+ iMeds.pl

Fludarabine kabi 50 mgUlotka Fludarabine kabi

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika Fludarabine Kabi, 50 mg, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań/infuzji

Fludarabini phosphas

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub pielęgniarki w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi

lub pielęgniarce.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest Fludarabine i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem Fludarabine

3.    Jak stosować Fludarabine

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Fludarabine

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    Co to jest Fludarabine i w jakim celu się go stosuje

Ten lek nazywa się Fludarabine Kabi, 50 mg, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań/infuzji, ale w ulotce jest nazywany „Fludarabine”. Substancją czynną leku jest fludarabiny fosforan. Jest to lek przeciwnowotworowy, który hamuje wzrost komórek nowotworowych. Stosowany jest w leczeniu przewlekłej białaczki limfocytowej B-komórkowej (B-PBL, z ang. CLL), nowotworu limfocytów (białych krwinek), u pacjentów, którzy mają wystarczającą ilość zdrowych komórek krwi w szpiku kostnym.

Pierwszy cykl leczenia przewlekłej białaczki limfocytowej fludarabiną należy rozpoczynać wyłącznie u pacjentów z zaawansowaną chorobą, u których występują objawy związane z chorobą lub gdy widoczne są objawy postępu choroby.

Działanie tego leku polega na hamowaniu wzrostu nowych komórek nowotworowych.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem Fludarabine Kiedy nie stosować Fludarabine

-    jeśli pacjent ma uczulenie na fludarabinę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6).

-    jeśli czynność nerek jest znacznie zmniejszona. Lekarz oceni czynność nerek i zadecyduje, czy można stosować fludarabinę.

-    jeśli pacjent ma małą ilość czerwonych krwinek z powodu szczególnej postaci niedokrwistości (niewyrównana niedokrwistość hemolityczna). Lekarz poinformuje pacjenta, jeśli ma on tę chorobę.

-    u kobiet karmiących piersią (patrz punkt: „Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność”).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania Fludarabine należy zwrócić się do lekarza lub pielęgniarki.

-    Z uwagi na to, że substancja czynna leku Fludarabine, fludarabiny fosforan, jest bardzo silną substancją, działania niepożądane po zastosowaniu leku mogą być bardzo ciężkie i toksyczne (trujące). Z tego powodu lekarz, który przepisze lek będzie dokładnie obserwować pacjenta. Ważne, aby pacjent informował lekarza o wszelkich działaniach niepożądanych, które wystąpią podczas stosowania Fludarabine.

Dotyczy to głównie następujących objawów:

-    Pacjent nie czuje się dobrze.

Bardzo ważne, aby informować lekarza, jeśli pacjent ma zaburzenia szpiku kostnego, osłabiony układ odpornościowy lub jest podatny na zakażenia.

-    Po urazie pacjent obserwuje nietypowe siniaki lub nadmierne krwawienie; może to wskazywać na zmniejszenie liczby zdrowych komórek krwi.

-    Pacjent zauważy zmiany na skórze takie jak wysypka lub pęcherze; jest to niezwykle istotne, gdy pacjent ma lub miał nowotwór skóry.

Jeśli u pacjenta wystąpi jedno z opisanych powyżej działań niepożądanych, lekarz może zadecydować,

aby nie podawać leku Fludarabine lub może podać lek z zachowaniem szczególnych środków

ostrożności.

Podczas stosowania leku pacjent będzie miał regularnie wykonywane badania krwi, jeżeli:

-    jest podatny na zakażenia (ma obniżoną czynność lub osłabiony układ odpornościowy lub z wywiadu wynika, że przebył ciężkie zakażenia).

Własny układ odpornościowy może zaatakować różne części ciała (tzw. choroba autoimmunologiczna), może być także skierowany przeciwko czerwonym krwinkom pacjenta (tzw. choroba autoimmunohemolityczna). Taki stan może zagrażać życiu i nawet prowadzić do śmierci. Jeśli zdarzy się taka sytuacja, pacjent może być poddany dalszemu leczeniu, takiemu jak transfuzja krwi (krwią napromienioną, patrz poniżej) i kortykosteroidy.

-    otrzymał dużą dawkę leku. U pacjentów z ostrą białaczką, podczas stosowania Fludarabine w bardzo dużych dawkach (do 4-krotnie wyższych niż dawki zalecane w leczeniu B-PBL),

u co trzeciego pacjenta obserwowano ciężkie objawy ze strony ośrodkowego układu nerwowego (w tym utratę wzroku, śpiączkę i śmierć). U pacjentów stosujących dawki zalecane w B-PBL, śpiączka, napady drgawkowe lub pobudzenie występują rzadko. Czasami może wystąpić splątanie. Pacjent musi powiedzieć lekarzowi o jakichkolwiek nietypowych objawach. Niektóre z tych objawów pojawiają się z opóźnieniem około 60 dni lub więcej po zakończeniu leczenia.

-    stosuje Fludarabine przez dłuższy czas. Efekt długotrwałego stosowania Fludarabine na ośrodkowy układ nerwowy nie jest znany. Jednak, niektórzy pacjenci przechodzą do 26 cykli terapii z zastosowaniem zalecanych dawek.

-    wymagane jest przetaczanie krwi i pacjent jednocześnie stosuje (lub stosował) lek Fludarabine, powinien o tym poinformować lekarza. Lekarz zapewni, aby zastosowano jedynie specjalną krew poddaną wcześniej napromienieniu. Obserwowano ciężkie powikłania, a nawet śmierć,

w przypadku podania nienapromienionej krwi.

-    konieczne jest pobranie komórek szpiku kostnego i pacjent jednocześnie stosuje (lub stosował) Fludarabine, powinien poinformować lekarza o stosowaniu tego leku.

-    ma być poddany szczepieniu, należy poinformować lekarza, ponieważ podczas i po zastosowaniu Fludarabine należy unikać podawania szczepionek zawierających żywe wirusy.

-    ma bardzo ciężką przewlekłą białaczkę limfocytową; organizm pacjenta może być niezdolny do usuwania wszystkich pozostałości komórek zniszczonych przez fludarabinę. To może spowodować odwodnienie, zaburzenie czynności nerek i problemy z sercem. Lekarz będzie świadomy takich skutków i może podać pacjentowi leki by rozwiązać ten problem.

-    ma nowotwór skóry, stan uszkodzonej skóry może się pogorszyć podczas stosowania tego leku. Należy poinformować lekarza, jeśli pacjent zauważy jakiekolwiek zmiany na swojej skórze podczas stosowania leku lub po zakończeniu leczenia.

-    Kobiety i mężczyźni w wieku rozrodczym; patrz punkt: „Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność”.

-    ma zaburzoną czynność wątroby; lekarz może zadecydować, aby nie stosować leku lub stosować go z zachowaniem ostrożności.

-    ma jakąkolwiek postać choroby nerek lub więcej niż 70 lat, należy regularnie sprawdzać czynność nerek. Jeśli pacjent ma 65 lat lub więcej należy sprawdzić czynność nerek przed rozpoczęciem leczenia. Jeśli czynność nerek jest umiarkowanie zaburzona, pacjent może otrzymać Fludarabine w zmniejszonej dawce. Jeśli czynność nerek jest znacznie zaburzona, leku nie należy w ogóle stosować.

-    ma więcej niż 75 lat, lek Fludarabine należy stosować z zachowaniem ostrożności.

Należy poinformować lekarza o wystąpieniu obecnie lub w przeszłości któregokolwiek z wyżej wymienionych objawów.

Dzieci i młodzież

Brak danych dotyczących stosowania Fludarabine u dzieci i młodzieży.

Inne leki i Fludarabine

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Leki wymienione w tej części ulotki mogą być znane pacjentowi pod inną nazwą, często nazwą handlową. W tej części ulotki podano tylko nazwę substancji czynnej lub grupę substancji czynnych leku, a nie nazwę handlową. Dlatego też, należy sprawdzić na opakowaniu lub w ulotce nazwę substancji czynnej stosowanego leku.

Interakcja oznacza, że leki stosowane w tym samym czasie, mogą wzajemnie wpływać na swoje działanie i (lub) wystąpienie działań niepożądanych.

Interakcja może wystąpić, kiedy ten lek stosowany jest jednocześnie z:

-    pentostatyną - nie należy stosować Fludarabine jednocześnie z pentostatyną, ponieważ może prowadzić to do ciężkich chorób płuc,

-    lekami rozrzedzającymi krew takimi jak dipyrydamol; mogą one zmniejszać skuteczność fludarabiny.

