+ iMeds.pl

Fludarabin-ebewe 25 mg/mlUlotka Fludarabin-ebewe

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Fludarabin-Ebewe

25 mg/ml, koncentrat do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji

Fludarabini phosphas

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych watpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy

niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Fludarabin-Ebewe i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Fludarabin-Ebewe

3.    Jak stosować lek Fludarabin-Ebewe

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Fludarabin-Ebewe

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST LEK FLUDARABIN-EBEWE I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Fludarabina jest lekiem cytotoksycznym (przeciwnowotworowym), który hamuje wzrost komórek rakowych.

Lek Fludarabin-Ebewe stosuje się w leczeniu przewlekłej białaczki limfocytowej B-komórkowej u pacjentów z dostateczną produkcją zdrowych krwinek. Leczenie pierwszego rzutu przewlekłej białaczki limfocytowej może być rozpoczęte tylko u pacjentów z chorobą zaawansowaną bądź w przypadku, gdy widoczne są objawy postępu choroby.

Przewlekła białaczka limfocytowa (PBL) jest nowotworem limfocytów (białych komórek krwi).

U pacjentów, u których zdiagnozowano przewlekłą białaczkę limfocytową, następuje zwiększona produkcja białych krwinek, które albo nie funkcjonują prawidłowo, albo nie są w odpowiednim stopniu rozwinięte (są niedojrzałe), by spełniać normalne funkcje obronne w organizmie. Jeśli jest za dużo tych nieprawidłowych krwinek, wypierają one zdrowe komórki w szpiku kostnym (gdzie powstaje większość nowych krwinek). Ponadto wypierają zdrowe krwinki z krwi i narządów ciała. Niewystarczająca ilość zdrowych komórek krwi może powodować zakażenia, niedokrwistość, powstawanie siniaków, nadmierne krwawienie (krwotok), a nawet niewydolność narządów.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU FLUDARABIN-EBEWE Kiedy nie stosować leku Fludarabin-Ebewe

-    Jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na fosforan fludarabiny lub którykolwiek z pozostałych składników leku (są wymienione na końcu ulotki).

-    Jeśli pacjentka karmi piersią.

-    Jeśli pacjent ma ciężkie zaburzenia czynności nerek. Lekarz zadecyduje na podstawie czynności nerek, czy pacjent może otrzymywać lek Fludarabin-Ebewe.

-    Jeśli u pacjenta stwierdzono szczególny rodzaj niedokrwistości (niewyrównana niedokrwistość hemolityczna - niedobór czerwonych krwinek). Lekarz poinformuje pacjenta, czy stwierdził

u niego tę chorobę.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Fludarabin-Ebewe

-    Ze względu na to, że substancja czynna leku Fludarabin-Ebewe, fosforan fludarabiny, ma bardzo silne działanie, jej działania niepożądane mogą być bardzo ciężkie i szkodliwe (toksyczne). Dlatego lekarz, który przepisze lek Fludarabin-Ebewe, będzie uważnie obserwował stan pacjenta. Ważne, aby informować lekarza o wszelkich działaniach niepożądanych, które wystąpią podczas stosowania leku Fludarabin-Ebewe.

Dotyczy to głównie następujących działań niepożądanych:

o złe samopoczucie. Szczególnie ważne jest poinformowanie lekarza o zaburzeniach czynności szpiku kostnego, nieprawidłowej czynności układu odpornościowego lub podatności na zakażenia.

o nietypowe powstawanie siniaków lub nadmierne krwawienie po urazie, co może wskazywać na zmniejszenie liczby zdrowych komórek krwi.

0    zmiany na skórze, takie jak wysypka lub pęcherze. Jest to szczególnie istotne, jeśli pacjent ma lub miał raka skóry.

Jeśli u pacjenta wystąpi nawet jedno z opisanych wyżej działań niepożądanych, lekarz może podjąć decyzję o niepodaniu leku Fludarabin-Ebewe lub może podać lek z zachowaniem szczególnych środków ostrożności.

Podczas stosowania leku pacjent będzie miał wykonywane regularnie badania krwi.

-    Gdy pacjent jest podatny na zakażenia (ma osłabioną lub zahamowaną czynność układu odpornościowego, lub przebył w przeszłości ciężkie zakażenia).

Układ odpornościowy może zaatakować różne części organizmu (tzw. „choroba autoimmunologiczna”); może skierować się także przeciw krwinkom czerwonym pacjenta (tzw. „autoimmunologiczna niedokrwistość hemolityczna”). Taki stan może zagrażać życiu, a nawet prowadzić do śmierci. Jeśli zdarzy się taka sytuacja, pacjent może być poddany dalszemu leczeniu, takiemu jak przetoczenie krwi (krwi wcześniej napromienionej , patrz niżej)

1    kortykosteroidy.

-    Gdy pacjent otrzymuje dużą dawkę. Spośród pacjentów z ostrą białaczką, otrzymujących lek Fludarabin-Ebewe w bardzo dużych dawkach (do 4 razy większych niż dawka zalecana w leczeniu przewlekłej białaczki limfocytowej ), u co trzeciego pacjenta występowały ciężkie objawy ze strony ośrodkowego układu nerwowego (w tym utrata wzroku, śpiączka, a nawet śmierć). Objawy pojawiały się od 21 do 60 dni od podania ostatniej dawki leku. U pacjentów otrzymujących dawkę zalecaną w leczeniu przewlekłej białaczki limfocytowej, śpiączka, napady padaczkowe lub pobudzenie występują rzadko. Czasami może wystąpić splątanie. Pacjent powinien informować lekarza o każdym nietypowym objawie.

-    Gdy pacjent przyjmuje Fludarabin-Ebewe przez dłuższy czas. Nie jest znany wpływ długotrwałego stosowania leku Fludarabin-Ebewe na ośrodkowy układ nerwowy. Niektórzy pacjenci przechodzą 26 cykli leczenia zalecaną dawką.

-    Gdy konieczne jest przetoczenie krwi i pacjent jest (lub był) leczony lekiem Fludarabin-Ebewe,

o leczeniu należy poinformować lekarza. Lekarz zapewni podawanie pacjentowi jedynie specjalnej krwi, poddanej wcześniej napromienieniu, gdyż obserwowano ciężkie powikłania (a nawet śmierć) po podaniu nienapromienionej krwi.

-    Gdy konieczne jest pobranie komórek macierzystych i pacjent jest (lub był) leczony lekiem Fludarabin-Ebewe, o leczeniu należy poinformować lekarza.

-    Gdy pacjent ma otrzymać szczepionkę, należy skonsultować się z lekarzem, gdyż podczas i po zastosowaniu leku Fludarabin-Ebewe należy unikać podawania szczepionek zawierających żywe drobnoustroje.

-    Gdy pacjent ma bardzo ciężką przewlekłą białaczkę limfocytową, organizm pacjenta może być niezdolny do usuwania wszystkich pozostałości komórek zniszczonych przez lek Fludarabin-Ebewe. To może spowodować odwodnienie, zaburzenia czynności nerek i problemy z sercem.

Lekarz będzie świadomy takich skutków i może w związku z nimi zastosować u pacjenta odpowiednie leki.

-    Gdy pacjent ma raka skóry, stan uszkodzonej skóry może się pogorszyć podczas stosowania leku. Należy poinformować lekarza, jeśli pacjent zauważy na skórze jakiekolwiek zmiany podczas stosowania leku lub po zakończeniu leczenia.

-    Brak danych dotyczących stosowania leku Fludarabin-Ebewe u dzieci i młodzieży.

-    Kobiety i mężczyźni w wieku rozrodczym powinni stosować skuteczne metody zapobiegania ciąży podczas leczenia i przez co najmniej 6 miesięcy po jego zakończeniu. Patrz także punkt „Ciąża

i karmienie piersią”.

