+ iMeds.pl

Fostex nexthaler (100 mcg + 6 mcg)/dawkę inh.Ulotka Fostex nexthaler

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Fostex NEXThaler

(100 mikrogramów + 6 mikrogramów)/dawkę inhalacyjną, proszek do inhalacji

Beclometasoni dipropionas anhydricus + Formoteroli fumaras dihydricus

Lek przeznaczony do stosowania u dorosłych

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

- Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Fostex NEXThaler i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Fostex NEXThaler

3.    Jak stosować lek Fostex NEXThaler

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Fostex NEXThaler

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Fostext NEXThaler i w jakim celu się go stosuje

Lek Fostex NEXThaler ma postać proszku, który wdychany przez usta dostaje się głęboko do płuc. Lek zawiera dwie substancje czynne: beklometazonu dipropionian bezwodny i formoterolu fumaran dwuwodny.

-    Beklometazonu dipropionian bezwodny należy do grupy leków powszechnie nazywanych steroidami (formalna nazwa to kortykosteroidy). Steroidy zarówno leczą, jak i zapobiegają objawom astmy. Zmniejszają proces zapalny, obrzęk oraz podrażnienie dróg oddechowych w obrębie płuc.

-    Formoterolu fumaran dwuwodny należy do grupy leków określanych jako długo działające leki rozszerzające oskrzela. Rozkurczają one mięśnie w drogach oddechowych, dzięki czemu rozszerzają drogi oddechowe, co ułatwia wdychanie i wydychanie powietrza z płuc.

Razem te dwie substancje czynne ułatwiają oddychanie. Pomagają one również zapobiegać objawom astmy, takim jak duszność, świszczący oddech i kaszel.

Lek Fostex NEXThaler przeznaczony jest to leczenia astmy u osób dorosłych.

Lek Fostex NEXThaler stosuje się u pacjentów, u których:

•    astma nie jest wystarczająco kontrolowana za pomocą kortykosteroidów wziewnych oraz stosowanych doraźnie krótko działających leków rozszerzających oskrzela

lub

•    uzyskano odpowiednią odpowiedź na leczenie astmy za pomocą zarówno kortykosteroidów, jak i długo działających leków rozszerzających oskrzela.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Fostex NEXThaler

Kiedy nie stosować leku Fostex NEXThaler:

| Jeśli pacjenta ma uczulenie na beklometazonu dipropionian bezwodny lub formoterolu fumaran dwuwodny, lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Leku nie należy stosować, jeśli u pacjenta występują ostre objawy astmy, takie jak duszność, świszczący oddech i kaszel, w przypadku zaostrzenia objawów astmy lub w przypadku ostrego napadu astmy. W celu złagodzenia objawów należy zastosować szybko działający wziewny lek przynoszący ulgę, który pacjent powinien mieć zawsze przy sobie.

Przed rozpoczęciem stosowania leku Fostex NEXThaler należy omówić z lekarzem:

-    jeśli u pacjenta występują choroby serca. Dotyczy to jakichkolwiek znanych zaburzeń serca i (lub) czynności serca;

-    jeśli u pacjenta występują zaburzenia rytmu serca, takie jak przyspieszone lub nieregularne bicie serca, przyspieszone tętno lub kołatanie serca lub w przypadku jakiejkolwiek informacji o nieprawidłowym rytmie serca;

-    jeśli pacjent ma wysokie ciśnienie krwi;

-    jeśli u pacjenta występuje zwężenie tętnic (zwane również stwardnieniem tętnic) lub w przypadku rozpoznania tętniaka (nieprawidłowe poszerzenie ściany naczynia krwionośnego);

-    jeśli u pacjenta występuje nadczynność tarczycy;

-    jeśli u pacjenta występuje małe stężenie potasu we krwi;

-    jeśli u pacjenta występuje choroba wątroby lub nerek;

-    jeśli pacjent ma cukrzycę. Inhalacja dużych dawek formoterolu może spowodować zwiększenie stężenia glukozy we krwi, dlatego przed rozpoczęciem stosowania tego leku, a także co jakiś czas w trakcie leczenia, może być konieczne wykonanie dodatkowego badania krwi w celu oznaczenia stężenia cukru we krwi;

-    jeśli pacjent ma guz rdzenia nadnerczy (guz chromochłonny nadnerczy);

- jeśli u pacjenta planowane jest znieczulenie ogólne. W zależności od rodzaju znieczulenia, może być konieczne przerwanie przyjmowania leku Fostex NEXThaler na co najmniej 12 godzin przed znieczuleniem;

-    jeśli pacjent jest leczony lub kiedykolwiek był leczony z powodu gruźlicy płuc lub jeśli u pacjenta występuje wirusowe lub grzybicze zakażenie w obrębie klatki piersiowej.

Przed zastosowaniem leku Fostex NEXThaler należy zawsze poinformować lekarza, jeśli którekolwiek z powyższych ostrzeżeń dotyczy pacjenta.

Jeżeli pacjent ma wątpliwości, czy lek Fostex NEXThaler może być stosowany, przed zastosowaniem leku powinien zwrócić się do lekarza, pielęgniarki lub farmaceuty.

Lekarz prowadzący może zalecić co jakiś czas pomiar stężenia potasu we krwi, szczególnie u pacjentów z ciężką astmą. Podobnie jak wiele leków rozszerzających oskrzela, lek Fostex NEXThaler może powodować nagły spadek stężenia potasu w surowicy (hipokaliemia). Niedobór

tlenu we krwi w połączeniu z niektórymi lekami, które pacjent może zażywać jednocześnie z lekiem Fostex NEXThaler mogą powodować dalszy spadek stężenia potasu we krwi.

Jeśli pacjent przyjmuje duże dawki kortykosteroidów wziewnych przez długi okres, może w większym stopniu wymagać podania kortykosteroidów w sytuacjach stresowych. Do sytuacji stresowych mogą należeć: przyjęcie do szpitala po wypadku, poważny uraz lub oczekiwanie na zabieg chirurgiczny. W takim przypadku lekarz prowadzący zdecyduje o ewentualnym zwiększeniu dawki kortykosteroidów lub może przepisać inne steroidy w postaci tabletek lub wstrzykiwań.

Jeśli konieczne jest leczenie w szpitalu, pacjent powinien pamiętać o zabraniu ze sobą wszystkich leków i inhalatorów, w tym leku Fostex NEXThaler, a także leków kupionych bez recepty, jeśli możliwe, w oryginalnych opakowaniach.

Dzieci i młodzież

Nie należy podawać tego leku dzieciom i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

Inne leki i Fostex NEXThaler

Przed rozpoczęciem leczenia należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również o lekach wziewnych oraz o lekach, które wydawane są bez recepty. Jest to konieczne, ponieważ lek Fostex NEXThaler może wpływać na działanie niektórych, innych leków. Podobnie, niektóre leki mogą wpływać na działanie leku Fostex NEXThaler.

Nie należy stosować leków blokujących receptory beta-adrenergiczne z lekiem Fostex NEXThaler. Leki blokujące receptory beta-adrenergiczne to leki stosowane w leczeniu wielu chorób, w tym zaburzeń serca, wysokiego ciśnienia krwi lub jaskry (zwiększone ciśnienie krwi w gałce ocznej). Jeśli podanie leków blokujących receptory beta-adrenergiczne (w tym w postaci kropli do oczu) jest konieczne, działanie formoterolu może być zmniejszone lub formoterol może nie działać w ogóle.

Jednoczesne stosowanie leku Fostex NEXThaler ^ z następującymi lekami:

• innymi lekami, o takim samym jak formoterol mechanizmie działania (tj. leki beta-adrenergiczne, często stosowane w leczeniu astmy)

^ może nasilać działanie formoterolu

•    chinidyną, dyzopiramidem, prokainamidem (lekami stosowanymi w leczeniu nieprawidłowego rytmu serca)

•    niektórymi lekami przeciwhistaminowymi, np. terfenadyną (lekami stosowanymi w leczeniu alergii)

•    inhibitorami monoaminooksydazy lub trójpierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi, np. fenelzyną i izokarboksazydem, amitryptyliną i imipraminą, fenotiazynami (lekami stosowanymi w leczeniu objawów depresji lub zaburzeń psychicznych)

^ może spowodować zmiany w

elektrokardiogramie (EKG, zapis pracy serca). Mogą one także zwiększać ryzyko zaburzeń rytmu serca (komorowych zaburzeń rytmu).

•    L-dopą (lek stosowany w leczeniu choroby Parkinsona)

•    L-tyroksyną (w leczeniu niedoczynności tarczycy)

•    lekami zawierającymi oksytocynę (które wywołują skurcze macicy)

^ może zmniejszać tolerancję serca na leki beta-adrenergiczne, takie jak formoterol.

• inhibitorami monoaminooksydazy (IMAO) (stosowanymi w leczeniu zaburzeń

^ może spowodować wzrost ciśnienia tętniczego krwi.

psychicznych), włącznie z lekami o podobnych właściwościach, takimi jak furazolidon i prokarbazyna

• digoksyną (stosowaną w leczeniu choroby serca)

^ może powodować zmniejszenie stężenia potasu we krwi, a to może być przyczyną zwiększonej podatności na zaburzenia rytmu serca.

•    innymi lekami stosowanymi w leczeniu astmy (teofilina, aminofilina lub steroidy)

•    lekami moczopędnymi

^ może powodować zmniejszenie stężenia potasu we krwi.

• niektórymi lekami znieczulającymi

^ może zwiększyć ryzyko zaburzeń rytmu serca.


Fostex NEXThaler z alkoholem

Należy unikać spożywania alkoholu bez wcześniejszego zasięgnięcia porady lekarza. Alkohol może zmniejszać tolerancję serca na formoterol, jedną z substancji czynnych leku Fostex NEXThaler.

Ciąża i karmienie piersią

Brak danych klinicznych dotyczących stosowania leku Fostex NEXThaler podczas ciąży.

Jeżeli pacjentka przypuszcza, że jest w ciąży lub planuje zajście w ciążę, powinna poradzić się lekarza.

Leku Fostex NEXThaler nie należy stosować w okresie ciąży, chyba, że lekarz zadecyduje inaczej. Lekarz podejmie decyzję, czy pacjentka ma przerwać stosowanie leku Fostex NEXThaler w okresie karmienia piersią, czy też ma stosować lek Fostex NEXThaler, a przerwać karmienie piersią. Należy zawsze postępować ściśle według zaleceń lekarza.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Jest mało prawdopodobne, by lek Fostex NEXThaler wpływał na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Jeżeli jednak u pacjenta wystąpią takie działania niepożądane, jak zawroty głowy i (lub) drżenie, mogą one zaburzać zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Fostex NEXThaler zawiera laktozę jednowodną.

Substancja pomocnicza, laktoza jednowodna zawiera małe ilości białek mleka, które mogą powodować reakcje alergiczne u pacjenta.

3. Jak stosować lek Fostex NEXThaler


Lek Fostex NEXThaler należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem, pielęgniarką lub farmaceutą.

W leku Fostex NEXThaler zastosowano technologię aerozolu cząsteczek o bardzo drobnych rozmiarach (ang. extrafine), dzięki czemu do płuc dostarczana jest większa część każdej dawki. Dlatego lekarz może przepisać mniejszą dawkę tego leku niż dawki leku wziewnego, który pacjent wcześniej stosował.

