+ iMeds.pl

Fluxemed 20 mgUlotka Fluxemed

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Fluxemed, 20 mg, kapsułki twarde Fluoxetinum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.


Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Fluxemed i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zażyciem leku Fluxemed

3.    Jak zażywać lek Fluxemed

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Fluxemed

6.    Inne informacje

1.    CO TO JEST LEK FLUXEMED I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Lek Fluxemed jest lekiem przeciwdepresyjnym, wpływającym na ośrodkowy układ nerwowy.

Lek Fluxemed stosowany jest w następuj ących wskazaniach:

Dorośli:

•    Depresja

•    Natrętne myśli i zachowania obsesyjne

•    Żarłoczność (przymus objadania się)

Dzieci i młodzież w wieku 8 lat i powyżej:

•    Epizody depresji o nasileniu od umiarkowanego do ciężkiego, gdy objawy depresji nie ustępuj ą po 4-6 sesjach psychoterapii. U dzieci i osób młodym z depresj ą o nasileniu od umiarkowanego do ciężkiego lek Fluxemed należy stosować tylko w połączeniu z jednoczesną terapią psychologiczną.

2.    INFORMACJE WAŻNE PRZED ZAŻYCIEM LEKU FLUXEMED

Kiedy nie zażywać leku Fluxemed

•    jeżeli u pacjenta występowała reakcja alergiczna na fluoksetynę lub na którąkolwiek substancję pomocniczą;

•    jeżeli pacjent zażywa leki przeciwdepresyjne lub leki przeciwparkinsonowskie lub leki należące do grupy inhibitorów monoaminooksydazy (MAO) lub gdy w ciągu ostatnich dwóch tygodni pacjent stosował nieodwracalne inhibitory MAO (np. nialamid, iproniazyd, moklobemid, fenelzynę, izokarboksazyd, tranylcyprominę, selegilinę). W przypadku wielu odwracalnych inhibitorów monoaminooksydazy (np. moklobemidu), leczenie fluoksetyną można rozpocząć następnego dnia po ich odstawieniu.

Nie należy stosować żadnego z inhibitorów MAO przez następne 5 tygodni po zakończeniu leczenia lekiem Fluxemed. Jeżeli fluoksetyna była stosowana długo i (lub) w dużych dawkach, lekarz może zdecydować o wydłużeniu czasu przerwy między leczeniem.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Fluxemed

•    jeżeli u pacjenta występuje cukrzyca, lek Fluxemed może zwiększać lub zmniejszać stężenie cukru we krwi. Konieczna może się okazać zmiana dawki insuliny lub doustnych leków przeciwcukrzycowych;

•    jeśli u pacjenta występują drgawki, padaczka, pogorszenie pracy wątroby, nerek lub serca lub pacjent miał ostatnio zawał serca należy poinformować o tym lekarza, ponieważ może być konieczne zastosowanie niższej dawki leku;

•    jeśli u pacjenta występowała lub występuje mania;

•    jeśli u pacjenta występuje skłonność do krwawień;

•    jeśli pacjent stosuje inne leki lub preparat ziołowy zawierający ziele dziurawca (Hypericum perforatum) (patrz „Stosowanie leku Fluxemed z innymi lekami”);

•    jeśli pacjent jest leczony elektrowstrząsami.

Jeśli wystąpi reakcja alergiczna z objawami jak, świąd, pokrzywka lub obrzęk twarzy, warg, j ęzyka i (lub) gardła (czasem z dusznością lub trudnościami w połykaniu), należy przerwać leczenie lekiem Fluxemed.

Należy skontaktować się z lekarzem, jeśli wystąpią objawy takie jak, wysoka gorączka, drganie mięśni, splątanie i lęk (zespół serotoninegiczny). Może być konieczne przerwanie leczenia lekiem Fluxemed.

Podczas leczenia lekiem Fluxemed może występować zmniejszenie wagi ciała.

Podczas pierwszych tygodni leczenia mogą wystąpić także objawy takie jak, niepokój ruchowy i trudności w spokojnym siedzeniu lub staniu.Jeśli wystąpią takie objawy, należy natychmiast powiedzieć o tym lekarzowi.

Myśli samobójcze i pogłębienie depresji lub zaburzeń lękowych

•    Osoby, u których występuje depresja i(lub) zaburzenia lękowe, mogą czasami mieć myśli

o samookaleczeniu lub o popełnieniu samobójstwa. Takie objawy czy zachowanie może nasilać się na początku stosowania leków przeciwdepresyjnych, ponieważ leki te zaczynaj ą działać zazwyczaj po upływie 2 tygodni, czasami później.

Wystąpienie takich objawów jest bardziej prawdopodobne, jeżeli:

-    u pacjenta w przeszłości występowały myśli samobójcze lub chęć samookaleczenia;

-    pacjent jest młodym dorosłym; dane z badań klinicznych wskazują na zwiększone ryzyko wystąpienia zachowań samobójczych u osób w wieku poniżej 25 lat

z zaburzeniami psychicznymi, którzy byli leczeni lekami przeciwdepresyjnymi.

•    Jeśli u pacjenta występują myśli samobójcze lub myśli o samookaleczeniu, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub zgłosić się do szpitala.

   Pomocne może okazać się poinformowanie krewnych lub przyjaciół o depresji lub zaburzeniach lękowych oraz poproszenie ich o przeczytanie tej ulotki. Pacjent może zwrócić się z prośbą o pomoc do krewnych lub przyjaciół i prosić o informowanie go, jeśli zauważą, że depresja lub lęk nasiliły się lub wystąpiły niepokoj ące zmiany w zachowaniu.

Stosowanie leku Fluxemed u dzieci i młodzieży w wieku od 8 do 18 lat

Lek Fluxemed nie powinien być stosowany w leczeniu dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia. Należy również podkreślić, że pacjenci poniżej 18 roku życia przyjmujący leki tej klasy narażeni są na zwiększone ryzyko działań niepożądanych, takich jak próby samobójcze, myśli samobójcze i wrogość (szczególnie agresja, zachowania buntownicze i przejawy gniewu). Mimo to, lekarz może przepisać lek Fluxemed pacjentom poniżej 18 roku życia, stwierdzając, że leży to w ich najlepiej pojętym interesie. Jeśli lekarz przepisał Fluxemed pacjentowi poniżej 18 roku życia, w związku z czym pacjent ma jakiekolwiek wątpliwości, należy skonsultować się z danym lekarzem. W przypadku rozwoju lub nasilenia wyżej wymienionych objawów u pacjentów poniżej 18 roku życia przyjmujących lek Fluxemed, należy poinformować o tym swojego lekarza. Ponadto, jak do tej pory brak jest danych dotyczących długoterminowego bezpieczeństwa stosowania leku Fluxemed w tej grupie wiekowej dotyczących wzrostu, dojrzewania oraz rozwoju poznawczego i rozwoju zachowania.

Leczenie może zwiększać ryzyko wystąpienia próchnicy zębów ze względu na suchość w ustach. Należy myć zęby dwa razy na dobę, stosując pastę do zębów z fluorem.

Zażywanie leku Fluxemed z innymi lekami

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach (w ciągu ostatnich 5 tygodni), również tych, które wydawane są bez recepty.

Lek Fluxemed może zmieniać działanie innych leków (interakcje), w szczególności dotyczy to:

•    Inhibitory monoaminooksydazy (MAO), stosowane w leczeniu depresji. Nie należy

jednocześnie stosować fluoksetyny i niesektywnych inhibitorów monoaminooksydazy, i inhibitorów monoaminooksydazy typu A (patrz punkt 2, Kiedy nie zażywać leku Fluxemed). Inhibitory monoaminooksydazy typu B mogą być stosowane jednocześnie z fluoksetyną, pod warunkiem ścisłego monitorowania pacjenta przez lekarza.

•    leki rozrzedzające krew (warfaryna),

•    inne leki do leczenia depresji (np. trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne), leki zawierające

tryptofan lub lit,

•    leki stosowane do leczenia padaczki (np.fenytoina lub karbamazepina),

•    leki typu tryptanu, stosowane do leczenia migreny,

•    leki przeciwbólowe, zawierające tramadol,

•    leki stosowane w leczeniu chorób psychicznych (klozapina)

•    leki stosowane do leczenia chorób serca (flekainid lub enkainid)

•    lek pochodzenia naturalnego, zawierający ziele dziurawca (Hypericum perforatum),

   leki zawierające flekainid lub enkainid (stosowane do leczenia nieregularnego rytmu serca).

Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych obecnie lub ostatnio lekach, nawet tych, które wydawane są bez recepty.

Zażywanie leku Fluxemed z jedzeniem i piciem

Jedzenie:

Kapsułki można zażywać z posiłkiem lub między posiłkami.

Alkohol:

Nie zaleca się stosowania leku Fluxemed jednocześnie z alkoholem.