-    cytarabiną (Ara-C) stosowaną w leczeniu przewlekłej białaczki limfocytowej. Jednoczesne stosowanie fludarabiny z cytarabiną może powodować zwiększenie stężenia aktywnej formy fludarabiny w komórkach. Jednak nie zaobserwowano zmian w ogólnym stężeniu we krwi

i eliminacji z krwi.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność Ciąża

Nie należy stosować Fludarabine w okresie ciąży, ponieważ badania na zwierzętach i ograniczone doświadczenia dotyczące stosowania leku u ludzi wskazują na możliwe ryzyko wad rozwojowych u płodu. Lekarz oceni korzyści z leczenia w stosunku do potencjalnego ryzyka dla nienarodzonego dziecka. Jeśli pacjentka jest w ciąży, lekarz przepisze Fludarabine tylko, gdy jest to absolutnie konieczne.

Karmienie piersią

Nie wiadomo, czy fludarabina przenika do mleka kobiet karmiących piersią. Jednakże w badaniach na zwierzętach zaobserwowano obecność fludarabiny w mleku samic. Dlatego też fludarabina jest przeciwwskazana podczas karmienia piersią.

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Płodność

Kobiety w wieku rozrodczym muszą unikać zajścia w ciążę. W przypadku zajścia w ciążę należy natychmiast poinformować lekarza.

Mężczyźni i kobiety w wieku rozrodczym muszą stosować skuteczną metodę antykoncepcji w trakcie leczenia i co najmniej 6 miesięcy po jego zakończeniu.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

U niektórych pacjentów podczas stosowania Fludarabine obserwowano wystąpienie takich objawów jak zmęczenie, osłabienie, zaburzenia widzenia, splątanie, pobudzenie i napady drgawkowe.

Nie należy prowadzić pojazdów i obsługiwać maszyn, dopóki pacjent nie upewni się, że powyższe objawy go nie dotyczą.

Fludarabine zawiera sód

Każda fiolka Fludarabine, 50 mg, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań/infuzji zawiera mniej niż 1 mmol sodu (23 mg), to znaczy lek uznaje się za „wolny od sodu”.

3. Jak stosować Fludarabine

Lek Fludarabine musi być podawany pod kontrolą wykwalifikowanego lekarza doświadczonego w stosowaniu terapii przeciwnowotworowych.

Należy ściśle stosować się do zaleceń lekarza podczas stosowania Fludarabine. Lekarz zadecyduje, kiedy i jak długo lek ten będzie u pacjenta stosowany.

Jeśli pacjent odnosi wrażenie, że działanie fludarabiny jest za mocne lub za słabe, powinien zwrócić się do lekarza.

Dawka leku Fludarabine, jaką należy podać, zależy od wzrostu i masy ciała pacjenta. Na tej podstawie oblicza się powierzchnię ciała w metrach kwadratowych (m2) i ustala dawkę leku.

Ten lek podawany jest do żyły we wstrzyknięciu lub infuzji i trwa około 30 minut.

Ogólne wytyczne

Zalecana dawka wynosi 25 mg/m2 powierzchni ciała. Podaje się ją we wstrzyknięciu lub infuzji przez 5 kolejnych dni. Ten 5-dniowy cykl leczenia będzie powtarzany co 28 dni do czasu, aż lekarz stwierdzi, że osiągnięto już najlepszy możliwy wynik leczenia. Na ogół wymaga to 6 cykli leczenia, czyli około 6 miesięcy. Dawkę można zmniejszyć lub opóźnić podawanie kolejnego cyklu w przypadku wystąpienia działań niepożądanych.

W trakcie leczenia pacjent będzie miał regularnie wykonywane badania krwi. Indywidualna dawka będzie starannie dobierana w zależności od liczby komórek krwi i odpowiedzi pacjenta na leczenie.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek problemy z nerkami lub pacjent ma więcej niż 70 lat, należy regularnie sprawdzać czynność nerek. Jeśli nerki nie działają prawidłowo, pacjent może otrzymać zmniejszoną dawkę.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki Fludarabine

Ponieważ lek ten podawany jest w szpitalu, jest mało prawdopodobne, że pacjent otrzyma zbyt małą lub zbyt dużą dawkę. Jednak należy poradzić się lekarza w razie jakichkolwiek wątpliwości.

Nie ma specyficznej odtrutki w przypadku przedawkowania Fludarabine. Jeśli pacjent otrzymał zbyt dużą dawkę Fludarabine, lekarz przerwie leczenie i rozpocznie leczenie objawów.

Duże dawki fludarabiny mogą powodować nieodwracalne działania niepożądane ze strony ośrodkowego układu nerwowego, takie jak utrata wzroku, śpiączka i śmierć. Duże dawki leku mogą powodować znaczne zmniejszenie liczby niektórych rodzajów komórek krwi (ciężka małopłytkowość - zmniejszenie liczby płytek krwi prowadzące do siniaków i krwawień i neutropenia - zmniejszenie liczby białych krwinek, prowadzące do zwiększonego ryzyka wystąpienia zakażeń) z powodu obniżonej czynności szpiku kostnego.

Pominięcie zastosowania dawki Fludarabine

Lekarz ustali, kiedy pacjent powinien otrzymać dawkę leku. Jeśli pacjent podejrzewa, że mógł pominąć dawkę, powinien jak najszybciej skontaktować się z lekarzem.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Niektóre działania niepożądane mogą zagrażać życiu:

-    Jeśli pacjent ma trudności w oddychaniu, kaszel lub ból w klatce piersiowej z gorączką lub bez gorączki. Mogą to być objawy zakażenia płuc.

-    Jeśli pacjent zauważy nietypowe siniaki, nadmierne krwawienie po urazie lub wydaje się być bardziej podatny na zakażenia. Może to być spowodowane zmniejszoną liczbą komórek krwi. Może to także prowadzić do zwiększonego ryzyka wystąpienia (ciężkich) zakażeń spowodowanych przez drobnoustroje, które zwykle nie wywołują choroby u zdrowych osób (zakażenia oportunistyczne), w tym późna reaktywacja wirusów, np. półpaśca.

-    Jeśli u pacjenta występuje jakikolwiek ból po jednej stronie ciała, krew w moczu lub zmniejszona ilość wydalanego moczu. Mogą to być objawy zespołu lizy guza (zespołu powikłań wywołanych przez produkty rozpadu komórek nowotworowych i objawiających się zwiększonym stężeniem we krwi potasu, fosforanu, kwasu moczowego i wapnia oraz zwiększoną ilością kwasu moczowego w moczu (niezbyt często). Może to prowadzić do ostrego uszkodzenia nerek przez moczany i niewydolności nerek). Jeśli u pacjenta występują takie objawy, należy natychmiast zwrócić się do lekarza.

-    Jeśli pacjent zauważy jakiekolwiek zmiany na skórze, ustach, oczach i narządach płciowych, w postaci zapalenia, pęcherzy i uszkodzeń tkanki. Wysypce skórnej często towarzyszą objawy grypopodobne. Mogą to być objawy ciężkiej reakcji alergicznej (zespółLyella, zespół Stevensa-Johnsona - rzadko).

-    Jeśli pacjent ma kołatanie serca (odczuwalne bicia serca) lub ból w klatce piersiowej. Może to być objawem problemów z sercem.

Należy natychmiast zwrócić się do lekarza w przypadku wystąpienia któregokolwiek

z powyższych działań niepożądanych.

Poniższe działania niepożądane zostały wymienione według częstości ich występowania.

Jeśli pacjent nie jest pewien jakie to są działania niepożądane, należy poprosić lekarza o wyjaśnienie.

Bardzo często (występujące częściej niż u 1 na 10 pacjentów):

-    zakażenia (w tym ciężkie),

-    zakażenia spowodowane zahamowaniem czynności układu odpornościowego (zakażenia oportunistyczne),

-    zakażenie płuc (zapaleniepłuc), z takimi objawami jak trudności w oddychaniu i (lub) kaszel z gorączką lub bez gorączki,

-    zmniejszenie liczby płytek krwi (małopłytkowość), któremu może towarzyszyć powstawanie siniaków i krwawienie,

-    zmniejszona liczba białych krwinek (neutropenia),

-    zmniejszona liczba czerwonych krwinek (niedokrwistość),

-    kaszel,

-    wymioty, biegunka, mdłości (nudności),

-    gorączka,

-    zmęczenie,

-    osłabienie.

