+ iMeds.pl

Fluvastatinum accord 80 mgUlotka Fluvastatinum accord

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Fluvastatinum Accord, 80mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu

(Fluvastatinum)

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Fluvastatinum Accord i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed przyjęciem leku Fluvastatinum Accord

3.    Jak przyjmować lek Fluvastatinum Accord

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Fluvastatinum Accord

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    Co to jest lek Fluvastatinum Accord i w jakim celu się go stosuje

•    Fluvastatinum Accord zawiera jako substancję czynną fluwastatynę w postaci soli sodowej, która należy do grupy leków znanych jako statyny, które są lekami zmniejszającymi stężenia lipidów: obniżają stężenie tłuszczu (lipidów) we krwi. Statyny stosowane są u pacjentów, których stan nie może być kontrolowany tylko dietą i ćwiczeniami fizycznymi.

•    Fluvastatinum Accord jest lekiem stosowanym do leczenia zwiększonego stężenia tłuszczów we krwi u osób dorosłych, zwłaszcza całkowitego cholesterolu i tak zwanego „złego” cholesterolu lub cholesterolu LDL, który jest związany ze zwiększonym ryzykiem choroby serca lub udaru mózgu:

-    u dorosłych pacjentów, u których występuje duże stężenie cholesterolu we krwi,

-    u dorosłych pacjentów, u których występują duże stężenia cholesterolu i trójglicerydów we krwi (inny rodzaj tłuszczów obecnych we krwi).

•    Lekarz może również przepisać lek Fluvastatinum Accord w celu zapobiegania ciężkim zdarzeniom sercowym (np. zawałowi serca) u pacjentów po zabiegu cewnikowania serca, połączonym z interwencją w naczyniach serca.

•    Pacjent musi zwrócić się do lekarza, jeżeli stan zdrowia nie poprawia się lub ulega pogorszeniu.

2.    Informacje ważne przed przyjęciem leku Fluvastatinum Accord

Należy dokładnie stosować się do wszystkich zaleceń lekarza. Mogą one różnić się od informacji

zawartych w tej ulotce.

Przed rozpoczęciem zażywania leku Fluvastatinum Accord, należy zapoznać się z informacjami

podanymi poniżej.

Kiedy nie przyjmować leku Fluvastatinum Accord

-    jeśli pacjent ma uczulenie na fluwastatynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6);

-    jeśli u pacjenta występują obecnie problemy z wątrobą lub niewyjaśnione, stałe podwyższenie poziomu pewnych enzymów wątrobowych (aminotransferaz);

-    jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią (patrz punkt „Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność”);

Jeśli którekolwiek ze stwierdzeń odnosi się do pacjenta, nie należy zażywać leku Fluvastatinum Accord i skontaktować się z lekarzem.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania Fluvastatinum Accord należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Jeśli pacjent miał w przeszłości chorobę wątroby. Zazwyczaj, przed rozpoczęciem leczenia lekiem Fluvastatinum Accord, po zwiększeniu dawki leku, oraz w różnych odstępach czasu podczas leczenia, będą wykonywane badania czynności wątroby w celu sprawdzenia, czy nie występują działania niepożądane.

-    Jeśli pacjent ma chorobę nerek.

-    Jeśli pacjent ma chorobę tarczycy (niedoczynność tarczycy).

-    Jeśli u pacjenta lub w jego rodzinie występowały choroby mięśni.

-    Jeśli uprzednio, podczas leczenia innymi lekami stosowanymi w celu zmniejszenia stężenia cholesterolu we krwi, występowały problemy z mięśniami.

-    Jeśli pacjent regularnie spożywa duże ilości alkoholu.

-    Podczas stosowania tego leku lekarz będzie ściśle monitorował czy pacjent ma cukrzycę lub znajduje się w grupie ryzyka rozwoju cukrzycy. Prawdopodobieństwo rozwoju cukrzycy występuje u pacjentów z wysokim poziomem cukrów i tłuszczów we krwi, z nadwagą i wysokim ciśnieniem krwi.

Przed zastosowaniem Fluvastatinum Accord należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą w celu sprawdzenia:

-    czy pacjent cierpi na ciężką niewydolność oddechową.

Jeśli którekolwiek ze stwierdzeń odnosi się do pacjenta, przed zażyciem leku Fluvastatinum Accord należy powiedzieć o tym lekarzowi. Lekarz zleci badanie krwi przez przepisaniem leku Fluvastatinum Accord.

Stosowanie leku Fluvastatinum Accord u osób w wieku powyżej 70 lat

Jeśli pacjent ma ponad 70 lat, lekarz może zweryfikować czy istnieje ryzyko wystąpienia chorób mięśni. Może być konieczne wykonanie specjalnych badań krwi.

Stosowanie leku Fluvastatinum Accord u dzieci i młodzieży

Nie badano stosowania leku Fluvastatinum Accord i lek ten nie jest zalecany do stosowania u dzieci w wieku poniżej 9 lat. Informacje dotyczące dawkowania u dzieci i młodzieży w wieku powyżej 9 lat, patrz punkt 3.

Brak doświadczenia w stosowaniu leku Fluvastatinum Accord u dzieci i młodzieży w skojarzeniu z kwasem nikotynowym, cholestyraminą lub fibratami.

Inne leki i Fluvastatinum Accord

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Fluvastatinum Accord może być stosowany jako jedyny lek lub z innymi lekami zmniejszającymi stężenie cholesterolu przepisanymi przez lekarza.

Po zastosowaniu żywicy, np. cholestyraminy (stosowanej głównie w leczeniu zwiększonego stężenia cholesterolu), należy odczekać przynajmniej 4 godziny przed przyjęciem leku Fluvastatinum Accord. Należy poinformować lekarza lub farmaceutę, jeśli pacjent przyjmuje którykolwiek z podanych leków:

-    Cyklosporynę (lek hamujący działanie układu immunologicznego);

-    Fibraty (np. gemfibrozyl), kwas nikotynowy lub leki wiążące kwas żółciowy (leki stosowane w celu obniżenia stężenia „złego” cholesterolu);

-    Flukonazol (lek stosowany w leczeniu zakażeń grzybiczych);

-    Ryfampicynę (antybiotyk);

-    Fenytoinę (lek stosowany w leczeniu padaczki);

-    Doustne leki przeciwzakrzepowe, jak warfaryna (leki stosowane w celu zmniejszenia krzepnięcia krwi);

-    Glibenklamid (lek stosowany w leczeniu cukrzycy);

-    Kolchicynę (lek stosowany w leczeniu dny moczanowej).

Fluvastatinum Accord z jedzeniem i piciem

Lek Fluvastatinum Accord może być stosowany z posiłkiem lub niezależnie od niego.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Nie należy stosować leku Fluvastatinum Accord jeśli kobieta jest w ciąży lub karmi piersią, ponieważ substancja czynna może zaszkodzić nienarodzonemu dziecku, oraz nie wiadomo czy substancja czynna przenika do mleka ludzkiego. Podczas stosowania leku Fluvastatinum Accord należy stosować skuteczne metody zapobiegania ciąży.

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Brak danych dotyczących wpływu leku Fluvastatinum Accord na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

3.    Jak przyjmować lek Fluvastatinum Accord

Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek należy zawsze zażywać zgodnie z zaleceniami lekarza. Nie należy przekraczać dawki leku zaleconej przez lekarza.

Lekarz zaleci pacjentowi, aby rozpoczął stosowanie diety zmniejszającej stężenie cholesterolu. Podczas stosowania leku Fluvastatinum Accord należy kontynuować tę dietę.

Jaką dawkę leku należy przyjąć

Zalecany zakres dawkowania u dorosłych wynosi od 20 mg do 80 mg na dobę i zależy od pożądanego zmniejszenia wartości cholesterolu. Lekarz może dostosować dawkę leku w odstępach co 4 tygodnie lub dłuższych.