Lekarz prowadzący będzie regularnie sprawdzał, czy pacjent przyjmuje optymalną dawkę leku Fostex NEXThaler. Gdy osiągnięta zostanie właściwa kontrola astmy, lekarz może uznać za właściwe stopniowe zmniejszenie dawki leku Fostex NEXThaler. Nie należy w żadnym wypadku zmieniać dawki bez uprzedniej konsultacji z lekarzem prowadzącym.

Jaką dawkę leku Fostex NEXThaler należy stosować:

Dorośli i osoby w podeszłym wieku:

Zalecana dawka leku to 1 lub 2 inhalacje dwa razy na dobę. Maksymalna dawka dobowa to 4 inhalacje.

Nie należy zwiększać dawki.

W przypadku wrażenia, że działanie leku jest niewystarczające, należy zawsze zwrócić się do lekarza zanim zwiększy się dawkę leku.

Uwaga: Należy zawsze mieć przy sobie szybko działający, przynoszący ulgę lek wziewny w celu złagodzenia objawów zaostrzenia astmy lub nagłego napadu astmy.

Jak stosować lek Fostex NEXThaler:

Fostex NEXThaler jest przeznaczony do stosowania wziewnego.

W opakowaniu, w szczelnie zamkniętej saszetce ochronnej znajduje się inhalator o nazwie NEXThaler, który zawiera lek w postaci proszku. Inhalator NEXThaler umożliwia podanie wziewne leku.

W celu uzyskania dalszych informacji jak stosować i jak czyścić inhalator NEXThaler, należy zapoznać się z instrukcją na końcu tej ulotki.

Jeśli to możliwe, w czasie inhalacji należy stać lub siedzieć w pozycji wyprostowanej.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Fostex NEXThaler:

-    należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub udać się na izbę przyjęć najbliższego szpitala po poradę. Należy zabrać ze sobą lek, aby pracownicy służby zdrowia mogli zobaczyć, co dokładnie pacjent zażył;

-    mogą wystąpić działania niepożądane. Należy poinformować lekarza o wystąpienia jakichkolwiek nietypowych objawów, ponieważ może on zalecić wykonanie dodatkowych badań lub zdecydować o podjęciu koniecznych środków zaradczych.

Pominięcie zastosowania leku Fostex NEXThaler:

Należy jak najszybciej przyjąć pominiętą dawkę leku. Jeśli zbliża się pora przyjęcia kolejnej dawki, nie należy przyjmować dawki pominiętej, tylko dawkę kolejną o zwykłej planowanej porze. Nie należy stosować dawki podwójnej.

Przerwanie stosowania leku Fostex NEXThaler:

Nawet w przypadku poprawy samopoczucia, nie należy przerywać stosowania leku Fostex NEXThaler ani zmniejszać dawki bez porozumienia z lekarzem. Bardzo ważne jest regularne przyjmowanie leku Fostex NEXThaler tak jak przepisał lekarz, nawet wtedy, gdy ustąpią objawy choroby.

Jeżeli trudności w oddychaniu nie ustępują:

Jeżeli po inhalacji leku Fostex NEXThaler objawy nie zmniejszają się, przyczyną może być jego niewłaściwe stosowanie. Dlatego należy sprawdzić instrukcję dotycząca prawidłowego stosowania inhalatora, która znajduje się na końcu tej ulotki i (lub) skontaktować się z lekarzem lub pielęgniarką, którzy ponownie pouczą, jak odpowiednio stosować inhalator.

W przypadku nasilenia objawów astmy:

W przypadku nasilenia objawów choroby lub trudności w ich opanowaniu (np. częstsze stosowanie wziewnego leku przynoszącego ulgę) lub w przypadku braku złagodzenia objawów za pomocą „doraźnie” stosowanego leku wziewnego, należy dalej stosować lek Fostex NEXThaler oraz natychmiast udać się do lekarza prowadzącego. Lekarz może zdecydować o konieczności zmiany dawkowania leku Fostex NEXThaler lub o zastosowania dodatkowego lub alternatywnego leczenia.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, choć nie u każdego one wystąpią.

Podobnie jak w przypadku innych leków podawanych wziewnie, istnieje ryzyko nasilenia trudności w oddychaniu, kaszlu i świszczącego oddechu, bezpośrednio po przyjęciu leku Fostex NEXThaler, określane jako paradoksalny skurcz oskrzeli. Należy wówczas natychmiast PRZERWAĆ podawanie leku Fostex NEXThaler i zastosować szybko działający wziewny lek rozszerzający oskrzela, w celu złagodzenia objawów. Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem prowadzącym.

Należy natychmiast powiadomić lekarza, jeżeli u pacjenta wystąpią reakcje alergiczne, takie jak: alergie skórne, świąd skóry, wysypka skórna, zaczerwienienie skóry, obrzęk skóry lub błon śluzowych, zwłaszcza oczu, twarzy, warg i gardła.

Inne, możliwe działania niepożądane zostały wymienione poniżej w zależności od częstości występowania.

Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą:

-    jeżeli wystąpią którekolwiek z działań niepożądanych wymienionych poniżej, powodując u pacjenta stres, mają ciężki przebieg lub nie ustępują przez kilka kolejnych dni;

-    jeżeli pacjent ma jakiekolwiek inne obawy lub jeśli czegoś nie rozumie.

Prawdopodobnie lekarz oceni nasilenie objawów astmy u pacjenta i, jeśli to konieczne, przepisze inny lek. Może zalecić, aby nie stosować ponownie leku Fostex NEXThaler.

Często (występują nie częściej niż u 1 na 10 pacjentów):

-    drżenia.

Niezbyt często (występują nie częściej niż u 1 na 100 pacjentów):

-    objawy grypopodobne, ból gardła;

- zakażenia grzybicze (jamy ustnej i gardła). Płukanie jamy ustnej i gardła wodą oraz mycie zębów bezpośrednio po inhalacji może pomóc w zapobieganiu tym działaniom niepożądanym;

-    nasilenie objawów astmy, trudności w oddychaniu;

-    chrypka;

-    kaszel;

-    nietypowo szybkie bicie serca;

-    nietypowo wolne bicie serca;

-    ściskający ból w klatce piersiowej;

-    ból głowy;

-    nudności;

-    uczucie zmęczenia lub zdenerwowania;

-    zmiany w elektrokardiogramie (EKG);

-    małe stężenie kortyzolu w moczu lub we krwi;

-    duże stężenie potasu we krwi;

-    duże stężenie glukozy we krwi;

-    duże stężenie tłuszczów we krwi.

Działania niepożądane, które zaobserwowano podczas stosowania podobnych leków wziewnych zawierających beklometazonu dipropionian i (lub) formoterol:

-    kołatanie serca;

-    nierówne bicie serca;

-    zaburzenia smaku;

-    bóle i skurcze mięśni;

-    nerwowość, zawroty głowy;

-    uczucie niepokoju;

-    zaburzenia snu;

-    zmniejszenie stężenia potasu we krwi;

-    zwiększenie lub zmniejszenie ciśnienia tętniczego krwi.

Stosowanie kortykosteroidów wziewnych w dużych dawkach przez długi okres może spowodować wystąpienie działań ogólnoustrojowych. Należą do nich:

-    zaburzenia czynności nadnerczy;

-    ścieńczenie kości;

-    opóźnienie wzrostu u dzieci i młodzieży;

-    wzrost ciśnienia w gałce ocznej (tzw. jaskra), zaćma;

-    szybkie zwiększenie masy ciała, szczególnie w okolicy twarzy i klatki piersiowej;

-    problemy z zaśnięciem, depresja lub zamartwienie się, nerwowość, napięcie, nadpobudliwość lub drażliwość. Te działania niepożądane z większym prawdopodobieństwem mogą wystąpić u dzieci;

-    zmiany zachowania.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce.

Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych:

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa

tel.: + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Fostex NEXThaler

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie, pudełku i saszetce po: Exp. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią. Inhalator należy wyjąć z saszetki tuż przed jego pierwszym zastosowaniem.

Przed pierwszym otwarciem saszetki:

Brak specjalnych zaleceń dotyczących warunków przechowywania produktu leczniczego.

Po pierwszym otwarciu saszetki:

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Po pierwszym otwarciu saszetki ochronnej, lek należy zużyć w ciągu 6 miesięcy.

Na naklejce umieszczonej na pudełku należy wpisać datę pierwszego otwarcia saszetki.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

W celu uzyskania dalszych informacji dotyczących przechowywania inhalatora NEXThaler, należy zapoznać się z instrukcją znajdującą się na końcu tej ulotki.

Co zawiera lek Fostex NEXThaler:

Substancje czynne to: beklometazonu dipropionian bezwodny oraz formoterolu fumaran dwuwodny.

Każda dawka odmierzona zawiera 100 mikrogramów beklometazonu dipropionianu bezwodnego i 6 mikrogramów formoterolu fumaranu dwuwodnego. Odpowiada to dawce dostarczonej przez ustnik, zawierającej 81,9 mikrograma beklometazonu dipropionianu bezwodnego i 5 mikrogramów formoterolu fumaranu dwuwodnego.

Inne składniki leku to: laktoza jednowodna (zawierająca niewielkie ilości białek mleka) i magnezu stearynian.

Jak wygląda lek Fostex NEXThaler i co zawiera opakowanie:

się w z folii


Produkt leczniczy ma postać białego lub prawie białego proszku do inhalacji znajdującego plastikowym inhalatorze Nexthaler.

Jedno opakowanie zawiera 1, 2 lub 3 inhalatory, z których każdy zawiera 120 dawek leku.

Każdy inhalator umieszczony jest w szczelnie zamkniętej saszetce ochronnej (opakowanie | PET/Aluminium/PE lub PA/Aluminium/PE).

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny

Chiesi Pharmaceuticals GmbH,

Gonzagagasse 16/16, 1010 Wiedeń, Austria.

tel: +43 1 407 39 19, faks: + 43 1 407 39 19 4, e-mail: info-at@chiesi.com

Wytwórca, u którego następuje zwolnienie serii:

Chiesi Farmaceutici S.p.A.,

Via San Leonardo 96, 43122 Parma, Włochy


iesi S.A.

e Faraday, ZA des Gailletrous, 41260 La Chaussée Saint Victor, Francja

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego Polsce:

Chiesi Poland Sp. z o.o.,

Al. Solidarności 117, 00-140 Warszawa

tel: (22) 620 14 21, faks: (22) 652 37 79, e-mail: info-pl@chiesi.com

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Austria:    Foster NEXThaler

Francja:    Innovair NEXThaler

Grecja:    Foster NEXThaler

Hiszpania: Foster NEXThaler Holandia: Foster NEXThaler Niemcy:    KANTOS NEXThaler

100 Mikrogramm/6 Mikrogramm pro Dosis Pulver zur Inhalation


Polska:    Fostex NEXThaler

Portugalia:    Foster    NEXThaler

Republika Słowacka: Foster NEXThaler Słowenia:    Foster    NEXThaler    100    mikrogramov

/6 mikrogramov na vdih, prasek za inhaliranje

Węgry:    Foster    NEXThaler

Włochy:    Foster

Wielka Brytania: Fostair NEXThaler


I Data zatwierdzenia ulotki: 2014.05.2611/2014

INSTRUKCJA STOSOWANIA INHALATORA NEXTHALER

Przed pierwszym użyciem inhalatora należy dokładnie zapoznać się z poniższymi wskazówkami.

