+ iMeds.pl

Flunarizinum wzf 5 mgUlotka Flunarizinum wzf

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta FLUNARIZ1NUM WZF, 5 mg, tabletki

Flunarizinum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje

ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, lub pielęgniarki w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

-    Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie, lub pielęgniarce.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Flunarizinum WZF i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Flunarizinum WZF

3.    Jak stosować lek Flunarizinum WZF

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Flunarizinum WZF

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    Co to jest lek Flunarizinum WZF i w jakim celu się go stosuje

Flunarizinum WZF zawiera flunaryzynę, zaliczaną do grupy tzw. antagonistów wapnia, która zapobiega zwężeniu naczyń krwionośnych.

Flunarizinum WZF stosuje się:

•    w zapobieganiu migrenie klasycznej (z aurą) lub zwykłej (bez aury);

•    w leczeniu objawowym zawrotów głowy pochodzenia przedsionkowego (błędnikowego) — powstałych, np. wskutek zaburzeń lub uszkodzenia błędnika znajdującego się w uchu.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Flunarizinum WZF Kiedy nie stosować leku Flunarizinum WZF:

•    jeśli pacjent ma uczulenie na flunaryzynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6.);

•    jeśli pacjent choruje na chorobę Parkinsona (przewlekła choroba charakteryzująca się objawami takimi jak, np. sztywność mięśni, drżenie kończyn i głowy, zubożenie mimiki);

•    jeśli u pacjenta w przeszłości występowały zaburzenia ruchowe, spowolnienie ruchowe, sztywność, drżenie (nazywane objawami pozapiramidowymi);

•    jeśli u pacjenta w przeszłości występowały zaburzenia depresyjne;

•    jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania Flunarizinum WZF należy zwrócić się do lekarza.

Uwaga: Nie należy zwiększać dawki leku, jeśli pacjent przeczuwa wystąpienie ataku miureny. Flunarizinum WZF nie przerywa ataku migreny.

Należy poradzić się lekarza, jeśli:

•    u pacjenta podczas stosowania leku wystąpi nasilające się uczucie wyczerpania, zmęczenia lub osłabienie działania leku;

•    pacjent przyjmuje leki nasenne lub inne leki działające hamująco na ośrodkowy układ nerwowy - patrz punkt: „Inne leki i Flunarizinum WZF”;

•    pacjent przyjmuje leki stosowane w zaburzeniach psychicznych zaliczane do grupy pochodnych fenotiazyny (np. chloropromazyna, perfenazyna), ponieważ w przypadku jednoczesnego przyjmowania tych leków i flunaryzyny, może wystąpić spowolnienie ruchowe, sztywność, zaburzenia ruchowe, drżenie.

Podczas stosowania leku, zwłaszcza długotrwałego, pacjent powinien regularnie zgłaszać się na wizyty lekarskie oraz przestrzegać zaleceń lekarza dotyczących czasu stosowania leku - patrz punkt

3. ulotki „Jak stosować lek Flunarizinum WZF”.

Pacjenci w podeszłym wieku

U pacjentów w podeszłym wieku istnieje ryzyko wystąpienia spowolnienia ruchowego, sztywności, niemożności siedzenia, drżenia, dlatego osoby te powinny ściśle przestrzegać zaleceń lekarza dotyczących dawkowania leku - patrz również punkt 3. ulotki „Jak stosować lek Flunarizinum WZF”. W przypadku wystąpienia opisanych objawów, pacjent powinien lek odstawić i natychmiast zgłosić się do lekarza.

Inne leki i Flunarizinum WZF

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach stosowanych obecnie iub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

•    Leki działające hamująco na układ nerwowy, np. nasenne przyjmowane z lekiem Flunarizinum WZF mogą powodować nadmierne uspokojenie (zwane sedacją)- nie należy przyjmować ich jednocześnie.