Zazwyczaj stosowana dawka początkowa u dzieci (w wieku 9 lat lub starszych) wynosi 20 mg na dobę. Maksymalna dawka dobowa wynosi 80 mg. Lekarz może dostosować dawkę leku w odstępach co 6 tygodni.

Lekarz zadecyduje, ile tabletek leku ma zażywać pacjent. W zależności od reakcji pacjenta na leczenie, lekarz może zalecić większą lub mniejszą dawkę.

Dawkę leku Fluvastatinum Accord można przyjmować o każdej porze dnia.

Lek Fluvastatinum Accord można przyjmować z jedzeniem lub bez jedzenia. Tabletkę należy połknąć w całości, popijając ją szklanką wody.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Fluvastatinum Accord

Jeśli pacjent przypadkowo przyjął zbyt dużą dawkę leku Fluvastatinum Accord, należy natychmiast poinformować o tym lekarza. Pacjent może wymagać pomocy medycznej.

Pominięcie przyj ęcia leku Fluvastatinum Accord

W przypadku pominięcia dawki leku Fluvastatinum Accord należy jak najszybciej przyjąć pominiętą dawkę leku, chyba że do przyjęcia następnej dawki leku pozostały mniej niż 4 godziny. Wówczas należy przyj ąć kolejną dawkę leku o zwykłej porze.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie przyjmowania leku Fluvastatinum Accord

W celu podtrzymania korzyści wynikających z leczenia, nie należy przerywać leczenia lekiem Fluvastatinum Accord, chyba że tak zalecił lekarz. Należy zażywać lek Fluvastatinum Accord zgodnie z zaleceniami w celu utrzymania właściwego stężenie „złego” cholesterolu. Lek Fluvastatinum Accord nie leczy choroby, ale pomaga j ą kontrolować. Aby kontrolować postęp leczenia, należy regularnie oznaczać stężenie cholesterolu.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Bardzo częste: mogą wystąpić częściej niż u 1 na 10 pacjentów

Częste: mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 10 pacjentów

Niezbyt częste: mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 100 pacjentów

Rzadkie: mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 1000 pacjentów

Bardzo rzadkie: mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 10 000 osób

Nieznana: częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych

Niektóre rzadkie i bardzo rzadkie działania niepożądane mogą być ciężkie: należy natychmiast zwrócić się o pomoc medyczną.

-    Jeśli pacjent odczuwa niewyjaśniony ból mięśni, zwiększone napięcie mięśni lub ich osłabienie. Mogą to być wczesne objawy potencjalnie ciężkiego rozpadu mięśni, którego można uniknąć, jeśli lekarz przerwie leczenie fluwastatyną tak szybko jak jest to możliwe. Te działania niepożądane obserwowano również w przypadku stosowania podobnych leków tej grupy (statyn).

-    Jeśli pacjent odczuwa nietypowe zmęczenie lub występuje u niego gorączka, zażółcenie skóry i oczu, ciemne zabarwienie moczu (objawy zapalenia wątroby).

-    Jeśli u pacjenta występują reakcje skórne, takie jak wysypka, pokrzywka, zaczerwienienie, świąd, obrzęk twarzy, powiek i warg.

-    Jeśli u pacjenta występują częściej niż zwykle krwotoki lub siniaki (objawy zmniejszenia liczby płytek krwi).

-    Jeśli u pacjenta występują czerwone lub purpurowe zmiany na skórze (objawy zapalenia naczyń).

-    Jeśli u pacjent występuje czerwona, plamista wysypka, głównie na twarzy, której może towarzyszyć uczucie zmęczenia, gorączka, nudności, utrata apetytu (objawy reakcji przypominającej toczeń rumieniowaty).

-    Jeśli u pacjenta występuje silny ból w nadbrzuszu (objawy zapalenia trzustki).

Jeśli wystąpią takie objawy, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Inne działania niepożądane: należy powiedzieć lekarzowi, jeśli niepokoją pacjenta.

Często:

Zaburzenia snu, ból głowy, uczucie dyskomfortu w żołądku, ból brzucha, nudności.

Bardzo rzadko:

Mrowienie lub drętwienie dłoni lub stóp, zaburzone lub zmniejszone czucie.

Inne możliwe działania niepożądane:

-    zaburzenia snu, w tym bezsenność i koszmary senne,

-    utrata pamięci,

-    zaburzenia seksualne,

-    depresja,

-    problemy z oddychaniem, w tym uporczywy kaszel i (lub) duszność lub gorączka,

-    cukrzyca, większe prawdopodobieństwo wystąpienia cukrzycy u pacjentów z wysokim poziomem cukrów i tłuszczów we krwi, nadwagą i wysokim ciśnieniem krwi. Lekarz będzie kontrolował stan pacjenta podczas stosowania tego leku.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

5.    Jak przechowywać lek Fluvastatinum Accord

-    Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

-    Nie stosować tego leku, po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie i pudełku po: EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

-    Przechowywać w temperaturze poniżej 30°C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochorny przed światłem i wilgocią.

-    Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Fluvastatinum Accord

Substancją czynną leku jest fluwastatyna, w postaci soli sodowej fluwastatyny.

Każda tabletka powlekana o przedłużonym uwalnianiu zawiera 84,280 mg soli sodowej fluwastatyny co odpowiada 80 mg fluwastatyny.

Pozostałe substancje pomocniczae to:

Rdzeń:

Celuloza mikrokrystaliczna, potasu wodorowęglan, Powidon K 30, hydroksypropyloceluloza, hypromeloza K 100, hypromeloza K 4M, magnezu stearynian

Otoczka:

Alkohol poliwinylowy, tytanu dwutlenek (E 171), Makrogol 3350, talk, żelaza tlenek żółty (E 172)

Żółte, okrągłe, dwuwypukłe tabletki powlekane o ściętych krawędziach, z wytłoczonym „F80” po jednej stronie i gładkie po drugiej stronie.

Fluvastatinum Accord dostępny jest w blistrach OPA-Al-PVC/Al. Opakowanie zawiera 7, 14, 28, 30, 56, 70, 84, 90 i 98 tabletek.

Podmiot odpowiedzialny

Accord Healthcare Polska Sp. z o.o.

Al. Krakowska 110/114 02-256 Warszawa

Wytwórca

Accor Healthcare Ltd.

Sage House 319 Pinner Road North Harrow Middlesex HA1 4HF Wielka Brytania

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Name of the Member State

Name of the medicinal product

Austria

Fluvastatin Accord 80mg Retardtabletten

Belgia

Fluvastatin Accord 80mg prolonger comprimé à liberation/ tabletten met verlengde afgifte/ Retardtabletten

