+ iMeds.pl

Fluorouracil medac 50 mg/ml (500 mg/10 ml)Ulotka Fluorouracil medac

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika Fluorouracil medac, 50 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań Fluorouracilum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

•    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

•    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

•    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

•    Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

•    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Fluorouracil medac i w j akim celu się go stosuj e

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Fluorouracil medac

3.    Jak stosować lek Fluorouracil medac

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Fluorouracil medac

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Fluorouracil medac i w jakim celu się go stosuje

Fluorouracyl jest lekiem przeciwnowotworowym z grupy antymetabolitów.

Fluorouracil medac, roztwór do wstrzykiwań, jest używany w leczeniu wielu rodzajów nowotworów, głównie raka okrężnicy i raka piersi. Może być używany w skojarzeniu z innymi lekami przeciwnowotworowymi.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Fluorouracil medac

Kiedy nie stosować leku Fluorouracil medac:

•    jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na fluorouracyl lub którykolwiek składnik leku;

•    jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią;

•    jeśli pacjent jest poważnie osłabiony poprzez długotrwałe leczenie lub inne terapie przeciwnotworowe (np. radioterapia);

•    jeśli pacjent przyjmuje lub przyjmował przez okres ostatnich 4 tygodni brywudynę, sorywudynę i pochodne.

•    jeśli pacjent cierpi na dusznicę bolesną (pogorszony stan serca przez nagłe ataki bólu w klatce piersiowej);

•    jeśli u pacjenta wystąpiły w przeszłości choroby serca;

•    j eśli u pacj enta występuj ą bóle w klatce piersiowej;

•    jeśli pacjent ma problemy z nerkami i(lub) wątrobą;

•    jeśli pacjent przyjmuje fenytoinę aby zapobiegać napadom drgawkowym.

Leczenie należy rozpoczynać w szpitalu. Przed pierwszym podaniem należy poddać pacjenta badaniom krwi i innym niezbędnym badaniom, aby upewnić się, czy może być leczony fluorouracylem.

Należy natychmiast powiadomić lekarza, jeśli w trakcie leczenia wystąpią bóle w klatce piersiowej.

Lek Fluorouracil medac a inne leki

Znane są interakcje fluorouracylu z następującymi lekami:

•    allopurinol (stosowany w leczeniu dny)

•    leukoworyna (zwana kwasem folinowym - stosowana w terapiach przeciwnowotworowych i leczeniu niedoboru kwasu foliowego)

•    cymetydyna (stosowana w leczeniu zgagi i owrzodzeń przewodu pokarmowego)

•    klozapina (stosowana w leczeniu schizofrenii)

•    metotreksat (stosowany w leczeniu nowotworów lub chorób autoimmunologicznych)

•    metronidazol (stosowany w leczeniu infekcji)

•    fenytoina (stosowana w leczeniu padaczki)

•    sorywudyna (stosowana w leczeniu infekcji wirusowych) lub pochodne (np. brywudyna)

•    warfaryna (stosowana w zapobieganiu powstawania zakrzepów).

Należy poinformować lekarza o przyjmowaniu obecnie lub w przeszłości powyższych leków, aby lekarz mógł podjąć decyzję o rozpoczęciu terapii fluorouracylem.

Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które wydawane są bez recepty.

Ciąża i karmienie piersią

Nie stosować leku u kobiet w ciąży i karmiących piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Fluorouracyl może powodować objawy niepożądane, takie jak nudności i wymioty, które mogą niekorzystnie wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń mechanicznych.

Jeśli fluorouracyl stosowany jest w domu ważne jest, aby ściśle stosować się do zaleceń lekarza, pielęgniarki lub farmaceuty. Jeśli opakowanie jest uszkodzone, a fluorouracyl wyciekł, należy skontaktować się z pielęgniarką lub farmaceutą. Jeśli dojdzie do kontaktu fluorouracylu ze skórą, należy dokładnie umyć obszar kontaktu wodą i mydłem i skontaktować się z lekarzem, pielęgniarką lub farmaceutą. Nie należy zmywać rozlanego fluorouracylu bez wcześniejszego skontaktowania się z pielęgniarką lub farmaceutą.

