+ iMeds.pl

Fludalym 25 mg/mlUlotka Fludalym

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Fludalym, 50 mg, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji

Fludarabini phosphas

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek ten może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Fludalym i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Fludalym

3.    Jak stosować lek Fludalym

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Fludalym

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST LEK FLUDALYM I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Lek Fludalym jest lekiem przeciwnowotworowym.

Lek Fludalym jest stosowany w leczeniu przewlekłej białaczki limfocytowej B-komórkowej (B-CLL) u pacjentów wytwarzających wystarczającą ilość zdrowych komórek krwi. Jest to rodzaj nowotworu białych krwinek (komórek zwanych limfocytami).

Pierwszy cykl leczenia przewlekłej białaczki limfocytowej lekiem Fludalym należy rozpoczynać wyłącznie u pacjentów z zaawansowaną chorobą, u których występują objawy związane z chorobą lub są dowody postępowania choroby.

Wszystkie komórki organizmu poprzez podział wytwarzają nowe podobne do siebie komórki. W tym celu materiał genetyczny komórek (DNA) musi zostać skopiowany i ulec rozmnożeniu. Lek Fludalym działa poprzez zahamowanie wytwarzania nowego DNA. Dlatego też, gdy lek Fludalym zostaje wchłonięty przez komórki nowotworowe, wzrost nowych komórek nowotworowych zostaje zatrzymany.

W nowotworach białych krwinek (takich jak przewlekła białaczka limfocytowa) wytwarzanych jest wiele ułomnych limfocytów. Te ułomne limfocyty nie funkcjonują prawidłowo lub są zbyt młode (niedojrzałe), aby spełniać normalne funkcje białych krwinek zwalczających choroby. W sytuacji, gdy jest zbyt dużo ułomnych limfocytów, wypierają one zdrowe komórki krwi znajdujące się w szpiku kostnym, gdzie powstaje większość nowych komórek krwi. Niewystarczająca ilość zdrowych komórek krwi może doprowadzić do występowania zakażeń, niedokrwistości, zasinień, nadmiernego krwawienia lub nawet do niewydolności narządowej.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU FLUDALYM Kiedy nie stosować leku Fludalym

-    jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na fosforan fludarabiny lub którykolwiek z pozostałych składników leku Fludalym;

-    jeśli pacjentka karmi piersią;

-    jeśli u pacjenta występuje ciężkie zaburzenie czynności nerek;

-    jeśli u pacjenta występuje mała ilość czerwonych krwinek (niedokrwistość hemolityczna). Lekarz prowadzący poinformuje pacjenta o stwierdzeniu tego schorzenia.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Fludalym

-    Jeśli u pacjenta występuje złe samopoczucie, powinien poinformować o tym fakcie lekarza prowadzącego, ponieważ w takim przypadku lekarz może podjąć decyzję o niepodawaniu pacjentowi tego leku lub może podawać lek z zachowaniem ostrożności. Jest to bardzo ważne w momencie występowania zaburzenia czynności szpiku kostnego lub jeśli pacjent jest podatny na zakażenia.

-    Pacjent powinien poinformować lekarza prowadzącego, jeśli zauważy nietypowe zasinienia, nadmierne krwawienie po urazach lub jeśli u pacjenta występuje wiele zakażeń. Liczba prawidłowych komórek krwi może być obniżona, w związku, z czym w trakcie leczenia pacjent będzie poddawany regularnym badaniom krwi.

-    Sama choroba oraz leczenie mogą spowodować zmniejszenie liczby komórek krwi i układ odpornościowy może zaatakować różne części organizmu (choroba autoimmunologiczna). Może to również zostać skierowane przeciwko czerwonym krwinkom (tak zwana „hemoliza autoimmunologiczna”). Stan ten może zagrażać życiu. Jeśli wystąpi, pacjent może otrzymać dodatkowe leczenie w postaci transfuzji krwi (napromienionej, patrz poniżej) oraz kortykosteroidów.

-    Jeśli pacjent otrzymuje (lub otrzymywał) leczenie tym lekiem i w tym czasie wystąpi konieczność przeprowadzenia transfuzji krwi, należy o tym fakcie powiadomić lekarza prowadzącego. Lekarz dopilnuje, aby pacjent otrzymał wyłącznie krew, która została wcześniej odpowiednio przygotowana (napromieniona). Wystąpiły przypadki ciężkich powikłań lub nawet zgonów po podaniu pacjentom nienapromienionej krwi.

-    Jeśli pacjent otrzymuje (lub otrzymywał) leczenie tym lekiem i zaistniała konieczność pobrania komórek macierzystych, należy o tym fakcie zawiadomić lekarza.

-    Jeśli u pacjenta występuje zaburzenie czynności wątroby, lekarz prowadzący będzie podawał lek z zachowaniem ostrożności.

-    Jeśli u pacjenta występują jakiekolwiek choroby nerek, należy regularnie przeprowadzać kontrolę czynności nerek. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowej czynności nerek, pacjent może otrzymać lek w zmniejszonej dawce. W przypadku słabej czynności nerek, lek wcale nie zostanie podany. Pacjenci w wieku 65 lat i powyżej, zanim rozpoczną leczenie powinni mieć przeprowadzone badania kontrolujące czynność nerek.

-    Dane na temat skutków stosowania leku Fludalym u pacjentów w wieku 75 lat i starszych są bardzo ograniczone. U pacjentów z tej grupy wiekowej lekarz prowadzący będzie podawał lek z zachowaniem ostrożności.

-    Jeśli u pacjenta występuje przewlekła białaczka limfocytowa, organizm może nie być w stanie pozbywać się z komórek zniszczonych przez lek Fludalym wszystkich zbytecznych produktów przemiany materii. Nazywa się to zespołem lizy guza i może prowadzić do odwodnienia, niewydolności nerek oraz chorób serca. W przypadku stwierdzenia tego faktu lekarz prowadzący może przepisać pacjentowi inne leki mające na celu zahamowanie tego zjawiska.

-    Jeśli wystąpią jakiekolwiek nietypowe objawy ze strony układu nerwowego, pacjent powinien powiadomić o tym fakcie lekarza prowadzącego. To dlatego, że w przypadku podawania

pacjentom dawek czterokrotnie przewyższających zalecane dawki, obserwowano występowanie ciężkich działań niepożądanych ze strony ośrodkowego układu nerwowego (w obrębie mózgu i rdzenia kręgowego), w tym ślepotę, śpiączkę oraz zgon.

-    Należy poinformować lekarza w przypadku zauważenia zmian na skórze zarówno w trakcie stosowania leku, jak również po zakończeniu cyklu leczenia. Lekarz powinien ocenić na ile poważne są zmiany na skórze. Jeśli u pacjenta stwierdzono nowotwór skóry, w trakcie stosowania leku stan uszkodzonych obszarów skóry może ulec pogorszeniu.

-    Mężczyźni i kobiety w wieku rozrodczym muszą stosować skuteczne metody antykoncepcyjne podczas leczenia i przez co najmniej 6 miesięcy po zakończeniu leczenia.

-    Należy zapytać lekarza prowadzącego o szczepienia, które mogą być konieczne, ponieważ w trakcie leczenia jak również po zakończeniu leczenia lekiem Fludalym należy unikać żywych szczepionek.

Stosowanie leku Fludalym z innymi lekami

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach również tych, które wydawane są bez recepty. Jest to szczególnie ważne, jeśli pacjent przyjmuje lek zwany pentostatyną lub deoksykoformicyną (również stosowana w leczeniu przewlekłej białaczki limfocytowej), ponieważ jednoczesne stosowanie z lekiem Fludalym nie jest zalecane. Niektóre leki, np. dypirydamol (stosowany w zapobieganiu nadmiernemu krzepnięciu krwi) mogą obniżać skuteczność leku Fludalym.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Leczenie fludarabiną potencjalnie może zaszkodzić nienarodzonemu dziecku. Nie należy podawać leku Fludaly, jeśli pacjentka jest w ciąży, chyba że jest to absolutnie niezbędne i jeżeli potencjalne korzyści przewyższają potencjalne ryzyko u nienarodzonego dziecka. Kobiety w wieku rozrodczym muszą unikać zajścia w ciążę w trakcie leczenia oraz przez okres 6 miesięcy po zakończeniu leczenia. Jeśli jednak pacjentka zajdzie w ciążę, powinna o tym fakcie natychmiast poinformować lekarza prowadzącego.