-    Gdy pacjent ma jakąkolwiek postać choroby nerek lub ma ponad 65 lat, należy regularnie kontrolować czynność nerek. Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek mogą otrzymywać lek Fludarabin-Ebewe w zmniejszonej dawce. Jeśli czynność nerek jest znacznie ograniczona, leku nie należy w ogóle podawać.

-    Gdy pacjent ma ponad 75 lat, lek Fludarabin-Ebewe będzie podawany z zachowaniem ostrożności.

Należy poinformować lekarza, jeśli którakolwiek z wymienionych wyżej sytuacji dotyczy pacjenta lub dotyczyła go w przeszłości.

Stosowanie innych leków

Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Należy poinformować lekarza, jeśli pacjent otrzyjmuje obecnie lub otrzymywał w przeszłości którykolwiek z niżej wymienionych leków, ponieważ mogą one oddziaływać z lekiem Fludarabin-Ebewe.

-    Jeśli pacjent otrzymuje już lek zwany pentostatyną (=deoksykoformicyna) [lek stosowany

w chemioterapii szczególnego rodzaju białaczki (tzn. białaczki włochatokomórkowej)], nie może otrzymywać leku Fludarabin-Ebewe;

-    Niektóre leki rozrzedzające krew, takie jak dipyrydamol (lek z grupy leków przeciwpłytkowych, które zapobiegają powstawaniu zakrzepów krwi) mogą zmniejszać skuteczność leku Fludarabin-Ebewe;

-    Istnieje możliwość interakcji leku Fludarabin-Ebewe ze stosowaną jednocześnie cytarabiną (Ara-C), stosowaną w leczeniu przewlekłej białaczki limfatycznej. Stosowanie fosforanu fludarabiny w skojarzeniu z cytarabiną może zwiększyć stężenie czynnej postaci fosforanu fludarabiny w komórce. Nie wykazano jednak zmiany jego stężenia we krwi ani usuwania z krwi.

Ciąża i karmienie piersią

Pacjentki w ciąży nie powinny otrzymywać leku Fludarabin-Ebewe bez zalecenia lekarza, gdyż badania na zwierzętach i ograniczone doświadczenie w stosowaniu leku u ludzi wskazują na możliwe ryzyko uszkodzenia rozwijającego się płodu. Kobiety w wieku rozrodczym muszą unikać zajścia w ciążę w trakcie i przez co najmniej 6 miesięcy od zakończenia leczenia. Jeśli jednak pacjentka zajdzie w ciążę, powinna natychmiast poinformować o tym lekarza.

Mężczyźni w wieku rozrodczym otrzymujący lek Fludarabin-Ebewe muszą stosować skuteczną antykoncepcję w trakcie leczenia i przez co najmniej 6 miesięcy po jego zakończeniu.

Nie wiadomo, czy lek przenika do mleka kobiet karmiących piersią. Jednak wyniki badań na zwierzętach wskazują, że lek był obecny w mleku karmiących samic. Dlatego karmienie piersią należy przerwać na czas leczenia.

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Jeśli pacjent czuje, że lek Fludarabin-Ebewe wpływa na jego zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługiwanie maszyn, powinien natychmiast poinformować o tym lekarza.

Jednak fosforan fludarabiny może zaburzać wykonywanie tych czynności, gdyż po jego zastosowaniu obserwowano np. uczucie zmęczenia, osłabienie, zaburzenia widzenia, splątanie, pobudzenie i napady drgawkowe.

3. JAK STOSOWAĆ LEK FLUDARABIN-EBEWE Dzieci i młodzież

Nie zaleca się stosowania leku Fludarabin-Ebewe u dzieci i młodzieży.

Dawkowanie

Zalecana dawka to 25 mg/m2 powierzchni ciała

Podawana dawka zależy od powierzchni ciała pacjenta, mierzonej w metrach kwadratowych (m2) i obliczanej na podstawie wzrostu i masy ciała.

Dawkę można zmniejszyć lub opóźnić podanie kolejnej dawki, jeśli działania niepożądane stanowią problem. Jeśli pacjent ma zaburzenia czynności nerek, otrzyma zmniejszoną dawkę i będzie poddawany regularnym badaniom krwi.

Sposób i droga podania

Lek Fludarabin-Ebewe powinien być podawany przez lekarza z doświadczeniem w stosowaniu chemioterapii.

Lek będzie podawany w postaci wstrzyknięcia (do żyły) lub jako infuzja (w kroplówce) raz dziennie przez 5 dni.

Czas trwania leczenia

Cykl pięciodniowy będzie powtarzany co 28 dni, aż do chwili, gdy lekarz uzna, że uzyskano najlepszy wynik leczenia. Zazwyczaj podaje się 6 cykli (co oznacza około 6 miesięcy).

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Fludarabin-Ebewe

Nie ma specyficznej odtrutki w przypadku przedawkowania leku Fludarabin-Ebewe. Jeśli pacjent otrzyma za dużą dawkę leku, lekarz przerwie terapię i rozpocznie leczenie objawów.

Stosowanie dużych dawek leku Fludarabin-Ebewe wiązało się z wystąpieniem nieodwracalnych działań niepożądanych ze strony ośrodkowego układu nerwowego, takich jak utrata wzroku, śpiączka, a nawet śmierć.

Duże dawki leku mogą również spodować zmniejszenie liczby niektórych rodzajów komórek krwi (ciężka małopłytkowość [zmniejszenie liczby płytek krwi prowadzące do powstawania siniaków i do krwawień] i neutropenia [zmniejszenie liczby krwinek białych prowadzące do zwiększonego ryzyka zakażeń] na skutek osłabionej czynności szpiku kostnego (zahamowanie czynności szpiku kostnego).

Pominięcie zastosowania leku Fludarabin-Ebewe

Lekarz ustali czas, kiedy pacjent ma otrzymać dawkę leku. Jeśli pacjent podejrzewa, że mógł pominąć dawkę, powinien jak najszybciej powiadomić o tym lekarza.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Fludarabin-Ebewe może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Należy natychmiast poinformować lekarza:

■    jeśli pacjent ma trudności w oddychaniu, kaszel lub odczuwa ból w klatce piersiowej (z gorączką lub bez gorączki)

■    jeśli pacjent zauważy nietypowe powstawanie siniaków, silniejsze niż zwykle krwawienie w wyniku urazu lub większą podatność na zakażenia

■    jeśli pacjent odczuwa ból w boku, zauważy obecność krwi w moczu lub wydala mniejszą ilość moczu

■    jeśli pacjent zauważy jakiekolwiek zmiany na skórze i (lub) błonach śluzowych

z zaczerwienieniem, stanem zapalnym, powstawaniem pęcherzy i uszkodzeniem tkanki

■    jeśli pacjent ma kołatanie serca (nagle odczuwa silne bicie serca) lub ból w klatce piersiowej.

Niżej wymieniono możliwe działania niepożądane wraz z częstością ich występowania.

Działania niepożądane występujące bardzo często: częściej niż u 1 na 10 pacjentów Działania niepożądane występujące często: częściej niż u 1 na 100, ale rzadziej niż u 1 na 10 pacjentów

Działania niepożądane występujące niezbyt często: częściej niż u 1 na 1000, ale rzadziej niż u 1 na 100 pacjentów

Działania niepożądane występujące rzadko: częściej niż u 1 na 10 000, ale rzadziej niż u 1 na 1000 pacjentów

Działania niepożądane występujące bardzo rzadko: rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów Odnotowano następujące działania niepożądane:

Bardzo częste działania niepożądane

■    zakażenia (czasem ciężkie);

■    zakażenia na skutek zahamowanej czynności układu odpornościowego (tzw. zakażenia oportunistyczne);

■    zapalenie płuc z takimi objawami, jak trudności w oddychaniu i (lub) kaszel, z gorączką lub bez goraczki;

■    zmniejszenie liczby płytek krwi (małopłytkowość) z możliwością powstawania siniaków oraz krwawień;

■    zmniejszona liczba krwinek białych (neutropenia);

■    zmniejszona liczba krwinek czerwonych (niedokrwistość);

■    kaszel;

■    wymioty, biegunka, nudności;

■    gorączka;

■    uczucie zmęczenia;

■    osłabienie.