Często (występujące u 1 do 10 na 100 pacjentów):

-    inne nowotwory krwi (zespół mielodysplastyczny, ostra białaczka szpikowa). Większość pacjentów, u których występują te choroby byli leczeni wcześniej, jednocześnie lub później innymi lekami przeciwnowotworowymi (środkami alkilującymi, inhibitorami topoizomerazylub radioterapią,

-    zahamowanie czynności szpiku kostnego (mielosupresja),

-    znaczna utrata apetytu prowadząca do spadku wagi ciała (anoreksja),

-    drętwienie lub osłabienie kończyn (neuropatia obwodowa),

-    zaburzenie widzenia,

-    zapalenie j amy ustnej,

-    wysypka skórna,

-    obrzęki związane z nadmiernym zatrzymywaniem płynów,

-    zapalenie błony śluzowej układu pokarmowego (od jamy ustnej do odbytu),

-    dreszcze,

-    ogólnie złe samopoczucie.

Niezbyt często (występujące u 1 do 10 na 1000 pacjentów):

-    choroba autoimmunologiczna (układ odpornościowy atakuje czerwone krwinki [hemoliza autoimmunologiczna], niedokrwistość hemolityczna immunologiczna jednocześnie

z immunologiczną małopłytkowością [zespół Evansa], krwawienie ze skóry, błon śluzowych i innych miejsc związane ze znacznym zmniejszeniem liczby płytek krwi [plamica małopłytkowa], zaburzenia krwawienia związane z działaniem przeciwciał przeciwko czynnikowi krzepnięcia [nabyta hemofilia] i immunologiczne choroby skóry objawiające się swędzącymi pęcherzami [pęcherzyca]),

-    zespół lizy guza,

-    uczucie splątania,

-    uszkodzenie płuc, zwłóknienie płuc, zapalenie płuc, duszność,

-    krwawienie z przewodu pokarmowego,

-    podwyższona aktywność enzymów wątrobowych lub trzustkowych.

Rzadko (występujące u 1 do 10 na 10 000 pacjentów):

-    zaburzenia układu chłonnego na skutek zakażenia wirusowego (choroba limfoproliferacyjna, związana z zakażeniem EBV),

-    śpiączka,

-    drgawki,

-    niepokój,

-    utrata wzroku,

-    zapalenie lub uszkodzenie nerwu wzrokowego (neuropatia nerwu wzrokowego),

-    niewydolność serca,

-    nieregularne bicie serca (arytmia),

-    nowotwór skóry,

-    zmiany na skórze i (lub) błonach śluzowych w postaci zaczerwienia, zapalenia, pęcherzy i uszkodzenia tkanki (zespół Lyella, zespół Stevensa-Johnsona).

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

-    krwawienie do mózgu,

-    krwawienie do płuc,

-    zapalenie pęcherza moczowego, które może powodować ból podczas oddawania moczu i powodować pojawienie się krwi w moczu (krwotoczne zapalenie pęcherza).

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub pielęgniarki.

5. Jak przechowywać Fludarabine

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku, po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie i pudełku po: EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Przechowywać w lodówce (2°C - 8°C).

Warunki przechowywania po rekonstytucji/rozcieńczeniu: patrz punkt: „Informacje przeznaczone wyłącznie dla fachowego personelu medycznego”.

Nie stosować tego leku jeśli zauważy się widoczne zmiany w wyglądzie leku.

Roztwór po rekonstytucji/rozcieńczeniu jest klarowny i bezbarwny. Należy użyć wyłącznie klarownego, bezbarwnego roztworu bez widocznych cząsteczek.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera Fludarabine

-    Substancją czynną leku jest fludarabiny fosforan. Każda fiolka zawiera 50 mg fludarabiny fosforanu. 1 ml roztworu po rekonstytucji zawiera 25 mg fludarabiny fosforanu.

-    Pozostałe składniki to: mannitol i sodu wodorotlenek (do ustalenia pH).

Jak wygląda Fludarabine i co zawiera opakowanie

Fludarabine to sterylny liofilizowany biały lub prawie biały proszek lub zbrylony proszek.

Lek pakowany jest w szklaną fiolkę z korkiem z gumy bromobutylowej z aluminiowym uszczelnieniem koloru zielonego.

Proszek należy rozpuścić w wodzie do wstrzykiwań a następnie rozcieńczyć.

Roztwór po rekonstytucji/rozcieńczeniu jest klarowny i bezbarwny.

Fludarabine jest dostępny w opakowaniach zawierających 1 fiolkę.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Fresenius Kabi Oncology Plc.

Lion Court, Farnham Road Bordon, Hampshire, GU35 0NF Wielka Brytania

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o. ul. Hrubieszowska 2 01-209 Warszawa tel. (22) 345 67 89

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Belgia

Fludarabine Fresenius Kabi 50 mg poeder voor oplossing voor injectie of infusie

Bułgaria

OaygapaÖHH Ka6u 50 mg npax 3a HH^e^HOHeH/uH$y3HOHeH pa3TBop

Oypr

Fludarabine Kabi

Dania

Fludarabin Fresenius Kabi

Estonia

Fludarabine Kabi 50 mg

Francja

FLUDARABINE KABI 50 mg, poudre pour solution injectable ou pour perfusion

Grecja

Fludarabine Kabi

Holandia

Fludarabine Fresenius Kabi 50 mg poeder voor oplossing voor injectie of infusie

Irlandia

Fludarabine phosphate 50 mg Powder for solution for injection or infusion

Litwa

Fludarabine Kabi 50 mg milteliai injekciniam/ infuziniam tirpalui

Łotwa

Fludarabine Kabi 50 mg pulveris injekciju vai infuziju škiduma pagatavošanai

Luksemburg

Fludarabin Kabi 50 mg Pulver zur Herstellung einer Injektions- oder Infusionslösung

Malta

Fludarabine phosphate 50 mg Powder for solution for injection or infusion

Niemcy

Fludarabin Kabi 50 mg Pulver zur Herstellung einer Injektions- oder Infusionslösung

Norwegia

Fludarabin Fresenius Kabi 50 mg pulver til injeksjons-/ infusjonsvæske, oppl0sning

Polska

Fludarabine Kabi

Portugalia

Fludarabina Kabi.

Republika Czeska

Fludarabine Kabi 50 mg prášek pro injekcm/infuzm roztok

Rumunia

Fludarabina Kabi 50 mg pulbere pentru solutie injectabila / perfuzabila

Słowacja

Fludarabine 50 mg prášok na injekčný a infúzny roztok

Szwecja

Fludarabine Fresenius Kabi

Węgry

Fludarabin Kabi 50 mg por oldatos injekciohoz vagy infuziohoz

Wielka Brytania

Fludarabine phosphate 50 mg Powder for solution for injection or infusion

Włochy

Fludarabina Kabi

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Informacje przeznaczone wyłącznie dla fachowego personelu medycznego:

Fludarabine, jak inne leki cytotoksyczne, musi być przygotowywany przez wykwalifikowany personel w przeznaczonym do tego miejscu. Należy przestrzegać procedur postępowania z lekiem zgodnie z lokalnymi wymaganiami dotyczącymi leków cytostatycznych.

Wyłącznie do podawania dożylnego.

Niezgodności farmaceutyczne

Nie mieszać produktu leczniczego z innymi produktami leczniczymi.

Instrukcja dotycząca stosowania i postępowania Rekonstytucja

Fludarabine należy przygotowywać w warunkach aseptycznych, dodając sterylną wodę do wstrzykiwań.

Po rozpuszczeniu proszku w 2 ml sterylnej wody do wstrzykiwań, proszek powinien się całkowicie rozpuścić w czasie krótszym niż 60 sekund. Każdy ml uzyskanego roztworu będzie zawierał 25 mg fludarabiny fosforanu. Roztwór należy ocenić wizualnie. Roztwór po rekonstytucji/rozcieńczeniu jest klarowny, bezbarwny i bez widocznych cząsteczek.

Rozcieńczanie

Do strzykawki należy nabrać wymaganą dawkę. Do pojedynczego szybkiego wstrzyknięcia (bolus) dawkę należy następnie rozcieńczyć w 10 ml 0,9% roztworu chlorku sodu. W przypadku infuzji, roztwór należy rozcieńczyć w 100 ml 0,9% roztworu chlorku sodu lub 5% roztworze glukozy do wstrzykiwań i podawać w infuzji dożylnej około 30 minut. W badaniach klinicznych, produkt leczniczy był rozcieńczany w 100 ml lub 125 ml 5% roztworu glukozy do wstrzykiwań lub w 0,9% roztworze chlorku sodu.

Badanie zgodności rozcieńczania przeprowadzono w worku infuzyjnym z poliolefiny.

Po pierwszym otwarciu, produkt leczniczy należy zużyć natychmiast.

Po rekonstytucji:

Stabilność fizykochemiczna produktu leczniczego po rekonstytucji w wodzie do wstrzykiwań została wykazana przez 24 godziny w temperaturze 25°C ± 2°C/ 60% ± 5%RH oraz przez 7 dni w temperaturze 5°C ± 3°C.

