Imeds.pl

Fostex Nexthaler

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Fostex NEXThaler

(200 mikrogramów + 6 mikrogramów)/dawkę inhalacyjną, proszek do inhalacji

Beclometasoni dipropionas anhydricus + Formoteroli fumaras dihydricus

Lek przeznaczony do stosowania u dorosłych

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

- Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Fostex Nexthaler i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Fostex Nexthaler

3.    Jak stosować lek Fostex Nexthaler

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Fostex Nexthaler

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Fostex Nexthaler i w jakim celu się go stosuje

Lek Fostex Nexthaler ma postać proszku, który wdychany przez usta dostaje się głęboko do płuc. Lek zawiera dwie substancje czynne: beklometazonu dipropionian bezwodny i formoterolu fumaran dwuwodny.

-    Beklometazonu dipropionian bezwodny należy do grupy leków powszechnie nazywanych steroidami (formalna nazwa to kortykosteroidy). Steroidy zarówno leczą, jak i zapobiegają objawom astmy. Zmniejszają proces zapalny, obrzęk oraz podrażnienie dróg oddechowych w obrębie płuc.

- Formoterolu fumaran dwuwodny należy do grupy leków określanych jako długo działające leki rozszerzające oskrzela. Rozkurczają one mięśnie w drogach oddechowych, dzięki czemu rozszerzają drogi oddechowe, co ułatwia wdychanie i wydychanie powietrza z płuc.

Razem te dwie substancje czynne ułatwiają oddychanie. Pomagają one również zapobiegać objawom astmy, takim jak duszność, świszczący oddech i kaszel.

Lek Fostex Nexthaler przeznaczony jest to leczenia astmy u osób dorosłych.

Lek Fostex Nexthaler stosuje się u pacjentów, u których:

-    astma nie jest wystarczająco kontrolowana za pomocą kortykosteroidów wziewnych oraz stosowanych doraźnie krótko działających leków rozszerzających oskrzela

lub

-    uzyskano odpowiednią odpowiedź na leczenie astmy za pomocą zarówno kortykosteroidów, jak i długo działających leków rozszerzających oskrzela.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Fostex Nexthaler

2.


Kiedy nie stosować leku Fostex Nexthaler

Jeśli pacjent ma uczulenie na beklometazonu dipropionian bezwodny lub formoterolu fumaran dwuwodny lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Leku nie należy stosować, jeśli u pacjenta występują ostre objawy astmy, takie jak duszność, świszczący oddech i kaszel, w przypadku zaostrzenia objawów astmy lub w przypadku ostrego napadu astmy. W celu złagodzenia objawów należy zastosować szybko działający wziewny lek przynoszący ulgę, który pacjent powinien mieć zawsze przy sobie.

Przed rozpoczęciem stosowania leku Fostex Nexthaler należy omówić z lekarzem:

-    jeśli u pacjenta występują choroby serca. Dotyczy to jakichkolwiek znanych zaburzeń serca i (lub) czynności serca;

-    jeśli u pacjenta występują zaburzenia rytmu serca, takie jak przyspieszone lub nieregularne bicie serca, przyspieszone tętno lub kołatanie serca lub w przypadku jakiejkolwiek informacji o nieprawidłowym rytmie serca;

-    jeśli pacjent ma wysokie ciśnienie krwi;

- jeśli u pacjenta występuje zwężenie tętnic (zwane również stwardnieniem tętnic) lub w przypadku rozpoznania tętniaka (nieprawidłowe poszerzenie ściany naczynia krwionośnego);

-    jeśli u pacjenta występuje nadczynność tarczycy;

- jeśli u pacjenta występuje małe stężenie potasu we krwi;

- jeśli u pacjenta występuje choroba wątroby lub nerek;

- jeśli pacjent ma cukrzycę. Inhalacja dużych dawek formoterolu może spowodować zwiększenie stężenia glukozy we krwi, dlatego przed rozpoczęciem stosowania tego leku, a także co jakiś czas w trakcie leczenia, może być konieczne wykonanie dodatkowego badania krwi w celu oznaczenia stężenia cukru we krwi;

-    jeśli pacjent ma guz rdzenia nadnerczy (guz chromochłonny nadnerczy);

-    jeśli u pacjenta planowane jest znieczulenie ogólne. W zależności od rodzaju znieczulenia, może być konieczne przerwanie przyjmowania leku Fostex Nexthaler na co najmniej 12 godzin przed znieczuleniem;

- jeśli pacjent jest leczony lub kiedykolwiek był leczony z powodu gruźlicy płuc lub jeśli u pacjenta występuje wirusowe lub grzybicze zakażenie w obrębie klatki piersiowej.

