+ iMeds.pl

Formoterol easyhaler 12 mcg/dawkę odmierzonąUlotka Formoterol easyhaler

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Formoterol Easyhaler, 12 mikrogramów/dawkę odmierzoną, proszek do inhalacji

Formoteroli fumaras dihydricus

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty lub pielęgniarki.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie lub pielęgniarce. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest Formoterol Easyhaler i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Formoterol Easyhaler

3.    Jak stosować Formoterol Easyhaler

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Formoterol Easyhaler

6.    Zawartość opakowania i inne informacje 1. Co to jest Formoterol Easyhaler i w jakim celu się go stosuje

Co to jest Formoterol Easyhaler?

Formoterol Easyhaler jest lekiem stosowanym w leczeniu astmy, który rozkurcza drogi oddechowe, i w ten sposób zapobiega i leczy objawy, takie jak świszczący oddech, duszność i kaszel.

Substancją czynną jest formoterol. Formoterol w postaci proszku znajduje się w inhalatorze o nazwie Easyhaler. Proszek wdycha się do płuc poprzez ustnik inhalatora.

W jakim celu stosuje się Formoterol Easyhaler?

Jest stosowany:

•    razem z wziewnymi kortykosteroidami w celu leczenia i zapobiegania objawom astmy,

•    w celu leczenia i zapobiegania wystąpieniu objawów przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP).

Działanie formoterolu rozpoczyna się w ciągu 1-3 minut i utrzymuje się przez około 12 godzin.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Formoterol Easyhaler

Kiedy nie należy stosować leku Formoterol Easyhaler

- jeśli pacjent ma uczulenie na:

•    formoterol,

•    pozostały składnik tego leku (wymieniony w punkcie 6), którym jest laktoza (która zawiera niewielką ilość białek mleka).

Nie należy podawać dzieciom w wieku poniżej 6 lat.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Formoterol Easyhaler należy omówić to z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką, jeśli pacjent ma:

•    zaburzenia serca,

•    wysokie ciśnienie krwi,

•    cukrzycę (może być konieczne wykonanie u pacjenta dodatkowych pomiarów stężenia glukozy we krwi na początku stosowania leku Formoterol Easyhaler),

•    małe stężenie potasu we krwi,

•    nadczynność tarczycy,

•    guz chromochłonny nadnerczy.

Lek Formoterol Easyhaler a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować..

Należy poinformować lekarza, zwłaszcza w przypadku przyjmowania leków, takich jak:

•    inhibitory monoaminooksydazy (MAO), np. moklobemid stosowany w leczeniu depresji.

Nie należy stosować leku Formoterol Easyhaler u pacjentów leczonych inhibitorami monoaminooksydazy w ciągu ostatnich 14 dni.

•    trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, takie jak amitryptylina lub imipramina.

•    leki stosowane w leczeniu choroby Parkinsona, np. selegilina i lewodopa.

•    leki stosowane w leczeniu chorób serca, w tym zaburzeń rytmu serca lub dławicy piersiowej.

•    leki stosowane w leczeniu nadciśnienia tętniczego.

•    leki blokujące receptory beta-adrenergiczne (w postaci tabletek i kropli do oczu).

•    leki moczopędne (diuretyki).

•    erytromycyna (stosowana w leczeniu zakażeń).

•    kortykosteroidy w postaci tabletek (np. prednizolon).

•    leki stosowane w zaburzeniach układu oddechowego, np. teofilina lub aminofilina.

•    leki stosowane w leczeniu alergii, takie jak leki przeciwhistaminowe.

•    leki stosowane w leczeniu chorób psychicznych lub ciężkich nudności i wymiotów, takie jak fenotiazyny.

•    leki stosowane w chorobach tarczycy, np. lewotyroksyna.

Jeśli pacjent będzie poddany znieczuleniu, powinien powiedzieć lekarzowi lub dentyście o przyjmowaniu leku Formoterol Easyhaler.

Formoterol Easyhaler z jedzeniem, piciem i alkoholem

Jeśli pacjent pije alkohol podczas stosowania leku Formoterol Easyhaler, może u niego wystąpić przyspieszona akcja serca.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Nie należy stosować leku Formoterol Easyhaler w ciąży lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży lub gdy planuje ciążę, o ile lekarz nie zaleci inaczej. Nie należy stosować Formoterol Easyhaler w okresie karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Formoterol nie powinien wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Jednak jeśli u pacjenta wystąpią działania niepożądane, takie jak zawroty głowy, zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn może zostać zaburzona.

Formoterol Easyhaler zawiera laktozę

Laktoza zawiera niewielkie ilości białek mleka, które mogą powodować reakcję alergiczną.

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku. Zawartość laktozy w leku Formoterol Easyhaler (około 8 mg na dawkę) zwykle nie powoduje problemów u osób nietolerujących laktozy.

Patrz „Instrukcja obsługi inhalatora” zamieszczona na końcu tej ulotki.

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Ostre napady astmy

W przypadku wystąpienia ostrego napadu astmy między podaniem kolejnych dawek leku Formoterol Easyhaler, należy zastosować doraźnie krótko działający lek wziewny.

Należy skontaktować się z lekarzem tak szybko, jak to możliwe w przypadku:

•    nasilenia świszczącego oddechu, duszności lub kaszlu,

•    gdy objawy powracają szybciej niż zwykle,

•    gdy konieczne jest zastosowanie krótko działającego leku doraźnego częściej niż zwykle. Stosowanie u dorosłych (w tym u osóbw podeszłym wieku) i młodzieży (w wieku powyżej 12 lat):

Astma:

Zazwyczaj 1 dawka (12 mikrogramów) przyjmowana regularnie dwa razy na dobę. Można zwiększyć dawkowanie maksymalnie do 2 dawek (2 x 12 mikrogramów) na dobę.

Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP):

Zazwyczaj 1 dawka (12 mikrogramów) regularnie dwa razy na dobę. Maksymalna dawka dobowa to 2 dawki na dobę.

Stosowanie u dzieci w wieku od 6 do 12 lat:

Astma:

Zazwyczaj 1 dawka (12 mikrogramów) regularnie dwa razy na dobę. Maksymalna dawka dobowa to 2 inhalacje na dobę.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Formoterol Easyhaler

W przypadku przyjęcia większej niż zalecana dawki leku Formoterol Easyhaler, należy zwrócić się do lekarza lub pielęgniarki. Objawy przedawkowania mogą obejmować: nudności, wymioty, ból głowy, drżenie i szybkie bicie serca.

Pominięcie zastosowania leku Formoterol Easyhaler

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Jeżeli pacjent zapomni przyjąć dawkę leku, powinien przyjąć pominiętą dawkę tak szybko, jak to będzie możliwe. Jeżeli zbliża się pora przyjęcia następnej dawki, nie należy przyjmować pominiętej dawki, lecz powrócić do zwykłego schematu dawkowania.

Przerwanie stosowania leku Formoterol Easyhaler

Nie należy przerywać ani zmniejszać dawki leku Formoterol Easyhaler, wziewnych kortykosteroidów lub innych leków stosowanych w zaburzeniach układu oddechowego bez porozumienia się z lekarzem. Ważne jest, aby przyjmować lek regularnie, nawet jeśli pacjent poczuje się lepiej. Lek ten jest zwykle przyjmowany rano i wieczorem.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Te działania niepożądane są często łagodne i mogą ustępować podczas dalszego leczenia. Jeśli

działania niepożądane są ciężkie, utrzymują się dłużej niż kilka dni lub jeśli pacjent jest zaniepokojony wystąpieniem któregokolwiek z nich, należy powiedzieć o tym lekarzowi.

Należy przerwać stosowanie leku Formoterol Easyhaler i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem, jeśli u pacjenta wystąpi którykolwiek z następujących objawów:

•    swędzenie, wysypka, zaczerwienienie skóry,

•    obrzęk powiek, warg, twarzy lub gardła,

•    niskie ciśnienie tętnicze lub zapaść,

•    nasilenie świszczącego oddechu i duszności bezpośrednio po zastosowaniu dawki leku. Inne działania niepożądane

Często (mogą wystąpić u 1 na 10 osób):

•    drżenie,

•    kołatanie serca,

•    ból głowy.

Niezbyt często (mogą wystąpić u 1 na 100 osób):

• skurcze mięśni, ból mięśni,

• szybkie bicie serca,

•    bezsenność,

•    nerwowość, niepokój .

Rzadko (mogą wystąpić u 1 na 1000 osób):

•    nieregularna lub nierówna praca serca, skurcze dodatkowe,

•    zmniejszenie stężenia potasu we krwi,

•    podrażnienie jamy ustnej lub gardła,

•    świszczący oddech, duszność,

•    reakcje alergiczne,

•    nudności (mdłości).

Bardzo rzadko (mogą wystąpić u 1 na 10 000 osób):

•    zaburzenia smaku,

•    zwiększenie stężenia glukozy we krwi,

•    ból lub ucisk w klatce piersiowej,

•    choroby serca (wydłużenie odstępu QT),

•    zmiany ciśnienia krwi,

•    zawroty głowy.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do „krajowego systemu zgłaszania” wymienionego w załączniku V. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać Formoterol Easyhaler

•    Lek należy przechowywać w miej scu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

•    Przed pierwszym użyciem przechowywać w zamkniętej saszetce z folii laminowanej.

•    Po otwarciu saszetki z folii laminowanej: nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C, chronić przed wilgocią. Zaleca się przechowywanie inhalatora Easyhaler w opakowaniu ochronnym.

•    W przypadku zamoczenia leku Formoterol Easyhaler, trzeba go wymienić na nowy.

•    Lek Formoterol Easyhaler należy wymienić na nowy nie później niż 4 miesiące po otwarciu

saszetki z folii laminowanej. W celu zapamiętania daty otwarcia saszetki należy zapisać tę datę poniżej:_

Nie stosować leku Formoterol Easyhaler po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie i pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Formoterol Easyhaler

-    Substancją czynną leku jest formoterolu fumaran dwuwodny.

-    Inne składniki leku to laktoza jednowodna (która zawiera niewielką ilość białek mleka).

Jak wygląda lek Formoterol Easyhaler i co zawiera opakowanie

Proszek koloru białego do żółtobiałego w plastikowym wielodawkowym inhalatorze. Każdy inhalator zawiera 120 dawek i posiada biały korpus z częścią górną koloru zielonego. Inhalator znajduje się w zgrzewanej laminowanej saszetce i jest pakowany z opakowaniem ochronnym lub bez opakowania ochronnego w tekturowym pudełku. Formoterol Easyhaler 12 mikrogramów/dawkę, proszek do inhalacji może być dostępny w opakowaniach z 1 lub 2 inhalatorami.

•    jeden inhalator (120 dawek) + opakowanie ochronne na inhalator

•    jeden inhalator (120 dawek)

•    dwa inhalatory (2 x 120 dawek)

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny Orion Corporation Orionintie 1 FI-02200 Espoo Finlandia

Wytwórca Orion Corporation Orionintie 1 02200 Espoo Finlandia

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Czechy, Finlandia, Słowacja, Polska, Węgry, Wielka Brytania    Formoterol Easyhaler

Dania    Formo Easyhaler

Estonia, Litwa, Łotwa,    Fomeda Easyhaler

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 30.06.2015

Inhalator Easyhaler jest łatwy w użyciu. Przed użyciem należy przeczytać instrukcję, aby wiedzieć jak postępować i na co należy zwrócić uwagę.

