Imeds.pl

Fluorouracil Medac 50 Mg/Ml (500 Mg/10 Ml)

Document: dokument 0 change

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika Fluorouracil medac, 50 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań Fluorouracilum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

•    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

•    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

•    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

•    Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

•    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Fluorouracil medac i w j akim celu się go stosuj e

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Fluorouracil medac

3.    Jak stosować lek Fluorouracil medac

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Fluorouracil medac

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Fluorouracil medac i w jakim celu się go stosuje

Fluorouracyl jest lekiem przeciwnowotworowym z grupy antymetabolitów.

Fluorouracil medac, roztwór do wstrzykiwań, jest używany w leczeniu wielu rodzajów nowotworów, głównie raka okrężnicy i raka piersi. Może być używany w skojarzeniu z innymi lekami przeciwnowotworowymi.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Fluorouracil medac

Kiedy nie stosować leku Fluorouracil medac:

•    jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na fluorouracyl lub którykolwiek składnik leku;

•    jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią;

•    jeśli pacjent jest poważnie osłabiony poprzez długotrwałe leczenie lub inne terapie przeciwnotworowe (np. radioterapia);

•    jeśli pacjent przyjmuje lub przyjmował przez okres ostatnich 4 tygodni brywudynę, sorywudynę i pochodne.

•    jeśli pacjent cierpi na dusznicę bolesną (pogorszony stan serca przez nagłe ataki bólu w klatce piersiowej);

•    jeśli u pacjenta wystąpiły w przeszłości choroby serca;

•    j eśli u pacj enta występuj ą bóle w klatce piersiowej;

•    jeśli pacjent ma problemy z nerkami i(lub) wątrobą;

•    jeśli pacjent przyjmuje fenytoinę aby zapobiegać napadom drgawkowym.

Leczenie należy rozpoczynać w szpitalu. Przed pierwszym podaniem należy poddać pacjenta badaniom krwi i innym niezbędnym badaniom, aby upewnić się, czy może być leczony fluorouracylem.

Należy natychmiast powiadomić lekarza, jeśli w trakcie leczenia wystąpią bóle w klatce piersiowej.

Lek Fluorouracil medac a inne leki

Znane są interakcje fluorouracylu z następującymi lekami:

•    allopurinol (stosowany w leczeniu dny)

•    leukoworyna (zwana kwasem folinowym - stosowana w terapiach przeciwnowotworowych i leczeniu niedoboru kwasu foliowego)

•    cymetydyna (stosowana w leczeniu zgagi i owrzodzeń przewodu pokarmowego)

•    klozapina (stosowana w leczeniu schizofrenii)

•    metotreksat (stosowany w leczeniu nowotworów lub chorób autoimmunologicznych)

•    metronidazol (stosowany w leczeniu infekcji)

•    fenytoina (stosowana w leczeniu padaczki)

•    sorywudyna (stosowana w leczeniu infekcji wirusowych) lub pochodne (np. brywudyna)

•    warfaryna (stosowana w zapobieganiu powstawania zakrzepów).

Należy poinformować lekarza o przyjmowaniu obecnie lub w przeszłości powyższych leków, aby lekarz mógł podjąć decyzję o rozpoczęciu terapii fluorouracylem.

Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które wydawane są bez recepty.

Ciąża i karmienie piersią

Nie stosować leku u kobiet w ciąży i karmiących piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Fluorouracyl może powodować objawy niepożądane, takie jak nudności i wymioty, które mogą niekorzystnie wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń mechanicznych.

Jeśli fluorouracyl stosowany jest w domu ważne jest, aby ściśle stosować się do zaleceń lekarza, pielęgniarki lub farmaceuty. Jeśli opakowanie jest uszkodzone, a fluorouracyl wyciekł, należy skontaktować się z pielęgniarką lub farmaceutą. Jeśli dojdzie do kontaktu fluorouracylu ze skórą, należy dokładnie umyć obszar kontaktu wodą i mydłem i skontaktować się z lekarzem, pielęgniarką lub farmaceutą. Nie należy zmywać rozlanego fluorouracylu bez wcześniejszego skontaktowania się z pielęgniarką lub farmaceutą.

Fluorouracil medac podawany jest przez dożylne wstrzyknięcie lub wlew (kroplówka albo pompa). Może być również podany w formie wlewu dotętniczego, jeśli pacjent przebywa w szpitalu.

Dawkowanie zależy od rodzaju choroby i od tego czy są podawane inne leki. Zależy również od wyników badań krwi i stanu pacjenta.

Zwykle dawka fluorouracylu wynosi ok. 1 g (1000 mg) na dobę. Początkowo leczenie może być prowadzone w 1- dniowych odstępach lub z tygodniowymi przerwami. O sposobie dalszego leczenia decyduje lekarz na podstawie reakcji pacjenta na leczenie.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Fluorouracil medac

Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem, j eśli istnieje podejrzenie zastosowania większej niż zalecana dawki leku.

Pominięcie zastosowania leku Fluorouracil medac

Należy natychmiast skontaktować się z pielęgniarką lub farmaceutą, j eśli nie została zastosowana wymagana dawka leku lub pacjent ma podawany lek w domu i wystąpiły problemy z pompą.