Bułgaria

Fluvastatin Accord 80mg Prolonged-release Tablets

Cypr

Fluvastatin Accord 80mg Prolonged-release Tablets

Dania

Fluvastatin Accord

Estonia

Fluvastatin Accord

Finlandia

Fluvastatin Accord 80mg depottabletit

Francja

Fluvastatin Accord 80 mg, comprimé pelliculé à libération prolongée

Grecja

Fluvastatin Accord 80mg napaxeivet ôiokîo e^eyxôpevpç arcoôéopenapç

Hiszpania

Fluvastatin Accord 80mg comprimidos de liberación prolongada

Holandia

Fluvastatine Accord 80 mg tabletten met verlengde afgifte

Irlandia

Flavustenol 80mg XL Prolonged release Tablets

Litwa

Fluvastatin Accord 80mg pailginto atpalaidavimo tabletès

Łotwa

Fluvastatin Accord 80mg ilgstosâs darbïbas apvalkotâs tabletes

Malta

Flavustenol 80mg XL Prolonged-release tablets

Niemcy

Fluvastatin Accord 80mg Retardtabletten

Norwegia

Fluvastatin Accord

Polska

Fluvastatinum Accord

Portugalia

Fluvastatin Accord

Republika Czeska

Fluvastatin Accord 80mg tablety s prodlouženým uvolňováním

Republika Słowacji

Fluvastatin Accord 80mg Filmom obalené tablety s predlženým uvorňovaním

Rumunia

Fluvastatina Accord 80mg comprimate cu eliberare prelungita

Słowenia

Fluvastatin Accord 80mg tablete s podaljšanim sproščanjem

Szwecja

Fluvastatin Accord 80mg depottabletter

Węgry

Fluvastatin Accord 80mg retard tabletta

Wielka Brytania

Flavustenol 80mg XL Prolonged release Tablets

Włochy

Fluvastatina Accord

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Fluvastatinum Accord

Charakterystyka Fluvastatinum accord

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Fluvastatinum Accord, 80 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda tabletka powlekana o przedłużonym uwalnianiu zawiera 84,280 mg soli sodowej fluwastatyny co odpowiada 80 mg fluwastatyny.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka o przedłużonym uwalnianiu

Żółta, okrągła, obustronnie wypukła tabletka powlekana o ściętych krawędziach, z wytłoczonym oznakowaniem „F80” po jednej stronie i gładka po drugiej stronie.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Dyslipidemia

Leczenie osób dorosłych z pierwotną hipercholesterolemią i mieszaną hiperlipidemią, jako uzupełnienie diety, w przypadku jeśli leczenie dietą i innymi metodami niefarmakologicznymi (np. ćwiczenia fizyczne, zmniejszenie masy ciała) jest niewystarczające.

Wtórna profilaktyka u pacjentów z chorobą naczyń wieńcowych serca

Wtórna profilaktyka dużych epizodów wieńcowych u pacjentów z chorobą naczyń wieńcowych serca, po przeprowadzonej przezskórnej interwencji wieńcowej (patrz punkt 5.1).

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dorośli

Dyslipidemia

Przed rozpoczęciem leczenia produktem Fluvastatinum Accord pacjent powinien pozostawać na standardowej diecie zmniejszającej stężenie cholesterolu, którą należy kontynuować podczas leczenia.

Dawka początkowa i podtrzymuj ąca powinny być ustalone indywidualnie na podstawie wyj ściowego stężenia LDL-C oraz założonego celu leczenia.

Zalecany zakres dawkowania wynosi od 20 mg do 80 mg/dobę. U pacjentów wymagających zmniejszenia stężenia LDL-C o 25%, można zastosować dawkę 20 mg w postaci kapsułki, podawanej raz na dobę wieczorem.

U pacjentów wymagających zmniejszenia LDL-C o więcej niż 25%, zalecana dawka początkowa wynosi 40 mg w postaci kapsułki, podawanej raz na dobę wieczorem. Dawkę można zwiększać do 80 mg na dobę, i może ona być podawana jako dawka pojedyncza (jedna tabletka o przedłużonym uwalnianiu) o dowolnej porze dnia, lub można podawać 40 mg w postaci kapsułki dwa razy na dobę (jedna kapsułka rano i druga wieczorem).

Maksymalne działanie pod wpływem dawki produktu zmniejszające stężenie lipidów jest osiągane w ciągu 4 tygodni.

Dostosowania dawki należy dokonywać w odstępach co 4 - tygodniowych lub dłuższych.

Wtórna profilaktyka u pacjentów z chorobą naczyń wieńcowych serca

U pacjentów z chorobą naczyń wieńcowych serca, po przeprowadzonej przezskórnej interwencji wieńcowej właściwa dawka dobowa wynosi 80 mg.

Fluwastatyna jest skuteczna w monoterapii. Jeśli fluwastatyna jest stosowana w leczeniu skojarzonym z cholestyraminą lub innymi żywicami, należy ją podawać co najmniej 4 godziny po żywicy, w celu uniknięcia znaczących interakcji spowodowanych wiązaniem produktu z żywicą. Jeśli konieczne jest zastosowanie leczenia skojarzonego z fibratami lub niacyną, należy uważnie rozważyć korzyści i ryzyko takiego leczenia skojarzonego (stosowanie z fibratami lub niacyną, patrz punkt 4.5).

Populacja pediatryczna

Dzieci i młodzież z heterozygotyczną rodzinną hipercholesterolemią Przed rozpoczęciem leczenia fluwastatyną u dzieci i młodzieży z heterozygotyczną rodzinną hipercholesterolemią w wieku 9 lat i starszych, pacjenci powinni pozostawać na standardowej diecie zmniejszającej stężenie cholesterolu, którą należy kontynuować podczas stosowania produktu.

Zalecana dawka początkowa wynosi 20 mg fluwastatyny w postaci kapsułki. Dostosowania dawki należy dokonywać w odstępach 6 - tygodniowych. Dawkę należy ustalać indywidualnie na podstawie wyjściowego stężenia LDL-C oraz założonego celu leczenia. Maksymalna dawka dobowa wynosi 80 mg, podawana w postaci kapsułek po 40 mg dwa razy na dobę lub 80 mg tabletki o przedłużonym uwalnianiu raz na dobę.

Nie badano skojarzonego stosowania fluwastatyny z kwasem nikotynowym, cholestyraminą lub fibratami u dzieci i młodzieży.

Fluwastatyna była badana tylko u dzieci w wieku 9 lat lub starszych z heterozygotyczną rodzinną hipercholesterolemią.

Nie ma możliwości przyjęcia dawki 20 mg i 40 mg, jeżeli pacjent stosuje Fluvastatinum Accord, 80 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu. W przypadku konieczności podania 20 mg lub 40 mg fluwastatyny należy zastosować inne produkty lecznicze we właściwych postaciach farmaceutycznych.

Zaburzenia czynności nerek

Fluwastatyna jest usuwana przez wątrobę, a mniej niż 6% podanej dawki jest wydalane z moczem.

U pacjentów z łagodną do ciężkiej niewydolnością nerek farmakokinetyka fluwastatyny jest niezmieniona. U tych pacjentów nie jest konieczne dostosowanie dawki, niemniej jednak w związku z ograniczonym doświadczeniem w stosowaniu dawek > 40 mg na dobę, należy ostrożnie rozpoczynać ich stosowanie u pacjentów z ciężką niewydolnością nerek (klirens kreatyniny < 0,5 ml/s lub 30 ml/min).

Zaburzenia czynności wątroby

Produkt Fluvastatinum Accord jest przeciwwskazany u pacjentów z czynną chorobą wątroby lub z trwałym zwiększeniem aktywności aminotransferaz w surowicy o nieznanej etiologii (patrz punkty 4.3, 4.4 i 5.2).

Osoby w podeszłym wieku

Nie jest wymagane dostosowanie dawki w tej populacji.

Sposób podawania Podanie doustne.

Produkt Fluvastatinum Accord można podawać z posiłkiem lub niezależnie od posiłku, tabletkę należy połknąć w całości, popijając szklanką wody.

4.3    Przeciwwskazania

Fluwastatyna jest przeciwwskazana:

-    u pacjentów ze znaną nadwrażliwością na fluwastatynę lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

-    u pacjentów z czynną chorobą wątroby lub z trwałym zwiększeniem aktywności aminotransferaz w surowicy o nieznanej etiologii (patrz punkty 4.2, 4.4 i 4.8).

-    podczas ciąży i laktacji (patrz punkt 4.6).

4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Czynność wątroby

Podobnie jak podczas stosowania innych leków zmniejszających stężenie lipidów, przed rozpoczęciem leczenia, jak również przez okres 12 tygodni od rozpoczęcia leczenia lub zwiększenia dawki, a następnie okresowo zaleca się wykonanie u wszystkich pacjentów prób czynnościowych wątroby.

