+ iMeds.pl

Floxitrat ofta 5 mg/mlUlotka Floxitrat ofta

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Floxitrat Ofta, 5 mg/ml, krople do oczu, roztwór

Moxifloxacinum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

- Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest Floxitrat Ofta i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Floxitrat Ofta

3.    Jak stosować Floxitrat Ofta

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Floxitrat Ofta

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest Floxitrat Ofta i w jakim celu się go stosuje

Krople do oczu Floxitrat Ofta stosuje się w leczeniu zakażenia oka (zapalenie spojówek) wywołanego przez bakterie.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Floxitrat Ofta

Kiedy nie stosować leku Floxitrat Ofta

•    jeśli pacjent ma uczulenie na

-    moksyfloksacynę

- inne chinolony (antybiotyki zawierające substancję czynną o nazwie zakończonej najczęściej „oksacyna”)

-    którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, jeśli:

   u pacjenta wystąpi reakcja uczuleniowa na Floxitrat Ofta.

Reakcje uczuleniowe występują niezbyt często, a reakcje ciężkie rzadko. Jeśli u pacjenta wystąpi reakcja alergiczna (nadwrażliwości) lub jakiekolwiek działanie niepożądane, należy zapoznać się z treścią punktu 4.

   pacjent używa soczewek kontaktowych.

W razie wystąpienia jakichkolwiek objawów zakażenia oka należy zaprzestać stosowania soczewek kontaktowych i nosić zamiast nich okulary. Soczewki kontaktowe można znowu stosować po ustąpieniu objawów zakażenia i po zakończeniu stosowania tego leku.

Tak jak w przypadku każdego antybiotyku, długotrwałe stosowanie leku Floxitrat Ofta może spowodować rozwój innych zakażeń.

Dzieci

Ze względu na bardzo ograniczoną liczbę danych nie zaleca się stosowania tego leku u noworodków.

Floxitrat Ofta a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje ciążę, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek bezpośrednio po zakropleniu może spowodować krótkotrwałe niewyraźne widzenie. Nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn do czasu ustąpienia tych zaburzeń.

3. Jak stosować Floxitrat Ofta

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zalecana dawka to:

Dorośli (w tym osoby w podeszłym wieku) i dzieci

1 kropla do chorego oka (lub oczu) 3 razy na dobę (rano, po południu i wieczorem).

Sposób stosowania

Krople Floxitrat Ofta należy stosować wyłącznie do oczu.

Lek należy zakrapiać do obu oczu tylko wtedy, gdy zaleci to lekarz.


•    Przygotować butelkę z lekiem Floxitrat Ofta i lusterko.

   Umyć ręce.

•    Odkręcić zakrętkę butelki.

•    Odwrócić butelkę do góry dnem.

• Odchylić głowę do tyłu, odciągnąć dolną powiekę oka w dół i utworzyć między powieką a okiem „kieszonkę”, do której zakroplony zostanie lek (rycina 1).

• Trzymać wylot butelki możliwie blisko oka. W razie potrzeby skorzystać z lustra.

   Nie dotykać zakraplaczem oka ani powieki, okolicy oka lub innych powierzchni. Może to spowodować zainfekowanie kropli.

•    Delikatnie naciskając na dno butelki wpuścić jedną kroplę leku do oka (rycina 2).

•    Po zakropleniu leku należy przez 2-3 minuty uciskać palcem wewnętrzny kącik oka (od strony nosa) (rycina 3). Zabieg ten pomoże zapobiec wchłanianiu się leku do organizmu i jest istotny u małych dzieci.

• Jeśli pacjent stosuje krople do obu oczu, powinien umyć ponownie ręce przed zakropleniem

leku do drugiego oka. Zapobiegnie to przeniesieniu zakażenia z jednego oka na drugie. Natychmiast po użyciu butelkę należy zamknąć, zakręcając mocno zakrętkę.