Częste działania niepożądane

■    inne choroby nowotworowe krwi (zespół mielodysplastyczny, ostra białaczka szpikowa). Większość pacjentów z tymi chorobami otrzymywała bądź otrzymuje w tym samym czasie lub później inne leki przeciwnowotworowe (leki alkilujące, inhibitory topoizomerazy) lub radioterapię.

■    zahamowanie czynności szpiku kostnego;

■    znaczne osłabienie apetytu, prowadzące do zmniejszenia masy ciała (jadłowstręt);

■    drętwienie lub osłabienie kończyn (neuropatia obwodowa);

■    zaburzenia widzenia;

■    zapalenie błony śluzowej jamy ustnej;

■    wysypka na skórze;

■    obrzęk na skutek zatrzymania płynów;

■    zapalenie błony śluzowej przewodu pokarmowego (od jamy ustnej aż do odbytu);

■    dreszcze;

■    ogólne złe samopoczucie.

Niezbyt częste działania niepożądane

■    zaburzenia autoimmunologiczne (w tym stan, w którym układ odpornościowy atakuje krwinki czerwone [autoimmunologiczna niedokrwistość hemolityczna], niedokrwistość immunohemolityczna z małopłytkowością [zespół Evansa], krwotoki m.in. do skóry, błon śluzowych, zwiazane ze znacznym zmniejszeniem liczby płytek krwi [plamica małopłytkowa], zaburzenia krwawienia, charakteryzujące się obecnością autoprzeciwciał przeciw czynnikowi krzepnięcia [hemofilia nabyta] oraz choroby skóry o podłożu immunologicznym, objawiajace się skupiskami swędzących pęcherzy [pęcherzyca];

■    zespół rozpadu guza (powikłania spowodowane przez produkty rozpadu komórek nowotworowych, uwalniających duże ilości potasu, fosforu i kwasu moczowego, a także przez małe steżenie wapnia we krwi i obecność nadmiernych ilości kwasu moczowego w moczu. Mogą one prowadzić do ostrej nefropatii moczanowej i niewydolności nerek); Każdy ból odczuwany w boku, zmniejszenie wydalania moczu lub obecność krwi w moczu należy natychmiast zgłosić lekarzowi;

■    uszkodzenie płuc; bliznowacenie płuc (zwłóknienie płuc), zapalenie płuc, spłycenie oddechu (duszność);

■    krwawienie w obrębie żołądka lub jelit;

■    nieprawidłowa aktywność enzymów wątrobowych lub trzustkowych.

Rzadkie działania niepożądane

■    zaburzenia układu chłonnego na skutek zakażenia wirusowego (choroba limfoproliferacyjna, związana z zakażeniem wirusem Epsteina-Barr - EBV);

■    śpiączka;

■    napady drgawkowe;

■    pobudzenie;

■    ślepota;

■    zapalenie lub uszkodzenie nerwu wzrokowego (zapalenie lub neuropatia nerwu wzrokowego);

■    niewydolność serca;

■    nieregularne bicie serca (zaburzenia rytmu serca);

■    rak skóry;

■    odczyn na skórze i (lub) błonach śluzowych z zaczerwienieniem, stanem zapalnym, powstawaniem pęcherzy i rozpadem tkanki (zespół Lyella, zespół Stevensa-Johnsona).

Działania niepożądane występujące z nieznaną częstością

■    zapalenie pęcherza moczowego, które może być przyczyną bólu podczas oddawania moczu i pojawienia się krwi w moczu (krwotoczne zapalenie pęcherza);

■    krwawienie w obrębie mózgu;

■    krwawienie w obrębie płuc.

Wszystkie leki mogą powodować reakcje uczuleniowe, jednak ciężkie reakcje uczuleniowe występują bardzo rzadko. Należy natychmiast zgłosić lekarzowi wszelkie nagle występujące przypadki świszczącego oddechu, trudności w oddychaniu, obrzęku powiek, twarzy lub warg, wysypki lub swędzenia (zwłaszcza dotyczące całego ciała).

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie, jeśli u pacjenta wystąpi którykolwiek z powyższych objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK FLUDARABIN-EBEWE

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku Fludarabin-Ebewe po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i fiolce po EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Lek Fludarabin-Ebewe należy przechowywać w lodówce (w temperaturze 2°C-8°C).

Sposób przechowywania leku Fludarabin-Ebewe po rozcieńczeniu opisano w punkcie 6 „Inne informacje” oraz „Informacje przeznaczone wyłącznie dla personelu medycznego lub pracowników służby zdrowia”.

6. INNE INFORMACJE Co zawiera lek Fludarabin-Ebewe

-    Substancją czynną leku jest fosforan fludarabiny. Jeden ml zawiera 25 mg fosforanu fludarabiny.

-    Ponadto lek zawiera disodu fosforan dwuwodny, sodu wodorotlenek i wodę do wstrzykiwań.

Jak wygląda lek Fludarabin-Ebewe i co zawiera opakowanie

Koncentrat do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji Fludarabin-Ebewe, jest przezroczystym, bezbarwnym lub prawie bezbarwnym roztworem.

Lek dostępny jest w szklanych fiolkach.

Każda 2 ml fiolka zawiera 50 mg fosforanu fludarabiny.

Lek dostępny jest w opakowaniach zawierających 1, 5 lub 10 fiolek. Fiolki mogą znajdować się w ochronnym pojemniku z tworzywa sztucznego (ONCO-Safe).

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Ebewe Pharma Ges.m.b.H. Nfg. KG Mondseestrasse 11 A-4866 Unterach, Austria

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat leku oraz jego nazw w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego należy zwrócić się do:

Sandoz Polska Sp. z o.o. ul. Domaniewska 50 C 02-672 Warszawa tel. 22 209 70 00

Data ostatniej aktualizacji ulotki: marzec 2012

Logo Ebewe

Informacje przeznaczone wyłącznie dla personelu medycznego lub pracowników służby zdrowia: Fludarabin-Ebewe, 25 mg/ml, koncentrat do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji Instrukcja dotycząca przygotowania leku i usuwania jego pozostałości

Rozcieńczanie

Wymagana dawka (obliczona na podstawie powierzchni ciała pacjenta) jest pobierana do strzykawki. W przypadku bezpośredniego wstrzyknięcia dożylnego (bolus), taka dawka jest później rozcieńczana w 10 ml 0,9% (9 mg/ml) roztworu do wstrzykiwań chlorku sodu. Alternatywnie, do infuzji, wymagana dawka może być rozcieńczana w 100 ml 0,9% (9 mg/ml) roztworu do wstrzykiwań chlorku sodu i podawana w infuzji trwającej około 30 minut.

Ocena przed użyciem

Należy stosować wyłącznie przezroczysty i bezbarwny roztwór bez widocznych nierozpuszczalnych cząstek. Nie należy stosować produktu z uszkodzonego pojemnika.

Postępowanie z lekiem i usuwanie odpadów

Kobiety w ciąży nie powinny mieć kontaktu z fosforanem fludarabiny. Przepisy dotyczące właściwego postępowanie i usuwanie odpadów muszą być zgodne z wytycznymi odnoszącymi się do transportowania i usuwania odpadów cytotoksycznych produktów leczniczych. Wszelkie rozlane bądź też niewykorzystane resztki produktu mogą być usuwane jedynie poprzez spopielenie.

Należy zachować ostrożność podczas przygotowywania i podawania roztworu fosforanu fludarabiny. W celu uniknięcia narażenia na działanie tego związku w razie rozbicia fiolki lub innego przypadkowego wylania, zaleca się użycie rękawic i okularów ochronnych. Jeśli nastąpi kontakt roztworu ze skórą lub błonami śluzowymi, zanieczyszczone miejsce należy dokładnie przemyć wodą z mydłem.

Lek przeznaczony jest wyłącznie do jednorazowego użytku.