Fluorouracil medac podawany jest przez dożylne wstrzyknięcie lub wlew (kroplówka albo pompa). Może być również podany w formie wlewu dotętniczego, jeśli pacjent przebywa w szpitalu.

Dawkowanie zależy od rodzaju choroby i od tego czy są podawane inne leki. Zależy również od wyników badań krwi i stanu pacjenta.

Zwykle dawka fluorouracylu wynosi ok. 1 g (1000 mg) na dobę. Początkowo leczenie może być prowadzone w 1- dniowych odstępach lub z tygodniowymi przerwami. O sposobie dalszego leczenia decyduje lekarz na podstawie reakcji pacjenta na leczenie.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Fluorouracil medac

Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeśli istnieje podejrzenie zastosowania większej niż zalecana dawki leku.

Pominięcie zastosowania leku Fluorouracil medac

Należy natychmiast skontaktować się z pielęgniarką lub farmaceutą, j eśli nie została zastosowana wymagana dawka leku lub pacjent ma podawany lek w domu i wystąpiły problemy z pompą.

Przerwanie stosowania leku Fluorouracil medac

Po zakończeniu leczenia może wystąpić uczucie zmęczenia i niektóre działania niepożądane związane ze stosowaniem fluorouracylu.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, jednak nie u każdego one wystąpią.

Przed rozpoczęciem leczenia lekarz poinformuje pacjenta o oczekiwanych skutkach i ewentualnym ryzyku związanym ze stosowaniem fluorouracylu.

Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeśli pojawi się krew w stolcu lub owrzodzenia w jamie ustnej.

Częste działania niepożądane:

•    zwiększone ryzyko infekcji

•    zmiana w składzie krwi

•    zapalenie oczu

•    chwiejność w pozycji stojącej

•    wzrost tętna

•    bóle w klatce piersiowej

•    duszność

•    biegunka

•    nudności

•    wymioty

•    owrzodzenia jamy ustnej

•    utrata włosów

•    zaczerwienienia na dłoniach i stopach

•    zmęczenie

•    gorączka.

Biegunka i infekcje występują dość często, ale lekarz może przepisać leki zmniejszające te objawy.

Utrata włosów jest szczególnie powszechna u kobiet. Włosy zwykle odrastają po zakończeniu terapii fluorouracylem.

Należy poinformować lekarza lub pielęgniarkę, jeśli pojawi się chwiejność w pozycji stojącej, przyspieszony puls lub duszność.

Fluorouracyl wpływa na składniki krwi, dlatego pacjent musi być poddawany badaniom krwi zarówno w trakcie jak i po zakończeniu leczenia.

Niezbyt częste działania niepożądane:

•    ciężkie infekcje

•    wzrost poziomu kwasu moczowego we krwi

•    reakcje alergiczne

•    bóle głowy

•    drgawki

•    bóle oka i nadmierne łzawienie

•    zmiany w widzeniu

•    krwawienie z nosa

•    sapanie

•    wrzody żołądka i krwawienie

•    zaburzenia wątroby

•    zmiany skóry i paznokci

•    ból lub zmiana barwy wzdłuż żyły w miejscu podania fluorouracylu

•    splątanie

•    problemy z poruszaniem się

• zaburzenia układu krążenia.

Fluorouracyl może powodować splątanie, mija ono jednak po zakończeniu leczenia. Należy powiadomić lekarza, jeśli wystąpi taki objaw.

Zaburzenia układu krążenia mogą prowadzić np. do drętwienia lub bladości (kończyny), bólu (przewód pokarmowy), paraliżu lub problemów w mówieniu (mózg).