W razie zwiększenia aktywności aminotransferazy asparaginianowej lub aminotransferazy alaninowej ponad 3-krotnie powyżej górnej granicy normy i utrzymywania się takich wartości, produkt należy odstawić. Bardzo rzadko obserwowano zapalenie wątroby związane prawdopodobnie ze stosowaniem leku, ustępujące po przerwaniu leczenia.

Należy zachować ostrożność podczas stosowania fluwastatyny u pacjentów z chorobami wątroby w wywiadzie lub u osób nadużywających alkoholu.

Mięśnie szkieletowe

Po zastosowaniu fluwastatyny rzadko zgłaszano występowanie miopatii. Zapalenie mięśni i rozpad mięśni prążkowanych (rabdomioliza) zgłaszano bardzo rzadko. U pacjentów z rozproszonymi bólami mięśni niewiadomego pochodzenia, tkliwością lub osłabieniem mięśni i (lub) znacznym zwiększeniem aktywności kinazy kreatynowej - CK, należy podejrzewać miopatię, zapalenie mięśni lub rozpad mięśni prążkowanych.

Należy poinformować pacjentów o konieczności szybkiego skontaktowania się z lekarzem w przypadku wystąpienia bólu mięśni niewiadomego pochodzenia, tkliwości lub osłabienia mięśni, zwłaszcza, jeśli równocześnie występuje złe samopoczucie lub gorączka.

Oznaczanie aktywności kinazy kreatynowej

Obecnie brak jest dowodów, aby konieczne było rutynowe monitorowanie aktywności kinazy kreatynowej lub innego enzymu mięśniowego w osoczu pacjentów leczonych statynami bez objawów. Jeśli oznaczenie aktywności kinazy kreatynowej jest konieczne, nie należy go przeprowadzać po wyczerpujących ćwiczeniach fizycznych oraz jeśli współistnieje prawdopodobna, alternatywna przyczyna zwiększenia aktywności kinazy kreatynowej, ze względu na trudności z prawidłową interpretacj ą wyników.

Przed leczeniem

Tak jak w przypadku innych statyn, lekarz powinien zalecać stosowanie fluwastatyny z zachowaniem ostrożności w przypadku pacjentów z czynnikami predysponującymi do wystąpienia rabdomiolizy i jej powikłań. Pomiar aktywności kinazy kreatynowej należy wykonać przed rozpoczęciem leczenia fluwastatyną w następujących przypadkach:

-    zaburzenia czynności nerek

-    niedoczynność tarczycy

-    dziedziczne schorzenia układu mięśniowego w wywiadzie indywidualnym lub w wywiadzie rodzinnym

-    toksyczne działanie statyn lub fibratów na mięśnie w wywiadzie

-    nadużywanie alkoholu

-    u osób w podeszłym wieku (wiek > 70 lat), należy rozważyć konieczność wykonywania tych oznaczeń ze względu na możliwość występowania innych czynników sprzyjających wystąpieniu rabdomiolizy.

W takich sytuacjach należy rozważyć ryzyko i korzyści wynikające z leczenia, wskazana jest obserwacja kliniczna. Jeżeli aktywność kinazy kreatynowej jest znacząco podwyższona (ponad pięciokrotnie przewyższa górną granicę normy) w chwili rozpoczynania leczenia, należy powtórzyć badanie w ciągu następnych 5 do 7 dni w celu potwierdzenia wyników. Jeżeli aktywność kinazy kreatynowej jest wciąż znacząco podwyższona (ponad pięciokrotnie przewyższa górną granicę normy) nie należy rozpoczynać leczenia.

Podczas leczenia

Jeśli u pacjentów przyjmujących fluwastatynę wystąpią objawy ze strony mięśni, takie jak ból, osłabienie czy skurcze, należy wykonać pomiar aktywności kinazy kreatynowej. Jeśli aktywność ta będzie znacząco zwiększona (ponad pięciokrotnie powyżej górnej granicy normy) leczenie należy przerwać.

Jeżeli objawy ze strony mięśni są ciężkie i powodują dyskomfort, nawet w przypadku kiedy aktywność kinazy kreatynowej nie przekracza pięciokrotnie górnej granicy normy, należy rozważyć przerwanie leczenia.

Po ustąpieniu objawów ze strony mięśni i powrocie aktywności kinazy kreatynowej (CK) do normy można rozważyć ponowne wprowadzenie fluwastatyny albo innej statyny, ale tylko w najmniejszej skutecznej dawce i przy ścisłej kontroli stanu zdrowia pacjenta.

Ryzyko miopatii zwiększa się u pacjentów otrzymujących leki immunosupresyjne (w tym cyklosporynę), pochodne kwasu fibrynowego (fibraty), kwas nikotynowy lub erytromycynę jednocześnie z innymi inhibitorami reduktazy HMG-CoA. Po dopuszczeniu leku do obrotu zgłaszano pojedyncze przypadki miopatii po jednoczesnym stosowaniu fluwastatyny i cyklosporyny oraz fluwastatyny i kolchicyny. Należy zachować ostrożność u pacjentów otrzymujących jednocześnie wyżej wymienione leki (patrz punkt 4.5).

Śródmiąższowa choroba płuc

Po zastosowaniu niektórych statyn, w wyjątkowych przypadkach zgłaszano występowanie śródmiąższowej choroby płuc, zwłaszcza u pacjentów poddanych długotrwałej terapii (patrz punkt 4.8). Możliwe objawy to duszność, suchy kaszel oraz pogorszenie ogólnego stanu zdrowia (uczucie zmęczenia, utrata masy ciała i gorączka). W przypadku podejrzenia wystąpienia śródmiąższowej choroby płuc, należy przerwać leczenie statynami.

Cukrzyca

Niektóre dane wskazują, że statyny należące do klasy czynników zwiększających stężenie glukozy we krwi, u niektórych pacjentów z wysokim ryzykiem wystąpienia cukrzycy w przyszłości, mogą powodować wystąpienie hiperglikemii wymagającej leczenia cukrzycowego. Ryzyko to jest jednak równoważone poprzez zmniejszenia ryzyka naczyniowego podczas stosowania statyn, dlatego też nie powinno być powodem przerwania leczenia statynami. Pacjenci z grupy ryzyka (glikemia na czczo 5,6 do 6,9 mmol/l, BMI> 30kg/m2, podwyższony poziom trójglicerydów, nadciśnienie) powinni być monitorowani zarówno klinicznie jak i biochemicznie zgodnie z krajowymi wytycznymi.

Dzieci

Dzieci i młodzież z heterozygotyczną hipercholesterolemią rodzinną

Skuteczność i bezpieczeństwo stosowania produktu przez okres dłuższy niż 2 lata nie były oceniane u pacjentów w wieku poniżej 18 lat. Brak danych dotyczących wpływu na dojrzewanie fizyczne, psychiczne oraz płciowe podczas długotrwałego leczenia. Długoterminowa skuteczność stosowania fluwastatyny u dzieci w celu zmniejszenia u nich zapadalności na choroby oraz umieralności w wieku dorosłym nie została ustalona (patrz punkt 5.1).

Stosowanie fluwastatyny oceniano jedynie u dzieci w wieku 9 lat i starszych z heterozygotyczną rodzinną hipercholesterolemią (szczegóły, patrz punkt 5.1). Z uwagi na bardzo ograniczone doświadczenie stosowania produktu u dzieci przed okresem dojrzewania, przed rozpoczęciem leczenia należy bardzo uważnie ocenić potencjalne ryzyko i korzyści stosowania produktu w tej grupie pacjentów.

