+ iMeds.pl

Fludarabine teva 25 mg/mlUlotka Fludarabine teva

ULOTKA DOŁĄCZONA DO OPAKOWANIA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Fludarabine Teva, 25 mg/ml, koncentrat do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji

Fludarabini phosphas

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek Fludarabine Teva i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Fludarabine Teva

3.    Jak stosować lek Fludarabine Teva

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Fludarabine Teva

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Fludarabine Teva i w jakim celu się go stosuje

Fludarabina jest lekiem cytotoksycznym (przeciwnowotworowym): należy do leków hamujących wzrost komórek nowotworu.

Lek Fludarabine Teva jest stosowany do leczenia przewlekłej białaczki limfocytowej z limfocytów B (B-PBL) u pacjentów, u których wytwarzanie zdrowych komórek krwi jest wystarczające. Pierwszy kurs leczenia przewlekłej białaczki limfocytowej fosforanem fludarabiny można rozpocząć tylko u pacjentów z zaawansowaną chorobą nowotworową, którzy wykazują objawy z nią związane lub wyraźny postęp choroby.

PBL jest to nowotwór białych krwinek (zwanych limfocytami).

W organizmie osoby chorej na PBL wytwarzane jest za dużo limfocytów. Nie działają one w sposób właściwy lub są zbyt młode (niedojrzałe), by spełniać zwykłą funkcję krwinek białych, jaką jest zwalczanie różnych chorób. Nadmierne wytwarzanie tych nieprawidłowych komórek prowadzi do zastąpienia nimi zdrowych krwinek w szpiku kostnym (gdzie powstaje większość nowych krwinek). W konsekwencji komórki nowotworowe zajmują miejsce zdrowych krwinek we krwi i narządach. Bez wystarczającej liczby zdrowych krwinek może dochodzić do zakażeń, niedokrwistości, siniaków, nadmiernego krwawienia (krwotoków), a nawet niewydolności narządów.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Fludarabine Teva

Kiedy nie stosować leku Fludarabine Teva:

-    jeśli pacjent ma uczulenie na fosforan fludarabiny lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6);

-    jeśli czynność nerek jest znacznie pogorszona. Lekarz, oceniając ich czynność, zadecyduje, czy można stosować lek Fludarabine Teva;

-    jeśli pacjent ma szczególną postać niedokrwistości (niewyrównaną niedokrwistość hemolityczną, która polega na niedostatku czerwonych krwinek). Lekarz poinformuje pacjenta, jeśli występuje ta choroba,

-    u kobiet karmiących piersią (patrz też punkt „Ciąża i karmienie piersią”).

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Fludarabine Teva

-    Jeśli u pacjenta występują zaburzenia czynności szpiku kostnego lub zaburzenia czynności układu immunologicznego lub jego czynność jest zahamowana lub w wywiadzie występują ciężkie infekcje.

►    Lekarz może zadecydować o niestosowaniu leku Fludarabine Teva lub może podjąć odpowiednie środki ostrożności.

-    Jeśli pacjent ma złe samopoczucie, nietypowe siniaki, nadmierne krwawienie w wyniku urazu, lub większą podatność na zakażenia.

►    Należy o tym poinformować lekarza przed rozpoczęciem leczenia.

Jeśli w trakcie leczenia mocz pacjenta ma czerwony lub brązowawy kolor lub wystąpią zmiany na skórze w postaci wysypki lub pęcherzy.

►    Należy natychmiast powiadomić o tym lekarza.

Mogą to być objawy zmniejszenia liczby krwinek, spowodowanego samą chorobą lub leczeniem. Taki stan może się utrzymywać do roku, niezależnie od tego, czy pacjent był wcześniej leczony fludarabiną, czy nie. W czasie leczenia fludarabiną układ immunologiczny pacjenta może atakować różne części ciała lub jego czerwone krwinki (tzw. „zjawisko autoimmunologiczne”). Działanie to może zagrażać życiu.

W przypadku wystąpienia powyższych stanów, lekarz zleci odstawienie leku i może wprowadzić inną formę leczenia, np. transfuzję napromienionej krwi (patrz poniżej) i podawanie adrenokortykoidów.

W czasie leczenia fludarabiną u pacjenta będą regularnie wykonywane badania krwi i pozostanie on pod ścisłą obserwacją.

-    Jeśli wystąpią nietypowe objawy ze strony układu nerwowego, takie jak zaburzenia widzenia.

►    Należy poinformować o tym lekarza.

Wpływ długotrwałego stosowania fludarabiny na ośrodkowy układ nerwowy nie jest znany. Jednakże, pacjenci tolerowali zalecaną dawkę leku nawet przez 26 kursów leczenia. U pacjentów przyjmujących dawki leku czterokrotnie większe niż zalecane zaobserwowano utratę wzroku, śpiączkę, a nawet zgon. Niektóre z tych objawów wystąpiły z opóźnieniem, po około 60 dniach lub więcej po zakończeniu leczenia.

-    Jeśli u pacjenta występuje ból po jednej stronie ciała, krew w moczu lub zmniejszenie ilości wytwarzanego moczu.

►    Należy natychmiast poinformować o tym lekarza.

W razie ciężkiego przebiegu białaczki limfocytowej, organizm może nie być zdolny do usunięcia wszystkich wydalanych substancji z komórek zniszczonych przez fludarabinę. Nazywa się to zespołem lizy guza i może spowodować niewydolność nerek i zaburzenia serca od pierwszego tygodnia kuracji. Lekarz będzie o tym pamiętał i może podać inne leki w celu zapobiegania tym zaburzeniom.

-    Jeśli konieczne jest pobranie szpiku kostnego, a pacjent jest (lub był) leczony fludarabiną.

►    Należy poinformować o tym lekarza.

-    Jeżeli pacjent wymaga przetoczenia krwi i przyjmuje fludarabinę (albo ją otrzymywał)

►    Należy poinformować o tym lekarza.

W przypadku konieczności przetoczenia krwi lekarz zapewni, że pacjent otrzyma krew napromienianą. Po przetoczeniu krwi nienapromienianej występowały poważne powikłania, a nawet zgon.

-    Jeśli pacjent zauważy na skórze jakiekolwiek zmiany, zarówno w trakcie leczenia, jak i po

jego zakończeniu.

► Należy poinformować o tym lekarza.

-    Jeśli u pacjenta występuje albo występował rak skóry, może dojść do jego pogorszenia albo ponownego pojawienia się podczas terapii fludarabiną lub po niej. Podczas lub po terapii fludarabiną może dojść do pojawienia się raka skóry.

W trakcie leczenia lekiem Fludarabine Teva należy również rozważyć inne kwestie:

-    Mężczyźni i kobiety w wieku rozrodczym muszą stosować skuteczne metody antykoncepcji

podczas leczenia i co najmniej przez 6 miesięcy po jego zakończeniu. Nie można wykluczyć, że Fludarabine Teva może mieć szkodliwy wpływ na płód. Lekarz rozważy stosunek korzyści dla pacjentki do ryzyka dla płodu i zaleci stosowanie fludarabiny kobietom w ciąży, tylko jeśli jest to bezwzględnie konieczne.

-    Nie należy rozpoczynać ani kontynuować karmienia piersią w trakcie leczenia lekiem Fludarabine Teva.

-    Jeżeli pacjent wymaga szczepienia, należy porozumieć się z lekarzem, ponieważ należy unikać stosowania żywych szczepionek podczas i po leczeniu fludarabiną.

