Imeds.pl

Formetic 500 Mg

Document: dokument 0 change

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Formetic

500 mg, tabletki powlekane

Metformini hydrochloridum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

-    Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Formetic i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Formetic

3.    Jak stosować lek Formetic

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Formetic

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Formetic i w jakim celu się go stosuje

Formetic należy do leków stosowanych w leczeniu cukrzycy insulinoniezależnej (cukrzyca typu 2) u dorosłych i dzieci w wieku powyżej 10 lat.

Formetic jest lekiem zmniejszającym stężenie cukru we krwi u pacjentów z cukrzycą (cukrzyca typu 2); zwłaszcza u pacjentów z nadwagą, u których za pomocą diety i aktywności fizycznej nie można uzyskać właściwego stężenia cukru we krwi.

Dorośli

U dorosłych lekarz może zastosować Formetic jako jedyny lek przeciwcukrzycowy (w monoterapii) lub w skojarzeniu z innymi doustnymi lekami przeciwcukrzycowymi lub insuliną.

Dzieci i młodzież

U dzieci w wieku powyżej 10 lat i młodzieży lekarz może zastosować Formetic jako jedyny lek przeciwcukrzycowy (w monoterapii) lub w skojarzeniu z insuliną.

Wykazano zmniejszenie powikłań cukrzycowych u pacjentów z cukrzycą typu 2 i nadwagą, leczonych metforminą jako lekiem pierwszego rzutu, u których leczenie dietą nie przyniosło oczekiwanych rezultatów.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Formetic Kiedy nie stosować leku Formetic

•    jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na metforminy chlorowodorek lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6),

•    jeśli u pacjenta występuje kwasica spowodowana cukrzycą (kwasica ketonowa) lub stan przedśpiączkowy w cukrzycy,

•    jeśli u pacjenta występują niewydolność nerek lub zaburzenia czynności nerek,

•    jeśli u pacjenta występuje pogorszenie czynności nerek na skutek

-    odwodnienia spowodowanego długotrwałymi wymiotami lub ciężką biegunką

-    ciężkiego zakażenia

-    wstrząsu (szok)

•    jeśli u pacjenta występują ostre lub przewlekłe choroby, które mogą spowodować zmniejszenie stężenia tlenu w tkankach (niedotlenienie tkanek), takie jak:

-    niewydolność serca lub niewydolność oddechowa

-    niedawno przebyty zawał mięśnia sercowego

-    wstrząs (szok),

•    jeśli u pacjenta występuje niewydolność wątroby, ostre zatrucie alkoholowe, alkoholizm, Ostrzeżenia i środki ostrożności

W trakcie leczenia lekiem Formetic ważna jest prawidłowa czynność nerek i wątroby. W czasie stosowania leku Formetic istnieje ryzyko zakwaszenia krwi w wyniku nagromadzenia się kwasu mlekowego (kwasica mleczanowa), co zależy głównie od czynności nerek i wątroby.

Lekarz oceni czynność nerek przynajmniej raz do roku lub częściej, jeśli to będzie konieczne, zwłaszcza u pacjentów w podeszłym wieku.

Szczególną ostrożność należy zachować stosując lek w sytuacjach, w których może dojść do zaburzenia czynności nerek (np. kiedy rozpoczyna się stosowanie leku obniżającego ciśnienie krwi lub leku przeciwreumatycznego).

Należy poinformować lekarza jeśli planowane jest badanie z użyciem środków kontrastowych zawierających jod podawanych donaczyniowo. Lek Formetic musi być odstawiony przed badaniem, a jego stosowanie można wznowić nie wcześniej niż po 2 dobach od badania i tylko w przypadku, gdy lekarz stwierdzi, że czynność nerek jest prawidłowa.

Należy poinformować lekarza jeśli planowany jest zabieg chirurgiczny w znieczuleniu ogólnym, rdzeniowym bądź zewnątrzoponowym. W takim przypadku przyjmowanie leku Formetic należy przerwać na 2 doby przed planowanym zabiegiem, a jego stosowanie można wznowić nie wcześniej niż po 2 dobach po zabiegu i odzyskaniu zdolności przyjmowania pokarmów drogą doustną, i tylko w przypadku, gdy lekarz stwierdzi, że czynność nerek jest prawidłowa.