Jeżeli podczas używania inhalatora wystąpią jakiekolwiek problemy, należy zwrócić się do

lekarza, pielęgniarki lub farmaceuty.

A. Zawartość opakowania

Opakowanie zawiera:

•    1 ulotkę dla pacjenta,

•    1 inhalator Nexthaler umieszczony w szczelnie zamkniętej saszetce ochronnej.

Jeżeli zawartość opakowania nie zgadza się z powyższym, inhalator należy zwrócić osobie, od której został nabyty (np. farmaceucie lub lekarzowi) i wymienić na nowy.

B.    Ogólne ostrzeżenia i środki ostrożności

   Nie należy wyjmować inhalatora z saszetki ochronnej, jeśli nie będzie od razu używany.

•    Inhalator należy stosować zgodnie ze wskazaniami.

•    Jeżeli pacjent ma wątpliwości, czy właściwie przyjmuje dawkę leku, powinien zwrócić się do farmaceuty lub lekarza.

•    Jeżeli pacjent nie ma pewności, czy po wykonanej inhalacji licznik wskazuje liczbę inhalacji zmniejszoną o jeden, powinien poczekać do następnej planowanej inhalacji i przyjąć lek jak zwykle. Nie należy zażywać dodatkowej dawki.

•    Nie należy otwierać wieczka, jeśli nie jest konieczne zażycie kolejnej dawki z użyciem inhalatora.

•    W trakcie użytkowania inhalatora należy go przechowywać w czystym i suchym miejscu.

•    Pod żadnym pozorem nie podejmować prób rozebrania inhalatora Nexthaler na części.

   Nie stosować inhalatora Nexthaler:

o po upływie terminu ważności;

o jeżeli od chwili otwarcia saszetki ochronnej upłynęło więcej niż 6 miesięcy;

o jeżeli jest zepsuty;

o jeżeli okienko licznika dawek wskazuje „0”;

o jeżeli nie można odczytać wskazania licznika dawek.

W powyższych przypadkach inhalator należy usunąć lub zwrócić go osobie, od której został nabyty i wymienić na nowy. Należy poradzić się farmaceuty, jak pozbyć się inhalatorów, które nie są już potrzebne.

C.    Główne cechy inhalatora NexthalerW celu przyjęcie dawki za pomocą inhalatora Nexthaler należy wykonać trzy proste czynności: otworzyć, wykonać inhalacj ę, zamknąć.

D. Przed użyciem nowego inhalatora Nexthaler

1.    Otworzyć saszetkę i wyjąć inhalator.

o Nie należy używać inhalatora, jeżeli saszetka nie jest szczelna lub jest uszkodzona - inhalator należy zwrócić osobie, od której został nabyty i wymienić na nowy.

2.    Sprawdzić inhalator.

o Jeżeli inhalator wygląda na zepsuty lub zniszczony, należy zwrócić go osobie, od której został nabyty i wymienić na nowy.

3.    Sprawdzić okienko licznika dawek. Jeżeli inhalator jest nowy, licznik dawek będzie wskazywał „120”.

o Nie należy używać nowego inhalatora, jeżeli w okienku licznika dawek widać liczbę mniejszą niż „120”. Należy zwrócić go osobie, od której został nabyty i wymienić na nowy.

E. Jak używać inhalator Nexthaler E.1. Sprawdzanie inhalatora

1.    Należy sprawdzić liczbę pozostałych dawek: jakakolwiek liczba pomiędzy „1” a „120” wskazuje, że pozostały jeszcze dawki w inhalatorze.

o Jeżeli licznik dawek wskazuje „0”, oznacza to, że nie pozostała już żadna dawka -należy usunąć inhalator i nabyć nowy.

2. Przed użyciem inhalatora należy upewnić się, że wieczko jest całkowicie zamknięte. E.2 Otwieranie

1.    Uchwycić mocno inhalator w pozycji pionowej.

2.    Otworzyć całkowicie wieczko inhalatora.

3. Przed wykonaniem inhalacji wykonać wydech na tyle głęboki na ile jest to wygodne. o Nie wydychać powietrza przez inhalator.

E.3 Wykonanie inhalacji

Jeśli to możliwe, w czasie inhalacji należy stać lub siedzieć w pozycji wyprostowanej.

1.    Unieść inhalator, umieścić go w ustach i objąć ustnik wargami.

o Trzymając inhalator nie wolno zatykać otworu wlotu powietrza. o Nie należy wykonywać inhalacji poprzez otwór wlotu powietrza.

2. Wykonać szybki i głęboki wdech przez usta.

o W trakcie zażywania dawki można poczuć charakterystyczny smak. o W trakcie zażywania dawki można usłyszeć i poczuć kliknięcie. o Nie należy wykonywać inhalacji przez nos.

o Nie należy wyjmować inhalatora z ust w trakcie wykonywania inhalacji.

3.    Wyjąć inhalator z ust.

4. Wstrzymać oddech na 5 lub 10 sekund, lub na tak długo, jak to możliwe.

5.    Wykonać powolny wydech.

o Nie należy wydychać powietrza przez inhalator.

E.4 Zamykanie

1.    Ponownie uchwycić inhalator w pozycji pionowej i zamknąć całkowicie wieczko.

2.    Sprawdzić, czy licznik dawek wskazuje o jedną dawkę mniej.

3. W przypadku konieczności zażycia kolejnej dawki, należy powtórzyć czynności od E.1 do E.4

F.Czyszczenie

•    Zazwyczaj czyszczenie inhalatora nie jest konieczne.

•    Jeżeli to konieczne, po użyciu inhalator można wytrzeć suchą szmatką lub chusteczką.

o Nie należy czyścić inhalatora wodą lub innymi płynami. Przechowywać w suchym miejscu.

G.    Przechowywanie

•    Jeżeli inhalator nie jest używany, należy go przechowywać w czystym i suchym miejscu. Po użyciu inhalator można umieścić z powrotem w saszetce ochronnej.

o Nie należy wystawiać inhalatora na działanie ciepła i bezpośrednie światło słoneczne.

o Nie należy wystawiać inhalatora na działanie wilgoci lub wody.

•    Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

•    Jeżeli inhalator był przechowywany dłużej niż przez 6 miesięcy od chwili otwarcia saszetki ochronnej, należy go usunąć i nabyć nowy.

H.    Usuwanie inhalatora

•    Inhalator należy usunąć, jeżeli w okienku licznika dawek wyświetlana jest liczba „0”.

•    Należy zapytać farmaceutę, co zrobić z lekami, które się skończyły lub nie są już potrzebne.

o Leków nie należy wyrzucać do domowych pojemników na odpadki.

Logo Chiesi

11/11

Fostex Nexthaler

Charakterystyka Fostex nexthaler

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Fostex NEXThaler, (100 mikrogramów + 6 mikrogramów)/dawkę inhalacyjną, proszek do inhalacji

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Jedna dawka odmierzona, 10 mg proszku do inhalacji, zawiera:

100 mikrogramów beklometazonu dipropionianu bezwodnego oraz 6 mikrogramów formoterolu fumaranu dwuwodnego.

Odpowiada to dawce dostarczonej zawierającej 81,9 mikrograma beklometazonu dipropionianu bezwodnego i 5,0 mikrogramów formoterolu fumaranu dwuwodnego.

Substancje pomocnicze o znanym działaniu:

Jedna inhalacja zawiera 9,9 mg laktozy jednowodnej.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Proszek do inhalacji.

Wielodawkowy inhalator zawiera biały lub prawie biały proszek.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Fostex Nexthaler jest wskazany w regularnym leczeniu astmy, wymagającym zastosowania produktu złożonego (wziewnego kortykosteroidu i długo działającego beta2-agonisty):

-    u pacjentów z niewystarczającą kontrolą objawów choroby za pomocą kortykosteroidów wziewnych oraz stosowanego doraźnie krótko działającego beta2-agonisty, lub

-    u pacjentów, u których uzyskano odpowiednią kontrolę objawów choroby za pomocą zarówno kortykosteroidów wziewnych, jak i długo działających beta2-agonistów.

Produkt Fostex Nexthaler jest wskazany do stosowania u osób dorosłych.

Uwaga: Brak odpowiednich danych klinicznych dotyczących stosowania produktu Fostex Nexthaler w leczeniu ostrych napadów astmy.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Fostex Nexthaler jest przeznaczony do podania wziewnego.

Dawkowanie produktu Fostex Nexthaler należy ustalać indywidualne i należy dostosować je do stopnia ciężkości choroby. Należy wziąć to pod uwagę nie tylko w momencie rozpoczynania leczenia produktami złożonymi, ale także podczas ustalania dawki. Jeśli u pacjenta jest konieczne zastosowanie skojarzenia substancji czynnych w dawkach innych niż te dostępne w produkcie Fostex Nexthaler, należy przepisać odpowiednie dawki beta2-agonistów i (lub) kortykosteroidów do podania za pomocą osobnych inhalatorów.

Z powodu rozmieszczenia w drogach oddechowych typowego dla cząsteczek o bardzo drobnych rozmiarach (ang. extrafine), konieczne jest dostosowanie dawkowania u pacjentów, u których zmieniono lek w postaci farmaceutycznej charakteryzującej się dużymi rozmiarami cząsteczek na Fostex Nexthaler w postaci proszku do inhalacji. U pacjentów zmieniających poprzednie leczenie należy brać pod uwagę, że całkowita dobowa dawka beklometazonu dipropionianu przy zastosowaniu produktu Fostex Nexthaler jest mniejsza niż w przypadku dotychczas stosowanych produktów zawierających beklometazonu dipropionian o większych rozmiarach cząsteczek i należy ją dostosować do indywidualnych potrzeb pacjenta. Jednak u pacjentów, u których zmieniono lek w postaci roztworu w ciśnieniowym aerozolu inhalacyjnym na Fostex Nexthaler w postaci proszku do inhalacji, nie jest konieczne dostosowywanie dawkowania.

Zalecane dawkowanie dla dorosłych w wieku 18 lat i starszych:

Jedna lub dwie inhalacje dwa razy na dobę.

Maksymalna dawka dobowa to 4 inhalacje na dobę.

Zalecane dawkowanie dla dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat:

Nie określono dotychczas bezpieczeństwa stosowania ani skuteczności produktu Fostex Nexthaler u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat. Brak danych dotyczących stosowania u dzieci w wieku poniżej 11 lat. Aktualne dane dotyczące stosowania u młodzieży w wieku od 12 do 17 lat przedstawiono w punktach 4.8 i 5.1, ale brak zaleceń dotyczących dawkowania.

Pacjenci powinni być regularnie poddawani kontroli lekarskiej, co pozwoli utrzymać optymalne dawkowanie produktu Fostex Nexthaler, o którego zmianie może zadecydować jedynie lekarz. Należy stopniowo ustalić najmniejszą dawkę produktu zapewniającą skuteczną kontrolę objawów choroby. Po uzyskaniu kontroli objawów astmy za pomocą najmniejszej zalecanej dawki, kolejnym etapem leczenia może być próba zastosowania tylko kortykosteroidu wziewnego.

Należy zalecić pacjentom, aby przyjmowali produkt Fostex Nexthaler codziennie, nawet w okresie bez objawów astmy.

