Imeds.pl

Fluimucil Muko Junior 100 Mg

Document: dokument 0 change

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika Fluimucil Muko Junior

100 mg, granulat do sporządzania roztworu doustnego

Acetylcysteinum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

- Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

- Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce , należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

- Jeśli po upływie 5 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Fluimucil Muko Junior i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Fluimucil Muko Junior

3.    Jak stosować lek Fluimucil Muko Junior

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Fluimucil Muko Junior

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Fluimucil Muko Junior i w jakim celu się go stosuje

Acetylocysteina, substancja czynna leku Fluimucil Muko Junior, upłynnia śluz i wydzielinę śluzowo-ropną, poprzez rozrywanie wiązań dwusiarczkowych w polipeptydach śluzu w drogach oddechowych.

Lek Fluimucil Muko Junior stosuje się krótkotrwale jako lek rozrzedzający wydzielinę dróg oddechowych i ułatwiający jej odkrztuszanie u pacjentów z objawami zakażenia w obrębie górnych dróg oddechowych.

Jeśli po upływie 5 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy zwrócić się do lekarza.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Fluimucil Muko Junior

Kiedy nie stosować leku Fluimucil Muko Junior

•    jeśli pacjent ma uczulenie na acetylocysteinę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6);

•    w stanie astmatycznym;

•    jeśli pacjent ma fenyloketonurię;

• u dzieci w wieku poniżej 2 lat, gdyż substancja czynna: acetylocysteina może wywołać niedrożność dróg oddechowych u dzieci w wieku poniżej 2 lat (patrz również punkt 3. Jak stosować lek Fluimucil Muko Junior).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania Fluimucil Muko Junior należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

•    Leczenie pacjentów z astmą oskrzelową powinno przebiegać pod dokładną kontrolą lekarską ze względu na możliwość wystąpienia skurczu oskrzeli. W przypadku wystąpienia tego objawu, należy natychmiast przerwać podawanie leku.

• W razie upłynnienia dużych ilości wydzieliny, zwłaszcza u małych dzieci i bardzo ciężko chorych unieruchomionych pacjentów, należy umożliwić jej odsysanie.

•    Zaleca się zachowanie ostrożności, jeśli lek jest stosowany u pacjentów z chorobą wrzodową żołądka lub dwunastnicy w wywiadzie, zwłaszcza jeśli jednocześnie stosowane są inne leki

o znanym działaniu podrażniaj ącym błonę śluzową żołądka.

•    Acetylocysteiny nie należy podawać pacjentom ze zmniejszoną zdolnością do odkrztuszania, jeśli nie zapewni się pacjentowi w czasie leczenia fizykoterapii oddechowej.

Lek Fluimucil Muko Junior a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Nie należy stosować leku Fluimucil Muko Junior jednocześnie z lekami przeciwkaszlowymi, gdyż może dojść do zalegania wydzieliny w wyniku zmniejszenia odruchu kaszlowego.

Węgiel aktywny może osłabiać działanie leku Fluimucil Muko Junior.

Jeśli konieczne jest jednoczesne przyjmowanie innych leków, w tym antybiotyków, zaleca się zachowanie 2-godzinnego odstępu między podaniem tych leków a podaniem leku Fluimucil Muko Junior.

Przyjmowanie leku Fluimucil Muko Junior z nitrogliceryną (lek stosowany w chorobie niedokrwiennej serca) powoduje znaczne niedociśnienie tętnicze krwi. Możliwe jest wystąpienie bólu głowy. Jeśli pacjent przyjmuje nitroglicerynę, powinien zasięgnąć porady lekarza przed zażyciem leku Fluimucil Muko Junior.

Fluimucil Muko Junior może wpływać na wyniki niektórych badań laboratoryjnych (oznaczenie salicylanów metodą kolorymetryczną i oznaczenie ketonów w moczu).

Zaleca się nie mieszać innych leków z roztworem Fluimucil Muko Junior.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

W okresie ciąży i karmienia piersią lek Fluimucil Muko Junior może być podawany tylko w przypadkach bezwzględnie koniecznych i pod ścisłą kontrolą lekarza.

Brak danych dotyczących przenikania leku Fluimucil Muko Junior do mleka kobiecego.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie jest znany wpływ leku na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Lek Fluimucil Muko Junior zawiera aspartam. 1 saszetka (1 g granulatu) leku Fluimucil Muko Junior zawiera 25 mg aspartamu (źródło fenyloalaniny). Może być szkodliwy dla pacjentów z fenyloketonurią.