-    Jeżeli u pacjenta występują zaburzenia nerek albo jest starszy niż 70 lat, przeprowadzane będą regularnie testy krwi i (lub) testy laboratoryjne w celu sprawdzenia czynności nerek. W razie występowania ciężkich zaburzeń nerek, nie wolno w ogóle podawać tego leku (patrzpunkt 2 „Kiedy nie stosować leku Fludarabine Teva” oraz punkt 3 „Jak stosować lek Fludarabine Teva”).

-    Jeżeli pacjent jest starszy niż 75 lat, lek Fludarabine Teva będzie podawany ostrożnie.

Ten lek zawiera mniej niż 1 mmol sodu (23 mg) w mililitrze, więc praktycznie jest bez sodu.

Inne leki i Fludarabine Teva

Uwaga: poniższe uwagi mogą się odnosić zarówno do leków już stosowanych, jak i do tych, które mają być zastosowane w niedalekiej przyszłości.

Wymienione poniżej leki mogą być znane pod innymi nazwami, nadawanymi przez określonego producenta. Wymieniono tylko nazwę substancji czynnej lub grupy substancji czynnych. Nie podano nazw handlowych! Należy zatem sprawdzić na opakowaniu lub w Ulotce dla pacjenta, jaka jest substancja czynna danego leku.

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Szczególnie ważne jest, żeby powiedzieć lekarzowi o przyjmowaniu następujących leków.

•    pentostatyna (deoksykoformycyna), stosowana również w leczeniu przewlekłej białaczki limfocytowej B-komórkowej. Jednoczesne stosowanie tych dwóch leków może prowadzić do ciężkich chorób płuc;

•    dipirydamol, lek zmniejszający krzepliwość krwi lub substancje o podobnym działaniu. Mogą one zmniejszać skuteczność fludarabiny;

•    cytarabina (Ara-C) stosowana w leczeniu przewlekłej białaczki limfocytowej. Jednoczesne stosowanie fludarabiny z cytarabiną może powodować zwiększenie stężenia aktywnej formy fludarabiny w komórkach białaczki. Jednak nie zaobserwowano zmian w ogólnym stężeniu we krwi i eliminacji z krwi.

Ciąża i karmienie piersią

Nie należy stosować leku Fludarabine Teva, jeśli kobieta jest w ciąży, ponieważ badania przeprowadzone na zwierzętach oraz ograniczone doświadczenia u ludzi wykazały możliwe ryzyko wad rozwojowych u płodu. Kobiety w wieku rozrodczym muszą unikać zajścia w ciążę podczas stosowania leku. Pacjentka, która zaszła w ciążę, powinna natychmiast powiadomić o tym lekarza (patrz też rozdział „Kiedy nie stosować leku Fludarabine Teva”).

Mężczyźni i kobiety w wieku rozrodczym muszą stosować skuteczne metody antykoncepcji podczas leczenia i co najmniej przez 6 miesięcy po jego zakończeniu.

Nie wiadomo, czy fludarabina przenika do mleka kobiety karmiącej w trakcie leczenia. Jednakże podczas badań przeprowadzonych u zwierząt stwierdzono obecność fludarabiny w mleku. Z tego względu podczas leczenia tym lekiem nie należy karmić dziecka piersią.

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek Fludarabine Teva może upośledzać zdolność do prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn, ponieważ obserwowano zmęczenie, osłabienie, zaburzenia widzenia, splątanie, pobudzenie i napady drgawkowe.

3.    Jak stosować lek Fludarabine Teva

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. Lekarz zadecyduje, kiedy i jak długo lek będzie u pacjenta stosowany.

Jeśli pacjent odnosi wrażenie, że działanie leku Fludarabine Teva jest za mocne lub za słabe, powinien zwrócić się do lekarza.

Dawka leku Fludarabine Teva zależy od wielkości pacjenta. Z technicznego punktu widzenia wyznacza ją powierzchnia ciała w metrach kwadratowych (m2), jednak w rzeczywistości wylicza się ją na podstawie wzrostu i masy ciała pacjenta.

Lek Fludarabine Teva może być podawany pod nadzorem wykwalifikowanego lekarza doświadczonego w stosowaniu terapii przeciwnowotworowych.

Ogólne wytyczne

Zazwyczaj stosuje się dawkę leku wynoszącą 25 mg/m2 powierzchni ciała na dobę. Podaje się ją albo w postaci wstrzyknięcia albo infuzji przez 5 kolejnych dni. Ten pięciodniowy kurs leczenia będzie powtarzany co 28 dni, dopóki lekarz nie zdecyduje, że osiągnięto najlepszy możliwy wynik leczenia. Na ogół wymaga to 6 kursów leczenia, czyli około sześciu miesięcy terapii. Jeśli w trakcie leczenia wystąpią istotne działania niepożądane, można zmniejszyć dawkę lub odroczyć kolejny kurs leczenia. Jeśli występują zaburzenia nerek, należy zmniejszyć dawkę przyjmowanego leku i regularnie wykonywać badania krwi.

Nie ustalono bezpieczeństwa stosowania tego leku u dzieci.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Fludarabine Teva

Brak swoistego antidotum w razie przedawkowania leku Fludarabine Teva. Jeśli pacjent otrzymał zbyt dużą dawkę leku, lekarz przerwie leczenie i zastosuje leczenie objawów.

Duże dawki leku Fludarabine Teva były związane z nieodwracalnymi działaniami niepożądanymi ze strony ośrodkowego układu nerwowego, charakteryzującymi się opóźnioną ślepotą, śpiączką a nawet zgonem.

Stosowaniu dużych dawek towarzyszy też często zmniejszenie liczby niektórych składników krwi (ciężka małopłytkowość, czyli zmniejszenie liczby płytek krwi z siniakami i krwawieniem, neutropenia, czyli zmniejszenie liczby białych krwinek ze zwiększonym ryzykiem zakażenia) z powodu zmniejszonej aktywności szpiku kostnego (zahamowanie szpiku kostnego).

Pominięcie zastosowania leku Fludarabine Teva

Lekarz wyznaczy terminy podania leku. Jeśli pacjent uważa, że pominięto dawkę leku, należy jak najszybciej skontaktować się z lekarzem.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z niżej opisanymi działaniami niepożądanymi, należy poprosić lekarza o wyjaśnienie.

Niektóre działania niepożądane mogą być zagrożeniem dla życia.

-    Jeśli pacjent ma trudności w oddychaniu, kaszel, lub ból w klatce piersiowej z gorączką lub bez. Mogą to być objawy zakażenia płuc.

-    Jeśli pacjent zauważy nietypowe siniaki, nadmierne krwawienie po urazie lub większą podatność na zakażenia. Objawy te mogą być spowodowane zmniejszoną liczbą krwinek. Może to prowadzić do zwiększonego ryzyka (ciężkich) infekcji wywołanych drobnoustrojami, które zazwyczaj nie powodują chorób u zdrowych osób (zakażenia oportunistyczne), włącznie z późną reaktywacją wirusów, np. półpaśca.

-    Jeśli pacjent odczuwa ból po jednej stronie ciała, zauważy krew w moczu lub zmniejszenie ilości wytwarzanego moczu. Mogą być to oznaki zespołu lizy nowotworu (patrz punkt 2. „Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Fludarabine Teva”).

-    Jeśli pacjent zauważy zmiany na skórze i (lub) błonach śluzowych w postaci zaczerwienienia, zapalenia, pęcherzy i uszkodzenia tkanki. Mogą być to objawy ciężkiej reakcji alergicznej (zespół Lyella, zespół Stevensa i Johnsona).

-    Jeśli pacjent ma kołatanie serca (odczuwalne nietypowe bicie serca) lub ból w klatce piersiowej. Mogą być to objawy schorzeń serca.

Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem w przypadku wystąpienia któregokolwiek z powyższych działań niepożądanych.

Poniższe działania niepożądane zostały wymienione według częstości ich występowania. Rzadkie działania niepożądane (występujące u mniej niż 1 na 1000 pacjentów) zgłoszono głównie po wprowadzeniu leku do obrotu.

   Bardzo częste - działania niepożądane występujące u 1 lub więcej pacjentów na 10:

-    zakażenia (w tym ciężkie);

-    zakażenia spowodowane zahamowaniem czynności układu odpornościowego (zakażenia oportunistyczne);

-    zakażenia płuc (zapalenie płuc), z takimi objawami jak trudności w oddychaniu i (lub) kaszel z gorączką lub bez;

-    zmniejszenie liczby płytek krwi (małopłytkowość), któremu może towarzyszyć powstawanie siniaków i krwawień;

-    obniżona liczba białych krwinek (neutropenia);

-    obniżona liczba czerwonych krwinek (niedokrwistość);

-    kaszel;

-    wymioty, biegunka, mdłości (nudności);

-    gorączka;

-    zmęczenie;

-    osłabienie.

   Częste - działania niepożądane występujące u od 1 do 10 pacjentów na 100:

-    inne nowotwory krwi (zespół mielodysplastyczny, ostra białaczka szpikowa. Większość pacjentów, u których występują te choroby, była leczona wcześniej lub jednocześnie innymi lekami przeciwnowotworowymi (środkami alkilującymi, inhibitorami topoizomerazy) lub radioterapią);

-    zmniejszenie liczby komórek szpiku kostnego (mielosupresja);

-    ciężka utrata apetytu prowadząca do spadku masy ciała (anoreksja);

-    drętwienie lub osłabienie kończyn (neuropatia obwodowa);

-    zaburzenie widzenia;

-    zapalenie wnętrza jamy ustnej;

-    wysypka skórna;

-    opuchlizna związana z nadmiernym zatrzymywaniem płynów (obrzęk);

-    zapalenie błony śluzowej w układzie pokarmowym od jamy ustnej do odbytu (zapalenie śluzówki);

-    dreszcze;

-    ogólnie złe samopoczucie.

   Niezbyt częste - działania niepożądane występujące u 1 do 10 pacjentów na 1000:

-    zjawisko autoimmunologiczne (patrz punkt 2. „Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Fludarabine Teva”);

-    zespół lizy nowotworu (patrz punkt 2. „Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Fludarabine Teva”);

-    uczucie splątania;

-    uszkodzenie płuc; bliznowacenie płuc (zwłóknienie płuc), zapalenie płuc, duszność;

-    krwawienie w jamie brzusznej lub    w jelitach;

-    nieprawidłowa aktywność enzymów wątrobowych lub trzustkowych.

•    Rzadkie - działania niepożądane występujące u mniej niż 10 pacjentów na 10 000:

-    zaburzenia układu chłonnego na skutek zakażenia wirusowego (choroba limfoproliferacyjna, związana z zakażeniem EBV);

-    śpiączka;

-    drgawki;

-    niepokój;

-    utrata wzroku;

-    zapalenie lub uszkodzenie    nerwu    wzrokowego;

-    niewydolność serca;

-    nieregularne bicie serca    (arytmia);

-    nowotwór skóry;

-    zmiany na skórze i (lub) błonach śluzowych w postaci zaczerwienia, zapalenia, pęcherzy i uszkodzenia tkanki (zespół Lyella, zespół Stevensa i Johnsona);

-    zapalenie pęcherza moczowego, które może powodować ból podczas oddawania moczu i powodować pojawienie się krwi w moczu (krwotoczne zapalenie pęcherza).

•    Częstość nieznana

-    Krwawienie w płucach (krwotok płucny);

-    Krwawienie do tkanki mózgowej    (krwotok mózgowy).

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa,

Tel.: + 48 22 49 21 301, Faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5.    Jak przechowywać lek Fludarabine Teva

Przechowywać w lodówce (2oC - 8oC).

Nie zamrażać.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku oraz fiolce po oznakowaniu „Termin ważności” lub „EXP”. Pierwsze dwie liczby oznaczają miesiąc, a ostatnie rok. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Fludarabine Teva

-    Substancj ą czynną leku jest fosforan fludarabiny.

-    Pozostałe składniki to: mannitol (E421), sodu wodorotlenek (E524) i woda do wstrzykiwań. Jak wygląda lek Fludarabine Teva i co zawiera opakowanie

Lek Fludarabine Teva jest przezroczystym roztworem w fiolce z bezbarwnego szkła zamkniętej gumowym korkiem, aluminiowym kapslem i plastikową osłoną typu snap-cap. Każde opakowanie zawiera 1 fiolkę.

Podmiot odpowiedzialny:

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o. ul. Emilii Plater 53 00-113 Warszawa

Wytwórca:

Pharmachemie B.V., Swensweg 5, PO Box 552, 2003 RN Haarlem, Holandia Teva Operations Poland Sp. z o.o., ul. Mogilska 80, 31-546 Kraków, Polska

Ten lek jest zarejestrowany w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod

następującymi nazwami

Austria    Fludarabine Pharmachemie 25 mg/ml, Konzentrat zur Herstellung einer

Injektionslosung oder Infusionslosung

Belgia    Fludarabine Teva 25 mg/ml, concentraat voor oplossing voor intraveneuze

injectie/infusie

Czechy    Fludarabine-Teva 25mg/ml, Koncentrát pro přípravu injekčního nebo infuzního

roztoku

Dania    Fludarabinphosphat „Pharmachemie“ 25 mg/ml, koncentrat til injektionsvaeske og

infusionsv^ske, oplosning

Estonia    Fludarabine-Teva 25 mg/ml, kontsentraat süste- vói infusioonilahuse

valmistamiseks

Finlandia    Fludarabine Pharmachemie 25 mg/ml, injektio-/infuusiokonsentraatti, liuosta

varten

Francja    Fludarabine-Teva 25 mg/ml, solution á diluer pour injectable ou perfusion.

Grecja    Fludarabine phosphate 25 mg/ml, nuKvó Siákupa yra napaaKsup svsaípou

Srakńparoę ń Srakńparoę npoę éy^uap

Hiszpania    Fludarabina TEVA 25mg/ml concentrado para solución para perfusión o inyección

EFG

Holandia

Fludarabine-PCH 25 mg/ml, concentraat voor oplossing voor intraveneuze injectie/infusie

Irlandia

Litwa

Luksemburg

Łotwa

Fludarabine phosphate 25 mg/ml, concentrate for solution for injection or infUsion Fludarabine-Teva 25 mg/ml koncentratas injekciniam ar infuziniam tirpalui Fludarabine Teva 25 mg/ml, solution à diluer pour injectable ou perfusion. Fludarabine-Teva 25 mg/ml, koncentrâts injekciju vai infuziju skïduma pagatavosanai

Niemcy

Fludarabinphosphat-GRY 50 mg Konzentrat zur Herstellung einer Injektions- oder Infusionslösung

Norwegia

Fludarabine Pharmachemie 25 mg/ml, konsentrat til injektionsvaeske og infusionsvæske

Portugalia

Słowacja

Słowenia

Szwecja

Węgry

Fludarabina Teva 25 mg/ml, Concentrado para soluçâo para injecçâo ou perfusâo Fludarabine-Teva 25mg/ml, Injekcny alebo infuzny koncentrát Fludarabin fosfat 25 mg/ml, koncentrat za raztopino za infundiranje Fludarabin Teva 25 mg/ml, koncentrat till injektions-/infusionsvätska, lösning Fludarabin-Teva injekció 25 mg/ml, koncentrátum oldatos injekcióhoz vagy infuzióhoz.