Ciąża, karmienie piersią i płodność

Ciąża

Należy powiedzieć lekarzowi jak najszybciej jak to możliwe, jeśli pacjentka jest w ciąży, podejrzewa że może być w ciąży lub planuje zajście w ciążę.

U dzieci, których matki zażywały lek Fluxemed podczas kilku pierwszych miesięcy ciąży zgłaszano występowanie zwiększonego ryzyka wad wrodzonych, zwłaszcza dotyczących serca. W ogólnej populacji rodzi się około 1 na 100 dzieci z wadą serca. Ta liczba zwiększa się do 2 przypadków na 100 u dzieci, których matki zażywały lek Fluxemed. Lekarz może zadecydować razem z pacjentką, że lepiej będzie stopniowo odstawić lek Fluxemed, jeśli pacjentka jest w ciąży. Jednakże, w zależności od okoliczności, lekarz może zasugerować pacjentce, że lepiej będzie kontynuować leczenie lekiem Fluxemed.

Należy powiedzieć położnej i (lub) lekarzowi jeśli pacjentka zażywa lek Fluxemed. Jeśli leki podobne do leku Fluxemed są stosowane podczas ciąży, zwłaszcza podczas 3 ostatnich miesięcy ciąży, zwiększa się ryzyko wystąpienia u dziecka stanu zwanego przetrwałym nadciśnieniem płucnym, co powoduje, że dziecko oddycha szybciej niż normalnie i ma sinicę. Te objawy występują zazwyczaj w ciągu pierwszych 24 godzin po porodzie. Jeśli u dziecka występują takie objawy, należy natychmiast powiedzieć o tym lekarzowi lub położnej.

Dotychczas zebrane dane nie wskazują zwiększonego ryzyka związanego ze stosowaniem fluoksetyna w okresie ciąży. Jednak ze względu na działanie opisywane u noworodków, takie jak drażliwość, drżenie, zmniejszone napięcie mięśni, uporczywy płacz, zaburzenia ssania i snu, należy zachować ostrożność, zwłaszcza w końcowym okresie ciąży lub bezpośrednio przed porodem.

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub podejrzewa, że może być w ciąży, powinna powiedzieć o tym lekarzowi.

Karmienie piersią

Fluoksetyna przenika do mleka kobiecego i może powodować działania niepożądane u niemowląt karmionych piersią. Karmienie piersią można kontynuować wyłącznie, gdy jest to niezbędne. Jeśli karmienie piersią jest kontynuowane, lekarz może zalecić mniejszą dawkę fluoksetyna.

Należy poinformować lekarza, jeśli pacjentka karmi piersią.

Płodność

W badaniach na zwierzętach wykazano, że fluoksetyna obniża jakość nasienia. Teoretycznie może to wpływać na płodność, choć jak dotąd nie zaobserwowano oddziaływania na płodność u ludzi.

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Lek Fluxemed może pogarszać zdolność oceny sytuacji, zdolność myślenia i sprawnośc motoryczną. Należy to uwzględnić, wykonując czynności wymagające zwiększonej uwagi,jak np. prowadzenie pojazdów lub obsługa urządzeń mechanicznych w ruchu.

3.    JAK ZAŻYWAĆ LEK FLUXEMED

Lek Fluxemed należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. Wprzypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Lek Fluxemed można zażywać w jednorazowej dawce lub w kilku dawkach podzielonych.

Dorośli:

Zazwyczaj stosowana dawka to:

•    Depresja: zalecana dawka wynosi 1 kapsułkę (20 mg) na dobę.

Lekarz prowadzący oceni i w razie konieczności dostosuje dawkę w ciągu 3-4 tygodni od rozpoczęcia leczenia. Jeśli jest to konieczne, można stopniowo zwiększyć dawkę do maksymalnie 3 kapsułek (60 mg) na dobę. Dostosowanie dawki należy przeprowadzać ostrożnie, starając się utrzymać najmniejszą dawkę skuteczną.

•    Żarłoczność: zalecana dawka wynosi 3 kapsułki (60 mg) na dobę.

•    Natrętne myśli i zachowania obsesyjne (choroba obsesyjno-kompulsywna): zalecana dawka

wynosi 1 kapsułkę (20 mg) na dobę.

Lekarz prowadzący oceni i w razie konieczności dostosuje dawkę w ciągu 2 tygodni od rozpoczęcia leczenia.

Jeśli jest to konieczne, można stopniowo zwiększyć dawkę do maksymalnie 3 kapsułek (60 mg) na dobę. Jeżeli nie obserwuje się poprawy w ciągu 10 tygodni, lekarz rozważy zasadność leczenia fluoksetyną.

Dzieci i młodzież w wieku od 8 do 18 lat:

Leczenie należy rozpoczynać i prowadzić pod nadzorem specjalisty.

Dawka początkowa wynosi 10 mg/dobę.

Po 1-2 tygodniach lekarz może zwiększyć dawkę do 20 mg/dobę. Dostosowanie dawki należy przeprowadzać ostrożnie, staraj ąc się utrzymać najmniejszą dawkę skuteczną. Dzieci ze zmniejszoną masą ciała mogą wymagać niższej dawki.

Po upływie 6 miesięcy lekarz oceni potrzebę dalszego leczenia i jeżeli nie występuje poprawa kliniczna, ponownie rozważy konieczność leczenia.

Pacjenci w podeszłym wieku:

Lekarz będzie zwiększał dawkę ze szczególną ostrożnością, a dawka dobowa nie powinna na ogół być większa niż 2 kapsułki (40 mg) na dobę.

Zalecana maksymalna dawka wynosi 3 kapsułki (60 mg) na dobę.

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby:

U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby lub stosujących inne leki, które mogą zmieniać działanie fluoksetyny, lekarz może zmniejszyć dawkę leku lub zalecić stosowanie fluoksetyny co drugi dzień.

Zażycie większej niż zalecana dawki leku Fluxemed

W przypadku zażycia dawki większej niż zalecana, należy skonsultować się z lekarzem lub szpitalem.

Objawy przedawkowania: nudności, wymioty, drgawki, lęk, niepokój ruchowy, nadmierna wesołość, upośledzenie czynności serca (np. zaburzenia rytmu serca) i upośledzenie oddychania.

Pominięcia zażycia leku Fluxemed

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Fluxemed

Nie należy przerywać stosowania leku Fluxemed bez zalecenia lekarza. Zazwyczaj lekarz zaleci pacjentowi zmniejszanie dawki powoli, przez okres kilku tygodni. Jeżeli leczenie lekiem Fluxemed zostanie przerwane, szczególnie w sposób gwałtowny, istnieje ryzyko wystąpienia tzw. objawów odstawienia. Ryzyko to jest większe, jeśli lek Fluxemed stosowany był przez długi czas lub w wysokich dawkach oraz gdy dawkę zmniejszano zbyt szybko.

Objawy odstawienia obejmują: zawroty głowy (trudności z utrzymaniem równowagi), mrowienie, wrażenie pieczenia (mniej częste), wstrząsu elektrycznego, obejmujące głowę, zaburzenia snu (żywe sny, koszmary nocne, bezsenność), lęk, bóle głowy, nudności, nadmierne pocenie się (w tym nocne poty), uczucie niepokoju lub pobudzenia, drżenia (trzęsienie się), uczucie splątania lub dezorientacji, nasilenie emocji lub rozdrażnienie, biegunka (luźne stolce), zaburzenia widzenia, trzepotanie lub kołatanie serca (palpitacje).

U większości osób objawy te są łagodne i ustępują samoistnie w ciągu dwóch tygodni. Jeżeli objawy odstawienia po przerwaniu leczenia lekiem Fluxemed są ciężkie, należy skontaktować się z lekarzem. Lekarz może zalecić pacjentowi ponowne zastosowanie leku i wolniejsze wycofywanie leczenia.

Jeżeli pacjent martwi się objawami odstawienia po zakończeniu stosowania leku Fluxemed, powinien skontaktować się z lekarzem.

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza.

4.    MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, lek Fluxemed może powodować objawy niepożądane, chociaż nie u każdego one

wystąpią.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane

nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem, jeśli wystąpią objawy jak:

-    obrzęk twarzy, j ęzyka i (lub) krtani, i (lub) trudności w połykaniu lub pokrzywka połączona z trudnościami w oddychaniu (obrzęk naczynioruchowy);

-    wysoka gorączka, drżenie mięśni, splątanie i lęk, ponieważ mogą to być objawy tzw. zespołu serotoninowego;

Ogólne:

-    Dreszcze, podrażnienie skóry po ekspozycji na silne światło słoneczne, zmniejszenie masy ciała.

Układ pokarmowy

-    Objawy żołądkowo-jelitowe, jak biegunka, nudności, wymioty, zaburzenia trawienia, trudności w połykaniu, zmiany w odczuwaniu smaku.

