+ iMeds.pl

Folidex 400 mcgUlotka Folidex

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Folidex

400 mikrogramów tabletki

(Acidum folicum)

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

•    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

•    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

•    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

•    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Patrz punkt 4.


Spis treści ulotki

1.    Co to jest Folidex i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed przyjęciem leku Folidex

3.    Jak przyjmować Folidex

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Folidex

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. CO TO JEST FOLIDEX I W JAKIM CELU SIE GO STOSUJE

Substancja czynna leku, kwas foliowy, jest witaminą potrzebną do wytwarzania nowych komórek w organizmie. Aby zachować zdrowie, konieczne jest regularne uzupełnianie zasobów kwasu foliowego. Szczególnie kobiety planujące zajście w ciążę oraz kobiety ciężarne potrzebują odpowiedniej ilości kwasu foliowego, który jest wykorzystywany przez rozwijający się płód.

Folidex pomaga zapobiegać powstawaniu u potomstwa wrodzonych wad cewy nerwowej, takich jak rozszczep kręgosłupa (rzadka wada wrodzona dolnego odcinka kręgosłupa, która może prowadzić do przepukliny rdzenia kręgowego, nietrzymania kału i moczu oraz zaburzeń ruchowych i czuciowych w kończynach dolnych).

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED PRZYJĘCIEM LEKU FOLIDEX Kiedy nie przyjmować leku Folidex

Jeśli u pacjentki stwierdzono uczulenie na kwas foliowy lub którykolwiek z pozostałych składników leku.

Jeśli u pacjentki występuje nowotwór.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

■    Jeśli pacjentka wcześniej urodziła dziecko z wadą cewy nerwowej (lub jeśli po poronieniu stwierdzono taką wadę u płodu);

■    Jeśli pacjentka otrzymuje leki przeciwpadaczkowe: fenytoinę, fenobarbital, prymidon, karbamazepinę lub kwas walproinowy;

■    Jeśli w rodzinie występowały wady cewy nerwowej;

■    Jeśli pacjentka jest leczona antagonistami kwasu foliowego (metotreksat, sulfasalazyna);

■ Jeśli pacjentka choruje na anemię złośliwą, ponieważ kwas foliowy może utrudniać rozpoznanie , poprzez łagodzenie hematologicznych objawów choroby, jednocześnie umożliwiając rozwój powikłań neurologicznych.

We wszystkich wymienionych przypadkach należy zastosować większą dawkę kwasu foliowego niż dawka zawarta w 1 tabletce leku Folidex.

Lek Folidex a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi, jeżeli przyjmuje się lub ostatnio przyjmowało którykolwiek z następujących leków: leki przeciwpadaczkowe, antagoniści kwasu foliowego (metotreksat, sulfasalazyna) oraz chloramfenikol.

Folidex zawiera laktozę

Lek zawiera laktozę. Jeżeli u pacjenta stwierdzono nietolerancję niektórych cukrów, przed zastosowaniem leku należy skontaktować się z lekarzem.

Folidex nie zawiera glutenu, dlatego nie jest przeciwwskazany u pacjentów cierpiących na celiakię.

3. JAK PRZYJMOWAĆ FOLIDEX

Folidex należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Zazwyczaj stosowana dawka leku Folidex to 1 tabletka na dobę przyjmowana w okresie planowanego zajścia w ciążę i do dwunastego tygodnia ciąży. Lek należy przyjmować o stałej porze przed posiłkiem.

Dawka leku nie jest odpowiednia, jeśli pacjentka wcześniej urodziła dziecko z wadą cewy nerwowej. Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Folidex

Dawki kwasu foliowego, nawet dużo większe od tych, które zawiera Folidex, nie powinny powodować szkodliwych objawów.

W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Folidex może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Rzadko występują reakcje alergiczne (występują nie częściej niż u 1 na 1000 pacjentów): rumień, swędzenie, pokrzywka.

W przypadku stosowania dawek większych niż zawarte w leku Folidex, mogą występować zaburzenia żołądkowo-jelitowe (nudności, dolegliwości ze strony jamy brzusznej, wzdęcia), drażliwość i bezsenność.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane

niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce.

Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania

Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,

Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181 C

02-222 Warszawa

Tel.: +48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku

5. JAK PRZECHOWYWAĆ FOLIDEX

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować leku Folidex po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku tekturowym po „EXP”. Termin ważności odnosi się do ostatniego dnia miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA I INNE INFORMACJE Co zawiera Folidex

Substancją czynną leku jest kwas foliowy, 400 mikrogramów w tabletce

Ponadto lek zawiera laktozę jednowodną, celulozę mikrokrystaliczną, karboksymetyloskrobię sodową (typ A), magnezu stearynian.

