Imeds.pl

Fraxiparine 7600 J.M. A.Xa/0,8 Ml

ULOTKA DOŁĄCZONA DO OPAKOWANIA: INFORMACJA DLA PACJENTA

Fraxiparine, 2 850 j.m. AXa/0,3 ml, roztwór do wstrzykiwań Fraxiparine, 3 800 j.m. AXa/0,4 ml, roztwór do wstrzykiwań Fraxiparine, 5 700 j.m. AXa/0,6 ml, roztwór do wstrzykiwań Fraxiparine, 7 600 j.m. AXa/0,8 ml, roztwór do wstrzykiwań Fraxiparine, 9 500 j.m. AXa/1 ml, roztwór do wstrzykiwań

Nadroparinum calcicum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objwy niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Fraxiparine i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Fraxiparine

3.    Jak stosować lek Fraxiparine

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Fraxiparine

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    Co to jest lek Fraxiparine i w jakim celu się go stosuje

Fraxiparine, jest lekiem pomagającym w zapobieganiu tworzenia się zakrzepów w naczyniach krwionośnych lub w leczeniu zakrzepów już uformowanych.

Leki tego typu nazywane są lekami przeciwzakrzepowymi.

Lek podaje się podskórnie lub dożylnie.

Wskazania do stosowania:

•    zapobieganie rozwojowi żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej w chirurgii i w chirurgii ortopedycznej;

•    zapobieganie rozwojowi zakrzepicy żylnej u pacjentów unieruchomionych z przyczyn innych niż zabieg chirurgiczny, u których istnieje wysokie ryzyko powikłań zakrzepowo-zatorowych (np. znaczne nasilenie przewlekłej obturacyjnej choroby płuc, niewydolność serca, ciężkie zakażenia, itp).;

•    zapobieganie wykrzepianiu w układzie krążenia pozaustrojowego podczas hemodializy;

•    leczenie zakrzepicy żył głębokich z występującą zatorowością płucną lub bez zatorowości,

•    leczenie niestabilnej dławicy piersiowej i zawału mięśnia sercowego bez załamka Q w połączeniu z kwasem acetylosalicylowym.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Fraxiparine Kiedy nie stosować leku Fraxiparine

jeśli pacjent ma uczulenie na nadroparynę wapniową lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6);

jeśli w przeszłości po zastosowaniu leku Fraxiparine u pacjenta wystąpiło zmniejszenie liczby płytek krwi - krwinek biorących udział w krzepnięciu krwi (małopłytkowość zależna od nadroparyny);

jeśli u pacjenta występuje krwawienie lub jakakolwiek choroba powodująca zmniejszenie krzepliwości krwi;

jeśli u pacjenta występuje stan zagrażający krwawieniem (np. czynna choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy);

jeśli pacjent przebył udar spowodowany krwawieniem do mózgu; jeśli u pacjenta występuje ostre infekcyjne zapalenie wsierdzia;

jeśli pacjent ma ciężkie zaburzenia czynności nerek i przyjmuje leki z powodu zakrzepu, np. w płucach (zator płucny) lub w nodze (zakrzepica żył głębokich);

jeśli pacjent ma ciężkie zaburzenia czynności nerek i przyjmuje leki z powodu choroby serca (np. niestabilnej dławicy piersiowej lub zawału serca bez załamka Q).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Podczas stosowania leku Fraxiparine rzadko może wystąpić zmniejszenie liczby płytek krwi, które czasem może mieć ciężki przebieg. Podczas leczenia lekarz zaleci badania krwi, żeby stwierdzić czy nie występuje takie działanie.

Przed zastosowaniem leku Fraxiparine pacjent powinien powiedzieć lekarzowi, jeśli:

•    u pacjenta występują stany zwiększające ryzyko krwawienia, w szczególności, jeśli:

-    pacjent ma chorobę wrzodową żołądka i (lub) dwunastnicy),

-    pacjent ma zaburzenia krzepnięcia,

-    niedawno miał wykonany zabieg chirurgiczny w obrębie mózgu, rdzenia kręgowego lub oczu,

-    pacjent ma wysokie ciśnienie krwi (nadciśnienie tętnicze);

•    pacjent ma ciężkie zaburzenia czynności wątroby;

•    pacjent ma zaburzenia czynności nerek;

•    pacjent ma choroby oczu obejmujące naczynia krwionośne (zaburzenia naczyniowe naczyniówki i siatkówki oka);

•    pacjent przyjmuje inne leki mające wpływ na krzepnięcie krwi (patrz w punkcie: Inne leki i Fraxiparine).

