Imeds.pl

Fluoksetyna Egis 10 Mg

Document: dokument 0 change

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika Fluoksetyna EGIS, 20 mg, kapsułki, twarde Fluoksetyna EGIS, 10 mg, kapsułki, twarde

Fluoxetinum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielegniarce.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek Fluoksetyna EGIS i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Fluoksetyna EGIS

3.    Jak stosować lek Fluoksetyna EGIS

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Fluoksetyna EGIS

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    Co to jest lek Fluoksetyna EGIS i w jakim celu się go stosuje

Fluoksetyna EGIS należy do grupy leków przeciwdepresyjnych, nazywanych selektywnymi inhibitorami

wychwytu zwrotnego serotoniny (ang. SSRI).

Lek Fluoksetyna EGIS jest stosowany w następujących wskazaniach:

Dorośli

•    Depresja

•    Zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne (natrętne myśli i zachowania obsesyjne)

•    Bulimia: Fluoksetyna EGIS jest stosowana wraz z psychoterapią do leczenia przymusu objadania się i wymiotowania.

Dzieci i młodzież w wieku 8 lat i powyżej

• Epizody depresji o nasileniu od umiarkowanego do ciężkiego, gdy objawy depresji nie ustępują po 46 sesjach psychoterapii. U dzieci i osób młodych z depresją o nasileniu od umiarkowanego do ciężkiego lek Fluoksetyna EGIS można stosować tylko w połączeniu z jednoczesną terapią psychologiczną.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Fluoksetyna EGIS

Kiedy nie stosować leku Fluoksetyna EGIS

•    Jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6).

•    Jeśli wystąpi wysypka lub inna reakcja alergiczna (jak swędzenie, obrzęk ust lub twarzy albo skrócony oddech), należy bezzwłocznie przerwać przyjmowanie kapsułek i skontaktować się z lekarzem.

   Jeśli pacjent zażywa leki przeciwdepresyjne, znane jako nieselektywne inhibitory monoaminooksydazy lub odwracalne inhibitory monoaminooksydazy typu A (MAOI), ponieważ mogą wystąpić poważne, a nawet śmiertelne reakcje. Przykłady MAOI - nialamid, iproniazyd, selegilina, moklobemid, fenelzyna, trancylpromina, izokarboksazyd i toloksaton.

Leczenie fluoksetyną można rozpocząć najwcześniej 2 tygodnie po odstawieniu nieodwracalnych inhibitorów MAOI (na przykład trancylprominy), jednak już następnego dnia po odstawieniu niektórych odwracalnych MAOI (na przykład moklobemidu).

Nie należy przyjmować jakiegokolwiek MAOI przez co najmniej 5 tygodni po odstawieniu fluoksetyny. Jeżeli stosowano lek Fluoksetyna EGIS przez długi czas i (lub) w dużej dawce, należy wziąć pod uwagę dłuższą przerwę.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Fluoksetyna EGIS należy zwrócić się do lekarza. Należy powiedzieć lekarzowi, jeżeli u pacjenta występuje:

• niepokój wraz z koniecznością poruszania się, często połączoną z niemożnością siedzenia lub ustania w miejscu (akatyzja). Zwiększenie dawki może nasilić powyższe objawy;

•    podwyższone ciśnienie wewnątrzgałkowe lub zagrożenie wystąpienia ostrego ataku jaskry z wąskim kątem, ponieważ fluoksetyna może rozszerzać źrenicę;

•    padaczka (drgawki) lub wzrost częstości drgawek, należy bezzwłocznie skontaktować się z lekarzem. Należy odstawić fluoksetynę.

•    mania obecnie lub w przeszłości. Jeżeli wystąpi epizod manii, należy bezzwłocznie skontaktować się z lekarzem, ponieważ może być konieczne odstawienie fluoksetyny.