Homozygotyczna hipercholesterolemią rodzinna

Brak danych dotyczących stosowania fluwastatyny u pacjentów z bardzo rzadko występującą homozygotyczną hipercholesterolemią rodzinną.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Fibraty i niacyna

Jednoczesne stosowanie fluwastatyny i benzafibratu, gemfibrozylu, cyprofibratu lub niacyny (kwasu nikotynowego) nie ma znaczącego klinicznie wpływu na biodostępność fluwastatyny lub innych leków zmniejszających stężenie lipidów. U pacjentów otrzymujących inne inhibitory reduktazy HMG-CoA razem z którąkolwiek z tych substancji, obserwowano zwiększone ryzyko wystąpienia miopatii i (lub) rabdomiolizy, w związku z powyższym, należy rozważyć korzyści i ryzyko takiego leczenia skojarzonego i połączenie to należy stosować z zachowaniem ostrożności (patrz punkt 4.4).

Kolchicyna

Podczas skojarzonego podawania z kolchicyną, w pojedynczych przypadkach obserwowano toksyczność mięśniową, w tym ból mięśni, osłabienie i rabdomiolizę. Należy rozważyć korzyści i ryzyko takiego leczenia skojarzonego i połączenie to należy stosować z zachowaniem ostrożności (patrz punkt 4.4).

Cyklosporyna

Badania przeprowadzone u pacjentów po przeszczepieniu nerki wskazują, że biodostępność fluwastatyny (do 40 mg/dobę) u pacjentów leczonych cyklosporyną według stałego schematu podawania nie jest klinicznie znacząco zwiększona. Wyniki innego badania, podczas którego fluwastatynę (80 mg) podawano pacjentom po przeszczepieniu nerki, leczonym cyklosporyną według stałego schematu podawania wykazały, że ekspozycja na fluwastatynę (AUC) oraz maksymalne stężenie (Cmax) były zwiększone 2 razy, w porównaniu do rzeczywistych danych uzyskanych u zdrowych osobników. Chociaż zwiększenie stężeń fluwastatyny nie było klinicznie istotne, takie połączenie należy stosować z ostrożnością. Podczas leczenia skojarzonego z cyklosporyną, dawka początkowa i podtrzymująca powinna być najmniejszą możliwą dawką.

Fluwastatyna w postaci kapsułek (40 mg) lub tabletek (80 mg) nie wpływała na biodostępność cyklosporyny podczas jednoczesnego podawania fluwastatyny i cyklosporyny.

Warfaryna i inne pochodne kumaryny

U zdrowych ochotników stosowanie fluwastatyny i warfaryny (w dawce pojedynczej), w porównaniu do podawania samej warfaryny, nie wpływało niekorzystnie na stężenie warfaryny w osoczu i czas protrombinowy. Jednakże, u pacjentów otrzymujących fluwastatynę w skojarzeniu z warfaryną lub innymi pochodnymi kumaryny, zgłaszano bardzo rzadko pojedyncze przypadki krwawień i (lub) wydłużenia czasu protrombinowego. Na początku leczenia fluwastatyną, po przerywaniu leczenia lub zmianie dawki fluwastatyny, u pacjentów otrzymujących warfarynę lub inne pochodne kumaryny, zaleca się monitorowanie czasu protrombinowego.

Ryfampicyna

Podanie fluwastatyny zdrowym ochotnikom, którym uprzednio podano ryfampicynę spowodowało zmniejszenie biodostępności fluwastatyny o około 50%. Chociaż obecnie brak jest dowodów klinicznych, że skuteczność fluwastatyny w zmniejszaniu stężenia lipidów jest zmieniona, w przypadku pacjentów poddanych długotrwałemu leczeniu z zastosowaniem ryfampicyny (np. w leczeniu gruźlicy), należy odpowiednio dostosować dawkę fluwastatyny tak, aby zapewnić właściwe zmniejszenie stężenia lipidów.

Doustne leki przeciwcukrzycowe

U pacjentów otrzymujących doustne pochodne sulfonylomocznika (glibenklamid [gliburyd], tolbutamid) w leczeniu cukrzycy insulinoniezależnej (typu 2) (NIDDM, ang. Non-insulin Dependent Diabetes Mellitus), dołączenie fluwastatyny nie powoduje znaczących klinicznie zmian w kontroli glikemii. U pacjentów z NIDDM leczonych glibenklamidem (n=32), podanie fluwastatyny (40 mg dwa razy na dobę przez 14 dni) powodowało zwiększenie średniego Cmax, AUC i ti/2 glibenklamidu odpowiednio o około 50%, 69% i 121%. Glibenklamid (od 5 mg do 20 mg na dobę) powodował zwiększenie średniego Cmax i AUC fluwastatyny odpowiednio o 44% i 51%. W tym badaniu nie stwierdzono występowania zmian stężenia glukozy, insuliny i C- peptydu. Jednakże, u pacjentów leczonych glibenklamidem (gliburydem) w skojarzeniu z fluwastatyną należy kontynuować właściwą obserwację, jeśli dawka fluwastatyny jest zwiększona do 80 mg na dobę.

Produkty wiążące kwasy żółciowe

Fluwastatynę należy podawać co najmniej po 4 godzinach od podania żywicy (np. cholestyraminy), w celu uniknięcia znaczących interakcji z powodu wiązania leku z żywicą.

Flukonazol

Podanie fluwastatyny zdrowym ochotnikom, którym uprzednio podano flukonazol (inhibitor CYP2C9) powodowało zwiększenie ekspozycji i maksymalnego stężenia fluwastatyny o około 84% i 44%. Chociaż brak dowodów klinicznych, aby profil bezpieczeństwa fluwastatyny u pacjentów leczonych wcześniej przez 4 dni flukonazolem był zmieniony, zaleca się zachowanie ostrożności podczas jednoczesnego podawania fluwastatyny i flukonazolu.

Antagoniści receptora histaminowego H2 i inhibitory pompy protonowej

Jednoczesne podanie fluwastatyny z cymetydyną, ranitydyną lub omeprazolem powoduje zwiększenie biodostępności fluwastatyny, które jednak nie ma znaczenia klinicznego.

Fenytoina

Ogólne nasilenie zmian w farmakokinetyce fenytoiny podczas leczenia skojarzonego z fluwastatyną jest stosunkowo niewielkie i nie ma znaczenia klinicznego. Z tego względu podczas jednoczesnego podawania fluwastatyny, wystarczy rutynowe monitorowanie stężenia fenytoiny w osoczu.

Leki sercowo-naczyniowe

Brak klinicznie istotnych interakcji farmakokinetycznych podczas stosowania fluwastatyny jednocześnie z propranololem, digoksyną, lozartanem lub amlodypiną. Na podstawie danych farmakokinetycznych można stwierdzić, że nie ma konieczności monitorowania ani dostosowania dawki w przypadku jednoczesnego podawania tych leków z fluwastatyną.

Itrakonazol i erytromycyna

Jednoczesne stosowanie fluwastatyny z silnymi inhibitorami cytochromu P450 (CYP) 3A4 itrakonazolem oraz erytromycyną wpływa minimalnie na biodostępność fluwastatyny. Biorąc pod uwagę minimalny wpływ tego enzymu na metabolizm fluwastatyny należy spodziewać się, że istnieje niewielkie prawdopodobieństwo, aby inne inhibitory CYP3A4 (np. ketokonazol, cyklosporyna) wpływały na biodostępność fluwastatyny.

Sok grejpfrutowy

W związku z brakiem interakcji fluwastatyny z innymi substratami CYP3A4 nie należy spodziewać się interakcji fluwastatyny z sokiem grejpfrutowym.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Brak jest wystarczających danych dotyczących stosowania fluwastatyny u kobiet w ciąży.

Ponieważ inhibitory reduktazy HMG-CoA zmniejszają syntezę cholesterolu, a być może także innych biologicznie czynnych substancji pochodnych cholesterolu, stosowane u kobiet w ciąży mogą spowodować uszkodzenie płodu. Z tego względu stosowanie fluwastatyny jest przeciwwskazane u kobiet w ciąży (patrz punkt 4.3).