Jeśli kropla nie trafiła do oka, należy ponownie spróbować zakroplić lek.

Jeśli pacjent stosuje inne krople do oczu, należy zachować co najmniej 5-minutową przerwę między podaniem leku Floxitrat Ofta a kolejnymi kroplami.

Czas trwania leczenia

Zakażenie ustępuje zazwyczaj w ciągu 5 dni, ale lek należy stosować przez dalsze 2-3 dni lub tak długo, jak zalecił to lekarz.

Jeśli poprawa nie nastąpi w ciągu 5 dni, należy zwrócić się do lekarza.

Stosowanie u dzieci i młodzieży

Zwłaszcza u małych dzieci istotne jest uciskanie palcem wewnętrznego kącika oka przez 2-3 minuty po zakropleniu leku (rycina 3). Pomoże to zapobiec wchłanianiu się leku do organizmu (patrz „Sposób stosowania”).

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Floxitrat Ofta

Lek należy wypłukać ciepłą wodą.

Odczekać do czasu planowego podania następnej dawki leku.

W razie przypadkowego połknięcia leku Floxitrat Ofta należy zwrócić się o poradę do lekarza lub farmaceuty.

Pominięcie zastosowania leku Floxitrat Ofta

Należy zastosować następną planowaną dawkę leku. Nie stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Floxitrat Ofta

Ważne, aby zakończyć pełny cykl leczenia (patrz „Sposób stosowania”). Zbyt wczesne zakończenie leczenia grozi nawrotem zakażenia lub jego zaostrzeniem, trudnym w takim przypadku do wyleczenia. Jeśli pacjent zamierza przerwać leczenie, powinien skontaktować się z lekarzem.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Zazwyczaj można kontynuować stosowanie kropli, chyba że działania niepożądane są ciężkie lub wystąpi ciężka reakcja alergiczna.

Jeśli u pacjenta wystąpi ciężka reakcja alergiczna lub którekolwiek z następujących działań, należy natychmiast przerwać stosowanie leku Floxitrat Ofta i zwrócić się do lekarza: obrzęk rąk, stóp, kostek, twarzy, warg, jamy ustnej lub gardła (które mogą spowodować trudności w połykaniu lub oddychaniu), wysypka lub pokrzywka, duże, wypełnione płynem pęcherze, ranki i owrzodzenie.

Działania niepożądane mogą występować z następującą częstością:

Często (mogą występować u 1 do 10 na 100 osób)

• Działania na oczy: ból, podrażnienie, suchość, świąd, zaczerwienienie oka

•    Ogólne działania niepożądane: nieprzyjemny posmak

Niezbyt często (mogą występować u 1 do 10 na 1000 osób)

•    Działania na oczy: zaburzenia rogówki, zapalenie lub zbliznowacenie powierzchni oka, uszkodzenie naczynia krwionośnego w oku, zapalenie lub zakażenie spojówki, nieprawidłowe odczucia oka, niewyraźne lub osłabione widzenie, obrzęk oka, nieprawidłowości w obrębie powieki, świąd, zaczerwienienie lub obrzęk

•    Ogólne działania niepożądane: ból głowy, wymioty, zmniejszenie stężenia żelaza we krwi, nieprawidłowe wyniki badań czynności wątroby, ból, podrażnienie gardła, nieprawidłowe odczucia na skórze, odczucie dyskomfortu w nosie, odczucie przeszkody w gardle

Częstość nieznana (na podstawie dostępnych danych)

• Działania na oczy: zakażenie oka, zmętnienie powierzchni oka, obrzęk rogówki, złogi na powierzchni oka, zwiększenie ciśnienia w oku, zadrapanie na powierzchni oka, reakcje alergiczne w obrębie oka, wydzielina z oka, nadmierne wytwarzanie łez, wrażliwość na światło

• Ogólne działania niepożądane: duszność, nieregularny rytm serca, zawroty głowy, nasilenie objawów uczulenia, świąd, wysypka, zaczerwienienie skóry, nudności

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: adr@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać Floxitrat Ofta

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na butelce i tekturowym pudełku po EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania.