Wszelkie niewykorzystane resztki leku lub jego odpady należy usunąć zgodnie z obowiązującymi przepisami.

LEK WYŁĄCZNIE DO PODANIA DOŻYLNEGO


Niezgodności

Nie zaleca się mieszania roztworów fludarabiny z innymi lekami lub innymi roztworami, z wyjątkiem roztworu soli fizjologicznej w warunkach aseptycznych.

Podawanie

Lek Fludarabin-Ebewe należy podawać wyłącznie dożylnie. Nie zgłoszono przypadków istotnego podrażnienia miejscowego po podaniu okołożylnym. Należy jednak unikać podania okołożylnego.

Przechowywanie i okres ważności

Nieotwarte opakowania Przechowywać w lodówce (2°C - 8°C).

Okres ważności po rozcieńczeniu

Roztwory do infuzji wymienione wyżej są stabilne pod względem fizycznym i chemicznym przez co najmniej 28 dni, jeśli przechowywane są w lodówce (2-8°C) z ochroną przed światłem i jeśli przechowywane są w temperaturze pokojowej (20-25°C) z ochroną przed światłem lub bez takiej ochrony.

Z mikrobiologicznego punktu widzenia produkt należy natychmiast zużyć. W przeciwnym razie odpowiedzialność za czas i warunki przechowywania ponosi użytkownik. Zazwyczaj czas przechowywania nie powinien być dłuższy niż 24 godziny w temperaturze od 2°C do 8°C, jeżeli rozcieńczenie miało miejsce w kontrolowanych i zwalidowanych warunkach aseptycznych.

8 DE/H/0801/001//II/004+009

Fludarabin-Ebewe

Charakterystyka Fludarabin-ebewe

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Fludarabin-Ebewe, 25 mg/ml, koncentrat do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Jedna fiolka o pojemności 2 ml zawiera 50 mg fludarabiny fosforanu (Fludarabini phosphas). Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Koncentrat do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji. Przezroczysty, bezbarwny lub prawie bezbarwny roztwór.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Leczenie przewlekłej białaczki limfocytowej (PBL, ang. chronic lymphocytic leukemia, CLL) B-komórkowej u pacjentów z dostateczną czynnością szpiku kostnego.

Leczenie pierwszego rzutu produktem Fludarabin-Ebewe należy stosować tylko u pacjentów z zaawansowaną chorobą, stadium III/IV choroby wg skali Rai (stadium C wg skali Bineta), bądź stadium I/II wg skali Rai (stadium A/B wg skali Bineta), w przypadku, gdy widoczne są objawy choroby lub objawy wskazujące na postęp choroby.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Produkt Fludarabin-Ebewe należy podawać pod nadzorem wykwalifikowanego lekarza onkologa, z doświadczeniem w prowadzeniu leczenia przeciwnowotworowego.

Produkt Fludarabin-Ebewe należy stosować wyłącznie dożylnie. Nie odnotowano przypadków wystąpienia ciężkich miejscowych działań niepożądanych po okołożylnym podaniu produktu. Należy jednak unikać niezamierzonego okołożylnego podania produktu Fludarabin-Ebewe.

■ Dorośli

Zalecana dawka dobowa produktu Fludarabin-Ebewe to 25 mg/m2 powierzchni ciała, podawana dożylnie przez 5 kolejnych dni (= 1 cykl) w odstępie co 28 dni.

Odpowiednią dawkę produktu (dobraną na podstawie powierzchni ciała pacjenta) należy pobrać do strzykawki. W przypadku bezpośredniego wstrzyknięcia dożylnego (bolus), dawkę tę należy rozcieńczyć w 10 ml 0,9% (9 mg/ml) roztworu chlorku sodu. W przypadku infuzji, odpowiednią dawkę produktu należy rozcieńczyć w 100 ml 0,9% (9 mg/ml) roztworu chlorku sodu i podawać w infuzji dożylnej przez około 30 minut (patrz także punkt 6.6).

Optymalny czas trwania leczenia nie został dokładnie ustalony. Zależy on od skuteczności zastosowanego leczenia oraz od stopnia tolerancji produktu leczniczego.

Zaleca się stosowanie produktu Fludarabin-Ebewe do czasu uzyskania odpowiedzi na leczenie (zwykle po 6 cyklach stosowania), następnie podawanie produktu należy przerwać.

■    Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby

Brak danych dotyczących stosowania produktu Fludarabin-Ebewe u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby. W tej grupie pacjentów produkt leczniczy należy stosować ostrożnie i tylko wtedy, gdy spodziewane korzyści przewyższają potencjalne ryzyko. Ponadto pacjenci powinni znajdować się pod stałą obserwacją, a w razie wystąpienia objawów toksyczności należy zmodyfikować dawkę bądź przerwać leczenie produktem Fludarabin-Ebewe (patrz także punkt 4.4).

■    Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek

Istnieje korelacja między całkowitym klirensem głównego metabolitu 2F-ara-A w osoczu a klirensem kreatyniny, co wskazuje na ważną rolę, jaką odgrywają nerki w wydalaniu fludarabiny. U pacjentów ze zmniejszoną czynnością nerek obserwowano zwiększone narażenie na główny metabolit w ustroju (AUC 2F-ara-A). Istnieje ograniczona liczba danych klinicznych dotyczących stosowania produktu Fludarabin-Ebewe u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek (klirens kreatyniny mniejszy niż 70 ml/min). Dlatego u pacjentów z podejrzeniem zaburzenia czynności nerek bądź u pacjentów w wieku powyżej 70 lat należy oznaczać klirens kreatyniny. Jeżeli klirens kreatyniny wynosi od 30 do 70 ml/min, dawkę produktu należy zmniejszyć nawet o 50% oraz kontrolować parametry hematologiczne w celu oceny toksyczności produktu. Jeśli klirens kreatyniny jest mniejszy niż 30 ml/min, stosowanie produktu Fludarabin-Ebewe jest przeciwwskazane.

■    Dzieci i młodzież

Nie zaleca się stosowania produktu Fludarabin-Ebewe u dzieci i młodzieży ze względu na brak danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania i (lub) skuteczności.

■    Pacjenci w podeszłym wieku

Ilość danych dotyczących stosowania fosforanu fludarabiny u pacjentów w podeszłym wieku (>75 lat) jest ograniczona. Należy zachować ostrożność podczas stosowania produktu Fludarabin-Ebewe u tych pacjentów (patrz punkt 4.4).

4.3    Przeciwwskazania

■    Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

■    Zaburzenia czynności nerek (klirens kreatyniny <30 ml/min).

■    Niewyrównana niedokrwistość hemolityczna.

■    Karmienie piersią.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Neurotoksyczność

Podczas dożylnego stosowania dużych dawek fosforanu fludarabiny w badaniach zależności dawka-odpowiedź u pacjentów z ostrą białaczką obserwowano wystąpienie ciężkich objawów neurologicznych, w tym utratę wzroku, śpiączkę i zgon. Objawy występowały w czasie od 21 do 60 dni od podania ostatniej dawki. Takie ciężkie działanie toksyczne na ośrodkowy układ nerwowy występowało u 36% pacjentów otrzymujących dożylnie dawki czterokrotnie przekraczające (96 mg/m2 pc./dobę przez 5 do 7 dni) dawkę zalecaną. U pacjentów leczonych dawkami z zakresu dawek zalecanych w leczeniu przewlekłej białaczki limfocytowej, ciężkie działania toksyczne na ośrodkowy układ nerwowy występowały rzadko (śpiączka, napady padaczkowe, pobudzenie) lub niezbyt często (splątanie). Należy uważnie obserwować, czy u pacjentów nie występują neurologiczne działania niepożądane.

Wpływ przewlekłego podawania fosforanu fludarabiny na ośrodkowy układ nerwowy nie jest znany. Pacjenci tolerowali jednak zalecane dawki produktu, w niektórych badaniach nawet przez względnie długi czas, do 26 cyklów terapeutycznych.

