+ iMeds.pl

Flucontrol symptom 300 mg + 100 mg + 50 mgUlotka Flucontrol symptom

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

FluControl Symptom

(Acidum acetylsalicylicum + Ethenzamidum+ Coffeinum)

300 mg+100 mg+50 mg, tabletki

Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten jest dostępny bez recepty. Aby jednak uzyskać najlepszy wynik leczenia, należy stosować lek FluControl Symptom, ostrożnie.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do farmaceuty, jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po 3 dniach należy skontaktować się z lekarzem.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek FluControl Symptom i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku FluControl Symptom

3.    Jak stosować lek FluControl Symptom

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek FluControl Symptom

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST LEK FLUCONTROL SYMPTOM I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

FluControl Symptom jest lekiem przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwgorączkowym.

Lek zawiera kwas acetylosalicylowy, o-Etoksybenzamid i kofeinę.

Wskazania do stosowania:

Doraźnie w bólach głowy i innych bólach o umiarkowanym lub słabym nasileniu.

Stany gorączkowe, leczenie objawowe grypy i przeziębień.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU FLUCONTROL SYMPTOM Kiedy nie stosować leku FluControl Symptom:

-    jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników leku (patrz punkt 6: Inne informacje),

-    jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na salicylany lub inne niesteroidowe leki przeciwzapalne,

-    jeśli pacjent ma stany zapalne przewodu pokarmowego, chorobę wrzodową żołądka i (lub) dwunastnicy,

-    jeśli pacjent ma skazę krwotoczną (zaburzenia krzepnięcia krwi),

-    jeśli u pacjenta występuje astma oskrzelowa z polipami nosa po przyjęciu kwasu acetylosalicylowego,

-    jeśli pacjent ma ciężką niewydolność nerek lub wątroby,

-    jeśli pacjentka jest w ciąży,

-    jeśli pacjent ma ciężką niewydolność serca.

-    u dzieci do 12 lat (ze względu na zawartość kwasu acetylosalicylowego istnieje ryzyko wystąpienia zagrażającego życiu zespołu Reye’a - choroby, w której dochodzi do uszkodzenia wątroby i mózgu, objawiającej się drgawkami oraz utratą przytomności).

-    Jeśli pacjent ma astmę oskrzelową, katar sienny

-    Jeśli pacjent ma zaburzenia czynności nerek i wątroby

-    Jeśli pacjent ma nadciśnienie tętnicze

-    Jeśli pacjent ma niewydolność serca

-    Jeśli pacjent ma niedokrwistość

-    Jeśli u pacjenta występują krwotoki maciczne, nadmierne krwawienia miesiączkowe

-    Jeśli pacjent chorował na dnę moczanową

-    Jeśli pacjent chorował na chorobę wrzodową żołądka lub dwunastnicy, a także po przebytych krwawieniach z przewodu pokarmowego

-    Jeśli pacjentka stosowała wewnątrzmaciczną wkładkę antykoncepcyjną

-    Pacjenci z niedoborem dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej powinni zasięgnąć porady lekarza przed przyjęciem tego leku, ze względu na ryzyko wystąpienia niedokrwistości hemolitycznej,

-    Pacjenci przed zabiegami chirurgicznymi powinni zasięgnąć porady lekarza przed przyjęciem tego leku (nie należy przyjmować kwasu acetylosalicylowego co najmniej przez 5 dni przed planowanym zabiegiem).

-    FluControl Symptom może niekorzystnie wpływać na płodność kobiet. Działanie to jest przemijające i ustępuje po zakończeniu leczenia.

Spożywanie alkoholu podczas leczenia kwasem acetylosalicylowym może nasilić działanie drażniące na przewód pokarmowy.

Osoby pijące duże ilości kawy powinny ostrożnie stosować lek ze względu na zawartość kofeiny.

W przypadku bólu głowy dłużej niż dwie doby należy skonsultować się z lekarzem.

Leku nie należy przyjmować dłużej niż 3 dni ze względu na ryzyko uzależnienia.

Stosowanie innych leków:

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Zalecenia dotyczą także leków stosowanych wcześniej i tych, które mogą być stosowane w przyszłości.