Wielka Brytania Włochy

Fludarabine phosphate 25 mg/ml, concentrate for solution for injection or infusion Fludarabina -Teva 25 mg/ml, concentrato per soluzione iniettabile o per infusione

Data zatwierdzenia ulotki: sierpień 2014

8

Fludarabine Teva

Charakterystyka Fludarabine teva

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Fludarabine Teva, 25 mg/ml, koncentrat do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Fludarabiny fosforan, 25 mg/ml.

Fiolka do iniekcji o pojemności 2 ml zawiera 50 mg fludarabiny fosforanu. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Koncentrat do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji.

Fludarabine Teva, 25 mg/ml, jest przejrzystym, bezbarwnym lub lekko brązowawo-żółtym roztworem wolnym od cząstek.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Leczenie przewlekłej białaczki limfocytowej B-komórkowej (ang. Chronic Lymphocytic Leukaemia -CLL,) u pacjentów z wystarczającą rezerwą szpiku kostnego.

Leczenie pierwszego rzutu fludarabiną należy podejmować tylko w przypadkach zaawansowanej choroby w III/IV stopniu wg klasyfikacji Rai (C wg klasyfikacji Bineta) lub I/II stopniu wg klasyfikacji Rai (A/B wg klasyfikacji Bineta), jeśli u pacjenta występują objawy zależne od choroby lub cechy progresji choroby.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Fludarabinę należy podawać pod nadzorem wykwalifikowanego lekarza doświadczonego w prowadzeniu terapii przeciwnowotworowej.

Zdecydowanie zaleca się podawanie fludarabiny tylko dożylnie. Nie opisano przypadków, w których fludarabina podana pozażylnie powodowała ciężkie miejscowe działania niepożądane. Należy jednak unikać przypadkowego pozażylnego podania fludarabiny.

Dorośli

Zalecana dawka wynosi 25 mg fosforanu fludarabiny/m2 powierzchni ciała (p.c.), podawane dożylnie raz na dobę przez 5 kolejnych dni w odstępach co 28 dni. Wymaganą dawkę (wyliczoną na podstawie powierzchni ciała pacjenta) nabiera się do strzykawki i rozcieńcza do jednorazowego wstrzyknięcia dożylnego (bolus) w 10 ml 0,9% roztworu chlorku sodu. Zamiennie, wymaganą dawkę można rozcieńczyć w 100 ml 0,9% roztworu chlorku sodu i podać w infuzji przez około 30 minut (patrz także punkt 6.6).

Nie ustalono jednoznacznie optymalnego czasu leczenia. Czas leczenia zależy od powodzenia terapii i tolerancji leczenia.

Zaleca się podawanie fludarabiny aż do czasu uzyskania odpowiedzi (zazwyczaj 6 kursów); następnie należy zakończyć leczenie.

Specjalne grupy pacjentów

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby

Nie ma dostępnych danych dotyczących stosowania fludarabiny u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby. W tej grupie pacjentów fludarabinę należy stosować ostrożnie i podawać jeśli przewidywane korzyści przeważają jakiekolwiek potencjalne ryzyko. Takich pacjentów należy uważnie monitorować, czy nie wystąpi nasilona toksyczność, i odpowiednio modyfikować dawkę lub przerwać leczenie. Patrz także punkt 4.4.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek

Całkowity klirens ustrojowy podstawowego metabolitu osoczowego 2-F-ara-A wykazuje korelację z klirensem kreatyniny, co wskazuje na znaczenie nerkowej drogi wydalania dla eliminacji związku. Pacjenci z pogorszoną czynnością nerek wykazywali zwiększenie ekspozycji ustrojowej (AUC dla 2F-ara-A). Dane kliniczne dotyczące pacjentów z zaburzeniami czynności nerek (klirens kreatyniny poniżej 70 ml/min) są ograniczone. Z tego względu, jeśli podejrzewa się klinicznie niewydolność nerek, lub u pacjentów w wieku powyżej 70 lat, należy oznaczyć klirens kreatyniny. Jeśli klirens kreatyniny wynosi od 30 do 70 ml/min, dawkę należy zmniejszyć do 50% i dokładnie monitorować parametry hematologiczne w celu oceny toksyczności. Leczenie fludarabiną jest przeciwwskazane, jeśli klirens kreatyniny wynosi <30 ml/min.

Dzieci

Ze względu na brak danych dotyczących bezpieczeństwa i (lub) skuteczności, nie zaleca się stosowania fludarabiny u dzieci.

4.3    Przeciwwskazania

-    Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

-    Zaburzenia czynności nerek, kiedy klirens kreatyniny wynosi <30 ml/min.

-    Niewyrównana niedokrwistość hemolityczna.

-    Ciąża i laktacja.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

• Zahamowanie czynności szpiku kostnego

U pacjentów leczonych fludarabiną opisywano ciężkie zahamowanie szpiku kostnego, zwłaszcza niedokrwistość, małopłytkowość i neutropenię. W badaniu fazy I u pacjentów dorosłych z guzem litym mediana czasu do osiągnięcia nadiru wynosiła 13 dni (zakres od 3 do 25 dni) w odniesieniu do granulocytów i 16 dni (zakres od 2 do 32 dni) w odniesieniu do płytek krwi. U większości pacjentów wyjściowe parametry hematologiczne były zmniejszone z powodu choroby lub wcześniejszej terapii mielosupresyjnej.

Może być widoczna kumulacyjna mielosupresja. Wprawdzie mielosupresja indukowana chemioterapią jest często odwracalna, jednak podawanie fosforanu fludarabiny wymaga uważnego monitorowania hematologicznego.

Fosforan fludarabiny jest silnie działającym środkiem przeciwnowotworowym o potencjalnie znaczących toksycznych działaniach niepożądanych. Należy obserwować, czy u leczonych pacjentów nie występują objawy toksyczności hematologicznej lub niehematologicznej. Zaleca się okresową kontrolę morfologii krwi obwodowej, w celu wykrycia rozwoju niedokrwistości, neutropenii i małopłytkowości.

U dorosłych pacjentów obserwowano kilka przypadków ciężkiej trójliniowej hipoplazji szpiku kostnego lub aplazji, skutkującej pancytopenią, niekiedy zakończonych zgonem. Czas trwania klinicznie istotnej cytopenii w udokumentowanych przypadkach wynosił od około 2 miesięcy do około roku. Te epizody występowały zarówno u pacjentów wcześniej leczonych, jak i nieleczonych.

Tak jak w przypadku innych preparatów cytotoksycznych, należy zachować ostrożność podczas stosowania fosforanu fludarabiny, jeśli rozważa się wykonanie pobrania hematopoetycznych komórek macierzystych.

•    Zaburzenia autoimmunologiczne

Niezależnie od zaburzeń autoimmunologicznych w wywiadzie i od wyników testu Coombsa, u pacjentów w trakcie lub po zakończeniu leczenia fludarabiną obserwowano zagrażające życiu lub czasem śmiertelne zjawiska autoimmunologiczne (patrz punkt 4.8). U większości pacjentów z niedokrwistością hemolityczną po ponownym podaniu fludarabiny występował nawrót procesu hemolitycznego. Należy obserwować, czy u pacjentów leczonych fludarabiną nie występuje hemoliza.

W przypadku hemolizy zaleca się przerwanie leczenia fludarabiną. Najczęściej stosowanym leczeniem w przypadku autoimmunologicznej niedokrwistości hemolitycznej jest przetoczenie krwi (naświetlonej, patrz powyżej) oraz podanie produktów leczniczych, pochodnych kory nadnerczy.