Jak wygląda Folidex i co zawiera opakowanie

Okrągłe, żółte tabletki.

Opakowanie zawierające 28 tabletek w jednym blistrze lub 120 tabletek w 4 blistrach po 30 tabletek każdy..

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

ITALFARMACO S.p.A - Viale F. Testi, 330 - 20126 Milano, Włochy

Tel. + 39 02 64431

Fax. + 39 02644346

e-mail: info@italfarmaco.com

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 14.01.2015

3

Folidex

Charakterystyka Folidex

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Folidex, 400 mikrogramów, tabletki

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Jedna tabletka zawiera: kwas foliowy 400 mikrogramów

Substancja pomocnicza o znanym działaniu: laktoza (34 mg) Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletki.

Tabletka jest okrągła i żółta.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE    KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Pierwotna profilaktyka wad cewy nerwowej u potomstwa kobiet planujących zajście w ciążę.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

1 tabletka dziennie, rozpoczynając 1 miesiąc przed zapłodnieniem i kontynuując przez 3 miesiące po zapłodnieniu.

Dawka dobowa może zostać podwojona w przypadku niedostatecznego spożycia folianów.

Takie dawkowanie nie jest odpowiednie, jeśli kobieta urodziła wcześniej dziecko z wadami cewy nerwowej (WCN) (patrz punkt 4.4 „Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania”).

Sposób podawania

Produkt należy przyjmować doustnie, przed posiłkiem.

4.3    Przeciwwskazania

Rozpoznana nadwrażliwość na kwas foliowy lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Pacjentki, u których występuje nowotwór.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Przed rozpoczęciem leczenia produktem leczniczym Folidex należy dokładnie ocenić stan kliniczny następujących grup pacjentek, ponieważ mogą one wymagać większych dawek kwasu foliowego:

•    kobiety, które wcześniej urodziły dziecko (lub poroniły płód) z wadami cewy nerwowej;

•    kobiety leczone środkami przeciwpadaczkowymi: karbamazepiną lub kwasem walproinowym;

•    rodzinne występowanie wad cewy nerwowej;

•    kobiety leczone antagonistami kwasu foliowego (metotreksat, sulfasalazyna)( patrz punkt 4.5 „Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji”);

• niedokrwistość megaloblastyczna spowodowana niedostatecznym spożyciem kwasu foliowego.

Kwas foliowy nie powinien być podawany sam pacjentom z anemią złośliwą lub innymi stanami niedoboru witaminy B12, lub niedokrwistością megaloblastyczną niewiadomego pochodzenia, ponieważ może utrudnić rozpoznanie niedokrwistości złośliwej poprzez łagodzenie hematologicznych objawów choroby, jednocześnie umożliwiając rozwój powikłań neurologicznych. Może to powodować poważne uszkodzenie układu nerwowego przed postawieniem prawidłowej diagnozy.

Należy zauważyć, że u kobiet leczonych antagonistami kwasu foliowego bardziej odpowiednie jest stosowanie kwasu folinowego niż większych dawek kwasu foliowego.

Nie zaleca się jednoczesnego stosowania produktu leczniczego Folidex z fenobarbitralem, fenytoiną lub prymidonem (patrz punkt 4.5 „Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji”).

Produkt zawiera laktozę, dlatego nie powinien być stosowany przez pacjentów z dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy typu Lappa lub zespołem złego wchłaniania glukozy i galaktozy.

Produkt leczniczy Folidex nie jest skuteczny w zapobieganiu wadom cewy nerwowej, jeżeli leczenie rozpoczyna się po upływie czwartego tygodnia ciąży.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Produkt leczniczy Folidex może zmniejszać stężenie fenobarbitralu, fenytoiny oraz prymidonu w osoczu, nasilając ich metabolizm. Dlatego nie zaleca się jednoczesnego stosowania produktu leczniczego Folidex z fenobarbitralem, fenytoiną lub prymidonem (patrz punkt 4.4 „Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania”). W razie konieczności należy prowadzić staranne monitorowanie stężenia tych leków przeciwpadaczkowych w osoczu.

Metotreksat lub sulfasalazyna mogą zmniejszać działanie kwasu foliowego z powodu ich właściwości antagonistycznych.