Przed zastosowaniem leku Fostex Nexthaler należy zawsze poinformować lekarza, jeśli którekolwiek z powyższych ostrzeżeń dotyczy pacjenta.

Jeżeli pacjent ma wątpliwości, czy lek Fostex Nexthaler może być stosowany, przed zastosowaniem leku powinien zwrócić się do lekarza, pielęgniarki lub farmaceuty.

Lekarz prowadzący może zalecić co jakiś czas pomiar stężenia potasu we krwi, szczególnie u pacjentów z ciężką astmą. Podobnie jak wiele leków rozszerzających oskrzela, lek Fostex Nexthaler może powodować nagły spadek stężenia potasu w surowicy (hipokaliemia). Niedobór tlenu we krwi w połączeniu z niektórymi lekami, które pacjent może zażywać jednocześnie z lekiem Fostex Nexthaler, może powodować dalszy spadek stężenia potasu we krwi.

Jeśli pacjent przyjmuje duże dawki kortykosteroidów wziewnych przez długi okres, może w większym stopniu wymagać podania kortykosteroidów w sytuacjach stresowych. Do sytuacji stresowych mogą należeć: przyjęcie do szpitala po wypadku, poważny uraz lub oczekiwanie na zabieg chirurgiczny. W takim przypadku lekarz prowadzący zdecyduje o ewentualnym zwiększeniu dawki kortykosteroidów lub może przepisać inne steroidy w postaci tabletek lub wstrzykiwań.

Jeśli konieczne jest leczenie w szpitalu, pacjent powinien pamiętać o zabraniu ze sobą wszystkich leków i inhalatorów, w tym leku Fostex Nexthaler, a także leków kupionych bez recepty, jeśli możliwe, w oryginalnych opakowaniach.

Dzieci i młodzież

Nie należy podawać tego leku dzieciom i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

Inne leki i Fostex Nexthaler

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio lekach, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować. Jest to konieczne, ponieważ lek Fostex Nexthaler może wpływać na działanie niektórych, innych leków. Podobnie, niektóre leki mogą wpływać na działanie leku Fostex Nexthaler.

Nie należy stosować leków blokujących receptory beta-adrenergiczne z lekiem Fostex Nexthaler.

Leki blokujące receptory beta-adrenergiczne to leki stosowane w leczeniu wielu chorób, w tym zaburzeń serca, wysokiego ciśnienia krwi lub jaskry (zwiększone ciśnienie krwi w gałce ocznej). Jeśli podanie leków blokujących receptory beta-adrenergiczne (w tym w postaci kropli do oczu) jest konieczne, działanie formoterolu może być zmniejszone lub formoterol może nie działać w ogóle.

Jednoczesne stosowanie leku Fostex Nexthaler z następującymi lekami:

• innymi lekami, o takim samym jak formoterol mechanizmie działania (tj. leki beta-adrenergiczne, często stosowane w leczeniu astmy)

^ może nasilać działanie formoterolu

•    chinidyną, dyzopiramidem, prokainamidem (lekami stosowanymi w leczeniu nieprawidłowego rytmu serca)

•    niektórymi lekami przeciwhistaminowymi, np. terfenadyną (lekami stosowanymi w leczeniu alergii)

•    inhibitorami monoaminooksydazy lub trójpierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi, np. fenelzyną i izokarboksazydem, amitryptyliną i imipraminą, fenotiazynami (lekami stosowanymi w leczeniu objawów depresji lub zaburzeń psychicznych)

^ może spowodować zmiany w

elektrokardiogramie (EKG, zapis pracy serca). Mogą one także zwiększać ryzyko zaburzeń rytmu serca (komorowych zaburzeń rytmu).