•    U pacjentek przyjmujących lek Flunarizinum WZF i hormony żeńskie (estrogeny, progestageny) odnotowano wydzielanie mleka poza okresem karmienia piersią (mlekotok).

•    Karbamazepina i fenytoina (leki przeciwpadaczkowe) stosowane z lekiem Flunarizinum WZF mogą przyspieszać przemianę tego leku w organizmie. W takim przypadku lekarz ntoże zalecić zwiększenie dawki leku Flunarizinum WZF.

Flunarizinum WZF zjedzeniem i piciem oraz alkoholem

Lek należy przyjmować doustnie, najlepiej bezpośrednio po kolacji, aby uniknąć podrażnienia żołądka. Tabletki należy połykać w całości, popijając wodą-patrz punkt 3. „Jak stosować lek Flunarizinum WZF”,

Nie należy pić alkoholu podczas stosowania leku Flunarizinum WZF, ponieważ może wystąpić nadmierne uspokojenie i senność.

Ciąża i karmienie piersią

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobietajest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza.

Nie należy stosować leku Flunarizinum WZF w ciąży i w okresie karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Flunarizinum WZF może ograniczać zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn, zwłaszcza na początku leczenia. Nie należy wykonywać tych czynności do czasu ustąpienia zaburzeń.

Flunarizinuin WZF zawiera laktozę

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Jak stosować lek Flunarizinum WZF

3.


Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza.

-    Tabletki należy przyjmować doustnie, najlepiej bezpośrednio po kolacji, połykać w całości, popijając wodą.

-    Dawki leku oraz czas leczenia ustala lekarz, indywidualnie dla każdego pacjenta.

-    Podczas stosowania leku Flunarizinum WZF należy przestrzegać zaleconego przez lekarza dawkowania-nie przekraczać zaleconej dawki leku.

Zapobieganie migrenie

Dawki początkowe:

•    dorośli poniżej 65 lat: 2 tabletki (10 mg) na dobę;

•    dorośli powyżej 65 lat: 1 tabletka (5 mg) na dobę.

Dawki podtrzymujące (kontynuacja leczenia):

•    w ciągu tygodnia przez 5 dni stosować zwykle dawki, przez kolejne 2 dni leku nie przyjmować.

Jeżeli po 2 miesiącach stosowania leku w celu zapobiegania nagłym atakom migreny nie obserwuje się poprawy, należy zaprzestać stosowania leku i poradzić się lekarza.

Zawroty głowy

Stosować dawki takie jak w zapobieganiu migrenie.

Jeżeli po miesiącu stosowania leku w przewlekłych zawrotach głowy lub po 2 miesiącach zapobiegania napadowym zawrotom głowy nie obserwuje się poprawy, należy zaprzestać stosowania leku i poradzić się lekarza.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Flunarizinum WZF

Po zastosowaniu większej niż zalecana dawki leku może wystąpić uspokojenie oraz uczucie osłabienia, niemocy i bezsilności (astenia). Po zażyciu dużej liczby tabletek Flunarizinum WZF mogą wystąpić objawy takie jak nadmierne uspokojenie, pobudzenie i przyspieszenie akcji serca (zwane kołataniem serca). W przypadku wystąpienia tych objawów należy poradzić się lekarza.

Pominięcie zastosowania leku Flunarizinum WZF

W przypadku pominięcia dawki leku Flunarizinum WZF należy ją przyjąć jak najszybciej. Jeżeli zbliża się już pora przyjęcia następnej dawki leku, należy pominąć zapomnianą dawkę i zażyć następną według ustalonego schematu. Nie należy stosować podwójnej dawki leku w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Flunarizinum WZF

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, lub pielęgniarki.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Często (rzadziej niżu 1 na 10 osób):

•    zwiększenie łaknienia i masy ciała;

•    nadmierna senność i (lub) zmęczenie (zazwyczaj przemijające).

