Imeds.pl

Fludara Oral 10 Mg

Document: dokument 0 change

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Fludara Oral, 10 mg, tabletki powlekane

Fludarabini phosphas

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej    osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może

zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Fludara Oral i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Fludara Oral

3.    Jak stosować lek Fludara Oral

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Fludara Oral

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Fludara Oral i w jakim celu się go stosuje

Lek Fludara Oral stosowany jest w leczeniu przewlekłej białaczki limfocytowej (CLL). Jest to rodzaj nowotworu krwinek białych, zwanych limfocytami. W chorobie tej wytwarzanych jest zbyt wiele nieprawidłowych limfocytów - niedojrzałych lub niefunkcjonujących prawidłowo - które nie są w stanie spełniać funkcji obronnych organizmu, właściwych krwinkom białym. Jeśli liczba nieprawidłowych krwinek białych jest za duża, wypierają one zdrowe krwinki ze szpiku kostnego, w którym są one w prawidłowych warunkach produkowane. Niewystarczająca liczba zdrowych białych krwinek może spowodować rozwój zakażeń, niedokrwistość, wybroczyny, nadmierne krwawienie lub nawet niewydolność niektórych narządów.

Wszystkie komórki w organizmie, zarówno komórki prawidłowe jak i nowotworowe, dzieląc się wytwarzają nowe, podobne do siebie komórki. W tym celu materiał genetyczny (DNA) każdej komórki musi zostać skopiowany i odtworzony. Mechanizm działania leku Fludara Oral polega na hamowaniu powstawania nowego DNA. W efekcie, po wychwyceniu leku Fludara Oral przez komórki nowotworowe zahamowane zostaje powstawanie nowych komórek nowotworu.

Wskazania do stosowania

Lek Fludara Oral jest wskazany w leczeniu początkowym chorych z przewlekłą białaczką limfocytową typu B-komórkowego (CLL) oraz u pacjentów z przewlekłą białaczką limfocytową typu B-komórkowego, u których po zastosowaniu co najmniej jednego standardowego cyklu leczenia zawierającego lek alkilujący, nie osiągnięto poprawy po leczeniu lub nastąpiła progresja choroby w trakcie lub po tym leczeniu.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Fludara Oral Kiedy nie stosować leku Fludara Oral:

-    jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6);

-    jeśli lekarz stwierdzi nietolerancję laktozy (patrz „Ważne informacje o niektórych składnikach leku Fludara Oral”);

-    jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią;

-    jeśli występują ciężkie zaburzenia nerek, niewydolność nerek znacznego stopnia (klirens kreatyniny < 30 ml/min);

-    jeśli występuje niewielka liczba krwinek czerwonych, z powodu niedokrwistości (niewyrównana niedokrwistość hemolityczna). Lekarz poinformuje pacjenta o takim stanie.

Przed rozpoczęciem leczenia należy poinformować lekarza, jeżeli pacjent uważa, że powyższe przeciwwskazania dotyczą jego osoby.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Fludara Oral:

-    u pacjentów z niewydolnością nerek lek stosuje się w zmniejszonej dawce;

-    w przypadku leczenia lekiem Fludara Oral chorych z cechami uszkodzenia wątroby lub w złym stanie ogólnym należy zachować szczególną ostrożność;

-    mężczyźni i kobiety w wieku rozrodczym powinni stosować skuteczną metodę antykoncepcji w trakcie leczenia i co najmniej przez 6 miesięcy po zakończeniu leczenia;

-    należy uzgodnić z lekarzem prowadzącym potrzebę wykonywania szczepień, ponieważ szczepionki zawierające żywe drobnoustroje nie powinny być stosowane w czasie i po leczeniu lekiem Fludara Oral;

-    w przypadku transfuzji krwi lub konieczności pobrania szpiku kostnego należy poinformować swojego lekarza o tym, że jest się w trakcie leczenia lub po leczeniu lekiem Fludara Oral;

-    w przypadku chorowania na raka skóry, w czasie leczenia lekiem Fludara Oral lub po jego zakończeniu stan skóry może się pogorszyć. Należy poinformować swojego lekarza, jeśli zauważy się jakiekolwiek zmiany na skórze powstałe w czasie przyjmowania leku Fludara Oral lub po zakończeniu leczenia.

Należy poinformować swojego lekarza, jeżeli zauważy się jakiekolwiek, niewystępujące dotychczas wybroczyny, intensywne krwawienie z powodu skaleczenia lub zwiększoną podatność na zakażenia. W tych przypadkach mogła zmniejszyć się liczba prawidłowych krwinek i dlatego konieczna będzie regularna kontrola obrazu morfologicznego krwi. W bardzo wyjątkowych przypadkach dochodziło do zgonu pacjenta z powodu zmniejszenia liczby krwinek czerwonych.