Nie stosować leku po upływie 28 dni od pierwszego otwarcia butelki. Zapobiegnie to rozwojowi drobnoustrojów.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera Floxitrat Ofta

•    Substancj ą czynną jest moksyfloksacyna.

Jeden ml kropli do oczu zawiera 5 mg moksyfloksacyny (w postaci moksyfloksacyny chlorowodorku).

Jedna kropla zawiera 190 mikrogramów moksyfloksacyny.

•    Pozostałe składniki to: sodu chlorek, kwas borowy, woda oczyszczona.

Niewielkie ilości sodu wodorotlenku i kwasu solnego mogą być dodane w celu ustalenia odpowiedniej kwasowości (pH) roztworu.

Jak wygląda Floxitrat Ofta i co zawiera opakowanie

Lek jest przezroczystym, zielonkawożółtym roztworem dostępnym w opakowaniach zawierających jedną plastikową butelkę pojemności 5 ml z zakrętką.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca Podmiot odpowiedzialny Sandoz GmbH Biochemiestrasse 10 6250 Kundl, Austria

Wytwórca

SA Alcon-Couvreur NV Rijksweg 14 B-2870 Puurs, Belgia

Alcon Cusi SA

c/Camil Fabra 58

08320 El Masnou, Barcelona

Hiszpania

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji o leku oraz jego nazwach w innych krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego należy zwrócić się do:

Sandoz Polska Sp. z o. o. ul. Domaniewska 50 C 02-672 Warszawa Tel. 22 209 70 00

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Logo Sandoz

5 DE/H/3 817/001/DC

Floxitrat Ofta

Charakterystyka Floxitrat ofta

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Floxitrat Ofta, 5 mg/ml, krople do oczu, roztwór

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 ml roztworu zawiera 5 mg moksyfloksacyny (Moxifloxacinum) w postaci moksyfloksacyny chlorowodorku.

Każda kropla do oczu zawiera 190 mikrogramów moksyfloksacyny.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Krople do oczu, roztwór Przezroczysty, zielonkawożółty roztwór.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Miejscowe leczenie ropnego bakteryjnego zapalenia spojówek wywołanego przez szczepy wrażliwe na moksyfloksacynę (patrz punkty 4.4 i 5.1).

Należy uwzględnić oficjalne wytyczne dotyczące właściwego stosowania leków przeciwbakteryjnych.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania Dawkowanie

Stosowanie u dorosłych, w tym u osób w podeszłym wieku

Dawką jest jedna kropla do objętego chorobą oka (oczu) 3 razy na dobę.

Poprawa następuje zwykle w ciągu 5 dni, ale leczenie należy kontynuować przez dalsze 2-3 dni. Jeśli poprawa nie nastąpi w ciągu 5 dni od rozpoczęcia stosowania produktu leczniczego, należy zweryfikować rozpoznanie i (lub) stosowane leczenie. Czas trwania leczenia zależy od nasilenia choroby oraz klinicznego i bakteriologicznego przebiegu zakażenia.

Dzieci i młodzież

Modyfikacja dawki nie jest konieczna.

Stosowanie w zaburzeniach czynności wątroby i nerek Modyfikacja dawki nie jest konieczna.

Sposób stosowania Podanie do oka.

W celu zapobiegania zanieczyszczeniu końcówki kroplomierza i roztworu należy zachować ostrożność i nie dotykać końcówką kroplomierza powiek, okolic oka (oczu) lub innych powierzchni.

W celu zapobiegania wchłanianiu kropli przez błonę śluzową nosa (zwłaszcza u noworodków i dzieci) zaleca się uciskanie palcami kanału nosowo-łzowego przez 2 do 3 minut po podaniu kropli.

