Imeds.pl

Formetic Sr

Wariant informacji: Tabletki O Przedłużonym Uwalnianiu 1000 Mg, wyświetlić więcej opcji (2)

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Formetic SR, 1000 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu

Metformini hydrochloridum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek Formetic SR i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Formetic SR

3.    Jak stosować lek Formetic SR

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Formetic SR

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Formetic SR i w jakim celu się go stosuje

Formetic SR zawiera metforminy chlorowodorek, lek stosowany w cukrzycy. Należy on do grupy leków zwanych biguanidami.

Insulina to wytwarzany przez trzustkę hormon, który pozwala organizmowi pobierać glukozę (cukier) z krwi i wykorzystywać ją do uzyskania energii lub magazynowania jej do późniejszego wykorzystania.

U pacjenta z cukrzycą typu 2 trzustka nie wytwarza wystarczającej ilości insuliny lub jego organizm nie jest w stanie właściwie wykorzystać wytworzonej insuliny. Powoduje to nadmierne zwiększenie stężenia glukozy we krwi.

Formetic SR pozwala zmniejszyć stężenie glukozy we krwi do wartości jak najbardziej zbliżonych do prawidłowych.

U dorosłych z nadwagą długotrwałe stosowanie leku Formetic SR zmniejsza również ryzyko powikłań związanych z cukrzycą. Przyjmowanie leku Formetic SR łączy się z utrzymaniem masy ciała lub jej umiarkowanym zmniejszeniem.

Formetic SR jest stosowany u dorosłych:

-    z cukrzycą typu 2 (zwaną również cukrzycą insulinoniezależną), szczególnie u pacjentów z nadwagą. Dorośli mogą przyjmować Formetic SR jako jedyny lek lub w skojarzeniu z innymi lekami przeciwcukrzycowymi (lekami podawanymi doustnie lub z insuliną);

-    w zapobieganiu cukrzycy typu 2 u pacjentów ze stanem przedcukrzycowym.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Formetic SR Kiedy nie stosować leku Formetic SR:

• jeśli pacjent ma uczulenie na metforminy chlorowodorek lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6);

•    w przypadku zaburzenia czynności wątroby lub zaburzeń czynności nerek (współczynnik przesączania kłębuszkowego poniżej 45 ml/min);

•    w przypadku niekontrolowanej cukrzycy, np. z ciężką hiperglikemią (duże stężenie cukru we krwi), nudnościami, wymiotami, odwodnieniem, gwałtownym zmniejszeniem masy ciała lub kwasicą ketonową. Kwasica ketonowa to stan, w którym we krwi gromadzą się substancje zwane ciałami ketonowymi i który może prowadzić do stanu przedśpiączkowego związanego z cukrzycą. Do jej objawów należą: ból brzucha, szybki i głęboki oddech, senność lub owocowy zapach oddechu, inny niż zwykle;

•    w przypadku nadmiernej utraty ilości wody z organizmu (odwodnienie), np. z powodu długotrwałej lub ciężkiej biegunki, lub powtarzających się wymiotów. Odwodnienie może prowadzić do zaburzenia czynności nerek, co z kolei może grozić wystąpieniem kwasicy mleczanowej (patrz poniżej punkt „Ostrzeżenia i środki ostrożności”);

•    jeśli u pacjenta występuje ciężkie zakażenie, np. zapalenie płuc, oskrzeli lub nerek. Ciężkie zakażenia mogą prowadzić do zaburzenia czynności nerek, co może grozić wystąpieniem kwasicy mleczanowej (patrz poniżej punkt „Ostrzeżenia i środki ostrożności”);

•    jeśli pacjent był leczony na ostrą niewydolność serca lub niedawno miał zawał mięśnia sercowego, lub ma ciężkie zaburzenia krążenia, wstrząs, lub trudności z oddychaniem. Może to spowodować niedotlenienie tkanek, co może grozić wystąpieniem kwasicy mleczanowej (patrz poniżej punkt „Ostrzeżenia i środki ostrożności”);

•    jeśli pacjent nadużywa alkoholu;

•    jeśli pacjent jest w wieku poniżej 18 lat.

Koniecznie należy poradzić się lekarza, jeśli niezbędne:

•    jest wykonanie badania radiologicznego lub innego badania wymagającego wstrzyknięcia do krwi środka kontrastowego zawierającego jod;

•    jest przeprowadzenie dużego zabiegu chirurgicznego. Formetic SR musi być odstawiony na pewien okres przed i po badaniu lub zabiegu chirurgicznym. Lekarz zdecyduje, czy w tym czasie konieczne będzie inne leczenie. Ważne jest, aby dokładnie przestrzegać zaleceń lekarza.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Formetic SR należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Pacjenci chorzy na cukrzycę powinni regularnie wykonywać badania stężenia cukru we krwi lub moczu.

