Imeds.pl

Fluoxetine Vitabalans 20 Mg

Document: dokument 0 change

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Fluoxetine Vitabalans 20 mg tabletki powlekane

Fluoksetyna

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.


Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Fluoxetine Vitabalans i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Fluoxetine Vitabalans

3.    Jak stosować lek Fluoxetine Vitabalans

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Fluoxetine Vitabalans

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST LEK FLUOXETINE VITABALANS I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Fluoxetine Vitabalans zawiera fluoksetynę, która należy do grupy leków przeciwdepresyjnych zwanych selektywnymi inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI).

Lek ten wskazany jest w leczeniu:

Dorośli:

   Epizodów dużej depresji

•    Zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych (obsesyjne myślenie i działanie)

•    Bulimia nervosa: Fluoxetine Vitabalans stsowany jest równolegle do psychoterapii w celu złagodzenia napadów gwałtownego objadania się i zmniejszenia częstotliwości czynności przeczyszczających.

Dzieci powyżej 8 roku życia i młodzież:

   Epizodów dużej depresji o przebiegu umiarkowanym do ciężkiego, jeśli brak odpowiedzi na psychoterapię po 4-6 sesjach terapeutycznych. Fluoxetine Vitabalans należy podawać dzieciom i młodym osobom cierpiącym na depresję o przebiegu umiarkowanym do ciężkiego tylko w połączeniu z jednoczesną terapią psychologiczną.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU FLUOXETINE VITABALANS Kiedy nie stosować leku Fluoxetine Vitabalans

•    Jeśli u pacjenta stwierdzono alergię (nadwrażliwość) na fluoksetynę lub którykolwiek z pozostałych składników leku Fluoxetine Vitabalans. Reakcje alergiczne to wysypka, świąd, obrzęk twarzy lub języka, skrócenie oddechu.

•    Jeśli pacjent jednocześnie przyjmuje inne leki stosowane w leczeniu depresji, znane jako nieselektywne inhibitory monoaminooksydazy lub odwracalne inhibitory monoaminooksydazy typ A (inhibitory MAO, np. nialamid, iproniazyd, selegilina, moklobemid, fenelzyna, tranylcypromina, izokarboksazyd i toloksaton) ponieważ wystąpić mogą ciężkie, a nawet śmiertelne, działania niepożądane.

Terapię lekiem Fluoxetine Vitabalans należy rozpocząć po upływie co najmniej 2 tygodni od zakończenia stosowania nieodwracalnych inhibitorów MAO (np. tranylcypromina).

Jednakże, stosowanie leku Fluoxetine Vitabalans można rozpocząć dzień po zakończeniu leczenia pewnymi odwracalnymi inhibitorami MAO (np. moklobemid), z wyjątkiem linezolidu (antybiotyk), kiedy to fluoksetynę można stosować po upływie co najmniej 2 dni od odstawienia linezolidu.

Nie należy stosować żadnych inhibitorów MAO przed upływem 5 tygodni od zakończenia terapii lekiem Fluoxetine Vitabalans.

Jeśli lek Fluoxetine Vitabalans przepisany został długoterminowo i (lub) w dużej dawce, lekarz powinien rozważyć konieczność dłuższych przerw między stosowaniem leku.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Fluoxetine Vitabalans

Należy poinformować lekarza jeśli którykolwiek z poniższych punktów dotyczy pacjenta:

•    Jeśli u pacjenta wystąpi wysypka lub inne reakcje alergiczne (tj. świąd, obrzęk ust lub twarzy, skrócenie oddechu), należy natychmiast przerwać stosowanie leku i skontaktować się z lekarzem.

•    Jeśli pacjent ma epilepsję lub występują u niego napady drgawkowe lub zwiększyła się częstotliwość napadów drgawkowych, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem. Konieczne może okazać się odstawienie leku Fluoxetine Vitabalans.