Jeśli stosowany jest więcej niż jeden miejscowo działający lek okulistyczny, należy zachować co najmniej 5-minutową przerwę między podaniem kolejnych leków.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną, inne chinolony lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

U pacjentów otrzymujących chinolony ogólnoustrojowo opisywano przypadki ciężkich i sporadycznie zakończonych zgonem reakcji nadwrażliwości (reakcji anafilaktycznych), czasami już po pierwszej dawce leku. Niektóre reakcje przebiegały z zapaścią sercowo-naczyniową, utratą przytomności, obrzękiem naczynioruchowym (obejmującym obrzęk krtani, gardła lub twarzy), niedrożnością dróg oddechowych, dusznością, pokrzywką i świądem.

Jeśli wystąpi reakcja alergiczna na moksyfloksacynę, należy przerwać stosowanie produktu leczniczego. Ciężkie, ostre reakcje nadwrażliwości na moksyfloksacynę lub na którąkolwiek substancję pomocniczą produktu leczniczego mogą wymagać natychmiastowego leczenia doraźnego. W uzasadnionych klinicznie przypadkach należy podać tlen i zapewnić prawidłową czynność układu oddechowego.

Długotrwałe stosowanie może spowodować nadmierny wzrost niewrażliwych drobnoustrojów, w tym grzybów. W razie wystąpienia nadkażenia należy przerwać stosowanie tego produktu leczniczego i zastosować inne leczenie.

Istnieje bardzo ograniczona liczba danych, które pozwoliłyby określić skuteczność i bezpieczeństwo stosowania moksyfloksacyny w leczeniu zapalenia spojówek u noworodków, dlatego nie jest ono zalecane.

Moksyfloksacyny nie należy stosować w zapobieganiu lub leczeniu empirycznym rzeżączkowego zapalenia spojówek, w tym rzeżączkowego zapalenia spojówek noworodków, ze względu na rozpowszechnienie opornych na fluorochinolony szczepów Neisseria gonorrhoeae. Pacjenci z zakażeniami oka wywołanymi przez Neisseria gonorrhoeae powinni otrzymywać odpowiednie leczenie ogólne.

Ten produkt leczniczy nie jest zalecany w leczeniu zakażeń wywołanych przez Chlamydia trachomatis u pacjentów w wieku poniżej 2 lat, gdyż nie był badany u tych pacjentów. Pacjenci w wieku powyżej 2 lat z zakażeniami oka wywołanymi przez Chlamydia trachomatis powinni otrzymywać odpowiednie leczenie ogólne.

U noworodków z noworodkowym zapaleniem spojówek należy stosować leczenie odpowiednie do ich stanu, tzn. leczenie ogólne w zakażeniach wywołanych przez Chlamydia trachomatis lub Neisseria gonorrhoeae.

Pacjentów należy pouczyć, aby nie używali soczewek kontaktowych, jeśli występują u nich przedmiotowe i podmiotowe objawy bakteryjnego zakażenia oczu.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Nie prowadzono badań interakcji moksyfloksacyny w postaci kropli do oczu o mocy 5 mg/ml. Przy uwzględnieniu małego ogólnoustrojowego stężenia moksyfloksacyny po miejscowym podawaniu produktu leczniczego (patrz punkt 5.2), wystąpienie interakcji z innymi lekami jest mało prawdopodobne.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Brak odpowiednich danych dotyczących stosowania moksyfloksacyny w postaci kropli do oczu o mocy 5 mg/ml u kobiet w ciąży. Jednak nie przewiduje się wpływu na przebieg ciąży ze względu na nieznaczącą ekspozycję ogólnoustrojową na lek. Produkt leczniczy może być stosowany w okresie ciąży.