•    Neurotoksyczność

Nie jest znany wpływ przewlekłego podawania fludarabiny na ośrodkowy układ nerwowy. Niemniej jednak, w niektórych badaniach z względnie długim czasem leczenia, pacjenci dobrze tolerowali zalecaną dawkę nawet do 26 kursów leczenia. Pacjentów należy uważnie obserwować pod kątem wystąpienia objawów neurologicznych.

W badaniach określających zakres dawkowania, podczas których podawano duże dawki fludarabiny drogą dożylną pacjentom z ostrą białaczką, dochodziło do ciężkich zaburzeń neurologicznych, w tym do ślepoty, śpiączki i zgonów. Objawy występowały w ciągu 21 do 60 dni od ostatniej dawki. Tak ciężkie działanie toksyczne na ośrodkowy układ nerwowy występowało u 36% pacjentów leczonych dawkami około 4-krotnie większymi (96 mg/m2 p.c. na dobę przez 5-7 dni) niż zalecane. U pacjentów leczonych dawkami mieszczącymi się w zakresie dawkowania zalecanego w CLL ciężkie działanie toksyczne na ośrodkowy układ nerwowy (śpiączka, drgawki i pobudzenie) występowało rzadko lub niezbyt często (splątanie) (patrz punkt 4.8).

W badaniach po wprowadzeniu fludarabiny do obrotu odnotowano występowanie neurotoksyczności wcześniej bądź później niż w badaniach klinicznych.

•    Zespół lizy guza

U pacjentów z dużymi guzami opisano zespół lizy guza. Ponieważ fludarabina może indukować odpowiedź już w pierwszym tygodniu leczenia, należy zastosować środki ostrożności u pacjentów obarczonych ryzykiem tego powikłania.

•    Reakcja przeszczep przeciw gospodarzowi związana z transfuzją krwi

Po podaniu nienaświetlanej krwi pacjentom leczonym fludarabiną obserwowano związaną z tym zabiegiem reakcję przeszczep przeciw gospodarzowi (reakcję przetoczonych immunokompetentnych limfocytów w stosunku do gospodarza). Często prowadziło to do śmierci chorego. Z tego względu, aby zminimalizować ryzyko reakcji przeszczep przeciw gospodarzowi związanej z przetoczeniem krwi, pacjenci wymagający przetoczenia krwi, którzy są lub byli leczeni fludarabiną, powinni otrzymywać tylko naświetlaną krew.

•    Rak skóry

U niektórych pacjentów podczas leczenia fludarabiną lub po jego zakończeniu obserwowano pogorszenie lub zaostrzenie wcześniejszych nowotworowych zmian skórnych lub wystąpienie nowych ognisk typu raka skóry.

•    Zły stan zdrowia

U pacjentów w złym stanie zdrowia, fludarabinę należy stosować ostrożnie i po uważnym rozważeniu stosunku korzyści do ryzyka. Dotyczy to zwłaszcza pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności szpiku kostnego (małopłytkowość, niedokrwistość i [lub] granulocytopenia), niedoborem odporności lub z występowaniem zakażeń oportunistycznych w wywiadzie.

•    Zaburzenia czynności nerek

Całkowity klirens głównego metabolitu 2-F-ara-A wykazuje korelację z klirensem kreatyniny, co wskazuje na znaczenie nerkowej drogi eliminacji związku. U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek występuje zwiększona ekspozycja na lek (AUC 2F-ara-A). Dane kliniczne na temat pacjentów z zaburzeniami czynności nerek (klirens kreatyniny < 70 ml/min) są ograniczone.

U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek fludarabinę należy podawać z ostrożnością. U pacjentów z umiarkowanymi zaburzeniami czynności nerek (klirens kreatyniny od 30 do 70 ml/min) dawkę należy zmniejszyć o 50% i pacjenta należy uważnie obserwować (patrz punkt 4.2). Leczenie fludarabiną jest przeciwwskazane u pacjentów z klirensem kreatyniny poniżej 30 ml/min (patrz punkt 4.3).

•    Zaburzenia czynności wątroby

U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby fludarabinę należy stosować ostrożnie, ponieważ może wywoływać hepatotoksyczność. Fludarabinę należy podawać tylko wtedy, gdy spodziewane korzyści przeważają nad potencjalnym ryzykiem. Takich pacjentów należy uważnie monitorować, czy nie wystąpi nasilona toksyczność i odpowiednio modyfikować dawkę lub przerwać leczenie. Patrz także punkt 4.2.

• Pacjenci w podeszłym wieku

Ponieważ dane dotyczące stosowania fludarabiny u osób chorych w podeszłym wieku (>75 lat) są ograniczone, należy zachować ostrożność podczas podawania fludarabiny tym pacjentom.

U pacjentów w wieku 65 lat i starszych, przed rozpoczęciem leczenia należy zmierzyć klirens kreatyniny, patrz podpunkt „Zaburzenia czynności nerek" w punkcie 4.2.

•    Dzieci

Brak danych dotyczących stosowania produktu leczniczego Fludarabine Teva u dzieci. Dlatego nie należy stosować fludarabiny u dzieci.

•    Ciąża

Fludarabiny nie należy stosować u kobiet w ciąży, chyba że jest to bezwzględnie wskazane (np. w sytuacji zagrożenia życia, braku innej, bezpieczniejszej metody leczenia bez zmniejszenia skuteczności, braku możliwości uniknięcia leczenia). Fludarabina może uszkadzać płód (patrz punkty 4.6 i 5.3). Lekarz przepisujący fludarabinę może rozważyć jej podanie tylko w sytuacji, gdy potencjalne korzyści przeważają nad potencjalnym ryzykiem dla płodu.

Kobiety powinny unikać zajścia w ciążę podczas leczenia fludarabiną.

Kobiety w wieku rozrodczym należy poinformować o potencjalnym zagrożeniu dla płodu.

•    Antykoncepcja

Kobiety w wieku rozrodczym i płodni mężczyźni podczas leczenia (a także do 6 miesięcy po jego zakończeniu) powinni stosować skuteczne metody antykoncepcji (patrz punkt 4.6).

Szczepienia

Podczas leczenia fludarabiną i po jego zakończeniu należy unikać szczepionek zawierających żywe drobnoustroje.

•    Schematy ponownego leczenia po leczeniu początkowym fludarabiną

Należy unikać zamiany początkowego leczenia fludarabiną na chlorambucyl u pacjentów opornych na fludarabinę, ponieważ większość chorych opornych na fludarabinę wykazuje również oporność na chlorambucyl.

•    Substancje pomocnicze

Każda fiolka produktu leczniczego Fludarabine Teva 50 mg koncentratu do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji zawiera mniej niż 1 mmol sodu (23 mg)/ml, można więc uznać, że praktycznie go nie zawiera.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Podczas badań klinicznych, kiedy w leczeniu opornych postaci przewlekłej białaczki limfocytowej (CLL) stosowano fludarabinę w połączeniu z pentostatyną (deoksykoformycyną), stwierdzono nie do przyjęcia dużą częstość toksyczności płucnej zakończonej zgonem. W związku z tym nie zaleca się stosowania fludarabiny w skojarzeniu z pentostatyną.

Dipirydamol i inne inhibitory wychwytu adenozyny mogą zmniejszać skuteczność terapeutyczną fludarabiny.

