skóry i tkanek miękkich ani w leczeniu ciężkiego pozaszpitalnego zapalenia płuc.

Należy uwzględnić oficjalne wytyczne dotyczące właściwego stosowania leków przeciwbakteryjnych.

4.2 Dawkowanie i sposób podawania Dawkowanie (dorośli)

Zalecaną dawką jest jedna tabletka powlekana 400 mg raz na dobę.

Zaburzenia czynności nerek lub wątroby

Nie jest konieczna modyfikacja dawki u pacjentów z umiarkowanymi lub ciężkimi zaburzeniami czynności nerek lub u pacjentów poddawanych przewlekłej dializoterapii, np. hemodializie lub ciągłej ambulatoryjnej dializie otrzewnowej (więcej szczegółów znajduje się w punkcie 5.2).

Dane dotyczące pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby są niewystarczające (patrz punkt 4.3).

Inne szczególne grupy pacjentów

Nie jest konieczna modyfikacja dawki leku u pacjentów w podeszłym wieku i pacjentów z małą masą ciała.

Populacja pediatryczna

Stosowanie moksyfloksacyny u dzieci i młodzieży (w wieku poniżej 18 lat) jest przeciwwskazane. Nie ustalono skuteczności i bezpieczeństwa stosowania moksyfloksacyny w tej grupie pacjentów (patrz punkt 4.3).

Sposób stosowania

Tabletkę powlekaną należy połknąć w całości, popijając dostateczną ilością płynu. Lek można przyjmować niezależnie od posiłków.

Czas trwania leczenia

Moksyfloksacynę należy stosować przez następujący czas:

Zaostrzenie przewlekłego zapalenia oskrzeli

5-10 dni

Pozaszpitalne zapalenie płuc

10 dni

Ostre bakteryjne zapalenie zatok

7 dni

Zapalenie narządów miednicy mniejszej o nasileniu lekkim lub umiarkowanym

14 dni

W badaniach klinicznych stosowano moksyfloksacynę w postaci tabletek powlekanych przez okres do 14 dni.

Leczenie sekwencyjne (leczenie dożylne, a następnie doustne)

W badaniach klinicznych z zastosowaniem leczenia sekwencyjnego u większości pacjentów zmiana z leczenia dożylnego na doustne nastąpiła w ciągu 4 dni (pozaszpitalne zapalenie płuc) lub 6 dni (powikłane zakażenia skóry i tkanek miękkich). Zalecana całkowita długość leczenia dożylnego i doustnego wynosi od 7 do 14 dni w przypadku pozaszpitalnego zapalenia płuc i od 7 do 21 dni w przypadku powikłanych zakażeń skóry i tkanek miękkich.

Nie należy zwiększać zalecanej dawki (400 mg raz na dobę) ani wydłużać czasu trwania leczenia w danym wskazaniu.

4.3 Przeciwwskazania

♦    Nadwrażliwość na moksyfloksacynę, inne chinolony lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

♦    Ciąża i karmienie piersią (patrz punkt 4.6).

♦    Wiek pacjenta poniżej 18 lat.

♦    Choroby ścięgien w wywiadzie, występujące w związku z leczeniem chinolonami.

Po zastosowaniu moksyfloksacyny zarówno w badaniach nieklinicznych, jak i u ludzi obserwowano zmiany w elektrokardiogramie w postaci wydłużenia odstępu QT. Ze względów bezpieczeństwa stosowanie moksyfloksacyny jest przeciwwskazane u pacjentów z:

-    wrodzonym lub udokumentowanym nabytym wydłużeniem odstępu QT;

-    zaburzeniami elektrolitowymi, zwłaszcza niewyrównaną hipokaliemią;

-    klinicznie istotną bradykardią;

-    klinicznie istotną niewydolnością serca ze zmniejszoną frakcją wyrzutową lewej komory;

-    objawowymi zaburzeniami rytmu serca w wywiadzie.

Moksyfloksacyny nie należy stosować jednocześnie z innymi lekami, które wydłużają odstęp QT (patrz także punkt 4.5).

Ze względu na ograniczone dane kliniczne stosowanie moksyfloksacyny jest także przeciwwskazane u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby (stopień C w skali Childa-Pugha) oraz u pacjentów, u których aktywność aminotransferaz przekracza ponad 5 razy górną granicę normy (GGN).

4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Korzyść z leczenia moksyfloksacyną, zwłaszcza lekkich zakażeń, należy ocenić w stosunku do ryzyka opisanego w tym rozdziale.

Wydłużenie odstępu QTc oraz stany kliniczne, które mogą spowodować wydłużenie odstępu QTc Wykazano, że moksyfloksacyna wydłuża u niektórych pacjentów odstęp QTc w elektrokardiogramie. Analiza zapisów EKG wykonywanych w trakcie badań klinicznych wykazała wydłużenie odstępu QTc po podaniu moksyfloksacyny o 6 ms ± 26 ms (1,4% w porównaniu z wartością początkową). Ze względu na tendencję u kobiet do występowania dłuższego niż u mężczyzn odstępu QTc, kobiety mogą być bardziej wrażliwe na leki wydłużające odstęp QTc. Również pacjenci w podeszłym wieku mogą być bardziej wrażliwi na związane ze stosowaniem leków zmiany długości odstępu QTc.

U pacjentów przyjmujących moksyfloksacynę należy ostrożnie stosować leki, które mogą zmniejszać stężenie potasu we krwi (patrz także punkty 4.3 i 4.5).

Moksyfloksacynę należy stosować ostrożnie u pacjentów z ryzykiem arytmii (zwłaszcza kobiet i osób w podeszłym wieku), np. z ostrym niedokrwieniem mięśnia sercowego lub wydłużeniem odstępu QT, gdyż może to prowadzić do zwiększenia ryzyka komorowych zaburzeń rytmu (w tym zaburzeń typu torsade de pointes) i zatrzymania akcji serca (patrz także punkt 4.3). Wydłużenie odstępu QT może zwiększać się wraz ze wzrostem stężenia moksyfloksacyny w surowicy. Dlatego nie należy przekraczać zalecanej dawki leku.

Jeśli w czasie stosowania moksyfloksacyny wystąpią zaburzenia rytmu serca, należy przerwać leczenie i wykonać badanie EKG.