Jeżeli pacjent stosuje jakikolwiek z niżej wymienionych leków, może zaistnieć konieczność zmiany dawki lub przerwania leczenia:

-    doustne leki przeciwcukrzycowe z grupy sulfonylomocznika,

-    insulina,

-    leki przeciwzakrzepowe (heparyna, heparyny drobnocząsteczkowe, leki przeciwpłytkowe -tiklopidyna, indobufen),

-    metotreksat (lek stosowany w leczeniu raka oraz w niektórych chorobach reumatycznych),

-    spironolakton (lek moczopędny),

-    niesteroidowe leki przeciwzapalne (np. indometacyna),

-    leki powodujące wydalanie kwasu moczowego z organizmu,

-    sulfonamidy (grupa leków przeciwbakteryjnych, przeciwcukrzycowych, moczopędnych),

-    leki zwiotczające mięśnie,

-    wodorowęglan sodu,

-    kwas walproinowy (lek stosowany w padaczce),

-    wankomycyna (antybiotyk),

-    digoksyna (lek nasercowy),

-    kortykosteroidy,

-    leki sympatykomimetyczne (np. leki wziewne rozszerzające oskrzela)

-    hormony tarczycy,

-    doustne leki antykoncepcyjne,

-    cymetydyna (lek stosowany w chorobie wrzodowej lub w innych schorzeniach przewodu pokarmowego),

-    disulfiram (lek stosowany w leczeniu alkoholizmu),

-    barbiturany (leki stosowane do znieczulenia ogólnego, uspokajające i przeciwdrgawkowe),

-    sympatykomimetyki działające ośrodkowo,

-    teofilina (lek przeciwastmatyczny),

-    pochodne fluorochinolonu (np. ciprofloksacyna) (grupa leków o działaniu przeciwbakteryjnym).

Stosowanie leku FluControl Symptom z jedzeniem i piciem

Tabletki należy przyjmować po jedzeniu z dużą ilością płynu.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Ciąża

Jeżeli pacjentka jest w ciąży lub podejrzewa, że może być w ciąży, powinna skonsultować się z lekarzem przed rozpoczęciem stosowania tego leku.

Przyjmowanie leków w trakcie ciąży może być szkodliwe dla zarodka i płodu i powinno być nadzorowane przez lekarza.

Lek łatwo przenika przez łożysko. Może być stosowany w ciąży jedynie w przypadkach, gdy w opinii lekarza korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym zagrożeniem dla dziecka.

Nie stosować leku podczas ostatnich trzech miesięcy ciąży, gdyż mogą wystąpić komplikacje u płodu lub w czasie porodu.

Karmienie piersią:

Lek przenika do mleka matki, dlatego też kobiety w okresie karmienia piersią nie powinny przyjmować tego leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn:

Dotychczas nie stwierdzono negatywnego wpływu leku na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn.

3. JAK STOSOWAĆ LEK FLUCONTROL SYMPTOM

Bez konsultacji z lekarzem nie należy stosować leku FluControl Symptom bez przerwy dłużej niż 3 dni.

Lek do podawania doustnego.

Sposób dawkowania:

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat: 1 do 2 tabletek jednorazowo do 3 razy na dobę co 8 godzin. Tabletki należy przyjmować po jedzeniu z dużą ilością płynu.

W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku FluControl Symptom

W razie zastosowania dawki większej niż zalecana, należy skontaktować się z lekarzem. Zastosowanie większej dawki leku może spowodować:

objawy nietolerancji, spowodowane podrażnieniem błony śluzowej żołądka, uczynnienie choroby wrzodowej, krwawienia z przewodu pokarmowego (wymioty zawierające krew lub fusowatą treść -podobną do fusów z kawy, czarny stolec lub krew w stolcu), szum w uszach, przejściową głuchotę, zawroty głowy, nudności i wymioty.

Pominięcie zastosowania leku FluControl Symptom

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Leczenie należy kontynuować przestrzegając sposobu dawkowania.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, FluControl Symptom może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem, jeśli wystąpi:

- krwawienie z przewodu pokarmowego (wymioty zawierające krew lub fusowatą treść -podobną do fusów z kawy, czarny stolec lub krew w stolcu).