Pacjenci powinni co najmniej raz w roku wykonać badania czynności nerek (w przypadku osób w podeszłym

wieku lub pacjentów z chorobami nerek badania te należy wykonywać częściej).

Należy zwrócić uwagę na następujące szczególne ryzyko wystąpienia kwasicy mleczanowej

Formetic SR może powodować bardzo rzadkie, ale bardzo groźne powikłanie zwane kwasicą mleczanową, szczególnie u pacjentów z zaburzoną czynnością nerek. Ryzyko wystąpienia kwasicy mleczanowej zwiększa się również w niekontrolowanej cukrzycy, w przypadku długotrwałego głodzenia lub spożywania alkoholu, w przypadku utraty płynów w organizmie (odwodnienie) z powodu ciężkiej biegunki lub wymiotów, w przypadku zaburzeń czynności wątroby i w przypadku schorzeń, które powodują brak zaopatrzenia w tlen części organizmu (takich jak ostre, ciężkie choroby serca).

Ważne jest przestrzeganie zaleceń stosowania leku, instrukcji dotyczących diety oraz regularnego wysiłku fizycznego, ponieważ zmniej sza to ryzyko kwasicy mleczanowej.

Początek kwasicy mleczanowej może być niecharakterystyczny, a objawy mogą być niespecyficzne, takie jak wymioty, ból brzucha (ból w jamie brzusznej) z kurczami mięśni, złe ogólne samopoczucie z uczuciem silnego zmęczenia oraz trudności w oddychaniu. Inne objawy to obniżenie temperatury ciała i zwolnienie czynności serca. Jeśli wystąpi którykolwiek z tych objawów, pacjent powinien natychmiast zasięgnąć pomocy medycznej, ponieważ kwasica mleczanowa może prowadzić do śpiączki. Należy odstawić Formetic SR i skontaktować się z lekarzem lub zgłosić się do najbliższego szpitala._


Sam lek Formetic SR nie powoduje hipoglikemii (za małego stężenia glukozy we krwi).

Jeśli jednak Formetic SR jest stosowany w skojarzeniu z innymi lekami przeciwcukrzycowymi, które mogą powodować hipoglikemię (takimi jak: pochodne sulfonylomocznika, insulina, meglitynidy) istnieje ryzyko

wystąpienia hipoglikemii. Jeśli wystąpią objawy hipoglikemii, takie jak: osłabienie, zawroty głowy, zwiększone pocenie się, szybkie bicie serca, zaburzenia widzenia lub trudności z koncentracją, zwykle pomaga zjedzenie lub wypicie płynu zawierającego cukier.

Mogą pojawić się resztki tabletki w kale. Nie należy się tym niepokoić, gdyż to normalne podczas stosowania tego typu tabletek.

Należy stosować się do wszelkich porad dietetycznych, których udzielił lekarz i upewnić się, że węglowodany są spożywane regularnie w ciągu dnia.

Formetic SR a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Jeśli konieczne jest podanie do krwi środków kontrastowych zawierających jod, np. w przypadku prześwietlenia rentgenowskiego lub innego typu diagnostyki obrazowej, Formetic SR musi być odstawiony na pewien okres przed i po (co najmniej 48 godzin) badaniu (patrz powyżej podpunkt: „Koniecznie należy poradzić się lekarza, jeśli niezbędne”).

Należy poinformować lekarza, jeśli jednocześnie stosowane są niżej wymienione leki, ponieważ konieczne może być częstsze sprawdzanie stężenia glukozy (cukru) we krwi lub lekarz może zdecydować o dostosowaniu dawki leku Formetic SR:

•    kortykosteroidy (stosowane w leczeniu różnych chorób, np. ciężkie zapalenie skóry lub astma);

•    leki moczopędne (diuretyki), które powodują wydalanie większej ilości moczu usuwając wodę z organizmu, na przykład furosemid;

•    agoniści receptorów beta-2 adrenergicznych, jak: salbutamol czy terbutalina (stosowane w leczeniu astmy);

•    inne leki stosowane w leczeniu cukrzycy.

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Formetic SR z jedzeniem, piciem i alkoholem

Formetic SR należy przyjmować z posiłkiem lub bezpośrednio po posiłku. W czasie stosowania tego leku nie wolno pić alkoholu. Alkohol może zwiększać ryzyko kwasicy mleczanowej, szczególnie u pacjentów z niewydolnością wątroby lub u osób niedożywionych. Dotyczy to także leków zawierających alkohol.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

W czasie ciąży leczenie cukrzycy wymaga stosowania insuliny. Nie należy stosować leku Formetic SR, jeśli pacjentka jest w ciąży, planuje mieć dziecko lub karmi piersią.