Zarówno podczas leczenia fluorouracylem, jak i po zakończeniu terapii, może wystąpić jedno lub kilka działań niepożądanych. O wystąpieniu działania niepożądanego należy poinformować lekarza.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Fluorouracil medac

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C. Nie przechowywać w lodówce ani nie zamrażać.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w tekturowym pudełku.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Fluorouracil medac

Substancją czynną leku jest fluorouracyl. 1 ml roztworu zawiera 50 mg fluorouracylu. Pozostałe składniki to: sodu wodorotlenek i woda do wstrzykiwań.

Jak wygląda lek Fluorouracil medac i co zawiera opakowanie

Fluorouracil medac, roztwór do wstrzykiwań jest klarownym, bezbarwnym lub prawie bezbarwnym roztworem, przechowywanym w bezbarwnej szklanej fiolce.

Każda fiolka zawiera 10 ml (20 ml lub 100 ml) roztworu do wstrzykiwań.

1 lub 10 fiolek w tekturowym pudełku.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny: medac

Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH Fehlandtstr. 3 20354 Hamburg Niemcy

Wytwórca:

medac

Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH Theaterstr. 6 22880 Wedel Niemcy

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Informacje przeznaczone wyłącznie dla personelu medycznego lub pracowników służby zdrowia:

Instrukcje dotyczące przechowywania, stosowania, przygotowywania do użycia i usuwania pozostałości leku Fluorouracil medac

Lek zużyć natychmiast po przygotowaniu.

Jeśli nie zostanie zużyty natychmiast należy go przechowywać nie dłużej niż 24 godziny w temperaturze od 2 do 8°C.

Jeżeli powstanie osad w wyniku ekspozycji na niską temperaturę, należy ponownie rozpuścić go przez podgrzanie roztworu do temperatury 40°C, jednocześnie energicznie potrząsając. Przed zastosowaniem, lek należy schłodzić do temperatury ciała.

Roztwór do podania należy przygotowywać w miejscu do tego przeznaczonym, na łatwo zmywalnej powierzchni lub na jednorazowym, łatwo wchłaniającym rozwory materiale (papier), pokrytym od spodu nieprzepuszczalnym tworzywem. Należy używać okularów ochronnych, rękawiczek, maski oraz fartucha. Strzykawki i zestawy do infuzji należy ostrożnie składać, aby uniknąć jakiegokolwiek wycieku. Wszystkie materiały użyte do rozpuszczania i podawania leku należy zniszczyć zgodnie z obowiązującą procedurą.

Wszelkie pozostałości roztworu po użyciu należy zniszczyć. Procedura usuwania odpadów powinna uwzględniać cytotoksyczne właściwości produktu.

((pal-pl-fluorouracil-medac - national version: 24.03.2014))

Fluorouracil medac

Charakterystyka Fluorouracil medac

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Fluorouracil medac, 50 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 fiolka z lekiem Fluorouracil medac zawiera 500 mg fluorouracylu w 10 ml roztworu (50 mg/ml).

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Roztwór do wstrzykiwań.

Klarowny, bezbarwny lub prawie bezbarwny roztwór.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Preparat Fluorouracil medac jest wskazany w leczeniu wspomagającym i paliatywnym raka piersi i raka okrężnicy, samodzielnie lub w leczeniu skojarzonym.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania Sposób podawania:

Produkt fluorouracyl medac może być podawany we wstrzyknięciu dożylnym oraz we wlewie dożylnym lub dotętniczym.

Dorośli:

Wybór odpowiedniej dawki i sposobu leczenia zależy od stanu pacjenta, rodzaju guza oraz od tego czy fluorouracyl będzie stosowany sam czy w skojarzeniu z innymi lekami. Leczenie należy rozpoczynać w szpitalu i nie należy przekraczać dobowej dawki wynoszącej 0,8 - 1 g. Dawkowanie należy dostosować do masy ciała pacjenta, chyba że pacjent jest otyły, ma obrzęki lub inne formy nieprawidłowego zatrzymywania płynów, np. wodobrzusze. Wówczas do obliczenia wymaganych dawek należy brać pod uwagę prawidłową masę ciała.