Należy poinformować lekarza o bakteryjnym lub wirusowym zakażeniu (np. grypa, zakażenie układu oddechowego lub moczowego).

Należy kontynuować dietę podczas stosowania leku Formetic z regularnym przyjmowaniem węglowodanów podczas dnia (pokarm bogaty w skrobię jak ryż, makaron, ziemniaki, owoce). Pacjenci z nadwagą powinni ponadto stosować dietę niskokaloryczną pod nadzorem lekarza.

Dzieci i młodzież:

Przed zastosowaniem leku Formetic rozpoznanie cukrzycy typu 2 powinno być potwierdzone przez lekarza.

Nie odnotowano wpływu metforminy na wzrost i dojrzewanie płciowe podczas rocznych badań klinicznych, jednak dane z badań długoterminowych u dzieci i młodzieży nie są dostępne.

Ze względu na to, że w badaniach klinicznych uczestniczyło jedynie kilkoro dzieci w wieku od 10 do 12 lat, dzieci w tym wieku należy szczególnie ostrożnie leczyć metforminą.

Pacjenci w podeszłym wieku

Ponieważ czynność nerek u pacjentów w podeszłym wieku jest często zaburzona, lekarz powinien dostosować dawkę leku Formetic uwzględniając czynność nerek. Z tego względu u tych pacjentów konieczna jest regularna ocena czynności nerek przez lekarza.

Ostrzeżenia specjalne:

Bardzo rzadko gromadzenie się metforminy w organizmie może prowadzić do zwiększenia stężenia kwasu mlekowego powodującego kwasicę (kwasicę mleczanową), które - jeżeli pacjent nie otrzyma szybkiego leczenia - może zagrażać życiu (np. spowodować śpiączkę). Powodem wystąpienia kwasicy może być przedawkowanie leku lub zlekceważenie przeciwwskazań podanych w punkcie „Kiedy nie stosować leku Formetic”.

Objawy rozpoczynającej się kwasicy mogą być podobne do działań niepożądanych metforminy dotyczących przewodu pokarmowego: nudności, wymioty, biegunka, bóle brzucha wraz ze skurczem i osłabieniem mięśni. W ciężkich przypadkach mogą wystąpić bóle i skurcze mięśni, znaczne przyspieszenie oddechu, obniżenie temperatury ciała, ostra niewydolność nerek oraz zaburzenia świadomości i śpiączka. Objawy te mogą się rozwinąć w ciągu kilku godzin i wymagają natychmiastowego leczenia w szpitalu.

Inne leki i Formetic

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Podczas leczenia lekiem Formetic zarówno rozpoczęcie leczenia dodatkowymi lekami, jak i ich odstawienie może mieć niekorzystny wpływ na kontrolę stężenia glukozy we krwi.

Należy poinformować lekarza o następujących przyjmowanych aktualnie lub w ostatnim czasie lekach:

•    kortykosteroidach (np. prednizolon)

•    lekach, które nasilają wydalanie moczu (leki moczopędne, np. furosemid)

•    lekach stosowanych w leczeniu astmy oskrzelowej (leki P-sympatykomimetyczne, np. salbutamol)

•    środkach kontrastowych zawierających jod oraz lekach zawierających alkohol.

Jeśli pacjent stosuje jakikolwiek lek wymieniony powyżej konieczna może okazać się częstsza kontrola stężenia cukru we krwi, zwłaszcza na początku leczenia i lekarz prowadzący może zalecić dostosowanie dawki leku Formetic.

Formetic z jedzeniem i alkoholem

Picie alkoholu zwiększa ryzyko wystąpienia hipoglikemii (zbyt małe stężenie cukru we krwi) i kwasicy mleczanowej.

Podczas przyjmowania leku Formetic należy unikać spożywania pokarmów i napojów zawierających alkohol.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Kobiety z cukrzycą, które są w ciąży lub planują zajście w ciążę, nie powinny przyjmować leku Formetic. W celu utrzymania stężeń glukozy we krwi jak najbardziej zbliżonych do wartości prawidłowych, należy zastosować insulinę. Należy poinformować lekarza o ciąży lub o planowaniu zajścia w ciążę, gdyż w takim przypadku lekarz powinien zastosować insulinę.

Nie należy stosować leku podczas karmienia piersią.