Po wprowadzeniu produktu leczniczego do obrotu notowano wcześniejsze lub późniejsze niż podczas badań klinicznych wystąpienie objawów działania neurotoksycznego.

Zły stan ogólny

U pacjentów w złym stanie ogólnym fosforan fludarabiny należy stosować ostrożnie, po dokonaniu wnikliwej oceny stosunku ryzyka do korzyści. Dotyczy to szczególnie pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności szpiku kostnego (trombocytopenią, niedokrwistością i (lub) granulocytopenią), z upośledzeniem odporności lub z przebytym zakażeniem drobnoustrojami oportunistycznymi.

Zaburzenia czynności wątroby

U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby fosforan fludarabiny należy stosować ostrożnie ze względu na możliwość jego toksycznego działania na wątrobę. Fosforan fludarabiny należy stosować wyłącznie wtedy, gdy przewidywane korzyści przewyższają potencjalne ryzyko. Ponadto pacjenci powinni być ściśle monitorowani, a w przypadku wystąpienia objawów toksyczności należy zmodyfikować dawkę bądź odstawić produkt Fludarabin-Ebewe (patrz także punkt 4.2).

Zaburzenia czynności nerek

Całkowity klirens ogólnoustrojowy głównego metabolitu 2F-ara-A koreluje z klirensem kreatyniny, co wskazuje na istotną rolę wydalania nerkowego w eliminacji tego związku. U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek zwiększała się wartość ogólnej ekspozycji (AUC dla 2F-ara-A). Dostępna jest ograniczona ilość danych klinicznych dotyczących pacjentów z zaburzeniami czynności nerek (klirens kreatyniny <70 ml/min).

Fosforan fludarabiny należy stosować ostrożnie u pacjentów z niewydolnością nerek. W przypadku umiarkowanych zaburzeń czynności nerek (klirens kreatyniny od 30 do 70 ml/min) należy podawać dawkę zmniejszoną nawet o 50% i uważnie kontrolować stan pacjenta (patrz punkt 4.2).

Stosowanie fosforanu fludarabiny u pacjentów z klirensem kreatyniny <30 ml/min jest przeciwwskazane (patrz punkt 4.3).

Zahamowanie czynności szpiku kostnego

U pacjentów leczonych fosforanem fludarabiny zgłaszano ciężkie zahamowanie czynności szpiku kostnego, zwłaszcza niedokrwistość, trombocytopenię i neutropenię. W badaniu I fazy u dorosłych pacjentów z guzami litymi otrzymujących dożylnie produkt leczniczy mediana czasu do wystąpienia nadiru wynosiła 13 dni (zakres: 3-25 dni) dla granulocytów i 16 dni (zakres: 2-32) dla płytek krwi.

U większości pacjentów w chwili rozpoczęcia badania występowały zaburzenia hematologiczne albo w wyniku choroby, albo na skutek stosowanej uprzednio terapii mielosupresyjnej. Może dojść do kumulowania się hamującego działania na szpik. Podczas gdy mielosupresja spowodowana chemioterapią jest często odwracalna, podawanie fosforanu fludarabiny wymaga uważnego monitorowania parametrów hematologicznych.

Fosforan fludarabiny jest silnym lekiem przeciwnowotworowym, powodującym potencjalnie znaczące działania toksyczne. Pacjentów poddawanych leczeniu należy uważnie obserwować, czy nie występują u nich objawy toksyczności hematologicznej bądź niehematologicznej. Zaleca się okresowe badanie krwi obwodowej w celu wykrycia rozwoju niedokrwistości, neutropenii i trombocytopenii.

U dorosłych pacjentów opisano kilka przypadków trójkierunkowej hipoplazji lub aplazji szpiku kostnego, prowadzącej do pancytopenii, niekiedy zakończonej zgonem. W opisanych przypadkach czas trwania znaczącej klinicznie cytopenii sięgał od około 2 miesięcy do około 1 roku. Zdarzenia te dotyczyły zarówno uprzednio leczonych, jak i nieleczonych pacjentów.

Podobnie jak w przypadku innych leków cytotoksycznych, należy zachować ostrożność u pacjentów otrzymujących fosforan fludarabiny, jeśli rozważa się pobranie komórek macierzystych w dalszym przebiegu leczenia.

Reakcja „przeszczep przeciw gospodarzowi ” związana z transfuzją.

Związaną z transfuzją reakcję „przeszczep przeciw gospodarzowi” (reakcja przetoczonych immunokompetentnych limfocytów na gospodarza) obserwowano u pacjentów leczonych fosforanem fludarabiny po przetoczeniu nienapromienionych produktów krwiopochodnych. Przypadki zgonu były częstym następstwem tej choroby. Dlatego w celu zminimalizowania ryzyka reakcji „przeszczep przeciw gospodarzowi” związanej z transfuzją pacjenci, wymagający przetoczenia krwi i którym jest podawana lub była podawana fludarabina, powinni otrzymywać krew wcześniej napromienioną.

Rak skóry

W trakcie lub po leczeniu fosforanem fludarabiny u części pacjentów obserwowano pogorszenie się lub nawrót wcześniej istniejących zmian nowotworowych skóry, a także wystąpienie nowych zmian.

Zespół ostrego rozpadu guza

Zespół ostrego rozpadu guza był obserwowany u pacjentów z rozległą tkanką guzową. Ponieważ fosforan fludarabiny może indukować odpowiedź już w pierwszym tygodniu leczenia, należy zachować środki ostrożności u pacjentów obarczonych ryzykiem takiego powikłania.

Choroby autoimmunologiczne

Niezależnie od wcześniej występujących procesów autoimmunologicznych lub odczynu antyglobulinowego (wyniku testu Coombsa), w trakcie lub po leczeniu fosforanem fludarabiny notowano przypadki zagrażających życiu lub śmiertelnych chorób autoimmunologicznych (tj. niedokrwistość hemolityczna autoimmunologiczna, trombocytopenia autoimmunologiczna, plamica małopłytkowa, pęcherzyca, zespół Evansa). U większości pacjentów z niedokrwistością hemolityczną podanie kolejnej dawki fosforanu fludarabiny spowodowało nawrót procesów hemolitycznych. Pacjenci leczeni fosforanem fludarabiny powinni być ściśle monitorowani w kierunku wystąpienia objawów hemolizy.

Pacjenci leczeni fosforanem fludarabiny powinni być ściśle monitorowani, czy nie występują u nich objawy autoimmunologicznej niedokrwistości hemolitycznej (zmniejszenie stężenia hemoglobiny związane z hemolizą i dodatnim testem Coombsa). W razie wystąpienia objawów hemolizy należy przerwać terapię fludarabiną. W leczeniu autoimmunologicznej niedokrwistości hemolitycznej najczęściej stosuje się przetoczenie krwi (napromienionej , patrz wyżej) oraz produkty adrenokortykosteroidowe.

Pacjenci w podeszłym wieku

Z uwagi na ograniczoną liczbę danych dotyczących stosowania fosforanu fludarabiny u pacjentów w podeszłym wieku (powyżej 75 lat), należy zachować ostrożność podczas podawania produktu leczniczego tym pacjentom.

U pacjentów w wieku 65 lat lub starszych należy oznaczyć klirens kreatyniny przed rozpoczęciem leczenia (patrz „Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek” w punkcie 4.2).

Dzieci i młodzież

Nie zaleca się leczenia dzieci i młodzieży fosforanem fludarabiny ze względu na brak danych dotyczących bezpieczeństwa jego stosowania i skuteczności.

Ciąża

Produktu leczniczego nie należy stosować w czasie ciąży, chyba że jest to bezwzględnie konieczne (np. stan zagrożenia życia, nie jest dostępny inny, bardziej bezpieczny sposób leczenia, który nie zmniejsza korzyści z leczenia, leczenie jest nieuniknione). Fosforan fludarabiny może spowodować uszkodzenie płodu (patrz punkty 4.6 i 5.3). Zastosowanie produktu leczniczego można rozważać wyłącznie wtedy, gdy możliwe korzyści z leczenia uzasadniają potencjalne ryzyko dla płodu. Kobiety nie powinny zachodzić w ciążę podczas leczenia fosforanem fludarabiny.