•    L-dopą (lek stosowany w leczeniu choroby Parkinsona)

•    L-tyroksyną (w leczeniu niedoczynności tarczycy)

•    lekami zawierającymi oksytocynę (które wywołują skurcze macicy)

^ może zmniejszać tolerancję serca na leki beta-adrenergiczne, takie jak formoterol.

• inhibitorami monoaminooksydazy (IMAO) (stosowanymi w leczeniu zaburzeń psychicznych), włącznie z lekami o podobnych właściwościach, takimi jak

^ może spowodować wzrost ciśnienia tętniczego krwi.

furazolidon i prokarbazyna

• digoksyną (stosowaną w leczeniu choroby serca)

^ może powodować zmniejszenie stężenia potasu we krwi, a to może być przyczyną zwiększonej podatności na zaburzenia rytmu serca.

•    innymi lekami stosowanymi w leczeniu astmy (teofilina, aminofilina lub steroidy)

•    lekami moczopędnymi

^ może powodować zmniejszenie stężenia potasu we krwi.

• niektórymi lekami znieczulającymi

^ może zwiększyć ryzyko zaburzeń rytmu serca.

Fostex Nexthaler z alkoholem

Należy unikać spożywania alkoholu bez wcześniejszego zasięgnięcia porady lekarza. Alkohol może zmniejszać tolerancję serca na formoterol, jedną z substancji czynnych leku Fostex Nexthaler.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Brak danych klinicznych dotyczących stosowania leku Fostex Nexthaler podczas ciąży.

Jeżeli pacjentka przypuszcza, że jest w ciąży lub planuje zajście w ciążę, przed zastosowaniem tego leku powinna poradzić się lekarza.

Leku Fostex Nexthaler nie należy stosować w okresie ciąży, chyba, że lekarz zadecyduje inaczej. Lekarz podejmie decyzję, czy pacjentka ma przerwać stosowanie leku Fostex Nexthaler w okresie karmienia piersią, czy też ma stosować lek Fostex Nexthaler, a przerwać karmienie piersią. Należy zawsze postępować ściśle według zaleceń lekarza.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Jest mało prawdopodobne, by lek Fostex Nexthaler wpływał na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Jeżeli jednak u pacjenta wystąpią takie działania niepożądane, jak zawroty głowy i (lub) drżenie, mogą one zaburzać zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Fostex Nexthaler zawiera laktozę.

Laktoza, zawiera małe ilości białek mleka, które mogą powodować reakcje alergiczne u pacjenta.

3. Jak stosować lek Fostex Nexthaler

Lek Fostex Nexthaler należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem, pielęgniarką lub farmaceutą.

W leku Fostex Nexthaler zastosowano technologię aerozolu cząsteczek o bardzo drobnych rozmiarach (ang. extrafine), dzięki czemu do płuc dostarczana jest większa część każdej dawki. Dlatego lekarz może przepisać mniejszą dawkę tego leku niż dawki leku wziewnego, który pacjent wcześniej stosował.

Lekarz prowadzący będzie regularnie sprawdzał, czy pacjent przyjmuje optymalną dawkę leku Fostex Nexthaler. Gdy osiągnięta zostanie właściwa kontrola astmy, lekarz może uznać za właściwe stopniowe zmniejszenie dawki leku Fostex Nexthaler. Nie należy w żadnym wypadku zmieniać dawki bez uprzedniej konsultacji z lekarzem prowadzącym.

Jaką dawkę leku Fostex Nexthaler należy stosować:

Dorośli i osoby w podeszłym wieku:

Zalecana dawka leku to 2 inhalacje dwa razy na dobę.

Maksymalna dawka dobowa to 4 inhalacje.

Nie należy zwiększać dawki.

W przypadku wrażenia, że działanie leku jest niewystarczające, należy zawsze zwrócić się do lekarza zanim zwiększy się dawkę leku.

Uwaga: Należy zawsze mieć przy sobie szybko działający, przynoszący ulgę lek wziewny w celu złagodzenia objawów zaostrzenia astmy lub nagłego napadu astmy.

Jak stosować lek Fostex Nexthaler:

Fostex Nexthaler jest przeznaczony do stosowania wziewnego.