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Przyjmowanie metforminy jako jedynego leku (monoterapia) nie powoduje znacznego zmniejszenia stężenia glukozy we krwi (hipoglikemii), w związku z czym lek Formetic nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn.

Kiedy jednak metformina jest stosowana w skojarzeniu z pochodnymi sulfonylomocznika, insuliną lub innymi lekami przeciwcukrzycowymi zdolność pacjenta do prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn lub pracy wymagającej koncentracji może ulec zaburzeniu na skutek zmniejszenia stężenia cukru we krwi (z objawami takimi jak pocenie się, omdlenie, zawroty głowy lub osłabienie).

3. Jak stosować lek Formetic

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Dawka leku Formetic powinna zostać ustalona przez lekarza na podstawie stężenia cukru we krwi.

Formetic jest dostępny w różnych dawkach. W celu indywidualnego dostosowania dawki można zastosować tabletki powlekane zawierające 850 mg lub 1000 mg metforminy chlorowodorku.

Jeśli lekarz nie przepisze inaczej, zwykle lek stosuje się jak opisano poniżej.

Dorośli

Zalecana początkowa dawka to 1 tabletka powlekana leku Formetic (500 mg) 2 do 3 razy na dobę (co odpowiada od 1000 mg do 1500 mg metforminy chlorowodorku), przyjmowana podczas lub po posiłku. W razie konieczności lekarz może stopniowo zwiększać dawkę leku do maksymalnej dawki 6 tabletek powlekanych leku Formetic na dobę (co odpowiada 3000 mg metforminy chlorowodorku), przyjmowanych w dawkach podzielonych.

Jeżeli jednak istnieje potrzeba przyjęcia większej liczby tabletek, zaleca się stosowanie tabletek zawierających większą dawkę.

Dzieci w wieku powyżej 10 lat i młodzież:

Lek Formetic stosowany jako jedyny lek lub w skojarzeniu z insuliną:

Zalecana początkowa dawka to 1 tabletka powlekana leku Formetic (500 mg) na dobę (co odpowiada 500 mg metforminy chlorowodorku), przyjmowana podczas lub po posiłku.

W razie konieczności lekarz może stopniowo zwiększać dawkę leku do maksymalnej dawki 4 tabletek powlekanych 500 mg na dobę (co odpowiada 2000 mg metforminy chlorowodorku), przyjmowanych w 2 lub 3 dawkach podzielonych.

Tabletki powlekane należy przyjmować podczas lub po posiłku popijając odpowiednią ilością płynu, nie należy ich rozgryzać. W przypadku stosowania 2 lub więcej tabletek powlekanych na dobę, należy przyjmować je o różnych porach dnia, np. 1 tabletkę powlekaną podczas śniadania lub po śniadaniu i 1 tabletkę podczas obiadu lub po obiedzie.

W przypadku wrażenia, że działanie leku Formetic jest zbyt silne lub zbyt słabe, należy zwrócić się do lekarza.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Formetic

W przypadku zastosowania większej niż zalecana dawki leku należy natychmiast poinformować o tym lekarza.

Przedawkowanie leku Formetic nie powoduje hipoglikemii (znacznego zmniejszenia stężenia glukozy we krwi), lecz zwiększa ryzyko kwasicy spowodowanej kwasem mlekowym (kwasica mleczanowa). Objawy rozpoczynającej się kwasicy mogą być podobne do działań niepożądanych metforminy ze strony przewodu pokarmowego: nudności, wymioty, biegunka, bóle brzucha wraz ze skurczem i osłabieniem mięśni. W ciężkich przypadkach mogą wystąpić także bóle i skurcze mięśni, znaczne przyspieszenie oddechu, obniżenie temperatury ciała, ostra niewydolność nerek oraz zaburzenia świadomości i śpiączka. Objawy te mogą się rozwinąć w ciągu kilku godzin i wymagają natychmiastowego leczenia w szpitalu.