Mężczyźni otrzymujący lek Fludalym i którzy nadal mogą zostać ojcami powinni stosować skuteczne metody antykoncepcyjne w trakcie leczenia oraz przez okres 6 miesięcy po zaprzestaniu leczenia.

Nie wiadomo, czy lek przenika do mleka kobiet otrzymujących lek Fludalym. Jednakże w badaniach na zwierzętach zaobserwowano obecność tego produktu leczniczego w mleku samic. Dlatego też w trakcie stosowania leku nie należy karmić piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Nie oceniano wpływu leczenia lekiem Fludalym na zdolność do prowadzenia pojazdów ani obsługi maszyn. Niemniej jednak lek Fludalym może wpływać na zdolność do prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługę maszyn, ponieważ obserwowano działania niepożądane, w tym zmęczenie, osłabienie, pobudzenie, drgawki oraz zaburzenia widzenia.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Fludalym

Ten produkt leczniczy zawiera mniej niż 1 mmol sodu (23 mg) na ml, tj. w zasadzie „nie zawiera sodu”.

3. JAK STOSOWAĆ LEK FLUDALYM

Lek Fludalym należy podawać pod kontrolą wykwalifikowanego lekarza mającego doświadczenie w prowadzeniu terapii przeciwnowotworowych.

Stosowana dawka zależy od rozmiaru ciała pacjenta. Różni się w zależności od powierzchni ciała. Technicznie pomiaru dokonuje się w metrach kwadratowych (m2), jednak faktyczne obliczenia dokonuje się na podstawie wzrostu i masy ciała. Zalecana dawka wynosi 25 mg/m2 powierzchni ciała. Podaje się ją w postaci zastrzyku lub wlewu (za pomocą kroplówki) do żyły raz na dobę przez 5 kolejnych dni, co 28 dni. Ten 5-dniowy cykl leczenia będzie powtarzany co 28 dni do czasu, aż lekarz prowadzący stwierdzi, że osiągnięto już najlepszy rezultat.

Dawkę można zmniejszyć lub opóźnić podawanie kolejnego cyklu w przypadku wystąpienia działań niepożądanych. W przypadku chorób nerek pacjent otrzyma zmniejszoną dawkę i będzie regularnie poddawany badaniom krwi.

Bezpieczeństwo stosowania leku u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat nie zostało ustalone i dlatego leczenie fludarabiną nie jest zalecane.

W przypadku kontaktu roztworu leku Fludalym ze skórą lub wyściółką nosa lub jamy ustnej, należy dokładnie przemyć tę okolicę wodą z mydłem. W razie dostania się roztworu do oczu, należy je dokładnie przemyć dużą ilością wody. Należy spróbować nie wdychać oparów wydobywających się z roztworu.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Fludalym

W razie przedawkowania lekarz prowadzący zaprzestanie leczenia i będzie leczył objawy.

Objawy przedawkowania mogą obejmować ślepotę, która może nastąpić z pewnym opóźnieniem, śpiączkę i zgon z powodu nieodwracalnej toksyczności ośrodkowego układu nerwowego. Duże dawki mogą również prowadzić do poważnego zmniejszenia liczby komórek krwi.

Pominięcie zastosowania leku Fludalym

Lekarz prowadzący ustali czas, w którym pacjent będzie otrzymywał lek. Jeśli pacjent podejrzewa, że dawka została pominięta, powinien jak najszybciej skontaktować się z lekarzem.

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Fludalym może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one

wystąpią.

Jeśli pacjent ma wątpliwości odnośnie niżej wymienionych działań niepożądanych, powinien zwrócić

się do lekarza z prośbą o wyjaśnienie.

Niektóre działania niepożądane mogą zagrażać życiu pacjenta:

-    Jeśli pacjent ma trudności w oddychaniu, ma kaszel lub ból w klatce piersiowej z lub bez gorączki. Może to być objawem zapalenia płuc.

-    Jeśli pacjent zauważył jakiekolwiek nietypowe zasinienie lub nadmierne krwawienie po urazach lub wydaje się być bardziej podatny na zakażenia. Może to być spowodowane zmniejszoną liczbą krwinek. Może to także prowadzić do zwiększonego ryzyka występowania (poważnych) zakażeń, spowodowanych przez drobnoustroje, które zwykle nie wywołują choroby u zdrowych osób (zakażenia drobnoustrojami oportunistycznymi) w tym reaktywacja utajonego wirusa, np. wirusa opryszczki.

-    Jeśli u pacjenta wystąpi jakikolwiek ból w boku, krew w moczu lub zmniejszona ilość wydalanego moczu. Może to być objawem zespołu lizy guza (patrz punkt 2 „Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Fludalym”).

-    Jeśli pacjent zauważy jakiekolwiek reakcje skórne i (lub) na błonach śluzowych z zaczerwienieniem, stanem zapalnym, pęcherzami i pękaniem skóry. Mogą to być objawy ciężkich reakcji alergicznych (zespół Lyella, zespół Stevensa-Johnsona).

-    Jeśli pacjent ma kołatanie serca (jeśli nagle u pacjenta pojawi się świadomość bicia serca) lub ból w klatce piersiowej. Może to być objawem problemów z sercem.

Jeśli pacjent zauważy którykolwiek z tych objawów, powinien niezwłocznie poinformować lekarza.

Poniżej przedstawiono listę możliwych działań niepożądanych według częstości ich występowania. Rzadko występujące działania niepożądane (mniej niż 1 na 1 000 pacjentów) zostały zidentyfikowane po wprowadzeniu leku do obrotu.

Bardzo często oznacza występowanie u 1 lub więcej na 10 pacjentów:

-    zakażenia (czasami poważne);

-    zakażenia związane z zaburzeniem układu immunologicznego (zakażenia drobnoustrojami oportunistycznymi);

-    infekcja płuc (zapaleniepłuc) z wystąpieniem możliwych objawów takich jak trudności w oddychaniu i (lub) kaszel z lub bez gorączki;

-    zmniejszenie liczby płytek krwi (małopłytkowość) z możliwością wystąpienia siniaków i krwawienia;

-    zmniej szona liczba białych krwinek (neutropenia);

-    zmniej szona liczba czerwonych krwinek (niedokrwistość);

-    kaszel;

-    wymioty, biegunka, mdłości (nudności);

-    gorączka;

-    uczucie zmęczenia (zmęczenie);

-    osłabienie.

Często oznacza występowanie u 1 do 10 na 100 pacjentów:

-    inne rodzaje nowotworu odnoszące się do krwi (zespół mielodysplastyczny, ostra białaczka szpikowa). Większość pacjentów z tym rodzajem nowotworu było wcześniej lub w tym samym czasie lub później leczonych lekami przeciwnowotworowymi (lekami alkilującymi, inhibitorami topoizomerazy) lub otrzymywało radioterapię;

-    zaburzenie czynności szpiku kostnego (mielosupresja);

-    poważne zaburzenia odżywiania prowadzące    do utraty masy ciała (jadłowstręt);

-    drętwienie lub słabość kończyn (neuropatia obwodowa);

-    zaburzenie widzenia;

-    zapalenie w jamie ustnej (zapalenie jamy ustnej);

-    wysypka skórna;

-    obrzęk niektórych części ciała w związku z zatrzymaniem płynów (obrzęk);

-    zapalenie błony śluzowej w przewodzie pokarmowym od jamy ustnej do odbytu (zapalenie błony śluzowej);

-    dreszcze;

-    ogólne złe samopoczucie.