Rysunek 1.


Rysunek 2.


Rysunek 3b.


Rysunek 4b.

I


Rysunek 4a.

IInhalator

Ustnik

Opakowanie

ochronne


ROZPAKOWANIE INHALATORA EASYHALER (Rysunek 1 i 2) Inhalator Easyhaler (Rysunek 1) znajduje się w saszetce z folii aluminiowej chroniącej proszek przed wilgocią. Nie należy otwierać saszetki z folii, jeżeli pacjent nie jest gotowy do zastosowania inhalatora Easyhaler.

Stosowanie opakowania ochronnego nie jest obowiązkowe. Jeżeli pacjent nie używa opakowania ochronnego może przejść do punktu „Przyjmowanie dawki leku przy użyciu inhalatora Formoterol Easyhaler”.

Należy otworzyć opakowanie ochronne i umieścić w nim inhalator Easyhaler (Rysunek 2). Należy upewnić się, że nasadka jest nałożona na ustnik inhalatora Easyhaler (zapobiega to przypadkowemu uruchomieniu się inhalatora).

Jeżeli inhalator Easyhaler nie będzie używany natychmiast, należy zamknąć opakowanie ochronne.

Przyjmowanie dawki leku przy użyciu inhalatora Easyhaler

Rysunek 3a.


Jeżeli pacjent używa inhalatora Formoterol Easyhaler z opakowaniem ochronnym, powinien otworzyć to opakowanie.

Należy zdjąć nasadkę z ustnika.

A. Wstrząsnąć (Rysunek 3a lub 3b)

Należy energicznie wstrząsnąć inhalatorem, poruszając nim w górę i w dół 3 do 5 razy, aby uzyskać prawidłowy przepływ proszku i właściwą dawkę. Po wstrząśnięciu należy trzymać inhalator Easyhaler w pozycji pionowej.

B. Uwolnić dawkę leku (Rysunek 4a lub 4b)


Nacisnąć inhalator Easyhaler jeden raz, trzymając go między palc wskazującym a kciukiem do usłyszenia charakterystycznego dźwięku (kliknięcia), a następnie zwolnić do ponownego usłyszenia tego kliknięcia. Wykonanie tej czynności spowoduje wprowadzenie proszku do komory inhalacyjnej we wnętrzu ustnika. Przez cały czas należy trzymać inhalator Easyhaler w pozycji pionowej.

Jeżeli pacjent ma wrażenie, że nacisnął więcej niż raz inhalator Easyhaler, powinien przejść do punktu UWAGA! (Rysunek 6a lub 6b).

C. Przyjęcie dawki leku (Rysunek 5a lub 5b)

W pozycji siedzącej lub stojącej:

•    wykonać normalny wydech (ale NIE przez inhalator Easyhaler),

•    umieścić ustnik w ustach pomiędzy zębami obejmując go

szczelnie ustami,

•    wykonać mocny i głęboki wdech przez inhalator Easyhaler (Rysunek 5a lub 5b),


Rysunek 6a. Rysunek 6b


•    wyjąć inhalator Easyhaler z ust,

•    wstrzymać oddech na co najmniej 5 sekund, a następnie oddychać normalnie.

Pacjent powinien upewnić się, że nie wykonał wydechu przez inhalator, ponieważ może to doprowadzić do zatkania inhalatora. Jeżeli tak się stanie powinien przejść do punktu UWAGA! (Rysunek 6a lub 6b) poniżej.

Jeżeli lekarz zalecił więcej niż jedną dawkę, należy powtórzyć czynności opisane w punktach A, B i C.

Nałożyć nasadkę na ustnik.

Jeżeli pacjent używa inhalatora w opakowaniu ochronnym, powinien zamknąć to opakowanie.

UWAGA! (Rysunek 6a lub 6b)

Jeśli inhalator wciśnięto przypadkowo lub jeśli inhalator został wciśnięty więcej niż jeden raz lub jeśli wykonano wydech przez inhalator, należy wytrząsnąć proszek z ustnika na stół lub dłoń (Rysunek 6a lub 6b). Zapewni to przyjęcie właściwej dawki. Następnie należy powtórzyć czynności opisane w punktach A, B i C.

CZYSZCZENIE INHALATORA

Przynajmniej raz w tygodniu należy przetrzeć ustnik inhalatora czystą, suchą szmatką lub chusteczką. Nie należy używać wody lub innych płynów: proszek w inhalatorze jest wrażliwy na działanie wilgoci.

Jeśli pacjent używa inhalatora w opakowaniu ochronnym, może wyjąć go z opakowania w celu jego wytarcia. Przed włożeniem inhalatora z powrotem do opakowania ochronnego pacjent powinien nałożyć nasadkę na ustnik, gdyż zapobiega to przypadkowemu wciśnięciu.


Okienko


WYMIANA INHALATORA EASYHALER NA NOWY (Rysunek 7a, 7b i 8)

Należy wymienić inhalator Easyhaler na nowy 4 miesiące po otwarciu saszetki z folii aluminiowej.

W celu zapamiętania daty otwarcia saszetki należy zapisać tę datę.

Inhalator ma licznik dawek, który wskazuje ile dawek pozostało w inhalatorze (Rysunek 7a lub 7b). Licznik obraca się przy co piątym uruchomieniu inhalatora. Gdy dawki pokazane na inhalatorze zmieniają kolor na czerwony oznacza to, że pozostało tylko 20 dawek. Jeśli pacjent nie ma nowego inhalatora, powinien skontaktować się z lekarzem w celu otrzymania recepty na nowy inhalator. Należy wymienić inhalator w chwili, gdy licznik dawek wskaże 0, nawet jeśli przez okienko znajdujące się z tyłu inhalatora (Rysunek 8) będzie widać proszek.