Szczególne grupy pacjentów:

Nie ma konieczności dostosowywania dawkowania u pacjentów w podeszłym wieku.

Brak dostępnych danych dotyczących stosowania produktu Fostex Nexthaler u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby lub nerek (patrz punkt 5.2).

Sposób podawania:

Nexthaler to inhalator aktywowany wdechem. Wykazano, że pacjenci z astmą o średnim i dużym nasileniu są w stanie wytworzyć na tyle silny przepływ wdechowy, aby uruchomić uwalnianie dawki z inhalatora Nexthaler (patrz punkt 5.1). Uwalnianie produktu Fostex Nexthaler nie zależy od natężenia przepływu powietrza, w zakresie przepływu wdechowego, jaki może być wygenerowany w inhalatorze przez tą populację pacjentów.

W celu zapewnienia skutecznego leczenia konieczne jest prawidłowe zastosowanie inhalatora Nexthaler. Należy zalecić pacjentowi, by dokładnie przeczytał ulotkę dla pacjenta oraz przestrzegał instrukcji stosowania w niej zawartej. Dla wygody lekarza prowadzącego, instrukcja ta zamieszczona została w punkcie 6.6.

Jeśli to możliwe, podczas inhalacji pacjenci powinni stać lub siedzieć w pozycji wyprostowanej.

W inhalatorze Nexthaler dawka jest dostępna do inhalacji jedynie po całkowitym otwarciu wieczka. Wykonanie sekwencji: otwarcie wieczka, wykonanie inhalacji oraz zamknięcie wieczka uruchamia mechanizm licznika dawek. Należy poinstruować pacjenta, aby za każdym razem dokładnie zamykał wieczko. Jeżeli pacjent nie wykona inhalacji, liczba dawek widoczna w okienku na pojemniku nie powinna się zmienić po zamknięciu wieczka.

Należy poinstruować pacjenta, aby otwierał wieczko inhalatora jedynie w razie potrzeby. W przypadku, gdy pacjent otworzył inhalator, lecz nie wykonał inhalacji, a następnie zamknął wieczko, dawka zostaje wycofana do pojemnika z proszkiem wewnątrz inhalatora i może być użyta bezpiecznie następna dawka.

Lek jest optymalnie dostarczany do płuc, jeżeli pacjent wykona szybki i głęboki wdech przez inhalator. Zaleca się, aby przed wykonaniem wydechu wstrzymać oddech na 5-10 sekund (lub tak długo, jak pacjentowi jest wygodnie).

Pacjenta należy poinformować, aby unikał wydychania powietrza przez inhalator, zarówno przed, jak i po wykonaniu wziewu, ponieważ może to wpłynąć na wydajność inhalacji.

Po inhalacji pacjenci powinni wypłukać jamę ustną i gardło wodą lub umyć zęby (patrz punkt 4.4).

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na beklometazonu dipropionian, formoterolu fumaran dwuwodny lub na którąkolwiek substancję pomocniczą, wymienioną w punkcie 6.1.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

W celu zakończenia leczenia, zaleca się stopniowe zmniejszanie dawki. Nie należy nagle przerywać leczenia.

Leczenie astmy zazwyczaj powinno przebiegać z uwzględnieniem stopniowych zmian dawkowania, a monitorowanie reakcji pacjenta na leczenie powinno obejmować obserwację objawów klinicznych oraz badania czynnościowe płuc.

Jeśli pacjent uzna, że leczenie jest nieskuteczne, powinien zgłosić się do lekarza prowadzącego. Zwiększenie częstości stosowania doraźnych leków rozszerzających oskrzela wskazuje na zaostrzenie choroby podstawowej i wymaga ponownej oceny leczenia astmy. Nagłe i postępujące pogorszenie kontroli objawów astmy może zagrażać życiu pacjenta, który powinien zostać poddany natychmiastowej kontroli lekarskiej. Należy rozważyć konieczność zwiększenia dawki kortykosteroidów w postaci wziewnej lub doustnej, lub zastosowania antybiotykoterapii w przypadku podejrzenia infekcji.

Nie należy rozpoczynać leczenia produktem Fostex Nexthaler podczas zaostrzenia objawów choroby lub w przypadku znacznego pogorszenia się lub zaostrzenia astmy. Podczas leczenia produktem Fostex Nexthaler mogą wystąpić ciężkie działania niepożądane związane z astmą oraz zaostrzenie astmy. Pacjentów należy pouczyć, aby kontynuowali leczenie, jednak w przypadku braku kontroli objawów astmy lub zaostrzenia objawów astmy po rozpoczęciu leczenia produktem Fostex Nexthaler powinni zgłosić się do lekarza prowadzącego.

Jak w przypadku innych leków podawanych wziewnie, może wystąpić paradoksalny skurcz oskrzeli z natychmiastowym nasileniem świszczącego oddechu, kaszlu i duszności po podaniu leku. Należy wówczas natychmiast zastosować szybko działający wziewny lek rozszerzający oskrzela. Należy natychmiast przerwać podawanie produktu Fostex Nexthaler, ocenić stan pacjenta i, w razie konieczności, zastosować leczenie alternatywne.

Produkt Fostex Nexthaler nie jest przeznaczony do rozpoczynania leczenia astmy.

Należy poradzić pacjentom, by w leczeniu ostrych napadów astmy stosowali doraźnie krótko działający lek rozszerzający oskrzela, który powinni mieć zawsze przy sobie.

Należy przypomnieć pacjentom o konieczności przyjmowania produktu Fostex Nexthaler codziennie, zgodnie z zaleceniami lekarza, nawet w okresie bez objawów choroby.

Po opanowaniu objawów astmy, należy rozważyć stopniowe zmniejszanie dawki produktu Fostex Nexthaler. Ważna jest regularna obserwacja pacjentów w okresie zmniejszania dawki. Należy stosować najmniejszą skuteczną dawkę produktu Fostex Nexthaler (patrz punkt 4.2).

Kortykosteroidy wziewne mogą spowodować wystąpienie działań ogólnoustrojowych, szczególnie, jeśli są one stosowane w dużych dawkach przez długi okres. Wystąpienie tych działań jest znacznie mniej prawdopodobne niż w przypadku stosowania doustnych kortykosteroidów. Możliwe działania ogólnoustrojowe obejmują: zespół Cushinga, wystąpienie cech typowych dla zespołu Cushinga, zahamowanie czynności nadnerczy, opóźnienie wzrostu u dzieci i młodzieży, zmniejszenie gęstości mineralnej kości, zaćmę, jaskrę, oraz rzadziej zespół zaburzeń psychicznych lub zmian zachowania, w tym nadmierną aktywność psychoruchową, zaburzenia snu, niepokój, depresję lub zachowanie agresywne (szczególnie u dzieci). Z tego względu, ważne jest, by zmniejszyć dawkę kortykosteroidu wziewnego do najmniejszej dawki zapewniającej skuteczną kontrolę objawów astmy.

Długotrwałe leczenie dużymi dawkami kortykosteroidów wziewnych może spowodować zahamowanie czynności nadnerczy i ostry przełom nadnerczowy. Dzieci i młodzież w wieku poniżej 16 lat przyjmujące większe niż zalecane dawki beklometazonu dipropionianu mogą być szczególnie narażone na wystąpienie takiego działania. Ostry przełom nadnerczowy może być potencjalnie spowodowany przez: urazy, zabiegi chirurgiczne, infekcje i gwałtowne zmniejszenie dawkowania. Objawy są zazwyczaj nietypowe i mogą to być: brak łaknienia, ból brzucha, zmniejszenie masy ciała, zmęczenie, ból głowy, nudności, wymioty, niedociśnienie, zaburzenie świadomości, hipoglikemia i napady drgawkowe. W okresach nasilonego stresu lub przed planowanym zabiegiem chirurgicznym, należy rozważyć dodatkowe zastosowanie kortykosteroidów działających ogólnoustrojowo.

U pacjentów, u których leczenie kortykosteroidami doustnymi zmieniono na leczenie kortykosteroidami wziewnymi, ryzyko zaburzeń czynności nadnerczy może utrzymywać się przez dłuższy okres. Ryzyko to może również dotyczyć pacjentów, którzy w przeszłości wymagali doraźnego podawania dużych dawek kortykosteroidów lub byli długotrwale leczeni dużymi dawkami wziewnych kortykosteroidów. Możliwość wystąpienia zaburzeń czynności nadnerczy należy zawsze brać pod uwagę w przypadku nagłych sytuacji lub planowanych zabiegów wywołujących stres; należy wówczas rozważyć podanie odpowiednich kortykosteroidów. Przed przystąpieniem do planowanych zabiegów chirurgicznych może być konieczna konsultacja ze specjalistą, który oceni stopień zaburzeń czynności nadnerczy.

Należy zachować ostrożność podczas stosowania produktu Fostex Nexthaler u pacjentów z aktywną lub nieaktywną gruźlicą płuc oraz grzybiczymi i wirusowymi zakażeniami dróg oddechowych.

Produkt Fostex Nexthaler należy stosować z zachowaniem ostrożności (z uwzględnieniem możliwości monitorowania stanu pacjenta) u pacjentów z zaburzeniami rytmu serca, szczególnie blokiem przedsionkowo-komorowym trzeciego stopnia i tachyarytmiami, samoistnym podzastawkowym zwężeniem aorty, przerostową kardiomiopatią z zawężeniem drogi odpływu, niedokrwienną chorobą serca, ciężką niewydolnością serca, ciężkim nadciśnieniem tętniczym i tętniakiem.

Należy także zachować ostrożność w trakcie leczenia pacjentów z rozpoznanym lub podejrzewanym wydłużeniem odstępu QTc, zarówno wrodzonym, jak i wywołanym lekami (QTc > 0,44 sekund). Formoterol może powodować wydłużenie odstępu QTc.

Należy także zachować ostrożność podczas stosowania produktu Fostex Nexthaler u pacjentów z tyreotoksykozą, cukrzycą, guzem chromochłonnym i niewyrównaną hipokaliemią.

Leczenie beta2-agonistą może powodować potencjalnie ciężką hipokaliemię. Należy zachować szczególną ostrożność w leczeniu ciężkiej astmy, ponieważ ryzyko wystąpienia hipokaliemii może ulec zwiększeniu pod wpływem niedotlenienia. Hipokaliemia może także ulec nasileniu przez jednoczesne stosowanie innych leków, które mogą ją wywołać, takich jak pochodne ksantyny, steroidy i leki moczopędne (patrz punkt 4.5). Zaleca się także zachować ostrożność w przypadku niestabilnej astmy, kiedy to istnieje możliwość stosowania doraźnie wielu leków rozszerzających oskrzela. Zaleca się, by w takich sytuacjach kontrolować stężenie potasu w surowicy.

Inhalacja formoterolu może spowodować zwiększenie stężenia glukozy we krwi. Z tego względu należy ściśle kontrolować stężenie glukozy we krwi u pacjentów chorych na cukrzycę.

Jeśli planowane jest znieczulenie za pomocą halogenowych środków znieczulających, należy upewnić się, że pacjent nie przyjmował produktu Fostex Nexthaler przez co najmniej 12 godzin przed rozpoczęciem znieczulenia, ze względu na ryzyko zaburzeń rytmu serca.

W celu zmniejszenia ryzyka grzybiczego zakażenia jamy ustnej i gardła oraz dysfonii, należy zalecić pacjentom dokładne płukanie jamy ustnej i gardła wodą oraz mycie zębów po inhalacji przepisanej dawki.