Niezbyt często oznacza występowanie u 1 do 10 na 1 000 pacjentów:

-    choroba autoimmunologiczna (patrz punkt 2 „Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Fludalym”);

-    zespół lizy guza (patrz punkt 2 „Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Fludalym”);

-    dezorientacja;

-    toksyczność płucna; zwłóknienie płuc, zapalenie płuc, skrócenie oddechu;

-    krwawienie w żołądku lub jelitach;

-    nieprawidłowości w aktywności enzymów wątrobowych lub trzustkowych.

Rzadko oznacza występowanie u mniej niż 1 na 10 000 pacjentów:

-    zaburzenia układu immunologicznego, spowodowane zakażeniem wirusowym (wirusem Epsteina-Barra - związane z zaburzeniami limfoproliferacji);

-    śpiączka;

-    drgawki;

-    niepokój ;

-    ślepota;

-    zapalenie lub uszkodzenie nerwu w oku (zapalenie nerwu wzrokowego; neuropatia nerwu wzrokowego);

-    niewydolność serca;

-    nieregularne bicie serca    (arytmia);

-    nowotwór skóry;

-    reakcje skórne i (lub) na    błonach śluzowych z zaczerwienieniem, stanem zapalnym, pęcherzami

i pękaniem skóry (zespół Lyella, zespół Stevensa-Johnsona).

Częstość nieznana

-    zapalenie pęcherza, które może powodować ból podczas oddawania moczu i może prowadzić do występowania krwi w moczu (krwotoczne zapalenie pęcherza moczowego);

-    krwawienie do mózgu;

-    krwawienie w płucach.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK FLUDALYM

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Nie stosować leku Fludalym po upływie terminu ważności zamieszczonego na kartoniku i fiolce.

6. INNE INFORMACJE Co zawiera lek Fludalym

-    Substancją czynną leku jest fosforan fludarabiny.

-    Inne składniki leku to: mannitol i wodorotlenek sodu.

Jak wygląda lek Fludalym i co zawiera opakowanie

Każda fiolka zawiera 50 mg fosforanu fludarabiny w postaci proszku do wstrzykiwań lub infuzji. Przed podaniem leku z proszku zostanie przygotowany roztwór. 1 ml odtworzonego roztworu zawiera 25 mg fosforanu fludarabiny.

Wielkości opakowań 1 x fiolka 50 mg 5 x fiolka 50 mg

Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny

Actavis Group PTC ehf Reykjavíkurvegur 76-78 IS-220 Hafnarfjóróur Islandia

Wytwórca

S. C. Sindan Pharma S.R.L. 11 Ion Michalache Blvd. 11171 Bucharest Rumunia

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Actavis Export International Limited, BLB 016 Bulebel Industrial Estate, ZTN3000, Zejtun, Malta. Kontakt w Polsce: tel. (+48 22) 512 29 00.

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Estonia

Fludarabin Actavis

Litwa

Fludalym

Łotwa

Fludarabine Actavis

Polska

Fludalym

Węgry

Fludarabine Actavis

Data zatwierdzenia ulotki: Lipiec 2012

Poniższe informacje przeznaczone są wyłącznie dla personelu medycznego lub pracowników służby zdrowia:

Fludalym, 50 mg, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji

Wskazania dotyczące przygotowania leku, stosowania i usuwania jego pozostałości LEK PRZECIWNOWOTWOROWY

Należy unikać zmiany sposobu leczenia z początkowego leczenia fosforanem fludarabiny na chlorambucyl u pacjentów, u których nie wystąpiła odpowiedź na leczenie fosforanem fludarabiny, ponieważ większość pacjentów opornych na fosforan fludarabiny wykazywało oporność na chlorambucyl.

Wskazania dotyczące stosowania leku

Odtworzenie

Lek Fludalym do stosowania pozajelitowego należy przygotowywać w warunkach aseptycznych, dodając sterylną wodę do wstrzykiwań. Po rozpuszczeniu proszku w 2 ml sterylnej wody do wstrzykiwań proszek powinien się całkowicie rozpuścić w czasie 15 sekund lub szybciej. Każdy ml uzyskanego roztworu będzie zawierał 25 mg fosforanu fludarabiny, 25 mg mannitolu oraz wodorotlenek sodu w celu dostosowania pH do wartości 7,7. Zakres wartości pH produktu końcowego wynosi 7,2 - 8,2.

Rozcieńczanie

Do strzykawki należy nabrać wymaganą dawkę (obliczoną na podstawie powierzchni ciała pacjenta). Do pojedynczego szybkiego wstrzyknięcia (bolus) dawkę należy dalej rozcieńczyć w 10 ml 0,9% roztworu chlorku sodu. Dawkę wymaganą do infuzji można również rozcieńczyć w 100 ml 0,9% roztworu chlorku sodu i podawać w postaci wlewu przez okres około 30 minut.

Fosforanu fludarabiny nie należy mieszać z innymi lekami.

Przechowywanie po odtworzeniu:

Stabilność fizyko-chemiczna produktu leczniczego po odtworzeniu w wodzie do wstrzykiwań została wykazana przez 8 godzin w temperaturze 25°C ± 2°C/ 60% ± 5 %RH oraz przez 7 dni w temperaturze 5°C ± 3°C. Z mikrobiologicznego punktu widzenia, produkt należy zużyć natychmiast. Jeśli nie zostanie natychmiast zużyty, odpowiedzialność za przechowywanie po przygotowaniu oraz warunki przed zastosowaniem leżą po stronie użytkownika.

Kontrola przed zastosowaniem

Odtworzony roztwór jest klarowny i bezbarwny. Przed zastosowaniem należy dokonać jego oceny wizualnej. Należy użyć wyłącznie roztworu klarownego i bezbarwnego bez widocznych cząsteczek. W razie uszkodzenia pojemnika nie należy używać leku Fludalym.

Sposób przygotowania leku i usuwania jego pozostałości

W przygotowaniu leku Fludalym nie powinien uczestniczyć personel w ciąży.

Należy przestrzegać procedur postępowania z lekiem zgodnie z lokalnymi wymaganiami dotyczącymi leków cytostatycznych. Należy zachować ostrożność przy obchodzeniu się z lekiem Fludalym oraz podczas przygotowania jego roztworu. Aby nie narazić się na działanie produktu w wyniku rozbicia fiolki lub jego przypadkowego rozlania, zaleca się stosowanie lateksowych rękawiczek i okularów ochronnych.

Jeżeli roztwór zetknie się ze skórą lub błonami śluzowymi, powierzchnie te należy dokładnie przemyć wodą z mydłem. W razie kontaktu z oczami, należy je dokładnie przemyć dużą ilością wody. Należy unikać wdychania produktu.

Produkt leczniczy jest przeznaczony do jednorazowego zastosowania.

Wszelkie resztki niewykorzystanego produktu lub jego odpady należy usunąć w sposób zgodny z lokalnymi przepisami dotyczącymi środków cytotoksycznych.

8

Fludalym

Charakterystyka Fludalym

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Fludalym, 50 mg, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji.

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda fiolka zawiera 50 mg fosforanu fludarabiny.

1 ml odtworzonego roztworu zawiera 25 mg fosforanu fludarabiny.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji. Biały lub prawie biały liofilizat.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Leczenie przewlekłej białaczki limfocytowej (CLL) B-komórkowej u pacjentów z wystarczającą rezerwą szpiku kostnego. Leczenie pierwszego rzutu produktem leczniczym Fludalym należy rozpoczynać wyłącznie u pacjentów z zaawansowaną chorobą, stopień III/IV w skali Rai (stopień C w skali Bineta) lub stopień I/II w skali Rai (stopień A/B w skali Bineta), u których występują objawy związane z chorobą lub są dowody postępu choroby.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Produkt leczniczy Fludalym powinien być stosowany pod nadzorem wykwalifikowanego lekarza doświadczonego w prowadzeniu terapii przeciwnowotworowych.