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza, aby mógł odpowiednio zmienić leczenie.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Formetic SR stosowany jako jedyny lek nie powoduje hipoglikemii (zbyt małego stężenia cukru we krwi), co oznacza, że nie wywiera wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Należy jednak zachować szczególną ostrożność w razie stosowania leku Formetic SR z innymi lekami przeciwcukrzycowymi, które mogą powodować hipoglikemię (jak pochodne sulfonylomocznika, insulina, meglitynidy). Objawy hipoglikemii obejmują: osłabienie, zawroty głowy, zwiększone pocenie się, szybkie bicie serca, zaburzenia widzenia lub trudności z koncentracją. Jeśli wystąpią takie objawy, nie należy prowadzić pojazdów i obsługiwać maszyn.

3. Jak stosować lek Formetic SR

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek Formetic SR nie zastępuje korzyści wynikających ze zdrowego trybu życia. Należy kontynuować wszelkie zalecenia lekarza dotyczące diety oraz regularnej aktywności fizycznej.

Lekarz może przepisać lek Formetic SR do stosowania jako jedyny lek lub w skojarzeniu z innymi doustnymi lekami przeciwcukrzycowymi, lub z insuliną.

Zwykle zalecane dawkowanie

Dzieci:

Z powodu braku odpowiednich danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania, leku Formetic SR nie należy stosować u dzieci.

Dorośli:

Zwykle dawka początkowa to 1 tabletka leku Formetic SR 500 mg, stosowana raz na dobę podczas wieczornego posiłku. Po 10-15 dniach dawka jest dostosowana przez lekarza na podstawie pomiarów stężenia glukozy we krwi. Po ustaleniu dawki, lekarz rozważy zamianę leku na Formetic SR 1000 mg.

Lekarz może zwiększyć dawkę maksymalnie do 2 tabletek leku Formetic SR 1000 mg (2000 mg) przyjmowanych raz na dobę podczas wieczornego posiłku.

U pacjentów już leczonych metforminą dawka początkowa leku Formetic SR powinna być równoważna dawce dobowej metforminy w postaci tabletek o natychmiastowym uwalnianiu.

W przypadku zamiany innego doustnego leku przeciwcukrzycowego na Formetic SR 1000 mg, lekarz powinien odstawić uprzednio stosowany lek i zastosować Formetic SR 1000 mg w dawce określonej powyżej.

U pacjentów z niewydolnością nerek ze współczynnikiem przesączania kłębuszkowego (GFR) pomiędzy 4559 ml/min początkowa dawka leku Formetic SR wynosi 500 mg lub 750 mg na dobę. Maksymalna dawka to 1000 mg na dobę. Należy uważnie kontrolować czynność nerek (co 3-6 miesięcy).

U pacjentów leczonych metforminą w dawce powyżej 2000 mg na dobę w postaci tabletek o natychmiastowym uwalnianiu, nie jest zalecana zamiana leczenia przeciwcukrzycowego na Formetic SR.

Jeśli pacjent stosuje również insulinę, lekarz poinformuje w jaki sposób rozpocząć stosowanie leku Formetic SR.

Lek Formetic SR stosowany jako jedyny lek (stan przedcukrzycowy)

Zwykle jest stosowana dawka od 1000 mg do 1500 mg metforminy raz na dobę w czasie posiłku lub po posiłku. Lekarz ocenia, czy leczenie należy kontynuować, na podstawie regularnego badania stężenia glukozy we krwi oraz czynników ryzyka.

Kontrola leczenia

-    Lekarz zleci regularne badanie stężenia glukozy we krwi i dostosuje dawkę leku Formetic SR w zależności od wartości stężeń glukozy we krwi. Należy regularnie zgłaszać się na wizyty kontrolne do lekarza. Jest to szczególnie ważne w przypadku osób w podeszłym wieku.

-    Lekarz, co najmniej raz w roku, sprawdzi czynność nerek pacjenta. Częstsze kontrole mogą być konieczne u osób w podeszłym wieku lub jeśli u pacjenta czynność nerek nie jest prawidłowa.

Jak stosować lek Formetic SR

Lek Formetic SR należy stosować doustnie z posiłkiem lub bezpośrednio po posiłku. Pozwoli to uniknąć działań niepożądanych, związanych z trawieniem.

Nie należy kruszyć lub żuć tabletek. Tabletki należy połykać w całości popijając szklanką wody.