Nadwrażliwość i reakcje alergiczne

Opisywano reakcje nadwrażliwości i reakcje alergiczne po pierwszym podaniu fluorochinolonów, w tym moksyfloksacyny. Reakcje anafilaktyczne mogą postępować do zagrażającego życiu wstrząsu, nawet już po podaniu pierwszej dawki produktu leczniczego. W takim przypadku należy odstawić moksyfloksacynę i zastosować odpowiednie leczenie (np. przeciwwstrząsowe).

Ciężkie zaburzenia czynności wątroby

Po podaniu moksyfloksacyny opisywano przypadki zapalenia wątroby o piorunującym przebiegu, które mogą prowadzić do niewydolności wątroby (również zakończonej zgonem), patrz punkt 4.8. Pacjentom należy doradzić, aby przed przyjęciem kolejnej dawki produktu leczniczego skontaktowali się z lekarzem, jeśli wystąpią u nich objawy przedmiotowe i podmiotowe zapalenia wątroby o piorunującym przebiegu, takie jak szybko postępująca astenia połączona z żółtaczką, ciemne zabawienie moczu, skłonność do krwawień lub encefalopatia wątrobowa.

Jeśli wystąpią objawy zaburzeń czynności wątroby, należy wykonać badania (testy) oceniające czynność tego narządu.

Ciężkie pęcherzowe reakcje skórne

Po podaniu moksyfloksacyny opisywano przypadki pęcherzowych reakcji skórnych, jak zespół Stevensa-Johnsona lub toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka (patrz punkt 4.8). Pacjentom należy zalecić, aby w razie wystąpienia reakcji na skórze i (lub) błonach śluzowych niezwłoczne skontaktowali się z lekarzem przed przyjęciem kolejnej dawki produktu leczniczego.

Pacjenci ze skłonnościami do drgawek

Wiadomo, że chinolony mogą wywoływać drgawki. Należy zachować ostrożność podczas podawania moksyfloksacyny pacjentom z zaburzeniami ośrodkowego układu nerwowego lub z innymi czynnikami ryzyka, mogącymi predysponować do wystąpienia napadów drgawkowych lub obniżać próg drgawkowy. W razie wystąpienia napadu drgawkowego leczenie moksyfloksacyną należy przerwać i wdrożyć odpowiednie postępowanie.

Neuropatia obwodowa

U pacjentów otrzymujących chinolony, w tym moksyfloksacynę, opisywano przypadki polineuropatii czuciowej lub czuciowo-ruchowej, wywołującej parestezje, niedoczulicę, zaburzenia czucia lub osłabienie. Pacjentom leczonym moksyfloksacyną należy zalecić, aby przed przyjęciem kolejnej dawki produktu leczniczego poinformowali lekarza o wystąpieniu objawów neuropatii (takich jak ból, pieczenie, mrowienie, drętwienie lub osłabienie), patrz punkt 4.8.

Reakcje psychiczne

Mogą wystąpić reakcje psychiczne, nawet po podaniu pierwszej dawki chinolonów, w tym moksyfloksacyny. Depresja lub reakcje psychotyczne bardzo rzadko postępowały do myśli samobójczych i zachowań auto-agresywnych, takich jak próby samobójcze (patrz punkt 4.8). Jeśli u pacjenta wystąpią opisane reakcje, leczenie moksyfloksacyną należy przerwać i wdrożyć odpowiednie postępowanie. Należy zachować ostrożność podczas stosowania moksyfloksacyny u pacjentów z psychozą lub z chorobą psychiczną w wywiadzie.

Biegunka poantybiotykowa, w tym zapalenie jelita grubego

Podczas stosowania antybiotyków o szerokim zakresie działania, w tym moksyfloksacyny, opisywano przypadki biegunki związanej z leczeniem antybiotykiem (ang. antibiotic associated diarrhoea, AAD) i zapalenia jelita grubego związanego z leczeniem antybiotykiem (ang. antibiotic associated colitis, AAC), w tym rzekomobłoniaste zapalenie jelita grubego i biegunkę wywołaną przez Clostridium difficile. Ich nasilenie sięgało od lekkiej biegunki do zakończonego zgonem zapalenia jelita grubego. Dlatego istotne jest uwzględnienie takiego rozpoznania u pacjentów, u których w trakcie lub po zakończeniu leczenia moksyfloksacyną wystąpiła ciężka biegunka. W razie podejrzewania lub potwierdzenia AAD lub AAC, konieczne jest odstawienie stosowanego leku przeciwbakteryjnego (w tym moksyfloksacyny) i natychmiastowe rozpoczęcie odpowiedniego leczenia. Ponadto należy zastosować odpowiednie metody kontroli zakażenia w celu zmniejszenia ryzyka przeniesienia zakażenia na inne osoby. U pacjentów, u których wystąpi ciężka biegunka, przeciwwskazane jest stosowanie środków hamujących perystaltykę jelit.

Pacjenci z miastenią

Moksyfloksacynę należy stosować ostrożnie u pacjentów z miastenią ze względu na możliwość zaostrzenia objawów.

Zapalenie lub zerwanie ścięgna

Podczas leczenia chinolonami, (w tym moksyfloksacyną), może wystąpić zapalenie i zerwanie ścięgna (zwłaszcza ścięgna Achillesa), czasami obustronne. Zdarzenia takie opisywano nawet w ciągu 48 godzin od rozpoczęcia leczenia i do kilku miesięcy po zakończeniu leczenia. Ryzyko zapalenia i zerwania ścięgna jest zwiększone u pacjentów w podeszłym wieku i u osób leczonych jednocześnie kortykosteroidami. Przy pierwszym bólu lub objawach zapalenia pacjent powinien odstawić moksyfloksacynę, odciążyć chorą kończynę(y) i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem w celu rozpoczęcia odpowiedniego leczenia ścięgna (np. unieruchomienia) (patrz punkty 4.3 i 4.8).

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek

Moksyfloksacynę należy stosować ostrożnie u pacjentów w podeszłym wieku z zaburzeniami czynności nerek, jeśli nie są oni w stanie przyjmować odpowiedniej ilości płynów, gdyż odwodnienie może zwiększyć ryzyko niewydolności nerek.