-    Suchość w ustach.

-    Rzadkie przypadki nieprawidłowych wyników badań czynności wątroby i bardzo rzadkie przypadki zapalenia wątroby.

Układ nerwowy

-    Ból głowy, problemy ze snem (np. nieprawidłowe sny, bezsenność), zawroty głowy, pogorszenie apetytu, uczucie zmęczenia, senność i ospałość, nadmiernie dobry nastrój.

-    Nieprawidłowe, krótkotrwałe ruchy, jak drżenie mięśni, zaburzenia koordynacji ruchowej, drżenie, kurcze mięśni, drgawki, niepokój psychoruchowy.

-    Halucynacje, reakcje maniakalne, dezorientacja, pobudzenie, lęk lub nerwowość, upośledzona zdolność koncentracji lub myślenia, opisywano również napady paniki, ale mogły być one spowodowane chorobą podstawową. Myśli samobójcze lub samookaleczenie.

Złamania kości

-    U pacjentów stosuj ących leki z tej grupy obserwowano zwiększone ryzyko złamań kości.

Układ moczowo-płciowy i zaburzenia układu rozrodczego

-    Trudności w oddawaniu moczu, częste oddawanie moczu, opóźniony orgazm lub brak orgazmu, trwała erekcja, wydzielina z piersi.

Układ oddechowy

-    Zapalenie gardła i duszność

-    Rzadko zgłaszano zapalenie tkanki płucnej.

Inne

-    Wypadanie włosów, ziewanie, zaburzenia widzenia, jak zamazane widzenie i rozszerzenie źrenic, pocenie się, rozszerzenie naczyń, ból stawów, ból mięśni, spadek ciśnienia tętniczego krwi, siniaki.

-    Rzadko zgłaszano krwawienie ginekologiczne, krwawienie z przewodu pokarmowego lub inne krwawienie, np. do skóry lub z błon śluzowych.

-    Może wystąpić zmniejszenie stężenia sodu we krwi, zwłaszcza u pacjentów w podeszłym wieku stosuj ących leki moczopędne lub którzy maj ą niedobór płynu w ustroju z innego powodu.

Dzieci i młodzieży (8-18 lat)

-    Fluoksetyna może spowalniać wzrost oraz prawdopodobnie opóźniać dojrzewanie płciowe.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK FLUXEMED

Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25 0C.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.

Nie należy stosować leku Fluxemed po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE Co zawiera lek Fluxemed

Substancją czynną jest fluoksetyny chlorowodorek, w ilości odpowiadającej 20 mg fluoksetyny.

Inny składnik leku to skrobia kukurydziana żelowana.

Otoczka kapsułki zawiera żelatynę, błękit brylantowy (E 133), tytanu dwutlenek (E 171), żelaza tlenek żółty (E 172). Składniki tuszu do nadruku to węgiel aktywowany i szelak (E 904).

Jak wygląda lek Fluxemed i co zawiera opakowanie.

Lek Fluxemed jest w postaci zielono-białawych kaspułek żelatynowych, oznakowanych literami FLX/MIL i jest dostępny w opakowaniach blistrowych zawierających 30 kaspułek.

Podmiot odpowiedzialny:

PRO.MED. CS. Praha a.s., Telcska 1, 140 00 Praha 4, Republika Czeska Wytwórca:

Morningside Pharmaceuticals Ltd., 5 Pavilion Way, Loughborough, LE11 5GW Wielka Brytania Data zatwierdzenia ulotki: 17.10.2012

7

Fluxemed

Charakterystyka Fluxemed

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Fluxemed, 20 mg, kapsułki twarde

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda kapsułka zawiera fluoksetyny chlorowodorek, w ilości odpowiadającej 20 mg fluoksetyny. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Kapsułki twarde.

Kapsułki są koloru zielonego i białawego, z nadrukiem „FLX” i „MIL”.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Dorośli:

Epizody dużej depresji.

Zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne.

Żarłoczność psychiczna (łac. Bulimia nervosa): fluoksetyna jest wskazana jako leczenie uzupełniające psychoterapii w celu zmniejszenia napadów żarłoczności i częstości stosowania zabiegów przeczyszczających.

Dzieci i młodzież w wieku 8 lat i powyżej:

Epizody depresji umiarkowane do ciężkich, jeśli objawy depresji nie ustępują po 4-6 sesjach psychoterapii. U dzieci i młodych osób z depresją o nasileniu od umiarkowanego do ciężkiego leczenie przeciwdepresyjne należy stosować tylko w połączeniu z jednoczesną terapią psychologiczną.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Do stosowania doustnego.

Epizody dużej depresji: dorośli i osoby w podeszłym wieku: zalecana dawka wynosi 20 mg na dobę. Dawkowanie należy rewidować i w razie konieczności dostosowywać w ciągu 3-4 tygodni od rozpoczęcia leczenia, jeśli takie postępowanie jest właściwe klinicznie. Chociaż podczas stosowania większych dawek ryzyko potencjalnych działań niepożądanych u niektórych pacjentów może być zwiększone, w przypadku niedostatecznej odpowiedzi na dawkę 20 mg, można stopniowo zwiększyć dawkę do maksymalnie 60 mg (patrz punkt 5.1). Dostosowanie dawki należy przeprowadzać ostrożnie, indywidualnie u każdego pacjenta, starając się utrzymać najmniejszą dawkę skuteczną.

U pacjentów z depresją leczenie powinno trwać wystarczająco długo, co najmniej 6 miesięcy, tak aby zapewnić ustąpienie objawów.

Zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne: dorośli i osoby w podeszłym wieku: zalecana dawka wynosi 20 mg na dobę. Chociaż podczas stosowania większych dawek ryzyko działań niepożądanych u niektórych pacjentów może być zwiększone, w przypadku niedostatecznej po 2 tygodniach odpowiedzi na dawkę 20 mg, można stopniowo zwiększyć dawkę do maksymalnie 60 mg.

Jeżeli nie obserwuje się poprawy w ciągu 10 tygodni, należy ponownie rozważyć zasadność leczenia fluoksetyną. W przypadku uzyskania korzystnej odpowiedzi terapeutycznej, leczenie można kontynuować w dawce dostosowanej do indywidualnych potrzeb pacjenta. Mimo braku systematycznych badań pozwalających odpowiedzieć na pytanie, jak długo należy stosować leczenie fluoksetyną, ze względu na przewlekły charakter zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych wydaje się, że u pacjentów wykazujących odpowiedź terapeutyczną kontynuacja leczenia ponad 10 tygodni jest uzasadniona. Dostosowanie dawki należy przeprowadzać ostrożnie, indywidualnie u każdego pacjenta, staraj ąc się utrzymać najmniejszą dawkę skuteczną. Należy okresowo oceniać konieczność dalszego leczenia. Niektórzy lekarze zalecaj ą równoczesne stosowanie psychoterapii behawioralnej u pacjentów, którzy dobrze reagują na leczenie farmakologiczne.

Nie wykazano długotrwałej (powyżej 24 tygodni) skuteczności leczenia zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych.

Bulimia nervosa: dorośli i osoby w podeszłym wieku: zalecana dawka wynosi 60 mg/dobę. Nie wykazano długotrwałej skuteczności (powyżej 3 miesięcy) w leczeniu żarłoczności psychicznej.

Dorośli - wszystkie wskazania: zalecana dawka może być zwiększana lub zmniejszana. Dawki powyżej 80 mg na dobę nie były systematycznie oceniane.

Fluoksetynę można podawać w pojedynczej dawce lub w dawkach podzielonych, podczas posiłku lub pomiędzy posiłkami.

Po przerwaniu podawania, substancje czynne utrzymują się w ustroju przez kilka tygodni. Należy to uwzględnić w przypadku rozpoczynania lub przerywania leczenia.

Dawki produktu w postaci kapsułek i w postaci płynnej są biorównoważne.

Dzieci i młodzież w wieku 8 lat i powyżej (epizody depresji umiarkowane do ciężkich): leczenie należy rozpoczynać pod nadzorem specjalisty, on też powinien je monitorować. Dawka początkowa wynosi 10 mg. Dawkę należy dostosowywać ostrożnie, indywidualnie u każdego pacjenta, starając się utrzymać najmniejszą dawkę skuteczną.

Po 1-2 tygodniach dawkę można zwiększyć do 20 mg/dobę. Doświadczenie z badań klinicznych dotyczące dawek dobowych większych niż 20 mg jest minimalne. Dane dotyczące leczenia trwającego powyżej 9 tygodni są ograniczone.

Dzieci o mniejszej masie ciała: ze względu na większe stężenia w osoczu u dzieci o mniejszej masie ciała, działanie terapeutyczne można uzyskać po zastosowaniu mniejszych dawek (patrz punkt 5.2).

