+ iMeds.pl

Fosidal pph 80 mgUlotka Fosidal pph

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Fosidal PPH, 80 mg, tabletki powlekane

Fenspiridi hydrochloridum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek Fosidal PPH i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Fosidal PPH

3.    Jak stosować lek Fosidal PPH

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Fosidal PPH

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    Co to jest lek Fosidal PPH i w jakim celu się go stosuje

Lek Fosidal PPH zawiera fenspiryd, który ma właściwości przeciwzapalne i rozkurczające oskrzela. Fenspiryd zmniejsza obrzęk błony śluzowej dróg oddechowych, normalizuje nadmierne wytwarzanie wydzieliny oraz zmniejsza skurcz oskrzeli, powodując znaczną poprawę oddychania.

Wskazania do stosowania:

•    pomocniczo w leczeniu ostrych i przewlekłych zapaleń dróg oddechowych,

•    pomocniczo w zapaleniu ucha środkowego.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Fosidal PPH Kiedy nie stosować leku Fosidal PPH

• jeśli pacjent ma uczulenie na fenspiryd lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Fosidal PPH należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą. Leczenie lekiem Fosidal PPH nie zastępuje leczenia antybiotykami.

Leku Fosidal PPH w tabletkach nie należy stosować u dzieci.

Lek Fosidal PPH a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Należy powiedzieć lekarzowi szczególnie o stosowaniu:

•    barbituranów (leków przeciwdrgawkowych),

•    leków przeciwhistaminowych (stosowanych w leczeniu uczuleń),

•    leków przeciwbólowych,

•    opioidowych leków przeciwbólowych (stosowanych w leczeniu silnego bólu),

•    leków uspokajających,

•    alkoholu,

•    inhibitorów MAO (leków przeciwdepresyjnych).

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie zaleca się stosowania leku Fosidal PPH u kobiet w ciąży.

Nie wiadomo, czy fenspiryd przenika do mleka matki. Z tego względu nie zaleca się stosowania leku u kobiet karmiących piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn, ponieważ lek Fosidal PPH może powodować senność, co może zaburzać zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

3. Jak stosować lek Fosidal PPH

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Do stosowania tylko u dorosłych: 1 tabletka dwa do trzech razy na dobę.

Tabletki należy połykać w całości, na początku posiłku, popijając niewielką ilością wody. Czasami w kale można zaobserwować pozostałości tabletki - są to substancje pomocnicze. Nie zmienia to w najmniejszym stopniu skuteczności leku i nie wymaga jego odstawienia.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Fosidal PPH

W przypadku zastosowania większej niż zalecana dawki leku Fosidal PPH należy jak najszybciej skonsultować się z lekarzem lub oddziałem ratunkowym.

Objawami przedawkowania mogą być: senność lub pobudzenie, nudności, wymioty, przyspieszenie czynności serca. Leczenie zatrucia polega na wykonaniu płukania żołądka i monitorowaniu czynności serca.

Pominięcie zastosowania leku Fosidal PPH

W przypadku pominięcia zastosowania leku o zwykłej porze, należy poczekać do czasu, kiedy powinno się przyjąć kolejną dawkę. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Fosidal PPH

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Możliwe działania niepożądane:

Często (występujące u 1 do 10 na 100 pacjentów):

•    zaburzenia czynności żołądka i jelit, nudności, bóle nadbrzusza, senność.

Rzadko (występujące u 1 do 10 na 10 000 pacjentów):

•    bóle głowy,

•    umiarkowane przyspieszenie bicia serca ustępujące po zmniejszeniu dawki,

•    obniżenie ciśnienia tętniczego,

•    rumień, rumień trwały,

•    wysypka, pokrzywka,

•    obrzęk naczynioruchowy - jeśli wystąpią obrzęki skóry, języka, warg oraz twarzy, trudności w oddychaniu czy połykaniu, należy natychmiast powiadomić lekarza lub zgłosić się do najbliższego szpitala.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać

bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych

Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5.    Jak przechowywać lek Fosidal PPH

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i blistrze. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Brak specjalnych zaleceń dotyczących temperatury przechowywania leku. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Fosidal PPH

•    Substancją czynną leku jest fenspirydu chlorowodorek. Każda tabletka powlekana zawiera 80 mg fenspirydu chlorowodorku.

•    Pozostałe składniki to:

Rdzeń tabletki - wapnia wodorofosforan, hypromeloza (72 750 - 138 800 cp), powidon K 30, krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian;

Otoczka tabletki - hypromeloza 6 cP, tytanu dwutlenek (E 171), makrogol 400.

Jak wygląda lek Fosidal PPH i co zawiera opakowanie

Lek dostępny jest w opakowaniach zawierających 30 białych tabletek powlekanych.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA SA ul. Pelplińska 19, 83-200 Starogard Gdański

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do miejscowego przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

POLPHARMA Biuro Handlowe Sp. z o.o. ul. Bobrowiecka 6 00-728 Warszawa tel. 22 364 61 01

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

4

Fosidal PPH

Charakterystyka Fosidal pph

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Fosidal PPH, 80 mg, tabletki powlekane

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda tabletka powlekana zawiera 80 mg fenspirydu chlorowodorku (Fenspiridi hydrochloridum). Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka powlekana Tabletka barwy białej

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Pomocniczo w leczeniu ostrych i przewlekłych zapaleń dróg oddechowych. Pomocniczo w leczeniu zapalenia ucha środkowego.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Tylko do stosowania u dorosłych: 1 tabletka dwa do trzech razy na dobę.