Zaburzenia widzenia

W razie pogorszenia widzenia lub jakiegokolwiek działania leku na oczy, należy natychmiast zasięgnąć porady okulisty (patrz punkty 4.7 i 4.8).

Zapobieganie reakcjom nadwrażliwości na światło

Wykazano, że chinolony wywołują reakcje nadwrażliwości na światło. Jednak wyniki badań wskazują, że ryzyko nadwrażliwości na światło podczas stosowania moksyfloksacyny jest mniejsze. Mimo to pacjentom należy zalecić, aby podczas leczenia moksyfloksacyną unikali naświetlania promieniami UV oraz rozległego i (lub) intensywnego nasłonecznienia ciała.

Pacjenci z niedoborem dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowei

Pacjenci ze stwierdzonym niedoborem dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej lub niedoborem tego enzymu w wywiadzie rodzinnym są podatni na reakcje hemolityczne podczas leczenia chinolonami. Dlatego moksyfloksacynę należy stosować u tych pacjentów ostrożnie.

Pacjentki z zapaleniem narządów miednicy mniejszej

U pacjentek z powikłanym zapaleniem narządów miednicy mniejszej (np. związanym z ropniem jajowodowo-jajnikowym lub ropniem w miednicy mniejszej), u których może być konieczne zastosowania leczenia dożylnego, nie zaleca się stosowania produktu Floxitrat. Zapalenie narządów miednicy mniejszej może być wywołane przez szczep Neisseria gonorrhoeae oporny na fluorochinolony. Jeśli nie można wykluczyć zakażenia opornym na moksyfloksacynę szczepem Neisseria gonorrhoeae, należy zastosować leczenie empiryczne moksyfloksacyną w skojarzeniu z innym odpowiednim antybiotykiem (np. cefalosporyną). Jeśli po trzech dniach terapii nie obserwuje się poprawy klinicznej, należy ponownie rozważyć sposób leczenia.

Pacjenci ze szczególnymi powikłanymi zakażeniami skóry i tkanek miękkich (ang. CSSSI -Complicated Skin and Skin Structure Infections)

Nie ustalono skuteczności klinicznej moksyfloksacyny podawanej dożylnie w leczeniu ciężkich zakażeń ran oparzeniowych, zapalenia powięzi i stopy cukrzycowej z zapaleniem kości i szpiku.

Interferencja z testami biologicznymi

Leczenie moksyfloksacyną może zakłócać testy wykrywające Mycobacterium spp. w hodowli na skutek zahamowania wzrostu mykobakterii i powodować fałszywie ujemne wyniki w próbkach pochodzących od pacjentów otrzymujących moksyfloksacynę.

Pacjenci z zakażeniami gronkowcem złocistym opornym na metycylinę (MRSA)

Nie zaleca się stosowania moksyfloksacyny w leczeniu zakażeń wywołanych przez MRSA (ang. meticillin-resistant Staphylococcus aureus). W razie podejrzenia lub potwierdzenia zakażenia wywołanego przez MRSA, należy zastosować odpowiedni lek przeciwbakteryjny (patrz punkt 5.1).

Populacja pediatryczna

Ze względu na niepożądany wpływ moksyfloksacyny na chrząstki u niedojrzałych zwierząt (patrz punkt 5.3) stosowanie produktu leczniczego u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat jest przeciwwskazane (patrz punkt 4.3).

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Interakcje z innymi produktami leczniczymi

Nie można wykluczyć addycyjnego wpływu moksyfloksacyny i innych produktów leczniczych na wydłużenie odstępu QT. Może to prowadzić do zwiększenia ryzyka komorowych zaburzeń rytmu serca, w tym zaburzeń typu torsade de pointes. Dlatego skojarzone stosowanie moksyfloksacyny z wymienionymi niżej produktami leczniczymi jest przeciwwskazane (patrz także punkt 4.3):

♦    leki przeciwarytmiczne klasy IA (np. chinidyna, hydrochinidyna, dyzopiramid);

♦    leki przeciwarytmiczne klasy III (np. amiodaron, sotalol, dofetylid, ibutylid);

♦    leki przeciwpsychotyczne (np. fenotioazyny, pimozyd, sertindol, haloperydol, sultopryd);

♦    trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne;

♦    niektóre leki przeciwdrobnoustrojowe (sakwinawir, sparfloksacyna, erytromycyna podawana dożylnie, pentamidyna, leki przeciwmalaryczne, zwłaszcza halofantryna);

♦    niektóre leki przeciwhistaminowe (terfenadyna, astemizol, mizolastyna);

♦    inne (cyzapryd, winkamina podawana dożylnie, beprydyl, difemanil).

Moksyfloksacynę należy stosować ostrożnie u pacjentów otrzymujących produkty lecznicze, które mogą zmniejszać stężenie potasu (tj. leki moczopędne pętlowe lub tiazydowe, leki przeczyszczające i lewatywy [duże dawki], kortykosteroidy, amfoterycyna B) lub produkt leczniczy wywołujący istotną klinicznie bradykardię.

Należy zachować około 6-godzinną przerwę między podaniem moksyfloksacyny a przyjęciem produktów leczniczych zawierających dwu- lub trójwartościowe kationy (takich jak leki zobojętniające sok żołądkowy, zawierające magnez lub glin, dydanozyna w postaci tabletek, sukralfat i leki zawierające żelazo lub cynk).

Jednoczesne podanie węgla i moksyfloksacyny w doustnej dawce 400 mg znacząco ogranicza wchłanianie leku i zmniejsza jego dostępność ogólnoustrojową o ponad 80%. Dlatego nie zaleca się jednoczesnego stosowania obu leków (poza przypadkami przedawkowania, patrz także punkt 4.9).

Moksyfloksacyna podawana wielokrotnie zdrowym ochotnikom zwiększała wartość Cmax jednocześnie stosowanej digoksyny o około 30%, bez wpływu na wartość AUC ani na najmniejsze stężenia występujące między dawkami. Nie są konieczne środki ostrożności podczas stosowania z digoksyną.

W badaniach u ochotników z cukrzycą jednoczesne podanie moksyfloksacyny i glibenklamidu powodowało zmniejszenie o około 21% maksymalnego stężenia glibenklamidu w osoczu.