Zaburzenia żołądka i jelit:

bóle brzucha, nudności, wymioty, uczynnienie choroby wrzodowej, dolegliwości żołądkowo-jelitowe.

Zaburzenia układu nerwowego:

zawroty głowy, bezsenność, niemożność skupienia uwagi, drażliwość.

Zaburzenia ucha i błędnika:

szum w uszach, przejściowa głuchota.

Zaburzenia nerek i dróg moczowych: białkomocz, nefropatia.

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych: ostra niewydolność wątroby.

Zaburzenia krwi i układu chłonnego:

zmniejszenie krzepliwości krwi, trombocytopenia, niedokrwistość hemolityczna u pacjentów z niedoborem dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: pokrzywka, rumień.

Zaburzenia układu immunologicznego:

reakcje alergiczne, indukowanie astmy, pocenie się.

Zaburzenia serca: niemiarowość rytmu serca.

W przypadku wystąpienia któregokolwiek z wyżej wymienionych objawów, należy odstawić lek i skontaktować się z lekarzem.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK FLUCONTROL SYMPTOM

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze poniżej 25°C.

Nie stosować po upływie terminu ważności zamieszczonego na blistrze i na pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Lot - numer serii

EXP - termin ważności

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE Co zawiera lek Flucontrol Symptom

-    Substancjami czynnymi leku są: kwas acetylosalicylowy, o-Etoksybenzamid i kofeina.

Jedna tabletka zawiera: 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg o-Etoksybenzamidu,

50 mg kofeiny.

-    Ponadto lek zawiera: skrobię ziemniaczaną, kwas stearynowy, krzemionkę koloidalną bezwodną. Jak wygląda lek FluControl Symptom i co zawiera opakowanie

Opakowanie zawiera 6 tabletek (jeden blister po 6 tabletek) lub 10 tabletek (jeden blister po 10 tabletek). Blistry pakowane są w tekturowe pudełko.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca:

Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o. ul. Partyzancka 133/151 95-200 Pabianice tel./faks 042/22 53 100

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do podmiotu odpowiedzialnego.

Data zatwierdzenia ulotki:

5

FluControl Symptom

Charakterystyka Flucontrol symptom

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

FluControl Symptom, 300 mg+100 mg+50 mg, tabletki

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 tabletka zawiera: 300 mg kwasu acetylosalicylowego (Acidum acetylsalicylicum), 100 mg o-etoksybenzamidu (Ethoxybenzamidum) i 50 mg kofeiny (Coffeinum). Pełny wykaz substancji pomocniczych: patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Doraźnie w bólach głowy i innych bólach o umiarkowanym lub słabym nasileniu.

Stany gorączkowe, leczenie objawowe grypy i przeziębień.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dorośli i dzieci powyżej 12 lat: 1 do 2 tabletek jednorazowo do 3 razy na dobę co 8 godzin.

Tabletki należy przyjmować pojedzeniu z dużą ilością płynu.

Produktu leczniczego nie należy stosować bez przerwy dłużej niż trzy dni.

4.3    Przeciwwskazania

Produktu leczniczego nie należy stosować:

-    w nadwrażliwości na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6. ł;

-    w nadwrażliwości na inne niesteroidowe leki przeciwzapalne;

-    u pacjentów, u których występuje stan zapalny przewodu pokarmowego, choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy;

-    ze względu na zawartość kwasu acetylosalicylowego nie stosować u dzieci do 12 lat w przebiegu grypy i ospy wietrznej oraz innych chorób przebiegających z gorączką (ryzyko wystąpienia zagrażającego życiu zespołu Reye’a - ciężkiej choroby powodującej uszkodzenie wątroby i mózgu);

-u pacjentów ze skazami krwotocznymi lub zaburzeniami krzepnięcia krwi;

-    w astmie oskrzelowej z polipami nosa (wywołanej lub nasilonej przez kwas acetylosalicylowy);

-    w ciężkiej niewydolności nerek i (lub) wątroby;

