+ iMeds.pl

Fosfomol 3 gUlotka Fosfomol

pal-fosfomol-pl-5-0

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Fosfomol, 3 g, granulat do sporządzania roztworu doustnego

Dla nastoletnich i dorosłych kobiet w wieku od 12 do 65 lat

Fosfomycinum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek Fosfomol i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed przyjęciem leku Fosfomol

3.    Jak przyjmować lek Fosfomol

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Fosfomol

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Fosfomol i w jakim celu się go stosuje

Fosfomol zawiera substancję czynną, fosfomycynę.

Fosfomol należy do grupy antybiotyków przeciw bakteriom układu moczowego.

Lek ten zwalcza bakterie.

Jest on stosowany u nastoletnich kobiet w wieku od 12 lat i dorosłych w wieku do 65 lat do leczenia ostrych niepowikłanych zakażeń układu moczowego, występujących u wcześniej zdrowych osób.

2. Informacje ważne przed przyjęciem leku Fosfomol Kiedy nie przyjmować leku Fosfomol:

-    jeśli pacjentka ma uczulenie na fosfomycynę z trometamolem lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6);

-    jeśli czynność nerek jest ograniczona (klirens kreatyniny poniżej 20 ml/min).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Biegunka związana z Clostridium difficile

Łagodna biegunka jest częsta podczas stosowania antybiotyków. Jednak zgłaszano występowanie bardziej poważnej postaci biegunki, biegunki związanej z Clostridium difficile w czasie i po stosowaniu (do dwóch miesięcy lub później) prawie wszystkich leków przeciwbakteryjnych, w tym leku Fosfomol. Stopień nasilenia może być od łagodnej biegunki (wodniste i krwawe stolce ze skurczami żołądka i gorączką lub bez) do zapalenia okrężnicy ze zgonem (zapalenia jelita, patrz punkt 4).

Jeśli u pacjentki w czasie lub po leczeniu fosfomycyną wystąpi ciężka biegunka lub ból brzucha, skurcze lub krwawe stolce, należy jak najszybciej skontaktować się z lekarzem. Jeśli biegunka związana z Clostridium difficile jest podejrzewana lub stwierdzona, może być konieczne przerwanie przyjmowania leku Fosfomol i niezwłoczne rozpoczęcie odpowiedniego leczenia. Nie leczyć biegunki bez uprzedniej konsultacji z lekarzem.

Dzieci

Nie określono bezpieczeństwa stosowania ani skuteczności leku Fosfomol u dzieci w wieku poniżej 12 lat. Dlatego nie należy podawać tego leku dzieciom w wieku poniżej 12 lat.

Inne leki i Fosfomol

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjentka planuje przyjmować.

Fosfomycynę z trometamolem i metoklopramid należy przyjmować w odstępie 2-3 godzin. Opisano zmniejszenie dużego stężenia fosfomycyny z trometamolem wymaganego w moczu po podaniu metoklopramidu w tym samym czasie.

Należy zwrócić uwagę, że może się to odnosić również do ostatnio przyjmowanych leków.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Leku Fosfomol nie przyjmować w okresie ciąży, chyba że stan kliniczny kobiety wymaga podawania fosfomycyny z trometamolem.

Lek przenika do krwiobiegu nienarodzonego dziecka.

Po stosowaniu u kobiet w ciąży nie obserwowano dotychczas negatywnego wpływu fosfomycyny z trometamolem na zdrowie nienarodzonego dziecka lub noworodka.

Lek przenika w małych ilościach do mleka matki. Z tego powodu lekarz podejmie decyzję, czy przerwać karmienie piersią, czy przerwać podawanie leku Fosfomol, biorąc pod uwagę korzyści z karmienia piersią dla dziecka i korzyści z leczenia dla pacjentki.

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Fosfomol może powodować zawroty głowy i dlatego może wywierać wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn. Nie należy prowadzić pojazdów i nie obsługiwać maszyn aż do ustalenia, czy lek ten ma wpływ na zdolność wykonywania tych czynności.

Lek Fosfomol zawiera sacharozę i dekstrozę jednowodną.

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję na niektóre cukry, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Lek Fosfomol zawiera barwnik azowy, żółcień pomarańczową (E110).