Jeśli po pewnym czasie pacjent będzie mieć wrażenie, że działanie leku jest zbyt silne lub zbyt słabe, powinien zwrócić się do lekarza.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Formetic SR

W przypadku przyjęcia większej dawki leku Formetic SR niż zalecana, może wystąpić kwasica mleczanowa. Objawy kwasicy mleczanowej są niecharakterystyczne i są to wymioty, ból brzucha (ból w jamie brzusznej) z kurczami mięśni, złe ogólne samopoczucie, któremu towarzyszy silne zmęczenie i trudności w oddychaniu.

Inne objawy to obniżenie temperatury ciała i wolniejsze bicie serca. Jeśli wystąpi którykolwiek z tych objawów, pacjent powinien natychmiast zasięgnąć pomocy medycznej, ponieważ kwasica mleczanowa może prowadzić do śpiączki. Należy odstawić Formetic SR i skontaktować się z lekarzem lub zgłosić się do najbliższego szpitala.

Pominięcie zastosowania leku Formetic SR

Jeśli pacjent zapomni przyjąć Formetic SR, należy przyjąć następną dawkę leku o zwykłej porze. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Formetic SR

Nie należy przerywać stosowania leku bez konsultacji z lekarzem. W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Jeśli wystąpi którykolwiek z następujących objawów, należy przerwać przyjmowanie leku i natychmiast zasięgnąć pomocy medycznej.

Bardzo często występujące działania niepożądane (częściej niż u 1 na 10 osób):

-    zaburzenia dotyczące przewodu pokarmowego, takie jak: biegunka, nudności, wymioty, ból brzucha (ból w jamie brzusznej), utrata apetytu; występują najczęściej na początku leczenia. W celu uniknięcia wystąpienia tych objawów, należy przyjmować Formetic SR z posiłkiem lub bezpośrednio po posiłku. Jeśli objawy nie ustąpią należy odstawić lek Formetic SR i powiedzieć o tym lekarzowi.

Często występujące działania niepożądane (rzadziej niż u 1 na 10 osób):

-    zaburzenia smaku.

Bardzo rzadko występujące działania niepożądane (rzadziej niż u 1 na 10 000 osób):

-    kwasica mleczanowa. Jest to bardzo rzadkie, ale groźne powikłanie szczególnie, gdy nerki nie pracują prawidłowo. Objawy kwasicy mleczanowej to: wymioty, ból brzucha (ból w jamie brzusznej) z kurczami mięśni, złe ogólne samopoczucie z uczuciem silnego zmęczenia i trudności w oddychaniu. Jeśli takie objawy wystąpią, pacjent może wymagać natychmiastowego leczenia szpitalnego, ponieważ kwasica mleczanowa może prowadzić do śpiączki. Należy bezzwłocznie odstawić Formetic SR i natychmiast skontaktować się z lekarzem lub zgłosić do najbliższego szpitala.

-    nieprawidłowe wyniki badań czynności wątroby lub objawy zapalenia wątroby (z towarzyszącym zmęczeniem, utratą apetytu, zmniejszeniem masy ciała, a także z zażółceniem lub bez zażółcenia skóry i białkówek oczu). Jeśli takie objawy wystąpią, należy odstawić Formetic SR i natychmiast powiedzieć o tym lekarzowi.

-    reakcje skórne, jak zaczerwienienie skóry (rumień), świąd skóry lub swędząca wysypka (pokrzywka).

-    zmniejszone stężenie witaminy B12 we krwi.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać

bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu

Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Formetic SR

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania produktu leczniczego.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Formetic SR

-    Substancją czynną leku jest metforminy chlorowodorek. Każda tabletka o przedłużonym uwalnianiu zawiera 1000 mg metforminy chlorowodorku.

-    Pozostałe składniki to: magnezu stearynian; krzemionka koloidalna, bezwodna; powidon K30; hypromeloza K100M.

Jak wygląda lek Formetic SR i co zawiera opakowanie

Formetic SR 1000 mg to białe lub prawie białe tabletki w kształcie kapsułki, o wymiarach 21,1 mm x 10,1 mm z wytłoczeniem „XR1000” po jednej stronie i gładkie po drugiej.

Opakowania: 30 lub 60 tabletek w blistrach Aluminium/PVC, umieszczonych w tekturowym pudełku.

Nie wszystkie opakowania muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny

Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA SA

ul. Pelplińska 19

83-200 Starogard Gdański

Wytwórca

Geryon Pharma Limited

18 Owen Drive Liverpool L24 1YL

Wielka Brytania

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do miejscowego przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

POLPHARMA Biuro Handlowe Sp. z o.o. ul. Bobrowiecka 6 00-728 Warszawa tel. 22 364 61 01

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

6