Przeciwwskazaniami do stosowania o-etoksybenzamidu są przede wszystkim:

-    czynna choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy, stany zapalne przewodu pokarmowego, skazy krwotoczne i zaburzenia krzepnięcia krwi, uczulenia na salicylany, ciąża;

-    ciężka niewydolność serca.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Stosować ostrożnie w następujących przypadkach:

-    choroby alergiczne (astma oskrzelowa, katar sienny);

-    krwotoki maciczne, nadmierne krwawienie miesiączkowe;

-    przed zabiegami chirurgicznymi (nie należy przyjmować kwasu acetylosalicylowego co najmniej przez 5 dni);

-    dna, skaza moczanowa;

-    przebyta choroba wrzodowa żołądka lub dwunastnicy, a także po przebytych krwawieniach z przewodu pokarmowego;

-jednoczesne leczenie lekami przeciwzakrzepowymi (heparyna, heparyny drobnocząsteczkowe, leki przedwpłytkowe: tyklopidyna, indobufen);

-    niewydolność nerek i wątroby;

-    stosowanie wewnątrzmacicznej wkładki antykoncepcyjnej;

-    nadciśnienie;

-    niedokrwistość;

-    niewydolność serca;

-    niedobór dehydrogenazy glukozo-ó-fosforanowej, ze względu na ryzyko wystąpienia niedokrwistości hemoli tycznej.

Picie alkoholu podczas leczenia kwasem acetylosalicylowym może nasilić działanie drażniące na przewód pokarmowy.

Osoby pijące duże ilości kawy powinny ostrożnie stosować produkt ze względu na zawartość kofeiny.

W przypadku bólu głowy dłużej niż dwie doby należy skonsultować się z lekarzem.

Produktu leczniczego nie należy przyjmować dłużej niż 3 dni ze względu na ryzyko uzależnienia. Przyjmowanie leku w najmniejszej dawce skutecznej przez najkrótszy okres konieczny do łagodzenia objawów zmniejsza ryzyko działań niepożądanych (patrz wpływ na układ krążenia poniżej).

Wpływ na układ krążenia i naczynia mózgowe

Z badań klinicznych i danych epidemiologicznych wynika, że przyjmowanie niektórych NLPZ (szczególnie długotrwale w dużych dawkach) jest związane z niewielkim zwiększeniem ryzyka zatorów tętnic (np. zawał serca lub udar). Dostępne dane są niewystarczające, aby wykluczyć takie ryzyko w przypadku przyjmowania leku w dawkach dobowych 3-6 tabletek.

Istnieją dowody na to, że leki hamujące cyklooksygenazę (syntezę prostaglandyn) mogą powodować zaburzenia płodności u kobiet przez wpływ na owulację. Działanie to jest przemijające i ustępuje po zakończeniu terapii.

4,5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji Kwas acetylosalicylowy i o-etoksybenzamid

Mogą nasilać hipoglikemizujące działanie insuliny i doustnych leków przeciwcukrzycowych z grupy sulfonylomocznika oraz działanie leków przeciwzakrzepowych.

Mogą nasilać toksyczne działanie metotreksatu.

Osłabiają działanie spironolaktonu.

Mogą osłabiać działanie stosowanych jednocześnie innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych (np. indometacyny) oraz leków powodujących wydalanie kwasu moczowego z organizmu.

Podawane z sulfonamidami skracają okres ich działania.

Leki zwiotczające mięśnie wspomagają przeciwbólowe działanie kwasu acetylosalicylowego. Jednoczesne podawanie wodorowęglanu sodowego znacznie przyspiesza wydalanie salicylanów.

Kwas acetylosalicylowy może nasilać działanie niepożądane:

-    kwasu walproinowego, wankomycyny, digoksyny;

-    innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych;

-    kortykosteroidów.

Alkohol zwiększa częstość i nasilenie krwawień z przewodu pokarmowego spowodowanych przez kwas acetylosalicylowy.

Podawanie produktu leczniczego z lekami sympatykomimetycznymi i hormonami tarczycy może nasilać częstoskurcz.