•    Jeśli u pacjenta występowały epizody manii. Jeśli u pacjenta wystąpią epizody maniakalne, należy skontaktować się z lekarzem, gdyż konieczne może być odstawienie leku.

•    Jeśli pacjent cierpi na cukrzycę (konieczne może się okazać dostosowanie dawki insuliny lub innych leków przeciwcukrzycowych).

•    Jeśli pacjent ma problemy z wątrobą lub nerkami (konieczne może się okazać dostosowanie dawki).

•    Jeśli pacjent przyjmuje tamoksifen (stosowany w leczeniu raka piersi).

•    Jeśli pacjent ma problemy z sercem.

•    Jeśli pacjent odczuwa niepokój lub nie może ustać lub usiedzieć w miejscu (akatyzja). Jeśli wystąpią takie objawy należy skonsultować się z lekarzem.

•    Jeśli pacjent poddawany jest leczeniu elektrowstrząsami

•    Jeśli u pacjenta występują zaburzenia krwawienia w wywiadzie lub jeśli u pacjenta rozwijają się siniaki lub niezwyczajne krwawienia.

•    Jeśli u pacjenta występuje zwiększone ciśnienie wewnątrzgałkowe lub ryzyko jaskry z wąskim kątem przesączania.

•    Jeśli pacjent przyjmuje leki rozrzedzające krew (patrz Stosowanie z innymi lekami).

•    Jeśli pacjent stosuje inne leki lub preparaty roślinne zawierające ziele dziurawca (Hypericum perforatum) (patrz Stosowanie z innymi lekami).

•    Jeśli u pacjenta pojawia się gorączka, sztywność mięśni lub drżenie mięśni, zmiany w stanie psychicznym takie jak splątanie, rozdrażnienie i skrajne pobudzenie. Pacjent może cierpieć na tzw. zespół serotoninowy lub złośliwy zespół neuroleptyczny. Pomimo że objawy te występują rzadko, mogą one potencjalnie zagrażać życiu. Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem, ponieważ konieczne może się okazać odstawienie leku Fluoxetine Vitabalans.

Myśli samobójcze i pogorszenie objawów depresji lub nerwicy lękowej

Jeśli u pacjent cierpi na depresję i (lub) nerwicę lękową może on czasem myśleć o samookaleczeniu lub samobójstwie. Myśli takie mogą pojawiać się częściej na początku stosowania leków przeciwdepresyjnych, ponieważ potrzeba czasu aby leki te zaczęły działać, zwykle około 2 tygodni ale czasem trwa to dłużej. Myśli o samookaleczeniu lub samobójstwie mogą najprawdopodobniej pojawić się:

•    U pacjentów, u których wcześniej występowały myśli samobójcze i o samookaleczeniu.

•    U młodych dorosłych. Dane z badań klinicznych wykazują zwiększone ryzyko zachowań samobójczych u dorosłych poniżej 25 roku życia z objawami psychiatrycznymi, którzy leczeni byli lekami przeciwdepresyjnymi.

Jeśli u pacjenta wystąpią myśli samobójcze lub o samookaleczeniu w jakimkolwiek czasie, powinien natychmiast skontaktować się z lekarzem lub udać się do szpitala.

Pomocne może również okazać się poinformowanie krewnych lub bliskich znajomych, że pacjent cierpi na depresję lub nerwicę lękową i poprosić o zapoznanie się z treścią tej ulotki. Pacjent może poprosić ich o poinformowanie go, jeśli stwierdzą, że objawy depresji lub niepokoju uległy pogorszeniu albo jeśli martwią się zmianami w jego zachowaniu.

Stosowanie u dzieci i młodzieży w wieku od 8 do 18 roku życia

U pacjentów poniżej 18 roku życia wzrasta ryzyko wystąpienia działań niepożądanych, takich jak próby samobójcze, myśli samobójcze i wrogość (głównie agresja, zachowania buntownicze i złość) podczas stosowania tej klasy leków. Fluoxetine Vitabalans powinien być stosowany u dzieci i młodzieży w wieku od 8 do 18 roku życia w leczeniu epizodów dużej depresji o przebiegu lekkim do umiarkowanego (w połączeniu z terapią psychologiczną) i nie powinien być stosowany w leczeniu innych schorzeń.