Jednoczesne stosowanie glibenklamidu i moksyfloksacyny mogłoby teoretycznie prowadzić do lekkiej i przemijającej hiperglikemii, jednak obserwowane zmiany farmakokinetyki glibenklamidu nie miały wpływu na zmiany parametrów farmakodynamicznych (stężenia glukozy i insuliny we krwi). Dlatego nie obserwowano znaczących klinicznie interakcji miedzy moksyfloksacyną a glibenklamidem.

Zmiany wartości INR (międzynarodowego wskaźnika znormalizowanego)

U pacjentów otrzymujących leki przeciwbakteryjne, zwłaszcza fluorochinolony, makrolidy, tetracykliny, kotrimoksazol i niektóre cefalosporyny, opisywano szereg przypadków wskazujących na nasilenie działania doustnych leków przeciwzakrzepowych. Wydaje się, że czynnikami ryzyka są: zakażenie i stan zapalny, wiek pacjenta i jego stan ogólny. W tych warunkach trudno ocenić, czy samo zakażenie, czy leczenie powoduje zmiany wartości INR. Jako środek zapobiegawczy można zastosować częste kontrole wartości INR. W razie konieczności należy zmodyfikować dawkę doustnego leku przeciwzakrzepowego.

Badania kliniczne nie wykazały interakcji moksyfloksacyny z jednocześnie podawaną ranitydyną, probenecydem, doustnymi środkami antykoncepcyjnymi, preparatami wapnia, morfiną podawaną pozajelitowo, teofiliną, cyklosporyną ani itrakonazolem.

Badania in vitro z zastosowaniem ludzkich enzymów cytochromu P450 potwierdziły te dane. Przedstawione wyniki wskazują, że metaboliczne interakcje z udziałem enzymów cytochromu P450 są mało prawdopodobne.

Interakcje z pokarmem

Moksyfloksacyna nie wchodzi w istotne klinicznie interakcje z pokarmem, w tym z produktami mlecznymi.

4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Nie oceniano bezpieczeństwa stosowania moksyfloksacyny u kobiet w ciąży. Badania na zwierzętach wykazały toksyczny wpływ na rozród (patrz punkt 5.3). Ryzyko u ludzi nie jest znane. Ze względu na wykazane doświadczalnie ryzyko uszkodzenia przez fluorochinolony chrząstek obciążonych stawów u niedojrzałych zwierząt i odwracalne uszkodzenia stawów opisywane u dzieci otrzymujących niektóre fluorochinolony, moksyfloksacyny nie wolno stosować u kobiet w ciąży (patrz punkt 4.3).

Karmienie piersią

Brak dostępnych danych dotyczących kobiet w okresie laktacji lub karmiących piersią. Dane niekliniczne wskazują, że niewielkie ilości moksyfloksacyny przenikają do mleka. Ze względu na brak danych u ludzi oraz doświadczalnie wykazane ryzyko uszkodzenia przez fluorochinolony chrząstek obciążonych stawów u niedojrzałych zwierząt, karmienie piersią w trakcie leczenia moksyfloksacyną jest przeciwwskazane (patrz punkt 4.3).

Płodność

Badania na zwierzętach nie wskazują na zmniejszenie płodności (patrz punkt 5.3).

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nie przeprowadzono badań wpływu moksyfloksacyny na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Jednak fluorochinolony, w tym moksyfloksacyna, mogą zaburzać zdolność wykonywania tych czynności ze względu na reakcje ze strony ośrodkowego układu nerwowego (tj. zawroty głowy, nagła, przemijająca utrata wzroku, patrz punkt 4.8) lub nagłą i krótkotrwałą utratę przytomności (omdlenie, patrz punkt 4.8). Pacjentów należy pouczyć, aby przed podjęciem prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn sprawdzili reakcję swojego organizmu na moksyfloksacynę.

4.8    Działania niepożądane

Niżej wymieniono działania niepożądane obserwowane we wszystkich badaniach klinicznych z zastosowaniem moksyfloksacyny w dawce 400 mg (podanej doustnie i w leczeniu sekwencyjnym), uszeregowane według częstości.

Oprócz nudności i biegunki, wszystkie działania niepożądane występowały z częstością poniżej 3%.

W obrębie każdej z grup częstości działania niepożądane przedstawiono zgodnie ze zmniejszającym się nasileniem.

Częstości określono następująco: często (>1/100 do <1/10) niezbyt często (>1/1000 do <1/100) rzadko (>1/10 000 do <1/1000) bardzo rzadko (<1/10 000)

Klasyfikacja układów i narządów

Często

Niezbyt często

Rzadko

Bardzo rzadko

Zakażenia i

zarażenia

pasożytnicze

Nadkażenia opornymi bakteriami lub grzybami, np. kandydoza jamy ustnej i pochwy

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Niedokrwistość

Leukopenia

Neutropenia

Małopłytkowość

Trombocytoza

Eozynofilia

Wydłużenie czasu

protrombinowego,

zwiększona

wartość INR

Zwiększone stężenie protrombiny, zmniej szona wartość INR Agranulocytoza

Zaburzenia

układu

immunologicznego

Reakcja

alergiczna (patrz punkt 4.4)

Anafilaksja, w tym bardzo rzadko wstrząs zagrażający życiu (patrz punkt 4.4) Obrzęk alergiczny lub obrzęk

naczynioruchowy (w tym mogący zagrażać życiu obrzęk krtani, patrz punkt 4.4)

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Hiperlipidemia

Hiperglikemia

Hiperurykemia

Zaburzenia

psychiczne

Reakcje lękowe

Nadmierna

aktywność

psychoruchowa,

pobudzenie

Chwiejność emocjonalna Depresja (bardzo rzadko

prowadząca do zachowań autoagresywnych, tj. myśli lub próby

samobójcze, patrz punkt 4.4) Omamy

Depersonalizacja

Reakcje

psychotyczne

(z możliwością

zachowań

autoagresywnych)

Zaburzenia

układu

nerwowego

Ból głowy Zawroty głowy pochodzenia ośrodkowego

Mrowienie i zaburzenia czucia Zaburzenia smaku (w tym bardzo rzadko utrata smaku)

Splątanie i

dezorientacja

Zaburzenia snu

(głównie

bezsenność)