Kobiety w wieku rozrodczym muszą stosować skuteczne metody zapobiegania ciąży.

Jeżeli kobieta zajdzie w ciążę podczas leczenia fluwastatyną, należy przerwać leczenie.

Laktacja

Na podstawie danych uzyskanych z badań nieklinicznych należy oczekiwać, że fluwastatyna jest wydzielana z mlekiem ludzkim. Brak wystarczających informacji dotyczących wpływu fluwastatyny na noworodki/niemowlęta.

Stosowanie fluwastatyny jest przeciwwskazane u kobiet karmiących piersią.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nie przeprowadzono badań dotyczących wpływu fluwastatyny na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Do najczęściej zgłaszanych działań niepożądanych należą dolegliwości ze strony żołądka i jelit o niewielkim nasileniu, bezsenność oraz ból głowy.

Działania niepożądane zostały oszacowane pod względem częstości występowania (Tabela 1), rozpoczynając od najczęściej występujących: bardzo często (> 1/10); często (> 1/100, < 1/10); niezbyt często (> 1/1 000, < 1/100); rzadko (> 1/10 000, < 1/1,000) bardzo rzadko (< 1/10 000), w tym pojedyncze przypadki. W obrębie każdej grupy o określonej częstości występowania, działania niepożądane zostały wymienione zgodnie ze zmniejszającą się ciężkością.

Tabela 1 Działania niepożądane

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Bardzo rzadko:

Trombocytopenia

Zaburzenia układu immunologicznego

Bardzo rzadko:

Reakcja anafilaktyczna

Zaburzenia psychiczne

Często:

Bezsenność

Zaburzenia układu nerwowego

Często:

Ból głowy

Bardzo rzadko:

Parestezje, dysestezje, hipoestezje, które są również związane z hiperlipidemią

Zaburzenia naczyniowe

Bardzo rzadko:

Zapalenie naczyń

Zaburzenia żołądka i jelit

Często:

Niestrawność, ból brzucha, nudności

Bardzo rzadko:

Zapalenie trzustki

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Bardzo rzadko:

Zapalenie wątroby

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Rzadko:

Reakcje nadwrażliwości, takie jak wysypka, pokrzywka

Bardzo rzadko:

Inne reakcje skórne (np. wyprysk, zapalenie skóry, wysypka pęcherzykowa), obrzęk twarzy, obrzęk naczynioruchowy

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Rzadko:

Ból mięśni, osłabienie mięśni, miopatia

Bardzo rzadko:

Rabdomioliza, zapalenie mięśni, reakcje toczniopodobne

Następujące działania niepożądane zgłaszano po zastosowaniu niektórych statyn:

•    Zaburzenia snu, w tym bezsenność i koszmary senne

•    Utrata pamięci

•    Zaburzenia seksualne

•    Depresja

•    Wyjątkowo występujące przypadki śródmiąższowej choroby płuc, zwłaszcza u pacjentów poddanych długotrwałej terapii (patrz punkt 4.4)

•    Cukrzyca: częstość występowania zależy od obecności lub braku czynników ryzyka (glikemia na czczo 5,6 do 6,9 mmol/l, BMI> 30kg/m2, podwyższony poziom trójglicerydów, nadciśnienie w wywiadzie).

Dzieci

Dzieci i młodzież z heterozygotyczną hipercholesterolemią rodzinną Profil bezpieczeństwa stosowania fluwastatyny u dzieci i młodzieży z heterozygotyczną hipercholesterolemią rodzinną oceniany u 114 pacjentów w wieku od 9 do 17 lat w dwóch otwartych badaniach bez grupy porównawczej był podobny do obserwowanego u dorosłych. W obu badaniach nie zaobserwowano wpływu na wzrost ani na dojrzewanie płciowe. Niemniej jednak w badaniach tych możliwość zaobserwowania wszelkich skutków leczenia w tym zakresie była niewielka.

Badania laboratoryjne

Występowanie nieprawidłowości w biochemicznych wskaźnikach czynności wątroby jest związane z działaniem inhibitorów reduktazy HMG-CoA i innych czynników zmniejszających stężenie lipidów. Na podstawie zbiorczej analizy kontrolowanych badań klinicznych potwierdzone zwiększenie aktywności aminotransferazy alaninowej lub aminotransferazy asparaginianowej do wartości ponad 3-krotnie większych od górnej granicy normy stwierdzono u 0,2% pacjentów stosujących fluwastatynę w postaci kapsułek w dawce 20 mg/dobę, u 1,5%-1,8% pacjentów stosujących fluwastatynę w postaci kapsułek w dawce 40 mg/dobę, u 1,9% pacjentów stosujących fluwastatynę w postaci tabletek w dawce 80 mg/dobę oraz u 2,7%-4,9% pacjentów leczonych fluwastatyną w postaci kapsułek 40 mg podawanych dwa razy na dobę. U większości pacjentów nieprawidłowości te nie dawały żadnych objawów. Znaczne zwiększenie aktywności kinazy kreatynowej (CK) do wartości ponad 5-krotnie przewyższających górną granicę normy wystąpiło w przypadku bardzo niewielu pacjentów (0,3% -1,0%).

4.9 Przedawkowanie

Dotychczasowe doświadczenie z przedawkowaniem fluwastatyny jest ograniczone. Brak specyficznego leczenia przedawkowania fluwastatyny. W przypadku przedawkowania należy zastosować leczenie objawowe i w razie konieczności leczenie podtrzymujące. Należy kontrolować czynność wątroby i stężenie kinazy kreatynowej w surowicy.

WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.


5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: inhibitory reduktazy HMG-CoA, kod ATC: C10A A04

Fluwastatyna, całkowicie syntetyczna substancja zmniejszająca stężenie cholesterolu jest kompetycyjnym inhibitorem reduktazy HMG-CoA, odpowiadającej za przekształcenie HMG-CoA do mewalonianu, prekursora steroli, w tym cholesterolu. Działa przede wszystkim w wątrobie i jest głównie racematem dwóch erytroenancjomerów, z których jeden wykazuje aktywność farmakologiczną. W wyniku hamowania biosyntezy cholesterolu następuje zmniejszenie zawartości cholesterolu w komórkach wątroby, co pobudza syntezę receptorów lipoprotein małej gęstości (LDL), na skutek czego zwiększa się wychwyt cząsteczek LDL. Ostatecznym wynikiem tych procesów jest zmniejszenie stężenia cholesterolu w osoczu.

Fluwastatyna zmniejsza stężenie cholesterolu całkowitego, LDL-C, apo-B i trójglicerydów oraz zwiększa stężenie HDL-C u pacjentów z hipercholesterolemią i dyslipidemią mieszaną.

W 12 badaniach kontrolowanych placebo z udziałem pacjentów z hiperlipoproteinemią typu Ila lub Ilb, fluwastatynę w monoterapii podawano 1621 pacjentom w dawkach dobowych po 20 mg, 40 mg i 80 mg (40 mg dwa razy na dobę) przez co najmniej 6 tygodni. Analiza po 24 tygodniach wykazała, że dobowe dawki w wysokości 20 mg, 40 mg i 80 mg spowodowały zmniejszenie stężenia cholesterolu całkowitego, cholesterolu lipoprotein małej gęstości (LDL-C), apolipoproteiny B (Apo-B) i trójglicerydów (TG) w stopniu zależnym od dawki, a także wzrost stężenia cholesterolu lipoprotein dużej gęstości (HDL-C) (patrz Tabela 2).