Dodatkowo, dostępne są jedynie ograniczone dane dotyczące długoterminowego bezpieczeństwa stosowania leku Fluoxetine Vitabalans i jego wpływ na wzrost, dojrzewanie płciowe, rozwój umysłowy, emocjonalny i zachowawczy w tej grupie wiekowej. Pomimo tego, lekarz może przepisać lek Fluoxetine Vitabalans pacjentom poniżej 18 roku życia w celu leczenia epizodów dużej depresji o przebiegu łagodnym do umiarkowanego w połączeniu z terapią psychologiczną, stwierdzając, że leży to w ich najlepiej pojętym interesie. Jeżeli lekarz przepisał Fluoxetine Vitabalans pacjentowi w wieku poniżej 18 lat, w związku z czym mają Państwo jakiekolwiek wątpliwości, prosimy o ponowne skonsultowanie się z lekarzem. Należy poinformować lekarza jeśli objawy wymienione powyżej rozwiną się lub pogorszą podczas stosowania leku Fluoxetine Vitabalans przez pacjentów poniżej 18 roku życia.

Lek Fluoxetine Vitabalans nie powinien być stosowany w leczeniu dzieci poniżej 8 roku życia.

Stosowanie innych leków

Należy poinformować lekarza lub farmaceutę o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach (do 5 tygodni wstecz), również tych które wydawane są bez recepty.

Fluoxetine Vitabalans może wpływać na działanie innych leków (powodować interakcje), szczególnie poniższych leków:

•    inhibitory MAO (stosowane w leczeniu depresji, choroby Parkinsona lub antybiotyki zawierające linezolid). Nieselektywne inhibitory MAO i inhibitory MAO typ A (moklobemid) nie mogą być stosowane z lekiem Fluoxetine Vitabalans, ze względu na możliwość wystąpienia ciężkich, nawet śmiertelnych, działań niepożądanych (zespół serotoninowy) (patrz punkt Kiedy nie stosować leku Fluoxetine Vitabalans). Niektóre inhibitory MAO typ B (selegilina) mogą być stosowane z lekiem Fluoxetine Vitabalans pod ścisłą kontrolą lekarza.

•    lit, tryptofan; istnieje podwyższone ryzyko wystąpienia zespołu serotoninowego jeśli leki te są stosowane z lekiem Fluoxetine Vitabalans. Lekarz powinien zalecić częstsze kontrole.

•    fenytoina (stosowana w leczeniu epilepsji); ponieważ Fluoxetine Vitabalans może wpływać na poziom leku we krwi, lekarz może uznać za konieczne wprowadzenie fenytoiny ostrożniej i zalecić częstsze kontrole jeśli stosowana jest równocześnie z Fluoxetine Vitabalansem.

•    tramadol (lek przeciwbólowy) lub tryptany (na migrenę); istnieje zwiększone ryzyko nadciśnienia (zwiększonego ciśnienia krwi).

•    flekainid lub enkainid (zaburzenia pracy serca), karbamazepina (stosowana w epilepsji), klozapina i inne leki przeciwpsychotyczne i trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne (np. imipramina, dezipramina i amitryptylina); ponieważ Fluoxetine Vitabalans może zmieniać poziom tych leków we krwi, lekarz może uznać za konieczne zmniejszenie dawki tych leków jeśli stosowane są z lekiem Fluoxetine Vitabalans.

•    tamoksifen (stosowany w leczeniu raka piersi); ponieważ Fluoxetine Vitabalans może wpływać na poziom leku we krwi i nie można wykluczyć zmniejszenia działania tamoksifenu, lekarz może rozważyć wprowadzenie innej terapii przeciwdepresyjnej.