W przypadku wystąpienia krwawienia należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

W przypadku wystąpienia martwicy skóry, która może być poprzedzona przez drobne podskórne wylewy krwi lub twarde albo bolesne zaczerwienienie skóry, należy natychmiast odstawić lek i skontaktować się z lekarzem.

Stosowanie leku Fraxiparine może powodować zwiększenie stężenia potasu we krwi. Jeśli u pacjenta występują choroby, w których może nastąpić zwiększenie stężenia potasu, takie jak cukrzyca, ciężkie choroby nerek, występująca wcześniej kwasica metaboliczna, albo pacjent przyjmuje inne leki zwiększające stężenie potasu, lekarz może zalecić kontrolne badania krwi. Jeżeli pacjent nie jest pewien czy przyjmuje takie leki, powinien zapytać o to swojego lekarza.

Jeśli podczas stosowania leku Fraxiparine u pacjenta wykonywane jest znieczulenie zewnątrzoponowe lub podpajęczynówkowe, albo pobranie płynu z przestrzeni wokół rdzenia kręgowego (nakłucie lędźwiowe), istnieje ryzyko krwawienia do rdzenia kręgowego w miejscu nakłucia, co może prowadzić do poważnych następstw. Podczas takich zabiegów stan pacjenta będzie często kontrolowany w celu stwierdzenia czy nie występują niepokojące objawy.

Jeśli pacjent jest w podeszłym wieku (powyżej 65 lat) lekarz może zalecić badania krwi przed rozpoczęciem stosowania leku Fraxiparine.

Osłonka na igłę ampułko-strzykawki może zawierać lateks (patrz w punkcie: Opakowanie leku zawiera lateks (naturalną gumę)).

Lek Fraxiparine a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Nie zaleca się jednoczesnego stosowania leku Fraxiparine z niżej wymienionymi lekami ze względu na ryzyko krwawienia. W przypadku, gdy nie można tego uniknąć, lekarz będzie ściśle kontrolował stan pacjenta. Dotyczy to następujących leków:

-    kwasu acetylosalicylowego (jak np. aspiryna),

-    niesteroidowych leków przeciwzapalnych - NLPZ (leki stosowane w łagodzeniu bólu, jak np. ibuprofen),

-    leków przeciwpłytkowych (stosowanych w celu zapobiegania tworzeniu się zakrzepów krwi, jak np. klopidogrel).

Lek Fraxiparine należy stosować ostrożnie z:

-    doustnymi lekami przeciwzakrzepowymi (leki zapobiegające krzepnięciu krwi, jak np. warfaryna),

-    glikokortykosteroidami (leki zwane steroidami, stosowane w leczeniu m.in. astmy oskrzelowej),

-    dextranem (lek podawany dożylnie w celu zwiększenia objętości krwi krążącej).

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Lek Fraxiparine może być podawany kobietom w ciąży tylko wtedy, jeśli lekarz uzna, że spodziewane korzyści ze stosowania leku przewyższają możliwe ryzyko.

Nie zaleca się karmienia piersią podczas stosowania leku Fraxiparine. Nie wiadomo czy składniki leku Fraxiparine przenikają do mleka matki.

Brak danych dotyczących dotyczących wpływu nadroparyny na płodność.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Brak danych dotyczących wpływu leku Fraxiparine na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Opakowanie leku może zawierać lateks (naturalną gumę)

Opakowanie leku (osłonka na igłę) może zawierać gumę lateksową. Może powodować ciężkie reakcje alergiczne.

3. Jak stosować lek Fraxiparine

Lek ten należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Sposób podawania

Lek Fraxiparine należy podawać podskórnie lub dożylnie.

Leku Fraxiparine nie należy podawać domięśniowo.

Ampułko-strzykawki z podziałką ułatwiają podawanie odpowiednich dawek, jeżeli konieczne jest dostosowanie dawki do masy ciała pacjenta.

W przypadku podawania leku podskórnie, zazwyczaj jako miejsce wstrzyknięcia wybiera się ścianę przednio-boczną brzucha, na zmianę po prawej lub lewej stronie. Innym miejscem wstrzyknięcia może być udo.

Dokładna instrukcja wykonania wstrzyknięcia znajduje się w punkcie: „Instrukcja samodzielnego wykonywania wstrzyknięć podskórnych leku Fraxiparine”.

Zalecane dawkowanie

Dawkowanie ustala lekarz indywidualnie każdemu pacjentowi w zależności od wskazania, stanu klinicznego i masy ciała pacjenta.