•    cukrzyca (lekarz może dostosować dawkę insuliny lub innego leku przeciwcukrzycowego);

•    problemy z wątrobą (lekarz może dostosować dawkę);

•    problemy z sercem;

•    przyjmowanie leków moczopędnych, szczególnie u osób w podeszłym wieku;

•    leczenie ECT (elektrowstrząsami);

• zaburzenia krzepnięcia w wywiadzie lub siniaki albo nieprawidłowe krwawienie, przyjmowanie leków przeciwkrzepliwych (patrz „Inne leki i Fluoksetyna EGIS”);

•    leczenie tamoksyfenem (stosowanym w leczeniu raka piersi) (patrz „Inne leki i Fluoksetyna EGIS”);

•    gorączka, sztywność mięśni lub drżenie, zmiany stanu psychicznego, jak splątanie, drażliwość lub skrajne pobudzenie - może to świadczyć o tzw. zespole serotoninowym lub złośliwym zespole neuroleptycznym. Choć stany te występują rzadko, mogą zagrażać życiu, należy bezzwłocznie skontaktować się z lekarzem, może być konieczne odstawienie fluoksetyny.

•    myśli samobójcze lub nasilenie depresji lub niepokoju. U pacjentów z depresją lub stanami lękowymi mogą wystąpić niekiedy myśli o samookaleczeniu się lub samobójstwie. Taki stan może się nasilać, kiedy pacjent pierwszy raz stosuje leki przeciwdepresyjne i może utrzymywać się dopóki lek nie zacznie w pełni działać, co zwykle następuje to po dwóch tygodniach leczenia, choć czasami później. Myśli takie zdarzają się częściej u pacjentów, którzy:

-    mieli już wcześniej myśli o samobójstwie lub samookaleczeniu się;

- są młodymi, dorosłymi osobami. Ryzyko zachowań samobójczych u osób w wieku poniżej 25 lat z zaburzeniami psychicznymi, które były leczone lekami przeciwdepresyjnymi, jest większe. Jeśli u pacjenta wystąpi chęć samookaleczenia się lub myśli samobójcze należy natychmiast zgłosić się do lekarza lub najbliższego szpitala.

Pacjent może być nieświadomy występujących u niego objawów. Z tego względu może się okazać pomocne poinformowanie o swojej chorobie krewnych lub przyjaciół i poproszenie ich o przeczytanie tej ulotki i powiadomienie, jeśli zauważą nasilenie depresji lub niepokoju, bądź niepokojące zmiany zachowania.

Dzieci i młodzież w wieku od 8 do 18 lat

U pacjentów poniżej 18 roku życia występuje zwiększone ryzyko działań niepożądanych, takich jak próba samobójcza, myśli samobójcze i wrogość (głównie agresja, bunt i złość) przy stosowaniu tej klasy leków. Fluoksetyna EGIS może być stosowana u dzieci i młodzieży w wieku od 8 do 18 lat do leczenia umiarkowanych lub ciężkich epizodów depresji (w skojarzeniu z terapią psychologiczną), ale nie do leczenia innych chorób.

Niewiele dostępnych jest informacji na temat długoterminowego bezpieczeństwa stosowania fluoksetyny w tej grupie wiekowej - odnośnie wzrostu, dojrzewania, rozwoju psychicznego, emocjonalnego i zachowania. Mimo to, lekarz prowadzący może przepisać lek Fluoksetyna EGIS pacjentom poniżej 18 roku życia do leczenia umiarkowanych do ciężkich epizodów depresji (w kombinacji z terapią psychologiczną), gdy zadecyduje, że jest to w najlepszym interesie pacjenta. Jeżeli lekarz prowadzący zapisał fluoksetynę pacjentowi poniżej 18 roku życia a budzi to wątpliwości należy skontaktować się z danym lekarzem. W przypadku rozwoju lub nasilenia się wyżej wymienionych objawów u pacjenta poniżej 18 roku życia należy poinformować o tym lekarza prowadzącego.

Leku Fluoksetyna EGIS nie należy stosować w leczeniu dzieci poniżej 8 roku życia.

Inne leki i Fluoksetyna EGIS

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio (do 5 tygodni temu) a także o lekach, które pacjent zamierza stosować.