Obserwowano większą częstość występowania nudności i wymiotów po doustnym stosowaniu leku niż po podaniu dożylnym. Jeśli objawy te stanowią poważny problem kliniczny zaleca się dożylne stosowanie leku.

Stosowanie innych leków:

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio a także lekach, które pacjent planuje stosować. Należy zapytać lekarza o radę przed przyjęciem leku.

Nie należy stosować leku Fludara Oral jednocześnie z pentostatyną (deoksykoformycyna), gdyż może to prowadzić do ciężkich chorób płuc.

Niektóre leki, jak np. dipirydamol mogą zmniejszać skuteczność działania leku Fludara Oral.

W przypadku wątpliwości związanych z jednoczesnym stosowaniem innych leków, przed rozpoczęciem przyjmowania leku Fludara Oral należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Pacjenci w podeszłym wieku a lek Fludara:

Należy zachować ostrożność przy podawaniu tego leku pacjentom powyżej 75 lat, ze względu na brak wystarczających danych, dotyczących zastosowania leku u osób w podeszłym wieku.

Dzieci:

Nie określono bezpieczeństwa stosowania i skuteczności leku u dzieci.

Ciąża i karmienie piersią:

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza.

Leku Fludara Oral nie należy stosować w ciąży, jedynie w przypadku wyższej konieczności, np. w przypadku zagrożenia życia, przy braku innego, bezpieczniejszego sposobu leczenia wykazującego podobną korzyść terapeutyczną. Stosowanie leku może powodować uszkodzenie płodu. W trakcie leczenia należy unikać zajścia w ciążę. Kobiety i mężczyźni w wieku rozrodczym powinni stosować skuteczne metody antykoncepcji w trakcie leczenia i co najmniej 6 miesięcy po zakończeniu leczenia. Niewielkie doświadczenie w stosowaniu leku u ludzi oraz badania na zwierzętach wskazują na możliwość wystąpienia ryzyka nieprawidłowego rozwoju płodu, poronienia lub porodu przedwczesnego w wyniku działania leku. Lekarz poinformuje pacjentki o potencjalnym ryzyku dla płodu.

Nie wiadomo, czy lek Fludara Oral przenika do mleka matki. W badaniach prowadzonych na zwierzętach wykazano obecność leku w mleku samic. Dlatego nie należy karmić piersią w czasie stosowania leku Fludara Oral. Kobiety karmiące powinny przerwać karmienie piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn:

Niektóre osoby leczone lekiem Fludara Oral skarżyły się na zmęczenie, uczucie osłabienia, zaburzenia widzenia, dezorientację, pobudzenie lub ataki padaczkowe. Nie należy zatem prowadzić pojazdów i obsługiwać maszyn, dopóki pacjent nie upewni się, że nie występują u niego takie objawy. Szybkość reakcji może być szczególnie osłabiona z powodu niedostatecznej ilości snu, wrażliwości pacjenta na lek i dawkowania.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Fludara Oral

Lek Fludara Oral zawiera laktozę (rodzaj cukru). Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3. Jak stosować lek Fludara Oral

Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Jak stosować tabletki leku Fludara Oral:

Należy połknąć całą tabletkę popijając wodą. Nie należy łamać ani żuć tabletek. Lek Fludara Oral można przyjmować na czczo lub razem z jedzeniem.

Ile tabletek przyjąć:

Dawka, którą należy przyjąć zależy od powierzchni ciała. Jest ona wyrażana w metrach kwadratowych (m2) i określana w praktyce przez lekarza na podstawie wzrostu i masy ciała pacjenta.

Zalecana dawka to 40 mg na metr kwadratowy powierzchni ciała. Przyjmuje się ją raz na dobę przez 5 kolejnych dni, w cyklach co 28 dni. Dokładna liczba tabletek przyjmowanych przez pacjenta jest obliczana przez lekarza.

Jak długo należy przyjmować lek:

Dawkę obliczoną przez lekarza należy przyjmować raz na dobę przez 5 kolejnych dni. Lekarz poinformuje ile tabletek raz na dobę należy przyjmować.

Ten 5-dniowy cykl leczenia będzie powtarzany co 28 dni, aż lekarz zadecyduje, że osiągnięto najlepszy wynik leczenia (całkowita lub częściowa remisja, zazwyczaj po 6 cyklach).

