+ iMeds.pl

Fluoresceine serb 100 mg/mlUlotka Fluoresceine serb

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Fluoresceine SERB

Roztwór do wstrzykiwań 100 mg/ml (10%)

Sól sodowa fluoresceiny (Fluoresceinum natricum)

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy przekazywać go innym, gdyż może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek Fluoresceine SERBi w jakim celu się ją stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Fluoresceine SERB

3.    Jak stosować lek Fluoresceine SERB

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Fluoresceine    SERB

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST LEK FLUORESCEINE SERBI W JAKIM CELU SIĘ JĄ STOSUJE Co to jest lek Fluoresceine SERB

10% roztwór fluoresceiny (100 mg/ml) zawiera fluoresceinę, która jest barwnikiem stosowanym w badaniach diagnostycznych. Fluoresceina nie jest stosowana w leczeniu, ponieważ nie jest to substancja czynna farmakologicznie.

Zastosowanie leku Fluoresceine SERB

Fluoresceina jest stosowana do wykonania angiografii fluoresceinowej. Badanie to polega na wykonaniu fotografii naczyń krwionośnych dna oka. Badanie to jest niezbędne do potwierdzenia rozpoznania przez lekarza, dostarczenia właściwych wytycznych do leczenia oraz utrzymywania stałej kontroli stanu naczyń krwionośnych dna oka.

Produkt ten jest przeznaczony do stosowania w postaci wstrzyknięć dożylnych wyłącznie w celach diagnostycznych.

Działanie leku Fluoresceine SERB

Małe ilości soli sodowej fluoresceiny są podawane w postaci wstrzyknięcia dożylnego w ramię lub rękę. Fluoresceina jest rozprowadzana w całym organizmie przez układ krwionośny, docierając w ciągu kilku sekund do oczu. Za pomocą aparatu wyposażonego w specjalny filtr, przez który przechodzi światło podświetlające barwnik, wykonywane są zdjęcia dna oka w różnych przedziałach czasowych (do 30 minut po wstrzyknięciu). Widoczny na zdjęciach wzór wybarwienia pomaga lekarzowi ustalić problemy związane z krążeniem krwi w oku.

Barwnik jest wydalany z organizmu z moczem i kałem w ciągu 48 godzin.

Monitorowanie podawania 10% roztworu fluoresceiny

Pacjent pozostaje pod ścisłą obserwacją w kierunku wystąpienia ewentualnych reakcji alergicznych przez co najmniej 30 minut po badaniu.

Kiedy nie stosować leku Fluoresceine SERB

•    jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na fluoresceinę lub którykolwiek z pozostałych składników leku, wymienionych na końcu tej ulotki (patrz punkt 6).

W takim przypadku należy poinformować lekarza o uczuleniu przed zastosowaniem fluoresceiny.

W przypadku podejrzenia uczulenia, należy poradzić się lekarza.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Fluoresceine SERB

•    jeśli pacjent ma dodatni wywiad w kierunku alergii lub astmy oskrzelowej,

•    jeśli u pacjenta występowały już ciężkie reakcje nietolerancji w czasie poprzednich badań

angiograficznych lub badań z zastosowaniem innych środków diagnostycznych,

•    Jeśli pacjent przyjmuje leki blokujące receptory B-adrenergiczne (leki stosowane do leczenia

chorób serca), w tym leki blokujące receptory B-adrenergiczne w postaci kropli do oczu (leki stosowane do leczenia chorób oczu).

Jeśli którykolwiek z powyższych punktów dotyczy pacjenta, należy powiedzieć o tym lekarzowi przed zastosowaniem leku Fluoresceine SERB. Fluoresceina może wpływać na wyniki badań krwi i moczu.

Stosowanie leku Fluoresceine SERBz innymi lekami

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, szczególnie o lekach blokujących receptory B-adrenergiczne, także w postaci kropli do oczu.

Należy pamiętać również o lekach, które wydawane są bez recepty.

Pacjenci w podeszłym wieku

Lek Fluoresceine SERBmogą stosować również pacjenci w wieku 65 lat i starsi.