Lek może powodować reakcje alergiczne.

3. Jak przyjmować lek Fosfomol

Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

O ile lekarz nie zalecił inaczej, zalecana dawka to:

Kobiety o masie ciała powyżej 50 kg przyjmują całą zawartość saszetki naraz.

Sposób i droga podania:

Lek ten jest przeznaczony do podania doustnego.

Lek Fosfomol należy przyjmować ok. 2 godziny przed posiłkami lub po posiłkach. Zawartość saszetki należy rozpuścić w szklance wody (ok. 150-200 ml) lub innego płynu bezalkoholowego i natychmiast wypić.

Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, jeśli pacjentka uważa, że działanie leku Fosfomol jest za silne lub za słabe.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Fosfomol

Nie zgłoszono dotychczas objawów przedawkowania. Nie istnieje swoiste antidotum. W razie potrzeby należy przeprowadzić leczenie objawowe.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Takie działania niepożądane występują z określoną częstością, która jest zdefiniowana w następujący sposób:

■    Bardzo często: mogą występować częściej niż u 1 na 10 osób

■    Często: mogą występować u mniej niż 1 na 10 osób

■    Niezbyt często: mogą występować u mniej niż 1 na 100 osób

■    Rzadko: mogą występować u mniej niż 1 na 1 000 osób

■    Bardzo rzadko: mogą występować u mniej niż 1 na 10 000 osób

■    Częstość nieznana: częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych.

W badaniach klinicznych najczęściej zgłaszanymi działaniami niepożądanymi były biegunka, ból głowy, zapalenie pochwy, nudności, zapalenie śluzówki nosa (katar), ból pleców, bolesne miesiączkowanie, zapalenie gardła (ból gardła), zawroty głowy, ból brzucha, ból, niestrawność, osłabienie i wysypka.

Należy niezwłocznie zwrócić się o pomoc medyczną, jeśli wystąpi którekolwiek z poniższych ciężkich działań niepożądanych:

-    Ciężkie reakcje alergiczne (wysypka, pokrzywka, świąd, trudności z oddychaniem, ucisk w klatce

piersiowej, obrzęk jamy ustnej, twarzy, warg lub języka, niezwykła chrypka)

-    Ciężkie reakcje skórne z powstawaniem pęcherzy na skórze (toksyczna nekroliza naskórka)

-    Ciężka lub krwawa biegunka, ciężkie skurcze żołądka lub ból

Inne możliwe działania niepożądane Często:

-    Ból głowy, zawroty głowy

-    Osłabienie

Niezbyt często:

-    Zapalenie sromu i pochwy

-    Zmniejszona liczba białych krwinek lub płytek krwi (leukopenia, małopłytkowość)

-    Uczucie mrowienia (parestezja)

-    Biegunka, nudności, niestrawność

-    Zwiększenie aktywności niektórych enzymów wątrobowych (aminotransferaz)

Rzadko:

-    Szybkie bicie serca (tachykardia)

-    Wymioty

-    Wysypka skórna, świąd

Częstość nieznana:

-    Reakcje alergiczne, w tym ciężkie reakcje alergiczne, które mogą być śmiertelne (wstrząs

anafilaktyczny)

-    Trudności z oddychaniem (astma)

-    Zapalenie jelita (rzekomobłoniaste zapalenie okrężnicy), ból brzucha

-    Poważne reakcje skórne z powstawaniem pęcherzy na skórze (toksyczna nekroliza naskórka),

obrzęk twarzy i gardła (obrzęk naczynioruchowy), pokrzywka

W badaniach klinicznych zgłoszono pojedynczy przypadek zapalenia nerwu wzrokowego.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

5. Jak przechowywać lek Fosfomol

•    Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

•    Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na saszetce i pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

•    Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących przechowywania leku.

•    Roztwór należy podawać niezwłocznie po rozpuszczeniu.

•    Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Fosfomol

•    Substancją czynną leku jest fosfomycyna.

Każda saszetka zawiera 3 g fosfomycyny, co odpowiada 5,631 g fosfomycyny z trometamolem.

•    Pozostałe składniki to: sacharoza, wapnia wodorotlenek, aromat pomarańczowy (zawierający: maltodekstrynę, dekstrozę jednowodną, gumę arabską [E414], kwas cytrynowy bezwodny [E330], żółcień pomarańczową [E110], butylohydroksyanizol [E320], preparaty i substancje smakowe), sacharyna sodowa.