•    warfaryna i inne leki rozrzedzające krew; Fluoxetine Vitabalans może zaburzać wpływ tych leków na krew. Jeśli terapia lekiem Fluoxetine Vitabalans rozpoczyna się lub kończy podczas stosowania warfaryny, lekarz powinien przeprowadzić odpowiednie badania.

•    leki przeciwbólowe i przeciwzapalne, takie jak kwas acetylosalicylowy i niesteroidowe leki przeciwzapalne, mogą zwiększać ryzyko wystąpienia krwawień, jeśli stosowane są razem z lekiem Fluoxetine Vitabalans.

• Pacjent nie powinien przyjmować ziołowych preparatów z Dziurawca podczas stosowania leku Fluoxetine Vitabalans, ponieważ może to skutkować zwiększonym ryzykiem wystąpienia działań niepożądanych. Jeśli pacjent już stosuje preparaty Dziurawca w momencie rozpoczęcia terapii lekiem Fluoxetine Vitabalans, powinien przerwać przyjmowanie tych preparatów i poinformować o tym lekarza podczas następnej wizyty.

Stosowanie leku Fluoxetine Vitabalans z jedzeniem i piciem

Fluoxetine Vitabalans może być przyjmowany w trakcie lub między posiłkami, zależnie od preferencji pacjenta.

Należy unikać spożywania alkoholu podczas stosowania leku.

Ciąża, karmienie piersią i płodność

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy zasięgnąć porady lekarza lub farmaceuty.

Płodność

Wyniki badań na zwierzętach wykazały, że fluoksetyna obniża jakość spermy. Teoretycznie może to wpływać na płodność, ale jak dotąd nie zaobserwowano wpływu na płodność ludzi.

Ciąża

Jeśli pacjentka stwierdzi, że jest w ciąży, może być w ciąży lub planuje zajście w ciążę, powinna natychmiast skonsultować się z lekarzem.

U dzieci, których matki przyjmowały lek Fluoxetine Vitabalans podczas pierwszych kilku miesięcy ciąży, obserwowano zwiększone ryzyko wystąpienia wad wrodzonych serca. W populacji generalnej, 1 dziecko na 100 rodzi się z wadą serca. W przypadku dzieci, których matki stosowały Fluoxetine Vitabalans, liczba ta zwiększa się do 2 dzieci na 100. Wraz z lekarzem pacjentka może podjąć decyzję, iż bardziej korzystne jest stopniowe przerwanie stosowania leku, jeśli jest ona w ciąży. Jednakże, w zależności od okoliczności, lekarz może zasugerować, że bardziej korzystne jest kontynuowanie terapii lekiem Fluoxetine Vitabalans.

Należy upewnić się, czy położna i (lub) lekarz wiedzą, iż pacjentka stosuje Fluoxetine Vitabalans. Stosowanie leków, takich jak Fluoxetine Vitabalans, w ciąży, szczególnie w ostatnim trymestrze, może zwiększać ryzyko wystąpienia poważnego schorzenia u dzieci, tzn. przetrwałego nadciśnienia płucnego noworodka (PPHN - Persistent Pulmonary Hypertension of the Newborn), powodującego przyspieszenie oddechu i zasinienie dziecka. Objawy takie pojawiają się zwykle w ciągu pierwszych 24 godzin po urodzeniu. Jeśli objawy wystąpią, należy natychmiast powiadomić położną i (lub) lekarza.

Karmienie piersią

Fluoksetyna przenika do mleka matki i może powodować działania niepożądane u dzieci. Pacjentka może karmić piersią jeśli jest to konieczne. Jeśli kobieta kontynuuje karmienie piersią, lekarz powinien przepisać najmniejszą skuteczną dawkę leku Fluoxetine Vitabalans.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Fluoxetine Vitabalans może zaburzać zdolność oceny i koordynację. Nie należy prowadzić pojazdów, stosować narzędzi lub maszyn bez konsultacji z lekarzem lub farmaceutą.