Zmniejszenie dawki jest wskazane u pacjentów:

1.    z wyniszczeniem;

2.    poddawanych rozległym zabiegom chirurgicznym w ciągu 30 dni przed rozpoczęciem leczenia;

3.    z osłabioną czynnością szpiku kostnego;

4.    z zaburzoną czynnością nerek lub wątroby.

Dawkowanie

Dorośli

Zalecany plan leczenia dla fluorouracylu podawanego w monoterapii:

Leczenie początkowe:

Lek może być podawany we wlewie lub wstrzyknięciu. Wlew jest zwykle preferowany ze względu na mniejszą toksyczność.

Wlew dożylny:

15 mg/kg masy ciała ale nie więcej niż 1 g na wlew, rozcieńczone w 500 ml 5% glukozy lub 0,9% chlorku sodu i podawane przez 4 godziny. Alternatywnie, dobowa dawka może być podawana przez 30 - 60 minut albo może być podawana jako ciągły wlew przez 24 godziny. Wlew może być powtarzany codziennie, aż do momentu oznak toksyczności lub do momentu, gdy pełna dawka 12 - 15 g zostanie osiągnięta.

Wstrzyknięcie dożylne:

12 mg/kg masy ciała może być podawane przez 3 dni, a następnie, jeśli nie ma objawów toksyczności można podać 3 następne dawki po 6 mg/kg masy ciała co drugi dzień.

Alternatywny sposób dawkowania to 15 mg/kg masy ciała jako pojedyncze wstrzyknięcie dożylne raz w tygodniu przez cały cykl.

Wlew dotętniczy:

Od 5 do 7,5 mg/kg masy ciała na dobę, może być podawane jako 24-godzinny ciągły wlew dotętniczy.

Terapia podtrzymująca:

Intensywny cykl wstępny może poprzedzać terapię podtrzymującą pod warunkiem, że nie występują żadne znaczące objawy toksyczności.

We wszystkich przypadkach przed rozpoczęciem terapii podtrzymującej należy wyeliminować objawy toksyczności.

Wstępny cykl fluorouracylem może być powtórzony po 4 do 6 tygodniach od ostatniej dawki lub alternatywnie, leczenie może być kontynuowane we wstrzyknięciach dożylnych 5 - 15 mg/kg masy ciała z tygodniowymi przerwami.

Taka sekwencja podań tworzy cykl terapii. Niektórzy pacjenci otrzymywali do 30 g leku, z maksymalną dawką 1 g na dobę. Bardziej aktualną, alternatywną metodą jest dożylne podawanie 15 mg/kg masy ciała raz w tygodniu podczas całego cyklu. To zapobiega konieczności wprowadzania wstępnego okresu podawania raz na dobę.

Połączenie z naświetleniem:

Naświetlanie w połączeniu z terapią fluorouracylem jest bardzo korzystne w leczeniu niektórych typów metastatycznych zmian w płucach i w zmniejszaniu bólu powodowanego przez nawracające, nieoperacyjne narośle. W tym przypadku należy podawać standardową dawkę fluorouracylu.

Dzieci

Brak danych na temat stosowania fluorouracylu u dzieci.

Osoby w podeszłym wieku

Fluorouracyl należy podawać u osób w podeszłym wieku z uwzględnieniem tych samych czynników co u innych dorosłych pacjentów.

4.3    Przeciwwskazania

•    nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą;

•    ciężkie osłabienie, zahamowanie czynności szpiku po radioterapii lub stosowanie innych leków przeciwnotworowych;

•    ciąża i okres karmienia piersią;

•    niezłośliwe zmiany nowotworowe;

•    przyjmowanie brywudyny, sorywudyny i pochodnych. Brywudyna, sorywudyna i pochodne są potencjalnymi inhibitorami enzymów dehydrogenazy dihydropirymidyny DPD, które degradują fluorouracyl (patrz punkt 4.4 i 4.5).

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Fluorouracyl należy podawać pod ścisłym nadzorem lekarza wyspecjalizowanego w stosowaniu silnych antymetabolitów.

We wstępnym okresie leczenia wszyscy pacjenci powinni być przyjęci do szpitala.