Lek Fluimucil Muko Junior zawiera sorbitol. 1 saszetka (1 g granulatu) leku Fluimucil Muko Junior zawiera 762,7 mg sorbitolu. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku Fluimucil Muko Junior.

3. Jak stosować lek Fluimucil Muko Junior

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Nie należy stosować leku Fluimucil Muko Junior dłużej niż 5 dni bez konsultacji z lekarzem.

Zalecana dawka

Stosowanie u dzieci

Dzieci w wieku od 3 do 6 lat

1    saszetka leku Fluimucil Muko Junior (1 x 100 mg) 2 do 3 razy na dobę.

Dzieci w wieku od 7 do 14 lat

2    saszetki leku Fluimucil Muko Junior (2 x 100 mg) 2 razy na dobę lub 1 saszetkę leku Fluimucil Muko Junior (1 x 100 mg) 4 razy na dobę.

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 14 lat

2 saszetki leku Fluimucil Muko Junior (2 x 100 mg) 2 do 3 razy na dobę.

SPOSÓB UŻYCIA:

Rozpuścić zawartość saszetki w połowie szklanki letniej wody, w razie potrzeby wymieszać łyżką. Uzyskany roztwór jest gotowy do wypicia. Roztwór należy wypić bezpośrednio po przygotowaniu.

W trakcie leczenia należy przyjmować zwiększoną ilość płynów.

UWAGA:

Ostatnia dawka leku Fluimucil Muko Junior powinna być podana najpóźniej 4 godziny przed snem.

Wprzypadku wrażenia, że działanie leku Fluimucil Muko Junior jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Fluimucil Muko Junior

Podczas stosowania doustnego leku nie obserwowano szczególnych objawów przedawkowania. Objawy:

Przedawkowanie może prowadzić do objawów żołądkowo-jelitowych, takich jak nudności, wymioty i biegunka.

Leczenie:

Nie jest znane żadne antidotum, specyficzne dla acetylocysteiny. Stosuje się leczenie objawowe.

W razie przyj ęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Pominięcie zastosowania leku Fluimucil Muko Junior

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Działania niepożądane, które mogą wystąpić podczas stosowania leku Fluimucil Muko Junior:

Niezbyt często (rzadziej niż u 1 na 100 pacjentów):

•    nadwrażliwość,

•    ból głowy,

•    szum w uszach,

•    tachykardia (przyspieszenie czynności serca),

•    wymioty, biegunka, zapalenie jamy ustnej, ból brzucha, nudności,

•    pokrzywka, wysypka, obrzęk naczynioruchowy (obrzęk skóry i błon śluzowych, który najczęściej dotyczy: twarzy, gardła, krtani, narządów płciowych, jelit), świąd,

•    gorączka,

•    obniżenie ciśnienia krwi.

Rzadko (rzadziej niż u 1 na 1000 pacjentów):

•    skurcz oskrzeli, duszność,

•    niestrawność.

Bardzo rzadko (rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów):

•    ciężkie reakcje alergiczne (wstrząs anafilaktyczny, reakcja anafilaktyczna, reakcja rzekomoanafilaktyczna),

•    krwotok.

Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

•    obrzęk twarzy.

W przypadku wystąpienia działań niepożądanych należy przerwać przyjmowanie leku i skontaktować się z lekarzem.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do:

Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: adr@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Fluimucil Muko Junior

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Niestosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Lek Fluimucil Muko Junior przechowywać w temperaturze poniżej 30°C.

UWAGA:

Możliwa obecność zapachu siarki jest typowa dla zawartej w leku substancji czynnej.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Fluimucil Muko Junior

-    Substancją czynną leku jest acetylocysteina. Jedna saszetka (1 g granulatu) zawiera 100 mg acetylocysteiny.

-    Pozostałe składniki (substancje pomocnicze) to: aspartam, p-karoten, aromat pomarańczowy, sorbitol.

Jak wygląda lek Fluimucil Muko Junior i co zawiera opakowanie

Lek Fluimucil Muko Junior to żółty granulat o pomarańczowym zapachu oraz możliwym zapachu siarki, który jest typowy dla zawartej w leku substancji czynnej.

Dostępne opakowania:

20 saszetek po 1 g granulatu, w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny:

ZAMBON S.p.A.

Via Lillo del Duca, 10 20091 Bresso (MI), Włochy

Wytwórca:

ZAMBON S.p.A.

Via Della Chimica, 9 36100 Vicenza, Włochy

Przedstawiciel podmiotu odpowiedzialnego

Angelini Pharma Polska Sp. z o.o. ul. Podleśna 83, 05-552 Łazy tel. (22) 70 28 200 e-mail: angelini@angelini.pl

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

5