Obserwacje kliniczne oraz badania in vitro wykazały, że podczas leczenia fludarabiną w skojarzeniu z cytarabiną zarówno maksymalne wewnątrzkomórkowe stężenie, jak ekspozycja wewnątrzkomórkowa Ara-CTP (aktywnego metabolitu cytarabiny) w komórkach białaczkowych zwiększają się. Stężenie Ara-C w osoczu i szybkość eliminacji Ara-CTP nie były zmienione.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Dane z badań nieklinicznych na szczurach wykazały przenikanie fludarabiny i (lub) metabolitów przez łożysko. Wyniki badań działania toksycznego na płód po podaniu dożylnym dawek terapeutycznych u szczurów i królików wskazują na możliwość śmierci zarodków i możliwe działanie uszkadzające płód (patrz punkt 5.3).

Dane na temat stosowania fludarabiny u kobiet w pierwszym trymestrze ciąży są bardzo ograniczone.

Nie należy stosować fosforanu fludarabiny podczas ciąży, chyba że jest to bezwzględnie konieczne (np. w sytuacji zagrożenia życia, braku innej, bezpieczniejszej metody leczenia bez zmniejszenia jego skuteczności, braku możliwości uniknięcia leczenia). Fludarabina może powodować uszkodzenia płodu. Lekarze przepisujący fludarabinę mogą rozważyć jej zastosowanie jedynie w przypadku, gdy potencjalne korzyści przeważają nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu.

Należy poinformować kobiety w wieku rozrodczym o potencjalnym ryzyku dla płodu.

Zarówno kobiety w wieku rozrodczym, jak i mężczyźni aktywni seksualnie powinni stosować w trakcie leczenia, a także do 6 miesięcy po jego zakończeniu, skuteczne metody antykoncepcji (patrz punkt 4.4).

Karmienie piersią

Nie wiadomo, czy ten produkt leczniczy lub jego metabolity przenikają do mleka kobiecego.

Niemniej jednak, istnieją dowody z badań nieklinicznych, że fludarabiny fosforan i (lub) jego metabolity przenikają z krwi matki do mleka.

Ze względu na możliwość wystąpienia ciężkich działań niepożądanych fludarabiny u karmionego dziecka, nie należy stosować fludarabiny u kobiet karmiących piersią (patrz punkt 4.3).

Płodność

Brak danych u ludzi dotyczących wpływu fludarabiny na płodność. U zwierząt wykazano niekorzystne działanie fludarabiny na układ rozrodczy samców (patrz punkt 5.3).

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Fludarabina może ograniczać zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn, ponieważ obserwowano reakcje takie, jak na przykład: zmęczenie, osłabienie, zaburzenia widzenia, splątanie, pobudzenie i drgawki.

4.8    Działania niepożądane

W oparciu o doświadczenie ze stosowania fludarabiny, najczęściej występujące działania niepożądane obejmują depresję szpiku kostnego (neutropenia, małopłytkowość i niedokrwistość), zakażenia, w tym zapalenie płuc, kaszel, gorączkę, zmęczenie, osłabienie, nudności, wymioty i biegunkę. Do innych często zgłaszanych działań niepożądanych należą: dreszcze, obrzęki, złe samopoczucie, neuropatia obwodowa, zaburzenia widzenia, brak łaknienia, zapalenie błony śluzowej, w tym jamy ustnej i wysypka skórna.

U pacjentów leczonych fludarabiną występują ciężkie zakażenia oportunistyczne. Opisano zgony spowodowane ciężkimi działaniami niepożądanymi.

Tabela poniżej opisuje działania niepożądane pogrupowane według klasyfikacji układów i narządów MedDRA. Częstości występowania są podane w oparciu o dane z badań klinicznych, bez względu na związek przyczynowo-skutkowy z fludarabiną. Działania niepożądane występujące rzadko zgłoszono głównie po wprowadzeniu fludarabiny do obrotu.

Klasyfikacja układów i narządów MedDRA

Bardzo często

(>1/10)

Często

(>1/100 do <1/10)

Niezbyt często

(>1/1000 do <1/100)

Rzadko

(>1/10 000 do <1/1000)

Nieznana

(częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

Zakażenia i

zarażenia

pasożytnicze

Zakażenia/ zakażenia oportunistyczne (w tym reaktywacja wirusa uśpionego, np. postępująca leukoencefalopatia wieloogniskowa, półpasiec, wirus Epsteina i Barr), zapalenie płuc

Zaburzenia limfoproliferacyjne (związane z EBV)

Klasyfikacja układów i narządów MedDRA

Bardzo często

(>1/10)

Często

(>1/100 do <1/10)

Niezbyt często

(>1/1000 do <1/100)

Rzadko

(>1/10 000 do <1/1000)

Nieznana

(częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

Nowotwory łagodne, złośliwe i nieokreślone (w tym torbiele i

polipy)

Zespół

mielodysplastyczny i ostra białaczka szpikowa (głównie związana z wcześniejszym, jednoczesnym lub późniejszym leczeniem środkami alkilującymi, inhibitorami topoizomerazy lub naświetlaniami)

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Neutropenia,

niedokrwistość,

małopłytkowość

Zahamowanie czynności szpiku kostnego

Zaburzenia

układu

immunologicznego

Zaburzenia

autoimmunologiczne (w tym niedokrwistość autoimmunohemolityczna, zespół Evansa, zakrzepowa plamica małopłytkowa, nabyta hemofilia, pęcherzyca)

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Jadłowstręt

Zespół lizy guza (w tym niewydolność nerek, kwasica metaboliczna, hiperkaliemia, hipokalcemia, hiperurykemia, krwiomocz, wydalanie kryształów moczanowych z moczem, hiperfosfatemia)

Zaburzenia

układu

nerwowego

Neuropatia

obwodowa

Splątanie

Śpiączka, napady

drgawkowe,

pobudzenie

Krwotok

wewnątrzmózgowy

Zaburzenia oka

Zaburzenia

widzenia

Ślepota, zapalenie nerwu

wzrokowego, neuropatia nerwu wzrokowego

Zaburzenia serca

Niewydolność serca, zaburzenia rytmu

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Kaszel

Toksyczne działanie na płuca (w tym zwłóknienie płuc, zapalenie płuc, duszność)

Krwotok do płuc

Zaburzenia żołądka i jelit

Wymioty,

biegunka,

nudności

Zapalenie błony jamy ustnej

Krwawienia z przewodu pokarmowego, zmiany aktywności enzymów trzustki

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Zmiany aktywności enzymów wątrobowych

Klasyfikacja układów i narządów MedDRA

Bardzo często

(>1/10)

Często

(>1/100 do <1/10)

Niezbyt często (>1/1000 do <1/100)

Rzadko

(>1/10 000 do <1/1000)

Nieznana

(częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Wysypka

Rak skóry, martwica toksyczna naskórka (o typie Lyella), zespół Stevensa i Johnsona

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Krwotoczne zapalenie pęcherza moczowego

Zaburzenia ogólne i stany miejscu podania

Gorączka,

zmęczenie,

osłabienie

Obrzęk, zapalenie błon śluzowych, dreszcze, złe samopoczucie

W celu opisania działania niepożądanego zastosowano najbardziej odpowiedni termin systemu MedDRA. Należy brać także pod uwagę synonimy lub podobne stany niewymienione powyżej. Opis działań niepożądanych został przygotowany w oparciu o terminologię MedDRA wersja 12.0.