Laktoza zawiera niewielkie ilości białek mleka, które mogą powodować reakcje alergiczne.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji Interakcje farmakokinetyczne

Beklometazonu dipropionian jest bardzo szybko metabolizowany z udziałem esteraz, bez udziału układu cytochromu P450.

Interakcje farmakodynamiczne

U pacjentów z astmą należy unikać podawania leków beta-adrenolitycznych (w tym w postaci kropli do oczu). Jeśli z konieczności pacjenci z astmą otrzymują leki beta-adrenolityczne, działanie formoterolu będzie zmniejszone lub zahamowane.

Stosowanie innych leków beta-adrenergicznych może spowodować sumowanie się działania, dlatego też należy zachować ostrożność podczas stosowania formoterolu jednocześnie z teofiliną lub innymi lekami beta-adrenergicznymi.

Jednoczesne podawanie z chinidyną, dyzopiramidem, prokainamidem, fenotiazynami, niektórymi lekami przeciwhistaminowymi (np. terfenadyną), inhibitorami monoaminooksydazy i trójpierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi, może wydłużać odstęp QTc i zwiększać ryzyko komorowych zaburzeń rytmu.

Ponadto, L-dopa, L-tyroksyna, oksytocyna i alkohol mogą zaburzać tolerancję serca na leki beta2-sympatykomimetyczne.

Jednoczesne podawanie z inhibitorami monoaminooksydazy lub lekami o podobnych właściwościach, takimi jak furazolidon i prokarbazyna, może wywołać nadciśnienie tętnicze krwi.

Istnieje zwiększone ryzyko wystąpienia zaburzeń rytmu serca u pacjentów jednocześnie poddawanych znieczuleniu za pomocą halogenowych węglowodorów.

Jednoczesne podawanie z pochodnymi ksantyny, steroidami lub lekami moczopędnymi może nasilać działanie hipokaliemiczne beta2-agonistów (patrz punkt 4.4). Hipokaliemia może zwiększyć skłonność do występowania zaburzeń rytmu serca u pacjentów leczonych glikozydami naparstnicy.

4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Płodność

Brak danych u ludzi. W badaniach na zwierzętach stosowanie dużych dawek beklometazonu dipropionianu było związane ze zmniejszoną płodnością samic szczurów oraz toksycznym działaniem na płód (patrz punkt 5.3).

Ciąża

Brak odpowiednich danych klinicznych dotyczących stosowania produktu Fostex Nexthaler u kobiet w ciąży. W badaniach na zwierzętach z zastosowaniem beklometazonu dipropionianu w skojarzeniu z formoterolu wykazano szkodliwy wpływ na reprodukcję oraz płód po podaniu dużych dawek o działaniu ogólnoustrojowym (patrz punkt 5.3). Wiadomo, że podawanie ciężarnym zwierzętom dużych dawek kortykosteroidów powoduje zaburzenia rozwoju płodu, w tym rozszczep podniebienia oraz opóźnienie rozwoju wewnątrzmacicznego. Ze względu na działanie tokolityczne beta2-sympatykomimetyków, należy zachować szczególną ostrożność w okresie od zajścia w ciążę aż do porodu. Nie należy zalecać stosowania formoterolu kobietom w ciąży, szczególnie w końcowym okresie ciąży, ani w czasie porodu, chyba że nie istnieje żadna inna (bezpieczniejsza) alternatywa.

Produkt Fostex Nexthaler należy podawać w okresie ciąży tylko wówczas, gdy spodziewane korzyści przewyższają możliwe ryzyko.

Karmienie piersią

Brak odpowiednich danych klinicznych dotyczących stosowania produktu Fostex Nexthaler u kobiet karmiących piersią.

Mimo braku danych z badań na zwierzętach, uzasadnione jest założenie, że podobnie jak inne kortykosteroidy, beklometazonu dipropionian przenika do mleka ludzkiego.

Nie wiadomo, czy formoterol przenika do mleka ludzkiego, jednak został on wykryty w mleku karmiących zwierząt.

Podawanie produktu Fostex Nexthaler kobietom karmiącym piersią należy rozważyć wyłącznie w sytuacji, gdy spodziewane korzyści przewyższają możliwe ryzyko. Należy podjąć decyzję, czy przerwać karmienie piersią czy przerwać podawanie produktu Fostex Nexthaler biorąc pod uwagę korzyści z karmienia piersią dla dziecka i korzyści z leczenia dla kobiety.

4.7 Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Fostex Nexthaler nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Najczęściej występującym działaniem niepożądanym jest drżenie. W trwającym 12 tygodni badaniu klinicznym produktu Fostex Nexthaler, drżenie obserwowano jedynie w schemacie z zastosowaniem największych dawek (2 inhalacje dwa razy na dobę), częściej występowało na początku leczenia i było łagodne. Żaden pacjent nie został wycofany z badania z powodu drżenia.

Dane z badań klinicznych u pacjentów z astmą

Bezpieczeństwo stosowania produktu Fostex Nexthaler oceniano w badaniach klinicznych z aktywnym komparatorem i z placebo w grupie kontrolnej, w których badany lek podawano 719 pacjentom w wieku od 12 lat, z astmą o różnym stopniu nasilenia. Częstość występowania działań niepożądanych, które przedstawiono w tabeli poniżej, dotyczy pacjentów w wieku 12 lat i starszych, i została podana na podstawie oceny bezpieczeństwa stosowania leku w dwóch kluczowych badaniach klinicznych, w których produkt Fostex Nexthaler podawano zgodnie z dawkowaniem zalecanym w Charakterystyce Produktu Leczniczego, przez okres 8-12 tygodni. W badaniach klinicznych produktu Fostex Nexthaler nie obserwowano zaburzeń psychicznych, jednak zostały one wymienione w tabeli, jako potencjalnie możliwe działania niepożądane dotyczące całej grupy kortykosteroidów wziewnych.

Poniżej wymieniono działania niepożądane związane z beklometazonu dipropionianem i formoterolem, podawanymi w skojarzeniu (w produkcie Fostex Nexthaler), z uwzględnieniem klasyfikacji układów i narządów. Częstość występowania działań niepożądanych określono następująco: bardzo często (>1/10), często (>1/100 do <1/10), niezbyt często (>1/1 000 do <1/100), rzadko (>1/10 000 do <1/1000) i bardzo rzadko (<1/10 000), nie znana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

Klasyfikacja układów i narządów

Działanie niepożądane

Częstość

występowania

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze

Zapalenie jamy nosowej i gardła

Niezbyt często

Kandydoza jamy ustnej

Niezbyt często

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Hipertriglicerydemia

Niezbyt często

Zaburzenia psychiczne

Nadmierna aktywność psychoruchowa, zaburzenia snu, niepokój, depresja, agresja, zmiany w zachowaniu (głównie u dzieci)

Częstość

nieznana

Zaburzenia układu nerwowego

Drżenie

Często

Ból głowy

Niezbyt często

Zaburzenia serca

Częstoskurcz

Niezbyt często

Bradykardia zatokowa

Niezbyt często

Dławica piersiowa

Niezbyt często

Niedokrwienie mięśnia sercowego

Niezbyt często

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Podrażnienie gardła, zaostrzenie astmy

Niezbyt często

Duszność

Niezbyt często

Ból gardła

Częstość

nieznana

Dysfonia

Niezbyt często

Kaszel

Niezbyt często

Zaburzenia żołądka i jelit

Nudności

Niezbyt często

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Zmęczenie

Niezbyt często

Drażliwość

Niezbyt często

Badania diagnostyczne

Wydłużenie odstępu QT w elektrokardiogramie

Niezbyt często

Zmniejszone stężenie wolnego kortyzolu w moczu

Niezbyt często

Zmniejszone stężenie kortyzolu we krwi

Niezbyt często

Zwiększone stężenie potasu we krwi

Niezbyt często

Zwiększone stężenie glukozy we krwi

Niezbyt często

Słaba progresja załamka R w EKG

Niezbyt często

Spośród obserwowanych działań niepożądanych, działania niepożądane zazwyczaj związane z podawaniem formoterolu to: drżenie, ból głowy, częstoskurcz, bradykardia zatokowa, dławica piersiowa, niedokrwienie mięśnia sercowego, wydłużenie odstępu QT.

Spośród obserwowanych działań niepożądanych, działania niepożądane zazwyczaj związane z podawaniem beklometazonu dipropionianu to: zapalenie jamy nosowej i gardła, kandydoza jamy ustnej, dysfonia, podrażnienie gardła, drażliwość, zmniejszone stężenie wolnego kortyzolu w moczu, zmniejszone stężenie kortyzolu we krwi, zwiększone stężenie glukozy we krwi.

Do działań niepożądanych, których nie obserwowano w badaniach klinicznych produktu Fostex Nexthaler, ale które zwykle są związane z podawanym wziewnie beklometazonu dipropionianem, należą inne zakażenia grzybicze jamy ustnej. W trakcie leczenia kortykosteroidami wziewnymi, w pojedynczych przypadkach zgłaszano zaburzenia smaku.

W punkcie 4.4 podano, w jaki sposób można zmniejszyć ryzyko wystąpienia zakażeń grzybiczych jamy ustnej, kandydozy jamy ustnej oraz dysfonii.

Ogólnoustrojowe działania kortykosteroidów wziewnych (np. beklometazonu dipropionianu) mogą wystąpić, zwłaszcza podczas długotrwałego stosowania dużych dawek. Należą do nich: zespół Cushinga, wystąpienie cech typowych dla zespołu Cushinga, zahamowanie czynności nadnerczy, zmniejszenie gęstości mineralnej kości, opóźnienie wzrostu u dzieci i młodzieży, zaćma i jaskra (patrz również punkt 4.4).

Inne działania niepożądane, których nie obserwowano w badaniach klinicznych z zastosowaniem terapeutycznych dawek produktu Fostex Nexthaler, lecz które zwykle związane są z podawaniem beta2-agonistów, takich jak formoterol, to: kołatanie serca, migotanie przedsionków, dodatkowe skurcze komorowe, tachyarytmia, potencjalnie ciężka hipokaliemia i zwiększenie lub zmniejszenie ciśnienia tętniczego krwi. W pojedynczych przypadkach podczas leczenia formoterolem w postaci wziewnej obserwowano bezsenność, zawroty głowy, niepokój oraz lęk. Formoterol może również powodować skurcze oraz ból mięśni.

Zgłaszano reakcje nadwrażliwości, w tym wysypki, pokrzywkę, świąd, rumień oraz obrzęk oczu, twarzy, warg i gardła (obrzęk naczynioruchowy).

Jak w przypadku innych leków podawanych wziewnie, może wystąpić paradoksalny skurcz oskrzeli z natychmiastowym nasileniem świszczącego oddechu, kaszlu i duszności po podaniu leku (patrz punkt 4.4).