Czas trwania leczenia zależy od jego powodzenia oraz tolerancji leku Fludara Oral. W przypadku wystąpienia działań niepożądanych lekarz może zmniejszyć dawkę leku, lub wydłużyć odstępy między kolejnymi cyklami.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby:

U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek dawkę leku dostosowuje się indywidualnie. Jeżeli klirens kreatyniny wynosi 30-70 ml/min, dawkę należy zmniejszyć o 50% oraz koniecznie wykonać dokładne badania hematologiczne w celu oceny działania toksycznego.

Stosowanie leku Fludara Oral jest przeciwwskazane w przypadkach, gdy klirens kreatyniny wynosi < 30 ml/min.

Nie ma dostępnych danych dotyczących stosowania leku Fludara Oral u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby. W tej grupie pacjentów lek należy stosować ostrożnie i tylko wówczas, gdy spodziewane korzyści przeważają nad potencjalnym ryzykiem wynikającym z podania leku.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Fludara Oral:

Należy niezwłocznie powiedzieć lekarzowi o zastosowaniu zbyt dużej liczby tabletek leku Fludara Oral.

Po podaniu dużych dawek leku obserwowano nieodwracalne zmiany w ośrodkowym układzie nerwowym, które mogą powodować opóźnioną utratę wzroku (nie bezpośrednio po podaniu), śpiączkę i zgon. Duże dawki wywołują również ciężką małopłytkowość i neutropenię w wyniku zahamowania czynności szpiku kostnego. Nie jest znane specyficzne antidotum w przypadku przedawkowania leku.

W przypadku zażycia większej ilości tabletek niż zalecił lekarz, należy natychmiast zwrócić się o pomoc medyczną: zadzwonić do swojego lekarza lub zgłosić się do najbliższego szpitala. Zawsze należy zabrać ze sobą oznakowane etykietą opakowanie leku, niezależnie czy znajdują się w nim jeszcze tabletki.

Pominięcie zastosowania leku Fludara Oral:

Należy jak najszybciej powiedzieć lekarzowi o możliwości pominięcia dawki lub zwymiotowania połkniętej tabletki. Lekarz zaleci stałą porę przyjmowania leku.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej tabletki.

Przerwanie stosowania leku Fludara Oral:

Nie należy przerywać stosowania leku Fludara Oral bez konsultacji z lekarzem.

Jeżeli działania niepożądane stają się zbyt poważne pacjent i lekarz mogą zadecydować o przerwaniu leczenia lekiem Fludara Oral.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Na podstawie zdobytego doświadczenia po stosowaniu leku Fludara Oral do najczęściej występujących działań niepożądanych należą: mielosupresja, czyli zmniejszenie liczby komórek szpiku kostnego (neutropenia, czyli zmniejszona liczba komórek obronnych krwi, trombocytopenia, czyli zmniejszona liczba płytek krwi i niedokrwistość), zakażenia, włączając w to zapalenie płuc, kaszel, gorączka, uczucie zmęczenia, osłabienie, nudności, wymioty i biegunka. Inne, często spotykane objawy, to: dreszcze, obrzęk, złe samopoczucie, neuropatia obwodowa, zaburzenia widzenia, jadłowstręt, zapalenie błon śluzowych i wysypki skórne. U pacjentów leczonych lekiem Fludara Oral występowały ciężkie zakażenia oportunistyczne. Donoszono o przypadkach zgonu w wyniku ciężkich działań niepożądanych.

Poniżej podano możliwe działania niepożądane podzielone według częstości ich występowania. Działania niepożądane występujące rzadko określono przede wszystkim w oparciu o doświadczenia uzyskane po wprowadzeniu leku do obrotu.

Bardzo często (występujące częściej niż u 1 na 10 pacjentów):

-    zakażenia (niektóre ciężkie);

-    zakażenia z powodu osłabienia układu immunologicznego (zakażenia oportunistyczne) np. wirus opryszczki, wirus Epsteina-Barr, postępująca wieloogniskowa leukoencefalopatia (zaburzenia czynności układu nerwowego);

-    zapalenie płuc z możliwymi objawami, takimi jak trudności w oddychaniu i (lub) kaszlem z gorączką lub bez gorączki;

-    zmniejszona liczba płytek krwi (trombocytopenia) z wybroczynami i krwawieniami;

-    zmniejszona liczba krwinek białych (neutropenia);

-    zmniejszona liczba krwinek czerwonych (niedokrwistość);

-    kaszel;

-    wymioty, biegunka, nudności;

-    gorączka;

-    uczucie zmęczenia;

-    osłabienie.