Jak wygląda lek Fosfomol i co zawiera opakowanie

Fosfomol jest dostępny w opakowaniach zawierających 1 saszetkę po 8 g białego lub białawego granulatu do sporządzania roztworu doustnego.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

MG PHARMA

24 rue Erlanger

75016, Paris

Francja

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Niemcy: Fosmetamol 3000 mg Granulat zur Herstellung einer Lösung zum Einnehmen Polska: Fosfomol, 3 g, granulat do sporządzania roztworu doustnego

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 01/2015.

4

Fosfomol

Charakterystyka Fosfomol

spc-fosfomol-pl-3-0

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Fosfomol, 3 g, granulat do sporządzania roztworu doustnego

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda saszetka zawiera 3 g fosfomycyny, co odpowiada 5,631 g fosfomycyny z trometamolem.

Substancje pomocnicze o znanym działaniu:

Każda saszetka zawiera 1, 923 g sacharozy.

Każda saszetka zawiera około 0,96 mg żółcieni pomarańczowej (E110) i około 48 mg dekstrozy jednowodnej.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Granulat do sporządzania roztworu doustnego.

Biały lub białawy granulat do sporządzania roztworu doustnego.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Produkt leczniczy Fosfomol jest wskazany do leczenia ostrych niepowikłanych zakażeń dróg moczowych u kobiet w wieku od 12 do 65 lat (patrz punkt 5.1).

Należy uwzględnić oficjalne lokalne zalecenia dotyczące właściwego stosowania leków przeciwbakteryjnych.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Nastoletnie kobiety w wieku od 12 lat i osoby dorosłe o masie ciała przekraczającej 50 kg przyjmują 1x1 saszetkę produktu leczniczego Fosfomol jako dawkę pojedynczą.

Specjalne grupy pacjentek

Zaburzenia czynności nerek

Stosowanie fosfomycyny jest przeciwwskazane u pacjentek z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek (klirens kreatyniny <20 ml/min) (patrz punkt 4.3).

Dzieci i młodzież

Nie określono bezpieczeństwa stosowania i skuteczności produktu leczniczego Fosfomol u dzieci w wieku poniżej 12 lat. Dlatego nie należy podawać produktu leczniczego tej grupie pacjentek.

Sposób podawania

Produkt leczniczy Fosfomol należy przyjmować ok. 2 godziny przed posiłkami lub po posiłkach. Zawartość saszetki należy rozpuścić w szklance wody (ok. 150-200 ml) lub innego płynu bezalkoholowego i natychmiast wypić.

4.3    Przeciwwskazania

•    Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

•    Ciężkie zaburzenia czynności nerek (klirens kreatyniny <20 ml/min),

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Choroba związana z Clostridium difficile

Biegunka, zwłaszcza ciężka, uporczywa i (lub) krwawa, w czasie lub po leczeniu fosfomycyną z trometamolem może być objawem choroby związanej z Clostridium difficile (ang. Clostridium difficile-associated disease, CDAD). Nasilenie CDAD może być od łagodnego do zagrażającego życiu, najcięższą postacią jest rzekomobłoniaste zapalenie okrężnicy (patrz punkt 4.8). Z tego powodu ważne jest, aby rozważyć taką diagnozę u pacjentek, u których w czasie lub po leczeniu fosfomycyną z trometamolem wystąpiła poważna biegunka. Jeśli CDAD jest podejrzewany lub stwierdzony, należy niezwłocznie przerwać leczenie i rozpocząć odpowiednią terapię. Produkty lecznicze hamujące perystaltykę jelit są przeciwwskazane w takiej sytuacji klinicznej.

Dzieci i młodzież

Nie określono bezpieczeństwa stosowania ani skuteczności produktu leczniczego Fosfomol u dzieci w wieku poniżej 12 lat. Dlatego nie należy podawać produktu leczniczego tej grupie pacjentek.

Substancje pomocnicze:

Produkt leczniczy zawiera sacharozę i dekstrozę (glukozę).

Pacjentki z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedoborem sacharazy-izomaltazy, nie powinny przyjmować tego produktu leczniczego.