U pacjentów pediatrycznych, którzy odpowiadają na leczenie, po upływie 6 miesięcy należy ocenić konieczność dalszego leczenia. Jeżeli po 9 tygodniach nie występuje poprawa kliniczna, należy ponownie rozważyć konieczność leczenia.

Osoby w podeszłym wieku: zalecana jest ostrożność podczas zwiększania dawki, a dawka dobowa nie powinna na ogół być większa niż 40 mg. Zalecana maksymalna dawka wynosi 60 mg na dobę.

U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby (patrz punkt 5.2) lub u pacjentów przyjmujących jednocześnie leki, które mogą potencjalnie wykazywać interakcje z fluoksetyną (patrz punkt 4.5) należy rozważyć zmniejszenie dawki lub częstości podawania produktu (np. 20 mg co drugi dzień).

Objawy odstawienia obserwowane po przerwaniu stosowania fluoksetyny: należy unikać nagłego przerywania leczenia. Jeśli leczenie fluoksetyną ma być przerwane, należy stopniowo zmniejszać dawkę przez okres co najmniej 2 tygodni, aby zmniejszyć ryzyko reakcji odstawienia (patrz punkt 4.4

i punkt 4.8). Jeżeli po zmniejszeniu dawki albo po przerwaniu leczenia występują objawy, których pacjent nie toleruje, należy rozważyć powrót do poprzedniego dawkowania. Następnie lekarz może rozważyć ponownie zmniejszenie dawki, ale bardziej stopniowe.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na fluoksetynę lub którąkolwiek substancję pomocniczą.

Inhibitory monoaminooksydazy: opisywano przypadki ciężkich, czasem zakończonych zgonem reakcji niepożądanych u pacjentów przyjmuj ących produkty z grupy inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny (ang. SSRI - Selective Serotonin Reuptake Inhibitors) w skojarzeniu z inhibitorem monoaminooksydazy (MAO) oraz u pacjentów, którzy niedawno zakończyli leczenie produktem z grupy SSRI i rozpoczęli leczenie inhibitorem MAO. Leczenie fluoksetyną należy rozpoczynać najwcześniej po upływie 2 tygodni od przerwania leczenia nieodwracalnym inhibitorem MAO oraz w następnym dniu po odstawieniu odwracalnego inhibitora MAO-A.

W niektórych przypadkach występowały objawy podobne do zespołu serotoninowego (który może przypominać złośliwy zespół neuroleptyczny i tak być rozpoznawany). Pacjenci, u których występują tego typu reakcje, mogą odnieść korzyść z zastosowania cyproheptadyny lub dantrolenu. Do objawów interakcji z inhibitorami MAO należą: hipotermia, sztywność mięśni, mioklonie, niestabilność układu autonomicznego z możliwością szybkich wahań parametrów życiowych, zmiany stanu psychicznego obejmujące dezorientację, drażliwość i krańcowe pobudzenie psychoruchowe przechodzące w majaczenie i śpiączkę.

W związku z tym, przeciwwskazane jest stosowanie fluoksetyny w skojarzeniu z nieselektywnymi inhibitorami MAO. Podobnie, po zakończeniu leczenia fluoksetyną należy odczekać co najmniej 5 tygodni przed rozpoczęciem stosowania inhibitora MAO. Jeżeli fluoksetyną była stosowana długotrwale i (lub) w dużej dawce, należy rozważyć zachowanie dłuższej przerwy.

Skojarzone stosowanie z odwracalnym inhibitorem MAO (np. z moklobemidem) nie jest zalecane. Leczenie fluoksetyną można rozpocząć następnego dnia po odstawieniu odwracalnego inhibitora MAO.

4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Stosowanie u dzieci i młodzieży przed 18 rokiem życia

W badaniach klinicznych zachowania samobójcze (próby samobójstwa oraz myśli samobójcze) oraz wrogość (szczególnie agresję, zachowania buntownicze i przejawy gniewu) obserwowano częściej u dzieci i młodzieży leczonych lekami przeciwdepresyjnymi niż u grupy, której podawano placebo.

U dzieci i młodzieży w wieku od 8 do 18 lat fluoksetynę należy stosować tylko w leczeniu epizodów depresji o nasileniu od umiarkowanego do ciężkiego, nie należy stosować produktu w innych wskazaniach. Jeśli w oparciu o istniejącą potrzebę kliniczną podjęta zostanie jednak decyzja

0    leczeniu, pacjent powinien być uważnie obserwowany pod kątem wystąpienia objawów samobójczych. Ponadto, brak długoterminowych danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania u dzieci i młodzieży, dotyczących wzrostu, dojrzewania oraz rozwoju poznawczego i rozwoju zachowania (patrz punkt 5.3).

W trwającym 19 tygodni badaniu klinicznym obserwowano zmniejszenie wzrostu oraz przyrostu masy ciała u dzieci i młodzieży leczonych fluoksetyną (patrz punkt 4.8). Nie ustalono, czy wpłynie to na osiągnięcie prawidłowego wzrostu po osiągnięciu dojrzałości. Nie można wykluczyć opóźnienia pokwitania (patrz punkt 5.3 i punkt 4.8). Z tego względu podczas leczenia fluoksetyną oraz po jego zakończeniu konieczne jest monitorowanie wzrostu i przebiegu pokwitania (wzrost, masa ciała

1    punktacja Tannera). W przypadku spowolnienia któregokolwiek z tych parametrów należy rozważyć skierowanie do pediatry.

W badaniach pediatrycznych często opisywano występowanie manii i hipomanii (patrz punkt 4.8).

Z tego względu zaleca się regularne monitorowanie w celu wykrycia objawów manii i hipomanii.

U pacjenta wchodzącego w fazę maniakalną należy przerwać stosowanie fluoksetyny.

Ważne jest, aby lekarz przepisujący fluoksetynę dokładnie omówił z dzieckiem, młodą osobą i ich rodzicami ryzyko i korzyści związane z leczeniem.

Wysypka i odczyny alergiczne: opisywano wysypkę, reakcje rzekomoanafilaktyczne i postępujące reakcje ogólnoustrojowe, niekiedy o ciężkim przebiegu (dotyczące skóry, nerek, wątroby lub płuc).

W razie pojawienia się wysypki lub innych reakcji alergicznych o niemożliwej do ustalenia etiologii, fluoksetynę należy odstawić.

Drgawki: drgawki stanowią potencjalne ryzyko związane z lekami przeciwdepresyjnymi. Dlatego, podobnie jak w przypadku innych leków przeciwdepresyjnych, leczenie fluoksetyną należy rozpoczynać ostrożnie u pacjentów z drgawkami w wywiadzie. Leczenie należy przerwać u każdego pacjenta, u którego wystąpią napady drgawkowe lub zwiększy się ich częstość. Należy unikać stosowania fluoksetyny u pacjentów z niestabilnymi napadami lub niestabilną padaczką. Pacjentów z kontrolowaną padaczką należy starannie monitorować.

Mania: produkty lecznicze przeciwdepresyjne należy stosować ostrożnie u pacjentów z manią lub hipomanią w wywiadzie. Podobnie jak w przypadku wszystkich leków przeciwdepresyjnych, fluoksetynę należy odstawić u każdego pacjenta, który wchodzi w fazę manii.

Czynność wątroby i nerek: fluoksetyna jest w znacznym stopniu metabolizowana w wątrobie i wydalana przez nerki. U pacjentów z istotnymi zaburzeniami czynności wątroby zaleca się stosowanie mniejszej dawki, np. podawanie produktu co drugi dzień. Po zastosowaniu fluoksetyny w dawce 20 mg na dobę przez 2 miesiące, pacjenci z ciężką niewydolnością nerek (współczynnik filtracji kłębuszkowej: GFR <10 ml/min) wymagający dializoterapii, nie wykazywali różnic pod względem stężenia fluoksetyny lub norfluoksetyny w osoczu w porównaniu z grupą kontrolną o prawidłowej czynności nerek.

Choroby serca: u 312 pacjentów otrzymujących fluoksetynę w badaniach klinicznych z podwójnie ślepą próbą w zapisie EKG nie obserwowano zaburzeń przewodzenia prowadzących do bloku serca. Jednak ze względu na ograniczone doświadczenie kliniczne w przypadku ostrych chorób serca, zalecana jest ostrożność.

Zmniejszenie masy ciała: u pacjentów przyjmujących fluoksetynę może występować zmniejszenie masy ciała, jednak jest ono zwykle proporcjonalne do początkowej masy ciała.

Cukrzyca: u chorych na cukrzycę leczenie produktami z grupy SSRI może zaburzać kontrolę glikemii. Podczas leczenia fluoksetyną występowała hipoglikemia, a po odstawieniu leku zdarzały się przypadki hiperglikemii. Może być konieczne dostosowanie dawki insuliny i (lub) doustnych leków przeciwcukrzycowych.