Drżenie

Zawroty głowy

pochodzenia

obwodowego

Senność

Niedoczulica Zaburzenia węchu (w tym brak węchu) Niezwykłe sny Zaburzenia koordynacji (w tym zaburzenia chodu, zwłaszcza na skutek zawrotów głowy) Napady drgawek, w tym typu grand mal (patrz punkt 4.4)

Zaburzenia uwagi Zaburzenia mowy Niepamięć Neuropatia

Przeczulica

obwodowa i polineuropatia

Zaburzenia oka

Zaburzenia widzenia, w tym podwójne widzenie i niewyraźne widzenie (zwłaszcza w przebiegu reakcji OUN, patrz punkt 4.4)

Przemijająca utrata wzroku (zwłaszcza w przebiegu reakcji OUN, patrz punkt 4.4 i 4.7)

Zaburzenia ucha i błędnika

Szumy uszne, Osłabienie słuchu, w tym głuchota (zwykle przemijająca)

Zaburzenia serca

Wydłużenie odstępu QT u pacjentów z hipokaliemią (patrz punkty 4.3 i 4.4)

Wydłużenie odstępu QT (patrz punkt 4.4) Kołatanie serca Tachykardia Migotanie przedsionków Dławica piersiowa

Tachyarytmie komorowe Omdlenie (tj. nagła i krótkotrwała utrata

przytomności)

Niespecyficzne zaburzenia rytmu serca

Zaburzenia typu torsade de pointes (patrz punkt 4.4) Zatrzymanie czynności serca (patrz punkt 4.4)

Zaburzenia

naczyniowe

Rozszerzenie

naczyń

krwionośnych

Nadciśnienie

tętnicze

Niedociśnienie

tętnicze

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Duszność (w tym stan astmatyczny)

Zaburzenia żołądka i jelit

Nudności

Wymioty

Bóle

żołądkowo-jelitowe i bóle brzucha Biegunka

Zmniejszenie

apetytu i spożycia

pokarmów

Zaparcie

Niestrawność

Wzdęcia

Zapalenie błony

śluzowej żołądka

Zwiększona

aktywność

amylazy

Dysfagia Zapalenie błony śluzowej jamy ustnej

Poantybiotykowe zapalenie jelita grubego (w tym rzekomobłoniaste zapalenie jelita grubego, bardzo rzadko z zagrażającymi życiu

powikłaniami, patrz punkt 4.4)

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Zwiększona

aktywność

aminotransferaz

Zaburzenia czynności wątroby (w tym zwiększenie aktywności LDH) Zwiększenie

Żółtaczka Zapalenie wątroby (głównie cholestatyczne)

Piorunujące zapalenie wątroby, mogące prowadzić do zagrażającej życiu

stężenia bilirubiny

Zwiększenie

aktywności

gamma-GT

Zwiększenie

aktywności

fosfatazy

zasadowej

niewydolności wątroby (w tym przypadki śmiertelne, patrz punkt 4.4)

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Świąd Wysypka Pokrzywka Suchość skóry

Pęcherzowe reakcje skórne, jak zespół Stevensa-Johnsonalub toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka (mogące zagrażać życiu, patrz punkt 4.4)

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Ból stawów Ból mięśni

Zapalenie ścięgna (patrz punkt 4.4) Kurcze mięśni Drganie mięśni Osłabienie mięśni

Zerwanie ścięgna (patrz punkt 4.4) Zapalenie stawów Sztywność mięśni Zaostrzenie objawów miastenii (patrz punkt 4.4)

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Odwodnienie

Zaburzenia czynności nerek (w tym zwiększenie stężenia azotu mocznikowego i kreatyniny) Niewydolność nerek (patrz punkt 4.4)

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Złe samopoczucie (głównie osłabienie lub uczucie zmęczenia)

Stany bólowe (w tym ból pleców, ból w klatce piersiowej, ból miednicy i kończyn) Nadmierna potliwość

Obrzęki

Opisano bardzo rzadkie przypadki następujących działań niepożądanych, związanych z leczeniem innymi fluorochinolonami, mogących wystąpić również podczas leczenia moksyfloksacyną: hipematremia, hiperkalcemia, niedokrwistość hemolityczna, rabdomioliza, reakcje nadwrażliwości na światło, (patrz punkt 4.4).

4.9 Przedawkowanie

Nie zaleca się szczególnych środków zaradczych po nieumyślnym przedawkowaniu leku. W razie przedawkowania należy zastosować ogólne leczenie objawowe i monitorowanie zapisu EKG ze względu na możliwość wydłużenia odstępu QT. Jednoczesne podanie węgla aktywowanego i moksyfloksacyny w postaci doustnej w dawce 400 mg zmniejsza biodostępność leku o ponad 80%. Wczesne zastosowanie węgla aktywowanego na etapie wchłaniania może być użyteczne, ponieważ zapobiega nadmiernemu wzrostowi narażenia na moksyfloksacynę w przypadku doustnego przedawkowania.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: chinolony przeciwbakteryjne, fluorochinolony.

Kod ATC: J01MA14

Mechanizm działania

Moksyfloksacyna działa w warunkach in vitro na wiele drobnoustrojów chorobotwórczych Gram-dodatnich i Gram-ujemnych.

Działanie bakteriobójcze moksyfloksacyny wynika z hamowania zarówno topoizomerazy II (gyrazy DNA), jak i topoizomerazy IV, niezbędnych do replikacji, transkrypcji i naprawy bakteryjnego DNA. Wydaje się, że w wyniku podstawienia grupą metoksy w pozycji C8 lek działa silniej i powoduje mniejszą selekcję Gram-dodatnich szczepów opornych niż wtedy, gdy w pozycji C8 znajduje się atom wodoru. Podstawienie w pozycji C7 dużej grupy bicykloaminowej zapobiega czynnemu usuwaniu cząsteczki moksyfloksacyny z komórki, związanemu u niektórych Gram-dodatnich bakterii z aktywnością produktów ekspresji genów norA lubpmrA.

Badania farmakodynamiki wykazały, że bakteriobójcze działanie moksyfloksacyny zależy od jej stężenia. Minimalne stężenia bakteriobójcze (MBC) mieszczą się w zakresie minimalnych stężeń hamujących (MIC).