W obrębie każdej grupy częstości występowania, działania niepożądane wymieniono w kolejności zmniejszającego się nasilenia.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa,

Tel.: + 48 22 49 21 301, Faks: + 48 22 49 21 309, e-mail:ndl@urpl.gov.pl

4.9 Przedawkowanie

Duże dawki fludarabiny były powiązane z nieodwracalnym działaniem toksycznym na ośrodkowy układ nerwowy, charakteryzującym się opóźnioną ślepotą, śpiączką i prowadzącym do zgonu. Duże dawki mają też związek z ciężką małopłytkowością i neutropenią spowodowanymi zahamowaniem szpiku kostnego. Nie jest znane swoiste antidotum w razie przedawkowania fludarabiny. Postępowanie polega na przerwaniu podawania produktu leczniczego i zastosowaniu terapii podtrzymuj ącej.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki przeciwnowotworowe, kod ATC: L01B B05.

Fludarabina zawiera fosforan fludarabiny, rozpuszczalny w wodzie fluorowany nukleotydowy analog przeciwwirusowego produktu leczniczego, widarabiny, 9-P-D-arabinofuranozyladeninę (ara-A), która jest stosunkowo oporna na dezaminację spowodowaną przez dezaminazę adenozynową.

Fosforan fludarabiny ulega szybkiej defosforylacji do 2F-ara-A, który jest wychwytywany przez komórki, a następnie w ich wnętrzu fosforylowany przez kinazę deoksycytydynową do czynnego trifosforanu 2F-ara-ATP. Wykazano, że metabolit ten hamuje reduktazę rybonukleotydową, polimerazę DNA a/S i s, primazę DNA i ligazę DNA, hamując w ten sposób syntezę DNA. Ponadto,

dochodzi do częściowego hamowania polimerazy II RNA, co pociąga za sobą zmniejszenie syntezy białka.

Chociaż nie poznano jeszcze w pełni mechanizmu działania 2F-ara-ATP, zakłada się, że jego wpływ na syntezę DNA, RNA i białek przyczynia się do zahamowania podziału komórek, przy czym rolę dominująca odgrywa zablokowanie syntezy DNA. Dodatkowo, wykazano w trakcie badań in vitro, że ekspozycja limfocytów CLL na 2F-ara-A powoduje silną fragmentację DNA i śmierć komórek typową dla apoptozy.

W toku badań fazy III u pacjentów z dotychczas nieleczoną przewlekłą białaczką limfocytową typu B porównywano leczenie fludarabiną i leczenie chlorambucylem (40 mg/m2 p.c. co 4 tygodnie).

W grupach liczących odpowiednio 195 i 199 pacjentów stwierdzono następujący wynik końcowy: łączna częstość odpowiedzi i częstość pełnej odpowiedzi po leczeniu fludarabiną jako lekiem pierwszego rzutu była statystycznie znamiennie wyższa niż po chlorambucylu (odpowiednio 61,1% wzgl. 37,6% i 14,9% wzgl. 3,4%). W grupie fludarabiny stwierdzono też statystycznie znamienny dłuższy czas trwania odpowiedzi (19 wzgl. 12,2 miesiąca) oraz czas do wystąpienia progresji (17 wzgl. 13,2 miesiąca). Mediana przeżycia w obu grupach pacjentów wyniosła 56,1 miesięcy dla fludarabiny i 55,1 miesięcy dla chlorambucylu. W obu grupach nie stwierdzono różnicy sprawności pacjentów. Odsetek pacjentów uskarżających się na objawy toksyczne był porównywalny w grupie otrzymującej fludarabinę (89,7%) i leczonej chlorambucylem (89,9 %). Choć łączna częstość objawów toksycznych ze strony układu krwiotwórczego w obu grupach nie różniła się istotnie, u znamiennie wyższego odsetka pacjentów otrzymujących fludarabinę - w porównaniu z grupą chlorambucylu - występowały odczyny toksyczne ze strony krwinek białych (p = 0,0054) i ze strony limfocytów (p = 0,0240). Odsetek pacjentów uskarżających się na nudności, wymioty i biegunkę był znamiennie niższy w grupie fludarabiny (odpowiednio p <0,0001, p <0,0001 i p=0,0489) w porównaniu z grupą chlorambucylu. Stwierdzono też, że objawy działania toksycznego ze strony wątroby dotyczyły znamiennie niższego (p=0,0487) odsetka pacjentów z grupy fludarabiny w porównaniu z grupą chlorambucylu.

Pacjenci, którzy wstępnie reagowali na fludarabinę, mają szanse ponownej odpowiedzi na monoterapię fludarabiną.

W randomizowanym badaniu klinicznym nad fludarabiną w porównaniu z cyklofosfamidem, doksorubicyną i prednizonem (schemat CAP), którym objęto 208 pacjentów z CLL w stadium B lub C według klasyfikacji Bineta, uzyskano w podgrupie 103 poprzednio leczonych pacjentów następujące wyniki: ogólna liczba odpowiedzi i liczba całkowitej odpowiedzi była wyższa po fludarabinie niż po CAP (odpowiednio 45% wzgl. 26% i 13% wzgl. 6%); czas trwania odpowiedzi i ogólna przeżywalność po fludarabinie i po CAP były podobne. W założonym 6-miesięcznym okresie leczenia liczba zgonów wyniosła 9 (w grupie fludarabiny) wzgl. 4 (w grupie CAP).

W podgrupie wcześniej leczonych pacjentów w stadium C według klasyfikacji Bineta, analizy krzywej przeżywalności uzyskanej post hoc na podstawie danych z okresu do 6 miesiąca od początku leczenia wykazały różnicę na korzyść leczonych CAP w porównaniu z fludarabiną.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Właściwości farmakokinetyczne fludarabiny (2F-ara-A) w osoczu i w moczu Właściwości farmakokinetyczne 2F-ara-A badano po dożylnym wstrzyknięciu jednorazowej dawki (bolus) i po krótkotrwałej infuzji, jak i po ciągłej infuzji fosforanu fludarabiny (fludarabina, 2F-ara-AMP).

2F-ara-AMP to rozpuszczalny w wodzie prekursor leku, który w organizmie człowieka szybko i w stosunku ilościowym jest defosforylowany do nukleozydu fludarabiny (2F-ara-A). Po infuzji jednej dawki 25 mg 2F-ara-AMP/m2 powierzchni ciała przez 30 minut u pacjenta z nowotworem uzyskuje się pod koniec infuzji maksymalne stężenie 2F-ara-A w osoczu wynoszące 3,5-3,7 pM. Odpowiadające temu stężenia 2F-ara-A po piątej dawce wykazują umiarkowaną akumulację, także pod koniec infuzji średnie stężenie maksymalne wynosi 4,4-4,8 pM. W trakcie 5-dniowego leczenia najniższe stężenie 2F-ara-A w osoczu wzrasta o współczynnik około 2. Można wykluczyć kumulację 2F-ara-A w trakcie kilku cykli leczenia. Po osiągnięciu maksimum stężenia obniżały się w trzech fazach usuwania, przy czym początkowy okres półtrwania wynosił około 5 minut, pośredni 1-2 godz., a końcowy około 20 godz.

Z porównania wyników różnych badań właściwości farmakokinetycznych 2F-ara-A wynika, że średni całkowity klirens osoczowy (CL) wynosi 79 ± 40 ml/min/m2 (2,2 ± 1,2 ml/min/kg), a średnia objętość dystrybucji (Vss) 83 ± 55 l/m2 (2,4 ± 1,6 l/kg). Dane wykazują dużą zmienność wyników poszczególnych badań. Stężenie 2F-ara-A w osoczu i krzywe relacji czasu do obszaru pod krzywą (AUC) narastają wraz z dawką w sposób liniowy, natomiast okresy półtrwania, klirens osoczowy i objętości dystrybucji pozostają stałe niezależnie od dawki, co wskazuje na liniową charakterystykę dawki.