Właściwe leczenie fluorouracylem jest zwykle związane z występowaniem leukopenii.

Najniższe wartości liczby białych krwinek we krwi (WBC) zwykle obserwuje się między 7. a 14. dniem pierwszego cyklu, ale sporadycznie może być opóźnione i pojawić się dopiero po 20 dniach.

Liczba krwinek powraca do normy zwykle około 30. dnia. Zaleca się codzienne monitorowanie liczy płytek krwi oraz WBC, a leczenie należy przerwać gdy liczba płytek krwi ulegnie obniżeniu poniżej 100 000 na mm3 lub gdy WBC ulegnie obniżeniu poniżej 3 500/mm3. Jeśli liczba komórek krwi jest mniejsza niż 2 000 na mm3, a zwłaszcza gdy występuje granulocytopenia, zaleca się aby pacjent był hospitalizowany w warunkach zapobiegających powstaniu zakażeń i leczony profilaktycznie przeciw tym zakażeniom.

W przypadku wystąpienia pierwszych objawów owrzodzeń jamy ustnej lub objawów ze strony układu pokarmowego, takich jak: zapalenie jamy ustnej, ciężka biegunka, krwawienie z przewodu pokarmowego lub jakiegokolwiek innego miejsca, należy przerwać leczenie.

Ponieważ różnica pomiędzy skuteczną a toksyczną dawką fluorouracylu jest mała, reakcja terapeutyczna nie jest możliwa bez wystąpienia objawów niepożądanych. Należy zachować ostrożność w doborze pacjentów i ustalaniu dawkowania.

Należy zachować ostrożność podczas stosowania fluorouracylu u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek i wątroby lub z żółtaczką. W pojedynczych przypadkach obserwowano bóle dławicowe, nieprawidłowości w obrazie EKG oraz, bardzo rzadko, zawał mięśnia serowego.

Należy zachować ostrożność i prowadzić regularną kontrolę kardiologiczną u pacjentów z bólem w klatce piersiowej lub chorobami serca w wywiadzie.

Donoszono o nasileniu toksyczności preparatu u pacjentów z niedoborem dehydrogenazy dihydropirymidyny (DPD).

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Istnieją różne produkty lecznicze mogące modulować biochemiczną skuteczność przeciwnowotworową lub toksyczne działanie fluorouracylu. Do często stosowanych produktów leczniczych, które mogą wpływać na dostępność substancji czynnej należą: metotreksat, metronidazol, leukoworyna, allopurinol i cymetydyna.

Znaczące wydłużenie czasu protrombinowego i zwiększenie wskaźnika INR (ang. international normalized ratio) obserwowano u kilku pacjentów, u których powyższe wskaźniki były ustabilizowane w wyniku leczenia warfaryną przed stosowaniem schematów leczenia fluorouracylem.

Enzymy dehydrogenazy dihydropirymidyny (DPD) odgrywają ważną rolę w metabolizmie fluorouracylu. Nukleozydy pochodne, takie jak brywudyna i sorywudyna, mogą powodować znaczne zwiększenie stężenia fluorouracylu w osoczu, a w konsekwencji nasilać toksyczność. Z tego powodu należy zachować co najmniej 4-tygodniowy odstęp między podaniem fluorouracylu a brywudyny, sorywudyny i pochodnych. W niektórych przypadkach, wskazane jest kreślenie aktywności enzymów DPD przed rozpoczęciem leczenia fluorouracylem. W razie przypadkowego podania brywudyny, pacjentom będącym w trakcie leczenia fluorouracylem, należy natychmiast podjąć działania mające na celu zredukowanie toksyczności fluorouracylu. Wskazana jest natychmiastowa hospitalizacja pacjenta. Należy wdrożyć działania mające na celu przeciwdziałanie infekcjom układowym i odwodnieniu.

Pacjenci przyjmujący fenytoinę równocześnie z fluorouracylem powinni podlegać regularnym badaniom, gdyż istnieje możliwość wystąpienia podwyższonego stężenia fenytoiny w osoczu.