Z mikrobiologicznego punktu widzenia, produkt leczniczy należy zużyć natychmiast. Jeśli nie zostanie natychmiast zużyty, odpowiedzialność za czas i warunki jego przechowywania przed użyciem ponosi użytkownik. Okres przechowywania nie powinien być dłuższy niż 24 godziny w temperaturze od 2°C do 8°C.

Po rozcieńczeniu:

Roztwór do infuzji jest chemicznie stabilny, jeśli przechowywany jest w workach do infuzji z 0,9% roztworem chlorku sodu lub 5% roztworem glukozy, przez 48 godzin w temperaturze od 2°C do 8°C lub 24 godziny temperaturze 25°C w normalnych warunkach oświetlenia.

Z mikrobiologicznego punktu widzenia, produkt leczniczy należy zużyć natychmiast. Jeśli nie zostanie natychmiast zużyty, odpowiedzialność za czas i warunki jego przechowywania przed użyciem ponosi użytkownik. Okres przechowywania nie powinien być dłuższy niż 24 godziny w temperaturze od 2°C do 8°C, jeżeli rozcieńczenia dokonano w kontrolowanych i zwalidowanych warunkach septycznych.

Jeśli roztwór fludarabiny przypadkowo się wyleje

Jeżeli roztwór zetknie się ze skórą lub błonami śluzowymi nosa lub ust, powierzchnie te należy dokładnie przemyć wodą z mydłem. W razie kontaktu z oczami, należy je dokładnie przemyć dużą ilością wody. Należy unikać wdychania produktu leczniczego.

UK/H/5066/01/DC 10/10

Fludarabine Kabi

Charakterystyka Fludarabine kabi

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Fludarabine Kabi, 50 mg, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań/infuzji

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda fiolka zawiera 50 mg fludarabiny fosforanu.

1 ml roztworu po rekonstytucji zawiera 25 mg fludarabiny fosforanu.

Substancja pomocnicza o znanym działaniu:

Każda fiolka Fludarabine Kabi, 50 mg, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań/infuzji zawiera mniej niż 1 mmol sodu (23 mg), to znaczy lek uznaje się za „wolny od sodu”.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań/infuzji.

Sterylny liofilizowany biały lub prawie biały proszek lub zbrylony proszek.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Leczenie przewlekłej białaczki limfocytowej B-komórkowej (CLL, ang. Chronić Lymphocytic Leukaemia) u pacjentów z wystarczającą rezerwą szpiku kostnego.

Leczenie pierwszego rzutu fludarabiną należy podejmować tylko w przypadkach zaawansowanej choroby w III/IV stopniu wg klasyfikacji Rai (wg klasyfikacji Bineta C) lub I/II stopniu wg klasyfikacji Rai (wg klasyfikacji Bineta A/B), jeśli u pacjenta występują objawy zależne od choroby lub wyraźna progresja choroby.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Fludarabinę należy podawać pod nadzorem wykwalifikowanego lekarza, doświadczonego w prowadzeniu terapii przeciwnowotworowej.

Podanie dożylne

Fludarabinę należy podawać wyłącznie dożylnie.

Nie opisano przypadków, w których fludarabina podana pozażylnie spowodowała ciężkie miej scowe działania niepożądane. Należy jednak unikać przypadkowego pozażylnego podania fludarabiny.

Dorośli

Zalecana dawka fludarabiny wynosi 25 mg/m2 pc., dożylnie raz na dobę przez 5 kolejnych dni w odstępach co 28 dni. Do każdej fiolki należy dodać 2 ml wody do wstrzykiwań.

Każdy ml przygotowanego roztworu do wstrzykiwań/infuzji zawiera 25 mg fludarabiny fosforanu (patrz punkt 6.6).

Obliczoną na podstawie powierzchni ciała pacjenta dawkę do jednorazowego wstrzyknięcia dożylnego (bolus) należy nabrać do strzykawki i rozcieńczyć w 10 ml 9 mg/ml (0,9%) roztworu chlorku sodu.

W przypadku infuzji, wymaganą dawkę, po nabraniu do strzykawki można rozcieńczyć w 100 ml 9 mg/ml (0,9%) roztworu chlorku sodu i podawać w infuzji dożylnej przez około 30 minut.

Czas leczenia zależy od skuteczności terapii i tolerancji produktu leczniczego.

Fludarabinę należy podawać aż do uzyskania maksymalnej odpowiedzi (całkowita lub częściowa remisja, zwykle 6 cykli), a następnie należy zakończyć leczenie.

Zaburzenia czynności wątroby

Nie przeprowadzono badań dotyczących bezpieczeństwa stosowania i skuteczności fludarabiny u pacjentów z zaburzeniem czynności wątroby. W tej grupie pacjentów fludarabinę należy stosować ostrożnie i podawać, jeśli przewidywane korzyści przewyższają potencjalne ryzyko.

Zaburzenia czynności nerek

Całkowity klirens ustrojowy podstawowego metabolitu osoczowego fludarabiny (2-F-ara-A) wykazuje korelację z klirensem kreatyniny, co wskazuje na znaczenie nerkowej drogi eliminacji związku. Pacjenci z zaburzoną czynnością nerek wykazywali zwiększenie ekspozycji ogólnoustrojowej (AUC dla 2F-ara-A). Dane kliniczne dotyczące pacjentów z zaburzeniem czynności nerek (klirens kreatyniny poniżej 70 ml/min) są ograniczone. Z tego względu, jeśli podejrzewa się zaburzenie czynności nerek lub u pacjentów w wieku powyżej 65 lat, należy oznaczyć klirens kreatyniny.

U pacjentów z zaburzeniem czynności nerek dawki należy odpowiednio dostosować. Jeśli klirens kreatyniny wynosi od 30 do 70 ml/min, dawkę należy zmniejszyć do 50% i dokładnie monitorować parametry hematologiczne w celu oceny toksyczności. Więcej informacji, patrz punkt 4.4. Leczenie fludarabiną jest przeciwwskazane, jeśli klirens kreatyniny wynosi <30 ml/min (patrz punkt 4.3).

Dzieci i młodzież

Nie zaleca się stosowania fludarabiny u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat ze względu na brak danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania i skuteczności.

Pacjenci w podeszłym wieku

Ponieważ dane dotyczące stosowania fludarabiny u pacjentów w podeszłym wieku (>75 lat) są ograniczone, należy zachować ostrożność podczas podawania fludarabiny fosforanu tym pacjentom.

U pacjentów w wieku 65 lat i starszych, przed rozpoczęciem leczenia należy oznaczyć klirens kreatyniny, patrz „Zaburzenia czynności nerek” i punkt 4.4.

Sposób podawania

Instrukcja dotycząca rekonstytucji lub rozcieńczania produktu leczniczego przed podaniem, patrz punkt 6.6.

4.3    Przeciwwskazania

-    Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

-    Zaburzenia czynności nerek z klirensem kreatyniny <30 ml/min.

-    Niewyrównana niedokrwistość hemolityczna.

-    Karmienie piersią.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania Zahamowanie czynności szpiku kostnego

U pacjentów leczonych fludarabiną opisywano ciężkie zahamowanie czynności szpiku kostnego, zwłaszcza niedokrwistość, małopłytkowość i neutropenię. W badaniu fazy I u dorosłych pacjentów z guzem litym, średni czas do osiągnięcia najniższej wartości wynosił 13 dni (zakres od 3 do 25 dni) dla granulocytów i 16 dni (zakres od 2 do 32 dni) dla płytek krwi. U większości pacjentów wyjściowe parametry hematologiczne były zmniejszone z powodu choroby lub wcześniejszej terapii mielosupresyjnej.

Zahamowanie czynności szpiku kostnego może mieć charakter kumulacyjny. Ponieważ mielosupresja indukowana chemioterapią jest często odwracalna, podawanie fludarabiny fosforanu wymaga uważnego monitorowania parametrów hematologicznych.

Fludarabina jest silnym lekiem przeciwnowotworowym o potencjalnie znaczących toksycznych działaniach niepożądanych. Należy obserwować, czy u leczonych pacjentów nie występują objawy toksyczności hematologicznej lub niehematologicznej. Zaleca się okresową kontrolę liczby komórek krwi obwodowej, w celu wykrycia rozwoju niedokrwistości, neutropenii i małopłytkowości.

U dorosłych pacjentów obserwowano kilka przypadków ciężkiej trójliniowej hipoplazji szpiku kostnego lub aplazji powodującej pancytopenię, niekiedy zakończonych zgonem. Czas trwania klinicznie istotnej cytopenii w udokumentowanych przypadkach wynosił od około 2 miesięcy do około roku. Te epizody występowały zarówno u pacjentów wcześniej leczonych jak i nieleczonych.