Dzieci i młodzież (poniżej 18 lat)

Stosowanie leku Fluoresceine SERBu dzieci i młodzieży nie było przedmiotem badań. W przypadku konieczności zastosowania leku w tej grupie wiekowej, lekarz zmniejszy odpowiednio dawkę.

Ciąża i karmienie piersią

Ciąża

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza.

Należy powiedzieć lekarzowi, jeśli pacjentka jest w ciąży lub planuje ciążę. Lekarz przedyskutuje z pacjentką potencjalne ryzyko stosowania leku Fluoresceine SERBw czasie ciąży.

Karmienie piersią

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza.

Fluoresceina jest wydzielana z mlekiem matki. W związku z tym zaleca się przerwę w karmieniu piersią przez okres 2 dni po podaniu fluoresceiny.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Angiografia fluoresceinowa wymaga stosowania leków, które powodują zaburzenia widzenia. Dlatego należy unikać prowadzenia pojazdów i obsługi urządzeń mechanicznych tak długo, jak utrzymują się zaburzenia widzenia.

3. JAK STOSOWAĆ LEK FLUORESCEINE SERB

Pojedyncza dawka leku Fluoresceine SERBzostanie podana pacjentowi we wstrzyknięciu dożylnym w ramię lub rękę.

Lekarz przygotuje i wykona wstrzyknięcie.

Jaka dawka leku Fluoresceine SERBpowinna być podawana

Pacjent otrzyma 5 ml roztworu - zawartość jednej ampułki do wstrzykiwań dożylnych.

W zależności od odpowiedzi pacjenta, lekarz może zastosować większą lub mniejszą dawkę.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Fluoresceine SERBmoże powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Czasami mogą one by ciężkie, najczęściej nie są. W przypadku wystąpienia niektórych działań niepożądanych pacjent może potrzebować pomocy lekarskiej.

Nie należy niepokoić się wymienionymi poniżej działaniami niepożądanymi, gdyż nie muszą one w ogóle wystąpić. W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub pielęgniarki.

Najczęstszymi działaniami niepożądanymi są nudności i wymioty.

Do pozostałych należą:

•    Reakcje alergiczne (bardzo rzadko mogące zakończyć się zgonem), w tym objawy takie jak: obrzęk twarzy, oczu lub języka, trudności w połykaniu, sapanie, pokrzywka i uogólniony świąd, wysypka, skurcze brzucha/bóle brzucha, nudności/wymioty, osłabienie, zdrętwienie rąk, nóg lub innych części ciała, utrata koordynacji, omdlenie, drgawki, trudności w oddychaniu, nagłe zaczerwienienie, dreszcze, bóle głowy, niskie ciśnienie tętnicze, ucisk lub uczucie ciężaru

w klatce piersiowej.

•    Obrzęk, ból lub zaczerwienienie w miejscu podania, co może być związane z uszkodzeniem tkanki.

Niektóre z wymienionych działań niepożądanych mogą być ciężkie i wymagać natychmiastowej pomocy medycznej.

Pacjent powinien pozostać pod obserwacją medyczną przez przynajmniej 30 minut po badaniu.

Jeśli którykolwiek z tych objawów będzie ciężki, należy natychmiast powiedzieć o tym lekarzowi lub pielęgniarce.

Po podaniu leku Fluoresceine SERBskóra pacjenta przejściowo zżółknie. Barwa ta może utrzymywać się przez 12 godzin po podaniu leku Fluoresceine SERB. Jasnożółte zabarwienie moczu może utrzymywać się przez 24 do 36 godzin po podaniu.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK FLUORESCEINE SERB

Lek będzie przechowywany przez lekarza.

Przechowywać lek w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie wolno podawać leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Nie stosować leku, gdy opakowaniu jest rozerwane lub widoczne są ślady jego naruszenia. Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Co zawiera lek Fluoresceine SERB

-    Substancją czynną jest sól sodowa fluoresceiny. 1 ml roztworu zawiera 100 ml soli sodowej fluoresceiny. Jedna ampułka 5 ml zawiera 500 mg soli sodowej fluoresceiny.

-    Inne składniki to wodorotlenek sodu (do ustalenia pH) i woda do wstrzykiwań.

Jak wygląda lek Fluoresceine SERBi co zawiera opakowanie

Lek Fluoresceine SERBjest dostępny w jałowych, szczelnie zamkniętych, bezbarwnych, szklanych ampułkach o pojemności 5 ml.