Doustne środki antykoncepcyjne, cymetydyna i disulfiram zwalniają, a barbiturany przyspieszają katabolizm kofeiny.

Sympatykomimetyki działające ośrodkowo zwiększają ryzyko wystąpienia uzależnienia. Kofeina opóźnia eliminację teofiliny.

Jednoczesne stosowanie produktu leczniczego z pochodnymi fluorochinolonu (np, cyprofloksacyna) może spowodować kumulację kofeiny.

4.6    Wpływ na płodność, dążę i laktację

Produkt leczniczy łatwo przenika przez łożysko. Może być stosowany w ciąży jedynie w przypadkach, gdy w opinii lekarza korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym zagrożeniem dla dziecka.

Nie stosować produktu leczniczego w ciąży podczas ostatnich trzech miesięcy ciąży, gdyż mogą wystąpić komplikacje u płodu lub w czasie porodu.

Produkt leczniczy przenika do mleka, dlatego nie należy stosować w okresie karmienia.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nie przeprowadzono badań dotyczących wpływu produktu FluControl Symptom na sprawność psychofizyczną i nie ma dostępnych danych na ten temat. Natomiast dotychczasowe doświadczenia nie wskazują na niekorzystny wpływ produktu na sprawność psychofizyczną zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Jeśli wystąpią zawroty głowy, niemożność skupienia uwagi i drażliwość, nie należy prowadzić pojazdu ani obsługiwać maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Podczas krótkotrwałego stosowania produktu leczniczego można zaobserwować działania niepożądane wymienione poniżej .

Zaburzenia żołądka i jelit

bóle brzucha, nudności, wymioty, krwawienie z przewodu pokarmowego (od niewielkiego do nasilonego), uczynnienie choroby wrzodowej, dolegliwości żołądkowo-jelito we

Zaburzenia układu nerwowego

zawroty głowy, bezsenność, niemożność skupienia uwagi, drażliwość

Zaburzenia ucha i błędnika

szum w uszach, przejściowa głuchota

Zaburzenia nerek i dróg moczowych białkomocz, nefropatia

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych ostra niewydolność wątroby

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

zmniejszenie krzepliwości krwi, małopłytkowość, niedokrwistość hemolityczna u pacjentów z niedoborem dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej pokrzywka, rumień

Zaburzenia układu immunologicznego

reakcje alergiczne, indukowanie astmy, pocenie się

Zaburzenia serca niemiarowość rytmu serca

Bardzo rzadkim, ale ciężkim powikłaniem u dzieci jest zespół Reye’a (zakażenie dróg oddechowych, wymioty, objawy ze strony OUN, stłuszczenie wątroby). Przypisuje się go podawaniu kwasu acetylosalicylowego w toku zakażeń wirusowych.

W związku z leczeniem NLPZ zgłaszano występowanie obrzęków, nadciśnienia i niewydolności serca.

Z badań klinicznych i danych epidemiologicznych wynika, że przyjmowanie niektórych NLPZ (szczególnie długotrwale w dużych dawkach) może być związane z niewielkim zwiększeniem ryzyka zatorów tętnic (np, zawał serca lub udar), patrz punkt 4.4

4.9 Przedawkowanie

Objawy zatrucia

Objawy nietolerancji, spowodowanej podrażnieniem błony śluzowej żołądka nasilają się przy stężeniu 20 mg/dł (uczynnienie choroby wrzodowej, krwawienia z przewodu pokarmowego, szum w uszach, przejściowa głuchota, zawroty głowy, nudności i wymioty pochodzenia ośrodkowego). Przy stężeniu 30. mg/dl występuje nadmierna pobudliwość, przy 50 mg/dl zasadowica oddechowa, tężyczka, hiperwentylacja. Jeśli stężenie zwiększy się do 60 mg/dl, zasadowica ustępuje miejsca kwasicy metabolicznej. Dalsze zwiększanie stężenia kwasu acetylosalicylowego powoduje gorączkę, drgawki, śpiączkę, zapaść, niewydolność nerek, zakłócenia mechanizmu prawidłowego krzepnięcia krwi. Jeśli stosuje się duże dawki kwasu acetylosalicylowego, konieczne jest bardzo częste oznaczanie stężenia kwasu salicylowego w krwi, aby nie przekroczyć poziomu 35-40 mg/dl.