W opakowaniu, w szczelnie zamkniętej saszetce ochronnej, znajduje się inhalator o nazwie Nexthaler, który zawiera lek w postaci proszku. Inhalator Nexthaler umożliwia podanie wziewne leku.

W celu uzyskania dalszych informacji jak stosować i jak czyścić inhalator Nexthaler, należy zapoznać się z instrukcją na końcu tej ulotki.

Jeśli to możliwe, w czasie inhalacji należy stać lub siedzieć w pozycji wyprostowanej.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Fostex Nexthaler:

- należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub udać się na izbę przyjęć najbliższego szpitala po poradę. Należy zabrać ze sobą lek, aby pracownicy służby zdrowia mogli zobaczyć, co dokładnie pacjent zażył;

-    mogą wystąpić działania niepożądane. Należy poinformować lekarza o wystąpieniu jakichkolwiek nietypowych objawów, ponieważ może on zalecić wykonanie dodatkowych badań lub zdecydować o podjęciu koniecznych środków zaradczych.

Pominięcie zastosowania leku Fostex Nexthaler:

Należy jak najszybciej przyjąć pominiętą dawkę leku. Jeśli zbliża się pora przyjęcia kolejnej dawki, nie należy przyjmować dawki pominiętej, tylko dawkę kolejną o zwykłej planowanej porze. Nie należy stosować dawki podwójnej.

Przerwanie stosowania leku Fostex Nexthaler:

Nawet w przypadku poprawy samopoczucia, nie należy przerywać stosowania leku Fostex Nexthaler ani zmniejszać dawki bez porozumienia z lekarzem. Bardzo ważne jest regularne przyjmowanie leku Fostex Nexthaler tak jak przepisał lekarz, nawet wtedy, gdy ustąpią objawy choroby.

Jeżeli trudności w oddychaniu nie ustępują:

Jeżeli po inhalacji leku Fostex Nexthaler objawy nie zmniejszają się, przyczyną może być jego niewłaściwe stosowanie. Dlatego należy sprawdzić instrukcję dotycząca prawidłowego stosowania inhalatora, która znajduje się na końcu tej ulotki i (lub) skontaktować się z lekarzem, pielęgniarką lub farmaceutą, którzy ponownie pouczą, jak odpowiednio stosować inhalator.

W przypadku nasilenia objawów astmy:

W przypadku nasilenia objawów choroby lub trudności w ich opanowaniu (np. częstsze stosowanie wziewnego leku przynoszącego ulgę) lub w przypadku braku złagodzenia objawów za pomocą „doraźnie” stosowanego leku wziewnego, należy dalej stosować lek Fostex Nexthaler oraz natychmiast udać się do lekarza prowadzącego. Lekarz może zdecydować o konieczności zmiany dawkowania leku Fostex Nexthaler lub o zastosowania dodatkowego lub alternatywnego leczenia.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, choć nie u każdego one wystąpią.

Podobnie jak w przypadku innych leków podawanych wziewnie, istnieje ryzyko nasilenia trudności w oddychaniu, kaszlu i świszczącego oddechu, bezpośrednio po przyjęciu leku Fostex Nexthaler, określane jako paradoksalny skurcz oskrzeli. Należy wówczas natychmiast PRZERWAĆ stosowanie leku Fostex Nexthaler i zastosować szybko działający wziewny lek rozszerzający oskrzela, w celu złagodzenia objawów. Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem prowadzącym.

Należy natychmiast powiadomić lekarza, jeżeli u pacjenta wystąpią reakcje alergiczne, takie jak: alergie skórne, świąd skóry, wysypka skórna, zaczerwienienie skóry, obrzęk skóry lub błon śluzowych, zwłaszcza oczu, twarzy, warg i gardła.

Inne, możliwe działania niepożądane zostały wymienione poniżej w zależności od częstości występowania.

Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą:

-    jeżeli wystąpią którekolwiek z działań niepożądanych wymienionych poniżej, powodując u pacjenta stres, mają ciężki przebieg lub nie ustępują przez kilka kolejnych dni;

-    jeżeli pacjent ma jakiekolwiek inne obawy lub jeśli czegoś nie rozumie.

Prawdopodobnie lekarz oceni nasilenie objawów astmy u pacjenta i, jeśli to konieczne, przepisze inny lek. Może zalecić, aby nie stosować ponownie leku Fostex Nexthaler.