Wpływ na florę jelitową człowieka

U ochotników, którzy otrzymali doustnie moksyfloksacynę, obserwowano następujące zmiany flory jelitowej: zmniejszenie liczby Escherichia coli, Bacillus spp., Enterococcus spp. i Klebsiella spp., podobnie jak beztlenowców Bacteroides vulgatus, Bifidobacterium spp., Eubacterium spp. i Peptostreptococcus spp. oraz zwiększenie liczby Bacteroides fragilis. Powrót do stanu początkowego nastąpił w ciągu dwóch tygodni.

Mechanizmy oporności

Mechanizmy oporności, które unieczynniają penicyliny, cefalosporyny, aminoglikozydy, makrolidy i tetracykliny, nie wpływają na przeciwbakteryjne działanie moksyfloksacyny. Inne mechanizmy oporności, takie jak bariery przepuszczalności (częste u Pseudomonas aeruginosa) oraz aktywne usuwanie z komórki, mogą również wpływać na wrażliwość bakterii na moksyfloksacynę.

Oporność na moksyfloksacynę w warunkach in vitro rozwija się powoli w wyniku wielostopniowych mutacji punktowych w genach kodujących zarówno topoizomerazy II, gyrazę DNA, jak i topoizomerazę IV. Moksyfloksacyna w nieznacznym stopniu podlega mechanizmom czynnego usuwania antybiotyku u bakterii Gram-dodatnich.

Obserwowano zjawisko krzyżowej oporności między fluorochinolonami. Jednak ze względu na to, że u niektórych bakterii Gram-dodatnich moksyfloksacyna ze zbliżoną siłą hamuje topoizomerazę II i IV, takie drobnoustroje mogą być oporne na inne chinolony, ale są wrażliwe na moksyfloksacynę.

Stężenia graniczne

Określone przez EUCAST (ang. European Committee for Antimicrobial Susceptibility Testing) kliniczne stężenia graniczne MIC moksyfloksacyny oraz wartości graniczne stref zahamowania wzrostu drobnoustrojów w metodzie dyfuzyjno- krążkowej (z 1 stycznia 2012 roku):

Gatunki

Wrażliwy

Oporny

Enterobacteriaceae

<0,5 mg/l >20 mm

>1 mg/l <17 mm

Staphylococcus spp.

<0,5 mg/l >24 mm

>1 mg/l <21 mm

Streptococcus z grupy A, B, C, D

<0,5 mg/l >18 mm

>1 mg/l <15 mm

Streptococcus pneumoniae

<0,5 mg/l >22 mm1

>0,5 mg/l <22 mm1

Haemophilus influenzae

<0,5 mg/l2 >25 mm

>0,5 mg/l <25 mm

Moraxella catarrhalis

<0,5 mg/l2 >23 mm

>0,5 mg/l <23 mm

Stężenia graniczne niezwiązane z gatunkiem bakterii3

<0,5 mg/l

>1 mg/l

1    W celu określenia oporności fluorochinolonów można zastosować wyniki testu dyfuzyjno-krążkowego dla norfloksacyny. Izolowane szczepy klasyfikowane jako wrażliwe można uznać za wrażliwe na lewofloksacynę i moksyfloksacynę oraz średnio wrażliwe na cyprofloksacynę

i ofloksacynę. Izolowane szczepy klasyfikowane jako oporne należy przebadać w kierunku wrażliwości na każdy indywidualny lek.

2    Izolowane szczepy, dla których wartości MIC są większe od granicznego stężenia świadczącego

0    wrażliwości, spotyka się bardzo rzadko lub nie zostały jeszcze opisane. Testy identyfikacyjne

1    testy wrażliwości przeciwbakteryjnej dla każdego z takich izolowanych szczepów trzeba powtórzyć i w razie potwierdzenia wyników przesłać wyodrębniony szczep do laboratorium referencyjnego. Do czasu udowodnienia odpowiedzi klinicznej dla potwierdzonych wyodrębnionych szczepów z wartościami MIC powyżej aktualnego stężenia granicznego świadczącego o oporności, należy je określać jako oporne.

3    Stężenia graniczne odnoszą się tylko do doustnej i dożylnej dawki 400 mg raz na dobę. Stężenia graniczne niezwiązane z gatunkiem ustalono głównie na podstawie danych farmakokinetycznych

i farmakodynamicznych i są one niezależne od rozkładu MIC dla konkretnych gatunków. Wartości te mają zastosowanie tylko u gatunków, dla których nie ustalono specyficznego stężenia granicznego, a nie dla gatunków o nieustalonych jeszcze kryteriach do interpretacji.

Wrażliwość mikrobiologiczna

Rozpowszechnienie oporności wybranych gatunków drobnoustrojów może się różnić w zależności od lokalizacji geograficznej i czasu. Do oceny oporności konieczne są dane lokalne, zwłaszcza podczas leczenia ciężkich zakażeń. W razie konieczności, jeżeli częstość występowania oporności na danym obszarze jest tak duża, że przydatność leku (przynajmniej w niektórych rodzajach zakażeń) może budzić wątpliwości, należy zasięgnąć porady specjalisty.

Bakterie zwykle wrażliwe_

Tlenowe bakterie Gram-dodatnie

Gardnerella vaginalis

Staphylococcus aureus* (wrażliwe na metycylinę)

Streptococcus agalactiae (grupa B)

Grupa Streptococcus milleri * (S. anginosus, S. constellatus i S. intermedius) Streptococcus pneumoniae*

Streptococcus pyogenes* (grupa A)

Grupa Streptococcus viridans (S. viridans, S. mutans, S. mitis, S. sanguinis, S. salivarius, S. thermophilus)_


Dystrybucja

Moksyfloksacyna bardzo szybko przedostaje się do przestrzeni pozanaczyniowej. Po podaniu dawki 400 mg wartość AUC wynosi 35 mgh/l. Objętość dystrybucji w stanie stacjonarnym (Vss) wynosi około 2 l/kg. Doświadczenia in vitro i ex vivo wykazały, że wiązanie z białkami wynosi około 40-42% i nie zależy od stężenia leku. Moksyfloksacyna wiąże się głównie z albuminami surowicy.