Wyraźnie zaleca się wyłączne dożylne podawanie produktu leczniczego Fludalym. Nie zanotowano dotychczas żadnego przypadku wystąpienia poważnych miejscowych działań niepożądanych po okołożylnym podaniu fludarabiny. Należy jednak unikać przypadkowego okołożylnego podania leku.

Dorośli

Zalecana dawka wynosi 25 mg fosforanu fludarabiny/m2 powierzchni ciała podawana drogą dożylną codziennie przez 5 kolejnych dni w 28-dniowych cyklach. Każda fiolka wymaga dodania 2 ml wody do wstrzykiwań. Każdy ml odtworzonego roztworu zawiera 25 mg fosforanu fludarabiny. Wymaganą dawkę (obliczoną na podstawie powierzchni ciała pacjenta) odtworzonego roztworu należy nabrać do strzykawki. W celu szybkiego podania dożylnego (bolus) należy ją następnie rozcieńczyć w 10 ml roztworu 0,9% chlorku sodu. Możliwe jest również rozcieńczenie wymaganej dawki leku w 100 ml roztworu 0,9% chlorku sodu i podanie we wlewie dożylnym w ciągu około 30 minut (patrz również punkt 6.6).

Optymalny czas trwania leczenia nie został jasno określony. Czas trwania leczenia zależy od powodzenia leczenia oraz tolerancji na lek.

Zaleca się podawanie produktu leczniczego Fludalym aż do osiągnięcia maksymalnej odpowiedzi na leczenie (zwykle 6 cykli), a następnie lek należy odstawić.

Zaburzenie czynności wątroby

Brak dostępnych danych dotyczących stosowania fosforanu fludarabiny u pacjentów z zaburzeniem czynności wątroby. W tej grupie pacjentów produkt leczniczy Fludalym należy stosować z zachowaniem ostrożności i podawać w przypadku, gdy obserwowane korzyści z leczenia przewyższają potencjalne ryzyko.

Zaburzenie czynności nerek

Dawki powinny być dostosowane u pacjentów z osłabioną czynnością nerek. Jeżeli klirens kreatyniny wynosi pomiędzy 30 a 70 ml/min, należy zmniejszyć dawkę fludarabiny do 50% i przeprowadzać dokładne badania hematologiczne w celu oceny toksyczności leku. W celu uzyskania dalszych informacji patrz punkt 4.4.

Leczenie produktem leczniczym Fludalym jest przeciwwskazane w przypadkach, gdy klirens kreatyniny wynosi <30 ml/min (patrz punkt 4.3).

Stosowanie u dzieci i młodzieży

Nie zaleca się stosowania fludarabiny u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat z uwagi na brak danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania i skuteczności.

Pacjenci w podeszłym wieku

Ponieważ dane dotyczące stosowania fludarabiny u pacjentów w podeszłym wieku (>75 lat) są ograniczone, należy zachować ostrożność podczas podawania fludarabiny w tej grupie pacjentów (patrz także punkt 4.4).

4.3    Przeciwwskazania

Produkt leczniczy Fludalym jest przeciwwskazany:

-    u pacjentów z nadwrażliwością na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą,

-    u pacjentów z zaburzeniem czynności nerek z klirensem kreatyniny <30 ml/min,

-    u pacjentów z niewyrównaną niedokrwistością hemolityczną,

-    podczas karmienia piersią.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Neurotoksyczność

U pacjentów z ostrą białaczką, którym w trakcie badań, mających na celu dobór odpowiedniej dawki, podawano wysokie dawki fosforanu fludarabiny, wiązało się to z występowaniem ciężkich zaburzeń neurologicznych, w tym ze ślepotą, śpiączką i zgonem. Objawy utrzymywały się od 21 do 60 dni po podaniu ostatniej dawki. Tego typu ciężka toksyczność ośrodkowego układu nerwowego wystąpiła u 36% pacjentów leczonych dawkami około czterokrotnie wyższymi (96 mg/m2/dobę przez 5 - 7 dni) od dawek zalecanych w leczeniu CLL. U pacjentów leczonych dawkami zalecanymi w leczeniu CLL, ciężką toksyczność ośrodkowego układu nerwowego (patrz punkt 4.8) obserwowano rzadko (śpiączka, drgawki i pobudzenie) lub niezbyt często (splątanie).

Po wprowadzeniu produktu do obrotu donoszono o występowaniu neurotoksyczności wcześniej lub później niż w badaniach klinicznych.

Nie jest znany wpływ długotrwałego podawania fosforanu fludarabiny na ośrodkowy układ nerwowy. Jednakże w niektórych badaniach, kiedy podawano do 26 cykli leczenia, pacjenci tolerowali zalecaną dawkę przez stosunkowo długie okresy terapii.

Należy uważnie obserwować pacjentów pod kątem występowania neurologicznych działań niepożądanych.

Ogólny zły stan zdrowia

U pacjentów z ogólnie złym stanem zdrowia produkt leczniczy Fludalym należy podawać z zachowaniem ostrożności oraz po dokonaniu dokładnej oceny ryzyka/korzyści. Dotyczy to w szczególności pacjentów z ciężkim zaburzeniem czynności szpiku kostnego (trombocytopenią, niedokrwistością i (lub) granulocytopenią), obniżoną odpornością lub z zakażeniem drobnoustrojem oportunistycznym w wywiadzie.

Zahamowanie czynności szpiku kostnego (mielosupresja)

Obserwowano ciężkie zahamowanie czynności szpiku kostnego, głównie niedokrwistość, trombocytopenię i neutropenię u pacjentów leczonych fosforanem fludarabiny. W badaniach I fazy u pacjentów z guzami litymi średni czas, w którym wyniki badań laboratoryjnych osiągały najniższe wartości, wynosił 13 dni (zakres 3-25 dni) dla granulocytów i 16 dni (zakres 2-32) dla płytek krwi. U większości pacjentów zaburzenia hematologiczne występowały na początku leczenia lub związane były z wcześniejszym leczeniem w kierunku zahamowania czynności szpiku kostnego.

Można zaobserwować kumulację działania hamującego czynność szpiku kostnego.

Podczas gdy zahamowanie czynności szpiku kostnego spowodowane chemioterapią jest często przemijające, stosowanie fosforanu fludarabiny wymaga dokładnego kontrolowania obrazu krwi.

Produkt leczniczy Fludalym jest silnym produktem przeciwnowotworowym, w wyniku stosowania którego może dojść do potencjalnie ciężkich toksycznych działań niepożądanych. Pacjenci poddawani leczeniu powinni być wnikliwie obserwowani w kierunku wystąpienia toksyczności hematologicznej i niehematologicznej. W celu wykrycia rozwoju niedokrwistości, neutropenii i małopłytkowości zaleca się okresową ocenę morfologii krwi obwodowej.

U pacjentów dorosłych obserwowano kilka przypadków trójliniowej hipoplazji lub aplazji szpiku kostnego w wyniku pancytopenii, co czasami może prowadzić do śmierci. Czas trwania klinicznie istotnej cytopenii w zgłoszonych przypadkach wahał się od około 2 miesięcy do około 1 roku.

Epizody te występowały zarówno u pacjentów uprzednio leczonych jak i nieleczonych.

Tak jak w przypadku innych preparatów cytotoksycznych, należy zachować ostrożność podczas stosowania fosforanu fludarabiny, jeśli rozważa się wykonanie biopsji szpiku kostnego.