Kobiety w wieku rozrodczym trzeba poinformować o możliwym zagrożeniu dla płodu.

Antykoncepcja

Kobiety w wieku rozrodczym lub płodni mężczyźni muszą stosować skuteczne metody zapobiegania ciąży w trakcie leczenia i przez co najmniej 6 miesięcy po jego zakończeniu (patrz punkt 4.6)

Szczepienia

Podczas oraz po zakończeniu leczenia fosforanem fludarabiny należy unikać stosowania szczepień szczepionkami zawierającymi żywe drobnoustroje.

Leczenie po początkowej terapii fludarabiną

U pacjentów opornych na stosowany początkowo fosforan fludarabiny nie należy stosować chlorambucylu, gdyż większość z nich była również oporna na chlorambucyl.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

W badaniu klinicznym podczas jednoczesnego stosowania fosforanu fludarabiny i pentostatyny (deoksykoformicyny) w leczeniu opornej przewlekłej białaczki limfocytowej obserwowano niedopuszczalnie dużą częstość śmiertelnej toksyczności płucnej. Z tego względu nie zaleca się jednoczesnego stosowania fosforanu fludarabiny i pentostatyny.

Skuteczność działania fosforanu fludarabiny może zmniejszyć stosowanie dipirydamolu i innych inhibitorów wychwytu adenozyny.

Interakcję faramkokinetyczną obserwowano u pacjentów z przewlekłą białaczką limfocytową i ostrą białaczką szpikową podczas jedwnoczesnego stosowania fosforanu fludarabiny i cytarabiny (arabinozydu cytozyny, Ara-C). Badania kliniczne oraz badania in vitro wykazały, że podczas stosowania fosforanu fludarabiny w skojarzeniu z cytarabiną zwiększało się maksymalne stężenie wewnątrzkomórkowe oraz ekspozycja wewnątrzkomórkowa na Ara-CTP (czynny metabolit cytarabiny) w komórkach białaczkowych. Nie stwierdzono wpływu na stężenie Ara-C w osoczu ani szybkość eliminacji Ara-CTP.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Dane niekliniczne z badań na szczurach wykazały, że fosforan fludarabiny i (lub) jego metabolity przenikają przez łożysko. Wyniki badań toksycznego wpływu na zarodki szczurów i królików wykazały, że fosforan fludarabiny podawany dożylnie w dawkach leczniczych działa teratogennie i letalnie na zarodki (patrz punkt 5.3).

Istnieje bardzo mała ilość danych dotyczących stosowania fosforanu fludarabiny u kobiet w pierwszym trymestrze ciąży.

Produktu Fludarabin-Ebewe nie należy stosować w czasie ciąży, chyba że jest to bezwzględnie konieczne (np. stan zagrożenia życia, nie jest dostępny inny, bardziej bezpieczny sposób leczenia, który nie zmniejsza korzyści z leczenia, leczenie jest nieuniknione). Fosforan fludarabiny może spowodować uszkodzenie płodu. Zastosowanie produktu leczniczego można rozważać wyłącznie wtedy, gdy możliwe korzyści z leczenia uzasadniają potencjalne ryzyko dla płodu.

Kobiety w wieku rozrodczym trzeba poinformować o możliwym zagrożeniu dla płodu.

Aktywni seksualnie mężczyźni i kobiety w wieku rozrodczym muszą stosować skuteczne metody antykoncepcji podczas leczenia fosforanem fludarabiny i przez co najmniej 6 miesięcy po zakończeniu leczenia (patrz punkt 4.4).

Karmienie piersią

Nie wiadomo, czy fosforan fludarabiny lub jego metabolity przenikają do mleka kobiecego. Jednak wyniki badań nieklinicznych dowodzą przenikania fosforanu fludarabiny i (lub) jego metabolitów z krwi samic badanych zwierząt do mleka.

Ze względu na możliwość wystąpienia u niemowląt ciężkich działań niepożądanych, stosowanie fosforanu fludarabiny u kobiet karmiących piersią jest przeciwwskazane (patrz punkt 4.3).

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nie przeprowadzono badań wpływu produktu leczniczego na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Jednak fosforan fludarabiny może zaburzać wykonywanie tych czynności, gdyż po jego zastosowaniu obserwowano np. uczucie zmęczenia, osłabienie, zaburzenia widzenia, splątanie, pobudzenie i napady drgawkowe.

4.8    Działania niepożądane

Jak wskazuje doświadczenie dotyczące stosowania fludarabiny, do najczęstszych jej działań niepożądanych należą: zahamowanie czynności szpiku kostnego (neutropenia, małopłytkowość i niedokrwistość), zakażenia (w tym zapalenie płuc), kaszel, gorączka, uczucie zmęczenia, osłabienie,

nudności, wymioty i biegunka. Innymi często zgłaszanymi działaniami sa dreszcze, obrzęk, złe samopoczucie, neuropatia obwodowa, zaburzenia widzenia, jadłowstręt, zapalenie błon śluzowych, zapalenie błony śluzowej jamy ustnej i wysypka skórna.

U pacjentów leczonych fludarabiną występowały ciężkie zakażenia oportunistyczne. Notowano przypadki zgonów na skutek ciężkich działań niepożądanych.

Poniższa tabela przedstawia działania niepożądane zgodnie z klasyfikacją układów i narządów MedDRA. Częstości działań niepożądanych określono na podstawie danych z badań klinicznych, niezależnie od ich związku przyczynowego ze stosowaniem fludarabiny. Rzadkie działania niepożądane notowano głównie w okresie po wprowadzeniu produktu leczniczego do obrotu.

Klasyfikacja układów i narządów MedDRA

Bardzo często

(>1/10)

Często

(>1/100 do <1/10)

Niezbyt często

(>1/1000 do <1/100)

Rzadko

(>1/10 000 do <1/1000)

Częstość

nieznana

Zakażenia i

zarażenia

pasożytnicze

Zakażenia lub zakażenia oportunistyczne (tj. zakażenia związane z reaktywacją utajonego wirusa, np. postępującej wieloogniskowej leukoencefalopatii, wirusa Herpes zoster, wirusa Epsteina-Barr (EBV), zapalenie płuc

Zaburzenia limfoproliferacyj ne (związane z zakażeniem EBV)

Nowotwory łagodne, złośliwe i nieokreślone (w tym torbiele i polipy)

Zespół

mielodysplastyczny i ostra białaczka szpikowa (związane głównie z wcześniejszym, jednoczesnym lub późniejszym stosowaniem leków alkilujących, inhibitorów topoizomerazy lub napro mienieniem)

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Neutropenia,

niedokrwistość,

małopłytkowość

Mielosupresja

Zaburzenia układu immunologicznego

Zaburzenia autoimmunologiczne (w tym

neidokrwistość hemolityczna autoimmunologiczna, zespół Evansa, plamica małopłytkowa, nabyta hemofilia, pęcherzyca)

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Jadłowstręt

Zespół ostrego rozpadu guza (w tym niewydolność nerek, kwasica

metaboliczna,

hiperkaliemia,

hipokalcemia,

hiperurykemia,

hematuria,

krystaluria

moczanowa,

hiperfosfatemia)

Zaburzenia układu nerwowego

Neuropatia

obwodowa

Splątanie

Śpiączka, napady

drgawkowe,

pobudzenie

Krwotok

mózgowy

Zaburzenia oka

Zaburzenia

widzenia

Ślepota, zapalenie nerwu

wzrokowego, neuropatia nerwu wzrokowego

Zaburzenia serca

Niewydolność serca, zaburzenia rytmu serca

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Kaszel

Toksyczne działanie na płuca (w tym zwłóknienie płuc, zapalenie płuc, duszność)

Krwotok

płucny

Zaburzenia żołądka i jelit

Wymioty,

biegunka,

nudności

Zapalenie błony śluzowej jamy ustnej

Krwawienie z

przewodu

pokarmowego,

nieprawidłowa

aktywność enzymów

trzustkowych

Zaburzenia watroby i dróg żółciowych

Nieprawidłowa aktywność enzymów wątrobowych

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Wysypka

Rak skóry, toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka (zespół Lyella), zespół Stevensa-Johnsona)

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Krwotoczne

zapalenie

pęcherza

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Gorączka, uczucie

zmęczenia,

osłabienie

Obrzęk, zapalenie błon śluzowych, dreszcze, złe samopoczucie

Do opisu poszczególnych działań niepożądanych zastosowano najbardziej odpowiednią terminologię według MedDRA. Nie wymieniono synonimów lub pokrewnych stanów, ale należy je również brać pod uwagę. Określenia działań niepożądanych zgodne są z MedDRA w wersji 12.0.