Dzieci i młodzież

Brak danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania produktu Fostex Nexthaler u dzieci w wieku do 11 lat i dostępne są jedynie ograniczone dane dotyczące stosowania u młodzieży w wieku od 12 do 17 lat. W trwającym 12 tygodni randomizowanym badaniu klinicznym z udziałem osób dorosłych i młodzieży, 162 uczestników badania w wieku od 12 do 17 lat, z astmą o nasileniu od umiarkowanego do ciężkiego, otrzymywało produkt Fostex Nexthaler lub odpowiadający mu produkt leczniczy w postaci roztworu w ciśnieniowym aerozolu inhalacyjnym, w dawce 1 lub 2 inhalacji dwa razy na dobę. Częstość występowania, rodzaj oraz nasilenie działań niepożądanych u młodzieży nie różniły się w porównaniu do osób dorosłych.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań

niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania

produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać

wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania

Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,

Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa

tel.: + 48 22 49 21 301

faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

4.9 Przedawkowanie

Największa zalecana dawka produktu Fostex Nexthaler, która może być podana jednorazowo to 2 inhalacje. U pacjentów z astmą przeprowadzono badania z zastosowaniem 4 skumulowanych inhalacji produktu Fostex Nexthaler (łącznie 400 mikrogramów beklometazonu dipropionianu i 24 mikrogramy formoterolu podane w pojedynczej dawce). Leczenie skumulowanymi dawkami nie miało negatywnego, klinicznie znaczącego wpływu na parametry życiowe, nie obserwowano też poważnych lub ciężkich działań niepożądanych (patrz również punkt 4.8).

U pacjentów z astmą badano działanie analogicznego produktu w postaci roztworu w ciśnieniowym aerozolu inhalacyjnym, podawanego wziewnie w ilości do dwunastu skumulowanych dawek (w sumie 1200 mikrogramów beklometazonu dipropionianu i 72 mikrogramy formoterolu). Leczenie skumulowanymi dawkami nie miało negatywnego wpływu na parametry życiowe, nie obserwowano też poważnych lub ciężkich działań niepożądanych.

Zastosowanie zbyt dużych dawek formoterolu może prowadzić do wystąpienia działań typowych dla agonistów receptorów beta2-adrenergicznych: nudności, wymiotów, bólu głowy, drżenia, senności, kołatania serca, częstoskurczu, arytmii komorowych, wydłużenia odstępu QTc, kwasicy metabolicznej, hipokaliemii, hiperglikemii.

W razie przedawkowania formoterolu wskazane jest leczenie podtrzymujące i objawowe.

W ciężkich przypadkach pacjentów należy hospitalizować. Można rozważyć zastosowanie kardioselektywnych leków blokujących receptory beta-adrenergiczne, jednak wyłącznie zachowując szczególną ostrożność, ponieważ zastosowanie leku blokującego receptory beta-adrenergiczne może wywołać skurcz oskrzeli. Należy kontrolować stężenie potasu w surowicy.

W przypadku wziewnego zastosowania większych niż zalecane dawek beklometazonu dipropionianu może wystąpić okresowe zahamowanie czynności nadnerczy. Nie wymaga to działań doraźnych, ponieważ czynność nadnerczy powraca do normy po kilku dniach, co potwierdzają badania stężenia kortyzolu w osoczu. U tych pacjentów należy kontynuować leczenie dawkami zapewniającymi kontrolę objawów astmy.

W przypadku długotrwałego stosowania wziewnego zbyt dużych dawek beklometazonu dipropionianu istnieje ryzyko zahamowania czynności nadnerczy (patrz punkt 4.4). Może być konieczne monitorowanie czynności nadnerczy. Leczenie należy kontynuować stosując dawkę zapewniającą kontrolę objawów astmy.

5 WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki adrenergiczne, stosowane wziewnie: formoterol i inne leki stosowane w obturacyjnych chorobach dróg oddechowych Kod ATC: R03 AK08

Mechanizm działania i właściwości farmakodynamiczne

Produkt Fostex Nexthaler zawiera beklometazonu dipropionian i formoterol w postaci suchego proszku, który podawany jest w postaci aerozolu cząsteczek o bardzo drobnych rozmiarach (ang. extrafine) ze średnią wartością mediany rozkładu cząsteczek ze względu na ich średnicę (MMAD -ang. Mass Median Aerodynamic Diameter) równą 1,4 - 1,5 mikrometra, i charakteryzujących się równomiernym osadzaniem w płucach obu składników. Rozpylane cząsteczki produktu Fostex Nexthaler są zwykle znacznie mniejsze niż cząsteczki rozpylane z innych postaci farmaceutycznych, w których nie zastosowano technologii extrafme.

Przeprowadzone u osób dorosłych z astmą badanie ze znakowanym radioaktywnie lekiem, dotyczące jego depozycji w płucach, wykazało, że duży odsetek leku (szacunkowo 42% dawki nominalnej) dostaje się do płuc z równomiernym osadzaniem w drogach oddechowych. Taka charakterystyka dystrybucji leku uzasadnia zastosowanie małej dawki kortykosteroidu przy jednoczesnym nasileniu miejscowego działania farmakodynamicznego, co wykazano, że jest równoważne z odpowiadającym mu lekiem w postaci ciśnieniowego aerozolu inhalacyjnego (patrz Dane z badań klinicznych).

Dwie substancje czynne produktu Fostex Nexthaler wykazują różny mechanizm działania. Podobnie, jak w przypadku innych skojarzeń kortykosteroidów wziewnych z agonistami receptorów beta2-adrenergicznych, łączne działanie tych składników prowadzi do zmniejszenia częstości zaostrzeń astmy.

Beklometazonu dipropionian

Beklometazonu dipropionian, stosowany wziewnie w zalecanych dawkach, wykazuje działanie przeciwzapalne w obrębie płuc, co w rezultacie powoduje zmniejszenie nasilenia objawów oraz częstości występowania zaostrzeń astmy, przy jednocześnie mniejszej częstości występowania działań niepożądanych w porównaniu do kortykosteroidów podawanych ogólnoustrojowo.

Formoterol

Formoterol jest selektywnym agonistą receptorów beta2-adrenergicznych, powodującym rozkurcz mięśni gładkich oskrzeli u pacjentów z odwracalną obturacją dróg oddechowych. Działanie rozszerzające oskrzela występuje szybko, w ciągu 1 do 3 minut po inhalacji, i utrzymuje się przez 12 godzin po podaniu dawki.

Dane z badań klinicznych

Skuteczność obu składników produktu Fostex Nexthaler w postaci proszku do inhalacji oceniano u pacjentów z przewlekłą astmą o nasileniu od umiarkowanego do ciężkiego w trzech osobnych badaniach klinicznych, porównując go z produktem w postaci roztworu w ciśnieniowym aerozolu inhalacyjnym, zawierającym 100 mikrogramów beklametazonu dipropionianu 6 mikrogramów formoterolu. W zasadzie oczekiwano, że skuteczność obydwu wziewnych produktów będzie równoważna w praktyce klinicznej, zarówno z zastosowaniem 1 inhalacji dwa razy na dobę, jak i z zastosowaniem 2 inhalacji 2 razy na dobę.

Głównym celem jednego z badań była ocena skuteczności kortykosteroidu wziewnego, wchodzącego w skład leku, mierzona stopniem rozszerzania oskrzeli (natężona objętość wydechowa pierwszosekundowa mierzona przed podaniem leku - FEVi [ang. Forced Expiratory Volume]). Klinicznie istotne zwiększenie wartości FEV1 mierzonych przed podaniem leku, w porównaniu do wartości zmierzonych przed rozpoczęciem badania, obserwowano u 696 pacjentów z umiarkowaną lub ciężką astmą objawową, po 3 miesiącach terapii z zastosowaniem 1 inhalacji dwa razy na dobę oraz 2 inhalacji dwa razy na dobę, dla obydwu postaci farmaceutycznych. Obserwowano średnie zwiększenie o co najmniej 250 ml. Nie odnotowano klinicznie istotnych różnic w wartości FEVpomiędzy produktem Fostex Nexthaler w postaci proszku do inhalacji a produktem w postaci roztworu w ciśnieniowym aerozolu inhalacyjnym, w żadnym z zastosowanych schematów dawkowania. Zaobserwowano znaczącą zależność dawka-odpowiedź dla porannych pomiarów PEF (ang. peak expiratory flow, szczytowy przepływ wydechowy). Nie odnotowano statystycznie istotnej zależności dawka-odpowiedź dla wartości FEVi mierzonych przed podaniem leku. Wskaźniki stopnia kontroli astmy, takie jak punktowa ocena objawów astmy występujących rano i wieczorem lub odsetek dni bez objawów astmy, poprawiały się znacząco od chwili rozpoczęcia leczenia do jego zakończenia, szczególnie w przypadku dwóch dużych dawek obydwu produktu.

Podstawowym celem drugiego badania była ocena skuteczności długo działającego beta2-agonisty, wchodzącego w skład produktu Fostex Nexthaler. W badaniu tym mierzono rozszerzanie oskrzeli zaraz po podaniu pojedynczej dawki oraz do 12 godzin od podania pojedynczej dawki, za pomocą seryjnych pomiarów spirometrycznych FEVi (wartość AUC FEVi przez co najmniej 80% czasu trwania działania formoterolu). Jedna inhalacja, jak i cztery inhalacje obydwu substancji czynnych produktu Fostex Nexthaler, znacząco zwiększały wartość AUC0_i2 FEVi, w porównaniu do placebo. Obydwie stosowane dawki produktu Fostex Nexthaler w postaci proszku do inhalacji były nie gorsze od odpowiadającym im dawkom produktu leczniczego w postaci roztworu w ciśnieniowym aerozolu inhalacyjnym. Dla obu postaci farmaceutycznych zaobserwowano statystycznie istotną zależność dawka-odpowiedź między małą a dużą dawką.

W trzecim badaniu, po 4-tygodniowym okresie wstępnym z zastosowaniem produktu złożonego zawierającego beklometazonu dipropionian oraz formoterol w postaci roztworu w ciśnieniowym aerozolu inhalacyjnym, w dawce i inhalacja 2 razy na dobę, 755 kontrolowanych pacjentów z astmą zostało losowo przydzielonych do 8-tygodniowego leczenia tym samym produktem złożonym, co w okresie wstępnym, produktem Fostex Nexthaler w postaci proszku do inhalacji oraz beklometazonu diproprionianem w postaci proszku do inhalacji o mocy i00 mikrogramów/dawkę inhalacyjną, w dawce i inhalacja 2 razy na dobę w każdym z wymienionych przypadków. Głównym celem badania była zmiana średniego porannego szczytowego przepływu wydechowego (PEF) obserwowanego przez cały okres leczenia, w stosunku do wartości początkowej. Po 8 tygodniach leczenia nie zaobserwowano różnicy w zakresie pierwszorzędowego punktu końcowego pomiędzy złożonymi produktami wziewnymi. Wyniki dla każdego z nich były znacząco lepsze niż w przypadku monoterapii beklometazonem dipropionianu. Nie zaobserwowano różnic pomiędzy produktem zawierającym beklometazonu dipropionian oraz formoterol w postaci roztworu w ciśnieniowym aerozolu inhalacyjnym a produktem Fostex Nexthaler w postaci proszku do inhalacji w odniesieniu do objawów astmy ocenianych za pomocą punktacji w kwestionariuszu kontroli astmy, a także liczba dni wolnych od leczenia doraźnego (ratunkowego).