Niezbyt często (rzadziej niż u 1 na 100 osób):

•    bezsenność, niepokój;

•    depresja (szczególnie u pacjentek, u których wcześniej występowała depresja);

•    drżenie, sztywność mięśniowa, zaburzenia ruchów mimowolnych, w tym w obrębie ust (odnotowywane zwłaszcza u osób długotrwale stosujących lek oraz u pacjentów w podeszłym wieku);

•    zgaga, nudności, ból żołądka, suchość w ustach;

•    bóle mięśniowe;

•    wysypki skórne;

•    wydzielanie mleka poza okresem karmienia piersią, szczególnie u kobiet stosujących razem z lekiem Fłunarizinum WZF hormony żeńskie (estrogeny, progestageny).

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, lub pielęgniarki.

5. Jak przechowywać lek Fłunarizinum WZF

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Przechowywać w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem.

Lek należ}' przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku, po upływie terminu ważności zamieszczonego na blistrze i pudełku po: EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Fłunarizinum WZF

-    Substancją czynną leku jest flunaryzyny dichlorowodorek. Jedna tabletka zawiera 5 mg flunaryzyny (w postaci flunaryzyny dichlorowodorku).

-    Pozostałe składniki to: laktoza jedno wodna, skrobia kukurydziana, powidon K-25, kwas stearynowy, krzemionka koloidalna uwodniona.

Jak wygląda lek Fłunarizinum WZF i co zawiera opakowanie

Fłunarizinum WZF — białe lub prawie białe tabletki obustronnie płaskie ze ściętymi krawędziami.

W tekturowym pudełku znajduje się 30 tabletek w 2 blistrach z folii Alnminiuin/PVC po 15 tabletek. Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny

Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A.

ul. Karolkowa 22/24; 01-207 Warszawa

(Jogopodmiotu odpowiedzialnego) Polfa Warszawa S.A.

Wytwórca

Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A. ul. Karolkowa 22/24; 01-207 Warszawa

Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA SA Oddział'Produkcyjny w Nowej Dębie

ul. Szypowskiego 1 39-460 Mowa Dęba

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A. ul. Karolkowa 22/24; 01-207 Warszawa tel (22) 691 39 00

Data ostatniej aktualizacji ulotki: styczeń 2014 r.

0%.OA ■ '2X)/tk


5/5

Flunarizinum WZF

Charakterystyka Flunarizinum wzf

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

FLUNARIZINUM WZF, 5 mg, tabletki

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Jedna tabletka zawiera 5 mg flunaryzyny (Flunarizinum) w postaci flunaryzyny dichlorowodorku.

Substancja pomocnicza o znanym działaniu: laktoza jednowodna Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletki

Białe lub prawie białe tabletki obustronnie płaskie ze ściętymi krawędziami

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1.    Wskazania do stosowania

•    Profilaktyka migreny klasycznej (z aurą) lub zwykłej (bez aury)

•    Leczenie objawowe zawrotów głowy pochodzenia przedsionkowego (spowodowanych rozpoznanymi zaburzeniami przedsionkowymi)

4.2.    Dawkowanie i sposób podawania

Podanie doustne.

Profilaktyka migreny Dawki początkowe:

•    dorośli poniżej 65 lat: 2 tabletki (10 mg) na dobę wieczorem przed snem;

•    dorośli powyżej 65 lat: 1 tabletka (5 mg) na dobę wieczorem przed snem.

Dawki podtrzymujące:

U pacjentów dobrze tolerujących lek, wymagających kontynuacji leczenia - w ciągu tygodnia przez 5 dni stosować zwykłe dawki, przez kolejne 2 dni lek odstawić. Czas leczenia nie powinien przekraczać 6 miesięcy. W przypadku nawrotu choroby, leczenie można powtórzyć.

Zawroty głowy

Stosować dawki, takie jak w profilaktyce migreny, jednak czas leczenia nie powinien być dłuższy niż 2 miesiące.