Należy unikać leczenia fluorouracylem w skojarzeniu z klozapiną, gdyż powoduje to zwiększone ryzyko agranulocytozy.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Fluorouracyl jest przeciwwskazany u kobiet w ciąży i karmiących piersią.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Fluorouracyl może powodować objawy niepożądane, takie jak nudności i wymioty, które mogą niekorzystnie wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8 Działania niepożądane

Do najczęstszych objawów niepożądanych należą biegunka i nudności. Leukopenia jest również bardzo częstym objawem niepożądanym i dlatego należy zachowywać środki ostrożności omówione powyżej.

Działania niepożądane są podzielone na grupy na podstawie częstości występowania wg MedDRA:

Bardzo często (> 1/10)

Często (> 1/100 do < 1/10)

Niezbyt często (> 1/1000 do < 1/100)

Rzadko (> 1/10000 do < 1/1000)

Bardzo rzadko (< 1/10000), nie znana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze

Bardzo często: zakażenia Niezbyt często: posocznica

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Bardzo często: leukopenia, zahamowanie czynności szpiku, granulocytopenia, trombocytopenia, anemia, pancytopenia Rzadko: agranulocytoza

Zaburzenia układu immunol ogi cznego

Bardzo często: immunosupresja

Bardzo rzadko: reakcje anafilaktyczne, wstrząs

anafilaktyczny

Zaburzenia endokrynologiczne

Rzadko: zwiększenie T4 (tyroksyna), zwiększenie T3 (trójj odotyronina)

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Niezbyt często: nadmierne stężenie kwasu moczowego we krwi

Zaburzenia psychiczne

Rzadko: splątanie

Zaburzenia układu nerwowego

Rzadko: ataksja, zaburzenia motoryki pozapiramidowej, zaburzenia pracy móżdżku, zaburzenia korowe, oczopląs, bóle głowy, zawroty głowy, objawy przypominające chorobę Parkinsona, euforia, leukoencefalopatia, zaburzenia mowy, afazja, konwulsje, śpiączka, zapalenie nerwów wzrokowych, neuropatia obwodowa

Zaburzenia oka

Często: zapalenie spojówek

Niezbyt często: nadmierne łzawienie, zwężenie dróg łzowych, zmiany w widzeniu, światłowstręt, podwójne widzenie, ograniczone widzenie, zapalenie powiek, wywinięcie powiek

Zaburzenia serca

Często: bóle w klatce piersiowej, tachykardia, zmiany w obrazie EKG, dławica piersiowa Rzadko: arytmia, zawał mięśnia sercowego, zapalenie mięśnia sercowego, niewydolność serca, kardiomiopatia rozstrzeniowa, wstrząs pochodzenia sercowego, zatrzymanie serca, nagły zgon sercowy

Zaburzenia naczyniowe

Rzadko: zapalenie naczyń, zespół Raynauda, niedokrwienie mózgowe, niedokrwienie jelit, niedokrwienie obwodowe, zakrzepy z zatorami

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Niezbyt często: krwawienie z nosa, duszności, skurcze oskrzeli

Zaburzenia żołądka i jelit

Bardzo często: biegunka, nudności, wymioty, zapalenie błon śluzowych, zapalenie jamy ustnej Niezbyt często: owrzodzenie układu pokarmowego, krwawienia z układu pokarmowego

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Niezbyt często: uszkodzenie komórek wątroby Rzadko: martwica wątroby

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Bardzo często: łysienie, zespół dłoniowo-podeszwowy Niezbyt często: zapalenie skóry, przebarwienia skóry, przebarwienia paznokci, dystrofia paznokci, bóle łożyska paznokcia, zapalenie łożyska paznokcia, oddzielanie się paznokcia od łożyska, wysypka, sucha skóra, pokrzywka, światłoczułość

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Bardzo często: gorączka, zmęczenie Niezbyt często: zakrzepowe zapalenie żył, zmiany występujące wzdłuż żyły, do której podano produkt, odwodnienie