3. JAK STOSOWAĆ LEK FLUOXETINE VITABALANS

Lek Fluoxetine Vitabalans należy stosować zawsze zgodnie z zaleceniami lekarza. Jeśli pacjent ma wątpliwości dotyczące stosowania leku powinien skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą. Nie należy stosować większej ilości tabletek niż zalecana przez lekarza.

Tabletki należy połykać popijając wodą. Nie należy rzuć tabletek.

Dorośli

Depresja

Zalecana dawka to 1 tabletka (20 mg) na dobę. Dawka może zostać dostosowana, jeśli jest to konieczne, w ciągu 3 do 4 tygodni od rozpoczęcia leczenia. Jeśli konieczne, dawka może być stopniowo zwiększana do maksymalnie 3 tabletek (60 mg) na dobę. Dawka powinna być zwiększana ostrożnie, aby zapewnić że pacjent otrzymuje najniższą skuteczną dawkę. Pacjent nie poczuje poprawy natychmiast po zastosowaniu pierwszej dawki leku na depresję. Jest to normalne ponieważ poprawa objawów depresji może nastąpić po kilku tygodniach stosowania leku. Pacjenci cierpiący na depresję powinni być leczeni przez okres co najmniej 6 miesięcy.

Bulimia nervosa

Zalecana dawka wynosi 3 tabletki (60 mg) na dobę.

Zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne

Zalecana dawka to 1 tabletka (20 mg) na dobę. Dawka może zostać dostosowana, jeśli jest to konieczne, po 2 tygodniach od rozpoczęcia leczenia. Jeśli konieczne, dawka może być stopniowo zwiększana do maksymalnie 3 tabletek (60 mg) na dobę. Jeśli poprawa nie nastąpi w ciągu 10 tygodni, lekarz powinien zweryfikować sposób leczenia.

Dzieci i młodzież w wieku pomiędzy 8 a 18 rokiem życia z depresją

Leczenie powinno być rozpoczęte i nadzorowane przez lekarza specjalistę. Dawka początkowa wynosi 10 mg na dobę. Po 1 lub 2 tygodniach od rozpoczęcia leczenia, lekarz może zwiększyć dawkę do 20 mg na dobę. Dawka powinna być zwiększana ostrożnie, aby zapewnić że pacjent otrzymuje najniższą skuteczną dawkę. Dzieci o małejej masie ciała mogą wymagać niższych dawek. Lekarz rozważy konieczność kontynuowania leczenia po 6 miesiącach jeśli poprawa nie będzie obserwowana.

Pacjenci w podeszłym wieku (powyżej 65 lat)

Lekarz może zwiększyć dawkę zachowując ostrożność a dobowa dawka nie powinna być większa niż 2 tabletki (40 mg). Maksymalna dawka dobowa to 3 tabletki (60 mg).

Zaburzenia czynności wątroby

Jeśli pacjent ma problemy z wątrobą lub stosuje inne leki mogące wpływać na działanie leku Fluoxetine Vitabalans, lekarz może przepisać mniejszą dawkę lub zalecić stosowanie leku co drugi dzień.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Fluoxetine Vitabalans

Jeśli pacjent zastosował zbyt dużą ilość tabletek, powinien udać się do najbliższego szpitala, oddziału ratunkowego lub skontaktować się z lekarzem. Pacjent powinien zabrać ze sobą opakowanie leku Fluoxetine Vitabalans, jeśli to możliwe.

Objawy przedawkowania to nudności, wymioty, napady drgawkowe, problemy z sercem (nieregularny rytm serca i zatrzymanie serca), problemy z płucami i zmiany w stanie umysłowym wahające się od pobudzenia do śpiączki.

Pominięcie zastosowania dawki leku Fluoxetine Vitabalans

Nie należy stosować dawki podwójnej (lub powiększonej) w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Należy przyjąć następną tabletkę o zwykłej porze.