Fluwastatynę podawano ponad 800 pacjentom uczestniczącym w trzech badaniach kluczowych (ang. pivotal) z 24-tygodniowym okresem aktywnego leczenia oraz dokonywano porównania z leczeniem fluwastatyną 40 mg podawaną raz lub dwa razy na dobę. Fluwastatyna podawana w pojedynczej dawce dobowej 80 mg spowodowała istotne zmniejszenie stężenia cholesterolu całkowitego, cholesterolu lipoprotein małej gęstości (LDL-C), trójglicerydów (TG) i apolipoproteiny B (Apo-B) (patrz Tabela 2).

Odpowiedź terapeutyczna jest wyraźna po 2 tygodniach stosowania leku, a maksymalną odpowiedź uzyskuje się w ciągu 4 tygodni. Po czterech tygodniach leczenia średnie zmniejszenie stężenia LDL-C wyniosło 38%, a po 24 tygodniach (punkt końcowy) średnie zmniejszenie LDL-C wyniosło 35%. Obserwowano również istotne zwiększenie stężenia HDL-C.

Tabela 2    Średnia zmiana procentowa parametrów lipidowych od stanu wyjściowego do

24 tygodnia leczenia

Badania kontrolowane placebo (Fluwastatyna kapsułki) i badania z grupą kontrolną otrzymującą aktywne leczenie (Fluwastatyna tabletki o przedłużonym uwalnianiu)

Total-C

TG

LDL-C

Apo B

HDL-C

Dawka

N

% A

N

% A

N

% A

N

% A

N

% A

Wszyscy pacjenci

Fluwastatyna 20 mg

747

-17

747

-12

747

-22

114

-19

747

+3

Fluwastatyna 40 mg1

748

-19

748

-14

748

-25

125

-18

748

+4

Fluwastatyna 40 mg dwa razy na dobę1

257

-27

257

-18

257

-36

232

-28

257

+6

2

Fluwastatyna 80 mg

750

-25

750

-19

748

-35

745

-27

750

+7

Wyjściowa wartość TG > 200 mg/dl

Fluwastatyna 20 mg1

148

-16

148

-17

148

-22

23

-19

148

+6

Fluwastatyna 40 mg1

179

-18

179

-20

179

-24

47

-18

179

+7

Fluwastatyna 40 mg dwa razy na dobę1

76

-27

76

-23

76

-35

69

-28

76

+9

Fluwastatyna 80 mg2

239

-25

239

-25

237

-33

235

-27

239

+11

1    Dane dla fluwastatyny w postaci kapsułek z 12 badań kontrolowanych placebo

2    Dane dla fluwastatyny w postaci tabletek o przedłużonym uwalnianiu 80 mg z 24-tygodniowych badań kontrolowanych

W badaniu lipoprotein i miażdżycy tętnic wieńcowych (ang. Lipoprotein and Coronary Atherosclerosis Study - LCAS), wpływ fluwastatyny na miażdżycę tętnic wieńcowych oceniano metodą ilościowej angiografii wieńcowej u pacjentów płci męskiej i żeńskiej (w wieku od 35 do 75 lat) z chorobą niedokrwienną serca i wyjściowym poziomem LDL-C od 3,0 do 4,9 mmol/l (115 do 190 mg/dl). W tym randomizowanym, prowadzonym metodą podwójnie ślepej próby, kontrolowanym badaniu klinicznym, 429 pacjentów było leczonych fluwastatyną w dawce 40 mg/dobę lub placebo. Ilościowe angiogramy wieńcowe oceniano przy rozpoczęciu badania oraz po 2,5 roku leczenia. Oceny tej dokonano u 340 z 429 pacjentów. Leczenie fluwastatyną spowalniało progresję zmian miażdżycowych w tętnicach wieńcowych o 0,072 mm (95% przedział ufności dla różnicy pomiędzy metodami leczenia od -0,1222 do -0,022 mm) w okresie 2,5 roku, mierzoną jako zmiana minimalnej średnicy światła (fluwastatyna -0,028 mm w porównaniu z placebo -0,100 mm). Nie wykazano bezpośredniego związku pomiędzy wynikami badań angiograficznych i ryzykiem zdarzeń sercowo-naczyniowych.

W badaniu zapobiegania interwencji za pomocą preparatu Lescol (ang. Lescol Intervention Prevention Study - LIPS) oceniano wpływ fluwastatyny na poważne zdarzenia sercowe (ang. major adverse cardiac events - MACE, tzn. śmierć sercową, zawał mięśnia sercowego bez skutku śmiertelnego i rewaskularyzację wieńcową) u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca, poddanych pierwszej udanej przezskórnej interwencji wieńcowej. Do badania włączono pacjentów płci męskiej i żeńskiej (w wieku od 18 do 80 lat), z wyjściowym stężeniem cholesterolu całkowitego od 3,5 do 7,0 mmol/l (od 135 do 270 mg/dl).

W tym randomizowanym, prowadzonym metodą podwójnie ślepej próby, kontrolowanym za pomocą placebo badaniu, fluwastatyna (n = 844) podawana w dawce 80 mg na dobę przez ponad 4 lata znacznie redukowała ryzyko pierwszego MACE o 22% (p = 0,013) w porównaniu z placebo (n = 833). Pierwszorzędowy punkt końcowy MACE wystąpił u 21,4% pacjentów stosujących fluwastatynę w porównaniu do 26,7% pacjentów przyjmujących placebo (bezwzględna różnica ryzyka wynosiła 5,2% dla 95% przedziału ufności: 1,1 do 9,3). Te korzystne działania były szczególnie wyraźne u osób z cukrzycą oraz u pacjentów z miażdżycą wielonaczyniową.

Dzieci

Dzieci i młodzież z heterozygotvczna hipercholesterolemia rodzinna Skuteczność i bezpieczeństwo stosowania fluwastatyny w postaci kapsułek oraz tabletek o przedłużonym uwalnianiu oceniano u dzieci i młodzieży w wieku od 9 do 16 lat z heterozygotyczna hipercholesterolemia rodzinna w dwóch otwartych badaniach klinicznych bez grupy porównawczej, trwających przez okres 2 lat. 114 pacjentów (66 chłopców i 48 dziewczynek) otrzymywało fluwastatynę w postaci kapsułek (20 mg/dobę do 40 mg dwa razy na dobę) lub tabletek o przedłużonym uwalnianiu 80 mg raz na dobę, dawka zwiększana była stopniowo, w zależności od stężenia cholesterolu LDL.

Do pierwszego badania zostało właczonych 29 chłopców przed okresem dojrzewania, w wieku od 9 do 12 lat, u których stężenie cholesterolu LDL wynosiło > 90 percentyla dla wieku, a jedno z rodziców obciażone było pierwotna hipercholesterolemia oraz u których w wywiadzie rodzinnym stwierdzono przedwczesna chorobę niedokrwienna mięśnia sercowego lub pozanaczyniowe złogi cholesterolu (żółtaki ścięgniste). Średnie wyjściowe stężenie cholesterolu LDL wynosiło 226 mg/dl, równowartość 5,8 mmol/l (w zakresie 137 - 354 mg/dl równowartość 3,6 - 9,2 mmol/l). Początkowo wszystkim pacjentom podawano fluwastatynę w postaci kapsułek 20 mg na dobę. Stopniowo, co 6 tygodni zwiększano dawkę do 40 mg na dobę, a następnie 80 mg na dobę (40 mg dwa razy na dobę), aż do osiągnięcia stężenia cholesterolu LDL wynoszącego od 96,7 do 123,7 mg/dl (2,5 mmol/l -

3,2 mmol/l).