Często (występujące u 1 do 10 na 100 pacjentów):

-    inne nowotwory krwi (zespół mielodysplastyczny, ostra białaczka szpikowa); większość pacjentów z tymi objawami była uprzednio, równolegle lub później leczona lekami przeciwnowotworowymi (leki alkilujące, inhibitory topoizomerazy) lub radioterapią;

-    zahamowanie czynności szpiku kostnego (mielosupresja);

-    znaczna utrata apetytu prowadząca do zmniejszenia masy ciała;

-    drętwienie lub osłabienie kończyn (neuropatia obwodowa);

-    zaburzenia widzenia;

-    zapalenie jamy ustnej;

-    wysypka skórna;

-    obrzęki z powodu nadmiernego nagromadzenia płynów

-    zapalenie błon śluzowych

-    dreszcze;

-    ogólne złe samopoczucie.

Niezbyt często (występujące u 1 do 10 na 1000 pacjentów):

-    zaburzenia autoimmunologiczne, polegające na samoistnym niszczeniu własnych komórek

i tkanek przez organizm, w tym: autoimmunologiczna niedokrwistość hemolityczna, plamica małopłytkowa, pęcherzyca, zespół Evansa (choroba z grupy niedokrwistości), hemofilia nabyta (zaburzenie krzepnięcia krwi);

-    zespół lizy guza, w tym: uszkodzenie nerek, zwiększenie stężenia potasu we krwi, kwasica metaboliczna, obecność krwi w moczu, obecność kryształków w moczu, zwiększenie stężenia kwasu moczowego we krwi, zwiększenie stężenia fosforanów we krwi, zmniejszenie stężenia wapnia we krwi;

-    dezorientacja (splątanie);

-    toksyczne działanie na płuca, włóknienie płuc zapalenie płuc, duszność;

-    krwawienia z żołądka lub jelit;

-    zmiany aktywności enzymów wątroby lub trzustki.

Rzadko (występujące u 1 do 10 na 10 000 pacjentów):

-    zaburzenia układu limfatycznego z powodu infekcji wirusowej (zaburzenie limfoproliferacyjne związane z wirusem EBV);

-    śpiączka;

-    napady padaczkowe;

-    pobudzenie;

-    ślepota;

-    zapalenie lub uszkodzenie nerwu wzrokowego

-    niewydolność serca;

-    niemiarowa czynność serca (arytmia);

-    nowotwór skóry;

-    reakcje skórne i (lub) dotyczące błon śluzowych połączone z zaczerwienieniem, zapaleniem, powstawaniem pęcherzy lub rozkładem tkanki (zespół Lyella, zespół Stevens-Johnsona).

Nieznana (częstość nie może być określona podstawie dostępnych danych):

-    zapalenie pęcherza moczowego, które może powodować ból przy oddawaniu moczu i może prowadzić do pojawienia się krwi w moczu (krwotoczne zapalenie pęcherza moczowego);

-    krwawienie w mózgu;

-    krwawienie w płucach.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

5.    Jak przechowywać lek Fludara Oral

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie pojemnika z nakrętką lub folii blistra po: EXP (termin ważności). Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.    Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Fludara Oral

-    Substancją czynną leku jest fosforan fludarabiny. Każda tabletka powlekana leku Fludara Oral zawiera 10 mg fosforanu fludarabiny

-    Pozostałe składniki to:

-    celuloza mikrokrystaliczna, laktoza jednowodna, koloidalny dwutlenek krzemu, sodu kroskarmeloza, magnezu stearynian;

-    skład otoczki: hypromeloza, talk, tytanu dwutlenek (E171), żelaza tlenek żółty (E172), żelaza tlenek czerwony (E172).

Jak wygląda lek Fludara Oral i co zawiera opakowanie

Fludara Oral to łososioworóżowe, tabletki powlekane w kształcie kapsułki, oznakowane po jednej stronie literami „LN” w sześciokącie.

Opakowanie bezpośrednie typu blister zawiera po 5 tabletek powlekanych. W celu zabezpieczenia przed dostępem dzieci, blistry umieszczone są w pojemniku z nakrętką.

Lek Fludara Oral jest dostępny w opakowaniach zawierających:

-    15 tabletek w 3 blistrach umieszczonych w pojemniku z nakrętką zabezpieczającą.

-    20 tabletek w 4 blistrach umieszczonych w pojemniku z nakrętką zabezpieczającą.

Pojemnik w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny:

Genzyme Europe B.V.

Gooimeer 10 1411 DD Naarden Holandia

Wytwórca:

Bayer Pharma AG D-13353 Berlin Niemcy

Genzyme Ltd 37 Hollands Road Haverhill, CB9 8PU Wielka Brytania

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do miejscowego przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Sanofi-Aventis Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17 00-203 Warszawa

Data ostatniej aktualizacji ulotki: wrzesień 2014

7

Proprietary and Confidential Fludara / September 2014 / Var 79 Oral / Page 7