Pominięcie zastosowania leku Formetic

W przypadku pominięcia dawki leku Formetic należy ją przyjąć w czasie kiedy jest pora przyjęcia kolejnej dawki, a następnie kontynuować przyjęty schemat dawkowania. Nie należy stosować podwójnej dawki leku w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Formetic

W przypadku przerwania stosowania leku Formetic należy pamiętać o tym, że źle kontrolowane, podwyższone stężenie glukozy we krwi może po dłuższym okresie czasu powodować uszkodzenie oczu, nerek i naczyń krwionośnych.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, Formetic może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Działania niepożądane oceniono na podstawie następujących częstości występowania:

Bardzo często:

występują u więcej niż 1 na 10 leczonych pacjentów

Często:

występują u mniej niż 1 na 10 leczonych pacjentów i u więcej niż 1 na 100 leczonych pacjentów

Niezbyt często:

występują u mniej niż 1 na 100 leczonych pacjentów i u więcej niż 1 na 1000 leczonych pacjentów

Rzadko:

występują u mniej niż u 1 na 1000 leczonych pacjentów i u więcej niż 1 na 10 000 leczonych pacjentów

Bardzo rzadko:

występują mniej niż u 1 na 10 000 leczonych pacjentów, w tym pojedyncze przypadki (częstość występowania nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

Bardzo często:

Nudności, wymioty, biegunka, bóle brzucha i utrata apetytu. Objawy te występują częściej na początku leczenia i w większości przypadków ustępują samoistnie. W celu uniknięcia objawów niepożądanych ze strony przewodu pokarmowego, zaleca się przyjmowanie leku Formetic w 2 lub 3 dawkach podzielonych podczas lub bezpośrednio po posiłkach. Jeżeli zaburzenia te utrzymują się przez dłuższy czas, należy odstawić lek Formetic i skonsultować się z lekarzem.

Często:

zaburzenia smaku.

Bardzo rzadko:

Ciężkie zaburzenia metaboliczne związane z kwasicą wywołaną przez kwas mlekowy (kwasica mleczanowa). Objawami takich zaburzeń mogą być wymioty i bóle brzucha, skrócony oddech, którym towarzyszą bóle i skurcze mięśni, silne uczucie zmęczenia, obniżenie temperatury ciała, ostra niewydolność nerek, bądź zaburzenia świadomości (patrz punkt 2 „Ostrzeżenia i środki ostrożności”). Kwasica wymaga natychmiastowego leczenia w szpitalu. Jeśli pacjent podejrzewa, że wystąpiła kwasica (kwasica mleczanowa) powinien natychmiast udać się do lekarza i zaprzestać stosowania leku Formetic.

Reakcje skórne, takie jak rumień, świąd i pokrzywka.

Nieprawidłowe wyniki badań czynności wątroby lub zapalenie wątroby, z możliwością wystąpienia żółtaczki (zażółcenie skóry i oczu), ustępujące po odstawieniu leku Formetic.

Zmniejszenie wchłaniania witaminy B12, co prowadzi do niedokrwistości, owrzodzenia języka, uczucia kłucia, palenia i mrowienia w kończynach.

Dzieci i młodzież

Ograniczone informacje dotyczące działań niepożądanych zaobserwowanych u dzieci w wieku od 10 do 16 lat i młodzieży wskazują na to, że mają one podobny charakter i występują z podobną częstością, jak u osób dorosłych.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

5. Jak przechowywać lek Formetic

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na blistrze lub kartoniku po skrócie „EXP”.

Warunki przechowywania

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Formetic

Substancją czynną leku jest metforminy chlorowodorek.

Każda tabletka powlekana zawiera 500 mg metforminy chlorowodorku, co odpowiada 390 mg metforminy.

Pozostałe składniki leku to:

Hypromeloza (15 000 mPas), powidon (K 25), magnezu stearynian, hypromeloza (5 mPas), makrogol 6000, tytanu dwutlenek (E171).

Jak wygląda lek Formetic i co zawiera opakowanie

Formetic 500 mg to biała, okrągła, dwuwypukła tabletka powlekana.

Lek Formetic jest dostępny w opakowaniach po 30, 60 i 90 tabletek powlekanych.

Podmiot odpowiedzialny

Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA SA

ul. Pelplińska 19, 83-200 Starogard Gdański, Polska

Wytwórca

Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA SA ul. Pelplińska 19, 83-200 Starogard Gdański, Polska

Dragenopharm Apotheker Puschl GmbH GóllstraBe 1, 84529 Tittmoning, Niemcy

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji o leku oraz jego nazwach w innych państwach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

POLPHARMA Biuro Handlowe Sp. z o.o. ul. Bobrowiecka 6 00-728 Warszawa tel. 22 3646101

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

6