Do drugiego badania włączono 85 pacjentów płci męskiej i żeńskiej, w wieku od 10 do 16 lat ze stężeniem cholesterolu LDL > 190 mg/dl (równowartość 4,9 mmol/l) lub cholesterolem LDL > 160 mg/dl (równowartość 4,1 mmol/l) oraz z jednym lub więcej czynnikiem ryzyka choroby niedokrwiennej serca, lub stężeniem cholesterolu LDL > 160 mmol/dl (równowartość 4,1 mmol/l) i udowodnionym defektem receptora LDL. Średnie wyjściowe stężenie cholesterolu LDL wynosiło 225 mg/dl, równowartość 5,8 mmol/l (w zakresie 148 - 343 mg/dl, równowartość 3,8 - 8,9 mmol/l). Początkowo wszystkim pacjentom podawano fluwastatynę w postaci kapsułek 20 mg raz na dobę stopniowo co 6 tygodni zwiększając dawkę do 40 mg na dobę, a następnie 80 mg na dobę (fluwastatyna w postaci tabletek o przedłużonym uwalnianiu 80 mg), aż do osiągnięcia stężenia cholesterolu LDL < 130 mg/dl (3,4 mmol/l). Siedemdziesięciu pacjentów było w okresie dojrzewania lub po okresie dojrzewania (skuteczność oceniano u n=69 pacjentów).

W pierwszym badaniu (z udziałem chłopców przed okresem dojrzewania), fluwastatyna w dawkach od 20 mg do 80 mg na dobę zmniejszała stężenie cholesterolu całkowitego i cholesterolu LDL w osoczu o odpowiednio 21% i 27%. Średnie stężenie cholesterolu LDL, które osiągnięto wynosiło 161 mg/dl, równowartość 4,2 mmol/l (w zakresie 74 - 336 mg/dl, równowartość 1,9 - 8,7 mmol/l).

W drugim badaniu (z udziałem chłopców i dziewcząt w okresie dojrzewania i po okresie dojrzewania), fluwastatyna w dawkach od 20 mg do 80 mg na dobę zmniejszała stężenie cholesterolu całkowitego i cholesterolu LDL w osoczu o odpowiednio 22% i 28%. Średnia wartość stężenia cholesterolu LDL, którą osiągnięto wynosiła 159 mg/dl co stanowi równowartość 4,1 mmol/l (w zakresie: 90 -295 mg/dl, równowartość 2,3 - 7,6 mmol/l).

U większości pacjentów w obu badaniach (83% w pierwszym badaniu i 89% w drugim badaniu) dawkę zwiększano do maksymalnej dawki dobowej wynoszącej 80 mg. W punkcie końcowym badań, 26 do 30% pacjentów osiągnęło zamierzone stężenie cholesterolu LDL wynoszące < 130 mg/dl (3,4 mmol/l).

5.2 Właściwości farmakokinetyczne Wchłanianie

Po podaniu doustnym na czczo ochotnikom fluwastatyna w postaci roztworu wchłaniała się szybko i całkowicie (98%). Po podaniu doustnym fluwastatyny w postaci tabletek o przedłużonym uwalnianiu i w porównaniu z fluwastatyną w postaci kapsułek, szybkość wchłaniania fluwastatyny była o prawie 60% wolniejsza, podczas gdy średni czas trwania był wydłużony o około 4 godziny. Po spożyciu posiłku wchłanianie leku zachodzi wolniej.

Dystrybucja

Fluwastatyna działa głównie w wątrobie, która jest także głównym miejscem jej metabolizmu. Bezwzględna biodostępność, oceniana na podstawie stężenia we krwi wynosi 24%. Objętość dystrybucji (Vz/f) fluwastatyny wynosi 330 l. Ponad 98% leku krążącego we krwi jest związana z białkami osocza, przy czym na stopień wiązania nie ma wpływu stężenie fluwastatyny czy obecność warfaryny, kwasu salicylowego lub glibenklamidu.

Biotransformacja

Fluwastatyna jest głównie metabolizowana w wątrobie. Głównymi związkami krążącymi we krwi są fluwastatyna i jej nieczynny farmakologicznie metabolit: kwas N-deizopropylopropionowy.

Metabolity hydroksylowane są czynne farmakologicznie, ale nie przenikają do krążenia ogólnego.

Fluwastatyna podlega biotransformacji przy udziale kilku, alternatywnych izoenzymów CYP450 i stąd jest stosunkowo niewrażliwa na hamowanie CYP450.

Fluwastatyna hamuje metabolizm tylko tych związków, które są metabolizowane przez izoenzym CYP2C9. Badania kliniczne wskazują, na małe prawdopodobieństwo wystąpienia interakcji kompetencyjnej pomiędzy fluwastatyną i substratami CYP2C9 takimi jak: diklofenak, fenytoina, tolbutamid i warfaryna, pomimo potencjalnej możliwości ich występowania.

Wydalanie

Po podaniu 3H-fluwastatyny zdrowym ochotnikom, około 6 % radioaktywności wykryto w moczu, natomiast około 93% w kale, przy czym mniej niż 2% całej wydalanej radioaktywności pochodzi ze znakowanej fluwastatyny. Klirens osoczowy (CL/f) fluwastatyny u ludzi wynosi 1,8 ± 0,8 l/min. Stężenie w osoczu w stanie stacjonarnym nie wskazuje na kumulację fluwastatyny po jej zastosowaniu w dawce 80 mg na dobę. Po podaniu doustnym 40 mg fluwastatyny, końcowy okres półtrwania fluwastatyny wynosi 2,3 ± 0,9 godziny.

Właściwości

Stężenia fluwastatyny w osoczu krwi nie zmieniają się jako funkcja wieku lub płci w stosunku do ogółu populacji, jednakże zaobserwowano zwiększoną odpowiedź na leczenie u kobiet i u osób w podeszłym wieku. Ponieważ fluwastatyna jest wydalana głównie z żółcią i podlega znacznemu efektowi pierwszego przejścia, istnieje ryzyko kumulacji leku u pacjentów z niewydolnością wątroby (patrz punkt 4.3 i 4.4 ).

Dzieci i młodzież z heterozygotyczna hipercholesterolemia. rodzinna.

Brak danych dotyczących parametrów farmakokinetycznych u dzieci.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Badania konwencjonalne, w tym badania bezpieczeństwa farmakologii, genotoksyczności, toksyczności po podaniu wielokrotnym, rakotwórczości i toksycznego wpływu na rozród nie wykazały istnienia innego ryzyka dla pacjenta niż wynikające z farmakologicznego mechanizmu działania.

W badaniach toksyczności stwierdzono szereg zmian, które zwykle występują podczas stosowania inhibitorów reduktazy HMG-CoA. Na podstawie obserwacji klinicznych, zaleca się już wykonywanie badań czynności wątroby (patrz punkt 4.4). Dalsza toksyczność obserwowana u zwierząt nie miała znaczenia u ludzi lub występowała po zastosowaniu dawek znacznie większych niż maksymalne dawki stosowane u ludzi, stąd miała małe znaczenie kliniczne. Pomimo rozważań teoretycznych dotyczących roli, jaką cholesterol odgrywa w rozwoju zarodka, badania na zwierzętach nie wskazują na potencjalne działanie embriotoksyczne i teratogenne fluwastatyny.

6. DANE FARMACEUTYCZNE 6.1 Wykaz substancji pomocniczych Rdzeń:

Celuloza mikrokrystaliczna Potasu wodorowęglan Powidon K 30 Hydroksypropyloceluloza Hypromeloza K 100 Hypromeloza K 4M Magnezu stearynian

Otoczka:

Alkohol poliwinylowy

Tytanu dwutlenek (E 171)

Makrogol 3350 Talk

Żelaza tlenek żółty (E 172)

6.2    Niezgodności farmaceutyczne Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

2 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 30°C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochorny przed światłem i wilgocią.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Blistry OPA-Al-PVC/Al. Opakowanie zawiera 7, 14, 28, 30, 56, 70, 84, 90 i 98 tabletek.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA

DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Accord Healthcare Polska Sp. z o.o.

Al. Krakowska 110/114 02-256 Warszawa

8.    NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

/DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

Fluvastatinum Accord