Dzieci i młodzież w wieku poniżej 18 lat

Nie zaleca się stosowania leku Fraxiparine u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

Pacjenci w podeszłym wieku (powyżej 65 lat)

U tych pacjentów czynność nerek może być zaburzona. Dlatego lekarz może zalecić badania czynności nerek i odpowiednio do wyników dostosować dawkę leku Fraxiparine.

Zaburzenia, czynności nerek

Lekarz dostosuje dawkę leku do stopnia zaburzenia czynności nerek.

W przypadku ciężkich zaburzeń czynności nerek stosowanie leku Fraxiparine w dawkach leczniczych jest przeciwwskazane.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Fraxiparine

W razie zastosowania dawki leku większej niż zalecana, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Głównym objawem przedawkowania leku są krwawienia.

Pominięcie zastosowania leku Fraxiparine

Należy kontynuować stosowanie leku, nie zwiększając następnej dawki. Nie należy skracać odstępu czasu pomiędzy kolejnymi dawkami.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Fraxiparine

Lek Fraxiparine należy stosować tak długo jak zaleci lekarz. Nie należy przerywać stosowania leku Fraxiparine bez porozumienia z lekarzem.

Jeśli pacjent chce przerwać stosowanie leku Fraxiparine powinien wcześniej omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Należy natychmiast odstawić lek i skontaktować się z lekarzem, jeśli wystąpi:

   reakcja uczuleniowa objawiająca się: pokrzywką (jasnoróżowe, swędzące bąble na skórze), obrzękiem naczynioruchowym (obrzęk twarzy lub ust utrudniający oddychanie),

   martwica skóry w miejscu wstrzyknięcia - jest ona poprzedzona przez podskórne wylewy krwi lub twarde albo bolesne zaczerwienienie skóry ze współistniejącymi (lub nie) objawami ogólnymi.

Bardzo często występujące działania niepożądane (mogą wystąpić u więcej niż 1 na 10 pacjentów):

•    krwawienia o różnej lokalizacji, częstsze u pacjentów z innymi czynnikami ryzyka,

•    małe krwiaki w miejscu wstrzyknięcia leku. W niektórych przypadkach mogą pojawić się twarde grudki, które nie świadczą o krystalizacji heparyny i powinny zniknąć po kilku dniach.

Często występujące działania niepożądane (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 10 pacjentów):

•    reakcj a skórna w miej scu wstrzyknięcia,

•    zwiększenie we krwi aktywności enzymów wytwarzanych przez wątrobę (aminotransferaz), zwykle przemijające (widoczne w wynikach badań krwi).

Rzadko występujące działania niepożądane (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 1000 pacjentów):

•    zmniejszenie liczby płytek krwi (małopłytkowość),

•    zwiększenie liczby płytek krwi (nadpłytkowość),

•    wysypka, pokrzywka, zaczerwienienie, świąd skóry,

•    zwapnienie pod skórą w miejscu wstrzyknięcia.

Bardzo rzadko występujące działania niepożądane (mogą wystąpić u nie więcej j niż 1 na 10 000

pacjentów):

•    reakcje uczuleniowe, w tym obrzęk naczynioruchowy i reakcje skórne,

•    reakcja rzekomoanafilaktyczna (objawy są podobne jak w reakcji anafilaktycznej - uczuleniowej - patrz na początku tego punktu),

•    martwica skóry,

•    zwiększenie liczby eozynofilli (rodzaj białych krwinek) - przemijające po zakończeniu leczenia (widoczne w wynikach badań krwi),

•    zwiększenie stężenia potasu we krwi,

•    długotrwały, bolesny wzwód prącia (priapizm) - jeśli wystąpi to należy pilnie skontaktować się z lekarzem, ponieważ pacjent może wymagać wdrożenia leczenia w celu uniknięcia poważnych powikłań.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać

bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,

Al. Jerozolimskie 181C ,02-222 Warszawa, tel.: + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Fraxiparine

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 30°C.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków i strzykawek nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę jak usunąć leki, których się już nie używa.Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Fraxiparine

-    Substancj ą czynną leku jest:

2    850 j .m. AXa nadroparyny wapniowej w 0,3 ml roztworu do wstrzykiwań

3    800 j .m. AXa nadroparyny wapniowej w 0,4 ml roztworu do wstrzykiwań 5 700 j .m. AXa nadroparyny wapniowej w 0,6 ml roztworu do wstrzykiwań 7 600 j .m. AXa nadroparyny wapniowej w 0,8 ml roztworu do wstrzykiwań 9 500 j.m. AXa nadroparyny wapniowej w 1 ml roztworu do wstrzykiwań

-    Pozostałe składniki to: roztwór wodorotlenku wapnia lub rozcieńczony kwas solny do ustalenia pH, woda do wstrzykiwań.