Reakcja przeszczepu przeciw gospodarzowi

U pacjentów leczonych fosforanem fludarabiny po podaniu nienapromienianej krwi obserwowano przypadki reakcji przeszczepu przeciw gospodarzowi (reakcja przetoczonych immunokompetentnych limfocytów w stosunku do gospodarza). Bardzo często obserwowanym skutkiem tej reakcji był zgon. Dlatego też w celu zmniejszenia ryzyka pacjenci, wymagający przetoczenia krwi, którzy są lub byli leczeni produktem leczniczym Fludalym, powinni otrzymywać wyłącznie napromienianą krew.

Nowotworowe zmiany skórne

W trakcie leczenia lub po zakończeniu leczenia fosforanem fludarabiny, u niektórych pacjentów obserwowano odwracalne pogorszenie lub zaostrzenie wcześniej istniejących nowotworowych zmian skórnych, jak również nowe ognisko nowotworowe.

Zespół lizy guza

Zespół lizy guza związany z leczeniem fosforanem fludarabiny obserwowany był u pacjentów z CLL z dużą masą guza. Z uwagi na fakt, iż fosforan fludarabiny może wywoływać reakcję lizy guza już w pierwszym tygodniu leczenia, należy zachować ostrożność u pacjentów zagrożonych wystąpieniem tego powikłania.

Zaburzenia autoimmunologiczne

Bez względu na występowanie w wywiadzie zaburzeń autoimmunologicznych lub wyników testu Coombsa, w trakcie leczenia fosforanem fludarabiny lub po jego zakończeniu obserwowano przypadki autoimmunologicznych zjawisk zagrażających życiu lub czasem powodujących zgon (np. autoimmunologiczna niedokrwistość hemolityczna, autoimmunologiczna małopłytkowość, plamica małopłytkowa, pęcherzyca, zespół Evansa) (patrz punkt 4.8). U większości pacjentów, u których doszło do wystąpienia niedokrwistości hemolitycznej, występował nawrót procesów hemolitycznych po podaniu kolejnej dawki fosforanu fludarabiny. Należy ściśle obserwować pacjentów leczonych produktem leczniczym Fludalym w kierunku objawów wystąpienia hemolizy.

W przypadku wystąpienia hemolizy zaleca się odstawienie produktu leczniczego Fludalym. Najczęściej stosowanym leczeniem autoimmunologicznej niedokrwistości hemolitycznej jest przetoczenie krwi (napromienionej, patrz powyżej) i podawanie kortykosteroidów.

Zaburzenie czynności nerek

Całkowity klirens ustrojowy podstawowego metabolitu osoczowego 2-F-ara-A wykazuje korelację z klirensem kreatyniny, co wskazuje na znaczenie nerkowej drogi wydalania dla eliminacji związku. Pacjenci z pogorszoną czynnością nerek wykazywali zwiększenie ogólnoustrojowej ekspozycji ustrojowej (AUC dla 2F-ara-A). Dane kliniczne dotyczące pacjentów z zaburzeniami czynności nerek (klirens kreatyniny <70 ml/min) są ograniczone.

Fludarabina musi być podawana z ostrożnością u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek.

U pacjentów z umiarkowanym zaburzeniem czynności nerek (klirens kreatyniny pomiędzy 30 a 70 ml/min), należy zmniejszyć dawkę fludarabiny do 50% i dokładnie obserwować pacjenta (patrz punkt 4.2). Leczenie fludarabiną jest przeciwwskazane w przypadkach, gdy klirens kreatyniny jest <30 ml/min (patrz punkt 4.3).

Pacjenci w podeszłym wieku

Z uwagi na ograniczone dane dotyczące podawania fosforanu fludarabiny pacjentom w podeszłym wieku (>75 lat) należy zachować ostrożność podczas leczenia w tej grupie pacjentów produktem leczniczym Fludalym.

U pacjentów w wieku 65 lat i powyżej, klirens kreatyniny powinien być oznaczony przed rozpoczęciem leczenia, patrz „Zaburzenie czynności nerek” i punkt 4.2.

Dzieci i młodzież

Brak dostępnych danych dotyczących stosowania fosforanu fludarabiny w populacji pediatrycznej.

Z tego względu nie zaleca się stosowania produktu leczniczego Fludalym u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

Ciąża

Produkt leczniczy Fludalym nie powinien być stosowany podczas ciąży, chyba że jest to absolutnie konieczne (tj. sytuacje zagrażające życiu, brak alternatywnych, bezpieczniejszych sposobów leczenia dostępnych bez zmniejszenia korzyści wynikających z leczenia, brak możliwości uniknięcia leczenia). Fludarabina może potencjalnie spowodować uszkodzenie płodu (patrz punkt 4.6 i 5.3). Lekarze mogą rozważyć zastosowanie fludarabiny tylko wtedy, gdy potencjalne korzyści uzasadniają potencjalne ryzyko dla płodu.

Kobiety powinny unikać zajścia w ciążę podczas leczenia fludarabiną.

Kobiety w wieku rozrodczym muszą być poinformowane o potencjalnym zagrożeniu dla płodu.

Antykoncepcja

Kobiety w wieku rozrodczym oraz mężczyźni w okresie płodności muszą stosować skuteczne metody antykoncepcyjne w trakcie leczenia oraz co najmniej przez 6 miesięcy po jego zakończeniu (patrz punkt 4.6).

Szczepienia

W trakcie leczenia produktem leczniczym Fludalym i po jego zakończeniu należy unikać szczepień produktami zawierającymi żywe drobnoustroje.

Powtórne leczenie po wstępnym leczeniu fludarabiną

Należy unikać zmiany sposobu leczenia z początkowego leczenia fosforanem fludarabiny na chlorambucyl u pacjentów, u których nie wystąpiła odpowiedź na leczenie fosforanem fludarabiny, ponieważ większość pacjentów opornych na fosforan fludarabiny wykazywało oporność na chlorambucyl.

Substancje pomocnicze

Ten produkt leczniczy zawiera mniej niż 1 mmol sodu (23 mg) na ml roztworu po odtworzeniu, tj. w zasadzie „nie zawiera sodu”.

4.5    Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji

W badaniach klinicznych, w których w terapii opornej na leczenie przewlekłej białaczki limfatycznej (CLL), zastosowano fosforan fludarabiny w połączeniu z pentostatyną (deoksykoformicyną), zanotowano nieakceptowalnie dużą ilość śmiertelnych przypadków w wyniku powikłań ze strony układu oddechowego. Z tego względu nie zaleca się stosowania leku w połączeniu z pentostatyną.

Dypirydamol i inne inhibitory wychwytu adenozyny mogą zmniejszać skuteczność terapeutyczną fosforanu fludarabiny.

Badania kliniczne i doświadczenia in vitro pokazują podwyższenie wewnątrzkomórkowego stężenia Ara-CTP (aktywny metabolit cytarabiny) w komórkach białaczkowych pod względem szczytowego stężenia wewnątrzkomórkowego, podczas stosowania fludarabiny jednocześnie z cytarabiną. Stężenia Ara-C w osoczu oraz tempo eliminacji Ara-CTP nie uległy zmianie.

4.6    Ciąża i laktacja

Ciąża

Dane przedkliniczne u szczurów wskazują, że fludarabina i (lub) jej metabolity przenikają przez łożysko. Wyniki z badań dotyczących embriotoksyczności u szczurów i królików wskazują na śmiertelność zarodków i działanie teratogenne przy dawkach terapeutycznych (patrz punkt 5.3).

Bardzo ograniczone są dane ze stosowania fludarabiny u kobiet w pierwszym trymestrze ciąży.

Fludarabina nie powinna być stosowana podczas ciąży chyba, że jest to absolutnie konieczne (tj. sytuacje zagrażające życiu, brak alternatywnych, bezpieczniejszych sposobów leczenia dostępnych bez zmniejszenia korzyści wynikających z leczenia, brak możliwości uniknięcia leczenia). Fludarabina może potencjalnie spowodować uszkodzenie płodu. Lekarze mogą rozważyć zastosowanie fludarabiny, tylko wtedy gdy potencjalne korzyści uzasadniają potencjalne ryzyko dla płodu.