W zatruciu wykonuje się płukanie żołądka, następnie podaje się 50-100 ml 70% roztworu sorbitolu. Jeżeli podczas płukania żołądka stwierdzi się krwawienie, to należy podać 30 mg witaminy K domięśniowo lub dożylnie. W zatruciu ciężkim stosuje się wymuszoną diurezę alkaliczną: 1) założyć cewnik pacjentowi, jeśli jest nieprzytomny; 2) wyrównać odwodnienie i wstrząs; 3) podać 100 ml 10% mannitolu w 400 ml 0,9% roztworu NaCl; 4) diureza powinna wystąpić po 2 h; 5) jeśli diureza nie wystąpi, to powtórzyć podanie mannitolu jak w p. 3); 6) jeśli diureza wystąpi, to po 2 h podać litr 0,9% roztworu NaCl w ciągu 2 h, a następnie 500 ml 5% roztworu wodnego glukozy także w ciągu 2 h; 7) podać 60 mg furosemidu; 8) podawać co godz. 500 ml 1/6 molamego roztworu mleczanu sodowego na przemian z 5% roztworem glukozy w 0,9% roztworze NaCl i oznaczać stężenie K w surowicy. W razie potrzeby podać 1 g KC1 na 500 ml dla uzyskania stężenia 4 mg/1. Następnie oznacza się pH moczu po każdej zmianie butli. Jeżeli pH przekroczy 8, to zamiast mleczanu podaje się 0,9% roztwór NaCl. Pacjenta obserwuje się bez przerwy i jeśli różnica między ilością wydalonego moczu a ilością podawanego płynu zacznie przekraczać 1 litr, to należy podać dożylnie furosemid. Na ogół w wyniku takiego postępowania chory wydala w ciągu 24 h 12-18 litrów moczu, W bardzo ciężkich przypadkach stosuje się hemodializę pozaustrojową.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki przeciwbólowe i przeciwgorączkowe.

Kod ATC: N 02 BA 51

Kwas acetylosalicylowy

Kwas acetylosalicylowy (ASA) jest inhibitorem enzymu cyklooksygenazy, aktywującego jeden ze szlaków przemiany kwasu arachidonowego (COX). Może występować w dwóch odmianach: jako zawsze obecna w komórce COX-1 oraz pojawiająca się tylko po indukcji czynnikami zapalnymi COX-l i COX-2. Zadaniem COX-1 jest utrzymanie homeostazy w układzie krążenia oraz ochrona śluzówki żołądka.

Rola COX-2 polega na wywoływaniu lub podtrzymywaniu odczynu zapalnego. ASA jest selektywnym inhibitorem COX-1 zwłaszcza w płytkach krwi, dzięki czemu już bardzo małe dawki od 30 mg skutecznie hamują syntezę tromboksanu A2 (TXA2). Bardzo silnego biologicznie czynnika agregacyjnego i kurczącego naczynia krwionośne. W znacznie mniejszym stopniu ASA hamuje COX-1 w śródbłonku naczyń, gdzie jego działanie byłoby niekorzystne ze względu na hamowanie syntez prostacykliny (PGI2) -najsilniejszego biologicznie czynnika antyagregacyjnego.

Działanie leku na płytki krwi jest nieodwracalne co oznacza, że tracą one swoją aktywność przez cały okres przebywania w układzie krążenia (8-10 dni), natomiast na śródbłonek naczyń jest krótkotrwałe i odwracalne, o- Etoksybenzamid

Lek o działaniu przeciwbólowym i słabym przeciwgorączkowym; w dużych dawkach działa przeciwzapalnie i zwiotczaj ąco na mięśnie.