Występowanie neutropenii i zmiany hematokrytu wskazują, że toksyczne działanie fosforanu fludarabiny hamuje hematopoezę w sposób zależny od dawki.

Eliminacja 2F-ara-A następuje głównie przez nerki - z moczem wydalane jest 40% do 60% podanej dożylnie dawki. W przeprowadzonych u zwierząt laboratoryjnych badaniach metodą bilansu masowego przy użyciu 3H-2F-ara-AMP odzyskiwano z moczu pełną ilość podanych substancji promieniotwórczych. Inny, główny metabolit u psów, 2F-ara-hipoksantyna, u ludzi występuje tylko w niewielkich ilościach. U osób z zaburzoną czynnością nerek dochodzi do obniżenia całkowitego klirensu ustrojowego, co nakazuje zmniejszenie dawkowania. Z badań białek ludzkiego osocza in vitro wynika, że nie istnieje wyraźna tendencja do wiązania się 2F-ara-A z białkami.

Farmakokinetyka komórkowa trifosforanu fludarabiny

2F-ara-A jest czynnie transportowana do komórek białaczkowych, gdzie ulega refosforylacji do monofosforanu, a następnie do di- i trifosforanu. Trifosforan 2F-ara-ATP stanowi jego najważniejszy metabolit śródkomórkowy i jednocześnie jedyny, o którym wiemy, że wykazuje aktywność cytotoksyczną. Najwyższe stężenie 2F-ara-ATP w limfocytach białaczkowych u pacjentów z CLL stwierdzano po medianie wynoszącej 4 godz., zaobserwowano jednak znaczne różnice mediany szczytowego stężenia, sięgające około 20 pM. Stężenie 2F-ara-ATP w komórkach białaczkowych było zawsze znacznie wyższe niż maksymalny poziom 2F-ara-A w osoczu, co dowodzi akumulacji tego związku w miejscach docelowych. Inkubacja in vitro limfocytów białaczkowych wykazuje liniową zależność między zewnątrzkomórkową ekspozycją na 2F-ara-A (iloczyn stężenia 2F-ara-A i czasu trwania inkubacji) a zwiększeniem ilości 2F-ara-ATP w komórce. Mediana okresu półtrwania 2F-ara-ATP w komórkach docelowych wynosi od 15 do 23 godzin.

Nie stwierdzono wyraźnej korelacji między farmakokinetyką 2F-ara-A a skutecznością leczenia u pacjentów chorujących na nowotwór.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Badania ostrej toksyczności i podawanie dawek wielokrotnych u zwierząt wykazały najsilniejsze objawy działania toksycznego u samców w szpiku kostnym, narządach limfatycznych, śluzówce przewodu pokarmowego, nerkach oraz układzie rozrodczym. Po dużych dawkach obserwowano neurotoksyczność.

Fosforan fludarabiny w dawkach podobnych lub mniejszych niż dawki terapeutyczne był teratogenny u zwierząt i powodował wady rozwojowe kośćca oraz deformacje zewnętrzne.

Badania genotoksyczności wykazały, że fosforan fludarabiny dawał wyniki ujemne w testach mutacji genów i teście dominujących mutacji letalnych u samców myszy, ale indukował działanie klastogenne w nieaktywowanym teście aberracji chromosomalnej w komórkach jajnika chomika chińskiego oraz w testach mikrojąderkowych in vivo u myszy.

Nie przeprowadzono badań działania rakotwórczego.

DANE FARMACEUTYCZNE

6.


6.1 Wykaz substancji pomocniczych

Mannitol (E 421)

Sodu wodorotlenek (do ustalenia pH) Woda do wstrzykiwań

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie mieszać produktu leczniczego z innymi produktami leczniczymi, oprócz wymienionych w punkcie 6.6.

6.3    Okres ważności

Fiolka przed otwarciem 3 lata.

Po rozcieńczeniu

Wykazano chemiczną i fizyczną stabilność roztworu przygotowanego do iniekcji lub infuzji przez:

Pojemnik do przechowywania

Roztwór do rozcieńczania

Stężenie

Stabilność

Worek

infuzyjny

nie-PVC

0,9% roztwór chlorku sodu

0,3 - 6 mg/ml

5 dni w lodówce (2 - 8°C)

lub w temperaturze i oświetleniu

otoczenia

5% roztwór glukozy

0,3 - 6 mg/ml

5 dni w lodówce (2 - 8°C)

lub w temperaturze i oświetleniu

otoczenia

Butelka szklana

0,9% roztwór chlorku sodu

0,3 - 6 mg/ml

5 dni w lodówce (2 - 8°C)

lub w temperaturze i oświetleniu

otoczenia

5% roztwór glukozy

0,3 mg/ml

5 dni w lodówce (2 - 8°C)

lub w temperaturze i oświetleniu

otoczenia

6 mg/ml

5 dni w lodówce (2 - 8°C)

lub 3 dni w temperaturze i oświetleniu

otoczenia

Z mikrobiologicznego punktu widzenia ten produkt leczniczy należy zużyć natychmiast. Jeśli roztworu nie zużyje się natychmiast, użytkownik ponosi odpowiedzialność za czas i warunki przechowywania, które w zwykłych warunkach wynoszą nie dłużej niż 24 godziny w temperaturze od 2°C do 8°C, jeśli rozcieńczenia dokonano w warunkach kontrolowanej i zwalidowanej aseptyki.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w lodówce (2°C - 8°C).

Nie zamrażać.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Jedna fiolka z szkła typu I, zamknięta korkiem z gumy bromobutylowej, aluminiowym kapslem i nakładką z polipropylenu typu snap-cap zawierająca 2 ml roztworu.

6.6 Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Rozcieńczanie

Do strzykawki należy nabrać wymaganą dawkę (wyliczoną na podstawie powierzchni ciała pacjenta). Do jednorazowego wstrzyknięcia (bolus) dawka ta jest dalej rozcieńczana w 10 ml 0,9% chlorku sodu. Zamiennie, wymagana dawka może być rozcieńczona w 100 ml 0,9% chlorku sodu i podana w postaci infuzji przez około 30 minut.

W badaniach klinicznych fludarabinę rozcieńczano w 100 ml lub w 125 ml 5% glukozy do iniekcji lub 0,9% chlorku sodu.

Ocena przed podaniem

Należy stosować tylko przejrzyste i bezbarwne roztwory, bez widocznych cząstek. Produktu leczniczego nie należy podawać, gdy stwierdzono wady pojemnika.

Postępowanie i usuwanie

Fludarabiny nie powinny przygotowywać kobiety w ciąży.

Postępowanie z produktem leczniczym powinno być zgodne z lokalnie obowiązującymi zasadami dotyczącymi cytotoksycznych produktów leczniczych.

W trakcie postępowania z roztworem fludarabiny należy zachować ostrożność. Zaleca się używanie lateksowych rękawiczek i okularów ochronnych, w celu uniknięcia ekspozycji w razie rozbicia fiolki lub przypadkowego rozlania zawartości. Jeśli doszło do przypadkowego zetknięcia się roztworu ze skórą lub błoną śluzową, należy tę okolicę dokładnie obmyć wodą z mydłem. W razie kontaktu z oczami trzeba je dokładnie przepłukać obfitą ilością wody. Należy unikać ekspozycji przez drogi oddechowe.

Produkt leczniczy jest przeznaczony tylko do jednorazowego użytku. Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o. ul. Emilii Plater 53 00-113 Warszawa

8.    NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr: 14254

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO

OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

12.12.2007 r.

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU

CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

sierpień 2014

12

Fludarabine Teva