Jeśli pacjent używa opakowanie ochronne powinien zatrzymać je dla nowego inhalatora.

7

Formoterol Easyhaler

Charakterystyka Formoterol easyhaler

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Formoterol Easyhaler, 12 mikrogramów/dawkę odmierzoną, proszek do inhalacji

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Jedna odmierzona dawka zawiera 12 mikrogramów formoterolu fumaranu dwuwodnego.

W przypadku inhalatora Easyhaler dawka dostarczana (z urządzenia dawkującego) zawiera taką samą ilość substancji czynnej, co dawka odmierzona (z zasobnika).

Substancja pomocnicza o znanym działaniu: laktoza jednowodna

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Proszek do inhalacji.

Proszek koloru białego do żółtawego.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Formoterol Easyhaler 12 mikrogramów/dawkę odmierzoną proszek do inhalacji jest wskazany do stosowania w leczeniu astmy u pacjentów leczonych wziewnymi kortykosteroidami, którzy wymagają również stosowania długo działającego beta2-mimetyku zgodnie z obecnie obowiązującymi wytycznymi dotyczącymi leczenia.

Formoterol Easyhaler 12 mikrogramów/dawkę odmierzoną, proszek do inhalacji jest również wskazany w celu zmniejszenia obturacji dróg oddechowych u pacjentów z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (POChP), którzy wymagają długotrwałego leczenia produktem rozszerzającym oskrzela.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

DOROŚLI (W TYM OSOBY W PODESZŁYM WIEKU) I MŁODZIEŻ (POWYŻEJ 12 LAT)

Astma

Regularne leczenie podtrzymujące:

1 inhalacja (12 mikrogramów) przyjmowana dwa razy na dobę. W cięższych przypadkach można zwiększyć dawkowanie do 2 inhalacji (24 mikrogramów) przyjmowanych dwa razy na dobę.

Maksymalna dawka dobowa to 4 inhalacje (2 inhalacje przyjmowane dwa razy na dobę). Przewlekła obturacyjna choroba płuc Regularne leczenie podtrzymujące:

1 inhalacja (12 mikrogramów) przyjmowana dwa razy na dobę.

Maksymalna dawka dobowa to 2 inhalacje (1 inhalacja przyjmowana dwa razy na dobę). Dzieci i młodzież

DZIECI W WIEKU OD 6 do 12 LAT

Astma

Regularne leczenie podtrzymujące:

1 inhalacja (12 mikrogramów) przyjmowana dwa razy na dobę. Maksymalna dawka dobowa to 24 mikrogramy.

Przewlekła obturacyjna choroba płuc Nie dotyczy.

DZIECI W WIEKU PONIŻEJ 6 LAT

Formoterol Easyhaler nie jest zalecany do stosowania u dzieci w wieku poniżej 6 lat.

Zaburzenia czynności nerek lub wątroby

Brak danych dotyczących stosowania produktu Formoterol Easyhaler u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby lub nerek. U pacjentów z ciężką marskością wątroby może dojść do zwiększenia ekspozycji na formoterol, ponieważ jest on metabolizowany głównie w wątrobie.

Wykazano, że czas działania formoterolu wynosi około 12 godzin. W trakcie leczenia należy zawsze dążyć do stosowania najmniejszej skutecznej dawki leku.

Aktualne wytyczne dotyczące postępowania w astmie zalecają stosowanie długo działającego wziewnego beta2-mimetyku w podtrzymującym leczeniu rozszerzającym oskrzela. Dodatkowo istnieje zalecenie, aby w przypadku ostrego napadu stosować krótko działający beta2-mimetyk.

Zgodnie z aktualnymi wytycznymi dotyczącymi postępowania w astmie leki z grupy długo działających beta2-mimetyków można dodawać do schematu leczenia u pacjentów, u których występują problemy przy leczeniu dużymi dawkami wziewnych steroidów. Należy zalecić pacjentom, żeby nie przerywali leczenia steroidem ani nie zmieniali jego dawki po wprowadzeniu leczenia formoterolem.

Jeżeli objawy utrzymują się lub nasilają, lub jeżeli zalecana dawka produktu Formoterol Easyhaler jest nieskuteczna w opanowaniu objawów (podtrzymaniu skutecznego złagodzenia objawów), zazwyczaj wskazuje to na zaostrzenie choroby podstawowej.

W przypadku zmiany z innych, stosowanych uprzednio inhalatorów na Formoterol Easyhaler należy indywidualnie dobrać sposób leczenia pacjenta. Należy wziąć przy tym pod uwagę uprzednio stosowaną substancję czynną oraz schemat dawkowania i sposób podawania.

Sposób podawania

Lek do stosowania wziewnego.

Środki ostrożności, które należy podjąć przed użyciem lub podaniem produktu leczniczego Instrukcja stosowania i przygotowania

Inhalator Easyhaler jest urządzeniem działającym pod wpływem przepływu powietrza wdychanego, co oznacza, że substancja jest wprowadzana do dróg oddechowych pacjenta przy wdechu przez ustnik urządzenia.

Uwaga: Ważne jest, aby pacjenta poinformować o tym, że:

-    należy uważnie przeczytać instrukcję stosowania zawartą w ulotce dla pacjenta, która znajduje się w każdym opakowaniu z inhalatorem.

-    po otwarciu saszetki z folii laminowanej zaleca się przechowywanie urządzenia w opakowaniu ochronnym w celu zwiększenia trwałości produktu podczas jego użytkowania oraz zapobiegania przypadkowemu użyciu.

-    należy wstrząsnąć i uruchomić przez wciśnięcie urządzenia przed każdą inhalacją.