Kobiety w wieku rozrodczym muszą być poinformowane o potencjalnym zagrożeniu dla płodu.

Zarówno aktywni seksualnie mężczyźni jak i kobiety w wieku rozrodczym muszą stosować skuteczne metody antykoncepcyjne podczas leczenia i co najmniej przez 6 miesięcy po zakończeniu leczenia (patrz punkt 4.4).

Karmienie piersią

Nie wiadomo, czy lek lub jego metabolity przenikają do mleka kobiecego.

Jednakże dowody z badań nieklinicznych wskazują na przenikanie fosforanu fludarabiny i (lub) jego metabolitów z krwi do mleka matki.

Fludarabina jest przeciwwskazana u matek karmiących piersią z powodu możliwości wystąpienia poważnych działań niepożądanych fludarabiny na dzieci karmione piersią.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nie przeprowadzono badań nad wpływem produktu leczniczego na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Produkt leczniczy Fludalym może wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn, gdyż obserwowano zmęczenie, osłabienie, pobudzenie, dezorientację, drgawki oraz zaburzenia widzenia.

4.8 Działania niepożądane

Do najczęściej występujących działań niepożądanych należą zahamowanie czynności szpiku kostnego (neutropenia, trombocytopenia i niedokrwistość), zakażenia w tym zapalenie płuc, kaszel, gorączka, zmęczenie, osłabienie, nudności, wymioty oraz biegunka. Inne często obserwowane objawy obejmują zapalenie jamy ustnej, zapalenie błony śluzowej, uogólnione złe samopoczucie, jadłowstręt, obrzęki, dreszcze, neuropatię obwodową, zaburzenia widzenia oraz wysypki skórne.

U pacjentów leczonych fosforanem fludarabiny obserwowano ciężkie zakażenia drobnoustrojami oportunistycznymi. Odnotowano przypadki zgonów na skutek występowania ciężkich działań niepożądanych.

Poniższa tabela przedstawia działania niepożądane według klasyfikacji układów i narządów zgodnie z konwencją MedDRA (MedDRA SOCs). Częstości występowania przedstawiono w oparciu o dane z badań klinicznych dotyczących związku przyczynowego z fludarabiną. Rzadko występujące działania niepożądane zostały głównie ustalone na podstawie badań po wprowadzeniu produktu leczniczego do obrotu.

Klasyfikacja układów i narządów wg MedDRA

Bardzo często

>1/10

Często

>1/10 do <1/10

Niezbyt często

>1/1000 do <1/100

Rzadko

>1/10000 do <1/1000

Nieznana

Zakażenia i

zarażenia

pasożytnicze

Zakażenia/

zakażenia

drobnoustrojami

oportunistycznymi,

(tj. z powodu

reaktywacji

utajonego wirusa,

postępująca

leukoencelopatia

wieloogniskowa,

półpasiec, wirus

Epsteina-Barra

(EBV), zapalenie

płuc

Zaburzenia limfoproliferacj i (związane z EBV)

Nowotwory łagodne, złośliwe i nieokreślone (w tym torbiele i polipy)

Zespół

mielodysplastyczny i ostra białaczka szpikowa (związana z uprzednim, jednoczesnym lub późniejszym leczeniem lekami alkilującymi, inhibitorami topoizomerazy lub napromienianiem)

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Neutropenia,

niedokrwistość,

trombocytopenia

Mielosuporesja

Zaburzenia

układu

immunologicznego

Zaburzenia autoimmunologiczne (w tym

autoimmunologiczna niedokrwistość hemolityczna, zespół Evansa, plamica małopłytkowa, nabyta hemofilia,

pęcherzyca)

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Jadłowstręt

Zespół lizy guza

(w tym

niewydolność

nerek, kwasica

metaboliczna,

hiperkalemia,

hipokalcemia,

hiperurykemia,

krwiomocz,

obecność

kryształów w

moczu,

hiperfosfatemia

Zaburzenia

układu

nerwowego

Neuropatia

obwodowa

Dezorientacja

Śpiączka,

drgawki,

pobudzenie

Krwotok

mózgowy

Zaburzenia oka

Zaburzenia widzenia

Ślepota,

zapalenie nerwu wzrokowego, neuropatia nerwu

wzrokowego

Zaburzenia serca

Niewydolność serca, arytmia

Zaburzenia

układu

oddechowego, śródpiersia i klatki piersiowej

Kaszel

Toksyczność płucna (w tym zwłóknienie płuc, zapalenie płuc, duszność)

Krwotok

płucny

Zaburzenia żołądka i jelit

Wymioty,

biegunka,

nudności

Zapalenie błony śluzowej jamy ustnej

Krwawienie z żołądka i jelit, nieprawidłowości w aktywności enzymów trzustkowych

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Nieprawidłowości w aktywności enzymów wątrobowych

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Wysypka

Nowotwór

skóry,

toksyczno-

rozpływna

martwica

naskórka

(zespół Lyella),

zespół

Stevensa-

Johnsona

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Krwotoczne

zapalenie

pęcherza

moczowego

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Gorączka, zmęczenie i osłabienie

Obrzęk, zapalenie błony śluzowej, dreszcze i złe samopoczucie

Do opisu niektórych działań niepożądanych zastosowano najbardziej odpowiednie terminy MedDRA. Nie wymieniono synonimów ani stanów pokrewnych, ale zostały one również uwzględnione.

W obrębie każdej grupy o określonej częstości występowania objawy niepożądane są wymienione zgodnie ze zmniejszającym się nasileniem.

4.9 Przedawkowanie

Po podaniu dużych dawek fosforanu fludarabiny obserwowano nieodwracalną toksyczność ośrodkowego układu nerwowego charakteryzującą się opóźnioną utratą wzroku, śpiączką i zgonem. Duże dawki wiążą się również z ciężką trombocytopenią i neutropenią w wyniku zahamowania czynności szpiku kostnego. Nie jest znane swoiste antidotum w przypadku przedawkowania fosforanu fludarabiny. Postępowanie polega na odstawieniu leku i leczeniu objawowym.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki przeciwnowotworowe, kod ATC: L01B B05

Produkt leczniczy Fludalym zawiera fosforan fludarabiny, fluorowany, rozpuszczalny w wodzie analog nukleotydowy widarabiny - środek o działaniu przeciwwirusowym - 9- P -D-arabinofuranozyloadeninę (ara-A), która jest częściowo oporna na deaminację przez deaminazę adenozynową.

Fosforan fludarabiny jest szybko defosforylowany do 2F-ara-A, który jest wchłaniany przez komórki organizmu a następnie fosforylowany wewnątrzkomórkowo przez kinazę deoksycytydynową do aktywnego trójfosforanu, 2F-ara-ATP. Metabolit ten hamuje reduktazę rybonukleotydową, polimerazę a/S i s DNA, prymazę DNA i ligazę DNA, hamując tym samym syntezę DNA. Ponadto następuje częściowe zahamowanie polimerazy II RNA i w konsekwencji zmniejszenie syntezy białek.

Pomimo że niektóre z aspektów mechanizmu działania 2F-ara-ATP nie zostały dotychczas wyjaśnione uznaje się, że wpływając na syntezę DNA, RNA i białek hamuje on wzrost komórek, przy czym dominującym czynnikiem jest hamowanie syntezy DNA. Ponadto, badania in vitro wykazały, że narażenie limfocytów CLL na 2F-ara-A powoduje rozległą fragmentację i śmierć komórek, co jest charakterystyczne dla apoptozy.