Samobójstwa i myśli samobójcze: depresja związana jest ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia myśli samobójczych, samookaleczenia oraz samobójstwa (zachowania samobójcze). Ryzyko to utrzymuje się do czasu uzyskania pełnej remisji. Ponieważ poprawa może nie nastąpić w ciągu kilku pierwszych tygodni leczenia lub dłużej, pacjentów należy poddać ścisłej obserwacji do czasu wystąpienia poprawy. Z doświadczeń klinicznych wynika, że ryzyko samobójstwa może zwiększyć się we wczesnym etapie powrotu do zdrowia.

Inne zaburzenia psychiczne, w których przepisywana jest fluoksetyna, mogą być również związane ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia zachowań samobójczych. Ponadto, zaburzenia te mogą współistnieć z epizodami dużej depresji. W związku z tym, u pacjentów leczonych z powodu innych zaburzeń psychicznych należy podjąć takie same środki ostrożności jak u pacjentów z epizodami dużej depresji.

Pacjenci z zachowaniami samobójczymi w wywiadzie lub pacjenci przejawiający przed rozpoczęciem leczenia znacznego stopnia skłonności samobójcze, należą do grupy zwiększonego ryzyka wystąpienia myśli samobójczych lub prób samobójczych i należy ich poddać ścisłej obserwacji w trakcie leczenia.

Meta-analiza kontrolowanych placebo badań klinicznych dotyczących leków przeciwdepresyjnych stosowanych u dorosłych pacjentów z zaburzeniami psychicznymi, wykazała zwiększone (w porównaniu z placebo) ryzyko zachowań samobójczych u pacjentów w wieku poniżej 25 lat stosuj ących leki przeciwdepresyjne. W trakcie leczenia, zwłaszcza na początku leczenia i w przypadku zmiany dawki, należy ściśle obserwować pacjentów, szczególnie z grupy podwyższonego ryzyka. Pacjentów (oraz ich opiekunów) należy uprzedzić o konieczności zwrócenia uwagi na każdy objaw klinicznego nasilenia choroby, wystąpienie zachowań lub myśli samobójczych oraz nietypowych zmian w zachowaniu, a w razie ich wystąpienia, o konieczności niezwłocznego zwrócenia się do lekarza.

Akatyzja / niepokój psychoruchowy: stosowanie fluoksetyny jest powiązane z występowaniem akatyzji, charakteryzującej się subiektywnie nieprzyjemnym lub stresującym niepokojem i potrzebą aktywności ruchowej, często połączonej z niezdolnością do pozostawania w jednej pozycji.

Najczęściej stan ten może wystąpić w ciągu paru pierwszych tygodni leczenia. Zwiększenie dawkowania u pacjentów, u których wystąpią takie objawy, może się okazać bardzo niekorzystne.

Objawy odstawienia obserwowane po przerwaniu stosowania SSRI: objawy odstawienia po zakończeniu leczenia są częste, szczególnie, gdy leczenie przerwano nagle (patrz punkt 4.8).

W badaniach klinicznych działania niepożądane obserwowane po odstawieniu produktu występowały u około 60 % pacjentów, zarówno w grupie fluoksetyny, jak i w grupie placebo. U 17 % pacjentów z grupy fluoksetyny i u 12% z grupy placebo działania niepożądane były ciężkie.

Ryzyko wystąpienia objawów odstawienia zależy od wielu czynników, w tym od czasu trwania leczenia i wielkości dawki oraz szybkości jej zmniejszania. Najczęściej obserwowane objawy to zawroty głowy, zaburzenia czuciowe (w tym parestezje), zaburzenia snu (w tym bezsenność i intensywne marzenia senne), astenia, pobudzenie i lęk, nudności i (lub) wymioty, drżenia oraz bóle głowy. Na ogół objawy są łagodne lub umiarkowane, jednakże u niektórych pacjentów mogą być ciężkie. Zazwyczaj pojawiaj ą się w ciągu pierwszych paru dni po przerwaniu leczenia. Zwykle objawy te są samoograniczaj ące i ustępuj ą w ciągu 2 tygodni, chociaż u niektórych pacjentów utrzymuj ą się dłużej (przez 2-3 miesiące). Dlatego zaleca się stopniowe odstawienie fluoksetyny przez okres co najmniej 2 tygodni, w zależności od potrzeby pacjenta (patrz „Objawy odstawienia obserwowane po przerwaniu stosowania fluoksetyny”, punkt 4.2).

Krwawienia: donoszono o nieprawidłowych krwawieniach w obrębie skóry, takich jak wybroczyny i plamica, podczas stosowania selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny. Podczas leczenia fluoksetyną niezbyt często opisywano wybroczyny. Rzadko opisywano inne objawy krwotoczne (np. krwotoki z dróg rodnych, krwawienia z przewodu pokarmowego lub inne krwawienia w obrębie skóry i błon śluzowych). Szczególna ostrożność wskazana jest w przypadku pacjentów przyjmuj ących selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny, którzy stosuj ą jednocześnie doustne leki przeciwzakrzepowe, leki wpływające na czynność płytek krwi (np. atypowe neuroleptyki, takie jak klozapina, pochodne fenotiazyny, większość trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych, kwas acetylosalicylowy, niesteroidowe leki przeciwzapalne) lub inne leki, które mogą zwiększać ryzyko krwawienia, jak również u pacjentów z krwawieniami w wywiadzie.

Leczenie elektrowstrząsami: zalecana jest ostrożność ze względu na rzadkie doniesienia o występowaniu przedłużonych napadów drgawkowych u pacjentów otrzymujących fluoksetynę, u których stosowano terapię elektrowstrząsami.

Preparaty z dziurawca: w przypadku jednoczesnego stosowania selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny i preparatów z dziurawca (Hypericum perforatum) może występować nasilenie działań serotoninergicznych, takich jak zespół serotoninowy.

W rzadkich przypadkach w związku z leczeniem fluoksetyną opisywano rozwój zespołu serotoninowego lub zdarzeń przypominających złośliwy zespół neuroleptyczny, zwłaszcza gdy fluoksetynę stosowano w skojarzeniu z innymi lekami o działaniu serotoninergicznym (m. in. z L-tryptofanem) i (lub) z neuroleptykami. Ponieważ zespoły te mogą powodować zagrożenie życia, w przypadku wystąpienia zdarzeń charakteryzujących się grupą objawów takich jak hipertermia, sztywność mięśni, mioklonie, niestabilność układu autonomicznego z możliwością szybkich wahań parametrów życiowych, zmiany stanu psychicznego obejmujące dezorientacj ę, drażliwość, krańcowe pobudzenie przechodzące w majaczenie i śpiączkę, leczenie fluoksetyną należy przerwać i wdrożyć podtrzymujące leczenie objawowe.

4.5 Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji

Badania nad interakcjami prowadzono tylko u osób dorosłych.

Okres półtrwania: w rozważaniach dotyczących interakcji farmakodynamicznych i farmakokinetycznych z innymi produktami leczniczymi (np. w przypadku zamiany fluoksetyny na inny lek przeciwdepresyjny), należy brać pod uwagę długi okres półtrwania fluoksetyny i norfluoksetyny (patrz punkt 5.2).

Inhibitory monoaminooksydazy: (patrz punkt 4.3)

Połączenia niezalecane: inhibitory MAO-A (patrz punkt 4.3).

Połączenia wymagające ostrożności: inhibitory MAO-B (selegilina): ryzyko wystąpienia zespołu serotoninowego. Zaleca się monitorowanie stanu klinicznego.

Fenytoina: obserwowano zmiany stężenia produktu we krwi w przypadku skojarzonego leczenia z fluoksetyną. W niektórych przypadkach występowały objawy toksyczności. Wskazane jest ostrożne zwiększanie dawki produktu stosowanego w leczeniu skojarzonym i monitorowanie stanu klinicznego pacjenta.

Produkty o działaniu serotoninergicznym: stosowanie w skojarzeniu z produktami o działaniu serotoninergicznym (np. tramadol, tryptany) może zwiększać ryzyko wystąpienia zespołu serotoninowego. Stosowanie w skojarzeniu z tryptanami niesie dodatkowe ryzyko skurczu tętnic wieńcowych i nadciśnienia tętniczego.

Lit i tryptofan: zgłaszano występowanie zespołu serotoninowego podczas stosowania selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny w skojarzeniu z litem lub tryptofanem, dlatego równoczesne leczenie fluoksetyną i wymienionymi lekami należy podejmować ostrożnie.

W przypadku stosowania fluoksetyny w skojarzeniu z litem należy staranniej i częściej monitorować stan kliniczny pacjenta.