-    należy wykonać silny i głęboki wdech przez ustnik w celu zapewnienia dostarczenia do płuc optymalnej dawki leku.

-    nigdy nie należy wydychać powietrza przez ustnik, bowiem mogłoby to spowodować zmniej szenie dostarczanej dawki. Jeżeli to się zdarzy, pacjent powinien wytrząsnąć proszek z ustnika na powierzchnię stołu lub dłoni, a następnie powtórzyć procedurę przyjmowania dawki.

-    nigdy nie należy uruchamiać urządzenia więcej niż raz bez inhalacji proszku. Jeżeli to się zdarzy, pacjent powinien wytrząsnąć proszek z ustnika na powierzchnię stołu lub dłoni, a następnie powtórzyć procedurę.

-    należy zawsze zakładać nasadkę na ustnik i zamykać opakowanie ochronne po zastosowaniu, co zapobiega przypadkowemu uruchomieniu urządzenia (co mogłoby spowodować przyjęcie zbyt dużej lub za małej dawki przy następnym użyciu).

-    należy regularnie czyścić ustnik suchą szmatką. Do czyszczenia nie należy używać wody, ponieważ proszek jest wrażliwy na działanie wilgoci.

-    należy wymienić inhalator Formoterol Easyhaler, gdy licznik dawek wskaże zero, nawet w przypadku gdy wewnątrz urządzenia wciąż widoczna jest pewna ilość proszku.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na formoterolu fumaran dwuwodny lub na substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1 (laktozę jednowodną, zawierającą niewielkie ilości białek mleka).

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Produktu Formoterol Easyhaler nie należy stosować jako leku pierwszego rzutu w leczeniu astmy (nie j est wystarczający).

Pacjenci chorzy na astmę, którzy wymagają leczenia długo działającymi beta2-mimetykami, powinni także otrzymywać odpowiednie podtrzymujące leczenie przeciwzapalne kortykosteroidami. Pacjentom należy zalecić kontynuację leczenia przeciwzapalnego po rozpoczęciu stosowania produktu Formoterol Easyhaler, nawet w przypadku złagodzenia objawów. Jeżeli objawy utrzymują się lub konieczne jest zwiększenie dawki leku pobudzającego receptory ß2-adrenergiczne, to oznacza, że choroba zaostrza się i należy ponownie ocenić leczenie podtrzymujące.

Produkt Formoterol Easyhaler może być dołączony do leczenia, kiedy stosowanie kortykosteroidów wziewnych nie zapewnia odpowiedniej kontroli objawów astmy, jednak nie należy rozpoczynać stosowania produktu Formoterol Easyhaler u pacjentów podczas ostrego, ciężkiego zaostrzenia astmy lub jeśli nastąpiło znaczne pogorszenie lub zaostrzenie objawów astmy.

Podczas leczenia produktem Formoterol Easyhaler mogą wystąpić zaostrzenia astmy i ciężkie działania niepożądane związane z astmą. Należy poinstruować pacjentów, aby w przypadku niedostatecznej kontroli lub nasilenia się objawów astmy po rozpoczęciu stosowania produktu Formoterol Easyhaler kontynuowali leczenie, ale po konsultacji z lekarzem. Kiedy objawy astmy są pod kontrolą, można rozważyć stopniowe zmniejszanie dawki produktu Formoterol Easyhaler.

Dlatego ważne jest regularne kontrolowanie stanu pacjentów podczas zmniejszania stosowanych dawek. Należy stosować najmniejszą skuteczną dawkę produktu Formoterol Easyhaler.

Nie należy przekraczać maksymalnej dawki dobowej. Nie określono długoterminowego bezpieczeństwa regularnego stosowania leku w odmierzonych dawkach większych niż 48 mikrogramów na dobę u osób dorosłych z astmą oraz 24 mikrogramy na dobę u dzieci z astmą i 24 mikrogramy na dobę u pacjentów z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (POChP).

Częsta potrzeba stosowania leków (np. leczenie profilaktyczne; kortykosteroidami i długo działającymi beta2-mimetykami) w celu zapobiegania skurczom oskrzeli wywołanym wysiłkiem, kilka razy w każdym tygodniu, mimo odpowiedniego leczenia podtrzymującego, może być objawem niepełnej kontroli astmy i powoduje konieczność ponownej oceny terapii astmy oraz ocenę zgodności stosowania.

Należy zachować szczególną ostrożność, zwłaszcza uwzględniając ograniczenia dotyczące dawkowania produktu Formoterol Easyhaler, u pacjentów z następującymi schorzeniami: ciężkie nadciśnienie tętnicze, ciężka niewydolność serca, choroba niedokrwienna serca, zaburzenia rytmu serca, w szczególności blok przedsionkowo-komorowy trzeciego stopnia, idiopatyczne podzastawkowe zwężenie aorty, kardiomiopatia przerostowa z zawężeniem drogi odpływu, nadczynność tarczycy, guz chromochłonny, tętniak, stwierdzone lub podejrzewane wydłużenie odstępu QTc (QTc> 0,44 sek.; patrz punkt 4.5) oraz u pacjentów leczonych lekami wpływającymi na odstęp QTc. Formoterol może powodować wydłużenie odstępu QT.

Należy zachować ostrożność w przypadku jednoczesnego podawania teofiliny i formoterolu u pacjentów z istniejącymi chorobami serca.

U pacjentów z cukrzycą zalecane są początkowo dodatkowe pomiary stężenia glukozy we krwi ze względu na działanie hiperglikemizujące beta2-mimetyków.