Fluoksetyna EGIS może wpływać na działanie innych leków (interakcja), szczególnie następujących:

-    inhibitory MAO (stosowane do leczenia depresji). Nieselektywne inhibitory MAO i inhibitor MAO typu A (moklobemid) nie mogą być stosowane jednocześnie z fluoksetyną, ponieważ mogą wystąpić poważne lub nawet śmiertelne reakcje (zespół serotoninowy) (patrz punkt „Kiedy nie stosować leku Fluoksetyna EGIS”). Pewne inhibitory MAO typu B (selegilina) mogą być stosowane jednocześnie z fluoksetyną pod warunkiem, że lekarz prowadzący monitoruje ściśle pacjenta.

-    lit, tryptofan: istnieje zwiększone ryzyko wystąpienia zespołu serotoninowego, gdy te leki są przyjmowane jednocześnie z lekiem Fluoksetyna EGIS. Lekarz prowadzący przeprowadza częstsze kontrole.

- fenytoina (lek przeciwpadaczkowy): ponieważ Fluoksetyna EGIS może wpływać na stężenie tego leku we krwi, lekarz prowadzący może wprowadzać ostrożniej fenytoinę w czasie stosowania fluoksetyny i przeprowadzać częste kontrole.

-    klozapina (stosowana do leczenia pewnych chorób psychicznych), tramadol (jako lek przeciwbólowy) lub tryptany (do leczenia migreny): występuje zwiększone ryzyko nadciśnienia (podwyższone ciśnienie krwi).

-    flekainid lub enkainid (do leczenia chorób serca), karbamazepina (lek przeciwpadaczkowy), trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne (na przykład imipramina, dezypramina i amitryptylina) -fluoksetyna może zmieniać stężenie tych leków we krwi, lekarz prowadzący może zmniejszyć ich dawkę.

-    tamoksyfen (stosowany w leczeniu raka piersi), ponieważ fluoksetyna może zmieniać stężenie tego leku we krwi i nie można wykluczyć zmniejszenia działania tamoksyfenu. Lekarz prowadzący może rozważyć leczenie innym lekiem przeciwdepresyjnym.

-    warfaryna lub inne leki stosowane do zmniejszania krzepliwości krwi: fluoksetyna może zmieniać działanie tych leków na krew. Jeżeli leczenie fluoksetyną jest rozpoczynane lub kończone podczas przyjmowania warfaryny, lekarz prowadzący może zlecić dodatkowe badania.

- nie należy stosować leków ziołowych zawierających dziurawiec, ponieważ może to spowodować zwiększoną ilość działań niepożądanych. Jeżeli pacjent stosuje dziurawiec, powinien go odstawić przy rozpoczynaniu leczenia fluoksetyną i poinformować lekarza w czasie następnej wizyty.

Fluoksetyna EGIS z jedzeniem, piciem i alkoholem

Lek Fluoksetyna EGIS można przyjmować z pokarmem lub bez, zależnie od uznania.

Należy unikać alkoholu podczas stosowania tego leku.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Ciąża

Donoszono o podwyższonym ryzyku wad wrodzonych, zwłaszcza wad serca, u dzieci, których matki przyjmowały fluoksetynę w pierwszych miesiącach ciąży. W populacji ogólnej około 1 na 100 noworodków rodzi się z wadą serca. Jeśli matka przyjmowała fluoksetynę wskaźnik wzrasta do 2 na 100 noworodków. Pacjentka i lekarz prowadzący mogą zdecydować o stopniowym zaprzestaniu przyjmowania fluoksetyny w czasie ciąży. Lekarz prowadzący może jednak w szczególnych okolicznościach zalecić kontynuowanie przyjmowania fluoksetyny.

Przyjmowanie podczas ciąży leków, takich jak Fluoksetyna EGIS, zwłaszcza w trzech ostatnich miesiącach ciąży, może zwiększać ryzyko wystąpienia u noworodka ciężkich powikłań, zwanych zespołem przetrwałego nadciśnienia płucnego noworodka (PPHN). Objawia się on przyspieszonym oddechem i sinicą. Objawy te pojawiają się zwykle w pierwszej dobie po porodzie. Jeśli takie objawy wystąpią u noworodka, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem i (lub) położną.