Stosowanie leku codziennie o tej samej porze może pomóc w zapamiętaniu schematu regularnego stosowania.

Przerwanie stosowania leku Fluoxetine Vitabalans

Nie należy przerywać stosowania leku Fluoxetine Vitabalans bez konsultacji z lekarzem, nawet jeśli pacjent czuje się lepiej. Ważne jest aby pacjent kontynuował stosowanie leku.

Pacjent powinien posiadać odpowiednią ilość tabletek, aby zapewnić ciągłość terapii.

Po przerwaniu stosowania leku u pacjenta mogą wystąpić: zawroty głowy, uczucie kłucia jak szpilki i igły, zaburzenia snu (żywe sny, koszmary nocne, niezdolność do snu), niespokojność lub pobudzenie, niezwyczajne przemęczenie lub słabość, niepokój, nudności i (lub) wymioty, drżenie, ból głowy.

U większości pacjentów objawy odstawienia są lekkie i przemijają w ciągu kilku tygodni. Jeśli u pacjenta po odstawieniu leku wystąpią podobne objawy powinien skontaktować się z lekarzem.

Aby zakończyć stosowanie leku Fluoxetine Vitabalans, lekarz zaleci stopniowe zmniejszanie dawki w ciągu jednego lub dwóch tygodni. Takie postępowanie pomoże zmniejszyć ryzyko wystąpienia objawów odstawiennych.

Jeśli pacjent ma dodatkowe pytania dotyczące stosowania leku Fluoxetine Vitabalans powinien skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Fluoxetine Vitabalans może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one

wystąpią.

•    Jeśli u pacjenta wystąpi wysypka lub reakcje alergiczne tj. świąd, opuchnięte usta i (lub) język lub świszczący i (lub) płytki oddech, powinien on natychmiast przerwać stosowanie leku skontaktować się z lekarzem.

•    Jeśli pacjent odczuwa niepokój i nie może usiedzieć lub ustać w miejscu, pacjent może

cierpieć na akatyzję; zwiększanie dawki leku Fluoxetine Vitabalans może pogorszyć stan pacjenta. Jeśli pacjent ma podobne odczucia powinien skontaktować się z lekarzem.

Należy natychmiast poinformować lekarza jeśli:

•    na skórze występują zaczerwienienia lub rozwijają się różne reakcje skórne lub jeśli na skórze pojawiają się pęcherze. Są to rzadko występujące objawy.

•    wystąpi kombinacja objawów (znana jako zespół serotoninowy) zawierająca niewyjaśnioną gorączkę z szybszym oddechem lub rytmem serca, pocenie się, sztywność lub drżenie mięśni, splątanie, krańcowe pobudzenie lub senność;

•    pacjent odczuwa osłabienie, senność lub splątanie (głównie u pacjentów w podeszłym wieku i pacjentów (w podeszłym wieku) przyjmujących leki moczopędne);

•    występuje przedłużona i bolesna erekcja;

•    wystąpi rozdrażnienie i krańcowe pobudzenie.

Poniższe zestawienie dotyczy działań niepożądanych zgłoszonych do dnia dzisiejszego przedstawione

zgodnie z częstością występowania:

Często (występuje u 1 do 10 pacjentów na 100)

•    niepokój, nerwowość, problemy ze snem lub niezwyczajne sny, zmęczenie, zmniejszenie apetytu, nadzwyczajnie dobry nastrój, pobudzenie

•    ból głowy

   niewyraźne widzenie

•    biegunka, nudności, wymioty, problemy z połykaniem lub zmiany smaku, suchość w ustach, niestrawność

•    wysypka, pocenie się, świąd

•    zaburzenia w oddawaniu moczu lub zbyt częste oddawanie moczu

•    ograniczone zdolności seksualne, bolesna i przedłużona erekcja, wytwarzanie mleka

Niezbyt często (występuje u 1 do 10 pacjentów na 1,000 pacjentów)

   nadwrażliwość (świąd, wysypka, pokrzywka, ostre reakcje alergiczne takie jak obrzęk ust lub języka)