Izoenzym CYP2D6: ponieważ metabolizm fluoksetyny (podobnie jak trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych i innych selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny) przebiega z udziałem izoenzymu CYP2D6, należącego do enzymów wątrobowych układu cytochromu, jednoczesne stosowanie leków również metabolizowanych przez ten układ enzymatyczny może prowadzić do interakcji. Jednoczesne stosowanie z lekami metabolizowanymi głównie z udziałem izoenzymu CYP2D6, charakteryzującymi się wąskim indeksem terapeutycznym (takimi jak flekainid, enkainid, karbamazepina i trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne), należy rozpoczynać od mniejszych dawek, a dawki wcześniej stosowane odpowiednio zmniejszyć. Podobnie należy postąpić, jeżeli pacjent przyjmował fluoksetynę w ciągu poprzednich 5 tygodni.

Doustne leki przeciwkrzepliwe: w przypadku stosowania fluoksetyny w skojarzeniu z produktami przeciwkrzepliwymi niezbyt często opisywano zmienione działanie przeciwkrzepliwe (parametry laboratoryjne i (lub) subiektywne i obiektywne objawy kliniczne) o niestałym obrazie, ale obejmuj ące zwiększone krwawienie. U pacjentów leczonych warfaryną należy starannie kontrolować parametry układu krzepnięcia podczas rozpoczynania lub kończenia leczenia fluoksetyną (patrz punkt 4.4).

Leczenie elektrowstrząsami: zaleca się zachowanie ostrożności ze względu na rzadkie doniesienia dotyczące przedłużonych napadów drgawkowych u pacjentów leczonych fluoksetyną, u których stosowano terapię elektrowstrząsami.

Alkohol: w formalnych badaniach fluoksetyna nie zwiększała stężenia alkoholu we krwi i nie nasilała jego działania. Jednak nie zaleca się połączenia produktów z grupy SSRI z alkoholem.

Preparaty z dziurawca: podobnie jak w przypadku innych selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny, mogą występować interakcje farmakodynamiczne między fluoksetyną i ziołowymi preparatami z dziurawca (Hypericum perforatum), które mogą prowadzić do nasilenia działań niepożądanych.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża: dane dotyczące dużej liczby ekspozycji w okresie ciąży nie wskazują na działanie teratogenne fluoksetyny. Fluoksetyna może być stosowana podczas ciąży, jednak ze względu na działanie opisywane u noworodków (takie jak drażliwość, drżenie, zmniejszone napięcie mięśni, uporczywy płacz, zaburzenia ssania i snu), należy zachować ostrożność, zwłaszcza w końcowym okresie ciąży lub bezpośrednio przed porodem. Opisane objawy mogą wskazywać na zespół serotoninowy lub odstawienia. Czas do wystąpienia tych objawów i ich utrzymywanie się może być związane z długim okresem półtrwania fluoksetyny (4 do 6 dni) i jej czynnego metabolitu, norfluoksetyny (4 do 16 dni).

Dane epidemiologiczne sugerują, że stosowanie SSRI podczas ciąży, zwłaszcza w późnym okresie, może powodować zwiększenie ryzyka przetrwałego nadciśnienia płucnego u noworodka (PPHN, ang. Persistent Pulmonary Hypertension of the Newborn). Obserwowane ryzyko wynosiło 5 przypadków na 1000 ciąż. W ogólnej populacji występuje 1 do 2 przypadków PPHN na 1000 ciąż.

Wyniki niektórych badań epidemiologicznych sugerują, że stosowanie fluoksetyny podczas pierwszego trymestru ciąży powoduje zwiększone ryzyko występowania wad serca i naczyń. Mechanizm powstawania nie jest znany. Ogólne dane sugerują, że ryzyko wystąpienia u dziecka wady serca lub naczyń po ekspozycji matki na fluoksetynę wynosi 2 / 100, podczas gdy spodziewana częstość wad w ogólnej populacji wynosi 1 / 100.

Laktacja: wiadomo, że fluoksetyna i jej metabolit norfluoksetyna przenikaj ą do mleka kobiecego. Opisywano działania niepożądane u niemowląt karmionych piersią. Jeżeli lekarz uzna leczenie fluoksetyną za konieczne, należy rozważyć przerwanie karmienia piersią. Jeśli jednak zdecydowano o kontynuacji karmienia piersią, lekarz powinien przepisać najmniejszą skuteczną dawkę fluoksetyny.

Płodność: Badania przeprowadzone na zwierzętach wykazały, że fluoksetyna może wpływać na jakość nasienia (patrz punkt 5.3). Z opisów przypadków stosowania u ludzi niektórych leków z grupy SSRI wynika, że wpływ na jakość nasienia jest przemijający. Dotychczas nie zaobserwowano wpływu na płodność u ludzi.

4.7 Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługę urządzeń mechanicznych

Wprawdzie wykazano, że fluoksetyna nie wpływa na sprawność psychomotoryczną u zdrowych ochotników, ale wszystkie produkty psychoaktywne mogą zaburzać zdolność oceny lub wyuczone umiejętności. Pacjentom należy poradzić, aby unikali prowadzenia pojazdów lub obsługiwania niebezpiecznych urządzeń mechanicznych do czasu uzyskania wystarczającej pewności, że produkt nie wpływa na ich sprawność.

4.8 Działania niepożądane

Nasilenie i częstość występowania działań niepożądanych mogą się zmniejszać w miarę kontynuowania leczenia i na ogół nie prowadzą do jego przerwania.

Częstość występowania działań niepożądanych z zastosowaniem konwencji klasyfikacji układów MedDRA:

Bardzo często (>1/10)

Często (>1/100 do <1/10)

Niezbyt często (>1/1 000 do <1/100)

Rzadko (>1/10 000 do <1/ 1 000)

Bardzo rzadko (<1/10 000)

Nie znane (nie można ocenić na podstawie dostępnych danych).

Podobnie jak w przypadku innych selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny, obserwowano następuj ące działania niepożądane:

Zaburzenia dotyczące całego organizmu: nadwrażliwość (np. świąd, wysypka, pokrzywka, reakcja anafilaktyczna, zapalenie naczyń, reakcja przypominająca chorobę posurowiczą, obrzęk naczynioruchowy) (patrz punkt 4.3 i 4.4), dreszcze, zespół serotoninowy, nadwrażliwość na światło i bardzo rzadko rumień wielopostaciowy, który może przechodzić w Zespół Stevensa-Johnsona lub toksyczno-rozpływną martwicę naskórka (zespół Lyella).

Układ pokarmowy: zaburzenia żołądka i jelit (biegunka, nudności, wymioty, niestrawność, zaburzenia połykania, zaburzenia smaku, suchość błony śluzowej jamy ustnej. Rzadko wystepowały nieprawidłowe wyniki badań czynności wątroby. Bardzo rzadko występowała idiosynkrazja w postaci zapalenia wątroby.

Układ nerwowy: ból głowy, zaburzenia snu (np. nieprawidłowe marzenia senne, bezsenność), zawroty głowy, jadłowstręt, uczucie zmęczenia (np. ospałość, senność), euforia, przemijające ruchy mimowolne (np. drżenia pęczkowe, ataksja, drżenie, mioklonie), napady drgawkowe i rzadko psychoruchowy/akatyzja (patrz punkt 4.4). Omamy, reakcja maniakalna, dezorientacja, pobudzenie psychoruchowe, lęki i objawy towarzyszące (np. nerwowość), zaburzenia koncentracji i procesów myślowych (np. depersonalizacja), napady paniki (objawy te mogą być wynikiem choroby podstawowej), bardzo rzadko zespół serotoninowy. Opisywano przypadki myśli samobójczych i prób samobójczych w trakcie leczenia fluoksetyną lub krótko po przerwaniu stosowania produktu (patrz punkt 4.4).

Układ moczowo-płciowy: zatrzymanie moczu, częste oddawanie moczu.

Zaburzenia układu rozrodczego: zaburzenia seksualne (opóźnienie lub brak wytrysku, anorgazmia), priapizm, mlekotok.

Różne: łysienie, ziewanie, zaburzenia widzenia (np. nieostre widzenie, rozszerzenie źrenic), pocenie się, rozszerzenie naczyń, bóle stawów, bóle mięśni, niedociśnienie ortostatyczne, wybroczyny. Inne objawy krwotoczne (np. krwotoki z dróg rodnych, krwawienia z przewodu pokarmowego oraz inne krwawienia w obrębie skóry lub błon śluzowych) występowały rzadko (patrz punkt 4.4 Krwawienia).

Hiponatremia: Hiponatremia (w tym stężenie sodu w surowicy mniejsze niż 110 mmol/l) występowała rzadko i prawdopodobnie ustępuje po odstawieniu fluoksetyny. Niektóre przypadki mogły być wynikiem nieprawidłowego wydzielania hormonu antydiuretycznego. Większość doniesień dotyczyła pacjentów w podeszłym wieku, pacjentów przyjmuj ących leki moczopędne lub odwodnionych z innych przyczyn.