Tak jak w przypadku innych leków cytotoksycznych, należy zachować ostrożność podczas stosowania fludarabiny, jeśli rozważa się wykonanie biopsji szpiku kostnego.

•    Zaburzenia autoimmunologiczne

Niezależnie od zaburzeń autoimmunologicznych w wywiadzie i od wyników testu Coombsa, u pacjentów w trakcie lub po zakończeniu leczenia fludarabiną obserwowano reakcje autoimmunologiczne zagrażające życiu lub czasem zakończone zgonem (patrz punkt 4.8).

U większości pacjentów z niedokrwistością hemolityczną, po ponownym podaniu fludarabiny występował nawrót procesu hemolitycznego. Należy obserwować, czy u pacjentów leczonych fludarabiną nie występuje hemoliza.

W przypadku hemolizy zaleca się przerwanie leczenia fludarabiną. Najczęściej stosowanym leczeniem w przypadku autoimmunologicznej niedokrwistości hemolitycznej jest przetoczenie krwi (napromienionej, patrz poniżej) oraz podanie preparatów kory nadnerczy.

•    Neurotoksyczność

W badaniach określających zakres dawkowania, podczas których podawano duże dawki fludarabiny dożylnie pacjentom z ostrą białaczką, dochodziło do ciężkich zaburzeń neurologicznych, w tym do utraty wzroku, śpiączki i zgonów. Objawy występowały w ciągu 21 do 60 dni od ostatniej dawki. Tak ciężka toksyczność ośrodkowego układu nerwowego występowała u 36% pacjentów leczonych dawkami około 4-krotnie większymi (96 mg/m2 pc./dobę przez 5-7 dni) niż zalecane. U pacjentów leczonych dawkami mieszczącymi się w zakresie dawkowania zalecanego w CLL, ciężka toksyczność ośrodkowego układu nerwowego (śpiączka, drgawki i pobudzenie) występowała rzadko lub niezbyt często (splątanie) (patrzpunkt 4.8).

Nie jest znany wpływ przewlekłego podawania fludarabiny na ośrodkowy układ nerwowy. Niemniej jednak, w niektórych badaniach ze względnie długim czasem leczenia, pacjenci dobrze tolerowali zalecaną dawkę (nawet do 26 cykli leczenia). Pacjentów należy uważnie obserwować pod kątem wystąpienia objawów neurologicznych.

W badaniach po wprowadzeniu fludarabiny do obrotu odnotowano występowanie neurotoksyczności wcześniej bądź później, niż w badaniach klinicznych.

•    Zespół lizy guza

U pacjentów z dużymi guzami, leczonych fludarabiną, opisano zespół lizy guza. Ponieważ fludarabina może indukować odpowiedź już w pierwszym tygodniu leczenia, należy zastosować środki ostrożności u pacjentów obarczonych ryzykiem tego powikłania.

•    Reakcja „przeszczep przeciw gospodarzowi” związana z transfuzją krwi

Po podaniu nienapromienionej krwi pacjentom leczonym fludarabiną obserwowano, związaną z tym zabiegiem, reakcję „przeszczep przeciw gospodarzowi” (reakcję przetoczonych immunokompetentnych limfocytów w stosunku do gospodarza). Często prowadziło to do zgonu.

Z tego względu, aby zminimalizować ryzyko wystąpienia reakcji „przeszczep przeciw gospodarzowi” związanej z przetoczeniem krwi, pacjenci wymagający przetoczenia krwi, którzy są lub byli leczeni fludarabiną, powinni otrzymywać tylko napromienioną krew.

•    Nowotwór skóry

U niektórych pacjentów podczas leczenia fludarabiną lub po jego zakończeniu obserwowano pogorszenie lub zaostrzenie już istniejących lub wystąpienie nowych skórnych zmian nowotworowych.

•    Zły stan zdrowia

U pacjentów w złym stanie zdrowia, fludarabinę należy stosować ostrożnie i po uważnym rozważeniu stosunku korzyści do ryzyka. Dotyczy to zwłaszcza pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności szpiku kostnego (małopłytkowość, niedokrwistość i (lub) granulocytopenia), niedoborem odporności lub z występowaniem zakażeń oportunistycznych w przeszłości.

•    Zaburzenia czynności nerek

Całkowity klirens głównego metabolitu 2-F-ara-A wykazuje korelację z klirensem kreatyniny, wskazując na znaczenie nerkowej drogi eliminacji związku. U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek występuje zwiększona ekspozycja na lek (AUC - pole powierzchni pod krzywą dla 2F-ara-A). Dane kliniczne na temat pacjentów z zaburzeniami czynności nerek (klirens kreatyniny < 70 ml/min) są ograniczone.

U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek, fludarabinę należy podawać z ostrożnością.

U pacjentów z umiarkowanymi zaburzeniami czynności nerek (klirens kreatyniny pomiędzy 30 a 70 ml/min) dawkę należy zmniejszyć o 50% a pacjenta należy uważnie obserwować (patrz punkt 4.2). Leczenie fludarabiną jest przeciwwskazane u pacjentów z klirensem kreatyniny poniżej 30 ml/min (patrz punkt 4.3).

•    Pacjenci w podeszłym wieku

Ponieważ dane dotyczące stosowania fludarabiny u pacjentów w podeszłym wieku (>75 lat) są ograniczone, należy zachować ostrożność podczas podawania fludarabiny tym pacjentom.

U pacjentów w wieku 65 lat i starszych, przed rozpoczęciem leczenia należy oznaczyć klirens kreatyniny, patrz podpunkt „Zaburzenia czynności nerek” w punkcie 4.2.

•    Ciąża

Fludarabiny nie należy stosować u kobiet w ciąży, chyba że jest to bezwzględnie konieczne (np. w sytuacji zagrożenia życia, braku innej, bardziej bezpiecznej i równie skutecznej metody leczenia, braku możliwości uniknięcia leczenia). Fludarabina może uszkadzać płód (patrz punkty 4.6 i 5.3). Lekarz może rozważyć jej stosowanie tylko w sytuacji, gdy potencjalne korzyści przeważają potencjalne ryzyko dla płodu.

Kobiety powinny unikać zajścia w ciążę podczas leczenia fludarabiną.

Kobiety w wieku rozrodczym należy poinformować o potencjalnym zagrożeniu dla płodu.

•    Antykoncepcja

Kobiety w wieku rozrodczym i mężczyźni aktywni seksualnie muszą stosować skuteczne metody antykoncepcji podczas leczenia i co najmniej przez 6 miesięcy po jego zakończeniu (patrz punkt 4.6).

•    Szczepienia

Podczas leczenia fludarabiną i po jego zakończeniu należy unikać szczepionek zawierających żywe drobnoustroje.

•    Schematy ponownego leczenia po leczeniu początkowym fludarabiną

Należy unikać zamiany początkowego leczenia fludarabiną na chlorambucyl u pacjentów opornych na fludarabinę, ponieważ większość pacjentów opornych na fludarabinę wykazuje również oporność na chlorambucyl.

Substancje pomocnicze

Każda fiolka Fludarabine Kabi, 50 mg, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań/infuzji zawiera mniej niż 1 mmol sodu (23 mg), to znaczy lek uznaje się za „wolny od sodu”.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Pentostatyna:

W badaniach klinicznych, w których w leczeniu opornych postaci przewlekłej białaczki limfocytowej (CLL) stosowano dożylnie fludarabinę w połączeniu z pentostatyną (deoksykoformycyną), stwierdzono nieakceptowalnie dużą częstość występowania toksyczności płucnej zakończonej zgonem. Z tego względu, nie zaleca się stosowania fludarabiny w skojarzeniu z pentostatyną.

Dipirydamol:

Dipirydamol i inne inhibitory wychwytu adenozyny mogą zmniejszać skuteczność terapeutyczną fludarabiny.

Badania kliniczne i in vitro wykazały, że podczas leczenia fludarabiną w skojarzeniu z cytarabiną zarówno maksymalne stężenie wewnątrzkomórkowe, jak również ekspozycja wewnątrzkomórkowa Ara-CTP (aktywnego metabolitu cytarabiny) zwiększają się w komórkach białaczkowych. Stężenie Ara-C w osoczu i szybkość eliminacji Ara-CTP nie były zmienione.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

•    Ciąża

Dane przedkliniczne, uzyskane z badań przeprowadzonych na szczurach wykazały przenikanie fludarabiny i (lub) metabolitów przez łożysko. Wyniki badań toksyczności dla płodu po podaniu dożylnym dawek terapeutycznych fludarabiny u szczurów i królików wykazały działanie embriotoksyczne i teratogenne (patrz punkt 5.3).