Przerwanie stosowania leku Fluorouracil medac

Po zakończeniu leczenia może wystąpić uczucie zmęczenia i niektóre działania niepożądane związane ze stosowaniem fluorouracylu.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, jednak nie u każdego one wystąpią.

Przed rozpoczęciem leczenia lekarz poinformuje pacjenta o oczekiwanych skutkach i ewentualnym ryzyku związanym ze stosowaniem fluorouracylu.

Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem, j eśli pojawi się krew w stolcu lub owrzodzenia w jamie ustnej.

Częste działania niepożądane:

•    zwiększone ryzyko infekcji

•    zmiana w składzie krwi

•    zapalenie oczu

•    chwiejność w pozycji stojącej

•    wzrost tętna

•    bóle w klatce piersiowej

•    duszność

•    biegunka

•    nudności

•    wymioty

•    owrzodzenia jamy ustnej

•    utrata włosów

•    zaczerwienienia na dłoniach i stopach

•    zmęczenie

•    gorączka.

Biegunka i infekcje występują dość często, ale lekarz może przepisać leki zmniejszające te objawy.

Utrata włosów jest szczególnie powszechna u kobiet. Włosy zwykle odrastają po zakończeniu terapii fluorouracylem.

Należy poinformować lekarza lub pielęgniarkę, jeśli pojawi się chwiejność w pozycji stojącej, przyspieszony puls lub duszność.

Fluorouracyl wpływa na składniki krwi, dlatego pacjent musi być poddawany badaniom krwi zarówno w trakcie jak i po zakończeniu leczenia.

Niezbyt częste działania niepożądane:

•    ciężkie infekcje

•    wzrost poziomu kwasu moczowego we krwi

•    reakcje alergiczne

•    bóle głowy

•    drgawki

•    bóle oka i nadmierne łzawienie

•    zmiany w widzeniu

•    krwawienie z nosa

•    sapanie

•    wrzody żołądka i krwawienie

•    zaburzenia wątroby

•    zmiany skóry i paznokci

•    ból lub zmiana barwy wzdłuż żyły w miejscu podania fluorouracylu

•    splątanie

•    problemy z poruszaniem się

• zaburzenia układu krążenia.

Fluorouracyl może powodować splątanie, mija ono jednak po zakończeniu leczenia. Należy powiadomić lekarza, jeśli wystąpi taki objaw.

Zaburzenia układu krążenia mogą prowadzić np. do drętwienia lub bladości (kończyny), bólu (przewód pokarmowy), paraliżu lub problemów w mówieniu (mózg).

Zarówno podczas leczenia fluorouracylem, jak i po zakończeniu terapii, może wystąpić jedno lub kilka działań niepożądanych. O wystąpieniu działania niepożądanego należy poinformować lekarza.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Fluorouracil medac

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C. Nie przechowywać w lodówce ani nie zamrażać.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w tekturowym pudełku.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Fluorouracil medac

Substancją czynną leku jest fluorouracyl. 1 ml roztworu zawiera 50 mg fluorouracylu. Pozostałe składniki to: sodu wodorotlenek i woda do wstrzykiwań.

Jak wygląda lek Fluorouracil medac i co zawiera opakowanie

Fluorouracil medac, roztwór do wstrzykiwań jest klarownym, bezbarwnym lub prawie bezbarwnym roztworem, przechowywanym w bezbarwnej szklanej fiolce.

Każda fiolka zawiera 10 ml (20 ml lub 100 ml) roztworu do wstrzykiwań.

1 lub 10 fiolek w tekturowym pudełku.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny: medac

Gesellschaft fur klinische Spezialpraparate mbH Fehlandtstr. 3 20354 Hamburg Niemcy

Wytwórca:

medac

Gesellschaft fur klinische Spezialpraparate mbH Theaterstr. 6 22880 Wedel Niemcy

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Informacje przeznaczone wyłącznie dla personelu medycznego lub pracowników służby zdrowia:

Instrukcje dotyczące przechowywania, stosowania, przygotowywania do użycia i usuwania pozostałości leku Fluorouracil medac

Lek zużyć natychmiast po przygotowaniu.

Jeśli nie zostanie zużyty natychmiast należy go przechowywać nie dłużej niż 24 godziny w temperaturze od 2 do 8°C.

Jeżeli powstanie osad w wyniku ekspozycji na niską temperaturę, należy ponownie rozpuścić go przez podgrzanie roztworu do temperatury 40°C, jednocześnie energicznie potrząsając. Przed zastosowaniem, lek należy schłodzić do temperatury ciała.

Roztwór do podania należy przygotowywać w miejscu do tego przeznaczonym, na łatwo zmywalnej powierzchni lub na jednorazowym, łatwo wchłaniającym rozwory materiale (papier), pokrytym od spodu nieprzepuszczalnym tworzywem. Należy używać okularów ochronnych, rękawiczek, maski oraz fartucha. Strzykawki i zestawy do infuzji należy ostrożnie składać, aby uniknąć jakiegokolwiek wycieku. Wszystkie materiały użyte do rozpuszczania i podawania leku należy zniszczyć zgodnie z obowiązującą procedurą.

Wszelkie pozostałości roztworu po użyciu należy zniszczyć. Procedura usuwania odpadów powinna uwzględniać cytotoksyczne właściwości produktu.

((pal-pl-fluorouracil-medac - national version: 24.03.2014))