Układ oddechowy: zapalenie gardła, duszność. Zdarzenia niepożądane ze strony płuc (w tym procesy zapalne o różnym obrazie histopatologicznym i (lub) zwłóknienie) występowały rzadko. Jedynym objawem poprzedzającym może być duszność.

Złamania kości: Badania epidemiologiczne, przeprowadzone głównie z udziałem pacjentów w wieku 50 lat i starszych, wykazały zwiększoną częstość występowania złamań kości u pacjentów stosujących selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny i trójcykliczne leki przeciwdepresyjne. Nie jest znany mechanizm tego działania.

Objawy odstawienia obserwowane po przerwaniu stosowania SSRI:

Przerwanie stosowania fluoksetyny często prowadzi do wystąpienia objawów odstawiennych. Najczęściej zgłaszane objawy to zawroty głowy, zaburzenia czucia (w tym parestezje), zaburzenia snu (w tym bezsenność i intensywne marzenia senne), astenia, pobudzenie i lęk, nudności i (lub) wymioty, drżenia oraz bóle głowy. Na ogół objawy są łagodne lub umiarkowane, jednakże u niektórych pacjentów mogą być ciężkie i przedłużające się (patrz punkt 4.4). Dlatego, jeżeli dalsze leczenie nie jest konieczne, zaleca się stopniowe odstawienie fluoksetyny poprzez zmniejszanie dawki (patrz punkt

4.3 i 4.4).

Dzieci i młodzież (patrz punkt 4.4)

W pediatrycznych badaniach klinicznych zachowania samobójcze (próby samobójcze oraz myśli samobójcze) oraz wrogość (szczególnie agresj ę, zachowania buntownicze i przejawy gniewu) obserwowano częściej u dzieci i młodzieży leczonych lekami przeciwdepresyjnymi niż w grupie, której podawano placebo.

Nie przeprowadzono systematycznych obserwacji dotyczących bezpieczeństwa stosowania fluoksetyny w leczeniu przewlekłym, dłuższym niż 19 tygodni.

W badaniach klinicznych dzieci i młodzieży obserwowano występowanie stanów maniakalnych i hipomanii (2,6% u leczonych fluoksetyną wobec 0% u otrzymujących placebo). U żadnego z tych pacjentów nie występowały wcześniej epizody hipomanii/manii.

Po 19 tygodniach leczenia u pacjentów pediatrycznych otrzymujących fluoksetynę średnie zwiększenie wzrostu wynosiło o 1,1 cm (p = 0,004), a zmniejszenie masy ciała o 1,1 kg (p = 0,008) w porównaniu z otrzymującymi placebo. Opisywano pojedyncze przypadki opóźnienia wzrostu podczas klinicznego stosowania produktu leczniczego.

W praktyce pediatrycznej opisano także pojedyncze przypadki działań niepożądanych, wskazuj ących na opóźnienie dojrzewania płciowego lub występowanie dysfunkcji płciowych (patrz punkt 5.3).

W pediatrycznych badaniach klinicznych stosowanie fluoksetyny było związane ze zmniejszeniem stężenia fosfatazy alkalicznej.

4.9 Przedawkowanie

Przypadki przedawkowania samej fluoksetyny mają przeważnie łagodny przebieg. Objawy przedawkowania obejmuj ą nudności, wymioty, napady drgawkowe, zaburzenia sercowo-naczyniowe od bezobjawowych zaburzeń rytmu do zatrzymania serca, zaburzenia czynności płuc i objawy zaburzeń czynności OUN wahające się od pobudzenia do śpiączki. Zgony związane z przedawkowaniem samej fluoksetyny były niezwykle rzadkie. Zaleca się monitorowanie czynności serca i parametrów życiowych w połączeniu z ogólnym postępowaniem objawowym i podtrzymującym. Brak swoistej odtrutki.

Uzyskanie korzystnych efektów po zastosowaniu wymuszonej diurezy, dializy, hemoperfuzji i transfuzji wymiennej jest mało prawdopodobne. Podanie węgla aktywowanego, który można zastosować w połączeniu z sorbitolem, może być równie lub bardziej skuteczne niż spowodowanie wymiotów lub płukanie żołądka. W leczeniu przedawkowania należy brać pod uwagę możliwość zatrucia wieloma lekami. W przypadku pacjentów, którzy zażyli nadmierną ilość trójpierścieniowego leku przeciwdepresyjnego i którzy stosowali równocześnie lub niedawno zakończyli stosowanie fluoksetyny, może zachodzić konieczność przedłużenia okresu ścisłej obserwacji lekarskiej.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: wybiórcze inhibitory zwrotnego wychwytu serotoniny (SSRI)

Kod ATC: N06AB03

Fluoksetyna jest selektywnym inhibitorem wychwytu zwrotnego serotoniny i na tym polega prawdopodobnie mechanizm jej działania. Fluoksetyna nie ma praktycznie żadnego powinowactwa do innych receptorów, takich jak receptory alfa-1, alfa-2 i beta-adrenegiczne, serotoninergiczne, dopaminergiczne, histaminergiczne (H1), muskarynowe i GABA-ergiczne.

Epizody dużej depresji: u pacjentów z epizodami dużej depresji prowadzono badania kliniczne w porównaniu z placebo i aktywną kontrolą. Fluoksetyna wykazywała znacząco większą skuteczność w porównaniu z placebo według pomiarów w skali Hamiltona (ang. HAM-D: Hamilton Depression Rating Scale). W tych badaniach fluoksetyna powodowała istotnie większy odsetek odpowiedzi (definiowanej jako zmniejszenie punktacji w skali HAM-D o 50%) i remisji w porównaniu do placebo.

Odpowiedź na dawkę: w badaniach z ustaloną dawką u pacjentów z epizodami dużej depresji krzywa odpowiedzi na dawkę jest płaska, co sugeruje że nie będzie korzyści w znaczeniu skuteczności, podczas stosowania dawek większych niż zalecane. Jednakże, doświadczenie kliniczne wskazuje, że u niektórych pacjentów zwiększanie dawki może być korzystne.

Zaburzenie obsesyjno-kompulsywne: w krótkotrwałych badaniach (krótszych niż 24 tygodnie), fluoksetyna wykazywała znacząco większą skuteczność w porównaniu z placebo. Działanie terapeutyczne występowało po dawce 20 mg na dobę, a większe dawki (40 mg i 60 mg na dobę) powodowały większy odsetek odpowiedzi. W badaniach długoterminowych (trzy badania krótkotrwałe z fazą przedłużoną i badanie dotyczące profilaktyki nawrotów) nie wykazano skuteczności.

Bulimia nervosa: w krótkotrwałych badaniach (krótszych niż 16 tygodni) u pacjentów leczonych ambulatoryjnie spełniających kryteria DSM-HI-R dla bulimii, fluoksetyna w dawce 60 mg na dobę wykazywała znacząco większą skuteczność w porównaniu z placebo w odniesieniu do zmniejszenia napadów żarłoczności i częstości stosowania zabiegów przeczyszczających. Nie można jednak wyciągnąć wniosków odnośnie długotrwałej skuteczności.

Dwa badania kontrolowane placebo przeprowadzono u pacjentek spełniaj ących kryteria diagnostyczne DSM-IY dla przedmiesiączkowego zaburzenia dysforycznego (ang. PMDD - Pre-Menstrual Dyspharic Disorder). Pacjentki włączano do badania, jeżeli występujące u nich objawy były na tyle nasilone, by zaburzać funkcjonowanie społeczne i zawodowe oraz związki z innymi ludźmi. Pacjentki stosujące doustne środki antykoncepcyjne zostały wykluczone z udziału. W pierwszym badaniu, w którym przez 6 cykli w sposób ciągły podawano lek w dawce 20 mg na dobę, zaobserwowano poprawę w odniesieniu do głównego parametru skuteczności (drażliwość, lęk i dysforia). W drugim badaniu, w którym przez 3 cykle stosowano dawkowanie przerywane w fazie lutealnej (20 mg na dobę przez 14 dni), zaobserwowano poprawę w odniesieniu do głównego parametru skuteczności (wynik w skali Daily Record of Severity of Problems - codzienna ocena nasilenia zaburzeń). Na podstawie tych badań nie można jednak wyciągać definitywnych wniosków na temat skuteczności i czasu trwania leczenia.