Dane ze stosowania fludarabiny u kobiet w pierwszym trymestrze ciąży są bardzo ograniczone.

Fludarabiny nie należy stosować w okresie ciąży chyba, że jest to bezwzględnie konieczne

(tj. w sytuacji zagrożenia życia, braku innej, bardziej bezpiecznej i równie skutecznej metody leczenia,

braku możliwości uniknięcia leczenia). Fludarabina może uszkadzać płód (patrz punkty 4.6 i 5.3).

Lekarz może rozważyć stosowanie fludarabiny, tylko wtedy gdy potencjalne korzyści uzasadniają potencjalne ryzyko dla płodu.

•    Karmienie piersią

Nie wiadomo, czy ten produkt leczniczy lub jego metabolity przenikają do mleka kobiecego.

Niemniej jednak, istnieją dowody z badań nieklinicznych, że fludarabina i (lub) jego metabolity przenikają z krwi matki do mleka.

Fludarabina jest przeciwwskazana podczas karmienia piersią z powodu możliwości wystąpienia poważnych działań niepożądanych fludarabiny u dzieci karmionych piersią (patrz punkt 4.3).

•    Płodność

Kobiety w wieku rozrodczym należy poinformować o potencjalnym ryzyku dla płodu.

Zarówno aktywni seksualnie mężczyźni jak i kobiety w wieku rozrodczym muszą stosować skuteczne metody antykoncepcji podczas leczenia i co najmniej przez 6 miesięcy po jego zakończeniu (patrz punkt 4.4).

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Fludarabina może ograniczać zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn, ponieważ obserwowano wystąpienie takich objawów jak: zmęczenie, osłabienie, zaburzenia widzenia, splątanie, pobudzenie i napady padaczkowe.

4.8    Działania niepożądane

Na podstawie doświadczeń ze stosowania produktu leczniczego Fludara, najczęściej występujące działania niepożądane obejmują zahamowanie czynności szpiku kostnego (neutropenia, małopłytkowość i niedokrwistość), zakażenie w tym zapalenie płuc, kaszel, gorączkę, zmęczenie, osłabienie, nudności, wymioty i biegunkę. Do innych często zgłaszanych działań niepożądanych należą: dreszcze, obrzęki, złe samopoczucie, neuropatia obwodowa, zaburzenia widzenia, brak łaknienia, zapalenie błony śluzowej jamy ustnej i żołądka oraz wysypka skórna. U pacjentów leczonych fludarabiną występują ciężkie zakażenia oportunistyczne. Opisano zgony spowodowane ciężkimi działaniami niepożądanymi.

Tabela poniżej opisuje działania niepożądane pogrupowane według klasyfikacji układów i narządów MedDRA. Częstości występowania są podane w oparciu o dane z badań klinicznych, bez względu na związek przyczynowo - skutkowy z fludarabiną.

Działania niepożądane występujące rzadko zgłaszano głównie po wprowadzeniu fludarabiny do obrotu.

Klasyfikacja układów i narządów MedDRA

Bardzo często >1/10

Często

>1/100 do <1/10

Niezbyt często >1/1000 do <1/100

Rzadko >1/10 000 do <1/1000

Częstość

nieznana

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze

Zakażenia/ zakażenia oportunistyczne (w tym reaktywacja wirusa utajonego, np. postępująca leukoencefalo-patia

wieloogniskowa,

Zaburzenia limfoprolifera-cyjne (związane z EBV).

Klasyfikacja układów i narządów MedDRA

Bardzo często >1/10

Często

>1/100 do <1/10

Niezbyt często >1/1000 do <1/100

Rzadko >1/10 000 do <1/1000

Częstość

nieznana

półpasiec, wirus Epstein-Barr), zapalenie płuc.

Nowotwory łagodne, złośliwe i nieokreślone (w tym torbiele i polipy)

Zespół

mielodysplasty-

czny i ostra

białaczka

szpikowa

(głównie

związana

z wcześniej szym,

jednoczesnym

lub późniejszym

leczeniem

środkami

alkilującymi,

inhibitorami

topoizomerazy

lub radioterapią).

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Neutropenia,

niedokrwistość,

małopłytkowość.

Zahamowanie czynności szpiku kostnego.

Zaburzenia

układu

immunologi

cznego

Zaburzenia

autoimmuno-

logiczne

(w tym

niedokrwistość

autoimmuno-

hemolityczna,

zespół Evansa,

zakrzepowa

plamica

małopłytko-

wa, nabyta

hemofilia,

pęcherzyca).

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Jadłowstręt.

Zespół lizy

guza (w tym

niewydolność

nerek, kwasica

metaboliczna,

hiperkaliemia,

hipokalcemia,

hiperurykemia,

krwiomocz,

wydalanie

kryształów

moczanowych

z moczem,

hiperfosfate-

mia).

Klasyfikacja układów i narządów MedDRA

Bardzo często >1/10

Często

>1/100 do <1/10

Niezbyt często >1/1000 do <1/100

Rzadko >1/10 000 do <1/1000

Częstość

nieznana

Zaburzenia

układu

nerwowego

Neuropatia

obwodowa.

Splątanie.

Śpiączka,

napady

drgawkowe,

pobudzenie.

Wylew

krwi

do mózgu.

Zaburzenia

oka

Zaburzenia

widzenia.

Ślepota,

zapalenie nerwu wzrokowego, neuropatia nerwu

wzrokowego.

Zaburzenia

serca

Niewydolność

serca,

zaburzenia

rytmu.

Zaburzenia

układu

oddechowego,

klatki

piersiowej

i śródpiersia

Kaszel.

Toksyczność płucna (w tym zwłóknienie płuc, zapalenie płuc,

duszność).

Wylew krwi do płuc.

Zaburzenia żołądka i jelit

Wymioty,

biegunka,

nudności.

Zapalenie błony śluzowej żołądka.

Krwawienia

z przewodu

pokarmowego,

zmiany

aktywności

enzymów

trzustki.

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Zmiany

aktywności

enzymów

wątrobowych.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Wysypka.

Nowotwór skóry, martwica toksyczna naskórka (zespół Lyella),

zespół Stevensa-Johnsona.

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Krwoto

czne

zapalenie

pęcherza

moczowe

go

Zaburzenia ogólne i stany miejscu podania

Gorączka,

zmęczenie,

osłabienie.

Obrzęk, zapalenie błon śluzowych, dreszcze, złe samopoczucie.

W celu opisania działania niepożądanego zastosowano najbardziej odpowiedni termin systemu MedDRA. Należy brać także pod uwagę synonimy lub podobne stany niewymienione powyżej.

Opis działań niepożądanych został przygotowany w oparciu o terminologię MedDRA wersja 12.0.

W obrębie każdej grupy częstości występowania, działania niepożądane wymieniono w kolejności zmniejszającego się nasilenia.

4.9 Przedawkowanie

Objawy

Duże dawki fludarabiny są powiązane z nieodwracalną toksycznością ośrodkowego układu nerwowego, charakteryzującą się opóźnioną utratą widzenia, śpiączką i zgonem. Duże dawki mają też związek z występowaniem ciężkiej małopłytkowości i neutropenii spowodowanymi zahamowaniem czynności szpiku kostnego.

Sposób postępowania

Nie jest znane swoiste antidotum w razie przedawkowania fludarabiny. Postępowanie polega na przerwaniu podawania produktu leczniczego i zastosowaniu terapii podtrzymującej.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Leki przeciwnowotworowe, antymetabolity, analogi puryn.

Kod ATC: L01B B05.

Fludarabina to rozpuszczalny w wodzie, fluorowany nukleotydowy analog preparatu przeciwwirusowego widarabiny, 9-P-D-arabinofuranosyladenina (ara-A), która jest stosunkowo oporna na deaminację spowodowaną przez deaminazę adenozynową.

Fludarabina ulega szybkiej defosforylacji do 2F-ara-A, który jest wychwytywany przez komórki, a następnie w ich wnętrzu fosforylowany przez kinazę deoksycytydynową do czynnego trifosforanu 2F-ara-ATP. Wykazano, że metabolit ten hamuje reduktazę rybonukleotydową, polimerazę a/S i s, prymazę DNA i ligazę DNA, hamując w ten sposób syntezę DNA.

Ponadto dochodzi do częściowego hamowania polimerazy II RNA, co pociąga za sobą zmniejszenie syntezy białka.