Karmienie piersią

Nie wiadomo, czy moksyfloksacyna przenika do mleka kobiecego. Badania na zwierzętach wykazały, że podana doustnie moksyfloksacyna przenika w niewielkich ilościach do mleka. Jednak nie przewiduje się wpływu produktu leczniczego stosowanego w dawkach leczniczych na dziecko karmione piersią. Produkt leczniczy może być stosowany w okresie karmienia piersią.

4.7 Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Czasowe niewyraźne widzenie lub inne zaburzenia widzenia mogą zakłócać zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn. Jeśli po zastosowaniu kropli pacjent stwierdzi nieostre widzenie, powinien odczekać z podjęciem wykonywania tych czynności do czasu ustąpienia objawów.

4.8    Działania niepożądane

W badaniach klinicznych z udziałem 1740 pacjentów moksyfloksacynę w postaci kropli do oczu, roztworu, podawano do 8 razy na dobę, z czego 1452 pacjentom 3 razy na dobę. Całkowitą populację, u której oceniano bezpieczeństwo stosowania produktu leczniczego, stanowiło 877 pacjentów ze Stanów Zjednoczonych i Kanady, 586 pacjentów z Japonii i 277 pacjentów z Indii. W żadnym z badań klinicznych nie odnotowano ciężkich okulistycznych lub ogólnoustrojowych działań niepożądanych związanych ze stosowaniem produktu leczniczego. Najczęściej zgłaszanymi działaniami niepożądanymi związanymi z leczeniem były podrażnienie i ból oka, występujące z ogólną częstością od 1 do 2%. U 97% pacjentów działania te były lekkie, a tylko jeden pacjent przerwał leczenie z ich powodu.

Częstość wymienionych niżej działań niepożądanych, uznanych za związane z leczeniem, określono następująco: bardzo często (>1/10), często (>1/100 do <l/10), niezbyt często (>1/1000 do <l/100), rzadko (>1/10 000 do <1/1000) lub bardzo rzadko (<1/10 000), częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych). W obrębie każdej grupy określającej częstość, działania niepożądane wymieniono według zmniejszającego się nasilenia.

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Niezbyt często: zmniejszenie stężenia hemoglobiny

Zaburzenia układu nerwowego Często: zaburzenia smaku Niezbyt często: bóle głowy, parestezje

Zaburzenia oka

Często: ból oka, podrażnienie oka, suchość oka, świąd oka, przekrwienie spojówek, przekrwienie oka Niezbyt często: nieprawidłowości nabłonka rogówki, punkcikowate zapalenie rogówki, przebarwienia rogówki, krwawienia spojówkowe, zapalenie spojówek, obrzęk oka, odczucie dyskomfortu w oku, niewyraźne widzenie, zmniejszona ostrość widzenia, zaburzenia w obrębie powiek, rumień powiek, nieprawidłowe odczucie w oku

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Niezbyt często: odczucie dyskomfortu w nosie, ból gardła i krtani, odczucie obecności ciała obcego (w gardle).

Zaburzenia żołądka i jelit Niezbyt często: wymioty

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Niezbyt częste: zwiększenie aktywności aminotransferazy alaninowej, zwiększenie aktywności gamma-glutamylotransferazy

Działania niepożądane notowane w okresie po wprowadzeniu moksyfloksacyny do obrotu, których nie obserwowano wcześniej w badaniach klinicznych produktu leczniczego, wymieniono niżej. Ich częstość jest nieznana i nie może być określona na podstawie dostępnych danych.

Zaburzenia serca

Częstość nieznana: kołatanie serca

Zaburzenia układu nerwowego Częstość nieznana: zawroty głowy

Zaburzenia oka

Częstość nieznana: wewnętrzne zapalenie oka, wrzodziejące zapalenie rogówki, nadżerki rogówki, otarcia rogówki, zwiększenie ciśnienia śródgałkowego, zmętnienie rogówki, nacieki na rogówce, złogi w rogówce, alergia oka, zapalenie rogówki, obrzęk rogówki, światłowstręt, zaburzenia w obrębie rogówki, zapalenie powiek, obrzęk powiek, zwiększone łzawienie, wydzielina z oka, odczucie obecności ciała obcego w oczach