Opakowanie zawiera 10 ampułek po 5 ml w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny

SERB SA Avenue Louise, 480 1050 BrusselsBelgia Wytwórca, u którego następuje zwolnienie serii SERB

40 avenue George V 75008 Paris Francja

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego: Tei. +48 (0)22 307 03 61

Data zatwierdzenia ulotki:

PONIŻSZE INFORMACJE PRZEZNACZONE SĄ WYŁĄCZNIE DLA PERSONELU MEDYCZNEGO LUB PRACOWNIKÓW SŁUŻBY ZDROWIA

Przed zastosowaniem leku Fluoresceine SERBnależy obejrzeć zawartość ampułki, upewniając się, że nie doszło do odbarwienia produktu, ani też do wytrącenia się cząsteczek z roztworu.

Nie należy mieszać ani rozcieńczać produktu w strzykawce z innymi lekami lub roztworami.

Nie należy podawać leku Fluoresceine SERBdokanałowo lub dotętniczo.

Nie należy podawać jednocześnie w tej samej kaniuli dożylnej innych leków o kwaśnym pH (szczególnie leków przeciwhistaminowych), ponieważ może to prowadzić do wytrącenia fluoresceiny.

Należy skonsultować wszystkie podane informacje przed zastosowaniem leku Fluoresceine SERBu pacjenta.

5

Fluoresceine Serb

Charakterystyka Fluoresceine serb

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Fluoresceine SERB 100 mg/ml (10%), roztwór do wstrzykiwań

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 ml roztworu zawiera 100 mg soli sodowej fluoresceiny (Fluoresceinum natricum) (roztwór 10%). Każda 5 ml ampułka zawiera 500 mg soli sodowej fluoresceiny.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Roztwór do wstrzykiwań

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Angiografia fluoresceinowa dna oka oraz unaczynienia tęczówki.

Produkt jest przeznaczony do stosowania wyłącznie w celach diagnostycznych.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania Dorośli

1 ampułka 5 ml we wstrzyknięciu dożylnym.

Pacjenci w podeszłym wieku

Brak przesłanek wskazujących na konieczność modyfikacji dawkowania u pacjentów w podeszłym wieku.

Dzieci

Nie przeprowadzono badań nad zastosowaniem fluoresceiny u dzieci. W przypadku zastosowania 10% roztworu fluoresceiny u dzieci, zaleca się modyfikację dawkowania, np. 5 mg/kg mc.

4.3    Przeciwwskazania

•    Nadwrażliwość na substancję czynną lub którykolwiek ze składników leku.

•    Podanie dokanałowe lub dotętnicze.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Przed podaniem należy przeprowadzić dokładny wywiad z uwzględnieniem występowania alergii, chorób sercowo-płucnych, stosowania leków (zwłaszcza leków blokujących receptory B-adrenergiczne, łącznie z kroplami ocznymi).

Należy zachować ostrożność podając produkt pacjentom z dodatnim wywiadem w kierunku alergii lub astmy oskrzelowej.

Jeśli podczas wcześniejszych badań angiograficznych u pacjenta wystąpiły silne reakcje nietolerancji lub ciężkie odczyny alergiczne w wywiadzie podczas podawania innych środków diagnostycznych, należy rozważyć konieczność wykonania badania, biorąc pod uwagę korzyści diagnostyczne względem ryzyka ciężkich, a niekiedy śmiertelnych (1 na 220 000 badań angiograficznych zebranych w przeglądzie) reakcji alergicznych.

Połączenie z beta-blokerami może w rzadkich przypadkach powodować śmiertelne reakcje anafilaktyczne. U pacjentów identyfikowanych jako osoby obarczone ryzykiem rozwoju reakcji nadwrażliwości, ale u których konieczne jest wykonanie angiografii fluoresceinowej, zabieg należy przeprowadzić w obecności specjalisty zajmującego się resuscytacją. Dotyczy to zwłaszcza sytuacji, kiedy pacjent leczony jest beta-blokerami, w tym w formie kropli ocznych, gdyż może on wymagać bardziej intensywnych środków resuscytacyjnych z powodu zmniejszonej skuteczności działania epinefryny i problemów z wypełnieniem łożyska naczyniowego.