Należy zachować ostrożność, ponieważ u noworodków, których matki stosowały fluoksetynę w ostatnich 3 miesiącach ciąży zgłaszano objawy, takie jak: drażliwość, drżenie, osłabienie mięśni, nieustanny płacz, problemy ze ssaniem lub ze snem.

Karmienie piersią

Fluoksetyna jest wydzielana z mlekiem matki i może wykazywać działania niepożądane u noworodków. Można karmić piersią tylko w razie absolutnej konieczności. W wypadku kontynuowania karmienia piersią, lekarz prowadzący może zalecić stosowanie fluoksetyny w mniejszej dawce.

Płodność

Badania na zwierzętach wykazały, że fluoksetyna może obniżać jakość nasienia. Teoretycznie może to mieć wpływ na płodność, ale jak dotychczas nie obserwowano wpływu na płodność u ludzi.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Fluoksetyna EGIS może pogarszać zdolność oceny sytuacji i sprawność motoryczną. Nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn bez zasięgnięcia porady lekarza lub farmaceuty.

Lek Fluoksetyna EGIS zawiera laktozę

Jeżeli lekarz prowadzący poinformował o nietolerancji niektórych cukrów, należy skontaktować się z lekarzem prowadzącym przed zastosowaniem tego produktu leczniczego.

3. Jak stosować lek Fluoksetyna EGIS

Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dorośli

Zalecana dawka to:

Depresja: zalecana dawka wynosi 20 mg na dobę. Lekarz prowadzący dokona oceny i dostosuje dawkę, jeżeli to konieczne w ciągu 3 do 4 tygodni od rozpoczęcia leczenia. Jeżeli to konieczne, dawka może być stopniowo zwiększana do maksimum 60 mg dziennie. Dawka powinna być zwiększana ostrożnie, aby zapewnić stosowanie najmniejszej efektywnej dawki. Samopoczucie może nie poprawić się natychmiast po rozpoczęciu przyjmowania leku. Pierwsze efekty leczenia mogą być odczuwalne dopiero po pewnym czasie, zwykle po kilku tygodniach leczenia.

Pacjenci z depresją powinni być leczeni przez co najmniej 6 miesięcy.

•    Bulimia: zalecana dawka to 60 mg na dobę.

Zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne: zalecana dawka to 20 mg na dobę. Lekarz prowadzący dokona przeglądu i dostosuje dawkę, jeżeli to konieczne po 2 tygodniach leczenia. Jeżeli to konieczne, dawka może być stopniowo zwiększana do maksimum 60 mg na dobę. Jeżeli nie nastąpi poprawa w ciągu 10 tygodni, lekarz prowadzący rozważy zasadność dalszego stosowania leku Fluoksetyna EGIS.

Osoby w podeszłym wieku

Dawkę leku należy ostrożnie stopniowo zwiększać, a dawka dobowa nie powinna na ogół przekraczać 40 mg. Maksymalna dawka dobowa wynosi 60 mg na dobę.

Niewydolność wątroby

Jeżeli występują zaburzenia wątroby lub stosowane są inne leki, które mogą wpływać na fluoksetynę, lekarz prowadzący może przepisać mniejsze dawki lub stosowanie fluoksetyny co drugi dzień.

Stosowanie u dzieci i młodzieży

Dzieci i młodzież w wieku od 8 do 18 lat z depresją

Leczenie powinno być rozpoczynane i nadzorowane przez specjalistę. Dawka początkowa wynosi 10 mg na dobę. Po 1 do 2 tygodni lekarz prowadzący może zwiększyć dawkę do 20 mg na dobę. Dawka powinna być zwiększana ostrożnie, aby zapewnić stosowanie najmniejszej dawki efektywnej. Dzieci o mniejszej masie ciała mogą wymagać mniejszych dawek. Jeśli w ciągu 6 miesięcy nie nastąpi poprawa stanu chorego, lekarz rozważy zasadność dalszego leczenia.