Badania III fazy u pacjentów z wcześniej nieleczoną przewlekłą białaczką limfocytową typu B mające na celu porównanie leczenia fosforanem fludarabiny i chlorambucylem (40 mg/m2, powtarzane co 4 tygodnie) u odpowiednio 195 i 199 pacjentów wykazały następujące rezultaty: statystycznie znacząco wyższy łączny wskaźnik odpowiedzi na leczenie oraz całkowity wskaźnik odpowiedzi po leczeniu pierwszego rzutu fosforanem fludarabiny w porównaniu do chlorambucylu (odpowiednio 61,1% względem 37,6% oraz 14,9 względem 3,4%); znacząco dłuższy czas trwania odpowiedzi (19 względem 12,2 miesięcy) oraz czas do progresji (17 względem 13,2 miesięcy) w grupie pacjentów otrzymujących fosforan fludarabiny. Średnia długość przeżycia w obu grupach pacjentów wynosiła

56.1    miesięcy dla fosforanu fludarabiny i 55,1 miesięcy dla chlorambucylu, wyniki leczenia również wykazały nieznaczne różnice. Proporcje pacjentów, u których wystąpiła toksyczność były porównywalne w przypadku pacjentów otrzymujących fosforan fludarabiny (89,7%) i chlorambucyl (89,9%). Podczas gdy różnica w występowaniu całkowitej częstości występowania toksyczności hematologicznej nie była znacząca pomiędzy dwoma grupami terapeutycznymi, u znacząco większego odsetka pacjentów otrzymujących fosforan fludarabiny wystąpiła toksyczność białych krwinek (p=0,0054) oraz limfocytów (p=0,0240) w porównaniu z pacjentami otrzymującymi chlorambucyl. Odsetek pacjentów, u których wystąpiły nudności, wymioty i biegunka był znacząco niższy u pacjentów otrzymujących fosforan fludarabiny (odpowiednio p<0,0001, p<0,0001 i p=0,0489) względem pacjentów otrzymujących chlorambucyl. Toksyczne działanie na wątrobę obserwowano również u znacząco (p=0,0487) mniejszego odsetka pacjentów w grupie leczonej fosforanem fludarabiny w porównaniu do grupy otrzymującej chlorambucyl.

U pacjentów, u których początkowo wystąpiła odpowiedź terapeutyczna na leczenie fosforanem fludarabiny jest szansa na wystąpienie odpowiedzi terapeutycznej również na fosforan fludarabiny stosowany w monoterapii.

Randomizowane badanie z zastosowaniem fosforanu fludarabiny w porównaniu do cyklofosfamidu, adriamycyny i prednizonu (CAP) przeprowadzone u 208 pacjentów z CLL stopnia B lub C w skali Bineta wykazało następujące rezultaty w podgrupie 103 wcześniej leczonych pacjentów: łączny wskaźnik odpowiedzi na leczenie oraz całkowity wskaźnik odpowiedzi były wyższe w grupie otrzymującej fosforan fludarabiny w porównaniu do CAP (odpowiednio 45% względem 26% oraz 13% względem 6%); czas trwania odpowiedzi oraz całkowity wskaźnik przeżywalności były podobne w grupie fosforanu fludarabiny i w grupie CAP. Liczba zgonów w wyznaczonym okresie trwania leczenia wynoszącym 6 miesięcy wynosiła 9 (fosforan fludarabiny) względem 4 (CAP).

Analiza post-hoc z wykorzystaniem wyłącznie danych z okresu do 6 miesięcy od momentu rozpoczęcia leczenia wykazała różnicę w krzywych przeżywalności fosforanu fludarabiny i CAP na korzyść CAP w podgrupie wcześniej leczonych pacjentów ze stopniem C w skali Bineta.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Farmakokinetyka fludarabiny (2F-ara-A) w osoczu i moczu

Farmakokinetykę fludarabiny (2F-ara-A) badano po podaniu dożylnym w postaci szybkiego pojedynczego wstrzyknięcia (bolus) oraz krótkotrwałego wlewu jak również po podaniu ciągłego wlewu fosforanu fludarabiny (fosforan fludarabiny, 2F-ara-AMP).

2F-ara-AMP jest rozpuszczalnym w wodzie prekursorem leku, który jest szybko i ilościowo defosforylowany w organizmie człowieka do nukleozydu fludarabiny (2F-ara-A). Po podaniu w postaci wlewu trwającego 30 minut pojedynczej dawki 25 mg 2F-ara-AMP na m2 pacjentom z chorobą nowotworową, 2F-ara-A osiągnął średnie maksymalne stężenie w osoczu wynoszące 3,5-3,7 pM na koniec trwania wlewu. Podobne stężenie 2F-ara-A po podaniu piątej dawki wykazało umiarkowaną kumulację ze średnim maksymalnym stężeniem wynoszącym 4,4-4,8 pM na koniec trwania wlewu. W trakcie 5-dniowego leczenia najniższe stężenie w osoczu 2F-ara-A wzrosło 2-krotnie. Można wykluczyć wystąpienie kumulacji 2F-ara-A przez kilka cykli leczenia. Stężenia następujące po wystąpieniu stężenia maksymalnego malały w trzech fazach z początkowym okresem półtrwania wynoszącym około 5 minut, przejściowym okresem półtrwania wynoszącym 1 -2 godziny oraz końcowym okresem półtrwania wynoszącym około 20 godzin.

Po porównaniu wyników badań farmakokinetyki 2F-ara-A wykazano średni całkowity klirens w osoczu (CL) wynoszący 79 ± 40 ml/min/m2 (2,2±1,2 ml/min/kg) oraz średnią objętość dystrybucji (Vss) wynoszącą 83±55 l/m2 (2,4±1,6 l/kg). Dane wykazały duże zróżnicowanie międzyosobnicze. Stężenie 2F-ara-A w osoczu oraz pola pod krzywą zależności stężenia w osoczu od czasu zwiększały się w sposób liniowy wraz ze wzrostem dawki, podczas gdy okresy półtrwania, klirens w osoczu oraz objętość dystrybucji pozostawały na stałym poziomie niezależnie od dawki, wskazując na liniową zależność względem dawki.

Występowanie neutropenii i zmian hematokrytu wskazywało, że cytotoksyczność fosforanu fludarabiny hamuje hemopoezę w sposób zależny od dawki.

Wydalanie 2F-ara-A następuje głównie przez nerki. 40 do 60% podanej dawki dożylnej było wydalane z moczem. Badania bilansu masy przeprowadzone na zwierzętach laboratoryjnych z zastosowaniem 3H-2F-ara-AMP wykazały całkowite odzyskiwanie napromieniowanych substancji z moczem. Inny metabolit - 2F-ara-hipoksantyna - reprezentujący główny metabolit u psów, obserwowany był u ludzi jedynie w niewielkim stopniu. Pacjenci z zaburzeniem czynności nerek wykazują zmniejszony całkowity klirens, wskazujący na konieczność zmniejszenia dawki. Badania in vitro dotyczące białek osocza u ludzi nie wykazały wyraźnych tendencji 2F-ara-A do wiązania z białkami.

Farmakokinetyka komórkowa trójfosforanu fludarabiny

2F-ara-A jest czynnie transportowany do komórek białaczkowych, po czym podlega ponownej fosforylacji do monofosforanu a następnie do dwu- i trójfosforanu. Trójfosforan 2F-ara-ATP jest głównym metabolitem wewnątrzkomórkowym i jedynym metabolitem o znanej aktywności cytotoksycznej. Maksymalne stężenie 2F-ara-ATP w limfocytach białaczkowych u pacjentów z CLL obserwowano średnio po 4 godzinach oraz wykazano znaczące różnice wartości średniego szczytowego stężenia wynoszącego około 20 ą,M. Stężenie 2F-ara-ATP w komórkach białaczkowych zawsze było znacząco wyższe od maksymalnego stężenia 2F-ara-A w osoczu, wskazując na kumulację w miejscach docelowych. Inkubacja limfocytów białaczkowych in vitro wykazała liniowy związek pomiędzy pozakomórkowym narażeniem na 2F-ara-A (produkt koncentracji 2F-ara-A i trwania inkubacji) oraz wewnątrzkomórkowego wzbogacenia 2F-ara-ATP. Wydalanie 2F-ara-ATP z komórek docelowych wykazało średnie wartości okresu półtrwania wynoszące 15 i 23 godziny.