Pacjent musi pozostawać pod dokładną obserwacją przez co najmniej 30 minut po badaniu angiograficznym.

Podczas podawania fluoresceiny należy zawsze mieć zapewniony dostęp do doraźnych środków reanimacyjnych, w tym także do leków stosowanych w razie wystąpienia reakcji nadwrażliwości, takich jak epinefryna, płyny do uzupełniania objętości krwi krążącej oraz kortykosteroidy.

Należy uważać, by podczas wstrzykiwania preparatu nie doszło do jego wynaczynienia. Wysokie pH roztworu fluoresceiny może być przyczyną ciężkiego miejscowego uszkodzenia tkanek. Powikłaniami pozanaczyniowego podania roztworu jest silny ból, zakrzepowe zapalenie żył oraz odczyn zapalny tkanek prowadzący w konsekwencji do martwicy tkanek. Przed podaniem fluoresceiny należy upewnić się, że czubek igły znajduje się w prawidłowym położeniu i nie dojdzie do wynaczynienia. Jeśli produkt zostanie wstrzyknięty poza naczynie, należy natychmiast przerwać podawanie fluoresceiny i podjąć odpowiednie działania w celu leczenia uszkodzonej tkanki i złagodzenia bólu.

4.5    Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji

Z powodu interferencji beta-blokerów na poziomie receptorów beta, ewentualne reakcje anafilaktyczne/anafilaktoidalne mogą być cięższe (patrz punkt 4.4 i 4.8).

Fluoresceina może zaburzać i zmieniać parametry badania krwi i moczu.

Niezgodności fizyczne podano w punkcie 6.2.

4.6    Ciąża i laktacja Ciąża

Potencjalne ryzyko dla płodu podczas ciąży jest nieznane (patrz punkt 5.3 )

Należy unikać stosowania 10% roztworu fluoresceiny u pacjentek w ciąży, chyba że jest to bezwzględnie konieczne.

Laktacja

Fluoresceina przenika do mleka kobiecego. Po wykonaniu badania karmienie piersią należy przerwać na dwa dni.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługę urządzeń mechanicznych

Nie jest znany ewentualny niepożądany wpływ 10% roztworu fluoresceiny na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługę urządzeń mechanicznych. Badanie angiograficzne dna oka wiąże się jednak z podaniem leków, które wywołują rozszerzenie źrenic i cykloplegię. Należy poinformować pacjentów, że leki te mogą zaburzać zdolność prowadzenia pojazdów i obsługę maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Najczęściej obserwowanymi działaniami niepożądanymi są nudności i wymioty.

Zaburzenia układu immunologicznego

Reakcje nadwrażliwości łącznie z reakcjami skórnymi, takimi jak: pokrzywka i rzadko wstrząs anafilaktyczny/anafilaktoidalny, który może zakończyć się zgonem.

Zaburzenia układu nerwowego

Omdlenie, drgawki, zdarzenie naczyniowo-mózgowe, bóle głowy, zawroty głowy.

Zaburzenia serca i naczyń

Niedociśnienie, ból w piersiach, zatrzymanie akcji serca, ostry zawał mięśnia sercowego i ciężki wstrząs sercowy.

Zaburzenia oddechowe

Duszność, obrzęk krtani i skurcz oskrzeli.

Zaburzenia żołądka i jelit

Nudności, wymioty.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Zaczerwienienie, świąd, zapalenie skóry, przejściowe żółtawe zabarwienie skóry, które znika do 12 godzin po podaniu.

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Mocz zmienia zabarwienie na jasnożółte przez 24 do 36 godzin po podaniu.

Zaburzenia ogólne i w miejscu podania

Dreszcze, uderzenia gorąca, zakrzepowe zapalenie żył w miejscu podania, wynaczynienie roztworu, które powoduje silny ból i może być przyczyną martwicy tkanki (patrz punkt 4.4).

4.9    Przedawkowanie

Nie dotyczy.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: środek diagnostyczny, kod ATC: SO1JA01.