Sposób podawania:

Kapsułki należy połykać, popijając wodą. Nie należy żuć kapsułek.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Fluoksetyna EGIS

Należy bezzwłocznie skontaktować się z lekarzem prowadzącym. Przedawkowanie może spowodować nudności, wymioty, zawroty głowy, drgawki, palpitacje, niepokój. W wypadku przedawkowania lub podejrzenia przedawkowania należy bezzwłocznie skontaktować się z lekarzem prowadzącym lub wezwać pogotowie.

Pominięcie zastosowania leku Fluoksetyna EGIS

W razie pominięcia zastosowania leku Fluoksetyna EGIS o zwykłej porze, można przyjąć pominiętą dawkę jedynie, gdy pozostało dużo czasu do przyjęcia następnej dawki. Jeżeli natomiast jest czas na następną dawkę, nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Może to spowodować ryzyko przedawkowania.

Przerwanie stosowania leku Fluoksetyna EGIS

Nie należy przerywać stosowania leku Fluoksetyna EGIS bez porady lekarza, nawet gdy samopoczucie ulega poprawie. Ważne, aby kontynuować przyjmowanie leku.

Należy upewnić się, że pozostało wystarczająco dużo kapsułek.

W przypadku przerwania przyjmowania leku Fluoksetyna EGIS istnieje ryzyko wystąpienia tzw. objawów odstawienia. Można zaobserwować następujące objawy: zawroty głowy, uczucie mrowienia, kłucia, zaburzenia snu (intensywne sny, koszmary, niemożność zaśnięcia), uczucie niepokoju lub pobudzenia, niezwykłe zmęczenie lub osłabienie, niepokój, nudności/wymioty (złe samopoczucie), drżenia, bóle głowy.

U większości osób objawy odstawienia leku Fluoksetyna EGIS są łagodne i ustępują w ciągu kilku tygodni.

W razie wystąpienia jakichkolwiek objawów po odstawieniu leczenia należy skontaktować się z lekarzem.

Podczas odstawiania leku Fluoksetyna EGIS lekarz pomoże stopniowo zmniejszyć dawkę w ciągu jednego lub dwóch tygodni - to pomoże zredukować objawy odstawienia.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Należy skontaktować się z lekarzem, wezwać pogotowie lub udać się na izbę przyjęć najbliższego szpitala, jeżeli wystąpią następujące działania niepożądane:

• obrzęk dłoni, stóp, warg, ust lub gardła, powodujący trudności w połykaniu lub oddychaniu;

•    omdlenie lub stan bliski omdleniu;

Są to wyjątkowo ciężkie działania niepożądane. Jeżeli występują te objawy, może to świadczyć o nadwrażliwości (alergii) na fluoksetynę.

•    wysypka skórna (pokrzywka);

Wysypka skórna (pokrzywka) jest również objawem bardzo rzadkich reakcji alergicznych. Należy przerwać stosowanie leku Fluoksetyna EGIS i bezzwłocznie zapytać lekarza o dalsze leczenie. Aby uniknąć poważnych konsekwencji, jeżeli wystąpi ciężka wysypka na całym ciele należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

•    Jeżeli występuje niepokój lub niemożność spokojnego siedzenia lub stania, co może to świadczyć o akatyzji, zwiększenie dawki fluoksetyny może pogorszyć stan zdrowia. Jeżeli występują takie objawy, należy skontaktować się z lekarzem;

• Rumień wielopostaciowy mogący rozwinąć się w zespół Stevensa-Johnsona lub toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka (zespół Lyella).

Jeżeli występują takie objawy, należy skontaktować się z lekarzem; Są to bardzo ciężkie, lecz bardzo rzadkie działania niepożądane.

U niektórych pacjentów stwierdzano:

•    bardzo rzadko - połączenie objawów określanych jako zespół serotoninowy: gorączka z przyspieszeniem częstości oddechów lub akcji serca, nadmierne pocenie się, sztywność lub drżenie mięśni, dezorientacja, skrajne pobudzenie lub senność;

• uczucie osłabienia, senność lub dezorientacja - głównie u osób w podeszłym wieku i osób (w podeszłym wieku) przyjmujących leki moczopędne;

•    przedłużającą się lub bolesną erekcję;

•    drażliwość lub maksymalne pobudzenie.