Leczenie beta2-mimetykiem może doprowadzić do wystąpienia potencjalnie ciężkiej hipokaliemii. Zalecana jest szczególna ostrożność w ostrej ciężkiej astmie, gdyż hipoksja może zwiększać ryzyko wystąpienia hipokaliemii. Jednoczesne leczenie innymi lekami, takimi jak: pochodne ksantyny, steroidy i leki moczopędne, może nasilać działanie hipokaliemiczne (patrz punkt 4.5). Zaleca się kontrolowanie stężenia potasu w surowicy w takich sytuacjach.

Podobnie jak w przypadku innych leków podawanych wziewnie, istnieje ryzyko wystąpienia paradoksalnego skurczu oskrzeli. Jeżeli wystąpi paradoksalny skurcz oskrzeli, bezpośrednio po zastosowaniu leku pacjent odczuje nagłe nasilenie świszczącego oddechu i duszność. W takim przypadku należy natychmiast zastosować szybko działający, wziewny lek rozszerzający oskrzela. Należy niezwłocznie przerwać stosowanie produktu Formoterol Easyhaler, proszek do inhalacji, ocenić stan pacjenta i, jeśli to konieczne, należy wprowadzić alternatywne leczenie (patrz punkt 4.8).

Formoterol Easyhaler zawiera około 8 mg laktozy na dawkę. Taka ilość zwykle nie powoduje problemów u pacjentów z nietolerancją laktozy. Pacjenci z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy nie powinni przyjmować tego leku.

Dzieci młodzież

Formoterol Easyhaler nie powinien być stosowany u dzieci w wieku do 6 lat ze względu na brak wystarczających doświadczeń ze stosowaniem tego produktu w tej grupie wiekowej.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Nie przeprowadzono badań interakcji produktu Formoterol Easyhaler z innymi lekami.

Teoretycznie istnieje ryzyko, że jednoczesne stosowanie innych leków wydłużających odstęp QT może prowadzić do interakcji farmakodynamicznej z formoterolem zwiększając ryzyko wystąpienia komorowych zaburzeń rytmu serca. Do takich leków należą: niektóre leki przeciwhistaminowe (np. terfenadyna, astemizol, mizolastyna), niektóre leki przeciwarytmiczne (np. chinidyna, dyzopiramid, prokainamid), erytromycyna i trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne. Dodatkowo lewodopa, lewotyroksyna, oksytocyna i alkohol mogą zwiększać ryzyko działań niepożądanych ze strony serca po zastosowaniu beta2-mimetyków.

Jednoczesne podawanie innych leków sympatykomimetycznych, takich jak beta2-mimetyki lub efedryna, może nasilić zarówno działania lecznicze, jak i działania niepożądane produktu Formoterol Easyhaler. Dlatego może być konieczne dostosowanie dawki.

Jednoczesne leczenie pochodnymi ksantyny, steroidami lub lekami moczopędnymi, takimi jak tiazydy i diuretyki pętlowe może nasilać potencjalne niepożądane działanie hipokaliemiczne beta2-mimetyków. Hipokaliemia może zwiększać podatność na zaburzenia rytmu serca u pacjentów leczonych glikozydami naparstnicy (patrz punkt 4.4).

Istnieje zwiększone ryzyko wystąpienia zaburzeń rytmu serca u pacjentów podczas jednoczesnego znieczulenia halogenowymi węglowodorami.

Formoterol może wchodzić w interakcje z inhibitorami monoaminooksydazy i nie należy go stosować u pacjentów leczonych inhibitorami monoaminooksydazy lub do 14 dni po ich odstawieniu.

Jednoczesne stosowanie formoterolu i kortykosteroidów może zwiększać hiperglikemiczne działanie tych leków.

Leki przeciwcholinergiczne mogą nasilać rozszerzające oskrzela działanie formoterolu.

Leki blokujące receptory beta-adrenergiczne mogą osłabiać lub antagonizować działanie produktu Formoterol Easyhaler. Dlatego produktu Formoterol Easyhaler nie należy stosować razem z lekami blokującymi receptory beta-adrenergiczne (w tym kroplami do oczu), chyba że istnieją bezwzględne wskazania do ich stosowania.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Brak wystarczających danych dotyczących stosowania formoterolu u kobiet w ciąży. W badaniach na zwierzętach formoterol powodował zaburzenia implementacji zarodka, jak również zmniejszenie wczesnej przeżywalności pourodzeniowej i masy urodzeniowej. Działania te obserwowano w przypadku znacznie większego narażenia ogólnoustrojowego na formoterol niż występujące w warunkach klinicznych. Należy rozważyć leczenie formoterolem na każdym etapie ciąży, jeśli konieczne jest zapewnienie kontroli astmy i gdy spodziewana korzyść dla matki przewyższa jakiekolwiek zagrożenie dla płodu. Potencjalne zagrożenie dla człowieka nie jest znane.

Karmienie piersią

Nie wiadomo, czy formoterol przenika do mleka ludzkiego. U szczurów wykryto niewielką ilość formoterolu w mleku samic. Zastosowanie formoterolu u kobiet w okresie karmienia piersią można rozważyć tylko wtedy, gdy spodziewane korzyści dla matki przewyższają potencjalne ryzyko dla dziecka.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Formoterol nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Najczęstsze działania niepożądane po zastosowaniu terapii beta2-mimetykami, takie jak drżenia i kołatanie serca na ogół maja łagodny przebieg i ustępują po kilku dniach leczenia.