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia Częstość nieznana: duszność

Zaburzenia żołądka i jelit Częstość nieznana: nudności

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej Częstość nieznana: rumień, wysypka, świąd

Zaburzenia układu immunologicznego Częstość nieznana: nadwrażliwość

Dzieci i młodzież

Dane z badań klinicznych obejmujących pacjentów pediatrycznych, w tym noworodki (patrz punkt 5.1), wskazują, że rodzaj i nasilenie działań niepożądanych w tej grupie pacjentów i u dorosłych jest podobne.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: adr@urpl.gov.pl

4.9 Przedawkowanie

Nie opisano żadnego przypadku przedawkowania moksyfloksacyny w postaci kropli do oczu, roztworu. Ograniczona pojemność worka spojówkowego praktycznie wyklucza możliwość przedawkowania produktu leczniczego.

Całkowita zawartość moksyfloksacyny w pojedynczym pojemniku jest zbyt mała, aby wywołać działania niepożądane po przypadkowym spożyciu.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki okulistyczne stosowane w leczeniu zakażeń Kod ATC: S01AX22

Mechanizm działania

Moksyfloksacyna, fluorochinolon czwartej generacji, hamuje gyrazę DNA i topoizomerazę IV, enzymy konieczne do replikacji, naprawy i rekombinacji bakteryjnego DNA.

Mechanizmy oporności

Oporność na fluorochinolony, w tym na moksyfloksacynę, rozwija się na ogół drogą mutacji chromosomalnych w genach kodujących gyrazę DNA i topoizomerazę IV. U bakterii Gram-ujemnych oporność na moksyfloksacynę może być spowodowana mutacją w układzie genów mar (oporność wieloantybiotykowa, ang. multiple antibiotic resistance) i ąnr (oporność na chinolony, ang: ąuinolone resistance). Nie należy oczekiwać występowania oporności krzyżowej z antybiotykami beta-laktamowymi, makrolidami i aminoglikozydami ze względu na różnice w mechanizmie działania.

Stężenia graniczne

Minimalne stężenia graniczne (MIC) określone przez EUCAST (ang. European Committee for Antimicrobial Susceptibility Testing) są następujące:

Staphylococcus spp.

W

<0,5;

O

>1

Streptococcus z grupy A, B, C, D

W

<0,5;

O

>1

Streptococcus pneumoniae

W

<0,5;

O

>0,5

Haemophilus influenzae

W

<0,5;

O

>0,5

Moraxella catarrhalis

W

<0,5;

O

>0,5

Enterobacteriaceae

W

<0,5;

O

>1

Stężenia graniczne niezwiązane z gatunkiem bakterii

W

<0,5;

O

>1


Wartości graniczne w warunkach in vitro pozwalają przewidzieć skuteczność kliniczną podawanej ogólnie moksyfloksacyny. Te wartości graniczne mogą nie mieć zastosowania w przypadku miejscowego stosowania produktu leczniczego do oczu, gdyż w oku uzyskuje się większe stężenie leku, a występujące miejscowo warunki fizyczne i (lub) chemiczne mogą wpływać na aktywność produktu w miejscu podania.

Wrażliwość mikrobiologiczna

Rozpowszechnienie oporności wybranych gatunków drobnoustrojów może się różnić w zależności od lokalizacji geograficznej i czasu. Do oceny oporności konieczne są dane lokalne, zwłaszcza podczas leczenia ciężkich zakażeń. W razie konieczności, jeżeli częstość występowania oporności na danym obszarze jest tak duża, że przydatność leku (przynajmniej w niektórych rodzajach zakażeń) może budzić wątpliwości, należy zasięgnąć porady specjalisty.