W obrębie każdej grupy o określonej częstości występowania objawy niepożądane są wymienione zgodnie ze zmniejszającym się nasileniem.

4.9 Przedawkowanie

Stosowanie dużych dawek fosforanu fludarabiny wiązało się z nieodwracalnym toksycznym działaniem na ośrodkowy układ nerwowy, objawiającym się opóźnioną ślepotą, śpiączką i zgonem. Duże dawki powodują także ciężką trombocytopenię i neutropenię na skutek zahamowania czynności

szpiku kostnego. Nie istnieje szczególna odtrutka po przedawkowaniu fosforanu fludarabiny. W przypadku przedawkowania należy odstawić produkt leczniczy i zastosować leczenie podtrzymujace.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki przeciwnowotworowe, kod ATC: L01BB05

Fosforan fludarabiny (2F-Ara-AMP) jest rozpuszczalnym w wodzie, fluorowanym analogiem nukleotydowym widarabiny (Ara-A, 9-P-D-arabinofuranozyloadenina), który jest względnie odporny na deaminację przez deaminazę adenozynową.

Fosforan fludarabiny jest szybko defosforylowany do 2F-Ara-A, który jest wychwytywany przez komórki organizmu i następnie fosforylowany wewnątrzkomórkowo przez kinazę deoksycytydynową do aktywnego trifosforanu, 2F-ara-ATP. Metabolit ten hamuje aktywność reduktazy rybonukleotydowej, polimerazy DNA a/p i s, prymazy DNA i ligazy DNA, prowadząc do zahamowania syntezy DNA. Ponadto dochodzi do częściowego zahamowania aktywności polimerazy II RNA i w konsekwencji redukcji syntezy białka.

Mimo że niektóre mechanizmy działania 2F-Ara-ATP nie są jeszcze do końca poznane, uważa się, że wpływ na DNA, RNA i syntezę białka przyczynia się do zahamowania wzrostu komórek. Za główny czynnik sprawczy uznaje się hamowanie syntezy DNA. Ponadto badania in vitro wykazały, że ekspozycja limfocytów w przewlekłej białaczce limfocytowej na 2F-ara-A pobudza apoptozę komórki i fragmentacje DNA.

W badaniu III fazy z udziałem pacjentów z nieleczoną wcześniej przewlekłą białaczką limfocytową B-komórkową, 195 pacjentów było leczonych fludarabiną i 199 chlorambucylem (40 mg/m2 pc., powtarzane co 4 tygodnie).

Ogólny odsetek remisji oraz odsetek remisji całkowitej był statystycznie znacząco większy po zastosowaniu leczenia pierwszego rzutu fludarabiną w porównaniu z chlorambucylem i wyniósł odpowiednio 61% vs. 37,6% i 19% vs. 3,4%. Czas trwania remisji (19 miesięcy vs. 12,2 miesiąca) oraz czas do wystąpienia progresji choroby (17 vs. 13,2 miesiąca) był statystycznie istotnie dłuższy po leczeniu fludarabiną niż po leczeniu chlorambucylem. Mediana przeżycia wyniosła 56,1 miesiąca dla fosforanu fludarabiny i 55,1 miesiąca dla chlorambucylu; nie wykazano również znaczących różnic w odniesieniu do stanu sprawności pacjentów. Częstość działań toksycznych była porównywalna (89,7% dla fosforanu fludarabiny, 89,9% dla chlorambucylu). Ogólne działania toksyczne o charakterze hematologicznym występowały z taką samą częstością, jednak zmniejszenie liczby leukocytów i limfocytów występowało istotnie częściej po podaniu fosforanu fludarabiny niż chlorambucylu (odpowiednio p=0,0054 i 0,0240). Nudności, wymioty i biegunka występowały istotnie rzadziej po podaniu fosforanu fludarabiny w porównaniu z chlorambucylem (odpowiednio p<0,0001, p<0,0001, p=0,0489).

Również toksyczne działania na wątrobę zgłaszano u istotnie (p=0,0487) mniejszej liczby pacjentów w grupie fosforanu fludarabiny niż w grupie chlorambucylu.

U pacjentów, u których uzyskano początkową odpowiedź na leczenie fosforanem fludarabiny, istnieje duża szansa na ponowną odpowiedź na monoterapię fosforanem fludarabiny.

Randomizowane badanie porównujące fosforan fludarabiny z leczeniem skojarzonym cyklofosfamidem z adriamycyną i prednizolonem (CAP) u 208 pacjentów z przewlekłą białaczką limfocytową (w stadium B i C wg Bineta) dało następujące wyniki w podgrupie 103 leczonych wcześniej pacjentów: ogólny odsetek odpowiedzi oraz liczba całkowitych remisji były większe w grupie otrzymującej fosforan fludarabiny w porównaniu z CAP (odpowiednio 45% vs. 26% i 13% vs. 6%); czas trwania odpowiedzi i całkowite przeżycie były podobne dla fosforanu fludarabiny i CAP. W ustalonym okresie leczenia, trwającym 6 miesięcy, odnotowano 9 zgonów w grupie otrzymującej fosforan fludarabiny i 4 w grupie CAP.

Analiza post-hoc danych z okresu do 6 miesięcy po rozpoczęciu leczenia wykazała różnicę między krzywymi przeżycia dla fosforanu fludarabiny i CAP na korzyść CAP w podgrupie pacjentów w stadium zaawansowania C wg Bineta, otrzymujących wcześniejsze leczenie.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Farmakokinetyka fludarabiny (2F-Ara-A) w osoczu i moczu

Właściwości farmakokinetyczne fosforanu fludarabiny (2F-Ara-A) były badane po podaniu w bezpośrednim wstrzyknięciu dożylnym (bolus) oraz po krótko- i długotrwałym podaniu w postaci infuzji u pacjentów z nowotworami złośliwymi.

2F-Ara-AMP jest rozpuszczalnym w wodzie prekursorem leku, który w organizmie człowieka podlega szybkiej, ilościowej defosforylacji do nukleozydu fludarabiny (2F-ara-A). Po podaniu pojedynczej, 30-minutowej infuzji 2F-ara-AMP w dawce 25 mg/m2 pc. pacjentom z chorobą nowotworową, 2F-ara-A osiągnął pod koniec infuzji średnie maksymalne stężenia w osoczu wynoszące 3,5-3,7 pM. Odpowiadające im stężenia 2F-ara-A po podaniu piątej dawki wykazały umiarkowaną kumulację przy średnich maksymalnych stężeniach wynoszących 4,4-4,8 pM pod koniec infuzji. Podczas 5-dniowego okresu leczenia najmniejsze stężenia 2F-ara-A w osoczu wzrosły około 2-krotnie. Można wykluczyć kumulację 2F-ara-A w ciągu kilku cyklów leczenia. Po osiągnięciu wartości maksymalnych, stężenia 2F-ara-A zmniejszały się w trzech fazach eliminacji, z okresem półtrwania w fazie początkowej wynoszącym około 5 minut, okresem półtrwania w fazie środkowej wynoszącym 1-2 godziny i okresem półtrwania w fazie końcowej wynoszącym około 20 godzin.