Przeprowadzono otwarte kontrolowane badanie kliniczne z zastosowaniem placebo w celu potwierdzenia, że na przepływ wdechowy, jaki może być wygenerowany w inhalatorze Nexthaler, nie wpływa wiek pacjenta oraz choroba i stopień jej nasilenia, a zatem aktywacja i uwolnienie leku z urządzenia są możliwe dla wszystkich pacjentów. Głównym punktem końcowym badania był odsetek pacjentów w obrębie każdej grupy wiekowej i rodzaju choroby, zdolnych aktywować inhalator. W badaniu uczestniczyło 89 pacjentów w wieku od 5 do 84 lat, w tym pacjenci z astmą o umiarkowanym i ciężkim nasileniu (FEV1 odpowiednio >60% i <60% wartości należnej) oraz pacjenci z umiarkowaną i ciężką POChP (FEV1 > 50% i < 50% wartości należnej). Wszyscy pacjenci, niezależnie od wieku, rodzaju oraz nasilenia choroby, byli w stanie wytworzyć wystarczający przepływ wdechowy do aktywowania inhalatora Nexthaler.

Dzieci i młodzież

Europejska Agencja Leków (EMEA) wstrzymała obowiązek dołączania wyników badań produktu Fostex Nexthaler u pacjentów z astmą w podgrupach 5-11 lat i 12-17 lat populacji dzieci i młodzieży.

W chwili opracowywania niniejszej Charakterystyki Produktu Leczniczego, brak doświadczenia klinicznego w stosowaniu produktu Fostex Nexthaler u dzieci w wieku od 5 do 11 lat, natomiast dostępne są jedynie ograniczone dane dotyczące stosowania u młodzieży w wieku od 12 do 17 lat.

W 3-miesięcznym, randomizowanym badaniu klinicznym, 162 uczestników w wieku od 12 do 17 lat, ze zdiagnozowaną astmą o umiarkowanym lub ciężkim nasileniu, otrzymywało produkt leczniczy Fostex Nexthaler lub analogiczny produkt w postaci roztworu w ciśnieniowym aerozolu inhalacyjnym, w dawce 1 lub 2 inhalacje dwa razy na dobę. Zmiana wartości FEVi, mierzonej przed podaniem leku i pod koniec leczenia była większa u młodzieży niż u osób dorosłych.

Informacje dotyczące stosowania u dzieci i młodzieży, patrz również punkty 4.2 i 4.8.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Beklometazonu dipropionian

Beklometazonu dipropionian jest prolekiem o słabym powinowactwie do receptorów glikokortykosteroidowych. Ulega hydrolizie z udziałem esteraz do aktywnego metabolitu beklometazonu 17-monopropionianu, który wykazuje silniejsze miejscowe działanie przeciwzapalne w porównaniu do proleku, beklometazonu dipropionianu.

Wchłanianie, dystrybucja i metabolizm

Beklometazonu dipropionian podany wziewnie jest szybko wchłaniany z płuc; przed wchłonięciem następuje jego intensywna przemiana do aktywnego metabolitu, beklometazonu-17-monopropionianu z udziałem esteraz, które są obecne w większości tkanek. Dostępność ogólnoustrojowa aktywnego metabolitu jest wynikiem wchłaniania z płuc i wchłaniania z przewodu pokarmowego połkniętej części dawki. Biodostępność połkniętej części dawki beklometazonu dipropionianu jest nieznaczna, jednak w wyniku przemiany do beklometazonu 17-monopropionianu, zachodzącej przed dostaniem się do krwioobiegu, część dawki jest wchłaniana jako aktywny metabolit.

Zwiększanie wziewnej dawki prowadzi do w przybliżeniu liniowego zwiększenia narażenia ogólnoustroj owego.

Bezwzględna biodostępność po podaniu wziewnym, za pomocą inhalatora ciśnieniowego, odmierzającego dawki, wynosi około 2% i 62% nominalnej dawki, odpowiednio dla niezmienionego beklometazonu dipropionianu i beklometazonu 17-monopropionianu.

Po podaniu dożylnym, rozmieszczenie beklometazonu dipropionianu i jego aktywnego metabolitu charakteryzuje duży klirens osoczowy (odpowiednio 150 i 200 l/h), przy niewielkiej objętości dystrybucji beklometazonu dipropionianu w stanie stacjonarnym (20 l) i większej dystrybucji do tkanek jego aktywnego metabolitu (424 l). Głównym produktem (82%) przemian metabolicznych beklometazonu dipropionianu jest aktywny metabolit, beklometazonu 17-monopropionian.

Stopień wiązania się z białkami osocza jest umiarkowanie duży (87%).

Wydalanie

Beklometazonu dipropionian jest wydalany w większości z kałem, głównie w postaci polarnych metabolitów. Wydalanie beklometazonu dipropionianu i jego metabolitów z moczem jest minimalne. Okres półtrwania w fazie eliminacji wynosi 0,5 h i 2,7 h, odpowiednio dla beklometazonu dipropionianu i beklometazonu 17-monopropionianu.

Szczególne grupy pacjentów

Nie badano farmakokinetyki beklometazonu dipropionianu u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby; jednakże ze względu na to, że beklometazonu dipropionian jest bardzo szybko metabolizowany z udziałem esteraz obecnych w soku jelitowym, surowicy, płucach i wątrobie, do bardziej polarnych produktów: beklometazonu 21-monopropionianu, beklometazonu 17-monopropionianu i beklometazonu, nie oczekuje się, by zaburzenia czynności wątroby zmieniały farmakokinetykę i profil bezpieczeństwa beklometazonu dipropionianu.

Beklometazonu dipropionianu i jego metabolitów nie wykryto w moczu i dlatego nie należy spodziewać się zwiększenia ogólnoustrojowego narażenia na produkt u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek.

Formoterol

Wchłanianie i dystrybucja

Po podaniu wziewnym, formoterol jest wchłaniany zarówno z płuc, jak i z przewodu pokarmowego. Część dawki połkniętej podczas inhalacji z użyciem inhalatora ciśnieniowego z dozownikiem (MDI: Metered Dose Inhaler), może wynosić od 60% do 90% dawki. Co najmniej 65% połkniętej dawki wchłania się z przewodu pokarmowego. Maksymalne stężenie w osoczu leku w postaci niezmienionej osiągane jest w ciągu 0,5 do 1 godziny po podaniu doustnym. Formoterol wiąże się z białkami osocza w 61 - 64%, z czego 34% wiąże się z albuminami. W zakresie stężeń osiąganych po podaniu dawek leczniczych nie dochodzi do wysycenia miejsc wiązania. Po podaniu doustnym okres półtrwania w fazie eliminacji wynosi 2 do 3 godzin. Wchłanianie formoterolu przebiega liniowo po podaniu wziewnym dawek od 12 do 96 pg formoterolu fumaranu.

Metabolizm

Formoterol jest intensywnie metabolizowany, głównie poprzez bezpośrednie wiązanie z grupą hydroksylofenolową. Produkt wiązania z kwasem glukuronowym jest nieaktywny. Drugim w kolejności procesem biotransformacji jest O-demetylacja, po której następuje sprzęganie z grupą 2’-hydroksylofenolową. W procesie O-demetylacji formoterolu uczestniczą izoenzymy cytochromu P450: CYP2D6, CYP2C19 i CYP2C9. Wydaje się, że głównym miejscem przemian metabolicznych jest wątroba. Formoterol w stężeniach mających znaczenie lecznicze nie hamuje aktywności enzymów CYP450.

Wydalanie

Skumulowane wydalanie formoterolu z moczem po podaniu wziewnym pojedynczej dawki za pomocą inhalatora suchego proszku zwiększało się liniowo dla dawek od 12 do 96 pg. Średnio, wydalane było odpowiednio 8% i 25% dawki formoterolu niezmienionego i dawki całkowitej. Na podstawie pomiaru stężeń w osoczu, wykonanych u 12 zdrowych ochotników po podaniu wziewnym pojedynczej dawki wynoszącej 120 pg, ustalono, że średni okres półtrwania w fazie eliminacji wynosi 10 godzin. Enancjomery (R,R) i (S,S) stanowiły odpowiednio około 40% i 60% dawki leku w postaci niezmienionej wydalonego z moczem. Względny stosunek obu enancjomerów nie zmieniał się w zakresie badanych dawek i nie stwierdzono dowodów na zwiększoną kumulację jednego enancjomeru względem drugiego po podaniu dawek wielokrotnych.

Po podaniu doustnym (40 do 80 pg) leku zdrowym ochotnikom, 6% do 10% dawki jest wydalane w postaci niezmienionej z moczem; do 8% dawki wydalane było w postaci glukuronidu.

W sumie 67% doustnej dawki formoterolu jest wydalane z moczem (głównie w postaci metabolitów), a pozostała część dawki jest wydalana z kałem. Klirens nerkowy formoterolu wynosi 150 ml/min.

Szczególne grupy pacjentów

Zaburzenia czynności wątroby i (lub) nerek: nie badano farmakokinetyki formoterolu u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby lub nerek.

Dane z badan klinicznych

Ogólnoustrojowa ekspozycja na beklometazonu dipropionian i formoterol podawane w skojarzeniu, porównywano z ekspozycją na każdy ze składników podawany oddzielnie.. Nie ma dowodów na występowanie interakcji farmakokinetycznych i farmakodynamicznych (ogólnoustrojowych) między beklometazonu dipropionianem a formoterolem.

Farmakokinetykę produktu Fostex Nexthaler w postaci proszku do inhalacji porównywano z farmakokinetyką analogicznego produktu leczniczego w postaci roztworu w ciśnieniowym aerozolu inhalacyjnym. Analiza składnika steroidowego dotyczyła beklometazonu 17-monopropionianu, głównego aktywnego produktu przemiany metabolicznej dipropionianu beklometazonu. Beklometazonu dipropionian był szybko wchłaniany do krążenia ogólnego i metabolizowany, a maksymalne stężenie Cmax osiągane było po 5 minutach od podania dawki, dla obu produktów, jednak było ono większe (+68%) w przypadku produktu Fostex Nexthaler w postaci proszku do inhalacji. Wartość AUCt była około 3 razy większa po podaniu wziewnym produktu przez inhalator Nexthaler, w porównaniu do wartości AUCt dla produktu w postaci roztworu w ciśnieniowym aerozolu inhalacyjnym. Cmax beklometazonu 17-monopropionianu, głównego czynnego metabolitu, który stanowi 82% całkowitego stężenia leku we krwi, osiągane było po około 30 i 15 minutach, odpowiednio dla produktu podawanego przez inhalator Nexthaler i dla produktu w postaci roztworu w ciśnieniowym aerozolu inhalacyjnym. Stężenie beklometazonu 17-monopropionianu w osoczu było mniejsze (Cmax -49% oraz AUCt -29%) po podaniu wziewnym proszku do inhalacji niż roztworu w ciśnieniowym aerozolu inhalacyjnym. Po podaniu wziewnym produktu Fostex Nexthaler przez inhalator Nexthaler, maksymalne stężenie (Cmax) formoterolu osiągane było w ciągu 5 minut i było większe (+47%) w przypadku proszku do inhalacji, natomiast całkowita ekspozycja (AUCt) była porównywalna dla obu postaci.