Często (występują nie częściej niż u 1 na 10 pacjentów):

-    drżenia.

Niezbyt często (występują nie częściej niż u 1 na 100 pacjentów):

-    objawy grypopodobne, ból gardła

- zakażenia grzybicze (jamy ustnej i gardła). Płukanie jamy ustnej i gardła wodą oraz mycie zębów bezpośrednio po inhalacji może pomóc w zapobieganiu tym działaniom niepożądanym

-    nasilenie objawów astmy, trudności w oddychaniu

-    chrypka

-    kaszel

-    nietypowo szybkie bicie serca

-    nietypowo wolne bicie serca

-    ściskający ból w klatce piersiowej

-    ból głowy

-    nudności

-    uczucie zmęczenia lub zdenerwowania

-    zmiany w elektrokardiogramie (EKG)

-    małe stężenie kortyzolu w moczu lub we krwi

-    duże stężenie potasu we krwi

-    duże stężenie glukozy we krwi

-    duże stężenie tłuszczów we krwi.

Działania niepożądane, które zaobserwowano podczas stosowania podobnych leków wziewnych zawierających beklometazonu dipropionian i (lub) formoterol:

-    kołatanie serca

-    nierówne bicie serca

-    zaburzenia smaku

-    bóle i skurcze mięśni

-    nerwowość, zawroty głowy

-    uczucie niepokoju

-    zaburzenia snu

-    zmniejszenie stężenia potasu we krwi

-    zwiększenie lub zmniejszenie ciśnienia tętniczego krwi.

Stosowanie kortykosteroidów wziewnych w dużych dawkach przez długi okres może spowodować wystąpienie działań ogólnoustrojowych. Należą do nich:

-    zaburzenia czynności nadnerczy

-    ścieńczenie kości

-    opóźnienie wzrostu u dzieci i młodzieży

-    wzrost ciśnienia w gałce ocznej (tzw. jaskra), zaćma

-    szybkie zwiększenie masy ciała, szczególnie w okolicy twarzy i klatki piersiowej

- problemy z zaśnięciem, depresja lub zamartwienie się, nerwowość, napięcie, nadpobudliwość lub drażliwość. Te działania niepożądane z większym prawdopodobieństwem mogą wystąpić u dzieci.

-    zmiany zachowania.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce.

Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych:

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa

tel.: + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Fostex Nexthaler

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie, pudełku i saszetce po skrócie Exp. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią. Inhalator należy wyj ąć z saszetki tuż przed jego pierwszym zastosowaniem.

Przed pierwszym otwarciem saszetki:

Brak specjalnych zaleceń dotyczących warunków przechowywania produktu leczniczego.

Po pierwszym otwarciu saszetki:

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Po pierwszym otwarciu saszetki, lek należy zużyć w ciągu 6 miesięcy.

W celu uzyskania dalszych informacji dotyczących przechowywania inhalatora Nexthaler, należy zapoznać się z instrukcją znajdującą się na końcu tej ulotki.

Na naklejce umieszczonej na pudełku należy wpisać datę pierwszego otwarcia saszetki.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Fostex Nexthaler:

Substancje czynne to: beklometazonu dipropionian bezwodny oraz formoterolu fumaran dwuwodny.

Każda dawka odmierzona zawiera 200 mikrogramów beklometazonu dipropionianu bezwodnego i 6 mikrogramów formoterolu fumaranu dwuwodnego. Odpowiada to dawce dostarczonej przez ustnik, zawierającej 158,8 mikrograma beklometazonu dipropionianu bezwodnego i 4,9 mikrograma formoterolu fumaranu dwuwodnego.

Inne składniki leku to: laktoza jednowodna i magnezu stearynian.

Jak wygląda lek Fostex Nexthaler i co zawiera opakowanie:

Produkt leczniczy ma postać białego lub prawie białego proszku do inhalacji znajdującego się w plastikowym inhalatorze Nexthaler.

Jedno opakowanie zawiera 1, 2 lub 3 inhalatory, z których każdy zawiera 120 dawek leku.