Nie znaleziono wyraźnego powiązania między farmakokinetyką 2F-ara-A i skutecznością leczenia u pacjentów z nowotworem.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

W badaniach ostrej toksyczności pojedyncze dawki fosforanu fludarabiny powodowały ciężkie objawy zatrucia lub zgon przy dawkach dwukrotnie przekraczających dawki terapeutyczne. Jak można się spodziewać w przypadku związku cytotoksycznego, wykazano wpływ na szpik kostny, narządy limfoidalne, błonę śluzową żołądka i jelit, nerki oraz gonady męskie.

Badania toksyczności układowej po podaniu wielokrotnych dawek fosforanu fludarabiny wykazały również spodziewany wpływ na szybko rozrastające się tkanki powyżej dawki progowej. Nasilenie objawów morfologicznych rosło wraz z dawką oraz czasem stosowania leczenia a obserwowane zmiany były na ogół uważane za odwracalne. Na ogół dostępne doświadczenie oparte na stosowaniu fosforanu fludarabiny w celach terapeutycznych wskazuje na porównywalne profile toksykologiczne u ludzi, chociaż u pacjentów obserwowano dodatkowe działania niepożądane, takie jak neurotoksyczność (patrz punkt 4.8).

Wyniki badań embriotoksyczności przeprowadzonych na zwierzętach wykazały możliwość wystąpienia działania teratogennego fosforanu fludarabiny. Ze względu na mały margines bezpieczeństwa między dawkami teratogennymi u zwierząt i dawkami terapeutycznymi u ludzi, jak również analogię w stosunku do innych antymetabolitów, w przypadku których zakłada się wpływ na proces różnicowania, terapeutyczne zastosowanie fosforanu fludarabiny wiąże się ze znaczącym ryzykiem działania teratogennego u ludzi (patrz punkt 4.4 i 4.6).

Wykazano, że fosforan fludarabiny powoduje zaburzenia chromosomalne w analizie cytogenicznej in vitro, uszkodzenie DNA w teście wymiany chromatydy siostrzanej oraz zwiększenie liczby mikrojąder w teście mikrojądrowym in vivo u myszy, jednak wynik badań mutacji genów oraz test śmiertelności dominującej u samców myszy był negatywny. Dlatego też wykazano możliwość wystąpienia działania mutagennego w komórkach somatycznych, ale nie została wykazana w komórkach drobnoustrojów.

Znana czynność fosforanu fludarabiny na poziomie DNA oraz wyniki badania mutagenności dają podstawę, aby podejrzewać możliwość działania guzotwórczego. Nie przeprowadzono żadnych badań na zwierzętach bezpośrednio dotyczących kwestii działania guzotwórczego, ponieważ podejrzenie zwiększonego ryzyka wystąpienia przerzutów guzów wywołanych leczeniem fosforanem fludarabiny można zweryfikować wyłącznie na podstawie danych epidemiologicznych.

Zgodnie z wynikami badań po podaniu dożylnym fosforanu fludarabiny u zwierząt nie należy się spodziewać wyjątkowego podrażnienia w miejscu podania. Nawet po podaniu zastrzyku w nieprawidłowym miejscu, nie obserwowano znaczącego podrażnienia miejscowego po okołożylnym, dotętniczym oraz domięśniowym podaniu wodnego roztworu zawierającego 7,5 mg fosforanu fludarabiny/ml.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Mannitol

Sodu wodorotlenek (do dostosowania wartości pH).

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Produktu leczniczego nie wolno mieszać z innymi lekami poza podanymi w punkcie 6.6.

6.3    Okres ważności

Fiolki przed otwarciem:

4    lata

Po odtworzeniu:

Stabilność fizyko-chemiczna produktu leczniczego po odtworzeniu w wodzie do wstrzykiwań została wykazana przez 8 godzin w temperaturze 25°C ± 2°C/ 60% ± 5 %RH oraz przez 7 dni w temperaturze 5°C ± 3°C. Z mikrobiologicznego punktu widzenia, produkt należy zużyć natychmiast. Jeśli nie zostanie natychmiast zużyty, odpowiedzialność za przechowywanie po przygotowaniu oraz warunki przed zastosowaniem leżą po stronie użytkownika.

6.4    Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

W celu zapoznania się z warunkami przechowywania produktu leczniczego po odtworzeniu lub rozcieńczeniu, patrz punkt 6.3.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Bezbarwna szklana fiolka (typu I) z korkiem z gumy bromobutylowej i metaliczną nakrętką (aluminiową) z polipropylenowym dyskiem. Fiolka z lub bez plastikowego opakowania zabezpieczaj ącego.

Wielkości opakowań 1 x fiolka 50 mg

5    x fiolka 50 mg

Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Szczególne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania leku do stosowania

Odtworzenie

Produkt leczniczy Fludalym do stosowania pozajelitowego należy przygotowywać w warunkach aseptycznych, dodając sterylną wodę do wstrzykiwań. Po rozpuszczeniu proszku w 2 ml sterylnej wody do wstrzykiwań proszek powinien się całkowicie rozpuścić w czasie 15 sekund lub szybciej. Każdy ml uzyskanego roztworu będzie zawierał 25 mg fosforanu fludarabiny, 25 mg mannitolu oraz wodorotlenek sodu w celu dostosowania pH do wartości 7,7. Zakres wartości pH produktu końcowego wynosi 7,2 - 8,2.

Rozcieńczanie

Do strzykawki należy nabrać wymaganą dawkę (obliczoną na podstawie powierzchni ciała pacjenta). Do pojedynczego szybkiego wstrzyknięcia (bolus) dawkę należy dalej rozcieńczyć w 10 ml 0,9% roztworu chlorku sodu. Dawkę wymaganą do infuzji można również rozcieńczyć w 100 ml 0,9% roztworu chlorku sodu (patrz punkt 4.2).

Kontrola przed zastosowaniem

Odtworzony roztwór jest klarowny i bezbarwny. Przed zastosowaniem należy dokonać jego oceny wizualnej. Należy użyć wyłącznie roztworu klarownego i bezbarwnego bez widocznych cząsteczek.

W razie uszkodzenia pojemnika nie należy używać produktu leczniczego Fludalym.

Sposób przygotowania leku i usuwania jego pozostałości

W przygotowaniu produktu leczniczego Fludalym nie powinien uczestniczyć personel w ciąży.

Należy przestrzegać procedur postępowania z produktem leczniczym zgodnie z lokalnymi wymaganiami dotyczącymi leków cytostatycznych. Należy zachować ostrożność przy obchodzeniu się z produktem leczniczym Fludalym oraz podczas przygotowania jego roztworu. Aby nie narazić się na działanie produktu w wyniku rozbicia fiolki lub jego przypadkowego rozlania, zaleca się stosowanie lateksowych rękawiczek i okularów ochronnych.

Jeżeli roztwór zetknie się ze skórą lub błonami śluzowymi, powierzchnie te należy dokładnie przemyć wodą z mydłem. W razie kontaktu z oczami, należy je dokładnie przemyć dużą ilością wody. Należy unikać wdychania produktu.

Produkt leczniczy jest przeznaczony do jednorazowego zastosowania. Wszelkie resztki niewykorzystanego produktu lub jego odpady należy usunąć w sposób zgodny z lokalnymi przepisami dotyczącymi środków cytotoksycznych.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Actavis Group PTC ehf Reykjavikurvegur 76-78 IS-220 Hafnarfjöröur Islandia

8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

15139

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

/ DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

16.02.2009

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

18.11.2010

12

Fludalym