BAKTERIE ZWYKLE WRAŻLIWE_

Tlenowe bakterie Gram-dodatnie

Gatunki Corynebacterium, w tym Corynebacterium diphtheriae Staphylococcus aureus (wrażliwe na metycylinę)

Streptococcus pneumoniae Streptococcus pyogenes

Grupa Streptococcus viridans_

Tlenowe bakterie Gram-ujemne

Enterobacter cloacae Haemophilus influenzae Klebsiella oxytoca Moraxella catarrhalis

Serratia marcescens_

Bakterie beztlenowe

Proprionibacterium acnes_

Inne_

Chlamydia trachomatis_

BAKTERIE, WŚRÓD KTÓRYCH MOŻE WYSTĄPIĆ PROBLEM OPORNOŚCI NABYTEJ

Tlenowe bakterie Gram-dodatnie

Staphylococcus aureus (oporne na metycylinę)

Staphylococcus, gatunki koagulazoujemne (oporne na metycylinę)_

Tlenowe bakterie Gram-ujemne

Neisseria gonorrhoeae_

Inne_

Nie ma_

BAKTERIE O OPORNOŚCI WRODZONEJ_

Tlenowe bakterie Gram-ujemne

Peudomonas aeruginosa_

Inne_

Nie ma


5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Po podawaniu miejscowym do oczu moksyfloksacyna w postaci kropli do oczu, roztworu o mocy 5 mg/ml jest wchłaniana do krążenia ogólnego. Stężenie moksyfloksacyny w osoczu mierzono u 21 mężczyzn i kobiet, którzy otrzymywali produkt leczniczy do obu oczu 3 razy na dobę przez 4 dni. Średnie wartości Cmax i AUC w stanie stacjonarnym wynosiły odpowiednio 2,7 ng/ml i 41,9 ng-h/ml. Takie wartości odpowiadały ekspozycji odpowiednio 1600 i 1200 razy mniejszej niż średnie wartości Cmax i AUC notowane po podaniu doustnym moksyfloksacyny w dawkach leczniczych 400 mg. Okres półtrwania moksyfloksacyny w osoczu określono na 13 godzin.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Działanie obserwowane w badaniach nieklinicznych występowało wyłącznie przy ekspozycji znacznie przekraczającej maksymalną ekspozycję występującą u ludzi po podaniu do oka, co świadczy o jego znikomym znaczeniu dla stosowania klinicznego.

Podobnie jak inne chinolony, również moksyfloksacyna była genotoksyczna w badaniach in vitro na bakteriach i komórkach ssaków. Ponieważ działania te można przypisać interakcji z gyrazą bakteryjną i (przy znacznie większych stężeniach) z topoizomerazą II komórek ssaków, można wyznaczyć wartość progową działania genotoksycznego moksyfloksacyny. W badaniach in vivo nie dowiedziono genotoksyczności mimo stosowania dużych dawek moksyfloksacyny. Dlatego dawki lecznicze u ludzi zapewniają zachowanie wystarczającego marginesu bezpieczeństwa. Na modelu promocji inicjacji u szczurów nie obserwowano żadnych oznak działania rakotwórczego.

W przeciwieństwie do innych chinolonów, moksyfloksacyna nie wykazywała właściwości fototoksycznych lub fotogenotoksycznych w obszernych badaniach in vitro i in vivo,.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Sodu chlorek Kwas borowy Sodu wodorotlenek Kwas solny Woda oczyszczona

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

3 lata

Po pierwszym otwarciu opakowania bezpośredniego: 28 dni

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

5ml butelka z LDPE z dozownikiem z LDPE i z zamknięciem z PP zawierającym zabezpieczenie gwarancyjne.

Opakowanie bezpośrednie stanowi tzw. system DROP-TAINER Wielkość opakowania: pudełko zawierające 1 butelkę.

6.6    Szczególne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Sandoz GmbH Biochemiestrasse 10 6250 Kundl, Austria

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu:

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

8 DE/H/3817/001/DC

Floxitrat Ofta