Wymienione poniżej działania niepożądane związane ze stosowaniem formoterolu pogrupowano zgodnie z klasyfikacją układów i narządów oraz częstością występowania. Częstość występowania określono jako: bardzo często (>1/10), często (>1/100 do <1/10), niezbyt często (>1/1 000 do <1/100), rzadko (>1/10 000 do <1/1 000), bardzo rzadko (<1/10 000) i częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Zaburzenia układu immunologicznego

Rzadko

Reakcje nadwrażliwości, takie jak skurcz oskrzeli, ciężkie niedociśnienie, pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy, świąd, wysypka, obrzęki obwodowe

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Rzadko

Hipokaliemia

Bardzo rzadko

Hiperglikemia

Zaburzenia psychiczne

Niezbyt często

Pobudzenie, niepokój, zaburzenia snu, lęk

Zaburzenia układu nerwowego

Często

Ból głowy, drżenie

Bardzo rzadko

Zawroty głowy, zaburzenia smaku

Zaburzenia serca

Często

Kołatanie serca

Niezbyt często

Tachykardia

Rzadko

Zaburzenia rytmu serca, np. migotanie przedsionków, częstoskurcz nadkomorowy, skurcze dodatkowe

Bardzo rzadko

Dławica piersiowa, wydłużenie odstępu QT

Zaburzenia naczyniowe

Bardzo rzadko

Zmiany ciśnienia tętniczego krwi

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Rzadko

Nasilenie skurczu oskrzeli, paradoksalny skurcz oskrzeli (patrz punkt 4.4), podrażnienie gardła i jamy ustnej

Zaburzenia żołądka i jelit

Rzadko

Nudności

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Niezbyt często

Skurcze mięśni, ból mięśni

Podobnie jak w przypadku innych leków podawanych wziewnie, w bardzo rzadkich przypadkach może wystąpić paradoksalny skurcz oskrzeli (patrz punkt 4.4).

Leczenie beta2-mimetykami może prowadzić do zwiększenia stężenia we krwi insuliny, wolnych kwasów tłuszczowych, glicerolu i ciał ketonowych.

Laktoza jednowodna zawiera niewielkie ilości białek mleka i z tego powodu może powodować reakcje alergiczne.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem krajowego systemu zgłaszania wymienionego w załączniku V*.

4.9 Przedawkowanie

Objawy

Doświadczenie kliniczne dotyczącego postępowania po przedawkowaniu jest ograniczone. Przedawkowanie formoterolu może prowadzić do objawów typowych dla przedawkowania agonistów receptorów p2-adrenergicznych, takich jak: drżenia mięśniowe, bóle głowy, kołatania serca.

W pojedynczych przypadkach zgłaszano: tachykardię, hiperglikemię, hipokaliemię, wydłużenie odstępu QT, arytmię, nudności oraz wymioty.

Leczenie

Wskazane jest leczenie wspomagające i objawowe. W ciężkich przypadkach należy hospitalizować pacjenta.

Można rozważyć zastosowanie kardioselektywnych beta-adrenolityków, ale wyłącznie z zachowaniem najwyższej ostrożności, ponieważ zastosowanie leku blokującego receptory beta-adrenergiczne może wywołać skurcz oskrzeli. Należy kontrolować stężenie potasu w surowicy krwi.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: selektywni agoniści receptora beta2-adrenergicznego.

Kod ATC: R03AC13.

Mechanizm działania

Formoterol jest silnym, wybiórczym lekiem pobudzającym receptory beta2-adrenergiczne. Wywiera działanie rozszerzające oskrzela u pacjentów z odwracalną obturacją dróg oddechowych. Działanie występuje szybko (w ciągu 1 - 3 minut) i utrzymuje się 12 godzin po podaniu wziewnym.

Skuteczność kliniczna i bezpieczeństwo stosowania

Wykazano, że formoterol u ludzi skutecznie zapobiega skurczowi oskrzeli wywołanemu wysiłkiem fizycznym i metacholiną.

Formoterol był badany w leczeniu zaburzeń związanych z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (POChP) i wykazano, że zmniejsza objawy choroby i poprawia czynność płuc. Formoterol działa na odwracalne parametry choroby.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne Wchłanianie

Jak podawano dla innych leków wziewnych, prawdopodobnie około 80% dawki formoterolu podawanego z inhalatora Easyhaler zostanie połknięte, a następnie wchłonięte z przewodu pokarmowego. To oznacza, że właściwości farmakokinetyczne preparatów doustnych w dużym stopniu mają zastosowanie także dla proszku podawanego wziewnie. Po podaniu wziewnym dawek terapeutycznych nie można wykryć formoterolu w osoczu przy użyciu obecnie stosowanych metod analitycznych.

Wchłanianie formoterolu jest szybkie i intensywne: W przypadku stosowania dawek większych niż terapeutyczne (120 mikrogramów) maksymalne stężenie w osoczu było obserwowane po 5 minutach od inhalacji, podczas gdy co najmniej 65% podanej doustnie dawki 80 mikrogramów formoterolu znakowanego radioaktywnie wchłonęło się, a dawki doustne do 300 mikrogramów były łatwo wchłaniane z maksymalnymi stężeniami niezmienionego formoterolu występującymi po 0,5 - 1 godzinie. U pacjentów z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (POChP) leczonych przez 12 tygodni fumaranem formoterolu w dawce 12 lub 24 mikrogramy dwa razy na dobę, stężenie formoterolu w osoczu wynosiło odpowiednio 11,5 i 25,7 pmol/l oraz 23,3 i 50,3 pmol/l po 10 minutach, 2 godzinach i 6 godzinach po inhalacji.

Wydaje się, że farmakokinetyka formoterolu jest liniowa w zakresie badanych dawek doustnych, tj. 20 - 300 mikrogramów. Wielokrotne podawanie doustne 40 - 160 mikrogramów formoterolu na dobę nie prowadzi do istotnej kumulacji leku. Maksymalna szybkość wydalania po podaniu 12 - 96 mikrogramów jest osiągana w ciągu 1 - 2 godzin po podaniu wziewnym.