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

4.9 Przedawkowanie

Objawy przedawkowania fluorouracylu to nudności, wymioty, biegunka, wrzody układu pokarmowego z krwawieniem, zahamowanie czynności szpiku kostnego (w tym trombocytopenia, leukopenia i agranulocytoza). Nie ma specyficznego antidotum w przypadku zatrucia. Pacjenci, którzy byli narażeni na przedawkowanie fluorouracylu powinni być monitorowani hematologicznie przez 4 tygodnie. Jeśli występują nieprawidłowości, należy podjąć odpowiednie leczenie.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Antymetabolity. ((spc-pl-fluorouracil medac - national version: 24.03.2014))

Kod ATC: L01B C02

Fluorouracyl jest analogiem uracylu, składnika kwasu nukleinowego. Lek działa przeciwmetabolicznie. Po przemianie wewnątrz komórki w aktywny deoksynukleotyd, hamuje syntezę DNA, blokując konwersję kwasu deoksyurydylowego do kwasu tymidylowego przez enzym syntetazę tymidylową. Fluorouracyl może również hamować syntezę RNA.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Fluorouracyl, podany dożylnie ulega dystrybucji do wszystkich tkanek i w ciągu 3 godzin eliminowany jest z krwi krążącej. Po konwersji do nukleotydu, wychwytywany jest szczególnie przez komórki szybko dzielące się i komórki guza. Fluorouracyl przenika przez barierę krew-mózg.

Po podaniu dożylnym okres połowicznej eliminacji z osocza wynosi około 16 minut i zależy od wielkości dawki. Po dożylnym podaniu pojedynczej dawki ok. 15% fluorouracylu wydalane jest z moczem w postaci niezmienionej w ciągu 6 godzin, z czego ponad 90% w ciągu pierwszej godziny. Pozostała ilość metabolizowana jest głównie w wątrobie do uracylu.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Ostra toksyczność:

LD50 u myszy wynosi > 250 mg/kg dożylnie, a u szczurów wynosi 520 mg/kg mc dożylnie. Toksyczność przewlekła:

Po długotrwałym podawaniu, obserwowano nieprawidłowości w obrazie histologicznym szpiku kostnego, tkanki limfatycznej i tkanek błony śluzowej, jak również utratę masy ciała.

Właściwości mutagenne:

Nie zaobserwowano żadnych właściwości mutagennych u kilku szczepów Salmonella typhimurium. Wykazano, że fluorouracyl w stężeniach cytotoksycznych był przyczyną transformacji morfologicznych u zarodków myszy. Postuluje się, że substancja ta może także wywierać efekt mutagenny u człowieka.

Właściwości teratogenne i toksyczny wpływ na zdolność do rozrodu:

Badania nad wpływem na płodność oraz właściwościami powodującymi wady rozwojowe u różnych gatunków zwierząt dostarczyły dowodów, że fluorouracyl wykazuje potencjał embriotoksyczny i teratogenny oraz może wpływać niekorzystnie na płodność i zdolność do rozrodu.

Właściwości rakotwórcze:

Na podstawie badań na zwierzętach nie ma dowodów, że fluorouracyl wykazuje właściwości warunkujące rozwój nowotworu, chociaż fluorouracyl należy do klasy substancji, które są zwykle związane z działaniem rakotwórczym.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Sodu wodorotlenek (do ustalenia pH)

Woda do wstrzykiwań

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Fluorouracyl wykazuje niezgodności z karboplatyną, cisplatyną, cytarabiną, diazepamem, doksorubicyną, innymi antracyklinami i z metotreksatem.

Przygotowane roztwory mają odczyn zasadowy i nie należy ich mieszać z produktami o odczynie kwaśnym.

6.3    Okres ważności

2 lata

Fluorouracil medac jest przeznaczony do jednorazowego użycia.

Chemiczna i fizyczna stabilność roztworu rozcieńczonego 5% glukozą lub 0,9% chlorkiem sodu została wykazana przez 24 godziny, przy przechowywaniu w temperaturze poniżej 25°C.