Każdy inhalator umieszczony jest w szczelnie zamkniętej saszetce ochronnej.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny

Chiesi Pharmaceuticals GmbH,

Gonzagagasse 16/16, 1010 Wiedeń, Austria.

tel: +43 1 407 39 19, faks: + 43 1 407 39 19 4, e-mail: info-at@chiesi.com

Wytwórca, u którego następuje zwolnienie serii:

Chiesi Farmaceutici S.p.A.,

Via San Leonardo 96, 43122 Parma, Włochy Chiesi S.A.

Rue Faraday, ZA des Gailletrous, 41260 La Chaussee Saint Victor, Francja Chiesi Pharmaceuticals GmbH Gonzagagasse 16/16, 1010 Wiedeń - Austria

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego Polsce:

Chiesi Poland Sp. z o.o.,

Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa,

tel: (22) 620 14 21, faks: (22) 652 37 79, e-mail: info-pl@chiesi.com

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Austria:

Foster NEXThaler

Polska:

Fostex NEXThaler

Francja:

Innovair NEXThaler

Portugalia:

Foster NEXThaler

Grecja:

Foster NEXThaler

Republika Słowacka: Foster NEXThaler

Hiszpania:

Foster NEXThaler

Słowenia:

Foster NEXThaler

Holandia:

Foster NEXThaler

Węgry:

Foster NEXThaler

Niemcy:

KANTOS NEXThaler

Włochy:

Wielka Brytania:

Foster

Fostair NEXThaler

Data zatwierdzenia ulotki:

[Logo Chiesi]

INSTRUKCJA STOSOWANIA INHALATORA NEXTHALER

Przed pierwszym użyciem inhalatora należy dokładnie zapoznać się z poniższymi wskazówkami. Jeżeli podczas używania inhalatora wystąpią jakiekolwiek problemy, należy zwrócić się do lekarza, pielęgniarki lub farmaceuty.

A.    Zawartość opakowania

Opakowanie zawiera:

•    1 ulotkę dla pacjenta,

•    1 inhalator Nexthaler umieszczony w szczelnie zamkniętej saszetce ochronnej.

Jeżeli zawartość opakowania nie zgadza się z powyższym, inhalator należy zwrócić osobie, od której został nabyty (np. farmaceucie lub lekarzowi) i wymienić na nowy.

B.    Ogólne ostrzeżenia i środki ostrożności

   Nie należy wyjmować inhalatora z saszetki ochronnej, jeśli nie będzie od razu używany.

•    Inhalator należy stosować zgodnie ze wskazaniami.

•    Jeżeli pacjent ma wątpliwości, czy właściwie przyjmuje dawkę leku, powinien zwrócić się do farmaceuty lub lekarza.

•    Jeżeli pacjent nie ma pewności, czy po wykonanej inhalacji licznik wskazuje liczbę inhalacji zmniejszoną o jeden, powinien poczekać do następnej planowanej inhalacji i przyjąć lek jak zwykle. Nie należy zażywać dodatkowej dawki.

•    Nie należy otwierać wieczka, jeśli nie jest konieczne zażycie kolejnej dawki z użyciem inhalatora.

•    W trakcie użytkowania inhalatora należy go przechowywać w czystym i suchym miejscu.

•    Pod żadnym pozorem nie podejmować prób rozebrania inhalatora Nexthaler na części.

   Nie stosować inhalatora Nexthaler:

o po upływie terminu ważności;

o jeżeli od chwili otwarcia saszetki ochronnej upłynęło więcej niż 6 miesięcy;

o jeżeli jest zepsuty;

o jeżeli okienko licznika dawek wskazuje „0”;

o jeżeli nie można odczytać wskazania licznika dawek.

W powyższych przypadkach inhalator należy usunąć lub zwrócić go osobie, od której został nabyty i wymienić na nowy. Należy poradzić się farmaceuty, jak pozbyć się inhalatorów, które nie są już potrzebne.

C.    Główne cechy inhalatora NexthalerW celu przyjęcie dawki za pomocą inhalatora Nexthaler należy wykonać trzy proste czynności: otworzyć, wykonać inhalacj ę, zamknąć.

D. Przed użyciem nowego inhalatora Nexthaler

1.    Otworzyć saszetkę i wyjąć inhalator.

o Nie należy używać inhalatora, jeżeli saszetka nie jest szczelna lub jest uszkodzona - inhalator należy zwrócić osobie, od której został nabyty i wymienić na nowy.