Produkt leczniczy zawiera barwnik, żółcień pomarańczową (E110), która może powodować reakcje alergiczne.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Po jednoczesnym podawaniu metoklopramidu i fosfomycyny z trometamolem obserwowano zmniejszone stężenia fosfomycyny w surowicy i moczu. Z tego powodu zalecany jest odstęp między podawaniem obu substancji czynnych wynoszący 2-3 godziny. Inne substancje czynne zwiększające czynność motoryczną przewodu pokarmowego mogą mieć podobne działanie.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Brak danych lub istnieją tylko ograniczone dane dotyczące stosowania fosfomycyny z trometamolem u kobiet w ciąży. Fosfomycyna przenika przez łożysko. Badania na zwierzętach nie wykazały bezpośredniego lub pośredniego szkodliwego wpływu na reprodukcję (patrz punkt 5.3).

Produktu leczniczego Fosfomol nie stosować w ciąży, chyba że stan kliniczny kobiety wymaga podawania fosfomycyny z trometamolem.

Karmienie piersią

Fosfomycyna/metabolity przenikają w małych stężeniach do mleka kobiecego. U niemowlęcia karmionego piersią mogą wystąpić biegunka i zakażenia grzybicze błon śluzowych, jak również uczulenie.

Należy podjąć decyzję, czy przerwać karmienie piersią, czy przerwać podawanie produktu leczniczego Fosfomol, biorąc pod uwagę korzyści z karmienia piersią dla dziecka i korzyści z leczenia dla matki.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Fosfomol może powodować zawroty głowy i dlatego może wywierać wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn. Należy zalecić pacjentkom, aby nie prowadziły pojazdów i nie obsługiwały maszyn aż do ustalenia, czy lek ten ma wpływ na ich zdolność wykonywania tych czynności.

4.8    Działania niepożądane

W badaniach klinicznych najczęściej zgłaszanymi działaniami niepożądanymi występującymi u >1% badanej populacji, niezależnie od związku z lekiem, były biegunka, ból głowy, zapalenie pochwy, nudności, zapalenie śluzówki nosa, ból pleców, bolesne miesiączkowanie, zapalenie gardła, zawroty głowy, ból brzucha, ból, niestrawność, astenia i wysypka.

Do klasyfikacji częstości występowania działań niepożądanych zastosowano następującą terminologię:

Bardzo często: (>1/10)

Często: (>1/100 do <1/10)

Niezbyt często: (>1/1 000 do <1/100)

Rzadko:    (>1/10 000 do <1/1 000)

Bardzo rzadko: (<1/10 000)

Częstość nieznana:    (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze

Niezbyt często:    Zapalenie sromu i pochwy

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Niezbyt często:    Leukopenia, trombocytopenia

Zaburzenia układu immunologicznego

Częstość nieznana:    Wstrząs anafilaktyczny, reakcje alergiczne

Zaburzenia układu nerwowego

Często:    Ból głowy, zawroty głowy

Niezbyt często:    Parestezja

Zaburzenia serca

Rzadko:    Tachykardia

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia Częstość nieznana:    Astma

Zaburzenia żołądka i jelit

Niezbyt często:    Biegunka, nudności, niestrawność

Rzadko:    Wymioty

Częstość nieznana:    Rzekomobłoniaste zapalenie okrężnicy, ból brzucha

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Niezbyt często:    Zwiększenie aktywności aminotransferaz

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej Rzadko:    Wysypka, świąd

Częstość nieznana:    Toksyczna nekroliza naskórka, obrzęk naczynioruchowy, pokrzywka

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

spc-fosfomol-pl-3-0 Często:    Astenia

W badaniach klinicznych zgłoszono pojedynczy przypadek zapalenia nerwu wzrokowego.

4.9 Przedawkowanie

Następujące zdarzenia obserwowano u pacjentek, które przedawkowały fosfomycynę: uszkodzenie narządu przedsionkowego, zaburzenia słuchu, metaliczny posmak w ustach i ogólne zaburzenia odczuwania smaku. Nie istnieje swoiste antidotum. W przypadku przedawkowania należy zastosować leczenie objawowe.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki przeciwbakteryjne do stosowania ogólnego, inne leki przeciwbakteryjne, kod ATC: J01XX01.