Pomimo, że nie poznano jeszcze w pełni mechanizmu działania 2F-ara-ATP, zakłada się, że jego wpływ na syntezę DNA, RNA i białek przyczynia się do zahamowania podziału komórek, przy czym rolę dominującą odgrywa zablokowanie syntezy DNA. Ponadto, wykazano w trakcie badań in vitro, że ekspozycja limfocytów CLL na 2F-ara-A powoduje silną fragmentację DNA i śmierć komórek typową dla apoptozy.

W badaniu fazy III u pacjentów z dotychczas nieleczoną przewlekłą białaczką limfocytową typu B porównywano leczenie fludarabiną i leczenie chlorambucylem (40 mg/m2 pc. co 4 tygodnie).

W grupach liczących odpowiednio 195 i 199 pacjentów stwierdzono następujący wynik końcowy: łączna częstość odpowiedzi i częstość pełnej odpowiedzi po leczeniu fludarabiną jako lekiem pierwszego rzutu była statystycznie znamiennie wyższa niż po chlorambucylu (odpowiednio 61,1% vs. 37,6% i 14,9% vs. 3,4%). W grupie fludarabiny stwierdzono też statystycznie znamienny, dłuższy czas trwania odpowiedzi (19 vs. 12,2 miesiąca) oraz czas do wystąpienia progresji (17 vs.

13,2 miesiąca). Mediana przeżycia w obu grupach pacjentów wyniosła 56,1 miesięcy dla fludarabiny i 55,1 miesięcy dla chlorambucylu. W obu grupach nie stwierdzono różnicy sprawności pacjentów. Odsetek pacjentów uskarżających się na objawy toksyczne był porównywalny w grupie otrzymującej fludarabinę (89,7%) i leczonej chlorambucylem (89,9%). Pomimo, że łączna częstość objawów toksycznych ze strony układu krwiotwórczego w obu grupach nie różniła się istotnie, u znamiennie wyższego odsetka pacjentów otrzymujących fludarabinę - w porównaniu z grupą chlorambucylu -występowały odczyny toksyczne ze strony krwinek białych (p = 0,0054) i ze strony limfocytów (p=0,024). Odsetek pacjentów uskarżających się na nudności, wymioty i biegunkę był znamiennie niższy w grupie fludarabiny (odpowiednio p <0,0001, p <0,0001 i p=0,0489) w porównaniu z grupą chlorambucylu. Stwierdzono też, że objawy toksyczności ze strony wątroby dotyczyły znamiennie niższego (p=0,0487) odsetka pacjentów z grupy fludarabiny w porównaniu z grupą chlorambucylu.

Pacjenci, którzy wstępnie dobrze reagowali na fludarabinę, zazwyczaj dobrze reagują na ponowną monoterapię fludarabiną.

W randomizowanym badaniu klinicznym fludarabiny w porównaniu z cyklofosfamidem, doksorubicyną i prednizonem (CAP), którym objęto 208 pacjentów z CLL w stadium B lub C według klasyfikacji Bineta, uzyskano w podgrupie 103 poprzednio leczonych pacjentów następujące wyniki: ogólna liczba odpowiedzi i liczba całkowitej odpowiedzi była wyższa po fludarabinie niż po CAP (odpowiednio 45% vs. 26% i 13% vs. 6%); czas trwania odpowiedzi i ogólna przeżywalność po fludarabinie i po CAP były podobne. W założonym 6-miesięcznym okresie leczenia liczba zgonów wyniosła 9 (w grupie fludarabiny) wobec 4 (w grupie CAP).

W podgrupie wcześniej leczonych pacjentów w stadium C według klasyfikacji Bineta, analiza krzywej przeżywalności uzyskanej post-hoc na podstawie danych z okresu do 6 miesiąca od początku leczenia wykazały różnicę na korzyść leczonych CAP w porównaniu z fludarabiną.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

• Farmakokinetyka fludarabiny (2F-ara-A) w osoczu i w moczu

Farmakokinetykę fludarabiny (2F-ara-A) badano po dożylnym wstrzyknięciu jednorazowej dawki (bolus) i po krótkotrwałej infuzji, jak i po ciągłej infuzji fludarabiny (2F-ara-AMP) u pacjentów z chorobą nowotworową.

2F-ara-AMP to rozpuszczalny w wodzie prekursor leku, który w organizmie człowieka podlega szybkiej ilościowej defosforylacji do nukleozydu fludarabiny (2F-ara-A). Po infuzji jednej dawki 25 mg 2F-ara-AMP/m2 pc. przez 30 minut u pacjenta z nowotworem uzyskuje się pod koniec infuzji średnie maksymalne stężenie 2F-ara-A w osoczu wynoszące 3,5-3,7 ąM. Odpowiadające temu stężenia 2F-ara-A po piątej dawce wykazują umiarkowaną kumulację, przy średnich maksymalnych stężeniach wynoszących 4,4-4,8 ąM pod koniec infuzji. Podczas 5-dniowego okresu leczenia najniższe stężenie 2F-ara-A w osoczu wzrosło około dwukrotnie. Można wykluczyć kumulację 2F-ara-A w ciągu kilku cykli leczenia. Po osiągnięciu wartości maksymalnych, stężenia obniżały się w trzech fazach eliminacji. Początkowy okres półtrwania wynosił około 5 minut, pośredni od 1 do 2 h, a końcowy około 20 h.

Porównanie wyników różnych badań farmakokinetyki 2F-ara-A wykazało, że średni całkowity klirens osoczowy (CL) wynosi 79 ± 40 ml/min/m2 (2,2 ±1,2 ml/min/kg), a średnia objętość dystrybucji (Vss) 83±55 l/m2 (2,4 ±1,6 l/kg). Wartości te wykazują dużą zmienność międzyosobniczą. Stężenie 2F-ara-A w osoczu i pole pod krzywą zależności stężenia od czasu (AUC) wzrastają wraz z dawką w sposób liniowy, natomiast okresy półtrwania, klirens osoczowy i objętości dystrybucji pozostają stałe niezależnie od dawki, co wskazuje na liniową charakterystykę dawki.

Występowanie neutropenii i zmiany hematokrytu sugerują, że toksyczne działanie fludarabiny hamuje hematopoezę w sposób zależny od dawki.

Eliminacja 2F-ara-A następuje głównie przez nerki - z moczem wydalane jest od 40 do 60% podanej dożylnie dawki. W przeprowadzonych na zwierzętach laboratoryjnych badaniach bilansu masowego z użyciem 3H-2F-ara-AMP, odzyskiwano z moczu pełną ilość podanych substancji znakowanych radioaktywnie. Inny metabolit, 2F-ara-hipoksantyna, która jest głównym metabolitem u psów, u ludzi występuje tylko w niewielkich ilościach.

U pacjentów z zaburzoną czynnością nerek dochodzi do obniżenia całkowitego klirensu ustrojowego, co nakazuje zmniejszenie dawki. Z badań in vitro białek ludzkiego osocza wynika, że nie ma wyraźnej tendencji do wiązania się 2F-ara-A z białkami.

• Farmakokinetyka komórkowa trifosforanu fludarabiny

2F-ara-A jest czynnie transportowany do komórek białaczkowych, gdzie ulega refosforylacji do monofosforanu, a następnie do di- i trifosforanu. Trifosforan 2F-ara-ATP stanowi jego najważniejszy metabolit śródkomórkowy i jednocześnie jedyny, o którym wiadomo, że wykazuje aktywność cytotoksyczną. Najwyższe stężenia 2F-ara-ATP w limfocytach białaczkowych u pacjentów z CLL stwierdzano po medianie czasu wynoszącej 4 h i charakteryzowały się znacznym zróżnicowaniem mediany maksymalnego stężenia, sięgającym około 20 ąM.

Stężenie 2F-ara-ATP w komórkach białaczkowych było zawsze znacznie wyższe niż maksymalne stężenie 2F-ara-A w osoczu, co dowodzi kumulacji tego związku w miejscach docelowych. Inkubacja in vitro limfocytów białaczkowych wykazuje liniową zależność między zewnątrzkomórkową ekspozycją na 2F-ara-A (iloczyn stężenia 2F-ara-A i czasu trwania inkubacji) a zwiększeniem ilości 2F-ara-ATP w komórce. Mediana okresu półtrwania 2F-ara-ATP w komórkach docelowych wynosi od 15 do 23 godzin.

Nie stwierdzono wyraźnej korelacji między farmakokinetyką 2F-ara-A, a skutecznością leczenia u pacjentów z chorobą nowotworową.

Klirens całkowity metabolitu 2F-ara-A wykazuje korelację z klirensem kreatyniny, co świadczy o znaczeniu nerkowej drogi eliminacji związku. U pacjentów z zaburzoną czynnością nerek wykazano zwiększoną całkowitą ekspozycję układową (AUC dla 2F-ara-A).