Kofeina

Alkaloid o działaniu pobudzającym OUN hamuje fosfodiesterazę. Nasila działanie przeciwbólowe salicylanów. Może pobudzać ośrodek oddechowy, zwiększając częstość i głębokość oddechów. Działa stymulująco na ośrodek naczynioruchowy. Dodatnie działanie inotropowe na miesień sercowy jest kompensowane działaniem rozszerzającym naczynia na obwodzie, tak że ciśnienie tętnicze może nie ulegać istotnym zmianom. Działa diuretycznie. Przenika przez barierę krew- mózg.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Kwas acetylosalicylowy w środowisku kwaśnym występuje w postaci niezjonizowanej, która łatwo wchłania się z żołądka i częściowo z górnego odcinka jelita cienkiego.

Okres półtrwania leku 10,5 = 1 -2 h.

Lek wiąże się w 50 - 80% z białkami krwi. Jest metabolizowany głównie w wątrobie do kwasu salicylurowego i sprzęgany z kwasem glukuronowym.

Przenika przez barierę łożyskową i do mleka.

Lek wydalany j est głównie z moczem w postaci metabolitów, a około 10% w postaci niezmienionej. o-Etoksybenzamid

Podany doustnie wchłania się szybko i prawie całkowicie, maksymalne stężenie we krwi występuje po 30-60 min. Okres półtrwania wynosi 1-2 h. W wątrobie jest metabolizowany, głównym metabolitem jest amid kwasu salicylowego. Mniej więcej 25% jest wydalane z moczem w postaci związku sprzężonego z salicylamidem.

Kofeina

Wchłania się szybko i całkowicie z przewodu pokarmowego. Maksymalne stężenie w osoczu osiąga przed upływem 1 h. Jest metabolizowana w wątrobie.

Okres połowicznej eliminacji wynosi 3-5 h.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Kwas acetylosalicylowy

Dawka śmiertelna kwasu acetylosalicylowego u ludzi jest określana na około 25-35 g. W badaniach na

zwierzętach wykazano teratogenne działanie salicylanów.

o-Etoksybenzamid

W badaniach przeprowadzonych na szczurach stwierdzono, że o-etoksybenzamid może działać rakotwórczo. Wyniki badań przeprowadzonych na myszach wskazują że długotrwałe stosowanie wysokich dawek o-etoksybenzamidu może zwiększać częstość pojawiania się guzów wątroby. Stwierdzono, że działanie rakotwórcze zależy od zastosowanej dawki o-etoksybenzamidu.

Dawka LD50 oznaczona na myszach wynosi 1345 mg/kg, a na szczurach 2630 mg/kg.

U zwierząt doświadczalnych (samce myszy, szczepu B6C3F{), u których spontanicznie występują guzy wątroby, obserwowano po stosowaniu przez 96 tygodni o-etoksybenzamidu dodawanego do pokarmu w stężeniach 0.4% i 1.2 %, zwiększoną częstość występowania guzów wątroby w porównaniu z grupą kontrolną. U ludzi nie obserwowano działania rakotwórczego.

Dawka śmiertelna dla człowieka wynosi około 10 g, nie mniej jednak odnotowano zatrucia śmiertelne po dawkach 500 mg doustnie, 3,2 g po podaniu dożylnym. Badania działania rakotwórczego nie wykazały szkodliwego działania kofeiny. W badaniach na zwierzętach stwierdzono działanie teratogenne kofeiny. Podawana ciężarnym zwierzętom laboratoryjnym w dawkach odpowiadających 12-24 filiżanek kawy lub w jednorazowych dawkach 50-100 mg/kg mc. wywoływała deformacje szkieletu lub opóźnienie jego rozwoju.

Doustna LD5o dla szczura wynosi 192 mg/kg.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Skrobia ziemniaczana

Kwas stearynowy

Krzemionka koloidalna bezwodna

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Brak

6.3    Okres ważności

3 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Blister z folii A1/PVC tekturowym w pudełku wraz z ulotką dla pacjenta, łop. - 6,10 tabletek

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Brak szczególnych wymagań.

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Aflofarm Fabryka Leków Sp. z o.o. ul. Szkolna 31 95-054 Ksawerów

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr 9428

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/ DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 10.07.2002 r.

Data ostatniego przedłużenia pozwolenia: 24.09.2008 r.

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

7

FluControl Symptom