•    nietypowe, dziwne zachowania, brak zdolności koncentracji lub zdolności myślenia, ataki paniki

•    niekontrolowane ruchy (drżenie, niestałość podczas chodzenia, drgawki), splątanie, zawroty głowy, ziewanie

•    rozszerzenie naczyń krwionośnych, zawroty głowy po wstaniu

•    ból gardła, skrócenie oddechu

•    pokrzywka, utrata włosów, wrażliwość na światło słoneczne

•    dreszcze

Rzadko (występuje u 1 do 10 pacjentów na 10,000)

   niewytłumaczalne zasinienia lub krwawienia

•    małe stężenie sodu we krwi

•    napady drgawkowe

•    krańcowy niepokój

•    problemy płucne (w tym procesy zapalne o różnym obrazie histopatologicznym lub zwłóknienie)

•    nieprawidłowe wyniki testów wątrobowych

Bardzo rzadko (występuje u mniej niż 1 pacjenta na 10,000)

   omamy, myśli samobójcze i o samookaleczeniu

•    zespół serotoninowy

•    ostre reakcje skórne i nadwrażliwości

•    zapalenie wątroby

•    ból stawów i mięśni

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych

   zmniejszenie liczby płytek krwi

•    jąkanie

•    tinnitus (szumy uszne)

Większość tych działań niepożądanych przemija podczas kontynuowania leczenia.

U pacjentów przyjmujących selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI), np. Fluoxetine Vitabalans, występuje zwiększone ryzyko łamliwości kości.

Dzieci i młodzież (8-18 lat): Fluoxetine Vitabalans może spowalniać wzrost lub opóźniać dojrzewanie płciowe. Zachowania związane z samobójstwem (próby i myśli samobójcze) i wrogość cześciej obserwowano wśród dzieci i młodzieży niż wśród pacjentów dorosłych.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK FLUOXETINE VITABALANS

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Lek ten nie wymaga żadnych specjalnych warunków przechowywania.

Nie stosować leku Fluoxetine Vitabalans po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu i blistrze po wyrażeniu EXP. Data ważności odnosi się do ostatniego dnia wymienionego miesiąca.

Nie stosować produktu jeśli widoczne są oznaki uszkodzenia tabletki.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE

Co zawiera lek Fluoxetine Vitabalans

Substancją czynną leku jest chlorowodorek fluoksetyny.

Każda tabletka zawiera chlorowodorek fluoksetyny w ilości odpowiadającej 20 mg fluoksetyny.

Pozostałe składniki leku to:

Rdzeń tabletki: celuloza mikrokrystaliczna, skrobia żelowana, krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian.

Otoczka tabletki: alkohol poliwinylowy, tytanu dwutlenek, makrogol, talk, żelaza tlenek żółty, indygotyna, lak żelaza tlenek czarny.

Jak wygląda lek Fluoxetine Vitabalans i co zawiera opakowanie

Jak wyglądają tabletki Fluoxetine Vitabalans:

Jasno zielone, okrągłe, wypukłe tabletki z linią podziału o średnicy 9 mm.

Tabletki mogą być dzielone na dwie równe części.

Wielkość opakowania:

Fluoxetine Vitabalans 20 mg: 10, 20, 30, 60 i 100 tabletek.

Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot Odpowiedzialny

Vitabalans Oy Varastokatu 8 13500 Hameenlinna Finlandia

Tel: +358 (3) 615600 Fax: +358 (3) 6183130

Wytwórca

Vitabalans Oy Varastokatu 7-9 13500 Hameenlinna Finlandia

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Fluoxetine Vitabalans (Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Niemcy, Węgry, Łotwa, Litwa, Norwegia, Polska, Słowacja, Szwecja)

Fluoksetin Vitabalans (Słowenia)

Data zatwierdzenia ulotki 2013-10-11