Równoczesne podawanie chloramfenikolu i kwasu foliowego może prowadzić do blokowania reakcji krwiotwórczej na kwas foliowy.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Produkt leczniczy Folidex jest wskazany w celu zapobiegania wadom cewy nerwowej przed i podczas ciąży.

Karmienie piersią

Kwas foliowy przenika do mleka kobiecego.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Brak jest danych dotyczących wpływu produktu na zdolność prowadzenia pojazdów. Jednak nie należy oczekiwać takiego wpływu.

4.8    Działania niepożądane

Do oceny występowania działań niepożądanych zastosowano następujące dane częstości:

bardzo często (^ 1/10)

często (^ 1/100 do <1/10)

niezbyt często (^ 1/1000 do <1/100)

rzadko (^1/10 000 do <1/1000)

bardzo rzadko (<1/10 000)

nie znana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Zaburzenia układu immunologicznego:

Rzadko obserwowano reakcje alergiczne (rumień, świąd, pokrzywka).

Podczas leczenia kwasem foliowym w dawkach większych niż zawarte w preparacie Folidex zgłaszano zaburzenia żołądkowo-jelitowe (nudności, dolegliwości ze strony jamy brzusznej, wzdęcia), pobudliwość i bezsenność.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych

działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do

ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu

medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za

pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów

Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów

Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181 C

02-222 Warszawa

Tel.: +48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

4.9 Przedawkowanie

Dawki kwasu foliowego do 4-5 mg są dobrze tolerowane. Większe dawki powodowały: zaburzenia psychiczne, zaburzenia snu i zaburzenia żołądkowo-jelitowe.

Dawki kwasu foliowego zawarte w preparacie Folidex są bardzo niskie, dlatego ryzyko toksyczności w wyniku przedawkowania jest bardzo małe.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: kwas foliowy; kod ATC: B03BB01

Niedobór kwasu foliowego prowadzi do nieprawidłowej syntezy DNA we wszystkich komórkach, w których zachodzi replikacja chromosomów i podział. Mechanizm działania wynika z udziału kwasu foliowego, jako kwasu tetrahydrofoliowego, w syntezie kwasów nukleinowych i procesach podziału komórkowego, oraz jako koenzymu w syntezie puryn i pirymidyn. Dzięki temu jest on bardzo ważnym czynnikiem w procesie tworzenia się ośrodkowego układu nerwowego, który u ludzi rozwija się między 15. a 28. dniem po zapłodnieniu. Przekształcanie 5-metylotetrahydrofolianu w tetrahydrofolian może zachodzić w organizmie tylko przez przenoszenia grupy metylowej do homocysteiny, z powstaniem metioniny dzięki działaniu syntazy metioniny.

Folidex koryguje zatem nieprawidłowości w metabolizmie niezbędnego aminokwasu metioniny, występujące u większości matek dzieci z wadami cewy nerwowej (WCN).

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie

Kwas foliowy jest szybko wchłaniany w jelicie czczym, ulegając redukcji i metylowaniu do kwasu 5-metylotetrahydrofoliowego, który jest postacią występującą w krążeniu wrotnym.

Dystrybucja

Biodostępność po podaniu doustnym jest znaczna i wynosi od 76% do 93%. Maksymalne stężenie w osoczu jest osiągane w ciągu jednej godziny.

Eliminacja.

Foliany podlegają krążeniu jelitowo-wątrobowemu i są wydalane z moczem w postaci metabolitów. Foliany przenikają przez łożysko oraz występują w mleku kobiecym.

Ponadto, kwas foliowy jest w znacznym stopniu wiązany z białkami osocza, a głównym miejscem magazynowania jest wątroba.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Skutki przedkliniczne obserwowano jedynie przy narażeniu na dawki znaczne wyższe niż maksymalne u ludzi, co wskazuje na niewielkie znaczenie w praktyce klinicznej.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Laktoza jednowodna Celuloza mikrokrystaliczna Karboksymetyloskrobia sodowa (typ A)

Magnezu stearynian

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

3 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Pudełko tekturowe zawierające 28 tabletek w blistrze Al/PVC lub 120 tabletek w blistrze    Al./PVC

(4 blistry po 30 tabletek każdy).

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowywania produktu leczniczego do stosowania

Brak szczególnych wymagań.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

ITALFARMACO S.p.A. - Viale F. Testi, 330 - 20126 Milano, Włochy + 39.02.64431 + 39.02.66102 753 info@it.alfarmaco.com

8.    NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

12465

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

2006-10-06

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

14.01.2015

5

Folidex