Epizody ciężkiej depresji (u dzieci i młodzieży): u dzieci i młodzieży w wieku od 8 lat i powyżej przeprowadzono badania kliniczne kontrolowane grupą placebo. Wykazano, że fluoksetyna w dawce 20 mg jest znamiennie bardziej skuteczna niż placebo w dwóch krótkoterminowych badaniach kluczowych, co oceniano na podstawie obniżenia całkowitej punktacji w Zrewidowanej Skali Depresji Dziecięcej (CDRS-R, Childhood Depression Rating Scale - Revised) oraz Globalnej Oceny Poprawy (CGI-I, Globlal Impression of Improvement). W obu tych badaniach pacjenci spełniali kryteria MDD (DSM-III lub DSM-IV) według trzech różnych ocen dokonywanych przez psychiatrów dziecięcych. Skuteczność stwierdzana w klinicznych badaniach fluoksetyny może zależeć od włączenia do nich wybranej populacji pacjentów (w której w ciągu 3-5 tygodni nie dochodzi do spontanicznego ustąpienia choroby, a depresja utrzymuje się mimo poświęcenia dziecku należytej uwagi).

Ograniczone są dane dotyczące bezpieczeństwa i skuteczności stosowania leku dłużej niż 9 tygodni. Ogólnie, skuteczność fluoksetyny określa się jako umiarkowaną. Odpowiedź (oceniana jako pierwotny punkt docelowy, definiowany jako spadek o 30% punktacji CDRS-R) wykazała znamienną różnicę w dwóch badaniach kluczowych (58% dla fluoksetyny vs. 32% dla placebo, P = 0,013; oraz 65% dla fluoksetyny vs. 54% dla placebo, P = 0,093). W tych dwóch badaniach średnie bezwzględne zmiany CDRS-R od wartości podstawowej do punktu końcowego wyniosły 20 dla fluoksetyny wobec 11 dla placebo, P = 0,002; oraz 22 dla fluoksetyny wobec 15 dla placebo, P<0,001.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie: fluoksetyna dobrze się wchłania z przewodu pokarmowego po podaniu doustnym. Spożycie pokarmu nie wpływa na biodostępność.

Dystrybucja: fluoksetyna jest w znacznym stopniu wiązana z białkami osocza (około 95%) i ulega rozległej dystrybucji do tkanek (objętość dystrybucji: 20 do 40 l/kg). Stężenie w osoczu w stanie stacjonarnym uzyskuje się po kilkutygodniowym stosowaniu leku. Stężenia w osoczu w stanie stacjonarnym po długotrwałym stosowaniu są zbliżone do wartości obserwowanych po 4 do 5 tygodniach.

Metabolizm: fluoksetyna ma nieliniowy profil farmakokinetyczny z efektem pierwszego przej ścia przez wątrobę. Maksymalne stężenie w osoczu osiągane jest zwykle w ciągu 6 do 8 godzin po podaniu. Fluoksetyna jest intensywnie metabolizowana w procesie demetylacji głównie przez wątrobę przy udziale polimorficznego enzymu CYP2D6, z wytworzeniem aktywnego metabolitu norfluoksetyny (demetylofluoksetyny).

Wydalanie: okres półtrwania fluoksetyny w fazie eliminacji wynosi od 4 do 6 dni, a norfluoksetyny od 4 do 16 dni. Długie okresy półtrwania są odpowiedzialne za utrzymywanie się leku w ustroju przez 5 do 6 tygodni po przerwaniu leczenia. Wydalanie odbywa się przede wszystkim (w około 60%) przez nerki. Fluoksetyna przenika do mleka matki.

Grupy ryzyka:

Pacjenci w podeszłym wieku: parametry kinetyczne nie ulegaj ą zmianie u zdrowych osób w podeszłym wieku w porównaniu z pacjentami młodszymi.

Dzieci i młodzież: średnie stężenie fluoksetyny u dzieci jest w przybliżeniu dwukrotnie większe niż u młodzieży, a średnie stężenie norfluoksetyny - 1,5 razy większe. Stężenie po osiągnięciu równowagi dynamicznej zależy od masy ciała i jest wyższe u dzieci o niskiej masie (patrz punkt 4.2). Podobnie jak u dorosłych fluoksetyna i norfluoksetyna podlegaj ą znacznej akumulacji po podaniu wielokrotnych dawek doustnych; stężenie stanu równowagi dynamicznej osiągane jest po 3-4 tygodniach codziennego podawania.

Niewydolność wątroby: w przypadku niewydolności wątroby (marskość alkoholowa), okresy półtrwania fluoksetyny i norfluoksetyny wydłużają się odpowiednio do 7 i 12 dni. Należy rozważyć zmniejszenie dawki lub częstości podawania.

Niewydolność nerek: po podaniu pojedynczej dawki fluoksetyny u pacjentów z łagodną, umiarkowaną lub całkowitą (bezmocz) niewydolnością nerek, parametry kinetyczne nie ulegały zmianie w porównaniu ze zdrowymi ochotnikami. Jednak w przypadku wielokrotnego dawkowania można obserwować zwiększenie wartości plateau dla stężenia w osoczu w stanie stacjonarnym.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Badania in vitro i badania na zwierzętach nie dowodzą działania rakotwórczego, mutagennego ani zaburzania płodności.

W badaniu toksykologicznym u młodych szczurów CD podawanie 30 mg/kg/dobę fluoksetyny chlorowodorku w dniach od 21 do 90 po urodzeniu prowadziło do nieodwracalnego zwyrodnienia jąder i ich martwicy, do wakuolizacji nabłonka najądrzy, a u osobników płci żeńskiej do niedojrzałości i inaktywacji dróg rodnych i zmniejszenia płodności. U osobników płci męskiej (10 i 30 mg/kg/dobę) i żeńskiej (30 mg/kg/dobę) występowało opóźnienie dojrzewania płciowego. Nie wiadomo, czy obserwacje te mają znaczenie dla stosowania produktu u ludzi. U szczurów otrzymujących 30 mg/kg występowało zmniejszenie długości kości udowych oraz zwyrodnienie mięśni szkieletowych, ich martwica i regeneracja, w porównaniu z grupą kontrolną. Dla dawki 10 mg/kg/dobę stężenie w osoczu u zwierząt było w przybliżeniu o 0,8 do 8,8 razy większe dla fluoksetyny i o 3,6 do 23,2 razy większe dla norfluoksetyny niż zazwyczaj obserwowano u pacjentów pediatrycznych. Dla dawki 3 mg/kg/dobę stężenia w osoczu u zwierząt były w przybliżeniu o 0,04 do 0,5 razy większe dla fluoksetyny i o 0,3 do 2,1 razy większe dla norfluoksetyny niż zazwyczaj obserwowano u pacjentów pediatrycznych.

Badanie u młodych myszy wykazało, że hamowanie przenośnika serotoniny przeciwdziała tworzeniu się kości. Spostrzeżenie to znajduje - jak się zdaje - potwierdzenie w obserwacjach klinicznych. Nie ustalono, czy proces ten jest odwracalny.

Inne badanie na młodych myszach (otrzymujących produkt od 4 do 21 dnia po urodzeniu) dowiodło, że hamowanie przenośnika serotoniny wywiera długotrwały wpływ na zachowanie się zwierząt. Nie wiadomo, czy zjawisko to jest odwracalne. Nie ustalono też, czy ma ono znaczenie kliniczne.

Badania przeprowadzone na dorosłych zwierzętach:

W badaniach nad rozrodem szczurów dotyczących drugiego pokolenia, fluoksetyna nie wykazywała niekorzystnego wpływu na kojarzenie ani na płodność szczurów, nie działała teratogennie ani nie wpływała na wzrost, rozwój i parametry reprodukcyjne potomstwa.

Stężenia podawanego z pokarmem leku odpowiadały w przybliżeniu 1,5, 3,9 i 9,7 mg fluoksetyny /kg masy ciała.

U samców myszy, którym codziennie przez 3 miesiące podawano z pokarmem fluoksetynę w dawce odpowiadającej w przybliżeniu 31 mg/kg m.c., wykazano spadek masy jąder i zaburzenia spermatogenezy (hipospermatogeneza). Jednakże ten poziom dawki przekraczał maksymalną dawkę tolerowaną (MTD), gdyż wystąpiły znaczące oznaki toksyczności.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE:

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Skrobia kukurydziana żelowana

Skład kapsułki:

Korpus:

Żelaza tlenek żółty E 172 Tytanu dwutlenek E 171 Żelatyna

Wieczko:

Błękit brylantowy E 133 Żelaza tlenek żółty E 172 Tytanu dwutlenek E 171 Żelatyna

Składniki tuszu do nadruku Węgiel aktywowany i szelak (E 904)

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

3 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25oC.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

10, 14, 20, 30, 50, 70 lub 100 kapsułek w opakowaniu blistrowym PVC/Aluminium w tekturowym pudełku.

6.6    Szczególne środki ostrożności dotyczące usuwania

Brak szczególnych wymagań.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

PRO.MED. CS. Praha a.s., Telćska 1, 140 00 Praha 4, Republika Czeska

8.    NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie Nr: 16055

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

/ DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

2009.10.29

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

17.10.2012

13

Fluxemed