Porównanie farmakokinetyki 2F-ara-A wykazało, że średni całkowity klirens osoczowy (CL) wyniósł 79±40 ml/min/m2 (2,2±1,2 ml/min/kg), a średnia objętość dystrybucji (Vss) wyniosła 83±55 l/m(2,4±1,6 l/kg). Dane te charakteryzowały się wysoką zmiennością międzyosobniczą. Stężenia 2F-ara-A w osoczu i pola pod krzywą zależności stężenia od czasu zwiększały się liniowo wraz z dawką, natomiast okresy półtrwania, klirens osoczowy i objętość dystrybucji pozostały stale niezależne od dawki, wskazując na liniowość względem dawki.

Występowanie neurotropenii i zmian hematokrytu wskazuje, że działanie cytotoksyczne fosforanu fludarabiny powoduje zależne od dawki zahamowanie hemopoezy.

Główną drogą eliminacji 2F-ara-A jest wydalanie przez nerki. 40 do 60% podanej dożylnie dawki zostaje wydalone w moczu. Badania bilansu masy u zwierząt laboratoryjnych z zastosowaniem 3H-2F-ara-AMP wykazały, że substancje znakowane były całkowicie wydalane w moczu. 2F-ara-hipoksantyna, główny metabolit u psów, była obserwowana u ludzi jedynie w małych stężeniach. Ponieważ u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek zmniejszony jest całkowity klirens 2F-ara-A, wymagane jest u nich zmniejszenie dawki. Z badań in vitro z udziałem ludzkich białek osocza wynika, że nie ma wyraźnej tendencji wzrostowej wiązania 2F-ara-A z białkami.

Farmakokinetyka trójfosforanu fludarabiny w komórkach

2F-ara-A jest aktywnie absorbowany przez komórki białaczkowe, po czym jest refosforylowany do mono- i difosforanów, a następnie do trifosforanów. Trifosforan fludarabiny, 2F-ara-ATP, jest głównym wewnątrzkomórkowym metabolitem i jedynym o znanym działaniu cytotoksycznym. Maksymalne stężenia 2F-ara-ATP w limfocytach białaczkowych u pacjentów z przewlekłą białaczką limfocytową występowały po upływie około 4 godzin od podania i charakteryzowały się znacznym zróżnicowaniem przy średnim stężeniu maksymalnym wynoszącym około 20 pM. Stężenia 2F-ara-ATP w komórkach białaczkowych były znacznie większe niż maksymalne stężenia 2F-ara-A w osoczu, co wskazuje na kumulację w komórkach docelowych. Inkubacja in vitro limfocytów białaczkowych wykazała zależność liniową między pozakomórkową ekspozycją na 2F-ara-A (produkt stężenia 2F-ara-A i czasu inkubacji) a wewnątrzkomórkowym 2F-ara-ATP. Eliminacja 2F-ara-ATP z komórek docelowych następowała ze średnim okresem półtrwania 15 i 23 godziny.

Nie znaleziono wyraźnej korelacji między farmakokinetyką 2F-ara-A a skutecznością leczenia u pacjentów z chorobą nowotworową.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Badania toksyczności po podaniu dawki pojedynczej i podaniu dawek wielokrotnych u zwierząt wykazały, że szpik kostny, narządy limfatyczne, błona śluzowa przewodu pokarmowego, nerki i męskie narządy rozrodcze były głównymi tkankami docelowymi dla działania toksycznego. Neurotoksyczność obserwowano po podaniu dużych dawek.

Fosforan fludarabiny był teratogenny u zwierząt i po zastosowaniu dawek podobnych lub mniejszych niż dawka terapeutyczna powodował zniekształcenia szkieletu i zewnętrzne deformacje.

Z badań genotoksyczności wynika, że fosforan fludarabiny nie powodował mutacji genowych, i w teście dominującym mutacji letalnych u samców myszy, ale powodował efekt klastogenny w nieaktywowanym teście aberracji chromosomowych w komórkach jajników chomika chińskiego oraz w teście mikrojądrowym in vivo u myszy.

Biorąc pod uwagę mechanizm działania i badania mutagennosci, istnieje jednak prawdopodobieństwo działania nowotworowego fosforanu fludarabiny.

Nie przeprowadzono badań działania rakotwórczego.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Disodu fosforan dwuwodny Sodu wodorotlenek Woda do wstrzykiwań

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie mieszać produktu leczniczego z innymi produktami leczniczymi, oprócz wymienionych w punkcie 6.6.

6.3    Okres ważności

3 lata.

Po rozcieńczeniu:

Roztwory do infuzji wyszczególnione w punkcie 6.6 są stabilne pod względem fizycznym i chemicznym przez co najmniej 28 dni, jeśli przechowywane są w lodówce (2-8°C) z ochroną przed światłem oraz jeśli przechowywane są w temperaturze pokojowej (20-25°C) z ochroną przed światłem lub bez takiej ochrony.

Ze względów mikrobiologicznych produkt należy zużyć natychmiast. W przeciwnym razie odpowiedzialność za czas i warunki przechowywania ponosi użytkownik. Zazwyczaj czas przechowywania nie powinien być dłuższy niż 24 godziny w temperaturze od 2 °C do 8°C, chyba że rozcieńczenie miało miejsce w kontrolowanych i zwalidowanych warunkach aseptycznych.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w lodówce (w temperaturze 2°C-8°C).

W celu zapoznania się z warunkami przechowywania produktu leczniczego po rozcieńczeniu, patrz punkt 6.3.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Fiolki ze szkła typu I z korkiem z gumy chlorobutylowej z aluminiowym uszczelnieniem, w tekturowym pudełku.

Fiolki ze szkła typu I z korkiem z gumy chlorobutylowej z aluminiowym uszczelnieniem, w tekturowym pudełku. Fiolki mogą się znajdować się w ochronnym pojemniku z tworzywa sztucznego (ONCO-Safe).

Wielkość opakowań: 1, 5 lub 10 fiolek.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Rozcieńczanie

Wymagana dawka (obliczona na podstawie powierzchni ciała pacjenta) jest pobierana do strzykawki.

W przypadku bezpośredniego wstrzykniecia dożylnego (bolus) taka dawka jest później rozcieńczana w 10 ml 0,9% (9 mg/ml) roztworu do wstrzykiwań chlorku sodu . Alternatywnie, do infuzji, wymaganą dawkę można rozcieńczyć w 100 ml 0,9% (9 mg/ml) roztworu chlorku sodu i podawać w ciągu około 30 minut.

Ocena przed użyciem

Należy stosować tylko przezroczysty i bezbarwny roztwór bez widocznych nierozpuszczalnych cząstek. Nie należy stosować produktu z uszkodzonego pojemnika.

Postępowanie z lekiem i usuwanie odpadów

Kobiety w ciąży nie powinny mieć kontaktu z fosforanem fludarabiny. Regulacje warunkujące właściwe postępowanie i usuwanie odpadów muszą być odzwierciedleniem wytycznych odnoszących się do transportowania i usuwania odpadów cytotoksycznych produktów leczniczych. Wszelkie rozlane bądź też niewykorzystane resztki produktu mogą być usuwane jedynie przez spopielenie.

Należy zachować szczególną ostrożność podczas przygotowywania roztworu fosforanu fludarabiny i jego użytkowania. W celu uniknięcia narażenia na działanie tego związku w razie rozbicia fiolki lub innego niezamierzonego wylania, zaleca się użycie rękawic i okularów ochronnych. Jeśli nastąpi kontakt roztworu ze skórą lub błonami śluzowymi, zanieczyszczone miejsce na skórze należy dokładnie przemyć wodą z mydłem.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

EBEWE Pharma Ges.m.b.H. Nfg. KG Mondseestrasse 11 4866 Unterach, Austria

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr 14824

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 16.09.2008 r. Data przedłużenia pozwolenia:

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

2012-03-30

12 DE/H/0801 /001/II/004+009

Fludarabin-Ebewe