Dostępne dane kliniczne dotyczą dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Brak danych klinicznych dotyczących stosowania u dzieci i osób w wieku powyżej 65 lat.

Sposób podawania

Tabletkę należy połykać w całości, na początku posiłku, popijając niewielką ilością wody.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Terapia fenspirydem nie zastępuje leczenia antybiotykami.

Nie należy stosować produktu Fosidal PPH w postaci tabletek u dzieci.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Nie wykazano interakcji fenspirydu z innymi lekami.

Jednak ze względu na przeciwhistaminowe działanie fenspirydu można spodziewać się interakcji z: • barbituranami,

•    innymi lekami przeciwhistaminowymi,

•    lekami przeciwbólowymi,

•    opioidowymi lekami przeciwbólowymi,

•    lekami uspokajającymi,

•    alkoholem,

•    inhibitorami MAO.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

W badaniach na zwierzętach obserwowano przypadki rozszczepu podniebienia u płodów dwóch gatunków zwierząt (szczury i króliki). Obecnie brak danych klinicznych dotyczących możliwości wywołania przez fenspiryd działania toksycznego na płód lub wad rozwojowych w przypadku podawania leku podczas ciąży. Z tego względu nie zaleca się stosowania fenspirydu podczas ciąży, chociaż rozpoznanie ciąży w czasie stosowania fenspirydu nie uzasadnia jej przerwania.

Karmienie piersią

Nie wiadomo, czy fenspiryd przenika do mleka matki. Z tego względu nie zaleca się stosowania fenspirydu u kobiet karmiących piersią.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Fosidal PPH może zaburzać zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn, dlatego w przypadku rozpoczynania leczenia produktem Fosidal PPH należy poinformować o tym pacjenta.

4.8    Działania niepożądane

Działania niepożądane zostały pogrupowane zgodnie z klasyfikacją układów i narządów oraz częstością występowania. Częstość występowania określona jest następująco:

-    bardzo często (>1/10);

-    często (>1/100 do <l/10);

-    niezbyt często (>1/1000 do <1/100);

-    rzadko (>1/10 000 do <1/1000);

-    bardzo rzadko (<1/10 000);

-    nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Zaburzenia układu nerwowego

Często: senność Rzadko: bóle głowy.

Zaburzenia serca

Rzadko: umiarkowana tachykardia ustępująca po zmniejszeniu dawki.

Zaburzenia naczyniowe

Rzadko: obniżenie ciśnienia tętniczego.

Zaburzenia żołądka i jelit

Często: zaburzenia czynności żołądka i jelit, nudności, bóle w nadbrzuszu.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Rzadko: rumień, wysypka, pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy, rumień trwały.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania

Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,

Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

4.9 Przedawkowanie

W razie przedawkowania mogą wystąpić objawy: senność lub pobudzenie, nudności, wymioty, tachykardia zatokowa. Należy wykonać płukanie żołądka i monitorować czynność serca.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Inne leki stosowane ogólnie w chorobach przebiegających ze skurczem oskrzeli.

Kod ATC: R03DX03

Fenspiryd ma właściwości przeciwzapalne i rozkurczające oskrzela. Mechanizm działania fenspirydu polega na:

•    fenspiryd jest antagonistą receptorów Hi i powoduje działanie spazmolityczne typu papawerynowego;

•    poprzez zmniejszenie wytwarzania mediatorów procesów zapalnych (cytokin, TNF-alfa, pochodnych kwasu arachidonowego, wolnych rodników) działa przeciwzapalnie.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Po podaniu doustnym maksymalne stężenie leku w surowicy osiągane jest po upływie 6 godzin, a następnie stopniowo zmniejsza się.

Biologiczny okres półtrwania wynosi około 12 godzin.

Fenspiryd jest wydalany głównie przez nerki.

Lek nie gromadzi się w tkankach.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

W badaniach na zwierzętach obserwowano przypadki rozszczepu podniebienia u płodów dwóch gatunków zwierząt (szczury i króliki).

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Rdzeń tabletki:

Wapnia wodorofosforan Hypromeloza (72 750 - 138 800 cp) Powidon K 30

Krzemionka koloidalna bezwodna Magnezu stearynian

Skład otoczki: Hypromeloza 6 cP Tytanu dwutlenek (E 171)

Makrogol 400

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

2 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas    przechowywania

Brak specjalnych zaleceń dotyczących temperatury przechowywania produktu leczniczego. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Blistry Aluminium/PVC/PVDC w tekturowym pudełku.

Opakowanie zawiera 30 tabletek powlekanych.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania

Bez specjalnych wymagań.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA SA ul. Pelplińska 19, 83-200 Starogard Gdański

8.    NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr 18821

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 02.11.2011 r.

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

4

Fosidal PPH