Po 12 tygodniach podawania 12 mikrogramów lub 24 mikrogramy formoterolu w proszku dwa razy na dobę, wydalanie z moczem niezmienionego formoterolu zwiększyło się o 63-73% u dorosłych pacjentów i o 18-84% u dzieci, co sugeruje małą i samoograniczającą się kumulację formoterolu w osoczu po podaniu wielokrotnym.

Badania oceniające skumulowane wydalanie w moczu formoterolu i (lub) jego (R,R) i (S,S)-enancjomerów po podaniu wziewnym suchego proszku (12-96 mikrogramów) lub preparatów w postaci aerozolu (12-96 mikrogramów) wykazały, że wchłanianie zwiększa się liniowo wraz ze zwiększaniem dawki.

Dystrybucja

Wiązanie formoterolu z białkami osocza wynosi 61-64% (34% głównie z albuminami). Nie występuje wysycenie miejsc wiązania w zakresie stężeń osiąganych w przypadku podawania dawek terapeutycznych.

Metabolizm

Formoterol jest eliminowany głównie w wyniku metabolizmu - główną drogą biotransformacji jest bezpośrednia glukuronidacja, zaś inną drogą jest O-demetylacja, po której następuje glukuronidacja. Wiele izoenzymów CYP450 (2D6, 2C19, 2C9 i 2A6) katalizuje przekształcenie formoterolu i dlatego możliwość wystąpienia interakcji metabolicznych między lekami jest mała. Kinetyka formoterolu jest podobna po podaniu jednorazowym i wielokrotnym, wskazując na brak autoindukcji lub hamowania metabolizmu leku.

Eliminacja

Wydaje się, że eliminacja formoterolu z krwi jest wielofazowa; pozorny okres półtrwania zależy od rozważanego przedziału czasowego. Na podstawie pomiaru stężeń formoterolu w osoczu lub we krwi po maksymalnie 6, 8 lub 12 godzinach po podaniu doustnym określono, że okres półtrwania eliminacji wynosi około 2 - 3 godziny. Z szybkości wydalania formoterolu z moczem między 3 a 16 godziną po podaniu wziewnym, wyliczono okres półtrwania wynoszący około 5 godzin.

Po inhalacji, kinetyka formoterolu w osoczu i dane dotyczące wskaźnika wydalania z moczem u zdrowych ochotników wskazują na dwufazową eliminację, z końcowym okresem półtrwania eliminacji (R,R)- i (S,S)-enancjomerów, odpowiednio 13,9 i 12,3 godz. W przybliżeniu 6,4-8% dawki formoterolu znajdowano w moczu w postaci niezmienionej, z udziałem (R,R)- i (S,S)-enancjomerów, odpowiednio 40% i 60%.

Po doustnym podaniu pojedynczej dawki 3H-formoterolu 59-62% dawki leku wykrywano w moczu, a 32-34% w kale. Klirens nerkowy formoterolu wynosi 150 ml/min.

U osób dorosłych chorujących na astmę, w przybliżeniu 10% i 15-18% dawki wykrywano w moczu w postaci niezmienionego i sprzężonego formoterolu, po wielokrotnych dawkach, odpowiednio 12 i 24 mikrogramów. U dzieci, w przybliżeniu 6% i 6,5-9% dawki wykrywano w moczu w postaci niezmienionego i sprzężonego formoterolu, po wielokrotnych dawkach odpowiednio 12 i 24 mikrogramów. A u zdrowych ochotników, (R,R)- i (S,S)-enancjomery stanowiły, odpowiednio około 40% i 60% niezmienionego leku wydalanego z moczem u dorosłych i nie było większej kumulacji jednego lub drugiego enancjomeru po wielokrotnym dawkowaniu.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Dane niekliniczne wynikające z konwencjonalnych badań toksyczności po podaniu wielokrotnym, genotoksyczności, działania rakotwórczego oraz toksycznego wpływu na rozród nie ujawniają żadnego szczególnego zagrożenia dla człowieka w zakresie zalecanej dawki terapeutycznej.

U samców szczura po podaniu ogólnym dużych dawek formoterolu obserwowano nieco zmniejszoną płodność. U szczurów i myszy obserwowano niewielkie zwiększenie częstości występowania mięśniaków gładkich macicy. To działanie jest charakterystyczne dla całej grupy leków po długotrwałej ekspozycji na duże dawki beta2-mimetyków u gryzoni.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Laktoza jednowodna (zawierająca niewielkie ilości białek mleka).

6.2    Niezgodności farmaceutyczne Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności 2 lata

Po pierwszym otwarciu saszetki z folii laminowanej: 4 miesiące. Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C, chronić przed wilgocią.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przed pierwszym użyciem należy przechowywać w zamkniętej saszetce z folii laminowanej. Warunki przechowywania produktu leczniczego po pierwszym otwarciu, patrz punkt 6.3.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Wielodawkowy inhalator proszkowy składa się z siedmiu plastikowych elementów i sprężyny z nierdzewnej stali. Plastikowe materiały, z których zbudowany jest inhalator to: tereftalan polibutylenu, polietylen o niskiej gęstości, poliwęglan, styren butadien, polipropylen.

Inhalator jest szczelnie zamknięty w saszetce z laminowanej folii aluminiowej i jest zapakowany z opakowaniem ochronnym lub bez opakowania ochronnego w tekturowe pudełko.

Opakowania:

Formoterol Easyhaler 12 mikrogramów/dawkę odmierzoną, proszek do inhalacji:

•    120 dawek + opakowanie ochronne

•    120 dawek

•    2 x 120 dawek

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Orion Corporation Orionintie 1 FI-02200 Espoo Finlandia

8.    NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 11778

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 26.08.2005 Data ostatniego przedłużenia pozwolenia: 16.05.2012

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

30.06.2015

10

Formoterol Easyhaler