10% roztwór fluoresceiny jest barwnikiem diagnostycznym. Po stymulacji soli sodowej fluoresceiny światłem niebieskim (o długości fali 465 nm do 490 nm), wykazuje ona żółtozieloną (520 nm do 530 nm) fluorescencję. Wzór fluorescencji ułatwia rozpoznanie zmian patologicznych w naczyniach krwionośnych siatkówki.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Po dożylnym podaniu fluoresceiny jest ona szybko rozprowadzana do wszystkich tkanek ustroju i już po paru sekundach pojawia się w tkankach siatkówki. Około 50 do 84% fluoresceiny wiąże się z białkami osocza (zwłaszcza z albuminami), a 15 do 17% - z erytrocytami. Skóra przybiera przejściowo odcień żółtawy, który zanika po upływie 6 do12 godzin, mocz zaś staje się jasnożółty; jego barwa powraca do normy po 24 do 36 godzinach.

Po podaniu dożylnym, fluoresceina zostaje szybko przekształcona w glukuronid fluoresceiny, który także ma właściwości fluorescencyjne. Okres półtrwania w osoczu dla fluoresceiny i jej glukuronidu wynosi odpowiednio około 23,5 oraz 264 minut. Fluorescencja glukuronidu w osoczu wygasa niemal całkowicie po około 4 do 5 godzinach. Glukuronid fluoresceiny w mniejszym stopniu wiąże się z białkami osocza niż fluoresceina. Farmakokinetyka fluoresceiny w osoczu u pacjentów z cukrzycą i u osób zdrowych jest podobna.

Fluoresceina i jej metabolity są wydalane z żółcią i z moczem; w ciągu 48 godzin z ustroju wydalane jest 90% dawki. Fluoresceina jest wykrywalna w moczu przez 24 do 36 godzin po podaniu, a jej ilość stopniowo się zmniejsza.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Dane niekliniczne dla soli sodowej fluoresceiny, uzyskane na podstawie konwencjonalnych badań farmakologicznych dotyczących toksyczności po podaniu jednokrotnym, nie ujawniają występowania szczególnego zagrożenia dla człowieka.

Brak badań toksyczności, rakotwórczości, jak również płodności i ogólnego wpływu na rozmnażanie po podaniu wielokrotnej dawki (patrz punkt 4.6).

Jednakże wyniki standardowych badań genotoksyczności i mutagenności in vitro i in vivo były negatywne dla mutagenności bakteryjnej, aberracji chromosomowej i testu mikronuklearnego u myszy.

Dodatnie wyniki dla genotoksyczności osiągnięto w badaniach na komórkach chłoniaka myszy i wymiany siostrzanych chromatyd in vitro (CHO komórki) oraz in vivo (komórki szpiku kostnego myszy), co wykazuje potencjał do indukowania uszkodzeń DNA.

Fluoresceina nie powodowała działania embriotoksycznego ani teratogennego u szczurów i myszy.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE:

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Wodorotlenek sodu do ustalenia pH Woda do wstrzykiwań

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Produktu nie należy mieszać z innymi produktami medycznymi.

Leki o kwaśnym odczynie pH (zwłaszcza leki przeciwhistaminowe) mogą powodować wytrącanie się fluoresceiny i nie należy podawać ich jednocześnie z fluoresceiną przez ten sam zestaw do infuzji dożylnych.

6.3    Okres ważności

2 lata.

6.4    Specjalne środki ostrożności dotyczące przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

6.5    Rodzaj i zawartość pojemnika

Jałowa, szczelnie zamknięta ampułka ze szkła bezbarwnego, zawierająca 5 ml roztworu.

6.6    Instrukcja dotycząca przygotowania leku do stosowania oraz jego usuwania

Obejrzeć uważnie zawartość ampułki, upewniając się, że nie doszło do odbarwienia produktu, ani też do wytrącenia cząsteczek z roztworu.

Produktu nie należy mieszać ani rozcieńczać w strzykawce z innymi lekami lub roztworami. Przed i po podaniu leków kaniulę dożylną należy przepłukać, aby uniknąć ryzyka wystąpienia reakcji niezgodności fizycznych.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

SERB SA

Avenue Louise, 480 1050 Brussels Belgia

8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr R/2896

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

10.08.1979/ 30.06.1999/ 09.08.2004/27.05.2005

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

5

Fluoresceine Serb