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

W badaniach ostrej toksyczności, pojedyncze dawki fludarabiny powodowały ciężkie objawy zatrucia lub zgon po zastosowaniu dawek dwukrotnie przekraczających dawki terapeutyczne. Jak można się spodziewać w przypadku związku cytotoksycznego, wykazano wpływ na szpik kostny, narządy limfoidalne, błonę śluzową żołądka i jelit, nerki oraz gruczoły płciowe męskie. Ciężkie objawy niepożądane obserwowano u pacjentów po 3-4 krotnie większej dawce niż zalecana, w tym także ciężką neurotoksyczność, niekiedy zakończoną zgonem (patrz punkt 4.9).

Badania toksyczności układowej po podaniu wielokrotnych dawek fludarabiny wykazały również spodziewany wpływ na szybko rozrastające się tkanki, po zastosowaniu dawek większych od progowych. Nasilenie objawów morfologicznych rosło wraz z dawką oraz czasem leczenia a obserwowane zmiany były na ogół uważane za odwracalne. Dostępne doświadczenie oparte na stosowaniu fludarabiny fosforanu w celach terapeutycznych wskazuje na porównywalne profile toksykologiczne u ludzi, chociaż u pacjentów obserwowano dodatkowe działania niepożądane, takie jak neurotoksyczność (patrz punkt 4.8).

Wyniki badań embriotoksyczności przeprowadzonych na zwierzętach wykazały możliwość wystąpienia działania teratogennego fludarabiny. Ze względu na mały margines bezpieczeństwa między dawkami teratogennymi u zwierząt i dawkami terapeutycznymi u ludzi, jak również analogię w stosunku do innych antymetabolitów, w przypadku których zakłada się wpływ na proces różnicowania, terapeutyczne zastosowanie fludarabiny wiąże się ze znaczącym ryzykiem działania teratogennego u ludzi (patrz punkt 4.6).

Wykazano, że fludarabina powoduje zaburzenia chromosomalne w testach cytogenetycznych in vitro, uszkodzenie DNA w teście wymiany chromatydy siostrzanej oraz zwiększenie liczby mikrojąder w teście mikrojądrowym in vivo u myszy, jednak wynik badań mutacji genów oraz test śmiertelności dominującej u samców myszy był negatywny. Tak więc, wykazano możliwość wystąpienia działania mutagennego w komórkach somatycznych, ale nie wykazano tego w komórkach rozrodczych.

Wiedza o aktywności fludarabiny na poziomie DNA oraz wyniki badania mutagenności dają podstawę, aby podejrzewać możliwość działania guzotwórczego. Nie przeprowadzono żadnych badań na zwierzętach bezpośrednio dotyczących działania guzotwórczego, ponieważ ocenę ryzyka wystąpienia wtórnych guzów wywołanych leczeniem fludarabiny fosforanem można zweryfikować wyłącznie na podstawie danych epidemiologicznych.

Zgodnie z wynikami badań po podaniu dożylnym fludarabiny u zwierząt nie należy się spodziewać szczególnego podrażnienia w miejscu podania.

Nawet po wstrzyknięciu w nieprawidłowym miejscu, nie obserwowano znaczącego podrażnienia miejscowego po okołożylnym, dotętniczym oraz domięśniowym podaniu wodnego roztworu zawierającego 7,5 mg fludarabiny/ml.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Mannitol

Sodu wodorotlenek (do ustalenia pH)

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie mieszać produktu leczniczego z innymi produktami leczniczymi, oprócz wymienionych w punkcie 6.6, ponieważ nie wykonano badań dotyczących zgodności.

6.3    Okres ważności

2 lata

Po pierwszym otwarciu, produkt leczniczy należy użyć natychmiast.

Po rekonstytucji:

Stabilność fizykochemiczna produktu leczniczego po rekonstytucji w wodzie do wstrzykiwań została wykazana przez 24 godziny w temperaturze 25°C ± 2°C/ 60% ± 5% RH oraz przez 7 dni w temperaturze 5°C ± 3°C.

Z mikrobiologicznego punktu widzenia, produkt leczniczy należy zużyć natychmiast. Jeśli nie zostanie natychmiast zużyty, odpowiedzialność za czas i warunki jego przechowywania przed użyciem ponosi użytkownik. Okres przechowywania nie powinien być dłuższy niż 24 godziny w temperaturze od 2°C do 8°C.

Po rozcieńczeniu:

Roztwór do infuzji jest chemicznie stabilny, jeśli przechowywany jest w workach do infuzji z 0,9% roztworem chlorku sodu lub 5% roztworem glukozy, przez 48 godzin w temperaturze od 2°C do 8°C lub 24 godziny w temperaturze 25°C w normalnych warunkach oświetlenia.

Z mikrobiologicznego punktu widzenia, produkt leczniczy należy zużyć natychmiast. Jeśli nie zostanie natychmiast zużyty, odpowiedzialność za czas i warunki jego przechowywania przed użyciem ponosi użytkownik. Okres przechowywania nie powinien być dłuższy niż 24 godziny w temperaturze od 2°C do 8°C, jeżeli rozcieńczenia dokonano w kontrolowanych i zwalidowanych warunkach septycznych.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w lodówce (2°C - 8°C).

Warunki przechowywania produktu leczniczego po rekonstytucji lub rozcieńczeniu, patrz punkt 6.3.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Fiolka szklana z korkiem z gumy bromobutylowej, z aluminiowym uszczelnieniem koloru zielonego. Każde opakowanie zawiera 1 fiolkę.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Rekonstytucja

Fludarabinę do stosowania pozajelitowego należy przygotowywać w warunkach aseptycznych, dodając sterylną wodę do wstrzykiwań. Po rozpuszczeniu proszku w 2 ml sterylnej wody do wstrzykiwań, proszek powinien się całkowicie rozpuścić w czasie krótszym niż 60 sekund. Każdy ml uzyskanego roztworu będzie zawierał 25 mg fludarabiny fosforanu, 25 mg mannitolu oraz wodorotlenek sodu w celu ustalenia pH do wartości 7,7. Zakres wartości pH produktu końcowego wynosi 7,2 - 8,2.

Rozcieńczanie

Do strzykawki należy nabrać wymaganą dawkę (obliczoną na podstawie powierzchni ciała pacjenta). Do pojedynczego szybkiego wstrzyknięcia (bolus) dawkę należy następnie rozcieńczyć w 10 ml 9 mg/ml (0,9%) roztworu chlorku sodu. W przypadku infuzji, po nabraniu do strzykawki wymaganą dawkę należy rozcieńczyć w 100 ml 9 mg/ml (0,9%) roztworu chlorku sodu lub 5% roztworze glukozy do wstrzykiwań i podawać w infuzji dożylnej około 30 minut.

W badaniach klinicznych, produkt leczniczy był rozcieńczany w 100 ml lub 125 ml 5% roztworu glukozy do wstrzykiwań lub w 0,9% roztworze chlorku sodu.

Badanie zgodności rozcieńczania przeprowadzono w worku infuzyjnym z poliolefiny.

Ocena przed podaniem

Nie należy stosować produktu leczniczego z uszkodzonego pojemnika.

Roztwór po rekonstytucji jest klarowny i bezbarwny. Przed zastosowaniem należy dokonać jego oceny wizualnej.

Należy użyć wyłącznie klarownego, bezbarwnego roztworu bez widocznych cząsteczek. Postępowanie i usuwanie pozostałości

W przygotowaniu Fludarabine Kabi nie mogą uczestniczyć kobiety w ciąży. Należy przestrzegać procedur postępowania zgodnie z lokalnymi wymaganiami dotyczącymi leków cytostatycznych. Należy zachować ostrożność podczas użytkowania i przygotowania roztworu fludarabiny. W celu uniknięcia narażenia na działanie tego związku, w razie rozbicia fiolki lub innego niezamierzonego wylania, zalecane jest używanie lateksowych rękawiczek i okularów ochronnych.

Jeżeli roztwór zetknie się ze skórą lub błonami śluzowymi, powierzchnie te należy dokładnie przemyć wodą z mydłem. W razie kontaktu z oczami, należy je dokładnie przemyć dużą ilością wody. Należy unikać wdychania produktu leczniczego.

Ten produkt leczniczy przeznaczony jest wyłącznie do jednorazowego użycia.

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Fresenius Kabi Oncology Plc.

Lion Court, Farnham Road Bordon, Hampshire, GU35 0NF Wielka Brytania

8.    NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr:

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

/DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu:

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

UK/H/5066/01/DC 14/14

Fludarabine Kabi