Jeśli po miesiącu stosowania flunaryzyny w przewlekłych zawrotach głowy albo po 2 miesiącach zapobiegania napadowym zawrotom głowy lub nagłym atakom migreny nie obserwuje się poprawy, należy uznać, że pacjent nie odpowiada na lek i zaprzestać stosowania.

4.3. Przeciwwskazania

•    Nadwrażliwość na flunaryzynę lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1

•    Choroba Parkinsona

•    Objawy pozapiramidowe w wywiadzie

•    Zaburzenia depresyjne w wywiadzie

•    Okres ciąży i laktacji

4.4.    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Flunaryzyna może wywołać senność, która nasila się podczas jednoczesnego stosowania alkoholu lub leków działających hamująco na ośrodkowy układ nerwowy.

Możliwość wystąpienia ataku migreny nie stanowi powodu do zwiększenia dawki leku. Lek nie przerywa ataków migreny.

Osobom w podeszłym wieku należy zalecić ścisłe przestrzeganie zalecanego dawkowania, ponieważ istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia objawów pozapiramidowych. Może dojść nawet do ujawnienia się choroby Parkinsona.

Flunaryzynę należy stosować ostrożnie u pacjentów stosujących inne leki, takie jak pochodne fenotiazyny, ponieważ mogą wystąpić objawy pozapiramidowe. W przypadku wystąpienia działań niepożądanych, takich jak objawy pozapiramidowe lub depresja, lek należy odstawić.

Jeżeli podczas leczenia podtrzymującego efekt terapeutyczny ulegnie osłabieniu lub po długotrwałym stosowaniu flunaryzyny pojawi się u pacjenta uczucie wyczerpania lub zmęczenia, lek należy odstawić.

Nie należy przekraczać zaleconego dawkowania. Pacjent powinien podlegać regularnej kontroli, zwłaszcza podczas długotrwałego stosowania produktu, a także przestrzegać przerw w stosowaniu leku (patrz punkt 4.2), aby wykluczyć możliwość pojawienia się objawów pozapiramidowych. Jeśli objawy te ujawnią się, należy zaprzestać stosowania produktu.

Ze względu na zawartość laktozy, produkt nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy typu „Lapp” lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

4.5.    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

U kobiet przyjmujących flunaryzynę i hormony żeńskie (estrogeny, progestageny) odnotowano mlekotok.

Karbamazepina i fenytoina stosowane z flunaryzyną mogą przyspieszać jej metabolizm. W takim przypadku należy zwiększyć dawkę flunaryzyny.

Jednoczesne stosowanie flunaryzyny z alkoholem, lekami nasennymi, a także innymi lekami działającymi hamująco na ośrodkowy układ nerwowy może spowodować wystąpienie nadmiernej sedacji.

4.6.    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Stosowanie flunaryzyny w okresie ciąży i laktacji jest przeciwwskazane (patrz punkt 4.3).

4.7.    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Flunaryzyna może upośledzać zdolność do prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn, zwłaszcza na początku leczenia.

4.8.    Działania niepożądane

Działania niepożądane uszeregowano zgodnie konwencją MedDRA, w następujący sposób: bardzo często (> 1/10), często (> 1/100 do < 1/10), niezbyt często (> 1/1000 do < 1/100), rzadko (> 1/10 000 do < 1/1000), bardzo rzadko (< 1/10 000), nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Zaburzenia układu nerwowego

Często: nadmierna senność i (lub) zmęczenie (zazwyczaj przemijające)

Niezbyt często: bezsenność, niepokój

Zaburzenia żołądka i jelit

Niezbyt często: zgaga, nudności, ból żołądka, suchość błony śluzowej jamy ustnej

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej Niezbyt często: bóle mięśniowe

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej Niezbyt często: wysypki skórne

Zaburzenia endokrynologiczne Niezbyt często: mlekotok

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania Często: zwiększenie łaknienia i masy ciała

Zaburzenia psychiczne Niezbyt często:

depresja (szczególnie u kobiet z uprzednio występującą depresją)

objawy pozapiramidowe (drżenie, sztywność, dyskineza, w tym dyskineza w obrębie ust), odnotowywane zwłaszcza u osób długotrwale stosujących flunaryzynę oraz pacjentów w podeszłym wieku

Należy poinformować pacjenta, aby nie przekraczał zalecanych dawek produktu.