Jak wygląda lek Fraxiparine i co zawiera opakowanie

Lek Fraxiparine jest roztworem do wstrzykiwań. Lek pakowany jest w ampułko-strzykawki z nasadką zabezpieczającą przed ukłuciem się igłą po podaniu leku.

Opakowanie zawiera 2 lub 10 ampułko-strzykawek z nasadką zabezpieczającą, w pojedynczych blistrach, w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny

Aspen Pharma Trading Limited 3016 Lake Drive Citywest Business Campus Dublin 24, Irlandia Tel.: 008001211566

Wytwórca

Aspen Notre Dame de Bondeville 1, rue de l’Abbaye 76960 Notre-Dame de Bondeville Francja

lub

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A. ul. Grunwaldzka 189 60-322 Poznań

Informacja dla personelu medycznego

Szczegółowe dawkowanie i sposób podawania znajdują się w punkcie 4.2 zatwierdzonej Charakterystyki Produktu Leczniczego.

INSTRUKCJA SAMODZIELNEGO WYKONYWANIA WSTRZYKNIĘĆ PODSKÓRNYCH LEKU FRAXIPARINE

1.    Należy dokładnie umyć ręce wodą z mydłem i wytrzeć do sucha ręcznikiem.


2.    Należy usiąść lub położyć się w wygodnej pozycji.

Wybrać miejsce wstrzyknięcia w bocznej części brzucha (Zdjęcie 1). Wstrzyknięcia należy wykonywać na przemian raz po lewej a raz po prawej stronie.

Zdjęcie 1

3.    Miejsce wstrzyknięcia należy przemyć wacikiem nasączonym spirytusem.

4.    Zdjąć osłonę igły. Osłonę igły należy wyrzucić.

Ważne uwagi

•    Nie należy dotykać igły oraz nie należy dopuścić do kontaktu igły z innymi powierzchniami przed wstrzyknięciem.

•    Obecność małego pęcherzyka powietrza w strzykawce jest normalna. Nie należy usuwać pęcherzyka powietrza przed wykonaniem wstrzyknięcia - może to prowadzić do utraty części leku.

5. Należy palcami delikatnie chwycić wcześniej oczyszczoną skórę, tworząc fałd skórny. Fałd skórny należy trzymać między kciukiem i palcem wskazującym podczas całego okresu wykonywania wstrzyknięcia (Zdjęcie 2).

Zdjęcie 2


Zdjęcie 3


6. Strzykawkę należy trzymać palcami za uchwyt w sposób pewny.

Całą długość igły należy wprowadzić pod kątem prostym w fałd skórny (Zdjęcie 3).

7. Należy wstrzyknąć całą zawartość strzykawki naciskając tłok w dół, do czasu aż wystąpi opór.

Zdjęcie 4


Nasadka zabezpieczająca

Uchwyt strzykawki


Zdjęcie 5

Zdjęcie 6


8. Wyjąć igłę ze strzykawką ze skóry (Zdjęcie 4). Nie należy rozcierać miejsca wstrzyknięcia leku.

9. Wygląd strzykawki po dokonaniu wstrzyknięcia (Zdjęcie 5).

10. Po dokonaniu wstrzyknięcia należy przesunąć nasadkę ochronną na strzykawce w celu zabezpieczenia przed ukłuciem igłą (Zdjęcie 6). Mocno trzymając palcami uchwyt strzykawki jedną ręką, drugą ręką należy chwycić zewnętrzną nasadkę strzykawki i przesunąć ją w stronę igły. Nastąpi odblokowanie nasadki. Następnie należy przesunąć nasadkę do pozycji, w której zablokuje się zasłaniając całą igłę. Podczas uwalniania i blokowania nasadki występuje opór.

Nasadka zabezpieczająca


11. Wygląd strzykawki po przesunięciu nasadki zabezpieczającej (Zdjęcie 7).

I

Uchwyt strzykawki


Zdjęcie 7

12. Zużytej strzykawki nie należy wyrzucać do domowych pojemników na odpadki. Należy usunąć ją zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty.

Data ostatniej aktualizacji ulotki: Maj 2015

Logo