Po doustnym podaniu pojedynczej dawki moksyfloksacyny 400 mg notowano następujące stężenia maksymalne (średnie geometryczne):

Tkanka

Stężenie

Stosunek stężenia w tkance do stężenia w osoczu

Osocze

3,1 mg/l

-

Ślina

3,6 mg/l

0,75-1,3

Płyn pęcherzowy

1,61 mg/l

1,71

Błona śluzowa oskrzeli

5,4 mg/kg

1,7-2,1

Makrofagi pęcherzykowe

56,7 mg/kg

18,6-70,0

Płyn powlekający nabłonek dróg oddechowych

20,7 mg/l

5-7

Zatoka szczękowa

7,5 mg/kg

2,0

Zatoka sitowa

8,2 mg/kg

2,1

Polipy nosa

9,1 mg/kg

2,6

Płyn śródmiąższowy

1,02 mg/l

0,8-1,423

Żeńskie drogi rodne*

10,24 mg/kg

1,724

*

1

2

3

4

podanie dożylne pojedynczej dawki 400 mg 10 godzin po podaniu stężenie substancji niezwiązanej od 3 do 36 godzin po podaniu dawki na koniec infuzji

Metabolizm

Moksyfloksacyna bierze udział w reakcjach II fazy metabolizmu wątrobowego i jest wydalana przez nerki oraz z żółcią (kałem) w postaci niezmienionej, a także w postaci siarczanu (M1) i glukuronidu (M2). Metabolity M1 i M2 są jedynymi znaczącymi metabolitami u ludzi; oba są nieczynne mikrobiologicznie.

W badaniach klinicznych I fazy i badaniach in vitro nie obserwowano żadnych farmakokinetycznych interakcji metabolicznych z innymi lekami podlegającymi procesom metabolizmu I fazy, przebiegającym z udziałem enzymów cytochromu P450. Nie ma danych potwierdzających udział w szlaku oksydacyjnym.

Wydalanie

Moksyfloksacyna usuwana jest z osocza ze średnim końcowym okresem półtrwania wynoszącym około 12 godzin. Średni pozorny całkowity klirens ustrojowy po podaniu dawki 400 mg wynosi od 179 do 246 ml/min. Klirens nerkowy wynosi około 24-53 ml/min, co wskazuje na częściowe kanalikowe wchłanianie zwrotne leku w nerkach.

Po podaniu dawki 400 mg moksyfloksacynę wykrywa się w moczu (około 19% w postaci niezmienionej, około 2,5% w postaci M1 i około 14% w postaci M2) oraz w kale (około 25% w postaci niezmienionej, około 36% jako M1; nie stwierdzono metabolitu M2); w sumie około 96%.

Jednoczesne podawanie moksyfloksacyny z ranitydyną lub probenecydem nie zmieniło klirensu nerkowego macierzystego leku.

Pacjenci w podeszłym wieku i pacjenci z małą masą ciała

Większe stężenia w osoczu obserwuje się u zdrowych ochotników z małą masą ciała (np. u kobiet) oraz u osób w podeszłym wieku.

Zaburzenia czynności nerek

Właściwości farmakokinetyczne moksyfloksacyny nie różnią się istotnie u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek (w tym u osób z klirensem kreatyniny >20 ml/min/1,73 m2 pc.). Gdy zmniejsza się czynność nerek (klirens kreatyniny <30 ml/min/1,73 m2 pc.), stężenie metabolitu M2 (glukuronidu) zwiększa się nawet 2,5-krotnie.

Zaburzenia czynności wątroby

Na podstawie badań farmakokinetycznych przeprowadzonych dotychczas u pacjentów z niewydolnością wątroby (stopień A lub B w klasyfikacji Childa-Pugha) nie można określić, czy istnieją jakiekolwiek różnice w porównaniu ze zdrowymi ochotnikami. Zaburzenia czynności wątroby wiązały się z większym stężeniem metabolitu M1 w osoczu, podczas gdy stężenie moksyfloksacyny było porównywalne do stężenia u zdrowych ochotników. Doświadczenie kliniczne dotyczące stosowania moksyfloksacyny u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby jest niewystarczające.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

U szczurów i małp obserwowano wpływ moksyfloksacyny na układ krwiotwórczy (nieznaczne zmniejszenie liczby erytrocytów i płytek krwi). Podobnie jak po zastosowaniu innych chinolonów, u szczurów, małp i psów obserwowano toksyczne działanie na wątrobę (zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych i zwyrodnienie wodniczkowe). U małp występowało toksyczne działanie na OUN (drgawki). Działania takie obserwowano tylko po stosowaniu dużych dawek moksyfloksacyny lub po długotrwałym leczeniu.

Moksyfloksacyna, podobnie jak inne chinolony, wykazywała działanie genotoksyczne w testach in vitro z zastosowaniem bakterii lub komórek ssaków. Ponieważ działanie to można wytłumaczyć oddziaływaniem na gyrazę bakteryjną, a w większych stężeniach - interakcją z topoizomerazą II w komórkach ssaków, można więc przyjąć, że istnieje stężenie progowe decydujące

0    genotoksyczności. W badaniach in vivo nie stwierdzono działania genotoksycznego mimo zastosowania bardzo dużych dawek moksyfloksacyny. Dlatego można zapewnić wystarczający margines bezpieczeństwa dawki leczniczej stosowanej u ludzi. Moksyfloksacyna nie wykazywała działania rakotwórczego w badaniach etapów inicjacji-promocji u szczurów.

Wiele chinolonów jest fotoreaktywnych i może indukować działania fototoksyczne, fotomutagenne

1    fotokancerogenne. W badaniach in vitro i in vivo, prowadzonych w ramach obszernego programu badawczego, udowodniono, że moksyfloksacyna nie ma właściwości fototoksycznych ani fotogenotoksycznych. W tych samych warunkach inne chinolony wykazywały takie działania.

Moksyflosacyna w dużych stężeniach hamuje szybką składową późnego korygującego prądu potasowego w mięśniu sercowym i może w ten sposób wydłużać odstęp QT. W badaniach toksykologicznych na psach zastosowanie dawek doustnych >90 mg/kg mc. (po których stężenie w osoczu wynosiło >16 mg/l) prowadziło do wydłużenia odstępu QT, jednak bez zaburzeń rytmu serca. Dopiero po dożylnym podaniu bardzo dużych, skumulowanych się dawek, 50-krotnie przekraczających dawki stosowane u ludzi (>300 mg/kg mc.), po których stężenie w osoczu było >200 mg/l (ponad 40-krotnie przekraczające stężenie terapeutyczne), obserwowano przemijające, niezagrażające życiu komorowe zaburzenia rytmu serca.