Z mikrobiologicznego punktu widzenia, produkt należy zużyć natychmiast, w przeciwnym razie za czas i warunki przechowywania odpowiedzialność ponosi użytkownik, a produktu nie należy przechowywać dłużej niż 24 godziny w temperaturze 2 - 8°C, chyba że rozcieńczenie miało miejsce w kontrolowanych i walidowanych warunkach aseptycznych.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C. Nie przechowywać w lodówce ani nie zamrażać.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w tekturowym pudełku.

Jeżeli powstanie osad w wyniku ekspozycji na niską temperaturę, należy ponownie rozpuścić go przez podgrzanie roztworu do temperatury 40°C, jednocześnie energicznie potrząsając. Przed zastosowaniem, roztwór należy schłodzić do temperatury ciała.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Fiolka z bezbarwnego szkła (typ I) z gumowym korkiem i aluminiowym kapslem.

Wielkość opakowania: 1 fiolka, 10 fiolek.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Szczególne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Fluorouracil medac powinien być przygotowywany, w tym rozcieńczany i podawany wyłącznie przez lub pod nadzorem lekarza wykwalifikowanego i doświadczonego w stosowaniu

przeciwnowotworowych produktów chemioterapeutycznych. Ostrożność powinna być zachowana szczególnie przez personel w ciąży.

Roztwór do podania powinien być przygotowywany w aseptycznym, przeznaczonym do tego celu miejscu, przy użyciu narzędzi nadających się do mycia lub jednorazowych, plastikowych z papierem chłonnym (bibułą). Strzykawki i zestawy do infuzji powinny być składane ostrożnie, aby uniknąć jakichkolwiek wycieków. Należy używać okularów ochronnych, rękawiczek, maski oraz fartucha.

Fluorouracyl jest środkiem drażniącym. Należy unikać kontaktu ze skórą i błonami śluzowymi Po sporządzeniu roztworu jakakolwiek odkryta powierzchnia ciała powinna zostać dokładnie umyta, tak jak ręce i twarz.

W przypadku rozlania, osoby przygotowujące produkt powinny nałożyć rękawiczki i maskę na twarz, zabezpieczyć oczy, założyć fartuch jednorazowego użytku oraz zetrzeć rozlany płyn za pomocą dobrze absorbującego materiału, który powinien znajdować się w miejscu do tego przeznaczonym.

Powierzchnie należy oczyścić, a wszelkie skażone materiały umieścić w worku lub pojemniku przeznaczonym na rozlane środki cytotoksyczne, szczelnie zamknąć i przekazać do spalenia.

Usuwanie:

Wszystkie materiały użyte do rozpuszczania i podawania produktu należy zniszczyć zgodnie z obowiązującą procedurą.

Rozpuszczalniki:

Fluorouracyl medac, roztwór do wstrzykiwań, może być rozcieńczony 5% roztworem glukozy lub 0,9% roztworem chlorku sodu, bezpośrednio przed podaniem pozajelitowym. Pozostałą część roztworu należy usunąć. Nie wykorzystywać do uzupełniania preparatów do wielokrotnego dawkowania.

Pierwsza pomoc:

Fluorouracyl jest środkiem drażniącym. Należy unikać kontaktu ze skórą i błonami śluzowymi. W razie kontaktu produktu leczniczego ze skórą lub oczami:

Kontakt z oczami: skażone miejsce należy przemyć obficie wodą lub roztworem soli fizjologicznej i zwrócić się o poradę medyczną.

Kontakt ze skórą: skażone miejsce należy dokładnie przemyć wodą z mydłem i usunąć zanieczyszczoną odzież. W celu leczenia przejściowego pieczenia skóry można zastosować łagodny krem.

Inhalacja lub spożycie: zwrócić się o poradę medyczną.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

medac

Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH Fehlandtstr. 3

20354 Hamburg Niemcy

8. NUMER POZWOLENIA

4778

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

25.02.2000 / 15.03.2006 / 12.12.2008

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

((spc-pl-fluorouracil medac - national version: 24.03.2014))

Fluorouracil medac