2.    Sprawdzić inhalator.

o Jeżeli inhalator wygląda na zepsuty lub zniszczony, należy zwrócić go osobie, od której został nabyty i wymienić na nowy.

3.    Sprawdzić okienko licznika dawek. Jeżeli inhalator jest nowy, licznik dawek będzie wskazywał „120”.

o Nie należy używać nowego inhalatora, jeżeli w okienku licznika dawek widać liczbę mniejszą niż „120”. Należy zwrócić go osobie, od której został nabyty i wymienić na nowy.

E. Jak używać inhalator Nexthaler E.1. Sprawdzanie inhalatora

1.    Należy sprawdzić liczbę pozostałych dawek: jakakolwiek liczba pomiędzy „1” a „120” wskazuje, że pozostały jeszcze dawki w inhalatorze.

o Jeżeli licznik dawek wskazuje „0”, oznacza to, że nie pozostała już żadna dawka -należy usunąć inhalator i nabyć nowy.

2. Przed użyciem inhalatora należy upewnić się, że wieczko jest całkowicie zamknięte. E.2 Otwieranie

1.    Uchwycić mocno inhalator w pozycji pionowej.

2.    Otworzyć całkowicie wieczko inhalatora.

3. Przed wykonaniem inhalacji wykonać wydech na tyle głęboki na ile jest to wygodne. o Nie wydychać powietrza przez inhalator.

E.3 Wykonanie inhalacji

Jeśli to możliwe, w czasie inhalacji należy stać lub siedzieć w pozycji wyprostowanej.

1.    Unieść inhalator, umieścić go w ustach i objąć ustnik wargami.

o Trzymając inhalator nie wolno zatykać otworu wlotu powietrza. o Nie należy wykonywać inhalacji poprzez otwór wlotu powietrza.

2. Wykonać szybki i głęboki wdech przez usta.

o W trakcie zażywania dawki można poczuć charakterystyczny smak. o W trakcie zażywania dawki można usłyszeć i poczuć kliknięcie. o Nie należy wykonywać inhalacji przez nos.

o Nie należy wyjmować inhalatora z ust w trakcie wykonywania inhalacji.

3.    Wyjąć inhalator z ust.

4.    Wstrzymać oddech na 5 lub 10 sekund, lub na tak długo, jak to możliwe.

5.    Wykonać powolny wydech.

o Nie należy wydychać powietrza przez inhalator.

E.4 Zamykanie

1.    Ponownie uchwycić inhalator w pozycji pionowej i zamknąć całkowicie wieczko.

2.    Sprawdzić, czy licznik dawek wskazuje o jedną dawkę mniej.

3. W przypadku konieczności zażycia kolejnej dawki, należy powtórzyć czynności od E.1 do E.4

F. Czyszczenie

•    Zazwyczaj czyszczenie inhalatora nie jest konieczne.

•    Jeżeli to konieczne, po użyciu inhalator można wytrzeć suchą szmatką lub chusteczką.

o Nie należy czyścić inhalatora wodą lub innymi płynami. Przechowywać w suchym miejscu.

G.    Przechowywanie

•    Jeżeli inhalator nie jest używany, należy go przechowywać w czystym i suchym miejscu. Po użyciu inhalator można umieścić z powrotem w saszetce ochronnej.

o Nie należy wystawiać inhalatora na działanie ciepła i bezpośrednie światło słoneczne.

o Nie należy wystawiać inhalatora na działanie wilgoci lub wody.

•    Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

•    Jeżeli inhalator był przechowywany dłużej niż przez 6 miesięcy od chwili otwarcia saszetki ochronnej, należy go usunąć i nabyć nowy.

H.    Usuwanie inhalatora

•    Inhalator należy usunąć, jeżeli w okienku licznika dawek wyświetlana jest liczba „0”.

•    Należy zapytać farmaceutę, co zrobić z lekami, które się skończyły lub nie są już potrzebne.

o Leków nie należy wyrzucać do domowych pojemników na odpadki.

Fostex NEXThaler (200+6) PIL_de-h-0871-004_pl_wersja final 11/11