Wiadomo, że chinolony powodują uszkodzenie chrząstki dużych stawów maziówkowych u niedojrzałych zwierząt. Najmniejsza doustna dawka moksyfloksacyny, działająca szkodliwie na stawy szczeniąt, była czterokrotnie większa w przeliczeniu na mg/kg mc. niż maksymalna zalecana dawka lecznicza, wynosząca 400 mg (zakładając, że masa ciała wynosi 50 kg). Odpowiada to stężeniu w osoczu 2-3-krotnie większemu niż uzyskane po podaniu największej dawki leczniczej.

Badania toksyczności u szczurów i małp (wielokrotne podawanie do 6 miesięcy) nie wykazały ryzyka działania toksycznego dla struktur gałki ocznej. U psów duże dawki doustne (>60 mg/kg mc.), prowadzące do uzyskania w osoczu stężeń >20 mg/l, powodowały zmiany w elektroretinogramie, a w pojedynczych przypadkach zanik siatkówki.

Badania wpływu na rozród u psów, królików i małp wskazują, że moksyfloksacyna przenika przez łożysko. Badania na szczurach (podanie doustne i dożylne) oraz na małpach (podanie doustne) nie dowiodły, aby moksyfloksacyna miała działanie teratogenne lub zaburzała płodność. U płodów królika obserwowano nieznacznie częstsze zniekształcenia kręgosłupa i żeber, ale tylko po dożylnym podaniu dawki 20 mg/kg mc., która powodowała ciężkie działania toksyczne u matek. U małp i królików stężenia w osoczu, będące na poziomie stężeń terapeutycznych u ludzi, powodowały zwiększenie liczby poronień. U szczurów zmniejszenie masy ciała płodów, zwiększoną ilość poronień, nieznacznie wydłużony okres ciąży i zwiększoną spontaniczną aktywność niektórych młodych samców i samic obserwowano po podaniu dawek, które 63-krotnie przekraczały maksymalną zalecaną dawkę (w mg/kg mc.) i stężenia w osoczu w zakresie uzyskiwanych po podaniu dawki leczniczej u ludzi.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Rdzeń tabletki Celuloza mikrokrystaliczna Skrobia kukurydziana Karboksymetyloskrobia sodowa (typ A)

Krzemionka koloidalna bezwodna Magnezu stearynian

Otoczka

Sepifilm 003 o składzie: hypromeloza

celuloza mikrokrystaliczna makrogolu stearynian, typ I

Sepisperse Dry 5023 o składzie: hypromeloza

celuloza mikrokrystaliczna tytanu dwutlenek (E171) żelaza tlenek czerwony (E172)

Sepisperse Dry 5084 o składzie: hypromeloza

celuloza mikrokrystaliczna tytanu dwutlenek (E171) kwas karminowy (E 120)

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

3 lata

Pojemnik z HDPE po pierwszym otwarciu: 1 rok

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania.

6.5 Rodzaj i zawartość opakowania

-    Blister PP/Aluminium, w tekturowym pudełku.

-    Blister PVC/PVDC/Aluminium, w tekturowym pudełku.

-    Pojemnik z HDPE z zakrętką z HDPE, w tekturowym pudełku.

Tabletki powlekane dostępne są w opakowaniach zawierających 4, 5, 7, 10, 14, 20, 25, 50, 70, 80 lub 100 sztuk.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą być dostępne w obrocie.

6.6 Szczególne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Bez szczególnych wymagań.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Sandoz GmbH Biochemiestrasse 10 6250 Kundl, Austria

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr 18867

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

2011-11-10

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

2013-12-06

Tlenowe bakterie Gram-ujemne

Acinetobacter baumanii Haemophilus influenzae 1

Haemophilus parainfluenzae1

Legionella pneumophila

Moraxella (Branhamella) catarrhalis1_

Bakterie beztlenowe

Fusobacterium spp.

Prevotella spp._

Inne_

Chlamydophila (Chlamydia)pneumoniae1

Chlamydia trachomatis1

Coxiella burnetii Mycoplasma genitalium Mycoplasma hominis

Mycoplasma pneumoniae1_

Bakterie, wśród których może wystąpić problem oporności nabytej Tlenowe bakterie Gram-dodatnie

Enterococcus faecalis1

Enterococcus faecium 1

Staphylococcus aureus (oporne na metycylinę)+_

Tlenowe bakterie Gram-ujemne

Enterobacter cloacae1

Escherichia coli1

Klebsiella pneumonia1 #

Klebsiella oxytoca Neisseria gonorrhoeae 1 +

Proteus mirabilis1_

Bakterie beztlenowe_

Bacteroides fragilis 1

Peptostreptococcus spp.1_

Bakterie o oporności wrodzonej_

Tlenowe bakterie Gram-ujemne

Peudomonas aeruginosa_


17 AT/H/366/001/IA/003

1

   Wykazano aktywność wobec wrażliwych szczepów w badaniach klinicznych w zatwierdzonych wskazaniach.

#    Szczepy wytwarzające beta-laktamazy o rozszerzonym spektrum substratowym (ESBL, ang. Extended-Spectrum Beta-Lactamases) są na ogół oporne na fluorochinolony.

+ Współczynnik oporności >50% w co najmniej jednym kraju.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie i biodostepność

Po podaniu doustnym moksyfloksacyna wchłania się szybko i prawie całkowicie. Całkowita biodostępność wynosi około 91%.

Farmakokinetyka jest liniowa po podaniu pojedynczej dawki od 50 do 800 mg oraz podczas podawania do 600 mg raz na dobę przez 10 dni. Po podaniu doustnym dawki 400 mg maksymalne stężenie wynoszące 3,1 mg/l osiągane jest w ciągu 0,5 do 4 godzin od podania. Największe i najmniejsze stężenie w osoczu w stanie stacjonarnym (400 mg raz na dobę) wyniosło odpowiednio

3.2    i 0,6 mg/l. W stanie stacjonarnym całkowity wpływ na organizm w okresie między kolejnymi dawkami jest o około 30% większy niż po podaniu pierwszej dawki.

Floxitrat