Przeprowadzono badanie, w którym oceniano względną ilość leku dostarczanego do płuc, stosując blokadę węglem aktywnym w celu wykluczenia możliwości wchłaniania leku z przewodu pokarmowego, oraz komorę inhalacyjną AeroChamberPlus, zatwierdzoną dla produktu referencyjnego (w postaci roztworu w ciśnieniowym aerozolu inhalacyjnym). W tym modelu, Fostex Nexthaler i produkt w postaci roztworu w ciśnieniowym aerozolu inhalacyjnym okazały się równoważne pod względem wartości parametru AUCt, w odniesieniu zarówno do beklometazonu17-monopropionianu, jak i do formoterolu (90% granice przedziału ufności dla stosunku wartości AUCt dla proszku do inhalacji i roztworu w ciśnieniowym aerozolu inhalacyjnym znajdują się w zakresie 80-125%), jednakże wartość Cmax dla beklometazonu17-monopropionianu była mniejsza (-38%) po inhalacji przez Nexthaler.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Dane niekliniczne dotyczące poszczególnych składników produktu Fostex Nexthaler, wynikające z konwencjonalnych badań farmakologicznych dotyczących bezpieczeństwa oraz badań toksyczności po wielokrotnym podaniu nie wykazały szczególnego zagrożenia dla ludzi. Profil toksyczności produktu złożonego stanowi odzwierciedlenie profilu toksyczności poszczególnych substancji czynnych. Nie obserwowano nasilenia działań toksycznych, ani występowania nieoczekiwanych objawów.

Badania wpływu na reprodukcję, prowadzone na szczurach wykazały, że działanie zależy od dawki. Podawanie dużych dawek beklometazonu dipropionianu wiązało się ze zmniejszeniem płodności u samic oraz zmniejszeniem prawdopodobieństwa zagnieżdżenia zarodka oraz działaniem toksycznym na rozwój zarodka i płodu zwierząt. Wiadomo, że podawanie dużych dawek kortykosteroidów ciężarnym samicom zwierząt, powoduje nieprawidłowy rozwój płodu, w tym rozszczep podniebienia i wewnątrzmaciczne zahamowanie wzrostu. Prawdopodobnie działania te, obserwowane po podaniu produktu złożonego zawierającego beklometazonu dipropionian oraz formoterol, są spowodowane przez beklometazonu dipropionian. Działania te stwierdzono jedynie w przypadku dużego ogólnoustrojowego narażenia na aktywny metabolit beklometazonu 17-monopropionian (200 razy większe od oczekiwanego stężenia w osoczu pacjentów). Ponadto, w badaniach na zwierzętach obserwowano wydłużenie czasu trwania ciąży oraz porodu, co jest związane z tokolitycznym działaniem leków beta2-sympatykomimetycznych. Działania te zaobserwowano przy wartościach stężeń formoterolu w osoczu samic, które były mniejsze niż stężenia spodziewane u pacjentów leczonych produktem Fostex Nexthaler.

W badaniach genotoksyczności, przeprowadzonych z zastosowaniem skojarzenia beklometazonu dipropionianu z formoterolem, nie stwierdzono mutagennego działania. Nie przeprowadzono badań dotyczących rakotwórczego działania proponowanego skojarzenia obu substancji czynnych. Jednakże, dane uzyskane z badań przeprowadzonych na zwierzętach dla każdej z tych substancji, nie wskazują na ryzyko wystąpienia działania rakotwórczego u ludzi.

6    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Laktoza jednowodna (zawierająca małe ilości białek mleka)

Magnezu stearynian

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

3 lata.

Po pierwszym otwarciu saszetki produkt leczniczy należy zużyć w ciągu 6 miesięcy.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.

Inhalator należy wyjmować z saszetki tylko bezpośrednio przed użyciem.

Przed pierwszym otwarciem saszetki:

Brak specjalnych zaleceń dotyczących warunków przechowywania produktu leczniczego.

Po pierwszym otwarciu saszetki:

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Jedno opakowanie zawiera 1, 2 lub 3 inhalatory Nexthaler, z których każdy zawiera 1,50 g proszku do inhalacji, co odpowiada 120 dawkom leku w inhalatorze. Każdy inhalator umieszczony jest w szczelnie zamkniętej saszetce z termokurczliwej folii ochronnej wykonanej z PET/Al/PE (tereftalan polietylenu / aluminium / polietylen) lub z PA/Al./PE (poliamid/aluminium/polietylen).

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Fostex Nexthaler to wielodawkowe urządzenie do inhalacji. Obudowa inhalatora składa się z niżej znajdującego się pojemnika, na którym jest okienko, w którym wyświetla się ilość pozostałych dawek, oraz połączonego z nim wieczka. Podczas otwierania, wieczko, które również uruchamia mechanizm licznika dawek, odkrywa ustnik, przez który inhalowany jest lek. Dolna część inhalatora oraz ustnik wykonane są z kopolimeru akrylonitrylowo-butadienowo-styrenowego, natomiast górna część inhalatora (wieczko) wykonane jest z polipropylenu.

6.6 Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

Poniżej dołączono instrukcję stosowania inhalatora Nexthaler dla pracowników służby zdrowia.

INSTRUKCJA STOSOWANIA INHALATORA NEXTHALER

A.    Zawartość opakowania

Opakowanie zawiera:

•    1 ulotkę dla pacjenta,

•    1 inhalator Nexthaler umieszczony w szczelnie zamkniętej saszetce ochronnej.

Jeżeli zawartość opakowania nie zgadza się z powyższym, inhalator należy zwrócić osobie, od której został nabyty i wymienić na nowy.

B.    Ogólne ostrzeżenia i środki ostrożności

•    Nie należy wyjmować inhalatora z saszetki ochronnej, jeśli nie będzie od razu używany.

•    Inhalator należy stosować zgodnie ze wskazaniami.

•    Jeżeli pacjent nie ma pewności czy po wykonanej inhalacji licznik wskazuje liczbę inhalacji zmniejszoną o jeden, powinien poczekać do następnej planowanej inhalacji i przyjąć lek jak zwykle. Nie należy zażywać dodatkowej dawki.

•    Nie należy otwierać wieczka, jeśli nie jest konieczne zażycie kolejnej dawki z użyciem inhalatora.

•    W trakcie użytkowania inhalatora należy go przechowywać w czystym i suchym miejscu.

•    Pod żadnym pozorem nie podejmować prób rozebrania inhalatora Nexthaler na części.

•    Nie stosować inhalatora Nexthaler:

o po upływie terminu ważności;

o jeżeli od chwili otwarcia saszetki ochronnej upłynęło więcej niż 6 miesięcy; o jeżeli jest zepsuty;

o jeżeli okienko licznika dawek wskazuje „0”; o jeżeli nie można odczytać wskazania licznika dawek.

W powyższych przypadkach inhalator należy usunąć lub zwrócić go osobie, od której został nabyty i wymienić na nowy. Należy poradzić się farmaceuty, jak pozbyć się inhalatorów, które nie są już potrzebne.

C.    Główne cechy inhalatora NexthalerW celu przyjęcia dawki za pomocą inhalatora Nexthaler należy wykonać trzy proste czynności: otworzyć, wykonać inhalację, zamknąć.

D. Przed użyciem nowego inhalatora Nexthaler

1.    Otworzyć saszetkę i wyjąć inhalator.

o Nie należy używać inhalatora, jeżeli saszetka nie jest szczelna lub jest uszkodzona - inhalator należy zwrócić osobie, od której został nabyty i wymienić na nowy.

2.    Sprawdzić inhalator.

o Jeżeli inhalator wygląda na zepsuty lub zniszczony, należy zwrócić go osobie, od której został nabyty i wymienić na nowy.

3. Sprawdzić okienko licznika dawek. Jeżeli inhalator jest nowy, licznik dawek będzie wskazywał „120”.

o Nie należy używać nowego inhalatora, jeżeli w okienku licznika dawek widać liczbę mniejszą niż „120”. Należy zwrócić go osobie, od której został nabyty i


E. Jak używać inhalator Nexthaler E.1. Sprawdzanie inhalatora

1. Należy sprawdzić liczbę pozostałych dawek: jakakolwiek liczba pomiędzy „1” a „120” wskazuje, że pozostały jeszcze dawki w inhalatorze.

o Jeżeli licznik dawek wskazuje „0”, oznacza to, że nie pozostała już żadna dawka -należy usunąć inhalator i nabyć nowy.

2.    Przed użyciem inhalatora należy upewnić się, że wieczko jest całkowicie zamknięte. E.2 Otwieranie

1.    Uchwycić mocno inhalator w pozycji pionowej

2.    Otworzyć całkowicie wieczko inhalatora

3. Przed wykonaniem inhalacji wykonać wydech na tyle głęboki, na ile jest to możliwe. o Nie wydychać powietrza przez inhalator.


E.3 Wykonanie inhalacji

Jeśli to możliwe, w czasie inhalacji należy stać lub siedzieć w pozycji wyprostowanej.

1.    Unieść inhalator, umieścić go w ustach i objąć ustnik wargami.

o Trzymając inhalator nie wolno zatykać otworu wlotu powietrza. o Nie należy wykonywać inhalacji poprzez otwór wlotu powietrza.

2. Wykonać szybki i głęboki wdech przez usta.

o W trakcie zażywania dawki można poczuć charakterystyczny smak. o W trakcie zażywania dawki można usłyszeć i poczuć kliknięcie. o Nie należy wykonywać inhalacji przez nos.

o Nie należy wyjmować inhalatora z ust w trakcie wykonywania inhalacji.

3.    Wyjąć inhalator z ust.

4.    Wstrzymać oddech na 5 lub 10 sekund, lub na tak długo, jak to możliwe.

5.    Powoli wykonać wydech.

o Nie należy wydychać powietrza przez inhalator.

E.4 Zamykanie

1.    Ponownie uchwycić inhalator w pozycji pionowej i zamknąć całkowicie wieczko.

2.    Sprawdzić, czy licznik dawek wskazuje o jedną dawkę mniej.

3. W przypadku konieczności zażycia kolejnej dawki, należy powtórzyć czynności od E.1 do E.4F.    Czyszczenie

•    Zazwyczaj czyszczenie inhalatora nie jest konieczne.

•    Jeżeli to konieczne, po użyciu inhalator można wytrzeć suchą szmatką lub chusteczką.

o Nie należy czyścić inhalatora wodą lub innymi płynami. Przechowywać w suchym miejscu.

G.    Przechowywanie

•    Jeżeli inhalator nie jest używany, należy go przechowywać w czystym i suchym miejscu. Po użyciu inhalator można umieścić z powrotem w saszetce ochronnej.

o Nie należy wystawiać inhalatora na działanie ciepła i bezpośrednie światło słoneczne.

o Nie należy wystawiać inhalatora na działanie wilgoci lub wody.

•    Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

•    Jeżeli inhalator był przechowywany dłużej niż przez 6 miesięcy od chwili otwarcia saszetki ochronnej, należy go usunąć i nabyć nowy.

H.    Usuwanie inhalatora

•    Inhalator należy usunąć, jeżeli w okienku licznika dawek wyświetlana jest liczba „0”.

•    Należy zapytać farmaceutę, co zrobić z lekami, które się skończyły lub nie są już potrzebne.

o Leków nie należy wyrzucać do domowych pojemników na odpadki.

7 PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Chiesi Pharmaceuticals GmbH Gonzagagasse 16/16, 1010 Wiedeń Austria

tel: +43 1 407 39 19 faks: + 43 1 407 39 19 4 e-mail: info-at@chiesi.com

8    NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

20878

9    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

2013.01.04

10    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

2014.12.16

19

Fostex Nexthaler