U pacjentów przyjmujących leki tej grupy obserwowano podwyższone ryzyko złamań kości.

Jeżeli występuje którykolwiek z następujących objawów i jest niepokojący lub trwa przez pewien czas, należy poinformować lekarza lub farmaceutę:

•    dreszcze, nadwrażliwość na światło, zmniejszenie masy ciała;

•    biegunka i bóle brzucha, wymioty, niestrawność, utrudnione połykanie, zmiana smaku lub suchość w ustach. Rzadko zgłaszano krwawienia z przewodu pokarmowego, nieprawidłową czynność wątroby z bardzo rzadkimi przypadkami zapalenia wątroby.

•    ból głowy, zaburzenia snu lub niezwykłe sny, zawroty głowy, słaby apetyt, zmęczenie, zbyt dobry nastrój, niekontrolowane ruchy, drgawki, skrajny niepokój, halucynacje, nietypowe zachowanie, splątanie, pobudzenie, niepokój, nerwowość, brak zdolności koncentracji i prawidłowego myślenia, ataki paniki, myśli samobójcze lub myśli o zaszkodzeniu sobie;

• trudności w oddawaniu moczu lub zbyt częste oddawanie moczu;

•    zaburzone czynności seksualne, przedłużona erekcja, mlekotok;

•    ból gardła, skrócenie oddechu (zmiany w płucach włącznie z procesem zapalnym i zwłóknieniem).

• utrata włosów, ziewanie, zaburzenie widzenia, niewyjaśnione siniaki lub krwawienie, rzadko -krwawienia z dróg rodnych, krwawienia ze skóry lub błon śluzowych, pocenie, uderzenia gorąca, zawroty głowy przy wstawaniu, bóle stawów, mięśni, rzadko - niskie stężenie sodu we krwi.

Większość tych działań niepożądanych ustępuje w czasie kontynuacji leczenia.

Dodatkowe działania niepożądane u dzieci i młodzieży (8-18 lat)

Fluoksetyna EGIS może spowolniać wzrost oraz może opóźniać dojrzewanie płciowe.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

5. Jak przechowywać lek Fluoksetyna EGIS

Przechowywać w temperaturze poniżej 30°C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Fluoksetyna EGIS

-    Substancj ą czynną leku jest fluoksetyna. Każda kapsułka twarda zawiera 10 lub 20 mg fluoksetyny (w postaci chlorowodorku fluoksetyny).

-    Pozostałe składniki to:

Kapsułki twarde 10 mg: magnezu stearynian, skrobia żelowana, laktoza jednowodna (56,8 mg).

Powłoczka kapsułki: żelaza tlenek żółty (E172), tytanu dwutlenek (E171), żelatyna.

Kapsułki twarde 20 mg: krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian, mikrokrystaliczna celuloza, laktoza jednowodna (146,6 mg).

Powłoczka kapsułki: indygotyna (E132), żółcień chinolinowa (E104), żelaza tlenek żółty (E172), tytanu dwutlenek (E171), żelatyna.

Jak wygląda lek Fluoksetyna EGIS i co zawiera opakowanie

Kapsułki twarde 10 mg: żółte, twarde kapsułki żelatynowe nr 3 z wydrukowanym napisem EGIS 412 na wieczku, wypełnione białym lub prawie białym proszkiem bez zapachu lub prawie bez zapachu.

Kapsułki twarde 20 mg: zielone, twarde kapsułki żelatynowe nr 3 wypełnione białym lub prawie białym proszkiem bez zapachu lub prawie bez zapachu.

Podmiot odpowiedzialny

EGIS PHARMACEUTICALS PLC 1106 Budapeszt, Kereszturi ut 30-38

Węgry

Wytwórca

EGIS PHARMACEUTICALS PLC 1165 Budapeszt, Bókenyfóldi ut 118-120

Węgry

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

8