Mechanizm działania

Fosfomycyna jest strukturalnym analogiem fosfoenolopirogronianu. Hamuje enzym, transferazę fosfoenolopirogronianową, katalizującą tworzenie kwasu n-acetylomuraminowego z n-acetylo-aminoglukozy i fosfoenolopirogronianu. Kwas n-acetylomuraminowy jest wymagany do budowy peptydoglikanu, zasadniczego komponentu ściany komórkowej bakterii. Fosfomycyna ma głównie działanie przeciwbakteryjne.

Zależności farmakokinetyczno-farmakodynamiczne

Skuteczność zależy zasadniczo od czasu, w którym stężenie substancji czynnej znajduje się powyżej minimalnego stężenia hamującego (ang. minimum inhibitory concentration, MIC) względem czynnika chorobotwórczego.

Oporność

Oporność na fosfomycynę może opierać się na następujących mechanizmach:

•    Fosfomycyna jest dopuszczana do komórki bakteryjnej aktywnie poprzez dwa różne układy transportowe (układ glicerolo-3-fosforanowy i heksozy-6). W Enterobacteriaceae układ transportowy glicerolo-3-fosforanowy może być tak zmieniony, że fosfomycyna nie jest już transportowana do komórek.

•    Inny kodowany plazmidem mechanizm występujący u Enterobacteriaceae, Pseudomonas spp. i Acinetobacter spp. jest oparty na obecności swoistego białka, pod wpływem którego fosfomycyna jest metabolizowana i wiązana do glutationu (GSH).

•    U gronkowców występuje również oporność na fosfomycynę kodowana plazmidem. Nie ustalono dotychczas dokładnego mechanizmu oporności.

Oporność krzyżowa fosfomycyny z innymi grupami antybiotyków nie jest znana.

Stężenia graniczne (ang. breakpoints)

Badania fosfomycyny są wykonywane za pomocą zwykłych rozcieńczeń seryjnych. Ocena wyników odbywa się na podstawie wartości granicznej dla fosfomycyny. Oznaczono następujące minimalne stężenia hamujące dla drobnoustrojów wrażliwych i opornych:

Stężenia graniczne EUCAST (ang. European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing, Europejski Komitet ds. Oznaczania Lekowrażliwości Drobnoustrojów):_

Drobnoustroje

Wrażliwe

Oporne

Enterobacteriaceae

<32 mg/l

>32 mg/l

Występowanie oporności nabytej w Niemczech:

Występowanie oporności nabytej może być zmienne u różnych gatunków, w zależności od położenia geograficznego i od czasu. Pożądana jest lokalna informacja o oporności, zwłaszcza, gdy leczy się ciężkie zakażenia. W razie potrzeby należy zasięgnąć porady specjalistów, gdy lokalne występowanie oporności jest takie, że przydatność leku jest wątpliwa przynajmniej w odniesieniu do niektórych rodzajów zakażeń. Zwłaszcza w przypadku ciężkich infekcji lub w przypadku niepowodzenia leczenia należy wykonać mikrobiologiczne badania diagnostyczne z rozpoznaniem drobnoustrojów będących przyczyną zakażenia i ich wrażliwości na fosfomycynę.

Występowanie oporności nabytej w Niemczech na podstawie danych z ubiegłych 5 lat pochodzących z projektów i badań monitorowania oporności (ostatnia aktualizacja: grudzień 2011).

Zazwyczaj wrażliwe gatunki_

Bakterie tlenowe Gram-dodatnie_

Staphylococcus saprophyticus *_

Bakterie tlenowe Gram-ujemne_

Escherichia coli_

Klebsiella pneumoniae_

Proteus mirabilis_

Gatunki, dla których oporność nabyta może być problemem_

Bakterie tlenowe Gram-dodatnie_

Enterococcus ^ faecalis_

*W momencie publikacji tabeli nie były dostępne aktualne dane. W piśmiennictwie podstawowym, standardowych pracach i zaleceniach terapeutycznych wrażliwość jest początkowo hipotetyczna.