Zaleca się przeprowadzanie regularnych badań kontrolnych w celu zapewnienia bezpiecznej terapii produktem. W przypadku wystąpienia działań niepożądanych, należy zaprzestać stosowania produktu.

4.9.    Przedawkowanie

Biorąc pod uwagę właściwości farmakologiczne flunaryzyny, po przedawkowaniu należy spodziewać się sedacji i astenii. Ostre przedawkowanie (po zażyciu jednorazowej dawki wynoszącej 600 mg) charakteryzuje się uspokojeniem, pobudzeniem i tachykardią.

Leczenie ostrego przedawkowania - można podać węgiel, sprowokować wymioty, rozważyć przeprowadzenie płukania żołądka oraz zastosować leczenie podtrzymujące. Nie ma specyficznej odtrutki.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1. Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: inne leki działające na układ nerwowy; produkty przeciw zawrotom głowy

Kod ATC: N07CA03

Flunaryzyna - fluorowa pochodna cynaryzyny, mająca większą od leku macierzystego aktywność farmakologiczną, jest zaliczana do grupy antagonistów wapnia. Hamuje napływ jonów wapniowych do wnętrza komórek mięśni gładkich naczyń krwionośnych. Wykazuje działanie spazmolityczne przede wszystkim w obrębie mięśni gładkich ścian drobnych naczyń. Zapobiega skurczom mięśni gładkich naczyń, chroni komórki nabłonka naczyniowego przed uszkodzeniem spowodowanym jonami wapniowymi. Chroni również komórki układu nerwowego przed niedotlenieniem.

Flunaryzyna działa przeciwhistaminowo, uspokajająco i przeciwwymiotnie. Poprawia przepływ krwi w naczyniach obwodowych.

Flunaryzyna charakteryzuje się silnym i długotrwałym działaniem. Przewlekłe stosowanie flunaryzyny nie powoduje kumulacji.

5.2.    Właściwości farmakokinetyczne

Flunaryzyna wchłaniana się dobrze z przewodu pokarmowego, osiągając maksymalne stężenie w osoczu w ciągu 2-4 godzin. Podczas przewlekłego stosowania doustnego dawki 10 mg, stężenie w osoczu stopniowo wzrasta, osiągając stan stacjonarny po 5-6 tygodniach stosowania leku, aczkolwiek odnotowano różnice osobnicze. Stężenie flunaryzyny w osoczu wynosi od 39 do 115 ng/ml. Okres półtrwania wynosi około 19 dni. Flunaryzyna w około 90% wiąże się białkami osocza. Metabolizm flunaryzyny przebiega w wątrobie, wydzielana jest głównie do żółci i wydalana w kale, w minimalnych ilościach w moczu.

5.3.    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Nie ma istotnych dodatkowych danych przedklinicznych ponad te zamieszczone w innych częściach Charakterystyki Produktu Leczniczego.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1.    Wykaz substancji pomocniczych

Laktoza j ednowodna

Skrobia kukurydziana

Powidon K-25

Kwas stearynowy

Krzemionka koloidalna uwodniona

6.2.    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy

6.3.    Okres ważności

3 lata

6.4.    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Przechowywać blistry w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem.

6.5.    Rodzaj i zawartość opakowania

Blistry z folii Aluminium/PCV, w tekturowym pudełku.

30 szt. (2 blistry po 15 szt.)

6.6.    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Brak szczególnych wymagań.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A. ul. Karolkowa 22/24; 01-207 Warszawa

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr R/3066

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 02.03.1994 r.

Data ostatniego przedłużenia pozwolenia: 29.09.2008 r.

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

5/5

Flunarizinum WZF