5.2. Właściwości farmakokinetyczne

Fosfomycyna z trometamolem jest umiarkowanie wchłaniana po podaniu doustnym. Po 2-3 godzinach osiągane jest maksymalne stężenie fosfomycyny w surowicy wynoszące ok. 30 mg/l. Okres półtrwania w fazie eliminacji waha się w zakresie 3-4 godziny. Fosfomycyna jest wydalana w prawie niezmienionej postaci poprzez filtrację kłębuszkową z moczem. Maksymalne stężenia w moczu wynoszące powyżej 2000 mg/l są mierzone 2-4 godziny po podaniu. Stężenia powyżej hipotetycznego minimalnego stężenia hamującego drobnoustroju odpowiedzialnego za zakażenia układu moczowego są utrzymywane przez co najmniej 36 godzin. W przypadku zaburzeń czynności nerek wydzielanie nerkowe substancji czynnej jest opóźnione zgodnie ze stopniem zaburzenia czynności nerek.

Biodostępność fosfomycyny z trometamolem, wyrażona ilością fosfomycyny znajdowaną w moczu po podaniu doustnym, waha się w zakresie 32%-54%. Biodostępność fosfomycyny z trometamolem (p.o.) w porównaniu z fosfomycyną sodową (iv.) jako współczynnik AUC p.o./AUC iv. dla 50 mg/kg fosfomycyny wynosi 40,6%.

Specjalne grupy pacjentów

Osoby w podeszłym wieku

Badania kliniczne fosfomycyny z trometamolem nie obejmowały dostatecznej liczby pacjentów w wieku 65 lat i starszych, aby ustalić, czy odpowiedź na leczenie jest w tej grupie wiekowej odmienna niż u młodszych pacjentów. W innych zgłaszanych doświadczeniach klinicznych nie stwierdzono różnic w odpowiedzi między pacjentami w podeszłym wieku a młodszymi pacjentami. Np. w oparciu o ograniczone dane dotyczące 24-godzinnych stężeń leku w moczu nie zaobserwowano różnic w wydalaniu nerkowym fosfomycyny u osób w podeszłym wieku.

Płeć: Brak jest różnic właściwości farmakokinetycznych fosfomycyny u obu płci.

Zaburzenia czynności nerek

U 5 pacjentów z bezmoczem poddawanych hemodializie t/ fosfomycyny w czasie hemodializy wynosił 40 godzin. U pacjentów z różnymi stopniami zaburzeń czynności nerek (klirens kreatyniny w zakresie od 54 ml/min do 7 ml/min) t/ fosfomycyny zwiększył się z 11 godzin do 50 godzin. Odsetek fosfomycyny odzyskiwanej w moczu zmniejszył się z 32% do 11%, co wskazuje, że zaburzenia czynności nerek istotnie zmniejszają wydalanie fosfomycyny.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Dane niekliniczne wynikające z konwencjonalnych badań toksyczności po podaniu wielokrotnym i genotoksyczności nie ujawniają żadnego szczególnego zagrożenia dla człowieka. Nie przeprowadzano badań potencjalnego działania rakotwórczego fosfomycyny z trometamolem.

Badania działania toksycznego na płód u szczurów i królików nie wykazały toksycznego wpływu na płód ani wpływu teratogennego do dawek maksymalnych 1000 mg/kg na dobę. Dawki do 1000 mg/kg na dobę nie miały wpływu płodność i rozwój przedurodzeniowy i pourodzeniowy szczurów.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Sacharoza

Wapnia wodorotlenek

Aromat pomarańczowy (zawierający: maltodekstrynę, dekstrozę jednowodną, gumę arabską [E414], kwas cytrynowy bezwodny [E330], żółcień pomarańczową [E110], butylohydroksyanizol [E320], preparaty i substancje smakowe)

Sacharyna sodowa

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

3 lata.

Po rekonstytucji roztwór fosfomycyny z trometamolem należy natychmiast użyć.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących przechowywania produktu leczniczego. Warunki przechowywania produktu leczniczego po rekonstytucji, patrz punkt 6.3.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Saszetka z Papieru/LDPE/Aluminium/LDPE w tekturowym pudełku.

Wielkość opakowania:

Pudełka tekturowe zawierające 1 saszetkę po    8    g.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania

Brak szczególnych wymagań dotyczących usuwania.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

MG PHARMA 24 rue Erlanger

75016, Paris Francja

8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

7

Fosfomol